DE THI THU TOAN

22 132 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:08

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 132 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ tên học sinh: Số báo danh: x  (m  1) x  (m  1) x  đồng biến tập xác định : A m  2 m  1 B m  2 m  C 2  m  1 D 2  m  Câu 1: Hàm số y  Câu 2: Hàm số y   x  x  đồng biến khoảng: A  0;  B  ;   2;   C  ;  D R Câu 3: Cho bảng biến thiên hàm số f(x): x - y’ y -2 + + - + + - -4 Chọn đáp án đúng: A x  giá trị cực tiểu hàm số C y  giá trị cực tiểu hàm số B x  2 giá trị cực đại hàm số D x  2 điểm cực đại hàm số 1  b  c  d  Câu 4: Cho hàm số y   x  bx  cx  d có  Tìm số giao điểm phân biệt 8  4b  2c  d  đồ thị hàm số cho với trục hoành A B C D 3x  Khẳng định sau đúng? 1 2x A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y   B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  C Đồ thị hàm số tiệm cận D Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = Câu 5: Cho hàm số y  Câu 6: Hình vẽ bên đồ thị hàm số y  f ( x ) đoạn  0; 4 , với f ( x ) hàm số liên tục đoạn  0;  , có đạo hàm khoảng  0;  Hỏi mệnh đề sau ? A f (4)  f (2)  f (0) B f (0)  f (4)  f (2) C f (0)  f (4)  f (2) D f (4)  f (0)  f (2) Trang 1/5 - Mã đề thi 132 3x  đường thẳng y = x + là: x2 C x  0; x  D x  0; x  Câu 7: Hoành độ giao điểm đồ thị hàm số y  A x  0; x  4 B x  4; x  Câu 8: Đồ thị hình bên hàm số sau đây: x 1 y A y  x2 x 1 B y  x2 x 1 C y  x2 x 1 D y  x2 x Câu 9: Một trang chữ sách tham khảo Văn học cần diện tích 384 cm Biết trang giấy hình chữ nhật canh lề trái 2cm, lề phải cm, lề cm lề cm Trang sách đạt diện tích nhỏ có kích thước là: A 38 cm 16 cm B 22cm 28 cm C 28 cm 20 cm D 30 cm 20 cm Câu 10: Hàm số: y  A x3 x2    có giá trị lớn khoảng ;  là: B 9 C D 6 Câu 11: Tìm tham số m để đồ thị hàm số y  x  2mx  2m  m có ba điểm cực trị ba đỉnh tam giác A m  B m  1 C m  3 D m   3 2 Câu 12: Tập xác định hàm số y   x  x   là: A [-2 ; 1] B  ; 2   1;   C (-2 ; 1) D  ; 2  1;   C  x  D x  Câu 13: Giải bất phương trình log ( x  2)  A x  B  x  Câu 14: Cho log  a, log  b Khi log12 90 tính theo a, b là: ab  2a  ab  2a  ab  2a  A B C a2 a2 a2 D ab  2a  a2 Câu 15: Cho số thực dương a, b với a  Khẳng định sau khẳng định đúng? a a 1 A log a  log a b B log a  log a b b b a a C log a   log a b D log a   log a b b b Câu 16: Giải phương trình x   x1 A x  log B x  log D x  C x  4, x  D x  Câu 17: Giải phương trình log  x  x   A x  4, x  B x  1  log C x   log Trang 2/5 - Mã đề thi 132 Câu 18: Giả sử p q số dương cho: log16 p  log 20 q  log 25 ( p  q) Tìm giá trị A 1 B 1  C 1  D p ? q 1 Câu 19: Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f x  , trục Ox, hai đường thẳng x = a, x = b Chọn đáp án đúng: b a A S   f  x  dx B S   f  x  dx â b a C S   f  x dx D S  b b  f  x  dx a Câu 20: Nguyên hàm hàm số: y = cos x.sinx là: 1 A cos x  C B  sin x  C C sin x  C 3 2 Câu 21: Đặt I   dx x 1 x t   x3 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? 2 B x dx  tdt A x  t  D  cos x  C 2 dt D I  3  t  1 C I    1    t   t   dt Câu 22: Cho hình phẳng giới hạn y  x  , y  , x  x  quay quanh trục Ox Thể tích khối tròn xoay tạo thành 23 13   A B C D 14    Câu 23:  e sin x  cos xdx có kết là: A e  B e  C e  Câu 24: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  x A  f ( x)dx  B x 1  C 1 C  f ( x)dx  x 1 C D D e   f ( x)dx   f ( x)dx  x x 1 1 1 C C Câu 25: Giả sử hàm số f có đạo hàm liên tục đoạn  0;1 , thỏa mãn điều kiện f (0)   (2 x  2) f '( x)dx  Khi đó: A 3  f ( x)dx B 9 Câu 26:  e2x 1 e A b  a Câu 27: Cho  C  z  A z 2017 2017 x C D dx  a.e x  e x  b  e x  C Chọn mệnh đề đúng? B a  2b  1   i , tính z z 4  2016  2016 3i  2018  2018 3i 2017 C a  2b D b  2 a ta được:  D  z  B z 2017 2017  2016  2016 3i  2018  2018 3i Trang 3/5 - Mã đề thi 132 Câu 28: Cho số phức z  2i 2  3i 2 mô đun số phức z A 676 B 26 C 24 D 476 Câu 29: Phương trình: z  z   có nghiệm là: 1 1 A z1   i z2   i B z1   i z2   i 4 4 4 4 1 1 1 1 C z1   i z2   i D z1   i z2   i 4 4 4 Câu 30: Phần thực phần ảo số phức z  3i  10 A 10; 3i B 3; 10 C 10; D 10; Câu 31: Cho số phức z thoả mãn 1  i  z   2i  Tập hợp điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng toạ độ đường tròn Tìm toạ độ tâm I đường tròn A Tâm I  3;  1 B Tâm I  3;1 C Tâm I  4;   D Tâm I  4;  Câu 32: Với số phức z thoả mãn z   4i  Tìm giá trị lớn z A max z  B max z  C max z  D max z  Câu 33: A, B, C điểm mặt phẳng theo thứ tự biểu diễn số phức  3i,  i,  2i Trọng tâm G tam giác ABC biểu diễn số phức z Tìm z A z   i B z   2i C z   i D z   2i Câu 34: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao tương ứng a , b , c Công thức tính thể tích hình hộp là: A V  a  b  c B V   a  b  c C V  abc D V  a3 Câu 35: Một hình trụ có bán kính 5cm chiều cao 7cm Cắt khối trụ mặt phẳng song song với trục cách trục 3cm Diện tích thiết diện tạo khối trụ mặt phẳng A 21cm B 56cm C 70cm D 28cm Câu 36: Gọi l , h, R độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy hình nón (N), diện tích xung quanh (N) A S xq   Rh B S xq  2 Rl C S xq   R h D S xq   Rl Câu 37: Cho hình chóp S.ABCD, đáy tứ giác ABCD có AB=2a, BC=AC= a , AD=a, BD= a , tam giác SAB nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp 32 3 a 32a D 27   CSA   60 , SA  , SB  , SC  Tính khoảng Câu 38: Cho hình chóp S ABC có  ASB  BSC cách d từ C đến mặt phẳng ( SAB ) A a 32 A d  B a 3 32 B d  C C d  D d  Câu 39: Tính thể tích khối hộp ABCD AB C D  biết khối chóp A.BB D D tích 5cm3 A 15cm B 10 cm C 40 cm D 25 cm Câu 40: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác vuông cân có cạnh góc vuông 2, cạnh bên Thể tích khối lăng trụ là: A B C 12 D Trang 4/5 - Mã đề thi 132 Câu 41: Cho hình nón có thiết diện qua trục tam giác cạnh 2a Thể tích hình nón A V   a3 B V   a3 C V   a3 D V   a3 Câu 42: Hình nón gọi nội tiếp mặt cầu đỉnh đường tròn đáy hình nón nằm mặt cầu Tìm chiều cao h hình nón tích lớn nội tiếp mặt cầu bán kính R cho trước 5R 5R 4R 3R A h  B h  C h  D h  3 Câu 43: Để làm cống thoát nước cho khu vực dân cư đường Hùng Vương, thị trấn Krông Năng người ta cần đúc 500 ống hình trụ có đường kính chiều cao ống 1m, độ dày thành ống 10 cm Chọn mác bê tông 250 (tức m3 bê tông cần dùng bao xi măng) Hỏi phải chuẩn bị bao xi-măng để làm đủ số ống nói A 4839 (bao) B 1210 (bao) C 2310 (bao) D 578 (bao) Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với AB = 2a AD  a Hình chiếu S lên (ABCD) trung điểm H AB, cạnh bên SC tạo với đáy góc 45o Thể tích khối chóp S.ABCD a3 A B 2a 3 C a3 Câu 45: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt cầu D 2a 3 S  có phương trình x   y  1   z  1  đường thẳng d có phương trình x   y   z Hai mặt phẳng  P  ,  P  chứa d , tiếp xúc với  S  T T  Tìm toạ độ trung điểm H TT   5  A H  ; ;  3 6   7  B H  ; ;  3 6   11 5  C H  ; ;   6  13 7  D H  ; ;   6 Câu 46: Hình chiếu vuông góc điểm A(3; 1; 4) lên mặt phẳng (P): 2x - 2y - z -3 = điểm H ( a; b; c ) Khi khẳng định sau đúng? A a  b  c  1 B a  b  c  C a  b  c  D a  b  c   Câu 47: Cho mặt phẳng ( P ) : x  y  z   Véctơ sau vec tơ pháp tuyến (P) ?   1  1 1   A n  (3; 6; 9) B n   1; ;   C n  ( 100; 200;300) D n   ; ;    3 6 2 Câu 48: Viết phương trình mặt phẳng  P  qua điểm M 1;  1; 1 chứa trục Oy A x  y  B x  z  C x  y  z  D x  z  Câu 49: Mặt phẳng qua hai điểm A  1; 0; 1 B  1; 2;  song song với trục Ox có phương trình A y – z   B y  z –  C x  y – z  D y – z   Câu 50: Cho hai mặt phẳng (P): x – 2y + z – = (Q): 2x + y – z + = Phương trình đường thẳng qua A(1;2;5) song song với hai mặt phẳng x 1 A x   y   z  B  y   t C x  y   z D x   y   z   5 1 5 z   - - HẾT -Trang 5/5 - Mã đề thi 132 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 209 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ tên học sinh: Số báo danh: Câu 1: Hàm số y   x  x  đồng biến khoảng: A R B  ;  C  ;   2;   D  0;  Câu 2: Một trang chữ sách tham khảo Văn học cần diện tích 384 cm2 Biết trang giấy hình chữ nhật canh lề trái 2cm, lề phải cm, lề cm lề cm Trang sách đạt diện tích nhỏ có kích thước là: A 38 cm 16 cm B 22cm 28 cm C 30 cm 20 cm D 28 cm 20 cm Câu 3: Hàm số: y  x3 x2   A B 9 Câu 4: Cho bảng biến thiên hàm số f(x): x - y’ y  có giá trị lớn khoảng ;  là: -2 + C + - + + - -4 Chọn đáp án đúng: A y  giá trị cực tiểu hàm số C x  2 giá trị cực đại hàm số D 6 B x  2 điểm cực đại hàm số D x  giá trị cực tiểu hàm số Câu 5: Tìm tham số m để đồ thị hàm số y  x  2mx  2m  m có ba điểm cực trị ba đỉnh tam giác A m  3 B m   3 C m  D m  1 3x  đường thẳng y = x + là: x2 C x  0; x  D x  0; x  Câu 6: Hoành độ giao điểm đồ thị hàm số y  A x  0; x  4 B x  4; x  Câu 7: Đồ thị hình bên hàm số sau đây: x 1 A y  x2 x 1 B y  x2 x 1 C y  x2 x 1 D y  x2 y x Trang 1/5 - Mã đề thi 209 Câu 8: Hình vẽ bên đồ thị hàm số y  f ( x ) đoạn  0; 4 , với f ( x) hàm số liên tục đoạn  0; 4 , có đạo hàm khoảng  0;  Hỏi mệnh đề sau ? A f (0)  f (4)  f (2) B f (4)  f (2)  f (0) C f (0)  f (4)  f (2) D f (4)  f (0)  f (2) 3x  Khẳng định sau đúng? 1 2x A Đồ thị hàm số tiệm cận B Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y   C Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  Câu 9: Cho hàm số y  1  b  c  d  Câu 10 Cho hàm số y   x  bx  cx  d có  Tìm số giao điểm phân biệt 8  4b  2c  d  đồ thị hàm số cho với trục hoành A B C D x  (m  1) x  (m  1) x  đồng biến tập xác định : A 2  m  1 B 2  m  C m  2 m  1 D m  2 m  Câu 11: Hàm số y  2 Câu 12: Tập xác định hàm số y   x  x   là: A  ; 2   1;   B (-2 ; 1) C  ; 2  1;   D [-2 ; 1] C x  4, x  D x  4, x  Câu 13: Giải phương trình log  x  x   A x  B x  1  Câu 14: Cho số thực dương a, b với a  Khẳng định sau khẳng định đúng? a a 1 A log a  log a b B log a  log a b b b a a C log a   log a b D log a   log a b b b Câu 15: Giải phương trình x   x1 A x  log B x  log C x   log D x  log Câu 16: Giả sử p q số dương cho: log16 p  log 20 q  log 25 ( p  q ) Tìm giá trị A 1  B 1 C 1  D Câu 17: Cho log  a, log  b Khi log12 90 tính theo a, b là: ab  2a  ab  2a  ab  2a  A B C a2 a2 a2 p ? q 1 D ab  2a  a2 Trang 2/5 - Mã đề thi 209 Câu 18: Giải bất phương trình log ( x  2)  A x  B x  C  x  D  x  Câu 19: Nguyên hàm hàm số: y = cos2x.sinx là: 1 A cos x  C B  sin x  C C sin x  C 3 D  cos x  C Câu 20: Cho hình phẳng giới hạn y  x  , y  , x  x  quay quanh trục Ox Thể tích khối tròn xoay tạo thành 23  13  A B C D 14 Câu 21: Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f  x  , trục Ox, hai đường thẳng x = a, x = b Chọn đáp án đúng: a a A S   f  x dx B S   f  x  dx b b b C S   f  x  dx D S  â b  f  x  dx a Câu 22: Giả sử hàm số f có đạo hàm liên tục đoạn  0;1 , thỏa mãn điều kiện f (0)   (2 x  2) f '( x)dx  Khi đó: A 3  f ( x)dx B 9   C D  Câu 23:  e sin x  cos xdx có kết là: A e  B e  dx Câu 24: Đặt I   x 1 x 2 A x dx  tdt 2 C I   dt  t  1 C e  t   x3 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? B x3  t   f ( x)dx  x Câu 26:  e2x 1 e A b  a x 1  1     dt   t 1 t   D I  Câu 25: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  x A  f ( x)dx  B x 1  C 1 C D e  C D  f ( x)dx   f ( x)dx  x x 1 1 1 C C dx  a.e x  e x  b  e x  C Chọn mệnh đề đúng? B a  2b C a  2b Câu 27: Cho số phức z  2i 2  3i  mô đun số phức z A 476 B 676 C 26 D b  2 a D 24 Câu 28: A, B, C điểm mặt phẳng theo thứ tự biểu diễn số phức  3i,  i,  2i Trọng tâm G tam giác ABC biểu diễn số phức z Tìm z A z   i B z   2i C z   i D z   2i Câu 29: Phần thực phần ảo số phức z  3i  10 A 10; 3i B 3; 10 C 10; D 10; Trang 3/5 - Mã đề thi 209 Câu 30: Với số phức z thoả mãn z   4i  Tìm giá trị lớn z A max z  Câu 31: Cho  C  z  A z 2017 2017 B max z   1   i , tính z z 4 2017  2016  2016 3i C max z  ta được:  D  z  B z  2018  2018 3i D max z  2017 2017  2016  2016 3i  2018  2018 3i Câu 32: Cho số phức z thoả mãn 1  i  z   2i  Tập hợp điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng toạ độ đường tròn Tìm toạ độ tâm I đường tròn A Tâm I  3;1 B Tâm I  4;  C Tâm I  4;   D Tâm I  3;  1 Câu 33: Phương trình: z  z   có nghiệm là: 1 1 1 A z1   i z2   i B z1   i z2   i 4 4 4 4 3 1 1 C z1   i z2   i D z1   i z2   i 4 4 4 Câu 34: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với AB = 2a AD  a Hình chiếu S lên (ABCD) trung điểm H AB, cạnh bên SC tạo với đáy góc 45o Thể tích khối chóp S.ABCD a3 A B 2a 3 C a3 D 2a 3 Câu 35: Tính thể tích khối hộp ABCD AB C D  biết khối chóp A.BB D D tích 5cm3 A 15cm B 10 cm C 40 cm D 25 cm Câu 36: Một hình trụ có bán kính 5cm chiều cao 7cm Cắt khối trụ mặt phẳng song song với trục cách trục 3cm Diện tích thiết diện tạo khối trụ mặt phẳng A 28cm B 56cm C 70cm D 21cm Câu 37: Gọi l , h, R độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy hình nón (N), diện tích xung quanh (N) A S xq   R h B S xq   Rh C S xq  2 Rl D S xq   Rl Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD, đáy tứ giác ABCD có AB=2a, BC=AC= a , AD=a, BD= a , tam giác SAB nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp 32 3 a a 3 D 27 32    Câu 39: Cho hình chóp S ABC có ASB  BSC  CSA  60 , SA  , SB  , SC  Tính khoảng cách d từ C đến mặt phẳng ( SAB ) A 32a A d  B a 32 B d  C C d  D d  Câu 40: Hình nón gọi nội tiếp mặt cầu đỉnh đường tròn đáy hình nón nằm mặt cầu Tìm chiều cao h hình nón tích lớn nội tiếp mặt cầu bán kính R cho trước 5R 5R 4R 3R A h  B h  C h  D h  3 Trang 4/5 - Mã đề thi 209 Câu 41: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao tương ứng a , b , c Công thức tính thể tích hình hộp là: A V  a  b  c B V   a  b  c C V  abc D V  a Câu 42: Để làm cống thoát nước cho khu vực dân cư đường Hùng Vương, thị trấn Krông Năng người ta cần đúc 500 ống hình trụ có đường kính chiều cao ống 1m, độ dày thành ống 10 cm Chọn mác bê tông 250 (tức m3 bê tông cần dùng bao xi măng) Hỏi phải chuẩn bị bao xi-măng để làm đủ số ống nói A 4839 (bao) B 1210 (bao) C 2310 (bao) D 578 (bao) Câu 43: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác vuông cân có cạnh góc vuông 2, cạnh bên Thể tích khối lăng trụ là: A B 12 C D Câu 44: Cho hình nón có thiết diện qua trục tam giác cạnh 2a Thể tích hình nón  a3  a3  a3 A V  B V  C V  D V   a3 Câu 45: Mặt phẳng qua hai điểm A  1; 0; 1 B  1; 2;  song song với trục Ox có phương trình A y – z   B y  z –  C x  y – z  D y – z   Câu 46: Cho mặt phẳng ( P ) : x  y  z   Véctơ sau vec tơ pháp tuyến (P) ?   1  1 1   A n   1; ;   B n   ; ;   C n  (3; 6; 9) D n  ( 100; 200;300)  3 6 2 Câu 47: Viết phương trình mặt phẳng  P  qua điểm M 1;  1; 1 chứa trục Oy A x  y  B x  z  C x  y  z  D x  z  Câu 48: Cho hai mặt phẳng (P): x – 2y + z – = (Q): 2x + y – z + = Phương trình đường thẳng qua A(1;2;5) song song với hai mặt phẳng x 1 A x  y   z B  y   t  z   x  y  z  C D x   y   z    1 5 Câu 49: Hình chiếu vuông góc điểm A(3; 1; 4) lên mặt phẳng (P): 2x - 2y - z -3 = điểm H ( a; b; c ) Khi khẳng định sau đúng? A a  b  c  B a  b  c  C a  b  c  1 D a  b  c   Câu 50: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt cầu S  có phương trình x   y  1   z  1  đường thẳng d có phương trình x   y   z Hai mặt phẳng  P  ,  P  chứa d , tiếp xúc với  S  T T  Tìm toạ độ trung điểm H TT   13 7  A H  ; ;   6  7  B H  ; ;  3 6   11 5  C H  ; ;   6  5  D H  ; ;  3 6  - - HẾT -Trang 5/5 - Mã đề thi 209 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 357 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ tên học sinh: Số báo danh: Câu 1: Hàm số: y  x3 x2  A 6   có giá trị lớn khoảng ;  là: B C 9 D Câu 2: Một trang chữ sách tham khảo Văn học cần diện tích 384 cm2 Biết trang giấy hình chữ nhật canh lề trái 2cm, lề phải cm, lề cm lề cm Trang sách đạt diện tích nhỏ có kích thước là: A 28 cm 20 cm B 22cm 28 cm C 38 cm 16 cm D 30 cm 20 cm Câu 3: Hàm số y  x  (m  1) x  (m  1) x  đồng biến tập xác định : A m  2 m  1 B m  2 m  C 2  m  D 2  m  1 Câu 4: Đồ thị hình bên hàm số sau đây: x 1 y A y  x2 x 1 B y  x2 x 1 C y  x2 x 1 D y  x2 x Câu 5: Hàm số y   x  x  đồng biến khoảng: A  ;   2;   B  0;  C  ;  D R Câu 6: Cho bảng biến thiên hàm số f(x): x - y’ y -2 + + - + + - -4 Chọn đáp án đúng: A x  giá trị cực tiểu hàm số C y  giá trị cực tiểu hàm số B x  2 điểm cực đại hàm số D x  2 giá trị cực đại hàm số 3x  đường thẳng y = x + là: x2 C x  0; x  D x  0; x  Câu 7: Hoành độ giao điểm đồ thị hàm số y  A x  4; x  B x  0; x  4 Trang 1/5 - Mã đề thi 357 3x  Khẳng định sau đúng? 1 2x A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y   B Đồ thị hàm số tiệm cận C Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  Câu 8: Cho hàm số y  1  b  c  d  Câu 9: Cho hàm số y   x  bx  cx  d có  Tìm số giao điểm phân biệt 8  4b  2c  d  đồ thị hàm số cho với trục hoành A B C D Câu 10: Hình vẽ bên đồ thị hàm số y  f ( x ) đoạn  0;  , với f ( x ) hàm số liên tục đoạn  0;  , có đạo hàm khoảng  0;  Hỏi mệnh đề sau ? A B C D f (0)  f (4)  f (2) f (4)  f (2)  f (0) f (0)  f (4)  f (2) f (4)  f (0)  f (2) Câu 11: Tìm tham số m để đồ thị hàm số y  x  2mx  2m  m có ba điểm cực trị ba đỉnh tam giác A m  C m  B m   3 Câu 12: Tập xác định hàm số y   x  x   A  ; 2   1;   B [-2 ; 1] 2 D m  1 là: C (-2 ; 1) D  ; 2  1;   C  x  D  x  Câu 13: Giải bất phương trình log ( x  2)  A x  B x  Câu 14: Cho log  a, log  b Khi log12 90 tính theo a, b là: ab  2a  ab  2a  ab  2a  A B C a2 a2 a2 D ab  2a  a2 Câu 15: Giải phương trình x   x1 A x   log B x  log C x  log D x  log Câu 16: Giả sử p q số dương cho: log16 p  log 20 q  log 25 ( p  q ) Tìm giá trị A 1  B 1 C 1  D p ? q 1 Câu 17: Cho số thực dương a, b với a  Khẳng định sau khẳng định đúng? a a 1 A log a  log a b B log a  log a b b b a a C log a   log a b D log a   log a b b b Câu 18: Giải phương trình log  x  x   A x  4, x  B x  C x  4, x  D x  1  Trang 2/5 - Mã đề thi 357 Câu 19: Nguyên hàm hàm số: y = cos2x.sinx là: 1 A sin x  C B cos x  C C  sin x  C 3 D  cos x  C Câu 20: Cho hình phẳng giới hạn y  x  , y  , x  x  quay quanh trục Ox Thể tích khối tròn xoay tạo thành 23  13  A B C D 14 Câu 21: Giả sử hàm số f có đạo hàm liên tục đoạn  0;1 , thỏa mãn điều kiện f (0)   (2 x  2) f '( x)dx  Khi đó:  f ( x)dx B 9 A C 3 D Câu 22: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  x A  f ( x)dx  B  f ( x)dx  x 1  C x 1  C 1 C  f ( x)dx  D  f ( x)dx  x 1  C x 1  C 1 dx Câu 23: Đặt I   x 1 x A x dx  tdt e2x Câu 24:  1 e A b  a  x t   x3 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? B x  t  2 C I   dt D I  3  t  1  1    t   t   dt dx  a.e x  e x  b  e x  C Chọn mệnh đề đúng?  B a  2b C a  2b D b  2 a B e  C e  D e  b b a  Câu 25:  e sin x  cos xdx có kết là: A e  Câu 26: Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f x  , trục Ox, hai đường thẳng x = a, x = b Chọn đáp án đúng: a A S   f  x  dx b B S   f  x  dx â C S   f  x  dx a D S   f  x dx b Câu 27: Với số phức z thoả mãn z   4i  Tìm giá trị lớn z A max z  B max z  C max z  Câu 28: Phần thực phần ảo số phức z  3i  10 A 10; 3i B 3; 10 C 10; D max z  D 10; Câu 29: Phương trình: z  z   có nghiệm là: 1 1 A z1   i z2   i B z1   i z2   i 4 4 4 4 1 1 1 1 C z1   i z2   i D z1   i z2   i 4 4 4 Trang 3/5 - Mã đề thi 357 Câu 30: Cho số phức z  2i 2  3i 2 mô đun số phức z A 24 B 26 C 476 D 676 Câu 31: Cho số phức z thoả mãn 1  i  z   2i  Tập hợp điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng toạ độ đường tròn Tìm toạ độ tâm I đường tròn A Tâm I  3;1 B Tâm I  4;  C Tâm I  4;   D Tâm I  3;  1 Câu 32: Cho  C  z  A z 2017 2017  1   i , tính z z 4 2017  2018  2018 3i ta được:  D  z  B z  2016  2016 3i 2017  2016  2016 3i 2017  2018  2018 3i Câu 33: A, B, C điểm mặt phẳng theo thứ tự biểu diễn số phức  3i,  i,  2i Trọng tâm G tam giác ABC biểu diễn số phức z Tìm z A z   2i B z   2i C z   i D z   i Câu 34: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao tương ứng a , b , c Công thức tính thể tích hình hộp là: A V  a  b  c B V   a  b  c C V  abc D V  a3   CSA   60 , SA  , SB  , SC  Tính khoảng ASB  BSC Câu 35: Cho hình chóp S ABC có  cách d từ C đến mặt phẳng ( SAB ) A d  B d  C d  D d  Câu 36: Tính thể tích khối hộp ABCD AB C D  biết khối chóp A.BB D D tích 5cm3 A 10 cm B 40 cm C 15cm D 25 cm Câu 37: Gọi l , h, R độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy hình nón (N), diện tích xung quanh (N) A S xq   R h B S xq   Rl C S xq  2 Rl D S xq   Rh Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD, đáy tứ giác ABCD có AB=2a, BC=AC= a , AD=a, BD= a , tam giác SAB nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp A 32a B 32 3 a 27 C a 3 32 D a 32 Câu 39: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với AB = 2a AD  a Hình chiếu S lên (ABCD) trung điểm H AB, cạnh bên SC tạo với đáy góc 45o Thể tích khối chóp S.ABCD 2a A B 2a 3 C a3 D a3 Câu 40: Một hình trụ có bán kính 5cm chiều cao 7cm Cắt khối trụ mặt phẳng song song với trục cách trục 3cm Diện tích thiết diện tạo khối trụ mặt phẳng A 70cm B 56cm C 28cm D 21cm Trang 4/5 - Mã đề thi 357 Câu 41: Hình nón gọi nội tiếp mặt cầu đỉnh đường tròn đáy hình nón nằm mặt cầu Tìm chiều cao h hình nón tích lớn nội tiếp mặt cầu bán kính R cho trước 5R 5R 4R 3R A h  B h  C h  D h  Câu 42: Cho hình nón có thiết diện qua trục tam giác cạnh 2a Thể tích hình nón  a3  a3  a3 A V  B V  C V  D V   a3 Câu 43: Để làm cống thoát nước cho khu vực dân cư đường Hùng Vương, thị trấn Krông Năng người ta cần đúc 500 ống hình trụ có đường kính chiều cao ống 1m, độ dày thành ống 10 cm Chọn mác bê tông 250 (tức m3 bê tông cần dùng bao xi măng) Hỏi phải chuẩn bị bao xi-măng để làm đủ số ống nói A 2310 (bao) B 4839 (bao) C 578 (bao) D 1210 (bao) Câu 44: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác vuông cân có cạnh góc vuông 2, cạnh bên Thể tích khối lăng trụ là: A B 12 C D Câu 45: Hình chiếu vuông góc điểm H (3; 1; 4) lên mặt phẳng (P): 2x - 2y - z -3 = điểm H ( a; b; c ) Khi khẳng định sau đúng? A a  b  c  B a  b  c  1 C a  b  c  D a  b  c   Câu 46: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt cầu S  có phương trình x   y  1   z  1  đường thẳng d có phương trình x   y   z Hai mặt phẳng  P  ,  P  chứa d , tiếp xúc với  S  T T  Tìm toạ độ trung điểm H TT   13 7  A H  ; ;   6  7  B H  ; ;  3 6   11 5  C H  ; ;   6  5  D H  ; ;  3 6  Câu 47: Cho mặt phẳng ( P ) : x  y  z   Véctơ sau vec tơ pháp tuyến (P) ?   1  1 1   A n   1; ;   B n  (3; 6; 9) C n   ; ;   D n  ( 100; 200;300)  3 6 2 Câu 48: Mặt phẳng qua hai điểm A  1; 0; 1 B  1; 2;  song song với trục Ox có phương trình A y  z –  B x  y – z  C y – z   D y – z   Câu 49: Cho hai mặt phẳng (P): x – 2y + z – = (Q): 2x + y – z + = Phương trình đường thẳng qua A(1;2;5) song song với hai mặt phẳng x 1 A x   y   z  B x   y   z  C  y   t D x  y   z  5 1 5 z   Câu 50: Viết phương trình mặt phẳng  P  qua điểm M 1;  1; 1 chứa trục Oy A x  y  z  B x  y  C x  z  D x  z  - - HẾT -Trang 5/5 - Mã đề thi 357 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 485 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ tên học sinh: Số báo danh: Câu 1: Hình vẽ bên đồ thị hàm số y  f ( x ) đoạn  0;  , với f ( x ) hàm số liên tục đoạn  0;  , có đạo hàm khoảng  0;  Hỏi mệnh đề sau ? A f (0)  f (4)  f (2) B f (4)  f (2)  f (0) C f (0)  f (4)  f (2) D f (4)  f (0)  f (2) Câu 2: Cho bảng biến thiên hàm số f(x): x - y’ -2 + y + - + + - -4 Chọn đáp án đúng: A x  2 điểm cực đại hàm số C x  2 giá trị cực đại hàm số B x  giá trị cực tiểu hàm số D y  giá trị cực tiểu hàm số 3x  đường thẳng y = x + là: x2 C x  0; x  D x  0; x  Câu 3: Hoành độ giao điểm đồ thị hàm số y  A x  0; x  4 Câu 4: Hàm số: y  B x  4; x  x3 x2  A   có giá trị lớn khoảng ;  là: B C 9 D 6 Câu 5: Hàm số y   x  x  đồng biến khoảng: A  ;  B  0;  C  ;   2;   D R Câu 6: Đồ thị hình bên hàm số sau đây: x 1 A y  x2 x 1 B y  x2 x 1 C y  x2 x 1 D y  x2 y x Trang 1/5 - Mã đề thi 485 3x  Khẳng định sau đúng? 1 2x A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y   B Đồ thị hàm số tiệm cận C Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  Câu 7: Cho hàm số y  1  b  c  d  Câu 8: Cho hàm số y   x  bx  cx  d có  Tìm số giao điểm phân biệt 8  4b  2c  d  đồ thị hàm số cho với trục hoành A B C D x  (m  1) x  (m  1) x  đồng biến tập xác định : A m  2 m  1 B 2  m  C m  2 m  D 2  m  1 Câu 9: Hàm số y  Câu 10: Một trang chữ sách tham khảo Văn học cần diện tích 384 cm2 Biết trang giấy hình chữ nhật canh lề trái 2cm, lề phải cm, lề cm lề cm Trang sách đạt diện tích nhỏ có kích thước là: A 30 cm 20 cm B 28 cm 20 cm C 38 cm 16 cm D 22cm 28 cm Câu 11: Tìm tham số m để đồ thị hàm số y  x  2mx  2m  m có ba điểm cực trị ba đỉnh tam giác A m  3 B m   3 Câu 12: Giải phương trình log  x  x   C m  D m  1 C x  4, x  D x  1  C x  log D x  C x  D x  2 A x  4, x  B x  Câu 13: Giải phương trình   x A x   log x1 B x  log log Câu 14: Giải bất phương trình log ( x  2)  A  x  B  x  Câu 15: Giả sử p q số dương cho: log16 p  log 20 q  log 25 ( p  q ) Tìm giá trị A 1  B 1 C 1  D p ? q 1 2 Câu 16: Tập xác định hàm số y   x  x   là: A  ; 2  1;   B (-2 ; 1) C  ; 2   1;   D [-2 ; 1] Câu 17: Cho số thực dương a, b với a  Khẳng định sau khẳng định đúng? a a A log a   log a b B log a   log a b b b a a 1 C log a  log a b D log a  log a b b b Trang 2/5 - Mã đề thi 485 Câu 18: Cho log  a, log  b Khi log12 90 tính theo a, b là: ab  2a  ab  2a  ab  2a  A B C a2 a2 a2   D ab  2a  a2  Câu 19:  e sin x  cos xdx có kết là: A e  B e  C e  D e  Câu 20: Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f  x  , trục Ox, hai đường thẳng x = a, x = b Chọn đáp án đúng: a b A S   f  x  dx B S   f  x  dx b Câu 21: Đặt I   b  C S  â dx x 1 x b a t   x3 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? 2 A x dx  tdt a D S   f  x dx f  x  dx 2 dt D I  3  t  1 C I   B x3  t   1    t   t   dt Câu 22: Giả sử hàm số f có đạo hàm liên tục đoạn  0;1 , thỏa mãn điều kiện f (0)   (2 x  2) f '( x)dx  Khi đó: A 3 Câu 23:   f ( x)dx B 9 e2x 1 e A b  a x C D dx  a.e x  e x  b  e x  C Chọn mệnh đề đúng? B b  2 a C a  2b D a  2b Câu 24: Nguyên hàm hàm số: y = cos x.sinx là: 1 A sin x  C B cos x  C C  cos x  C 3 D  sin x  C Câu 25: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  x  f ( x)dx  x  C C  f ( x)dx  x 1 A  f ( x)dx  x  C D  f ( x)dx  x 1 B 1 1 C 1 1 C Câu 26: Cho hình phẳng giới hạn y  x  , y  , x  x  quay quanh trục Ox Thể tích khối tròn xoay tạo thành 23 13   A B C D 14 Câu 27: Cho số phức z  2i 2  3i 2 mô đun số phức z A 26 B 676 C 24 Câu 28: Cho  C  z  A z 2017 2017  1   i , tính z z 4  2018  2018 3i  2016  2016 3i 2017 D 476 ta được:  D  z  B z 2017 2017  2016  2016 3i  2018  2018 3i Trang 3/5 - Mã đề thi 485 Câu 29: Phương trình: z  z   có nghiệm là: 1 1 A z1   i z2   i B z1   i z2   i 4 4 4 4 1 1 1 C z1   i z2   i D z1   i z2   i 4 4 4 Câu 30: A, B, C điểm mặt phẳng theo thứ tự biểu diễn số phức  3i,  i,  2i Trọng tâm G tam giác ABC biểu diễn số phức z Tìm z A z   2i B z   2i C z   i D z   i Câu 31: Với số phức z thoả mãn z   4i  Tìm giá trị lớn z A max z  B max z  C max z  Câu 32: Phần thực phần ảo số phức z  3i  10 A 10; 3i B 3; 10 C 10; D max z  D 10; Câu 33: Cho số phức z thoả mãn 1  i  z   2i  Tập hợp điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng toạ độ đường tròn Tìm toạ độ tâm I đường tròn A Tâm I  3;1 B Tâm I  3;  1 C Tâm I  4;   D Tâm I  4;  Câu 34: Một hình trụ có bán kính 5cm chiều cao 7cm Cắt khối trụ mặt phẳng song song với trục cách trục 3cm Diện tích thiết diện tạo khối trụ mặt phẳng A 70cm B 56cm C 28cm D 21cm Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với AB = 2a AD  a Hình chiếu S lên (ABCD) trung điểm H AB, cạnh bên SC tạo với đáy góc 45o Thể tích khối chóp S.ABCD 2a A a3 a3 D   CSA   60 , SA  , SB  , SC  Tính khoảng ASB  BSC Câu 36: Cho hình chóp S ABC có  cách d từ C đến mặt phẳng ( SAB ) A d  B 2a 3 B d  C C d  D d  Câu 37: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao tương ứng a , b , c Công thức tính thể tích hình hộp là: A V  a B V  a  b  c C V  abc D V   a  b  c Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD, đáy tứ giác ABCD có AB=2a, BC=AC= a , AD=a, BD= a , tam giác SAB nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp A 32 3 a 27 B 32a C a 32 D a 3 32 Câu 39: Gọi l , h, R độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy hình nón (N), diện tích xung quanh (N) A S xq   Rl B S xq   Rh C S xq  2 Rl D S xq   R h Câu 40: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác vuông cân có cạnh góc vuông 2, cạnh bên Thể tích khối lăng trụ là: A 12 B C D Trang 4/5 - Mã đề thi 485 Câu 41: Cho hình nón có thiết diện qua trục tam giác cạnh 2a Thể tích hình nón  a3  a3  a3 A V  B V  C V  D V   a3 Câu 42: Để làm cống thoát nước cho khu vực dân cư đường Hùng Vương, thị trấn Krông Năng người ta cần đúc 500 ống hình trụ có đường kính chiều cao ống 1m, độ dày thành ống 10 cm Chọn mác bê tông 250 (tức m3 bê tông cần dùng bao xi măng) Hỏi phải chuẩn bị bao xi-măng để làm đủ số ống nói A 2310 (bao) B 4839 (bao) C 578 (bao) D 1210 (bao) Câu 43: Tính thể tích khối hộp ABCD AB C D  biết khối chóp A.BB D D tích 5cm3 A 40 cm B 15cm C 25 cm D 10 cm Câu 44: Hình nón gọi nội tiếp mặt cầu đỉnh đường tròn đáy hình nón nằm mặt cầu Tìm chiều cao h hình nón tích lớn nội tiếp mặt cầu bán kính R cho trước 5R 5R 4R 3R A h  B h  C h  D h  3 Câu 45: Viết phương trình mặt phẳng  P  qua điểm M 1;  1; 1 chứa trục Oy A x  z  B x  z  C x  y  D x  y  z  Câu 46: Cho mặt phẳng ( P ) : x  y  z   Véctơ sau vec tơ pháp tuyến (P) ?   1  1 1   A n   1; ;   B n  (3; 6; 9) C n   ; ;   D n  ( 100; 200;300)  3 6 2 Câu 47: Hình chiếu vuông góc điểm A(3; 1; 4) lên mặt phẳng (P): 2x - 2y - z -3 = điểm H ( a; b; c ) Khi khẳng định sau đúng? A a  b  c   B a  b  c  C a  b  c  1 D a  b  c  3 Câu 48: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt cầu S  có phương trình x   y  1   z  1  đường thẳng d có phương trình x   y   z Hai mặt phẳng  P  ,  P  chứa d , tiếp xúc với  S  T T  Tìm toạ độ trung điểm H TT   11 5  A H  ; ;   6  13 7  B H  ; ;   6  7  C H  ; ;  3 6   5  D H  ; ;  3 6  Câu 49: Cho hai mặt phẳng (P): x – 2y + z – = (Q): 2x + y – z + = Phương trình đường thẳng qua A(1;2;5) song song với hai mặt phẳng A x   y   z  B x   y   z  5 1 5 x 1 C  y   t D x  y   z  z   Câu 50: Mặt phẳng qua hai điểm A  1; 0; 1 B  1; 2;  song song với trục Ox có phương trình A y  z –  B y – z   C y – z   D x  y – z  - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 485 made cauhoi 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 dapan C A D B A C D B D B C B C D C B A B B D C A A B B D A B C D B B D C B made 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 cauhoi dapan 1D 2C 3B 4B 5A 6D 7A 8C 9B 10 D 11 A 12 A 13 D 14 C 15 B 16 A 17 D 18 C 19 D 20 A 21 B 22 B 23 A 24 C 25 B 26 D 27 C 28 D 29 D 30 A 31 A 32 A 33 B 34 B 35 A made cauhoi 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 dapan C D D D B B D A D C A A C D B C C A D B B C C D B A D D C B A B B C C made cauhoi 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 dapan C A D C B B A D D A A A C B C C A D B A C B B C D A A B A B C D A B A 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D C D A D A B B B A A B D D C 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B D C A B C B D A D A B A C D 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C B B A B D A D C B D A D D C 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D C A A D A D B C B A C D D C ... HẾT -Trang 5/5 - Mã đề thi 132 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 209 (Thí sinh không sử... HẾT -Trang 5/5 - Mã đề thi 209 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 357 (Thí sinh không sử... HẾT -Trang 5/5 - Mã đề thi 357 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 485 (Thí sinh không sử
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU TOAN , DE THI THU TOAN , DE THI THU TOAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay