12A 120 DECHUAN

4 103 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:07

TRUNG TÂM GDNN – GDTX HẠ HÒA KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN TOÁN LỚP 12 Năm học 2016 – 2017 Thời gian làm 90 phút Mã đề thi 120 Họ, tên thí sinh: Lớp: Câu 1: Chọn khẳng định Sai: A a > ⇒ log a b < log a c ⇔ < b < c B a > ⇒ log a b < log a c ⇔ b < c C a > ⇒ a x < a y ⇔ x < y D < a < ⇒ a x > a y ⇔ x < y Câu 2: Tập nghiệm bất phương trình 3x+1 < 81 là: A x3 C x=3 D x ≥ Câu 3: Tập nghiệm bất phương trình log ( x − ) ≤ là: A x ≥ B x ≥ C x > D x < Câu 4: Tập nghiệm bất phương trình log ( x − x + 1) < là: 3  A  −1; ÷ 2   3 B  0; ÷  2 Câu 5: Nguyên hàm hàm số f(x) = x3 - 1  C ( −∞; ) ∪  ; +∞ ÷ 2  + x là: x x4 A − 3ln x + x.ln + C x4 2x C + + +C x ln Câu 6: Nguyên hàm f ( x ) = x3 B + + 2x + C x x4 D + + x.ln + C x là: 3x + 1 ln x + + C x + + ln x dx là: Câu 7: Nguyên hàm ∫ x A ln x + + C B A x + ln x + 2ln x + C C x + 2ln x + ln x + C Câu 8: Nguyên hàm ∫ (2 x − 3) ln xdx là: x + 3x + C 2 C ( x − 3)ln x − x + x + C A ( x − 3)ln x − 3  D ( −∞;1) ∪  ; +∞ ÷ 2  C ln ( x + 1) + C B x + ln x + D ln x + + C ln x + C D x + ln x + 3ln x + C x + 3x + C 2 D ( x − x )ln x − x + C B ( x − x )ln x − Câu 9: Nguyên hàm F(x) hàm số f ( x ) = x − x + x − thỏa F(1) = là: A F ( x ) = 12 x − x + C F ( x ) = x − x + x + B F ( x ) = 12 x − x + D F ( x ) = x − x + x − x + 10 Trang 1/4 - Mã đề thi 120 π Câu 10: Tính: I = tanxdx ∫ A ln B ln C ln 3 D Đáp án khác ∫ Câu 11: Tính tích phân I = ( x − x + 1)dx A I = 10 B I = C I = 10 D I = − 10 ln Câu 12: Tính tích phân I = A I = + 3ln ∫ (1 − 2e ) dx x B I = + ln C I = − ln D I = + ln ∫ 2x Câu 13: Tính tích phân I = (2 x + 1)e dx A I = e B I = e C I = 2e D I = e + Câu 14: Viết công thức tính thể tích V khối tròn xoay tạo quay hình thang cong, giới hạn đồ thị hàm số y =f(x), trục Ox hai đường thẳng x =a, x =b(a
- Xem thêm -

Xem thêm: 12A 120 DECHUAN , 12A 120 DECHUAN , 12A 120 DECHUAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay