Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở việt nam

216 47 0
  • Loading ...
1/216 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÊ ANH TUẤN ỘT S VẤN Đ L LUẬN VÀ TH C TI N V CƯỠNG CH THI HÀNH N D N S Ở VI T NA LUẬN N TI N S LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÊ ANH TUẤN ỘT S VẤN Đ L LUẬN VÀ TH C TI N V CƯỠNG CH THI HÀNH N D N S Ở VI T NA Chuyên ngành: Luật dân tố tụng dân ã số: 62380103 NGƯỜI HƯỚNG D N KHO H C: TS Đinh Trung Tụng PGS.TS Trần Anh Tuấn HÀ NỘI - 2017 LỜI CA T i i i kh h h g h h L h h g ĐOAN h ghi i g g i g h g g i i i h g h T giả uận n Lê Anh Tuấn g h ghi LỜI CẢ g T gi ih g g h g ghi p i g i h gi h gi gi gi h ƠN h i i Ti T h ộ g i h i Ti hT i hT - g h; i h h giúp ỡ gT ih g h h gg p i g2 h Lê Anh Tuấn DANH ỤC C C TỪ VI T TẮT BLDS : Bộ luật dân BLTTDS : Bộ luật tố tụng dân CHV : Chấp hành viên HĐND : Hội đồng nhân dân LTHADS QSDĐ : Luật Thi hành án dân năm 2008 sửa đổi, bổ sung số điều năm 2014 : Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thi hành án dân : Quyền sử dụng đất TAND : T a án nhân dân TPL : Thừa phát lại THA : Thi hành án THADS : Thi hành án dân UBND : Ủy ban nhân dân VKSND : Vi n i m sát nhân dân XHCN : X hội chủ ngh a Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ỤC LỤC Trang 26 THI Ở ĐẦU TỔNG QUAN V VẤN Đ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: ỘT S VẤN Đ L LUẬN V CƯỠNG CH HÀNH N D N S 1.1 h i ni i ngh ủ ỡng h thi hành n dân 1.2 C sở h h ủ vi ây dựng uy nh h uật v ỡng h thi hành n dân 1.3 C y u tố ảnh h ởng tiêu h nh gi hi u uả ỡng h thi hành n dân 1.4 C nguyên tắ ỡng h thi hành n dân 1.5 Sự hình thành h t tri n uy nh v ỡng h thi hành n dân Vi t N 1.6 inh nghi ậ h ủ ột số n th giới v ỡng h THADS h inh nghi h Vi t N T LUẬN CHƯƠNG Ch ng 2: TH C TRẠNG PH P LUẬT VÀ TH C TI N TH C HI N PH P LUẬT V CƯỠNG CH THI HÀNH N D N S Ở VI T NA 2.1 Thự trạng h uật v ỡng h thi hành n dân 2.2 Thự tiễn thự hi n h uật v ỡng h thi hành n dân T LUẬN CHƯƠNG Ch ng 3: ÊU CẦU VÀ GIẢI PH P N CƯỠNG CH THI HÀNH N D N S Ở VI 3.1 ầu nâng hi u uả ỡng h Vi t N 3.2 C giải h nâng hi u uả ỡng Vi t N NG CAO HI U QUẢ T NA thi hành n dân h thi hành n dân T LUẬN CHƯƠNG T LUẬN CHUNG DANH ỤC CÔNG TRÌNH CỦA T C GIẢ ĐÃ CÔNG B QUAN Đ N Đ TÀI LUẬN N DANH ỤC TÀI LI U THA HẢO PHỤ LỤC CÓ LIÊN 26 38 43 52 55 65 71 72 72 104 130 131 131 136 164 165 166 168 172 Ở ĐẦU T nh ấ thi t ủ vi nghiên ứu tài TH DS có vai tr quan trọng vi c góp phần đảm bảo hi u lực thi hành án, định dân Toà án định Trọng tài thương mại, Hội đồng xử lý vụ vi c cạnh tranh “Đây công đoạn cuối hoạt động tố tụng, bảo đảm cho án, định T a án chấp hành nghiêm chỉnh, góp phần tăng cường tính nghiêm minh pháp luật, bảo v quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Nhà nước, qua góp phần giữ vững ổn định trị - x hội, tăng cường hi u lực, hi u máy Nhà nước” [12, tr.1] Đ hi n thực hóa quyền, ngh a vụ đ ghi nhận án, định T a án định quan, tổ chức có thẩm quyền thi hành theo thủ tục TH DS bên cạnh vi c thuyết phục đương tự nguy n TH , nhiều trường hợp cần phải áp dụng bi n pháp cưỡng chế TH DS Tuy nhiên, cưỡng chế TH DS trực tiếp tác động đến quyền tài sản, nhân thân người phải TH người có liên quan, làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền ngh a vụ chủ th Do vậy, quy định cưỡng chế TH DS cần phải đáp ứng tiêu chí bảo đảm hi u vi c TH , chống lại hành vi trốn tránh, cản trở, chống đối, trì ho n vi c TH đồng thời phải bảo đảm tôn trọng quyền lợi ích hợp pháp chủ th có liên quan Các quy định bi n pháp, trình tự, thủ tục cưỡng chế TH DS cần quy định phù hợp với tính chất ngh a vụ phải thi hành Vi c nghiên cứu cho thấy quy định cưỡng chế TH DS pháp luật Vi t Nam ghi nhận bảo đảm thực hi n thực tế Trước đây, Pháp l nh TH DS năm 1989, 1993 Pháp l nh TH DS năm 2004 có quy định cưỡng chế TH DS Tuy nhiên, quy định cưỡng chế TH DS pháp l nh c n chưa đầy đủ, thiếu tính cụ th h thống Trên sở ế thừa phát tri n quy định cưỡng chế TH DS văn pháp luật trước đây, Luật TH DS năm 2008 sửa đổi, bổ sung số điều năm 2014 (gọi chung LTHADS) đ có quy định há chi tiết, cụ th có nhiều m tiến cưỡng chế TH DS Tuy nhiên, thực tiễn thực hi n quy định cưỡng chế THADS cho thấy quy định vấn đề đ bộc lộ hạn chế định, hó hăn, vướng mắc tồn thực tiễn áp dụng đ nguyên nhân dẫn đến tình trạng án tồn đọng, chưa đáp ứng yêu cầu bảo v cách ịp thời có hi u quyền, lợi ích hợp pháp người TH quyền lợi hợp pháp đương hác TH DS Vi c nghiên cứu thực tiễn công tác cưỡng chế TH DS cho thấy công tác chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, c n hông số vi c tiền THADS tồn đọng hàng năm chuy n sang năm sau, gây xúc dư luận x hội; số vụ án lớn chưa cưỡng chế thi hành hi u quả, số vụ vi c hiếu nại, tố cáo phức tạp, éo dài, dư luận x hội quan tâm chưa xử lý dứt m, c n sai phạm cưỡng chế THADS Trong hi đó, công tác xây dựng, hoàn thi n pháp luật TH DS c n chậm; công tác tổ chức cán TH DS, sở vật chất, trang thiết bị quan THADS c n chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn ảnh hưởng hông nhỏ đến hi u cưỡng chế THADS Vi c nghiên cứu cho thấy, hi u cưỡng chế TH DS thực c n nhiều hạn chế, bất cập Nhiều quy định pháp luật cưỡng chế TH DS xây dựng chưa dựa sở lý luận sâu sắc, đắn hoa học, c n có mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp với thực tiễn TH DS Tình trạng lúng túng áp dụng pháp luật cưỡng chế TH DS, vi phạm thực hi n cưỡng chế TH DS c n diễn nhiều nơi, nhiều chủ th tiến hành cưỡng chế TH DS, với nhiều hình thức vi phạm hác nhau, từ hâu xác minh điều i n cưỡng chế TH DS, bảo đảm quyền yêu cầu cưỡng chế TH DS đương sự, định cưỡng chế TH DS, đến tổ chức vi c cưỡng chế TH DS, toán tiền thu từ cưỡng chế THADS; hàng năm nhiều CHV bị ỷ luật vi phạm pháp luật tiến hành cưỡng chế THADS, nhiều vụ vi c vi phạm dẫn đến phải xử lý, khắc phục hậu phức tạp, phải bồi thường thi t hại với số tiền lớn, bị truy cứu trách nhi m hình CHV quan TH DS Nhiều vụ vi c cưỡng chế TH DS hông thành công, phải huy động lực lượng lớn, với chi phí tốn ém; ết cưỡng chế TH DS nhiều vụ vi c chưa thực bảo v quyền lợi đương sự, trường hợp ê biên, bán đấu giá tài sản, thời gian tiến hành cưỡng chế TH DS kéo dài Nhiều trường hợp người phải THA chống đối li t vi c cưỡng chế TH DS, cố tình chây ỳ, tẩu tán tài sản, chí hủy hoại tài sản đ ê biên tự thiêu đ cản trở cưỡng chế TH DS Thực trạng đ i hỏi phải có nghiên cứu sâu sắc cưỡng chế TH DS dưới góc độ lý luận, luật thực định thực tiễn thực hi n nhằm làm rõ sở hoa học vi c xây dựng quy định cưỡng chế TH DS, đánh giá thực trạng pháp luật đề giải pháp hắc phục đ nâng cao hi u cưỡng chế TH DS Vi t Nam Xét theo góc độ đường lối Đảng cải cách tư pháp nâng cao hi u công tác cưỡng chế TH DS, hoàn thi n pháp luật cưỡng chế TH DS nội dung quan trọng cải cách tư pháp đề cập nhiều văn Đảng, như: Nghị Trung ương Khoá VII, Nghị Trung ương Khoá VIII, Báo cáo trị Đại hội Đảng lần thứ IX Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị “về số nhi m vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới” Nghị Hội nghị lần thứ Chín Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX tiếp tục xác định “đẩy mạnh đổi tổ chức hoạt động quan tư pháp tập trung thực hi n tốt công tác TH , TH DS, hắc phục tình trạng tồn đọng éo dài”, Nghị số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 Quốc hội hóa XIII “về công tác ph ng ngừa, chống vi phạm pháp luật tội phạm, công tác VKSND tối cao, T ND tối cao công tác TH năm 2013” Nghị số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 “về công tác ph ng, chống vi phạm pháp luật tội phạm, công tác VKSND, T ND công tác TH năm 2016 năm tiếp theo”, Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 Bộ Chính trị vi c tiếp tục thực hi n Nghị số 49-NQ/TW Bộ Chính trị liên quan đến quản lý công tác TH theo hướng tăng cường trách nhi m, quyền hạn T ND UBND địa phương công tác TH DS Thực tiễn cưỡng chế TH DS đặt đ i hỏi hách quan cần phải có nghiên cứu chuyên sâu cưỡng chế TH DS, đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm hi u công tác Về học thuật, vi c nghiên cứu cưỡng chế TH DS thời gian qua đ quan tâm, có nhiều công trình nghiên cứu th hi n dạng đề tài hoa học, luận án, luận văn, sách, đăng tạp chí chuyên ngành, hội thảo bình luận, đánh giá liên quan đến cưỡng chế TH DS với góc tiếp cận hác Mỗi cách tiếp cận cưỡng chế TH DS có m mạnh có hạn chế định Tuy nhiên, hi n chưa có công trình tiếp cận nghiên cứu chuyên sâu tổng th cưỡng chế TH DS góc độ lý luận, pháp luật thực tiễn thực hi n, đặc bi t quy định cưỡng chế TH DS LTHADS văn hướng dẫn thi hành LTHADS Góc tiếp cận theo hướng nghiên cứu chuyên sâu tổng th cưỡng chế TH DS có th ết nối hắc phục tản mạn công trình nghiên cứu hi n cưỡng chế TH DS, cho phép luận chứng giải pháp có tính bản, lâu dài đ hoàn thi n pháp luật nâng cao hi u thực hi n cưỡng chế TH DS thực tiễn bền vững yêu cầu cấp thiết hi n Với lý nêu trên, vi c lựa chọn đề tài “Mộ ề h iễ ề ỡ g h TH DS Vi ” làm đề tài Luận án nhằm làm rõ vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng pháp luật thực tiễn thực hi n đ đề xuất giải pháp bảo đảm tốt quyền, lợi ích hợp pháp chủ th cưỡng chế TH DS, nâng cao hi u hoạt động cưỡng chế TH DS cấp thiết, có ý ngh a lý luận thực tiễn ụ h nghiên ứu tài Luận n Luận án hướng tới mục đích nghiên cứu cách h thống vấn đề lý luận cưỡng chế TH DS thực tiễn thực hi n cưỡng chế TH DS, xây dựng hái ni m làm rõ đặc m, ý ngh a, điều i n cưỡng chế TH DS, yếu tố ảnh hưởng đến hi u cưỡng chế TH DS, tiêu chí đánh giá hi u cưỡng chế TH DS Luận án c n hướng tới vi c làm rõ thực trạng pháp luật Vi t Nam cưỡng chế TH DS hạn chế, bất cập quy định pháp luật hi n hành cưỡng chế TH DS hạn chế, bất cập trình thực hi n quy định thực tiễn cưỡng chế TH DS Vi t Nam Trên sở phân tích, làm rõ nội dung lý luận, thực tiễn hạn chế, bất cập pháp luật thực tiễn cưỡng chế TH DS, Luận án làm rõ yêu cầu giải pháp nâng cao hi u cưỡng chế TH DS Vi t Nam Nhi vụ nghiên ứu ủ Luận n Đ đạt mục đích nghiên cứu, Luận án hướng tới đạt nhi m vụ nghiên cứu sau: - Xác định đắn làm rõ vấn đề lý luận cưỡng chế THADS - Phân tích, đối chiếu với lý luận đ đánh giá thực trạng quy định pháp luật Vi t Nam hi n hành cưỡng chế TH DS hảo sát, đánh giá thực tiễn thực hi n pháp luật cưỡng chế TH DS, từ xác định vướng mắc, bất cập nguyên nhân làm tiền đề cho vi c đề xuất giải pháp bảo đảm hi u cưỡng chế TH DS - Xác định rõ yêu cầu đặt công tác cưỡng chế TH DS, sở đề xuất giải pháp cụ th nhằm hoàn thi n pháp luật cưỡng chế TH DS tổ chức thực hi n đ bảo đảm tốt quyền, lợi ích hợp pháp chủ th , nâng cao hi u cưỡng chế TH DS Vi t Nam Đối t ợng hạ vi nghiên ứu: 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Luận án tập trung vào vấn đề sau: - Các vấn đề lý luận cưỡng chế TH DS, gồm: Khái ni m, đặc m, ý ngh a; sở hoa học, yếu tố ảnh hưởng tiêu chí đánh giá hi u cưỡng 196 ý TH đ từ 75 tuổi trở lên, hông áp dụng bi n pháp cưỡng chế (ví dụ bắt giam) Bi n pháp cưỡng chế có th áp dụng người nhận tài sản thừa ế từ người phải TH hông có thi n ý nói trên, đ mắc nợ từ 01 tỷ Ru- pi trở lên Thời hạn áp dụng bi n pháp cưỡng chế (bắt giam) người phải TH tháng - “ ỡng ch ph t tiề ỡng ch tr h ”, Nicolas Monacho Duchene, Phó Chánh án T a án phúc thẩm Rennes Pháp, Tài li u hội thảo dự thảo Luật THADS (bản dịch), Nhà pháp luật Vi t - Pháp, Hà Nội 24-25/9/2008 Tài li u nêu quan m ông Nicolas Monacho Duchene số vấn đề liên quan đến THADS Ở Pháp, người THA, TPL có th tự tìm hi u thông tin người phải TH hông có thông tin cần thiết người phải THA, TPL có th yêu cầu quan công tố cung cấp thông tin Công trình nêu bi n pháp ê biên hoản tiền người thứ ba nắm giữ, ê biên tiền lương, ê biên động sản, ê biên tài sản vô hình Pháp Đối với cưỡng chế trả nhà, trước yêu cầu người dời chỗ cần có phán Thẩm phán trước hi có phán người THA phải đến gặp đại di n quyền địa phương thông báo đ quyền bố trí chỗ cho người phải di dời - “H th ng qu TH DS h h Trung Qu ” TS Zhou Yong, Giáo sư Vi n ph ng ngừa tội phạm, Bộ Tư pháp Cộng h a nhân dân Trung Hoa, Tài li u hội thảo “Quản lý TH - Các mô hình inh nghi m quốc tế”, Bộ Tư pháp - UNDP, Hà Nội ngày 02 - 03/12/2008 Trong viết này, TS Zhou Yong nhận định so với vi c TH DS vi c TH hình Trung Quốc phức tạp nhiều Nếu người phạm tội phải chịu trách nhi m dân mà lại bị áp dụng bi n pháp phạt tiền hông có đủ tài sản đ chi trả bị áp dụng bi n pháp tịch thu tài sản vi c thực hi n ngh a vụ dân chủ nợ thực hi n trước Vi c THA phạt tiền T a án thực hi n Vi c nộp phạt có th thực hi n lần toàn số tiền phạt nộp thành nhiều lần khoảng thời gian quy định cụ th án Nếu hết thời gian quy định mà người bị phạt tiền chưa nộp hết khoản tiền phạt đ tuyên bị cưỡng chế nộp tiền Vi c THA tịch thu tài sản bao gồm tịch thu phần hay toàn tài sản cá nhân người phải THA Khi tịch thu tài sản đồ dùng cần thiết cho sống người phải TH thành viên gia đình sống phụ thuộc vào người giữ lại - “Th g i ề ph p t THADS c a s ” Bộ Tư pháp, Tài li u tham khảo phục vụ xây dựng Luật TH DS; Chính phủ, Dự án Luật TH DS (Tài 197 li u trình Quốc hội), 2008 Tài li u tổng hợp số thông tin pháp luật THADS Nhật Bản, Cộng h a Pháp, Cộng h a liên bang Đức, Thụy Đi n, Singapore, Cộng h a liên bang Nga, Thái Lan, Bang California (Hoa Kỳ), Bỉ, Hà Lan, Lux - Xem - Bua, Liên xô cũ nước XHCN Đông Âu trước Về cưỡng chế TH DS, Tài li u giới thi u pháp luật nước có quy định cụ th bi n pháp cưỡng chế áp dụng hi đương hông tự nguy n THA Về tài sản hông ê biên đ TH , nhìn chung, xuất phát từ sách nhân đạo, pháp luật nước có quy định tài sản quan TH hông ê biên mức độ định nhằm đảm bảo cho người phải TH gia đình họ có sống sinh hoạt bình thường mức tối thi u Tài li u giới thi u cụ th bi n pháp cưỡng chế TH DS tài sản hông ê biên đ TH theo quy định pháp luật Nhật Bản, Cộng h a liên bang Đức, Cộng h a Pháp - “TH DS: Kh h i i”, Bài phát bi u Chánh án Trung Quốc THA; Bộ Tư pháp, Tài li u tham khảo phục vụ xây dựng Luật THADS; Chính phủ, Dự án Luật TH DS (Tài li u trình Quốc hội), 2008 Trong phát bi u nêu há nhiều thông tin thực trạng THADS Trung Quốc cho thấy vi c THADS hó hăn Năm 2003, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, 65% tổng số khoảng 40.000 án dân inh tế mà T ND sơ thẩm thành phố đưa năm yêu cầu cưỡng chế TH người phải TH hông tự nguy n chấp hành - The Legal Partnership Forum in 2012: “Strengthening Legal and Judicial Reform in Viet Nam”, Government of Viet Nam - United Nations Development Programme, Diễn đàn đối tác pháp luật năm 2012: “Tăng cường cải cách tư pháp pháp luật Vi t Nam” Trong tài li u có nhận định, thông tin pháp luật TH DS, có thông tin thực tiễn pháp luật cưỡng chế THADS Trung Quốc, Indonexia, Nhật Bản, Hàn Quốc, so sánh số nội dung về: chủ th tiến hành cưỡng chế THADS, thủ tục cưỡng chế, xử lý hành vi chống đối cưỡng chế THADS nước nêu - “L ch sử c a ch ộ hi h h Nh t B h ng sử ổi Lu t thi h h Nh t B ” Mitani Takayuki, Giáo sư Khoa nghiên cứu luật, Đại học Kagawa Nhật Bản, Tài li u hợp tác Tổ chức JIC Nhật Bản, ngày 11/01/2013 Công trình trình bày thi hành tài sản tiền đ bảo v quyền tài sản tiền bạc chế độ thi hành dân Nhật Bản Lịch sử chế độ thi hành dân Nhật Bản trải qua giai đoạn lịch sử từ thời Edo năm 1742 198 (thế ỷ thứ 17) đến thời Minh Trị (1872 ỷ thứ 18) có sửa đổi hi n Luật thi hành dân năm 1979, với 19 lần sửa đổi năm 1996 đến lần sửa đổi sau vào năm 2004, sở pháp lý quan trọng cho hoạt động thi hành dân Nhật Bản Thời Edo, theo đúc ết án l từ năm 1972 thi hành cưỡng chế trường hợp hông thực hi n ngh a vụ trả tiền nợ thông thường theo cách thức shindaikagiri (Thân đại hạn) người có ngh a vụ phải nộp tiền hai lần tháng vào ngày 04 21 đ Toà án giao cho người có quyền, hông toán thời hạn cùm tay người từ 30 ngày đến 100 ngày bị giam lỏng nhà từ 20 ngày đến 100 ngày; hông thi hành bị áp dụng quy tắc vi c lấy tài sản người có ngh a vụ đ toán cho người có quyền Công trình th hi n Nhật Bản Luật thi hành dân (Law on civil execution), c n Vi t Nam Luật TH DS - “B ” “ h hi ” g ỡng ch thi h h Giáo sư Sa ai, Đại học Nagoya Nhật Bản, Tài li u hợp tác Tổ chức JIC Nhật Bản, tháng 01/2013 Công trình phân tích quy định bán tài sản phân chia tiền bán tài sản cưỡng chế thi hành dân Nhật Bản: Về ý ngh a bán cưỡng chế thi hành cưỡng chế thi hành trái quyền cổ phần, cổ phiếu; thủ tục bán cưỡng chế thi hành bất động sản cưỡng chế thi hành quyền sở hữu trí tu ; xem xét nêu ví dụ cụ th thi hành vật sở hữu chung hậu vi c bán; thủ tục phân chia hi đ vấn đề cưỡng chế thi hành có yếu tố nước Mặt hác, công trình so sánh Luật thi hành dân Nhật Bản với Luật TH DS Vi t Nam Bán phân chia có liên quan mật thiết đến luật nội dung Luật Dân sự, Thương mại v.v Do hác bi t luật nội dung, cho dù có tham hảo tranh luận liên quan đến Luật thi hành dân Nhật Bản hi định ứng dụng vào Luật TH DS Vi t Nam cần lưu ý có cần phải thực hi n số sửa đổi định 199 Phụ ụ ột số văn h uật hi n hành v ỡng h THADS Luật TH DS ngày 24/11/2008 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật TH DS ngày 25/11/2014 Nghị số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 Quốc hội thi hành Luật THADS Nghị số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 Quốc hội thực hi n chế định TPL Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 Chính phủ quy định tổ chức hoạt động TPL thực hi n thí m thành phố Hồ Chí Minh Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi số điều Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2009 Chính phủ tổ chức hoạt động TPL thực hi n thí m Thành phố Hồ Chí Minh Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật TH DS Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BC ngày 30/03/2012 Bộ Tư pháp Bộ Công an quy định cụ th vi c phối hợp bảo v cưỡng chế THADS Thông tư liên tịch số 265/2013/TTLT-BQP-BC ngày 31/12/2013 Bộ Quốc ph ng Bộ Công an quy định vi c phối hợp bảo v cưỡng chế TH DS Quân đội 10 Thông tư số 200/2016/TT-BTP ngày 09/11/2016 Bộ Tài quy định vi c lập, quản lý, sử dụng toán inh phí bảo đảm hoạt động quan TH DS, inh phí cưỡng chế TH DS 11 Thông tư liên tịch số 136/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/8/2012 Bộ Tài Bộ Tư pháp quy định vi c lập dự toán, quản lý, sử dụng toán inh phí bảo đảm hoạt động quan TH DS Tổ quản lý, lý tài sản doanh nghi p, hợp tác x lâm vào tình trạng phá sản 12 Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 Bộ Tư pháp hướng dẫn đăng ý, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo vi c ê biên tài sản TH 13 Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 26/02/2011 Bộ Tư pháp hướng dẫn số vấn đề đăng ý, cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm, hợp 200 đồng, thông báo vi c ê biên tài sản TH theo phương thức trực tiếp, bưu n, fax, thư n tử Trung tâm Đăng ý giao dịch, tài sản Cục Đăng ý quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp 14 Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BC ngày 05/011/2013 Bộ Tư pháp, Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Công an hướng dẫn vi c trao đổi, cung cấp thông tin tài sản bảo đảm quan đăng ý giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, quan TH DS quan đăng ý quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản 15 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14/01/2014 Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Vi t Nam, Bộ Lao động, Thương binh X hội hướng dẫn vi c cung cấp thông tin tài hoản, thu nhập người phải THA thực hi n phong tỏa, hấu trừ đ THADS 16 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Vi n i m sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động Ban Chỉ đạo THADS 17 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Vi n i m sát nhân dân tối cao quy định số vấn đề thủ tục TH DS phối hợp liên ngành THADS 18 Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 Bộ Tư pháp, Bộ Quốc ph ng hướng dẫn thực hi n quản lý nhà nước công tác bồi thường hoạt động TH DS 19 Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2015 Bộ Tư pháp, Thành tra Chính phủ Bộ Quốc ph ng hướng dẫn hiếu nại, giải hiếu nại bồi thường nhà nước hoạt động quản lý hành TH DS 20 Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 19/11/2015 Bộ tư pháp Bộ Quốc ph ng sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 Bộ Tư pháp, Bộ Quốc ph ng hướng dẫn thực hi n quản lý nhà nước công tác bồi thường hoạt động TH DS 21 Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 Bộ Tài hướng dẫn 201 ế toán nghi p vụ THADS 22 Quy chế phối hợp liên ngành công tác THADS số 14/2013/QCLN/BTPBCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/11/2011 Bộ Tư pháp, Bộ Công an, T a án nhân dân tối cao Vi n i m sát nhân dân tối cao 23 Quyết định số 1318/QĐ-TCTH DS ngày 30/9/2013 Tổng cục trưởng Tổng cục TH DS thuộc Bộ Tư pháp vi c ban hành Quy chế giải hiếu nại, tố cáo TH DS 24 Quyết định số 824/QĐ-TCTH DS ngày 03/12/2014 Tổng cục trưởng Tổng cục TH DS vi c ban hành "Quy trình hướng dẫn nghi p vụ TH DS nội ngành TH DS" 25 Quyết định số 907/QĐ-TCTH DS ngày 29/8/2016 Tổng cục trưởng Tổng cục TH DS quy định tiêu chí xác định vi c TH DS trọng m 202 Phụ ụ Số vi ti n ỡng h hấu trừ tài h ản (Từ 01/10/2008 đến 30/9/2016) h: i Tổng số vi c tiền đ định cưỡng chế Kết cưỡng chế Đương tự nguy n thi hành trước hi cưỡng chế (đ định cưỡng chế) Vi c Tiền Năm Vi c iề : g Tiền Cưỡng chế hông thành công Cưỡng chế thành công Vi c Tiền Vi c Tiền Đ định cưỡng chế chưa tiến hành cưỡng chế Vi c Tiền 2009 224 13.656.972.089 481.287.025 212 13.079.785.421 92.895.863 3.003.780 2010 249 12.883.593.875 456.846 235 11.579.509.240 11 1.293.627.789 10.000.000 2011 280 45.444.606.224 11 123.968.026 262 44.612.248.168 438.390.030 270.000.000 2012 353 110.098.006.009 11 484.799.946 333 107.300.698.967 514.683.096 1.797.824.000 2013 407 75.883.923.088 13 3.769.311.156 381 39.118.482.210 10 32.746.867.722 249.262.000 2014 432 83.250.586.916 18 4.711.532.345 400 77.456.878.914 10 452.606.156 629.569.500 2015 1.219 749.323.530.315 108 80.801.558.778 988 514.163.935.156 96 87.729.648.612 27 66.628.387.769 2016 1.044 6.292.541.141 97 86.107.654 894 6.034.404.464 35 161.298.766 18 10.730.257 4.208 1.096.833.759.657 269 90.459.021.776 3705 813.345.942.540 173 123.430.018.034 61 69.598.777.306 Tổng Số vi Phụ ụ ti n ỡng h thu h i (Từ 01/10/2008 đến 30/9/2016) ti n h: i Tổng số vi c tiền đ định cưỡng chế Năm Vi c Tiền iề : g Kết cưỡng chế Đương tự nguy n thi hành Cưỡng chế thành trước hi cưỡng chế công (đ định cưỡng chế) Vi c Tiền Vi c Tiền Cưỡng chế hông thành công Vi c Tiền Đ định cưỡng chế chưa tiến hành cưỡng chế Vi c Tiền 2009 78 1.167.990.568 42.220.401 72 884.968.167 144.813.000 95.989.000 2010 104 11.955.953.705 10 22.989.772 84 1.053.646.672 10 10.879.317.261 0 2011 100 10.612.112.771 17 42.459.035 72 3.854.350.741 10 5.180.564.495 1.534.738.500 2012 146 16.240.480.730 24 1.805.313.409 119 11.961.875.121 2.473.217.200 75.000 2013 148 5.363.650.047 30 178.140.674 113 4.752.582.373 46.927.000 386.000.000 2014 199 21.027.479.889 19 1.633.280.659 167 15.302.983.251 1.969.898.595 2.121.317.384 2015 270 224.132.905.887 33 2.057.577.898 192 214.756.463.152 23 4.637.482.655 22 2.681.382.182 2016 310 3.141.594.947 14.027.686 283 3.114.984.681 1.812.736 15 10.769.844 Tổng 1355 293.642.168.544 145 5.796.009.534 1102 255.681.854.158 56 25.334.032.942 52 6.830.271.910 203 Số vi Phụ ụ ti n ỡng h thu h i giấy tờ ó gi (Từ 01/10/2008 đến 30/9/2016) h: i Tổng số vi c tiền đ định cưỡng chế Vi c Kết cưỡng chế Đương tự nguy n thi hành Cưỡng chế thành trước hi cưỡng chế công (đ định cưỡng chế) Vi c Tiền Vi c Tiền Năm Tiền iề : g Đ định cưỡng chế chưa tiến hành cưỡng chế Cưỡng chế hông thành công Vi c Tiền Vi c Tiền 2009 274.436.760 0 274.436.760 0 0 2010 218.003.200 0 18.003.200 200.000.000 0 2011 13 97.205.198 52.563.000 12 44.642.198 0 0 2012 26 8.105.606.828 0 25 8.097.606.828 8.000.000 0 2013 30 2.358.983.220 0 30 2.358.983.220 0 0 2014 34 600.415.155 1.000 31 190.394.801 410.019.354 0 2015 5.647.557.000 5.774.000 5.383.000.000 258.783.000 0 2016 90.631.190 0 90.151.190 480.000 0 Tổng 122 17.392.838.551 58.338.000 113 16.457.218.197 877.282.354 0 Số vi ti n Phụ ụ ỡng h trừ thu nhậ ủ ng ời hải THA (Từ 01/10/2008 đến 30/9/2016) h: i Tổng số vi c tiền đ định cưỡng chế Năm Vi c Tiền iề : g Kết cưỡng chế Đương tự nguy n thi hành trước hi cưỡng chế (đ định cưỡng chế) Vi c Tiền Cưỡng chế thành công Vi c Tiền Đ định Cưỡng chế hông cưỡng chế chưa thành công tiến hành cưỡng chế Vi c Tiền Vi c Tiền 2009 238 3.152.198.234 28 169.328.386 198 2.948.557.498 25.096.542 9.215.808 2010 399 7.611.341.347 38 57.909.248 339 7.520.946.415 17 13.685.684 18.800.000 2011 501 5.405.717.002 34 133.552.053 448 5.187.824.080 11 11.629.469 72.711.400 2012 531 5.490.653.035 87 680.015.470 431 4.805.608.080 11 2.629.485 2.400.000 2013 587 7.044.098.828 88 638.085.035 483 5.710.276.609 13 582.747.184 112.990.000 2014 700 9.151.337.415 119 1.254.914.021 552 6.632.093.136 16 1.146.735.044 13 117.595.214 2015 774 518.444.709.846 70 3.863.610.027 602 45.858.139.375 38 2.647.725.196 64 466.075.235.248 2016 16 140.001 9.000 13 24.272 0 106.729 Tổng 3746 556.300.195.708 466 6.797.423.240 3066 78.663.469.465 113 4.430.248.604 101 466.409.054.399 204 Số vi Phụ ụ ti n ỡng h ê biên tài sản ả tài sản ủ ng ời hải THA ng d ng ời thứ b giữ (Từ 01/10/2008 đến 30/9/2016) h: i Tổng số vi c tiền đ định cưỡng chế Năm Vi c Tiền iề : g Kết cưỡng chế Đương tự nguy n thi hành trước hi cưỡng chế (đ định cưỡng chế) Vi c Tiền Cưỡng chế hông thành công Cưỡng chế thành công Vi c Tiền Vi c Tiền Đ định cưỡng chế chưa tiến hành cưỡng chế Vi c Tiền 2009 3.786 479.108.152.326 394 15.541.542.431 3.262 420.177.336.804 54 10.379.756.34 2010 5.710 980.223.509.696 525 24.025.037.437 5.013 874.557.425.033 70 9.654.163.422 102 71.986.883.804 2011 6.258 1.595.394.729.8 87 691 39.150.880.271 5.431 1.529.223.669.301 85 1.610.379.156 51 25.409.801.160 2012 7.391 2.388.089.992.2 73 772 100.570.153.97 6.470 2.244.377.102.050 40 7.141.648.645 109 36.001.087.604 2013 7.395 2.522.863.202.7 23 868 89.087.008.280 6.298 2.303.922.902.237 44 11.702.617.39 185 118.150.674.812 2014 7.997 4.223.919.145.3 06 749 117.646.086.60 6.758 3.854.704.990.282 87 26.445.660.69 403 225.122.407.724 2015 9.206 11.222.862.457 004 879 1.190.406.347 354 7.224 8.268.873.745.646 183 167.624.655.7 85 920 1.595.957.708.218 2016 7.947 437.021.669.367 788 4.659.777.943 5.988 415.286.223.896 304 4.489.932.213 867 12.585.735.314 Tổng 55690 23.849.482.858.582 5666 1.581.086.834.292 46444 19.911.123.395.249 867 239.048.813.656 2713 2.118.223.815.384 76 33.009.516.748 Phụ ụ Số vi ti n ỡng h h i th tài sản (Từ 01/10/2008 đến 30/9/2016) h: i Tổng số vi c tiền đ định cưỡng chế Năm Vi c 2009 2010 2011 Tiền iề : g Kết cưỡng chế Đương tự nguy n thi hành Cưỡng chế thành trước hi cưỡng chế công (đ định cưỡng chế) Vi c Tiền Vi c Tiền 15.000 0 784.000 2012 2013 2014 2015 Cưỡng chế hông thành công Vi c Tiền Đ định cưỡng chế chưa tiến hành cưỡng chế Vi c Tiền 15.000 0 0 0 0 0 0 0 784.000 0 0 0 100 0 0 0 100 106.094.315 80.000 14.315 106.000.000 0 5.128.700.075 150.000 64.000 0 5.128.486.075 43 3.563.574.825 11 160.058.228 17 2.770.674.609 13 209.091.988 423.750.000 2016 75 229.603.716 11 812.782 38 219.430.987 1.153.916 17 8.206.031 Tổng 131 9.028.772.031 28 161.900.010 58 2.990.183.911 23 316.245.904 22 5.560.442.206 205 Phụ ụ ti n ỡng h buộ huy n gi (Từ 01/10/2008 đến 30/9/2016) Số vi vật h: i Tổng số vi c tiền đ định cưỡng chế Năm iề : g Kết cưỡng chế Đương tự nguy n thi hành Cưỡng chế thành trước hi cưỡng chế công (đ định cưỡng chế) Vi c Tiền Vi c Tiền Cưỡng chế hông thành công Đ định cưỡng chế chưa tiến hành cưỡng chế Vi c Tiền Tiền Vi c Tiền 2009 32 7.901.307.254 25.937.590 22 7.875.369.664 0 2010 49 2.051.628.288 31 1.019.905.345 14 572.722.943 229.000.000 230.000.000 2011 45 151.678.537 25 100.387.490 20 51.291.047 0 0 2012 51 435.533.070 29 142.004.830 17 213.980.240 77.354.000 2.194.000 2013 49 26.639.648.778 40 220.843.091 26.418.805.687 0 0 2014 65 1.624.161.861 42 278.530.201 20 1.074.981.660 0 270.650.000 2015 35 65.041.803.592 18.500.000 25 17.525.936.591 2.023.061.001 45.474.306.000 2016 41 77.433.681 0 36 77.369.979 57.702 6.000 Tổng 367 103.923.195.061 178 1.806.108.547 163 53.810.457.811 11 2.329.472.703 15 45.977.156.000 Số vi Vi c Phụ ụ 10 ti n ỡng h buộ huy n gi uy n tài sản (Từ 01/10/2008 đến 30/9/2016) h: i Tổng số vi c tiền đ định cưỡng chế Năm Vi c Tiền iề : g Kết cưỡng chế Đương tự nguy n thi hành Cưỡng chế thành trước hi cưỡng chế công (đ định cưỡng chế) Vi c Tiền Vi c Tiền Cưỡng chế hông thành công Vi c Tiền Đ định cưỡng chế chưa tiến hành cưỡng chế Vi c Tiền 2009 417 41.902.880.994 42 2.631.341.163 354 37.964.889.951 10 899.044.046 11 407.605.834 2010 485 62.674.592.901 44 16.326.508.015 423 46.116.257.388 13 105.026.498 126.801.000 2011 527 87.848.509.410 42 7.087.919.664 457 47.146.217.576 21 32.407.218.168 1.207.154.002 2012 456 87.213.623.514 36 4.233.123.480 393 80.417.873.196 1.700.408.150 18 862.218.688 2013 472 88.340.190.682 36 9.403.504.162 405 69.562.048.877 14 1.439.539.274 17 7.935.098.369 2014 562 130.249.949.286 53 5.450.404.008 442 107.492.262.970 14 3.318.649.644 53 13.988.632.664 2015 715 765.091.937.645 85 48.357.840.882 491 659.313.497.913 29 15.724.564.112 110 41.696.034.738 2016 661 91.723.314.511 46 30.151.591 506 91.475.490.314 16 8.198.095 93 209.474.511 Tổng 4295 1.355.044.998.943 384 93.520.792.965 3471 1.139.488.538.185 126 55.602.647.987 314 66.433.019.806 206 Số vi Phụ ụ 11 ti n ỡng h buộ huy n gi (Từ 01/10/2008 đến 30/9/2016) giấy tờ h: i Tổng số vi c tiền đ định cưỡng chế Năm Vi c Tiền iề : g Kết cưỡng chế Đương tự nguy n thi hành Cưỡng chế trước hi cưỡng chế thành công (đ định cưỡng chế) Vi c Tiền Vi c Tiền Cưỡng chế hông thành công Vi c Đ định cưỡng chế chưa tiến hành cưỡng chế Tiền Vi c Tiền 2009 1.570.000.000 0 1.570.000.000 1 2010 350.114.376 0 350.001.000 113.376 0 2011 32 140.989 1.000 23 139.988 0 2012 12 3.004 0 3.004 0 2013 56 2.338.564.825 170.926.000 49 2.167.638.824 1 2014 12 3.001 2.001 1.000 0 2015 51 1.353.006.019 26 1.009 16 1.353.005.005 2016 40 2.087.013 24 1.887.004 200.002 Tổng 220 5.613.919.227 16 170.928.004 133 4.089.532.841 53 1.353.458.372 18 10 Phụ ụ 12 ỡng h buộ thự hi n ông vi (Từ 01/10/2008 đến 30/9/2016) nh Số vi h: i Năm Tổng số vi c đ định cưỡng chế Kết cưỡng chế Đương tự nguy n thi hành trước hi cưỡng chế (đ định cưỡng chế) Cưỡng chế thành công Cưỡng chế hông thành công Đ định cưỡng chế chưa tiến hành cưỡng chế 2009 116 17 93 3 2010 97 20 72 2011 98 19 72 2012 121 25 93 2013 92 17 67 4 2014 132 40 74 10 2015 94 17 44 11 22 2016 114 34 41 11 28 Tổng 864 189 556 50 69 207 Phụ ụ 13 ỡng h buộ hông ợ thự hi n ông vi (Từ 01/10/2008 đến 30/9/2016) Số vi nh h: i Năm Tổng số vi c đ định cưỡng chế Kết cưỡng chế Đương tự nguy n thi hành trước hi cưỡng chế (đ định cưỡng chế) Cưỡng chế hông thành công Cưỡng chế thành công Đ định cưỡng chế chưa tiến hành cưỡng chế 2009 37 20 15 2010 33 20 11 2011 47 28 13 2012 61 36 23 2013 87 44 40 2014 79 46 33 2015 31 15 2016 20 17 Tổng 395 226 144 19 Phụ ụ 14 Tổng hợ số vi ti n ã r uy t nh ỡng h THADS (Từ 01/10/2008 đến 30/9/2016) h: vi , iề : g Trừ vào thu nhập người phải THA Kê biên, xử lý tài sản người phải THA Buộc STT Khấu trừ tiền tài hoản Thu hồi, xử lý tiền người phải THA Thu hồi, xử lý giấy tờ có giá người phải THA Vi c 4.208 1355 122 3746 55.690 131 367 4295 220 864 395 Tiền 1.096.833 759.657 293.642.168 544 17.392.838 551 556.300.1 95.708 23.849.48 2.858.582 9.028.772 031 103.923.1 95.061 1.355.044 998.943 5.613.9 19.227 864.000 395.000 Khai thác tài sản Buộc chuy n người giao vật phải THA Buộc Buộc chuy chuy n n giao giao quyền giấy tài sản tờ Bi u đồ so sánh bi n pháp cưỡng chế TH DS (h h g ề iề ): Buộc thực hi n công vi c định hông thực hi n công vi c định ề i h h ộ 208 209 Phụ ụ 15 Số vi ỡng h ó huy ộng ự ợng thành ông hông thành ông (Từ 01/10/2008 đến 30/9/2016) h: vi Số vi c cưỡng chế có huy động lực lượng Số vi c cưỡng chế thành công Đương Cưỡng chế Cưỡng chế Cưỡng chế tự Cưỡng chế có huy có huy có huy nguy n có huy động lực động lực động lực thi hành động lực lượng lượng từ 20 lượng từ 50 trước lượng 10 người đến 50 người trở 10 người đến 20 người lên cưỡng người chế Năm Tổng Cưỡng chế thành công Số vi c cưỡng chế hông thành công 2009 3.520 1.808 1.437 293 36 743 4.545 110 2010 4.343 2.252 1.759 419 39 898 5.874 126 2011 5.434 2.767 2.189 346 59 1.397 6.782 138 2012 5.750 3.490 1.852 494 62 1.346 7.689 97 2013 5.902 3.057 2.270 681 81 1.419 8.391 171 2014 6.249 2.896 2.575 691 97 1.426 9.207 237 2015 6.777 3.076 2.916 239 94 1.510 10.529 352 2016 5.492 2.340 2.216 744 192 1.428 9.923 307 Tổng 43.467 21.686 17.214 3907 660 1649.526 62.94 1538 Phụ ụ 16 t uả THADS v vi (Từ 01/10/2008 đến 30/9/2016) h: vi Tổng số thụ lý Số có điều i n giải (thi hành) Chia Năm Tổng Năm trước chuy n sang Thụ lý Tổng Tỷ l giải Số chưa có điều Số xong/có Chia i n chuy n điều i n giải Giải Giải Chưa ỳ sau giải quyết (thi (thi thi hành (thi hành) (thi hành) hành) dở hành) xong dang 2009 645.971 336.594 285.553 437.379 354.494 82.885 208.592 2010 630.218 285.489 344.729 407.661 309.525 37.384 18.904 208.515 81% 247.868 2011 646.667 264.469 382.198 431.979 379.990 38.111 13.878 200.566 234.600 2012 657.092 234.600 422.492 446.255 395.284 39.038 11.621 196.630 229.714 2013 732.179 229.714 502.465 569.693 492.975 69.899 6.819 162.426 239.144 2014 779.298 239.144 540.154 600.297 531.095 65.204 3.998 179.001 248.203 2015 791.412 248.203 543.209 599.436 533.985 63.343 2.108 191.976 257.427 2016 836.054 257.427 578.627 675.429 530.428 135.563 9.438 145.787 290.788 86% 87,96% 88,58% 86,53% 88,47% 89,08% 78,53% 210 Phụ ụ 17 t uả THADS v ti n (Từ 01/10/2008 đến 30/9/2016) h: 000 g Tổng số thụ lý Số có điều i n giải (thi hành) Chia Năm Tổng Năm trước chuy n sang Thụ lý Số chưa có điều Số i n giải chuy n Giải Giải Chưa (thi ỳ sau (thi (thi thi hành hành) hành) hành) xong dở dang Chia Tổng 11.275.176 151 Tỷ l giải xong (thi hành)/ có điều i n 2009 27.101.235 118 19.061.248 275 8.039.986 843 9.387.529 096 6.541.674 912 2010 32.428.646 862 17.403.123 389 15.025.523 473 10.368.001 992 8.301.320 561 2.066.68 1.431 20.330.098 120 19.959.9 04.797 80,1% 2011 37.876.497 670 20.011.270 448 17.865.227 222 13.366.290 661 10.167.712 899 3.198.57 7.762 22.050.051 075 21.453.6 18.993 76,1% 2012 46.505.104 227 21.453.618 993 25.055.301 698 13.430.815 442 10.337.804 273 3.093.01 1.169 29.782.054 340 28.266.0 97.629 76,97% 2013 70.562.600 894 28.266.097 629 42.296.503 265 39.584.914 060 28.965.005 600 8.028.878 353 2.591.03 0.108 30.977.683 028 41.597.5 91.489 73,17% 2014 95.108.655 390 41.597.591 489 53.511.063 901 50.807.978 403 38.981.505 442 10.052.887 390 1.773.58 5.572 44.300.676 987 56.127.1 49.948 2015 125.956.07 7.215 56.127.149 948 69.828.927 262 56.342.815 346 42.819.191 771 12.088.715 702 1.434.90 7.873 69.613.261 864 83.136.8 85.439 76,00% 2016 144.524.83 7.483 83.136.885 439 61.387.952 044 86.253.902 891 29.097.865 318 50.710.329 766 6.445.70 7.806 47.364.826 508 104.520 864.080 33,74% 58% 76,72% Ghi chú: Số tiền chưa thi hành năm 2016 Phụ lục 16, 17 gồm: Ho n TH , tạm đình TH , tạm dừng đ giải hiếu nại trường hợp hác ... Luận án trình bày với ết cấu gồm 03 chương sau: - Chương 1: Một số vấn đề lý luận cưỡng chế thi hành án dân - Chương 2: Thực trạng pháp luật thực tiễn thực hi n pháp luật cưỡng chế thi hành án. .. cưỡng chế TH DS hạn chế, bất cập trình thực hi n quy định thực tiễn cưỡng chế TH DS Vi t Nam Trên sở phân tích, làm rõ nội dung lý luận, thực tiễn hạn chế, bất cập pháp luật thực tiễn cưỡng chế. .. pháp hoàn thi n pháp luật TH DS, bi n pháp bảo đảm, cưỡng chế 12 TH DS số vấn đề lý luận thực tiễn cưỡng chế TH DS Phân tích, đánh giá công trình đ đề cập đến lý luận thực tiễn cưỡng chế TH DS
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở việt nam , Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở việt nam , Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay