12A 120 132

4 90 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:06

TRUNG TÂM GDNN – GDTX HẠ HÒA KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN TOÁN LỚP 12 Năm học 2016 – 2017 Thời gian làm 90 phút Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: lớp: Câu 1: Cho hai số phức z = a + bi; a,b ∈ R Để điểm biểu diễn z nằm dải (-2; 2) (hình 1) điều y kiện a b là: a ≥ A  B −2 < a < b ∈ R b ≥ x  a ≤ −2 C  D a, b ∈ (-2; 2) O -2  b ≤ -2 (Hình 1) Câu 2: Trong tập số phức C, phương trình z4 - 6z2 + 25 = có nghiệm là: A ±3 ± 4i B ±5 ± 2i C ±8 ± 5i D ±2 ± i -1 Câu 3: Cho số phức z = a + bi ≠ Số phức z có phần thực là: a −b A a - b B a + b C D 2 a +b a + b2 u r r r r r r r Câu 4: Cho vectơ a = (1;- 2;3),b = (- 2;3;4),c = (- 3;2;1) Toạ độ vectơ n = 2a - 3b + 4c là: u r u r u r u r A n = (4;- 5;- 2) B n = (- 4;5;2) C n = (4;- 5;2) D n = (- 4;- 5;- 2) ln Câu 5: Tính tích phân I = ∫ (1 − 2e ) dx x A I = − ln B I = + ln C I = + ln D I = + 3ln Câu 6: Trong không gian cho điểm : A(5;1;3), B(1;6;2), C(5;0;4), D(4;0;6) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua AB song song với CD A (P): 10x +9y -5z +74=0 B (P): 10x +9y -5z -74=0 C (P): 10x +9y +5z +74=0 D (P): 10x +9y +5z -74=0 Câu 7: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( S) : x + y + z − x + y − z − 10 = 0; mặt phẳng ( P ) : x + y − 2z + 2017 = Viết phương trình mặt phẳng ( Q ) ( Q ) : x + y − z + = A ( Q ) : x + y − 2z + 25 = ( Q ) : x + y − z − = B ( Q ) : x + y − z + 31 = ( Q ) : x + y − z − 31 = C ( Q ) : x + y − z + = ( Q ) : x + y − z − = D ( Q ) : x + y − z − 25 = 2 song song với ( P ) tiếp xúc với ( S ) 2 Câu 8: Nguyên hàm ∫ x + + ln x dx là: x A x + ln x + 2ln x + C B x + ln x + 3ln x + C C x + 2ln x + D x + ln x + ln x + C 2 ln x + C Câu 9: Trong tập số phức C, phương trình (2 + 3i)z = z - có nghiệm là: 3 A z = + i B z = − i C z = − + i 5 5 10 10 D z = + i 10 10 Trang 1/4 - Mã đề thi 132 Câu 10: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đường cong:(C) : y = x−2 , trục hoành hai x đường thẳng x = 1, x = A S = 2ln B S = ln D S = 2ln C S = 2ln r Câu 11: Đường thẳng ∆ qua điểm M(2;0;-1) có vecto phương a = (4; −6;2) Phương trình tham số đường thẳng ∆ là:  x = −2 + 2t  x = − 4t   B y = −3t   y = − 6t A    x = −1 + 2t  z = 1+ t  x = + 2t  y = −3t C   z = −1 + t  x = + 2t  y = −3t D   z = 2+t Câu 12: Tìm số phức z = x + yi, biết hai số thực x, y thỏa mãn phương trình phức sau: x(2 – 3i) + y(1 + 2i)3 = (2 – i)2 A z = − 50 + i 37 37 B z = 37 − 37i 50 C z = − i 37 37 D z = 50 − i 37 37 Câu 13: Viết công thức tính thể tích V khối tròn xoay tạo quay hình thang cong, giới hạn đồ thị hàm số y =f(x), trục Ox hai đường thẳng x =a, x =b(a C x ≥ Câu 25: Tập nghiệm bất phương trình 3x+1 < 81 là: A x=3 B x ⇒ log a b < log a c ⇔ b < c D x < D x>3 B a > ⇒ a x < a y ⇔ x < y C a > ⇒ log a b < log a c ⇔ < b < c D < a < ⇒ a x > a y ⇔ x < y Câu 27: Phương trình tổng quát mặt phẳng (P) qua điểm M(2 ; ; -1) song song với mặt phẳng (Q) : 5x - 3y + 2z - 10 = là: A 5x-3y+2z-1=0 B 5x+3y-2z-1=0 C 5x+5y-2z+1=0 D 5x-3y+2z+1=0 Câu 28: Tập nghiệm bất phương trình log ( x − x + 1) < là: 3 1   3 3   A ( −∞; ) ∪  ; +∞ ÷ B  0; ÷ C ( −∞;1) ∪  ; +∞ ÷ D  −1; ÷ 2 2   2 2   Câu 29: Cho điểm A(2;4;- 4), B(1;1;- 3),C (- 2;0;5) tìm D để ABCD hình hình hành A D(1;-3;-4) B D(-1;-3;-4) C D(-1;3;4) D D(1;3;4) 2 Câu 30: Thể tích khối cầu có phương trình x + y + z − x − y − z = là: A V = 56π 14 B V = 65π 14 Câu 31: Nguyên hàm hàm số f(x) = x3 - C V = 56 14 D V = π 14 3 + x là: x x4 x4 2x B − 3ln x + x.ln + C + + +C 4 x ln x3 x4 C D + + 2x + C + + x.ln + C x x Câu 32: Phương trình tổng quát mặt phẳng (P) qua điểm M(2 ; ; 5) vuông góc với vectơ u r n = (4;3;2) là: A 4x+3y+2z+27=0 B 4x-3y+2z-27=0 C 4x+3y+2z - 27=0 D 4x+3y-2z+27=0 A Câu 33: Nguyên hàm F(x) hàm số f ( x ) = x − x + x − thỏa F(1) = là: Trang 3/4 - Mã đề thi 132 B F ( A F ( x ) = x − x + x + x ) = 12 x − x + D F ( x ) = 12 x − x + C F ( x ) = x − x + x − x + 10 Câu 34: Cho A(–1; 2; 1), B(–4; 2; –2), C(–1; –1; –2) Pt mp(ABC) là: A x + y –z = B x–y + 3z = C 2x + y + z–1=0 D 2x + y–2z +2= Câu 35: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức thỏa mãn điều kiện: z + − 2i = là: A đường tròn tâm I(–1; -2) bán kính R = B đường tròn tâm I(–1; 2) bán kính R = C đường tròn tâm I =(1; 2) bán kính R = D đường tròn tâm I(1; - 2) bán kính R = Câu 36: Nguyên hàm f ( x ) = là: 3x + 1 1 A ln x + + C B ln ( x + 1) + C C ln 3x + + C D ln x + + C 3 Câu 37: Cho mặt phẳng (P ) : x + y + 5z - 14 = điểm M (1;- 4;- 2) Tìm toạ độ hình chiếu H điểm M lên mặt phẳng (P ) ? A H (2;3;3) B H (2;3;- 3) C H (2;- 3;3) D H (- 2;- 3;3) (1 − 3i )3 Tìm môđun số phức z + iz 1− i B z + iz = 2i C z + iz = D z + iz = Câu 38: Cho số phức z thỏa mãn z = A z + iz = π Câu 39: Tính: I = tanxdx ∫ A Đáp án khác B ln 3 C ln D ln Câu 40: Kí hiệu (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = 2( x − 1)e , trục tung trục hoành Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục Ox x A V = − 2e B V = (4 − 2e)π C V = e − ( ) D V = e − π - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 132
- Xem thêm -

Xem thêm: 12A 120 132 , 12A 120 132 , 12A 120 132

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay