Giải bài tập trang 153 SGK Sinh lớp 9: Hệ sinh thái

2 194 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 15:56

Giải tập trang 153 SGK Sinh 9: Hệ sinh thái A Tóm tắt lý thuyết: Hệ sinh thái Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật môi trường sống quần xã (sinh cảnh) Hệ sinh thái hệ thống hoàn chỉnh tương đối ổn định Các sinh vật quần xã gắn bó với nhiều mối quan hệ, quan hệ dinh dưỡng có vai trò quan trọng thể qua chuỗi lưới thức ăn Một lưới thức ăn hoàn chỉnh bao gồm thành phần chủ yếu sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ sinh vật phân giải B Hướng dẫn giải tập SGK trang 153 Sinh Học lớp 9: Hệ sinh thái Bài 1: (trang 153 SGK Sinh 9) Hãy cho ví dụ hệ sinh thái, phân tích thành phần sinh thái Đáp án hướng dẫn giải 1: Ví dụ hệ sinh thái nước đứng ao, gồm có thành phần chính: - Sinh vật sản xuất: rong, bèo, thủy sinh, tảo hiển vi - Sinh vật tiêu thụ cấp 1: cá nhỏ ăn rong, bèo, tôm, động vật nổi, tép, cua - Sinh vật tiêu thụ cấp 2: cá to, vừa - Sinh vật tiêu thụ cấp 3: cá lớn - Sinh vật phân giải: vi sinh vật Bài 2: (trang 153 SGK Sinh 9) Hãy vẽ lưới thức ăn có sinh vật: cỏ, bọ rùa, ếch nhái rắn, châu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ Một số gợi ý thức ăn sau: Đáp án hướng dẫn giải 2: - Cây cỏ thức ăn bọ rùa, châu chấu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Ếch nhái ăn bọ rùa, châu chấu - Rắn ăn ếch nhái, châu chấu - Gà ăn cỏ châu chấu - Cáo ăn thịt gà … (Dựa vào kiến thức biết lớp trước thực tế, em đưa thêm quan hệ thức ăn có loài lại vẽ toàn lưới thức ăn) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 153 SGK Sinh lớp 9: Hệ sinh thái , Giải bài tập trang 153 SGK Sinh lớp 9: Hệ sinh thái , Giải bài tập trang 153 SGK Sinh lớp 9: Hệ sinh thái

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay