M4 phieu danh gia cong tac BDTX (Cao Kỳ)

2 315 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:30

PHÒNG GDĐT CHỢ MỚITRƯỜNG THCS CAO KỳCỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊNNĂM HỌC 20162017Họ và tên giáo viên: Hoàng Mai Huệ Tổ chuyên môn: Xã hộiNội dung đánh giá:Nội dung đánh giáMã mô đunTiêu chí đánh giáĐiểm tối đaĐiểm do GV tự đánh giáĐiểm do tổ CM đánh giáĐiểm do nhà trường đánh giáKý hiệu điểm tương ứng với nội dung và mô đunĐiểm tiêu chíĐiểm tổngĐiểm tiêu chíĐiểm tổngĐiểm tiêu chíĐiểm tổng(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)Nội dung bồi dưỡng 1Tiêu chí 15đTiêu chí 25đNội dung bồi dưỡng 2Tiêu chí 15đTiêu chí 25đNội dung bồi dưỡng 3Mã mô đun 1 ………………………..Tiêu chí 15đTiêu chí 25đĐTB = ( điểm ND1 + điểm ND2 + điểm TB ND3 ) : 3ĐTBĐTBĐTBXếp loại: ................................................ Ngày…….tháng…..năm 20…. Giáo viên tự đánh giá(Ký, ghi họ tên)Tổ chuyên môn (Ký, ghi họ tên)Ban đánh giá BDTX(Ký, ghi họ tên) Mẫu M4 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GD&ĐT CHỢ MỚI Độc lập - Tự - Hạnh phúc TRƯỜNG THCS CAO Kỳ PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016-2017 Họ tên giáo viên: Hoàng Mai Huệ Nội dung đánh giá: Nội dung đánh giá Mã mô đun (1) Nội dung bồi dưỡng Nội dung bồi dưỡng Nội dung Mã mô đun bồi dưỡng ……………………… Tổ chuyên môn: Xã hội Tiêu chí đánh giá Điểm tối đa (2) Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí (3) 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ ĐTB = ( điểm ND1 + điểm ND2 + điểm TB ND3 ) : Điểm GV tự đánh giá Điểm Điểm tiêu chí tổng (4) ĐTB (5) Điểm tổ CM đánh giá Điểm Điểm tiêu chí tổng (6) ĐTB (7) Điểm nhà trường đánh giá Điểm Điểm tiêu chí tổng (8) Ký hiệu điểm tương ứng với nội dung mô đun (9) (10) ĐTB Xếp loại: Ngày…….tháng… năm 20… Giáo viên tự đánh giá (Ký, ghi họ tên) Tổ chuyên môn (Ký, ghi họ tên) Ban đánh giá BDTX (Ký, ghi họ tên) HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ Tiêu chí thang điểm: Đánh giá nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng theo tiêu chí sau: - Tiêu chí 1: Tiếp thu kiến thức kĩ quy định mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (thang điểm: điểm); - Tiêu chí 2: Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học giáo dục (thang điểm: điểm) Cho điểm tiêu chí vào cột (4), (6) (8), cộng điểm tổng tiêu chí (ứng với nội dung, mô đun) ghi điểm tổng vào cột (5), (7) (9) Ghi chú: Những nội dung giáo viên tham gia lớp BD tập trung quan quản lý cấp tổ chức, sở thực nhiệm vụ BDTX đánh giá có kết kết giáo viên, tổ chuyên môn nhà trường lấy để ghi vào cột Điểm tổng (đối với điểm C, D, E, F) làm sở điểm tiêu chí (đối với điểm A, B) Tính điểm trung bình kết BDTX: ĐTB = ( điểm ND1 + điểm ND2 + điểm TB ND3 ) : Điểm trung bình làm tròn đến chữ số thập phân Điểm tham gia xếp loại điểm nhà trường đánh giá Xếp loại: Giáo viên coi hoàn thành kế hoạch BDTX học tập đầy đủ nội dung kế hoạch BDTX cá nhân có điểm thành phần đạt từ điểm trở lên: - Loại Giỏi: Có ĐTB từ đến 10 điểm thành phần 7; - Loại Khá: Có ĐTB từ đến điểm thành phần 6; - Loại TB: Có ĐTB từ đến điểm 5; - Không hoàn thành kế hoạch (KHT): Các trường hợp khác ... BDTX: ĐTB = ( điểm ND1 + điểm ND2 + điểm TB ND3 ) : Điểm trung bình làm tròn đến chữ số thập phân Điểm tham gia xếp loại điểm nhà trường đánh giá Xếp loại: Giáo viên coi hoàn thành kế hoạch BDTX. .. tổng vào cột (5), (7) (9) Ghi chú: Những nội dung giáo viên tham gia lớp BD tập trung quan quản lý cấp tổ chức, sở thực nhiệm vụ BDTX đánh giá có kết kết giáo viên, tổ chuyên môn nhà trường lấy... thu kiến thức kĩ quy định mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (thang điểm: điểm); - Tiêu chí 2: Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: M4 phieu danh gia cong tac BDTX (Cao Kỳ), M4 phieu danh gia cong tac BDTX (Cao Kỳ), M4 phieu danh gia cong tac BDTX (Cao Kỳ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay