Bài 36 Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

30 257 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:19

Bài 36: QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ BKLT4_4/24/17 Bạn nhóm nào? BKLT4_4/24/17 Phần thưởng BKLT4_4/24/17 Các phần chơi BKLT4_4/24/17 • Hoạt động Hiểu sâu • Hoạt động Nhìn hình đoán ý • Hoạt động MC thực thụ • Hoạt động Bạn nhà nông Hoạt động 1: Hiểu sâu LUẬT CHƠI Các nhóm chọn ô lệnh cho nhóm Mỗi ô lệnh hình ảnh sinh vật, yêu cầu nhóm chọn ô lệnh dựa vào kiến thức biết xác định sinh vật có phải quần thể hay không sao? BKLT4_4/24/17 Trả lời ô lệnh 10 điểm, trả lời sai điểm Quần thể gì? ? - Quần thể tập hợp cá thể loài: Cùng sinh sống khoảng không gian xác định Vào thời gian định Có khả sinh sản Tạo hệ hữu thụ     BKLT4_4/24/17 Hoạt động 2: Nhìn hình đoán ý LUẬT CHƠI Mỗi nhóm chọn poster mô tả trình hình thành quần thể Sau có thời gian phút để suy nghĩ thảo luận Hết thời gian suy nghĩ, nhóm lên bảng trình bày poster đối tượng nhóm - Thuyết trình trả lời câu hỏi nhóm khác đưa tốt 10 điểm - Cuốn hút người nghe 10 điểm BKLT4_4/24/17 ? Quá trình hình thành quần thể nói chung diến nào?  Đầu tiên, số cá thể loài phát tán tới môi trường sống  Những cá thể không thích nghi với điều kiện sống môi trường bị tiêu diệt phải di cư nơi khác  Những cá thể lại thích nghi dần với điều kiện sống Giữa cá thể loài gắn bó chặt chẽ với thông qua mối quan hệ sinh thái hình thành quần thể ổn định thích nghi với điều kiện ngoại cảnh BKLT4_4/24/17 Hoạt động 3: MC thực thụ LUẬT CHƠI - nhóm làm mqh hỗ trợ nhóm làm mqh cạnh tranh Mỗi nhóm phát tranh Nhiệm vụ nhóm suy nghĩ phân loại riêng tranh theo mqh cá thể quần thể phút Nhóm làm mqh hỗ trợ chuyển tranh mô tả mqh cạnh tranh cho nhóm bạn ngược lại Nhóm làm mqh cạnh tranh chuyển tranh mô tả mqh hỗ trợ cho nhóm bạn Sau đó, nhóm tiếp tục thảo luận thêm phút lên bảng trình bày nội dung tranh Mỗi tranh mô tả phân tích giành 10 điểm BKLT4_4/24/17 BKLT4_4/24/17 Hình ảnh quan hệ hỗ trợ Hình ảnh quan hệ cạnh tranh Thông liền rễ Sư tử đánh Bồ nông Đàn chó sói Đàn trâu rừng Cây mọc rầy Những tre Ếch Đàn chó sói Đại bàng Đàn chim Linh dương đực BKLT4_4/24/17 BKLT4_4/24/17 BKLT4_4/24/17 BKLT4_4/24/17 BKLT4_4/24/17 BKLT4_4/24/17 BKLT4_4/24/17 BKLT4_4/24/17 BKLT4_4/24/17 BKLT4_4/24/17 BKLT4_4/24/17 BKLT4_4/24/17 BKLT4_4/24/17 BKLT4_4/24/17 BKLT4_4/24/17 ... - Quan hệ cạnh tranh quần thể mối quan hệ cá thể quần thể xuất mật độ cá thể quần thể tăng lên cao, nguồn sống môi trường không đẻ cung cấp cho cá thể quần thể Các cá thể giàng nguồn sống là:... - nhóm làm mqh hỗ trợ nhóm làm mqh cạnh tranh Mỗi nhóm phát tranh Nhiệm vụ nhóm suy nghĩ phân loại riêng tranh theo mqh cá thể quần thể phút Nhóm làm mqh hỗ trợ chuyển tranh mô tả mqh cạnh tranh... quần thể nói chung diến nào?  Đầu tiên, số cá thể loài phát tán tới môi trường sống  Những cá thể không thích nghi với điều kiện sống môi trường bị tiêu diệt phải di cư nơi khác  Những cá thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 36 Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể, Bài 36 Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể, Bài 36 Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay