4 1 early americans

10 99 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:47

Fascinating Facts • Chumash people used fishhooks hundreds of years ago • The Chumash paddled their canoes so far out in the ocean that sometimes they lost sight of land • Chumash hunters used wooden decoys to hunt ducks Genre Nonfiction Comprehension Skill Text Features Main Idea and Details • Map • Sidebars Scott Foresman Social Studies ISBN 0-328-14852-0 ì
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 1 early americans , 4 1 early americans , 4 1 early americans

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay