Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 Phòng GDĐT Châu Thành, Bến Tre năm học 2016 2017

2 136 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:54

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017 CHÂU THÀNH MÔN: HÓA HỌC LỚP Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: (2.0 điểm) a Trình bày tính chất hóa học axit Viết phương trình hóa học minh họa b Hãy giải thích hoàn cảnh không cho axit đậm đặc vào nước Câu 2: (2.0 điểm) Phân biệt dung dịch sau phương pháp hóa học: a HNO3, HCl, BaCl2, NaOH b Al, Fe, Cu Câu 3: (1.0 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: Na  NaOH  Na2CO3  Na2SO4  NaCl Câu 4: (2.0 điểm) Sau lần tham quan nhà máy, lớp làm tập tường trình thầy giáo có đặt câu hỏi thực tế: “Khí SO2 CO2 nhà máy thải gây ô nhiễm không khí nặng Vậy em nêu lên cách để loại bỏ bớt lượng khí trước thải môi trường” Bạn Ân cảm thấy khó cách trả lời em hỗ trợ bạn để giải câu hỏi Câu 5: (3.0 điểm) Biết 2,24 lít khí Cacbonic (đktc) tác dụng hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2, sản phẩm thu muối trung hòa nước a Viết phương trình xảy b Tính nồng độ mol dung dịch Ba(OH)2 cần dùng c Tính khối lượng kết tủa thu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC MÔN HÓA HỌC LỚP Câu a TCHH axit: - Axit làm đổi máu quỳ tím thành màu đỏ 0.25 - Axit tác dụng với oxit bazo tạo thành muối nước 0.25 H2SO4 + CaO  CaSO4 + H2O - Axit tác dụng với bazo tạo thành muối nước 0.25 H2SO4 + Ca(OH)2  CaSO4 + 2H2O - Axit tác dụng với kim loại tạo thành muối giải phóng khí hidro 0.25 2Fe + 6HCl  2FeCl3 + 3H2 - Axit tác dụng với muối tạo thành muối axit H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl 0.25 b Khi axit gặp nước xảy trình hidrat hóa, đồng thời tỏa lượng nhiệt lớn Axit đặc lại nặng nước nên cho nước vào axit nước lên mặt axit, nhiệt tỏa làm cho axit 0.75 sôi mãnh liệt bắn tung tóa gây nguy hiểm Nếu TCHH phương trình sẽʂkhông chấm điểm phần Câu Học sinh nhận biết viết phương trình xảy 2.0 Câu 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 0.25 2NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O 0.25 Na2CO3 + H2SO4  Na2SO4 + H2O + CO2 0.25 Na2SO4 + BaCl2  NaCl + BaSO4 0.25 Câu Trước thải phải có hệ thống lọc khí chứa Ca(OH)2 2.0 Câu Học sinh giải kết giáo viên chấm Tùy theo học 3.0 sinh có cách giải khác miễn kết cho điêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 Phòng GDĐT Châu Thành, Bến Tre năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 Phòng GDĐT Châu Thành, Bến Tre năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 Phòng GDĐT Châu Thành, Bến Tre năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay