12A 120 209

4 109 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:06

TRUNG TÂM GDNN – GDTX HẠ HÒA KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN TOÁN LỚP 12 Năm học 2016 – 2017 Thời gian làm 90 phút Mã đề thi 209 Họ, tên thí sinh: Lớp: Câu 1: Tập nghiệm bất phương trình 3x+1 < 81 là: A x=3 B x>3 C x ⇒ a x < a y ⇔ x < y B < a < ⇒ a x > a y ⇔ x < y C a > ⇒ log a b < log a c ⇔ < b < c Câu 35: Nguyên hàm f ( x ) = ln x + + C D a > ⇒ log a b < log a c ⇔ b < c là: 3x + 1 ln ( x + 1) + C C ln 3x + + C D ln x + + C Câu 36: Cho mặt phẳng (P ) : x + y + 5z - 14 = điểm M (1; - 4; - 2) Tìm toạ độ hình chiếu H điểm M lên mặt phẳng (P ) ? A H (2; 3; 3) B H (2; 3; - 3) C H (2; - 3; 3) D H (- 2; - 3; 3) A B Câu 37: Nguyên hàm A x + ln x + ∫ x + + ln x dx là: x ln x + C B x + ln x + 2ln x + C ln x + C x Câu 38: Kí hiệu (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = 2( x − 1)e , trục tung trục hoành D x + 2ln x + C x + ln x + 3ln x + C Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục Ox A V = − 2e B V = e − C V = (4 − 2e)π ( ) D V = e − π Câu 39: Cho A(1;3;-2) (P): 2x-y+2z-1=0 Mặt cầu tâm A tiếp xúc với (P) có phương trình là: 2 2 2 A ( x − 1) + ( y − 3) + ( z + ) = B ( x − 1) + ( y − 3) + ( z + ) = C ( x − 1) + ( y − 3) + ( z − ) = 2 D ( x − 1) + ( y − 3) + ( z + ) = 2 π Câu 40: Tính: I = tanxdx ∫ A ln 3 B ln C Đáp án khác D ln - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 209
- Xem thêm -

Xem thêm: 12A 120 209 , 12A 120 209 , 12A 120 209

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay