Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 Phòng GDĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017

4 128 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:47

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 VĨNH TƯỜNG Môn: Vật - Lớp Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) I Trắc nghiệm (2,0 điểm) Chọn đáp án phương án trả lời sau Câu Hệ thức sau hệ thức cua định luật ôm: A R = U I B I = U R C U = I R D I = U.I Câu Trên nam châm vị trí hút sắt mạnh nhất? A Phần B Chỉ có từ cực bắc C Cả hai từ cực D Mọi chỗ hút sắt mạnh Câu Từ trường không tồn đâu? A Xung quanh nam châm B Xung quanh dòng điện C Xung quanh điện tích đứng yên D Xung quanh Trái Đất Câu Hai đèn Đ1(6V - 6W), Đ2(6V - 3W) sáng bình thường Tỉ số dòng điện I1:I2 chạy qua hai dây tóc đèn là: A : B : C 1: D : I Tự luận (8,0 điểm) Câu Giữa hai điểm A, B có hiệu điện không đổi U = 12 V, người ta mắc nối tiếp điện trở R1 = 25  biến trở có điện trở lớn R2 = 15  a) Khi R2 = 15  Tính điện trở tương đương mạch cường độ dòng điện chạy qua điện trở b) Biến trở R2 dây dẫn đồng chất có tiết diện S = 0,06 mm2 có điện trở suất  = 0,5.10-6  m Hãy tính chiều dài dây dẫn quấn biến trở c) Mắc thêm bóng đèn Đ(6V - 3W) song song với điện trở R1 mạch Điều chỉnh biến trở để đèn sáng bình thường.Tính điện trở biến trở Câu Một bếp điện hoạt động bình thường có điện trở R = 80  cường độ dòng điện qua bếp I = 2,5 A a Tính công suất tỏa nhiệt bếp b Dùng bếp điện để đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu 25oC thời gian đun VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí nước 20 phút Coi nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước có ích Tính hiệu suất bếp Cho biết nhiệt dung riêng nước c = 4200J/kg.K Câu a) Phát biểu qui tắc nắm tay phải? b) Treo kim nam châm gần ống dây (hình bên) Hiện tượng xảy với kim nam châm ta đóng khoá K? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC MÔN VẬT LỚP I Trắc nghiệm (2,0 điểm) Mỗi câu trả lời 0,5 điểm Câu Đáp án B C C B II Tự luận (8,0 điểm) Câu Nội dung cần đạt Điểm a Điện trở tương đương mạch là: Rtd = R1 + R2 = 40  1,0 (3,0 điểm) Cường độ dòng điện qua điện trở là: I= U 12   A R1  R2 25  15 b Đổi S = 0,06 mm2 = 0,06.10-6 m2 Công thức tính điện trở: R   1,0 l RS l  S  Thay số vào: l = (15.0,06.10-6 )/0,5.10-6 = 9/5 = 1,8 m c Cường độ dòng điện định mức đèn: I đm = P = = 0,5A U 1,0 Vì đèn sáng bình thường nên hiệu điện hai đầu R1 6V Vậy hiệu điện hai đầu biến trở là: Ub = U - Uđ = 12- = 6V Cường điện dòng điện chạy qua R1 là: I1 = 6/25 = 0,24A Cường điện dòng điện chạy qua biến trở là: Ib = I1 + Iđm = 0,74 A Vậy điện trở biến trở là: Rb = Ub = Ib 0,74 = 8,12  Đổi 1,5 l = 1,5.10-3 m3 => m = D.V = 1000.1,5.10-3 = 1,5 kg 0,75 (3,0 điểm) Đổi 20 phút = 1200 giây a) Công suất tỏa nhiệt bếp là: P = I2.R = 2,52.80 = 500 (W) 0,75 b) Nhiệt lượng thu vào nước từ 250C đến 1000C là: Q1 = m.c.(to2 - to1) = 1,5.4200.(100 - 25) = 472500 (J) 0,75 Nhiệt lượng mà bếp tỏa 20 phút là: Qtp = I2 R.t = 2,52.80.1200 = 600000(J) 0,75 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hiệu suất bếp là: H = Q1 472500 100%  100%  78, 75% Qtp 600000
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 Phòng GDĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 Phòng GDĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 Phòng GDĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay