XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN

45 1,074 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:21

Bài 10 lớp đảng viên mới CHUYÊN ĐỀ 10 KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM I Vị trí, vai trò nhiệm vụ người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam NỘI DUNG II Không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên I VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Vị trí, vai trò người đảng viên Nhiệm vụ người đảng viên I VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Vị trí, vai trò người đảng viên a) Đảng viên chiến sĩ cách mạng đội quân tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, nhân dân lao động dân tộc Việt Nam: Điều lệ Đảng Cộng sản việt Nam khẳng định: "Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc" Trước hết, Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, nên đảng viên Đảng phải chiến sĩ cách mạng tiên phong giai cấp công nhân Karl Marx cho rằng, điều kiện cần đủ để Đảng Cộng sản làm tròn nhiệm vụ đảng tiên phong phải có “đầu não” “trái tim” đảng Ở đây, “đầu não” hiểu trí tuệ “Trái tim” nhiệt tình sôi nổi, dũng cảm, đầu đấu tranh chống áp bóc lột, lương tâm trách nhiệm quần chúng cần lao Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam Vì vậy, đảng viên người tiên tiến nhân dân lao động dân tộc Thứ ba, Đảng đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc, nên đảng viên đặt lợi ích giai cấp dân tộc lên hết, trước hết Nhờ mà Đảng dân tộc gọi Đảng ta Thứ tư, Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng cầm quyền, toàn dân thừa nhận đội tiên phong lãnh đạo nhân dân, nên đảng viên người tiên phong, gương mẫu trước quần chúng nhân dân dangthelinh.1979@gmail.com b) Đội ngũ đảng viên người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, sách Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực đường lối, chủ trương, sách đó: - Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam việc định đường lối, chủ trương, sách lớn; công tác cán vai trò gương mẫu đội ngũ đảng viên - Đường lối đắn Đảng nhân tố định thắng lợi cách mạng - Mỗi đảng viên Đảng có trách nhiệm việc xây dựng đường lối, chủ trương, sách Đảng qua tham gia xây dựng nghị Đảng từ sở trở lên - Sau có đường lối đắn, việc bảo đảm cho đường lối thực thắng lợi thực tế có vai trò quan trọng Đảng viên phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu việc chấp hành chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước, làm gương tốt cho quần chúng noi theo “Đảng viên trước, làng nước theo sau” Nhưng có nơi: “Đảng viên hư trước, làng nước hư theo” Mỗi người đảng viên Cộng sản phải ghi nhớ “Đảng Cộng sản đời kết hợp lý luận tiên tiến với người tiên tiến phong trào công nhân; đội tiên phong giai cấp công nhân, tiên phong lý luận trị, tinh thần, tình cảm hành động cách mạng, tiên phong đạo đức tư cách làm người” 10 Bốn là, có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống của Đảng sở thực nguyên tắc Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình phê bình - Đoàn kết Đảng yêu cầu tối quan trọng Đảng Cộng sản Nền tảng đoàn kết Đảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối nguyên tắc tổ chức Đảng 31 - Sức mạnh Đảng tính thống nhất: thống quan điểm, thống ý chí, thống hành động Tập trung dân chủ nguyên tắc bảo đảm thống Đảng - Đảng viên có trách nhiệm tích cực tham gia thảo luận vấn đề thuộc đường lối, chủ trương Đảng, có quyền chất vấn, tranh luận cách thẳng thắn; đồng thời ý lắng nghe tôn trọng ý kiến người khác Khi thành định tập thể phải nghiêm túc chấp hành, không phát ngôn tuỳ tiện lan truyền ý kiến, quan điểm riêng bên hội nghị Đảng 32 Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân có trách nhiệm với dân Nêu gương cho quần chúng noi theo Năm là, gắn bó mật thiết với quần chúng Tuyên truyền, vận động nhân dân, đưa người tham gia vào tổ chức thích hợp để hoạt động Bồi dưỡng nhân rộng điển hình sử dụng quần chúng tiên tiến 33 Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân Trọng dân: Mỗi người đảng viên cần phải kính trọng nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ nhân dân, tuyệt đối thái độ " Vác mặt làm quan cách mạng", không hách dịch,nhũng nhiễu nhân dân Học dân: trí tuệ sức mạnh dân vô tận HCM thường dạy cán phải " học dân chúng" để "nâng cao Gần dân: Cán bộ, đảng viên phải gần gũi quần chúng nhân dân, dân chúng" Đối với cán bộ, cần phải nâng cao chăm lo giúp đỡ quần chúng mặt khả tổng kết thực tiễn, rút học từ nhân dân Có trách nhiệm với nhân dân: Cán bộ, đảng viên phải "hết lòng, phục vụ nhân dân", chủ tịch HCM rõ" Mỗi đảng viên Hiểu dân: phảiĐảng hiểutrước rõ tâmquần tư, nguyên yêu cầu người thaytức mặtlàcho chúng, vọng, để giảinhững thích sách xúc phủ dân nói củabức Đảng vàcủa củadân, Chính chođiều quần chúng nhân dânđể hiểu rõ lòng vui lòng thi hành" dangthelinh.1979@gmail.com 34 Nêu gương cho quần chúng noi theo Đảng lãnh đạo quần chúng không đường lối, sách mà thông qua vai trò gương mẫu tiên phong nhận thức, hành động đạo đức, lối sống, tác phong đảng viên Nhiệm vụ người đảng viên phải gương mẫu nơi làm việc; tuyên truyền vận động gia đình thực đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước Mỗi đảng viên phải gương mẫu lôi người thực nghĩa vụ công dân nơi cư trú Đảng viên tham gia đoàn thể trị - xã hội phải gương mẫu để hội viên khác noi theo dangthelinh.1979@gmail.com 35 Tuyên truyền, vận động nhân dân, đưa người tham gia vào tổ chức thích hợp để hoạt động Để làm tốt công tác dân vận phải đặc biệt quan tâm đến việc vận động quần chúng tham gia tổ chức trị - xã hội Trong công tác vận động nhân dân phải lấy thuyết phục làm chính, vấn đề có tính nguyên tắc Phải kiên trì giáo dục, thuyết phục quần chúng, làm cho quần chúng hiểu rõ chủ trương, sách để người tự giác chấp hành 36 Bồi dưỡng nhân rộng điển hình sử dụng quần chúng tiên tiến Phương châm công tác vận động quần chúng lấy quần chúng vận động quần chúng Người cán bộ, đảng viên phải biết dựa vào người tiên tiến, biết nhân rộng, để động viên, thúc đẩy người làm theo 37 Không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danhhiệu người đảng viên cộng sản Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: Cá nhân người mang danh hiệu đảng viên thành viên Đảng (của tổ chức đảng cụ thể toàn Đảng nói chung) Người đảng viên xứng đáng với danh hiệu cao quý làm tròn bổn phận hai tư cách đó, nhờ có phấn đấu thân giúp đỡ, tạo điều kiện tổ chức đảng 38 Về mặt cá nhân Trước hết người đảng viên phải rèn luyện theo đức tính người Việt Nam, là: Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát nghèo nàn lạc hậu, đoàn kết với nhân dân giới nghiệp đấu tranh hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội 39 + Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu lợi ích chung + Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước cộng đồng, có ý thức bảo vệ cải thiện môi trường sinh thái + Lao động chăm với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, suất cao lợi ích thân, gia đình, tập thể xã hội + Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ thể lực 40 Về tư cách thành viên tổ chức đảng: + Yêu cầu phấn đấu giữ vững, tự khẳng định tư cách người cộng sản không ngừng vượt lên Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “tất đảng viên, cán chi cần phải thường xuyên ôn lại, tự liên hệ giữ tiêu chuẩn người đảng viên ”, coi cách tốt để xứng đáng với danh hiệu người cộng sản 41 + Phải có ý chí phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao; thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, không nể nang, né tránh; kiên đấu tranh với tượng tiêu cực, tham nhũng, suy thoái thân đảng viên, tổ chức đảng, quan nơi sinh hoạt, công tác, Đảng xã hội; dũng cảm đấu tranh chống tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch 42 Về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân: + Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân nước ta xuất từ lâu trình tiến hành công đổi Trên sở tổng kết thực tiễn, Đại hội X thảo luận, biểu thông qua chủ trương: “Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật, sách Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng quy định Ban Chấp hành Trung ương” 43 Qua tổng kết, đánh giá kết rút kinh nghiệm để tiếp tục thực Quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân Ban Chấp hành Trung ương cho chủ trương thực thí điểm việc kết nạp người chủ danh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng" 44 dangthelinh.1979@gmail.com 45 ... trò nhiệm vụ người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam NỘI DUNG II Không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên I VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN... NAM Vị trí, vai trò người đảng viên Nhiệm vụ người đảng viên I VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Vị trí, vai trò người đảng viên a) Đảng viên chiến sĩ cách... triển đảng viên; sinh hoạt Đảng đóng đảng phí quy định 21 II KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU ĐẢNG VIÊN Thực tốt tiêu chuẩn đảng viên quy định Điều lệ Đảng Tiêu chuẩn đảng
- Xem thêm -

Xem thêm: XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN, XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN, XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay