Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Châu Thành, Bến Tre năm học 2016 2017

5 105 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:54

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: LỊCH SỬ LỚP Thời gian: 45 phút Câu (3,0 điểm) Trình bày hoàn cảnh đời, mục tiêu nguyên tắc hoạt động tổ chức ASEAN Sau gia nhập cộng đồng ASEAN Việt Nam có thời thách thức nào? Câu (3,0 điểm) Nêu hoàn cảnh đời nguyên tắc hoạt động tổ chức Liên Hợp Quốc Nêu suy nghĩ em mối quan hệ Việt Nam Liên Hợp Quốc năm gần đây? Câu (3,0 điểm) Nội dung chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp ba nước Đông Dương gì? Câu 4: (1,0 điểm) Như em biết Tổng Thống nước Mỹ Brack Obama, từ tìm hiểu hay hiểu biết em cho biết Ông ta giúp đỡ Việt nam nhiệm kỳ mình? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN LỊCH SỬ LỚP Câu Nội dung Điểm - Sau giành độc lập đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, 0,25 * Hoàn cảnh đời: xã hội đất nước - Nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập tổ chức liên 0,25 minh khu vực nhằm: Hợp tác phát triển kinh tế, hạn chế ảnh hưởng cường quốc bên khu vực - Ngày 8/8/1967 Hiệp hội nước Đông Nam Á thành lập (viết tắt 0,25 ASEAN) Băng Cốc (Thái Lan) gồm nước thành viên: Inđônêxia, Malaixia, Philipin, Xingapo, Thái Lan * Mục tiêu nguyên tắc họat động - Mục tiêu: Phát triển kinh tế văn hóa thông qua nổ lực hợp 0,25 tác chung nước thành viên, tinh thần trì hoà bình Câu ổn định khu vực - Nguyên tắc: 0,5 + Giữ vững hòa bình ổn định khu vực + Không can thiệp vào công việc nội + Giúp đỡ để phát triển * Thời thách thức: - Thời cơ: 0,5 + Trong kinh tế: Thu hút vốn kĩ thuật quốc gia tiên tiến khu vực, phát triển du lịch dịch vụ + Về văn hóa giáo dục: Được giao lưu, tăng cường hiểu biết văn hóa truyền thống độc đáo, tiếp cận giáo dục quốc gia tiên tiến - Về an ninh - trị: Chung tay giải vấn đề mang tính toàn cầu, đảm bảo ổn định trị khu vực 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Thách thức: 0,5 + Chênh lệch mức sống tăng trưởng + Khác biệt chế độ trị + Lai căng văn hóa, dung nhập tệ nạn xã hội + Cạnh tranh với nước có kinh tế phát triển * Lưu ý: Học sinh ghi thêm vài ví dụ dẫn chứng phải đáp ứng yêu cầu câu hỏi đặt * Hoàn cảnh đời: 1,0 - Từ 25/4 đến 26/6/1945 Xan Phranxixcô (Mỹ) tiến hành Hội nghị quốc tế với tham dự đại diện 50 nước để thông qua Hiến chương tuyên bố thành lập Liên Hợp Quốc * Nguyên tắc hoạt động: 1,0 - Gồm nguyên tắc bản: + Bình đẳng chủ quyền quốc gia quyền tự dân tộc + Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ độc lập trị tất nước + Không can thiệp vào công việc nội nước + Giải tranh chấp quốc tế biện pháp hoà bình + Chung sống hoà bình trí nước lớn Liên Xô (nay Câu Liên bang Nga), Mĩ, Anh, Pháp Trung Quốc… * Mối quan hệ Việt Nam Liên hợp Quốc: - Liên hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam mặt Ví dụ: Trong suốt nhiều năm gia nhập Liên hợp Quốc, Việt Nam hỗ trợ tỉ USD Đồng thời giúp đỡ phát triển kinh tế, khoa học kỉ thuật,…  Khi gia nhập Liên hợp Quốc Việt Nam phát triển thành nước công nghiệp hóa, đại hóa Đó bước tiến lớn dân tộc, người kin tế Việt Nam 1,0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí * Nội dung: Kinh tế: Pháp đầu tư mạnh với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào ngành kinh tế Việt Nam, từ 1924 - 1929, số vốn đầu tư khoảng tỉ phrăng - Nông nghiệp: Đầu tư nhiều nhất, mở rộng diện tích đồn điền cao su, 0,25 nhiều công ty cao su thành lập (Đất đỏ, Mi-sơ-lanh…) - Công nghiệp: Mở mang ngành dệt, muối, xay xát , đặc biệt 0,25 khai thác mỏ (than…) - Thương nghiêp: Ngoại thương phát triển, giao lưu buôn bán nội địa 0,25 đẩy mạnh Câu - Giao thông vận tải: Phát triển, đô thị mở rộng 0,25 - Ngân hàng Đông Dương: nắm quyền huy kinh tế Đông Dương, 0,25 phát hành giấy bạc cho vay lãi - Tăng thu thuế: Ngân sách Đông Dương thu năm 1930 tăng gấp lần 0,25 so với 1912 * Chính sách trị ,văn hoá, giáo dục thực dân Pháp - Chính trị: Pháp tăng cường sách cai trị khai thác thuộc địa 0,75 Bộ máy đàn áp, cảnh sát, mật thám, nhà tù hoạt động riết Ngoài cải cách trị - hành chính: Đưa thêm người Việt vào làm công sở , lập Viện dân biểu… - Văn hoá giáo dục: + Hệ thống giáo dục Pháp - Việt mở rộng Cơ sở xuất bản, in ấn ngày nhiều, ưu tiên xuất sách báo cổ vũ chủ trương “Pháp - Việt đề huề” + Các trào lưu tư tưởng, khoa học-kỹ thuật, văn hoá, nghệ thuật phương Tây vào Việt Nam, tạo chuyển nội dung, phương pháp tư sáng tác Các yếu tố văn hoá truyền thống, văn hoá tiến ngoại lai nô dịch tồn tại, đan xen, đấu tranh với Từ nhận chức Tổng Thống Obama đã: 0,75 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Giúp đỡ Việt Nma nguồn tài chính, kinh tế - Giúp đỡ Việt Nam bảo vệ quốc phòng: chống Trung Quốc biển Câu Đông để bảo vệ biển đông bảo vệ hai quần dảo lớn Việt Nam - Giúp Việt Nam có nước tiến 1,0
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Châu Thành, Bến Tre năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Châu Thành, Bến Tre năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Châu Thành, Bến Tre năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay