12A 120 485

4 99 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:07

TRUNG TÂM GDNN – GDTX HẠ HÒA KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN TOÁN LỚP 12 Năm học 2016 – 2017 Thời gian làm 90 phút Mã đề thi 485 Họ, tên thí sinh: Lớp: Câu 1: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đường cong:(C) : y = x−2 , trục hoành hai x đường thẳng x = 1, x = A S = ln B S = 2ln C S = 2ln D S = 2ln Câu 2: Cho điểm A (2; 4; - 4), B (1;1; - 3), C (- 2; 0; 5) tìm D để ABCD hình hình hành A D(1;-3;-4) B D(-1;-3;-4) C D(-1;3;4) D D(1;3;4) Câu 3: Tìm số phức z = x + yi, biết hai số thực x, y thỏa mãn phương trình phức sau: x(2 – 3i) + y(1 + 2i)3 = (2 – i)2 A z = 50 − i 37 37 B z = − i 37 37 Câu 4: Chọn khẳng định Sai: A a > ⇒ log a b < log a c ⇔ < b < c C z = 37 − 37i 50 D z = − 50 + i 37 37 B a > ⇒ a x < a y ⇔ x < y D a > ⇒ log a b < log a c ⇔ b < c C < a < ⇒ a x > a y ⇔ x < y Câu 5: Cho số phức z = a + bi ≠ Số phức z-1 có phần thực là: a −b A a - b B C D a + b a +b a + b2 Câu 6: Viết công thức tính thể tích V khối tròn xoay tạo quay hình thang cong, giới hạn đồ thị hàm số y =f(x), trục Ox hai đường thẳng x =a, x =b(a D x < ur r r r r r r Câu 27: Cho vectơ a = (1; - 2; 3), b = (- 2; 3; 4), c = (- 3;2;1) Toạ độ vectơ n = 2a - 3b + 4c là: ur ur ur ur A n = (4; - 5; - 2) B n = (- 4;5;2) C n = (- 4; - 5; - 2) D n = (4; - 5;2) Câu 28: Cho mặt phẳng (P ) : x + y + 5z - 14 = điểm M (1; - 4; - 2) Tìm toạ độ hình chiếu H điểm M lên mặt phẳng (P ) ? A H (- 2; - 3; 3) B H (2; 3; - 3) C H (2; 3; 3) D H (2; - 3; 3) Câu 29: Tập nghiệm bất phương trình 3x+1 < 81 là: A x3 ∫ Câu 30: Tính tích phân I = ( x − x + 1)dx A I = B I = − 10 C I = 10 D I = 10 Câu 31: Nguyên hàm F(x) hàm số f ( x ) = x − x + x − thỏa F(1) = là: A F ( x ) = 12 x − x + C F ( x ) = 12 x − x + B F ( x ) = x − x + x + D F ( x ) = x − x + x − x + 10 Câu 32: Trong tập số phức C, phương trình (2 + 3i)z = z - có nghiệm là: 3 A z = + i B z = − i C z = − + i 5 5 10 10 D z = + i 10 10 Trang 3/4 - Mã đề thi 485 Câu 33: Nguyên hàm f ( x ) = A ln x + + C B là: 3x + 1 ln ( x + 1) + C C ln 3x + + C D ln x + + C Câu 34: Trong không gian cho điểm : A(5;1;3), B(1;6;2), C(5;0;4), D(4;0;6) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua AB song song với CD A (P): 10x +9y -5z -74=0 B (P): 10x +9y +5z -74=0 C (P): 10x +9y -5z +74=0 D (P): 10x +9y +5z +74=0 Câu 35: Tìm mệnh đề Sai mệnh đề sau: A Số phức z = a + bi có môđun a + b a = B Số phức z = a + bi = ⇔  b = C Số phức z = a + bi biểu diễn điểm M(a; b) mặt phẳng phức Oxy D Số phức z = a + bi có số phức đối z’ = a - bi x Câu 36: Nguyên hàm hàm số f(x) = x3 - + là: x x x3 A B + + x.ln + C + + 2x + C x x x x x4 C D + + +C − 3ln x + x.ln + C x ln π Câu 37: Tính: I = tanxdx ∫ A ln 2 3 C Đáp án khác D ln 2 Câu 38: Gọi z1 z2 hai nghiệm phương trình z – z + = tập số phức Tính giá trị biểu thức A = |z1|2 + |z2|2 + |z1+ z2|2 A A = 102 B A = 101 C A = 99 D A = 100 B ln 2 Câu 39: Thể tích khối cầu có phương trình x + y + z − x − y − z = là: A V = 65π 14 B V = 56π 14 C V = 56 14 Câu 40: Cho A(–1; 2; 1), B(–4; 2; –2), C(–1; –1; –2) Pt mp(ABC) là: A x–y + 3z = B x + y –z = C 2x + y + z–1=0 D V = π 14 D 2x + y–2z +2= - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 485
- Xem thêm -

Xem thêm: 12A 120 485 , 12A 120 485 , 12A 120 485

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay