DE THI THU THPT QG SO 8

5 133 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:08

ĐỀ SỐ 17 Câu GTNN GTLN hàm số y = x.e x − x − x đoạn [ −1/ 2;1] 1 A − 2e – B 2e – C 2e – D 2e – e e x+2 Câu Cho hàm số y = khẳng định sau sai x −1 A Hàm số cho cực trị B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận đứng tiệm cận ngang x = 1;y = C Hàm số cho nghịch biến khoảng (−∞;1); (1; +∞) D Đồ thị hàm số cho có hai giao điểm với trục hoành Câu Cho hàm số f ( x) = ln(4 x − x ) Chọn khẳng định đúng: A f ' ( −1) = −1,2 B f ' (2) = C f ' ( 2) = D f ' (5) = 1,2 Câu Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh 2a, biết (SAB) (SAD) vuông góc với đáy, SA = a Tính VS ABCD : 8a3 Câu Biết (d): y = − x + cắt (C): y = x3 + x + điểm M ( x0 ; y0 ) Tìm y0 A a3 B A y0 = a3 C B y0 = a3 D C y0 = D y0 = − Câu mp(P) qua O song song với mặt phẳng (Q): 5x –3y +2z +10=0 có phương trình A (P): 5x –3y +2z +2 =0 B (P): 5x –3y +2z +1=0 C (P): 5x -3y +2z =0 D (P): 5x +3y -2z =0 x+2 Câu Cho (C ) : y = d : y = − x + m Tìm m để d cắt (C) điểm nằm phía trục Oy x +1 A m > B m > C m < D m < Câu Đồ thị sau hàm số ? A y = x3 − x − B y = x3 + x − C y = x3 + 3x − D y = x3 − x − Câu Giá trị x thỏa bất phương trình log 0, 04 x − log 0, x < −6 A 1 C m < −2 D m ≤ −4 Câu 14 Tìm m n để (P) //(Q) biết (P): 2x + my +3z –5 = (Q): nx – 6y – 6z +2 = A m=1; n=-2 B m=3; n=4 C m=-3; n=4 D m=3; n=-4 Câu 13 Cho hàm số y = x2 + có đồ thị (C) Có tiếp tuyến với (C), biết tiếp tuyến song x +1 song với đường thẳng x + y − = : A B C D Câu 15 Cho hàm số y = Câu 16 Tập xác định hàm số y = ( − x + 3x + 4)e là: A (−∞;−1) ∪ (4;+∞) B R C (−1;4) D R\{-1;4} Câu 17 Giá trị x thỏa mãn bất phương trình 4x – 5.2x + = A x =0 x = B x = C x = D x = -1 x=-2 Câu 18 Cho số thực dương a, b, với a khác Khẳng định sau đúng: A log a ( ab) = + log a b B log 14 ( a b) = log a b C log a (a b) = log a b D log a (ab) = a 1 + log a b 4 2 Câu 19 Cho y = x + (m − m + 2) x + (3m + 1) x + m − Giá trị m để hàm số đạt cực tiểu x=-2 A m=-1 B m=3 C m=1 v m=3 D m=-1v m=-3 Câu 20 Cho F(x) nguyên hàm hàm số f(x) liên tục đoạn [a;b] Khẳng định sau sai? b A ∫ b f ( x)dx = F (b) − F ( a ) B a b C ∫ a a ∫ f ( x)dx = F (a) − F (b) D a a f ( x) dx = − ∫ f ( x) dx b ∫ f ( x)dx = a Câu 21 Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác cạnh 2a Góc mặt (A’BC) mặt đáy 300 Tính khoảng cách từ điểm A đến (A’BC) là: A 3a B 3a C a D 3a Câu 22 Tính tích phân sau: ∫ ( x + e x )dx −2 −2 A + e B −1 − e −2 C − e−2 D −1 + e −2 Câu 23 Ghép khối lập phương cạnh 2cm để khối chữ thập hình vẽ Diện tích toàn phần khối chữ thập A 96cm2 B 88cm2 C 104cm2 D 80cm2 Câu 24 GTLN GTNN hàm số y = x + − x Trang 2/5 - Mã đề thi 001 A và-2 B 2 C – a Câu 25 Nếu đặt x = a sin t tích phân ∫ A π a ∫ t dt B Câu 26 Cho hàm số y = A y = 12 x + 12 π ∫ dt a2 − x2 D 2 – dx , ( a > ) trở thành tích phân đây? C π ∫ a dt D 0 π ∫ dt x +1 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm I ( −1 ; ) x+2 B y = 12 x − C y = x + D y = x + x 1 x2 Câu 27 Cho hàm số f ( x) =   ( 3) Khẳng định sau sai?  2 A f ( x) < ⇔ x log 0,5 + x < B f ( x) < ⇔ x log < x C f ( x) < ⇔ x + x log 0,5 < D f ( x) < ⇔ x ln 0,5 + x ln < Câu 28 Tìm hàm số y = f(x) biết f ’(x) = 2x + f (1) = A f ( x) = x + x + B f ( x) = x − x − C f ( x) = x + x − D f ( x) = x − x + Câu 29 Cho y = x3 − 3x − x + m (C) Tìm m để (C) cắt Ox điểm p/biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng : A m = B m = 11 C m = 12 D m = Câu 30 Hàm số y = x − x + nghịch biến khoảng A (-1;1) B (0;1) C ( −∞; −1) D ( 1; +∞) Câu 31 Tính thể tích khối tròn xoay hình phẳng giới hạn đường y = sin x, y = 0, x = 0, x = π quay quanh trục Ox A π2 B π2 C π2 D π2 Câu 32 Giá trị x thỏa mãn phương trình: logx + log(x + 9) = là: A x = B x = -10 C x = 10 D Một đáp số khác Câu 33 Cho khối chóp tích V Khi tăng diện tích đa giác đáy lên lần thể tích khối chóp sau tăng bằng: A V B 2V C 4V D 8V Câu 34 Một mặt cầu có đường kính 2a có diện tích : 4π a 2 2 A B 8π a C 4π a D 16π a x + cos x có điểm cực trị A B C D Câu 36 Cho hình chóp tam giác ABCD, cạnh đáy a, chiều cao h, góc đường cao mặt bên 30 Tính thể tích hình chóp Câu 35.Trong khoảng ( 0; 2π ) hàm số y = A a3 24 B a3 C a3 3 D a3 Câu 37 Phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC với O(0;0;0), A(1;0;0), B(0;1;0) C(0;0;1) là: A x + y + z − x − y − z = B x + y + z − x − y − z = C x + y + z + x + y + z = D x + y + z + x + y + z = Câu 38 Cho hình trụ có bán kính đáy cm, đường cao 4cm, diện tích xung quanh hình trụ là: 2 2 A 12π (cm ) B 24π (cm ) C 26π (cm ) D 36π (cm ) Trang 3/5 - Mã đề thi 001 hình tròn bán kính OA, OB ghép bán kính lại cho thành hình nón (như hình vẽ) Thể tích khối nón là: 9π 9π 81π 81π A V = B V = C V = D V = 8 Câu 40 Cho tam giác ABC cạnh a quay quanh đường cao AH tạo thành hình nón Thể tích hình nón tạo thành π a3 π a3 π a3 π a3 A B C D 24 12 Câu 39 Cho hình tròn có bán kính Cắt bỏ Câu 41 Cho hàm số y = x + x + 3x + có đồ thị (C) Cho phát biểu : (1) Hàm số đồng biến R (2) Đồ thị (C) cắt trục hoành điểm (3) Hàm số có điểm cực trị (4) Hàm số nghịch biến R Các phát biểu : A (1) (3) B (4) (3) C (2) (4) Câu 42 Lập phương trình tổng quát mặt phẳng (P) chứa trục Ox A (P): Ax +By +D = B (P): Ax +Cz = C (P): By +Cz +D = D (P): By +Cz = D (1) (2) Câu 43 Cho hàm số f(x) có đạo hàm đoạn [-1;2], f(-1) = -2 f(2) = Tính I = ∫ f ' ( x ) dx −1 A B -1 Câu 44 Khẳng định sau sai? A Khoảng cách từ C -3 D Ax0 + By + Cz + D M ( x0 ; y ; z ) A2 + B + C đến (P): Ax+By+Cz+D = là: B Mặt phẳng qua A(a;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c) có phương trình : x y z + + =0 a b c C Mặt cầu sau: x + y + z − 2ax − 2by − 2cz + d = có tâm I(a;b;c) D Mặt cầu sau: x + y + z + 2ax + 2by + 2cz + d = có tâm I(-a;-b;-c) Câu 45 Lập PTTQ mp(Q) qua B(1;2;3), vuông góc với mp (P) : x - y +z -1 = song song với Oy A (Q): x-z +2 = B (Q): x+z -4 = C (Q):2x -z +1 = D (Q): x +2z -7 = Câu 46 Cho mp(P) : 2x –3y +6z +19=0 điểm A(-2;4;3) Tính khoảng cách d(A,(P)) A d = B d = C d = D d = Câu 47 Mặt phẳng qua ba điểm A(1;0;0), B(0;-2;0), C (0;0;-3) có phương trình A x − y − 3z = B x − y − z − = C 3x − y − 5z + = D x + y + 3z = Câu 48 Giá trị x thỏa mãn bất phương trình log ( x + 1) ≥ A − < x < B x ≥ C Một đáp số khác D < x < Câu 49 Cho PT x − 3x + − m = Với giá trị m phương trình cho có nghiệm phân biệt A m < − ∨ m > B −3 < m < C −1 < m < D m < − ∨ m > Câu 50 Diện tích hình phẳng giới hạn đường y = x − x − , y = 2 16 16 16 A B C D 5 Trang 4/5 - Mã đề thi 001 Trang 5/5 - Mã đề thi 001 ... thập hình vẽ Diện tích toàn phần khối chữ thập A 96cm2 B 88 cm2 C 104cm2 D 80 cm2 Câu 24 GTLN GTNN hàm số y = x + − x Trang 2/5 - Mã đề thi 001 A và-2 B 2 C – a Câu 25 Nếu đặt x = a sin t tích... ghép bán kính lại cho thành hình nón (như hình vẽ) Thể tích khối nón là: 9π 9π 81 π 81 π A V = B V = C V = D V = 8 Câu 40 Cho tam giác ABC cạnh a quay quanh đường cao AH tạo thành hình nón Thể... đáy lên lần thể tích khối chóp sau tăng bằng: A V B 2V C 4V D 8V Câu 34 Một mặt cầu có đường kính 2a có diện tích : 4π a 2 2 A B 8 a C 4π a D 16π a x + cos x có điểm cực trị A B C D Câu 36 Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU THPT QG SO 8 , DE THI THU THPT QG SO 8 , DE THI THU THPT QG SO 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay