12A 120 357

4 102 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:06

TRUNG TÂM GDNN – GDTX HẠ HÒA KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN TOÁN LỚP 12 Năm học 2016 – 2017 Thời gian làm 90 phút Mã đề thi 357 Họ, tên thí sinh: Lớp: Câu 1: Cho hai số phức z = a + bi; a,b ∈ R Để điểm biểu diễn z nằm dải (-2; 2) (hình 1) điều kiện a b là:  a ≤ −2 A  B −2 < a < b ∈ R  b ≤ -2 -2 a ≥ C a, b ∈ (-2; 2) D  b ≥ Câu 2: Tập nghiệm bất phương trình log ( x − ) ≤ là: y x O (Hình 1) A x > B x < C x ≥ D x ≥ Câu 3: Cho mặt phẳng (P ) : x + y + 5z - 14 = điểm M (1;- 4;- 2) Tìm toạ độ hình chiếu H điểm M lên mặt phẳng (P ) ? A H (2;3;3) B H (2;3;- 3) C H (2;- 3;3) D H (- 2;- 3;3) Câu 4: Cho A(–1; 2; 1), B(–4; 2; –2), C(–1; –1; –2) Pt mp(ABC) là: A x + y –z = B x–y + 3z = C 2x + y–2z +2= D 2x + y + z–1=0 Câu 5: Tìm số phức z = x + yi, biết hai số thực x, y thỏa mãn phương trình phức sau: x(2 – 3i) + y(1 + 2i)3 = (2 – i)2 A z = − i 37 37 B z = 50 − i 37 37 C z = 37 − 37i 50 D z = − 50 + i 37 37 Câu 6: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức thỏa mãn điều kiện: z + − 2i = là: A đường tròn tâm I(–1; 2) bán kính R = B đường tròn tâm I(1; - 2) bán kính R = C đường tròn tâm I =(1; 2) bán kính R = D đường tròn tâm I(–1; -2) bán kính R = Câu 7: Trong tập số phức C, phương trình (2 + 3i)z = z - có nghiệm là: 2 + i A z = B z = − i C z = + i D z = − + i 10 10 5 5 10 10 i Câu 8: Tìm phần thực a phần ảo b số phức (1 + i )10 A a = 1/32 b = B a = - 1/32 b = C a = b = 32 D a = b = - 32 Câu 9: Nguyên hàm F(x) hàm số f ( x ) = x − x + x − thỏa F(1) = là: A F ( x ) = 12 x − x + B F ( x ) = x − x + x − x + 10 C F ( x ) = 12 x − x + D F ( x ) = x − x + x + Câu 10: Viết công thức tính thể tích V khối tròn xoay tạo quay hình thang cong, giới hạn đồ thị hàm số y =f(x), trục Ox hai đường thẳng x =a, x =b(a ⇒ a x < a y ⇔ x < y B a > ⇒ log a b < log a c ⇔ b < c C a > ⇒ log a b < log a c ⇔ < b < c D < a < ⇒ a x > a y ⇔ x < y Câu 23: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( S) : x + y + z − x + y − z − 10 = 0; mặt phẳng ( P ) : x + y − 2z + 2017 = Viết phương trình mặt phẳng ( Q ) ( Q ) : x + y − z − = A ( Q ) : x + y − z + 31 = ( Q ) : x + y − z + = B ( Q ) : x + y − z + 25 = ( Q ) : x + y − z − = C ( Q ) : x + y − z − 25 = ( Q ) : x + y − z − 31 = D ( Q ) : x + y − z + = 2 song song với ( P ) tiếp xúc với ( S ) Câu 24: Tập nghiệm bất phương trình 3x+1 < 81 là: A x>3 B x=3 C x
- Xem thêm -

Xem thêm: 12A 120 357 , 12A 120 357 , 12A 120 357

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay