Giải bài tập trang 81 SGK Sinh lớp 9: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

2 122 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:17

Giải tập trang 81 SGK Sinh lớp 9: Phương pháp nghiên cứu di truyền người A Tóm tắt lý thuyết: Phương pháp nghiên cứu di truyền người - Theo dõi di truyền tính trạng định người thuộc dòng học qua nhiều hệ, người ta xác định đặc điểm di truyền (trội, lặn, hay nhiều gen quy định) - Nghiên cứu trẻ đồng sinh trứng xác định tính trạng gen định chủ yếu, tính trạng chịu ảnh hưởng nhiều môi trường tự nhiên xã hội B Hướng dẫn giải tập SGK trang 81 Sinh học lớp 9: Phương pháp nghiên cứu di truyền người Bài 1: (trang 81 SGK Sinh 9) Phương pháp nghiên cứu phả hệ gì? Tại người ta phải dùng phương pháp để nghiên cứu di truyền số tính trạng người? Hãy cho ví dụ ứng dụng phương pháp nói trên? Đáp án hướng dẫn giải 1: Phương pháp theo dõi di truyền tính trạng định người thuộc dòng họ qua nhiều hệ để xác định đặc điểm di truyền tính trạng (trội, lặn, hay nhiều gen kiểm soát) gọi phương pháp nghiên cứu phả hệ Khi để nghiên cứu di truyền người, nhà nghiên cứu phải dùng phương pháp vì: – Người sinh sản chậm đẻ – Vì lí xã hội, áp dụng phương pháp lai gây đột biến Phương pháp đơn giản dễ thực cho hiệu cao Bài 2: (trang 81 SGK Sinh 9) Trẻ đồng sinh trứng khác trứng khác điểm nào? Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh có vai trò nghiên cứu di truyền người? Hãy tìm ví dụ trẻ đồng sinh địa phương em? Đáp án hướng dẫn giải 2: Trẻ đồng sinh trứng khác trứng khác chỗ: – Trẻ đồng sinh trứng có kiểu gen nên giới VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí – Trẻ đồng sinh khác trứng có kiểu gen khác nên giới khác giới Nghiên cứu trẻ đồng sinh trứng, người ta biết tính trạng chủ yếu phụ thuộc vào kiểu gen, không bị biến đổi tác dụng môi trường (tính trạng chất lượng) dễ bị biến đổi tác dụng môi trường (tính trạng số lượng) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ...– Trẻ đồng sinh khác trứng có kiểu gen khác nên giới khác giới Nghiên cứu trẻ đồng sinh trứng, người ta biết tính trạng chủ yếu phụ thuộc vào kiểu gen,... chất lượng) dễ bị biến đổi tác dụng môi trường (tính trạng số lượng) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 81 SGK Sinh lớp 9: Phương pháp nghiên cứu di truyền người , Giải bài tập trang 81 SGK Sinh lớp 9: Phương pháp nghiên cứu di truyền người , Giải bài tập trang 81 SGK Sinh lớp 9: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay