Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt đầu tụy tá tràng trong điều trị ung thư bóng vater

173 193 0
  • Loading ...
1/173 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:07

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC HỒ V N INH ĐÁNH GIÁ KẾT QUÂ PHẪU THUẬT CẮT ĐẦU TỤY - TÁ TRÀNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÓNG VATER UẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HUẾ - 2016 ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC HỒ V N INH ĐÁNH GIÁ KẾT QUÂ PHẪU THUẬT CẮT ĐẦU TỤY - TÁ TRÀNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÓNG VATER Chuyên ngành: NGOẠI TIÊU HÓA Mã số: 62.72.01.25 UẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS BÙI ĐỨC PHÚ HUẾ - 2016 Lời Cảm Ơn , Phòng Sau YD ợ ợ YD ợ ợ D Y ợ ợ ợ ợ ỜI CAM ĐOAN T i i thân v ậ g ghiệp, d 2010 - 2015 C ƣ i g hí h hú g iệ , g g g g h ghi i h hiệ ậ i g g g h h i gi v hƣ h h 29 10 T c gi Hồ V n inh 2016 g DANH M C CH h VIẾT T T BC Bi g BH Biệ hó BN Bệ h h CA 19 - Carbohydrate Antigen 19 - CEA Carcinoembryonic Antigen CLVT Ch p ắ DGE Delayed Gastric Empting ĐM Đ g EORTC European organization for Reseach p vi í h h and Treatment of Cancer EUS Endoscopic Ultrasound GĐ Gi i MRI Magnetic Resonance Imaging OMC g ậ h PG Pancreaticogastrostomy PJ Pancreaticojejunostomy RLTH R i i TM T h h WHO World Health Organization h M C T C g ph L i L i D h h vi ắ M D h g D h iể D h h h ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng 1: TỔNG QUAN SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ KH I TÁ TỤY 1.1 Gi i phẫ h i 1.2 Si h ý v g 12 ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ UNG THƢ BÓNG VATER 14 2.1 Dị h ể 14 2.2 Chẩ 14 2.3 Điề ị phẫ 2.4 Bi h g 28 2.5 Bi h g h gv 2.6 T ệ h h 2.7 Đ h gi h ậ 19 g hấ ƣ h hƣ h ậ ắ g g ầ ệ h h g 35 g 36 phẫ h ậ 37 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 Đ I TƢỢNG NGHI N C U 38 Ti h ẩ Ti h ẩ h ệ h 38 i 38 PHƢƠNG PHÁP NGHI N C U 39 Thi ghi C 39 ẫ 39 2.2.3 C h ghi 2.2.4 Q h iể gv ậ g 39 h ậ 43 2.2.5 Nghi iể 2.2.6 Đ h gi 56 2.2.7 C ửd g phƣơ g iệ 2.2.8 Xử ý g hẩ 62 iệ 62 2.2.9 Khí h Chƣơng 3: h ậ 52 63 ẾT QU NGHIÊN CỨU 64 ĐẶC ĐIỂM L M SÀNG, CẬN L M SÀNG 64 Đ iể Tiề 65 T iệ Đ h g 64 h g g 65 iể ậ g 66 3.1.5 T h g hó 3.1.6 Kí h hƣ K h 69 h i phẫ gi i phẫ ệ h h ậ 69 phẫ h ậ 70 ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CẮT ĐẦU TUỴ TÁ TRÀNG 72 gv h 3.2.1 M 72 K h ậ K he v B v g ầ Kiể , Cắ e T i ập ƣ Đ h gi C h , di g h hƣ hƣơ g 72 gv v h h 73 v g ầ v h g i h g h gi ổ ắ g 74 i h i ầ 75 hó 76 g g h phẫ h ậ 77 h ậ 77 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 78 Điề ị phẫ C h C h g C h g ƣ Ph he d i h h h phẫ h h hƣ Đ h gi g phẫ The d i phẫ g h g h ậ 79 h h ậ g h hấ 80 h ậ he C vie - Dindo 80 h ậ 81 i phẫ h ậ 79 phẫ g h g Y phẫ i h hó i Bi h ậ 78 h g g phẫ h ẻ hi h ậ 82 việ 86 h ậ 86 Chƣơng 4: BÀN UẬN 93 ĐẶC ĐIỂM CHUNG 93 T ổi v gi i 93 4.1 Đ iể iể Đ g 94 4.1.4 T h ậ g 95 g h 97 4.1.5 Kí h hƣ 4.1.6 K 97 gi i phẫ ệ h h 97 ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT 98 4.2.1 M K Phẫ gv h h ậ K he 4 B í h v Cắ e 4.2.7 Đ h gi ị ể di g h i ắ v 4.2.6 T i ập ƣ 4.2.8 Điề 98 g ầ h ắ h g phẫ v g ầ i h i h g i gv ầ ầ v 99 v h h 100 g 102 105 hó 106 g trình phẫ h ậ 111 h ậ 111 4.3 BIẾN CH NG SAU M 112 Bi h g h g 112 Bi h g h Bi h gd 4 Bi h g Đ h gi 113 116 ệd d h g 121 h g hi việ 125 4.4 KẾT QUẢ THEO D I 125 44 K 44 Cậ 44 Th i gi 444 Y he d i g 125 g 126 g h i ƣ g h i gi phẫ h ậ 128 g h phẫ h ậ 129 ẾT UẬN 130 DANH M C CÁC C NG TR NH NGHIÊN CỨU Đ C NG BỐ TÀI I U THAM PH C H O DANH M C CÁC B NG B g Sơ í h h B g Ph i gi i B g Ph id B g Ph i e g he hiệp h i he h B g Ph B g Tiề B g T iệ h g B g T iệ h g B g C h B g C h phẫ g gv h h g hó B g Đ ấ B g M di B g Ph B g M gv h B g M ấ B g C B g Ghi hậ B g Đ h gi B g K h ậ h ậ 67 g hƣ 67 g ƣ phẫ h ậ 68 h p ắ p vi í h ƣ ổ 68 h 69 h i T he gi i phẫ h h he gi i phẫ gi i h ậ h ậ 66 phẫ iể ghi hậ T h phẫ ƣ B g K B g hể 66 ƣ i K C vie - Dindo 2004 35 65 ghi hậ B g h ậ h B g K Đ h gi g 31 g hƣ ó g V e 64 hấ h B g ậ Kỳ AJCC 0 18 65 i h hó ổ H g 13 ệ h h h B g Nồ g gv h g g hƣ h gv g ổi g he hiệp h i ệ h 70 ệ h 70 g hƣ h H Kỳ 71 72 ổ hƣơ g hƣơ g 72 g hi í h hƣ ầ g ỵ - tá tràng 73 ậ h 73 v h h 73 gi h g g diệ i ập ƣ h g ắ 75 v h í 75 - i hó 76 130 Yeo JC, Cameron LF and Lillemoe DK (2000), "Does Prophylactic Octreotide Decrease the Rates of Pancreatic Fistula and Other Complications After Pancreaticoduodenectomy? Results of a Prospective Randomized Placebo-Controlled Trial", Ann of Surg 232(3), pp 419 - 429 131 Yeo JC, Cameron LJ and Sohn AT (1999), "Pancreaticoduodenectomy With or Without Extended Retroperitoneal Lymphadenectomy for Periampullary Adenocarcinoma Comparison of Morbidity and Mortality and Short-Term Outcome", Aannals of surgery 229(5), pp 613 - 624 132 Yi N, Yi SQ and Wang HX (2010), "Anterior Inferior Pancreaticoduodenal Artery Running Between the Dorsal and Ventral Pancreas: Morphological and Embryological Viewpoint", The Open Anatomy Journal 2, pp 79-85 133 Zhang XF, Yin GZ and Liu QG (2014), "Does Braun Enteroenterostomy Reduce Delayed Gastric Emptying After Pancreaticoduodenectomy?", Medicine 93(7), pp 1-8 134 Zhu F, Wang M and Wang X (2013), "Modified Technique of Pancreaticogastrostomy for Soft Pancreas with Two Continuous Hemstitch Sutures: A Single-Center Prospective Study", J Gastrointest Surg 17, pp 1306-1311 Tiếng Pháp 135 Jaeck D, Boudjema K, Bachellier P (1998), "Exérèses pancréatiques céphaliques: duodénopancréatectomies Techniqueschirurgicales, p - 16 céphaliques (DPC)", Gan Nam - 40 T Khoa tr 1854 - 1859 , 5(64), tr 24 - 30 - 33, tr 105 - 110 , 7(28), PHỤ LỤC PROTOCOL NGHIÊN CỨU Số GPB Số Đề tài “Đ Số HS - ” I PHẦN HÀNH CHÍNH Họ tên bệnh nhân: Tuổi: Giới: Nghề nghiệp: Địa chỉ: Ngày mổ: Ngày vào viện: Ngày ra: Số vào viện: ĐT: II TIỀN SỬ Tiền s n i Nghiện rƣợu o H t thuốc Tiền s n o i Viêm tụy Khác o Ph u thu t s i m t Đ t stent ƣ ng m t h c III BỆNHSỬ Toàn thân Triệu ch ng C Không Triệu ch ng Chiều cao Cân n ng ạch Huyết p C Không Th c th Gan ớn Tu n hoàn bàng hệ Dịch b ng T i m t ớn Ng a Hội ch ng t c m t S ƣợc hối u Sốt ệt m i Ch n n S t cân Khám lâm sàng Cơ n ng Vàng da vàng m t Ph Đi c u m u C m gi c y bụng Nôn mữa Đau hạ sƣ n ph i C Không Cận lâm sàn 3.1 Sinh hoá X Ure CA 19.9 Creatinin Bilirubine - TP Protid Bilirubine - TT Glucose SGOT Tỷ prothrombin SGPT Nhóm máu Albumin H ng c u Bạch c u Hemoglobin Amylase CEA Hct 3.2 C ẩn đoán ìn ản 3.2.1 Siêu âm bụn ích thƣớc Xâm ấn: Tá tràng Ống m t chủ: Đ : Ống tụy: Đ : T i m t c ng: Có Nhu mô tụy: Hạch: Có Vị trí số ƣợng: Cuống gan Đ ch C ụp cắt lớp Kích thƣớc: Hình thái: N Xâm ấn: Tá tràng Ống m t chủ: Đ : Ống tụy: Đ : T i m t c ng: C Hạch: Có Nhu mô tụy: C ng Hạch: Có Vị trí số ƣợng: Cuống gan Đ ch 3 N i soi n iên tá tràn ết qu : Tụy Ông m t chủ Không □ □ Không Thân tạng □ Đ Trƣớc sau u tụy gan chung □ □ hông ngấm thuốc: Tụy Ông m t chủ □ □ Không □ Không ềm □ Không Thân tạng □ Đ gan chung Trƣớc sau u tụy □ C □ Không □ □ 3.2.4 ERCP: 3.2.5 t iải p ẫu bện oại tế bào: Độ biệt h a: Giai oạn pTN : Phân oại ơ: C □ TRONG MỔ Mở bụn đườn iữ T ăm dò ổ bụn Viêm dính: Không Không □ Đ O C: Dịch ổ bụng: Không Đ ống tụy: Gan Không Hạch: T i m t c ng: Không Vị trí số ƣợng: Xâm ấn t tràng: Không Cuống gan □ Xâm ấn Không Đ thân tạng □ Xâm ấn oạn cuối O C: Không Đ gan chung □ Xấm ấn T Không Đ KT u: m t: u tụy: TTT: C ch Hạch trƣớc sau □ Không □ □ u tụy □ P ươn p áp mổ Th i gian mổ: 4.4.Tai bi n tron mổ Tổn thƣơng T cửa: Tổn thƣơng Đ TTT: không Tổn thƣơng T TTT: Ch y m u Đ vị t tràng: có không Tổn thƣơng TM lách: Tổn thƣơng T chủ: không Tổn thƣơng ĐT ngang: có không Ch y m u t quai HT c Ch y m u diện c t tụy: V hạch c Tổn thƣơng Đ t i m t: c ch mạc treo ĐT ngang: c Thủng t tràng: c Ch y m u giƣ ng t i m t: c Tổn thƣơng T SD P : c Ch y m u mạc dính t tụy c ch nhu mô tụy: c Nạo hạch ch y m u: c Xử trí diện c t tụy: Đốt □ hâu ốt □ Khâu □ Truyền m u mổ: c □ Không □ Số ƣợng: ml? 4.5 Bi n c ứn s u mổ Có Không 4.5.1 P ân đ bi n c ứn t eo D niel Dindo Độ I □ Độ II □ Độ IIIa□ Độ IIIb □ Độ IVa □ Độ IVb □ Độ V □ 45 STT Lo i bi n c ứn BI N CH NG C Không C Không C Không C Không C Không C Không C Không C Không C Không C Không C Không C Không C Không O I BI N CH NG Ch y m u sớm Ch y m u muộn Ch y m u ống tiêu h a Ch y m u ổ ph c mạc D miệng nối tụy D miệng nối m t ruột D miệng nối vị tràng Viêm tụy sau mổ ọng dịch sau mổ 10 Nhi m tr ng vết mổ 11 Viêm phổi 12 Ch y m u vết mổ 13 Ch m th i dày PH N Đ B C t s u mổ 5.1 Sinh hóa Ure Creatinin Protid Glucose Tỷ prothrombin Bạch c u H ng c u Hemoglobin Bilirubin - T Bilirubin - D SGOT SGPT Albumin Amylase Lipase Hct 5.2 T eo dỏi s u mổ Th i gian trung tiện gi Th i gian r t d n ƣu ngày Th i gian r t sonde dày ngày Th i gian r t sonde nuôi dƣ ng ngày X 2 2 2 2 2 2 T ĐT nội Ph u thu ĐT nội Ph u thu ĐT nội Ph u thu ĐT nội Ph u thu ĐT nội Ph u thu ĐT nội Ph u thu ĐT nội Ph u thu ĐT nội Ph u thu ĐT nội Ph u thu ĐT nội Ph u thu ĐT nội Ph u thu ĐT nội Ph u thu ĐT nội Ph u thu t t t t t t t t t t t t t Th Th Th Số Số 53 i gian n ại sau mổ ngày i gian sử dụng h ng sinh ngày i gian d ng sandostatin ngày ống ƣợng m u truyền ml ƣợng p asma truyền ml Số lượn dịc dẩn lưu Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Dịch d ƣu Amylase Bilirubin t tái ám 6.1 Tái khám sau tháng 6.1.1 Lâm sàng Phù □ hông □ C … g/th ng) Bụng b ng □ hông □C Vàng da □ hông □C ối oạn tiêu h a □ hông □C Đau bụng □ hông □C Tái phát □ hông □ Có Cận lâm sàn Thiếu m u h ng c u 6mm) □ Không giãn (3mm □ Không giãn □ Di c n gan: □ hông □C Tái phát tụy: □ hông □C Dịch ổ bụng □ hông □C Hạch ổ bụng □ hông □C Ví trí hạch bụng □ ốn gan □ Dọc b mạch TTT □ Dọc Đ C □ h c Soi d dày: 6.2 Tái khám sau tháng 6.2.1 Lâm sàng Phù □ hông □ C … g/th ng) Bụng b ng Có Vàng da □ hông □C Tái phát tụy □ hông □C ối oạn tiêu h a □ hông □C Đau bụng □ hông □C 6.2.2 Cận lâm sàn Thiếu m u h ng c u 6mm) □ Không giãn (3mm) □ Không giãn □ Di c n gan: □ hông □C T i ph t tụy: □ hông □C Dịch ổ bụng □ hông □C Hạch ổ bụng □ hông □C Ví trí hạch bụng □ ốn gan □ Dọc b mạch TTT □ Dọc Đ C Soi d dày: 6.3 Tái khám sau 12 tháng 6.3.1 Lâm sàng Phù □ hông □ C … g/th ng) Bụng b ng □ hông □C Vàng da Tái phát tụy □ hông □C ối oạn tiêu h a □ hông □C Đau bụng □ hông □C 6.3 Cận lâm sàn Thiếu m u h ng c u 6mm) □ Không giãn (3mm) □ Không giãn □ Di c n gan: □ hông □C Tái phát tụy: □ hông □C Dịch ổ bụng □ hông □C Hạch ổ bụng □ hông □C Ví trí hạch bụng □ ốn gan □ Dọc b mạch TTT □ Dọc Đ C Soi d dày: 6.4 Tái khám sau 18 tháng 6.4.1 Lâm sàng Phù □ hông □ C … g/th ng Bụng b ng □ hông □C Vàng da □ Không □ Có Tái phát tụy □ hông □C ối oạn tiêu h a □ hông □C Đau bụng □ hông □C 6.4.2 Cận lâm sàn Thiếu m u h ng c u 6mm) □ Không giãn (3mm) □ Không giãn □ Di c n gan: □ hông □C T i ph t tụy: □ hông □C Dịch ổ bụng □ hông □C Hạch ổ bụng □ hông □C Ví trí hạch bụng □ ốn gan □ Dọc b mạch TTT □ Dọc Đ C Soi d dày: 6.5 Tái khám sau 24 tháng 6.5.1 Lâm sàng Phù □ hông □ C Kg/tháng) Bụng b ng □ hông □C Vàng da Tái phát tụy □ hông □C ối oạn tiêu h a □ hông □C Đau bụng □ hông □C 8.1.2 C n âm sàng Thiếu m u h ng c u 6mm) □ Không giãn (3mm) □ Không giãn □ Di c n gan: □ hông □C Tái phát: □ hông □C Dịch ổ bụng □ hông □C Hạch ổ bụng □ hông □C Ví trí hạch bụng □ ốn gan □ Dọc b mạch MTTT □ Dọc Đ C Soi d dày: 6.5 T eo dõi sốn Tin cuối c ng □ C n sống □ Đã chết □ ất tin GHI CHÚ Ghi ại tất c c c thông tin c n thiết ho c c c thông tin chƣa ƣợc ghi ại ……………………………………………………… BẢNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA EORTC (TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ CHÂU ÂU ) STT NỘI DUNG 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T CHÚT (2) TƢƠNG ĐỐI NHIỀU (4) KHÔNG (1) T CHÚT (2) TƢƠNG ĐỐI (3) NHIỀU (4) Ông /bà hay ngƣ i thân ông/bà c g p ph i bất cƣ vấn ề g hi th c c c hoạt ộng i h i s g ng s c hay không? hi ph i i oạn ƣ ng dài ông/bà hay ngƣ i thân ông/bà c g p ph i vấn ề g s c h e hay không? Ông/bà hay ngƣ i thân ông/bà c g p ph i vấn ề g s c h e hi i oạn ng n h i nhà hay hông? Ông bà hay ngƣ i thân ông/ bà c ph i nằm giƣ ng hay ghế c ngày hay không? Ông/bà hay ngƣ i thân ông/ bà c c n trợ gi p c c hoạt ộng nhƣ n uống : m c qu n o ;t m rửa ho c i vệ sinh hay hông? Ông/bà hay ngƣ i thân ông bà c g p hạn chế hi àm việc quan hay hi àm việc nhà hay hông? TRONG TUẦN VỪA QUA KHÔNG (1) Ông/bà hay ngƣ i thân ông/bà c h n ng àm việc quan hay àm việc nhà hay hông? Ông/bà hay ngƣ i thân ông/bà c c m thấy h th hông? Ông/bà hay ngƣ i thân ông/ bà c c m thấy h th au hông? Ông/bà hay ngƣ i thân ông /bà c c n ph i nghỉ ngơi hông? Ông/bà hay ngƣ i thân ông/ bà c g p ph i vấn ề g giấc ngủ không? Ông/bà hay ngƣ i thân ông/ bà c c m thấy m nh yếu i hông? Ông bà hay ngƣ i thân ông/ bà c bị c m gi c thèm n hông? Ông/bà hay ngƣ i thân ông/ bà c c m gi c bu n nôn hay hông? Ông/bà hay ngƣ i thân ông /bà c bị nôn không? Ông/bà hay ngƣ i thân ông/ bà c bị táo bó hay không? Ông/bà hay ngƣ i thân ông/ bà c bị tiêu ch y hông? Ông/bà hay ngƣ i thân ông/ bà c bị mệt m i không? 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ông/bà hay ngƣ i thân ông /bà c bị au àm nh hƣ ng tới hoạt ộng ngày không? Ông/bà hay ngƣ i thân ông/bà c g p ph i h h n việc t p trung vào hoạt ộng nhƣ ọc b o hay em vô tuyến không? Ông/bà hay ngƣ i thân ông bà c c m thấy m nh bị c n thẳng hông? Ông/bà hay ngƣ i thân ông/bà c c m thấy o ng ngƣ i hông? Ông/bà hay ngƣ i thân ông/bà c c m gi c thấy h chịu dễ t c gi n với bất c việc hay không? Ông/bà hay ngƣ i thân ông bà c c m gi c bị chán nãn hay không? Ông/bà hay ngƣ i thân ông/bà có g p ph i vấn ề g trí nhớ m nh hay không? T nh trạng s c h e việc iê trị bệnh ông/bà c nh hƣ ng g tới sống c c thành viên h c gia nh bạn hông? T nh trạng s c h e iều trị ông/bà hay ngƣ i thân ông/bà c nh hƣ ng g tới c c hoạt ộng ã hội ông/bà hay ngƣ i thân ông/bà hay không? T nh trạng s c h e việc iều trị bệnh ông/bà hay ngƣ i thân ông/bà c gây h g tài không? Nh n chung s c h e ông/bà hay ngƣ i thân ông bà hay ngƣ i thân ông/bà tu n qua ƣợc ông/bà hay ngƣ i thân ông bà nh gi nhƣ nào? ất t i Tuyệt v i Ông/bà hay ngƣ i thân ông/bà nh gi chất ƣợng sống ông/bà hay ngƣ i thân ông/bà nhƣ tu n v a qua? ất t i Tuyệt v i H , tháng ă N C ộ ự ệ d GS TS B I ĐỨC PH Ths.BS Hồ Văn Lin i Giới STT i Ngày Ngày phẫu thuật vi n S i GPB T 51 Nam 11/03/2014 27/03/2014 13/04/2014 1425645 14.1760 H 41 Nam 07/08/2013 21/08/2013 30/08/2013 1360150 13.5125 C 77 Nữ 09/03/2013 20/03/2013 05/04/2013 1316443 13.1461 H 59 Nữ 30/08/2012 11/09/2012 26/09/2012 163056 12.5439 K 73 Nam 20/11/2012 04/12/2012 20/12/2012 185357 12.7318 P 58 Nam 23/02/2012 07/03/2012 20/03/2012 115312 12.1092 T 47 Nam 11/08/2014 26/08/2014 08/09/2014 1470637 14.5920 V 62 Nam 04/01/2014 14/01/2014 12/03/2014 1406420 13.253 L 72 Nữ 07/10/2010 14/10/2010 12/11/2010 1210 10.5278 Q 28 Nam 14/12/2011 22/12/2011 10/01/2012 100588 11.8236 11 Bun M 49 Nữ 26/02/2013 05/03/2013 18/03/2013 1312789 13.1009 12 S 72 Nữ 12/08/2013 15/08/2013 30/08/2013 1361677 13.4991 13 T 61 Nam 17/07/2013 23/07/2013 03/08/2013 1353800 13.4365 14 Võ Viết C 51 Nam 04/02/2015 11/02/2015 27/02/2015 1519738 15.848 15 Nguy rường K 40 Nam 24/11/2014 12/12/2014 29/12/2014 1501254 14.8552 ă L 79 Nam 06/06/2014 11/06/2014 30/06/2014 1451400 14.3639 L 76 Nam 12/11/2013 28/11/2013 25/12/2013 1390882 13.7533 B 37 Nam 22/07/2013 07/08/2013 21/08/2013 1355088 13.4792 19 Nguy n Th Q A 18 K Ngày Phạm Huỳnh Th i 10 16 ă 17 ă 18 ă C 20 H Nữ 21/11/2011 29/11/2011 12/12/2011 2011.95322 11.6655 B 59 Nam 29/12/2010 14/01/2011 10/02/2011 ă T 83 Nam 19/10/2011 25/10/2011 09/12/2011 2011.87690 11.5878 22 Cao Xuân M 62 Nam 17/09/2012 26/09/2012 10/10/1012 167622 12.5737b 23 Nguy n Th H 76 Nữ 26/11/2013 05/12/2013 27/01/2014 1395337 13.7717 r D 48 Nam 07/08/2013 03/09/2013 16/09/2013 1360335 13.5458 25 C S 53 Nam 02/10/2013 09/10/2013 24/10/2013 1377690 13.6282 21 24 20700 11.482 26 T 70 Nữ 09/04/2013 23/04/2013 15/05/2013 1325281 13.2354 T 48 Nữ 14/12/2011 23/12/2011 11/01/2012 100496 11.7182 28 T 50 Nam 22/04/2013 03/05/2013 24/05/2013 1328251 13.2414 29 Tr nh Th C 63 Nữ 04/09/2010 30/09/2010 25/10/2010 59790 10.6212 30 r ữ R 58 Nam 11/05/2015 19/05/2015 19/06/2015 1543492 15.2966 31 r ă T 58 Nam 13/03/2013 03/04/2013 24/04/2013 1317663 13.1811 32 Phan Thanh H 41 Nam 13/02/2012 15/02/2012 07/03/2012 112641 12.602 33 B 49 Nam 07/11/2011 15/11/2011 29/11/2011 091896 11.6339 rươ V 39 Nam 05/09/2012 20/09/2012 08/10/2012 164397 12.5632 35 Phạm Công H 45 Nam 01/07/2014 10/07/2014 04/08/2014 1458469 14.4532 ă T 72 Nam 30/12/2013 15/01/2014 27/01/2014 1405201 14.297 37 Tr n Th H 63 r T 49 Nam 29/08/2013 04/09/2013 26/09/2013 1367122 13.5437 39 H 52 Nữ 19/12/2013 02/01/2014 21/01/2014 1402375 14.27 40 Phan Th T 49 Nữ 14/05/2014 23/05/2014 13/06/2014 1444909 14.3193 41 T 57 Nữ 10/02/2014 20/02/2014 06/03/2014 1415706 14.841 70 Nữ 27/02/2015 12/03/2015 25/03/2015 1524361 15.1284 27 34 r 36 Tr 38 ă 42 Phạm Th Nữ 07/07/2011 21/07/2011 04/08/2011 2011.26943 11.3882 43 L 50 Nam 04/09/2015 16/09/2015 01/10/2015 1574604 15.6025 44 P 51 Nam 15/08/2015 03/09/2015 17/09/2015 1568577 15.5713 Huế, ngày 25 tháng năm 2016 Xác nhận Thầy hướng dẫn Xác nhận phòng KHTH B nh vi r g ươ g ế ...ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC HỒ V N INH ĐÁNH GIÁ KẾT QUÂ PHẪU THUẬT CẮT ĐẦU TỤY - TÁ TRÀNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÓNG VATER Chuyên ngành: NGOẠI TIÊU HÓA Mã số: 62.72.01.25 UẬN... loại ung thư kh c quanh bóng Vater (10% trường hợp) Do tiên lượng sống sau điều tr ung thư bóng Vater tốt [6] Tỷ l tái phát sau phẫu thuật ung thư bóng Vater thấp tỷ l sống năm sau phẫu thuật từ... thành từ bóng Vater đ n nhú Vater, chi m tỷ l khoảng 0,2% tất loại ung thư đường tiêu hóa, khoảng 7% 9% loại ung thư quanh bóng Vater (đứng hàng thứ hai sau ung thư đầu tụy) [87] Bóng Vater có
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt đầu tụy tá tràng trong điều trị ung thư bóng vater , Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt đầu tụy tá tràng trong điều trị ung thư bóng vater , Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt đầu tụy tá tràng trong điều trị ung thư bóng vater

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay