Giáo Trình Mapinfo dành cho lâm nghiệp

72 192 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 15:56

Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS TÀI LIỆU TẬP HUẤN MAPINFO & GPS Chuyên đề: Thu thập khai thác liệu Contents PHẦN 1: CÀI ĐẶT VÀ THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ HỆ THỐNG TRONG MAPINFO 7.8 & 9.0 1.1 CHUẨN BỊ 1.2 CÀI ĐẶT VÀ GỠ BỎ MAPINFO 9.0 1.2.1 Yêu cầu hệ thống 1.2.2 Các bước cài đặt 1.2.3 Các bước gỡ bỏ phần mềm 1.3 THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ HỆ THỐNG 1.3.1 Nút lệnh thiết lập hệ thống “System Setting” 1.3.2 Nút lệnh “Map Window” 10 1.3.2.1 Tab “Display” 10 1.3.2.2 Tab Editing 12 1.3.2.3 Tab Projection 13 1.3.3 Nút lệnh “Layout Window” 14 1.3.4 Nút lệnh “Legend Window” 14 1.3.5 Nút lệnh “Startup” 15 1.3.6 Nút lệnh “Address Matching” 15 1.3.7 Nút lệnh “Directories” 16 1.3.8 Nút lệnh “Output Setting” 16 1.3.8.1 Tab Display 16 1.3.8.2 Tab Printing 17 1.3.8.3 Tab Exporting 17 1.3.9 Nút lệnh “Printer” 18 1.3.10 Nút lệnh “Styles” 19 1.3.11 Nút lệnh “Web Services” 20 1.3.12 Nút lệnh “Image Processing” 20 1.3.13 Cài đặt file thông số hệ VN2000 21 1.4 THỰC HÀNH 22 PHẦN 2: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM MAPINFO 9.0 23 2.1 GIỚI THIỆU PHẦN MỀM MAPINFO 9.0 23 2.1.1 Giới thiệu 23 2.1.2 Cấu trúc tạo nên Table 23 2.1.3 Các kiểu đối tượng Mapinfo 24 2.1.4 Giao diện công cụ sử dụng Mapinfo 24 2.1.4.1 Giao diện 24 2.1.4.2 Các Menu công cụ 25 2.1.4.2.a Menu 25 2.1.4.2.b Các công cụ 32 2.1.5 Phần mở rộng 36 2.1.5.1 Sử dụng module có sẵn 36 Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS 2.1.5.2 Cài Module 37 2.1.5.3 Gỡ bỏ Module 37 2.1.5.4 Giới thiệu số Module hữu ích 38 2.1.5.4.a Coordinate Extractor 38 2.1.5.4.b Search and Replace 38 2.1.5.4.c Workspace Packager 39 2.1.5.4.d Module đánh số lô, khoảnh tự động 39 2.2 THỰC HÀNH 42 PHẦN 3: TRUY VẤN DỮ LIỆU 43 3.1 THẾ NÀO LÀ SỰ LỰA CHỌN? 43 3.2 CÁC ĐẶC TÍNH CỦA SỰ LỰA CHỌN 43 3.3 THỰC HIỆN SỰ LỰA CHỌN 44 3.3.1 Truy vấn không gian 44 3.3.2 Truy vấn thuộc tính 50 3.3.2.1 Dùng lệnh Find 50 3.3.2.2 Truy vấn biểu thức 52 3.3.2.3 Các bước thực sử dụng lệnh Select 53 3.3.2.4 Truy vấn liệu sử dụng lệnh SQL Select 53 3.4 THỰC HÀNH 55 3.4.1 Truy vấn không gian 55 3.4.2 Truy vấn thuộc tính 55 PHẦN 4: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GPS CẦM TAY ĐỂ ĐO ĐẠC THỰC TẾ VÀ CẤU HÌNH CÁC THÔNG SỐ VN2000 TRÊN GPS 57 4.1 THỰC HÀNH 57 PHẦN 5: CÀI ĐẶT MAPSOUCE, THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ HỆ THỐNG VÀ TRÚT DỮ LIỆU ĐO ĐẠC TỪ GPS VÀO MAPSOUCE 58 5.1 CÀI ĐẶT PHẦN MỀM MAPSOURCE 58 5.1.1 Cài đặt phần mềm “Trip Waypoint Manager 5” 58 5.1.2 Cập nhật cài đặt phiên 60 5.2 THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ HỆ THỐNG 61 5.3 TRÚT DỮ LIỆU ĐO ĐẠC TỪ GPS VÀO MAPSOURCE 64 5.4 THỰC HÀNH 65 PHẦN 6: NHẬP, XUẤT DỮ LIỆU VN2000 TRONG MAPINFO 66 6.1 NHẬP DỮ LIỆU VN2000 VÀO MAPINFO 66 6.1.1 Xuất liệu đo đạc từ phần mềm MapSource 66 6.1.2 Nhập liệu VN2000 vào phần mềm Mapinfo 67 6.1.3 Kiểm tra kết 70 6.2 XUẤT DỮ LIỆU 71 6.3 THỰC HÀNH 72 Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS PHẦN 1: CÀI ĐẶT VÀ THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ HỆ THỐNG TRONG MAPINFO 7.8 & 9.0 1.1 CHUẨN BỊ - CD ROM phần mềm Mapinfo 7.8, 9.0 Tài liệu tập huấn Data demo Tài liệu tham khảo + File *.pdf + Mua sách + CD ROM 1.2 CÀI ĐẶT VÀ GỠ BỎ MAPINFO 9.0 1.2.1 Yêu cầu hệ thống Operating Systems - - Windows 2000 Professional SP - - Windows XP Professional SP2 - - Windows XP Home SP2 - - Windows Windows 2003 SP Server with Terminal Services/Citrix Recommended Memory 256/512 MB of RAM with a minimum of a Pentium PC or better Recommende d Disk Space Data 450 MB Recommende d Graphics 128MB or better Recommended Monitor Greater than 1024x768 resolution or better Same, PLUS memory sufficient to support each connected user Data 450 MB Server: Same Greater than 1024x768 resolution or better Client: Choose based on resolution/spee d requirements 1.2.2 Các bước cài đặt - - Bước 1: Giải nén cài Chọn thư mục chứa file cài đặt Mapinfo9.0 CD-ROM hay ô đĩa cứng, USB… Bấm đôi vào file “MiPro_v9_EVAL.exe” để tiến hành cài đặt Chọn thư mục chứa file mà chương trình giải nén phục vụ cho việc cài đặt Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS - Chọn nút “Unzip” để giải nén, sau giải nén xong chọn “Close” để đóng hộp thoại giải nén - Sau giải nén thành công thông báo - Bấm OK  chọn “Close” - Bước 2: Tiến hành cài Kích đôi file “setup.exe” để cài đặt chương trình - Chọn nút “Next” để tiếp tục Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS - Chọn nút “ I accept the terms in the license agreement” để thỏa thuận điều khoản quyền Chọn “Next” để tiếp tục cài - Gõ tên vào mục “User name” tên tổ chức vào mục “Organization” Chọn “Next” - Chọn “Typical Workstation Installation” Chọn “Next” - Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS - Chọn “Next” để cài vào thư mục mặc định Files\MapInfo\Professional\) không chọn nút “Change” - Chọn nút “Install” trình cài đặt tiến hành Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 (C:\Program Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS - Chọn “Finish” để hoàn tất trình cài đặt - Bước 3: Crack chương trình Đổi tên file “MapInfow_NCC.exe” thành “MapInfow.exe” Chép đè file “MapInfow.exe” vào thư mục cài đặt Mapinfo: “C:\Program Files\MapInfo\Professional\” 1.2.3 Các bước gỡ bỏ phần mềm - Bước 1: Vào Start  Setting  Control Panel, kích chọn biểu tượng Add or Remove programs , chọn vào phần mềm cần bỏ cài đặt Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS - Bước 2: Kích chọn nút Remove để bỏ cài đặt chương trình MapInfo 1.3 THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ HỆ THỐNG - Mục giúp thiết lập thông số mặc định Mapinfo cho sử dụng thuận lợi Khởi động chương trình Mapinfo vào menu “Options”  “Preferences…” - Thiết lập đơn vị, cách thể tỉ lệ đồ, thư mục lưu trữ mặc định Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS 1.3.1 Nút lệnh thiết lập hệ thống “System Setting” - - - Mục “Units” + Paper and Layout Units: Đơn vị trang Window trang in Có đơn vị sau: Centimeters, Meters, Kilometers + Distance Units: Khoảng cách trang in trang Window Các đơn vị khoảng cách hay sử dụng: Centimeters, Meters, Kilometers + Area Units: Đơn vị diện tích trang Window Các đơn vị diện tích hay sử dụng: hectares, Sq Meters, Sq Kilometers Mục “Undo” + Number of Undo Objects: Thiết lập số đối tượng phép quay lại (Undo) Ví dụ đặt giá trị 10, xóa 11 đối tượng lớp liệu lần không quay lại hay nút lệnh Undo ẩn không cho phép quay lại bước Cho phép nhập giá trị từ – 800, có nghĩa phép quay lại lệnh kề cho tối đa 800 đối tượng + Memony Size for Undo: Thiết lập số byte Undo đối tượng Có thể đặc từ 1.000.000 đến 10.000.000 bytes Display Pre – version symbols Using TrueType Font: Thiết lập cách vẽ biểu tượng từ phiên Tùy chọn không cần chọn, không cho phép ta vẽ biểu tượng dạng vector Mà thông thường sử dụng định dạng vector Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS - Window Export and Clipboard Resolution: Đặt giá trị, chất lượng ảnh xuất sử dụng lệnh File/ Save Window As - Mục “Data Window for – digit Years” + Turn date windowing off (use current century): Sử dụng ngày tháng theo mặc định máy tính + Set date window to: Nhập số năm theo người dùng nhập chữ số đầu, giới hạn năm sau chữ số Ví dụ: 00 – 08 có nghĩa ngày thành 2000 – 2008 - Mục “Copy to Clipboard”: Chọn định dạng mà MapInfo lưu vào nhớ tạm Thông thường dấu Copy Text to Clipboard, Copy Bitmap to Clipboard, Copy Metafile to Clipboard chọn hết - Mục “Color Defaults”: Sử dụng định dạng màu + Monitor Setting: Màu theo mặc định máy tính + Black and White: Trắng đen Sử dụng muốn in đồ trằng đen + Color: Màu theo máy in - Mục “Display vertical Mapper GRD files as”: Lệnh cho phép hiển thị ảnh định dạng GRD từ chương trình Vertical Mapper (phần phải mua riêng không nằm gói chương trình chung với MapInfo) + Grid: Hiển thị tập tin dạng GRD thêm công cụ hỗ trợ lên đối tượng + Raster: Hiển thị ảnh GRD ảnh raster + Default: Xem ảnh GRD ảnh raster hay ảnh lưới phụ thuộc vào mã tập tin Tab tương ứng Nếu mã không hành, tập tin mở ảnh raster, mã hành tập tin mở dạng ảnh lưới Mục “Aspect Ratio Adjustment”: Tùy chọn dùng để trì tỷ lệ cho hình Đăng nhập vào để thay đổi kích thước hình Phần sử dụng - 1.3.2 Nút lệnh “Map Window” 1.3.2.1 Tab “Display” Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 10 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS PHẦN 5: CÀI ĐẶT MAPSOUCE, THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ HỆ THỐNG VÀ TRÚT DỮ LIỆU ĐO ĐẠC TỪ GPS VÀO MAPSOUCE Phần trình bày nội dung sau đây: Cài đặt phần mềm Mapsource Thiết lập thông số hệ thống Trút liệu đo đạc từ GPS vào Mapsource 5.1 CÀI ĐẶT PHẦN MỀM MAPSOURCE 5.1.1 Cài đặt phần mềm “Trip Waypoint Manager 5” B1: Giải nén cài - Copy file “Trip Waypoint Manager 5.rar” từ đĩa phần mềm vào thư mục tạm ví dụ: D:\Temp\*.* - Bấm nút phải lên file Trip waypoit Manager 5.rar  Extract Here B2: Tiến hành cài đặt - Vào thư mục “Trip Waypoint Manager 5”, Bấm đôi file Setup.exe - Hộp hội thoại xuất  chọn mục “Install Trip & Wqaypoint Manager” Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 58 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS - Tiếp theo check vào mục “I accept the software License Agreement”  Next - Hộp thoại Windows Security chọn nút “Install” Lúc trình cài đặc bắt đầu Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 59 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS - Kích “Next”  Sau chọn “Done” để hoàn tất trình cài đặt 5.1.2 Cập nhật cài đặt phiên B1: Sử dụng Internet vào trang chủ Garmin (http://www.garmin.com), sau tìm đến mục Extras  Downloads  Trip-planning Software  MapSource ®  “Download a Free Software Update” Kích chuột vào đường link Mapsource để tải máy B2: Sau tải máy xong bấm đôi vào file *.exe (MapSource_6153.exe) để tiến hành cài đặt chương trình - Đầu tiên hình “Welcom to the MapSource Web Update” sau xuất  chọn “Next” Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 60 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS - Tiếp theo check vào mục “I accept the terms in License Agreement”  Next - Quá trình cài đặt bắt đầu Sau bấm nút “Done” để hoản tất trình cài đặt 5.2 THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ HỆ THỐNG Phần tập trung vào việc thiết lập thông số hệ thống để thuận tiện cho việc xử lý số liệu đo đạc hệ VN2000 - Đầu tiên khởi động phần mềm MapSource Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 61 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS - Tắt đồ mặt định phần mềm, vào menu View  Switch to Product  No Map - Thiết lập đơn vị, vào menu Edit  Preferences… chọn tab Units Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 62 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS Khoảng cách tốc độ (Distance & Speed): chọn hệ Metric Hướng (Heading): chọn True Độ cao (Altitude/Elevation): chọn Meters Độ sâu (Depth): chọn Meters Diện tích (Area): chọn Hectares Nhiệt độ (Temperature): chọn Fahrenheit - Thiết lập múi giờ, vào menu Edit  Preferences… chọn tab Time  tìm đến mục “Use an Offset from UTC (-12 to +13 hours): gõ vào Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 63 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS - Thiết lập thông số VN2000 tỉnh Khánh Hòa (kinh tuyến trục 108o15’ múi 3o) Vào menu Edit  Preferences… chọn tab Position Các thông số hình miêu tả đây: - Sau thiết lập xong tham số chọn nút “Apply”  OK 5.3 TRÚT DỮ LIỆU ĐO ĐẠC TỪ GPS VÀO MAPSOURCE Sau đo đạc thực địa máy GPS, ta tiến hành đưa liệu đo đạc vào đồ Muốn đưa liệu từ máy GPS vào phần mềm MapInfo phải chuyển liệu máy GPS vào máy tính thông qua phần mềm chuyên dụng loại máy GPS Giả sử sử dụng máy GPS hãng Garmin, sử dụng phần mềm MapSource để trút liệu Tiến trình thực qua bước sau: B1: Khởi động Mapsource B2: Gắn hai đầu cáp truyền liệu vảo máy GPS máy tính B3: Bật khởi động máy GPS B4: Từ hình Mapsource chọn menu Transfer  Receive From Device hay chọn nút lệnh “Receive From Device” từ công cụ để nhập liệu từ máy thu GPS vào Mapsource Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 64 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS B5: Xử lý sơ lưu lại liệu đo đạc 5.4 THỰC HÀNH - - Cài đặt phần mềm “Trip Waypoint Manager 5” Tải phiên Mapsource máy tính Cài cập nhật phiên Thiết lập thông số hệ thống như: o Đơn vị o Múi o Tham số VN2000 tỉnh Khánh Hòa Trút liệu đo đạc vào máy tính Đối chiếu tọa độ điểm máy GPS phần Mapsource Lưu thành vào file ketqua_tennguoido.gdb   Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 65 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS PHẦN 6: NHẬP, XUẤT DỮ LIỆU VN2000 TRONG MAPINFO 6.1 NHẬP DỮ LIỆU VN2000 VÀO MAPINFO 6.1.1 Xuất liệu đo đạc từ phần mềm MapSource Dữ liệu sau đo đạc thực địa trút vào phần mềm Mapsource vả kiểm tra tính xác tọa độ máy GPS phần mềm Mapsource Trong phần thực xuất liệu sang dạng *.dxf để chuyển vào phần mềm Mapinfo Các bước thực sau: B1: Khởi động phần mềm Mapsource B2: Mở file liệu lưu B3: Xuất sang file *.dxf - Vào menu File  Save As… - Hộp thoại Save As xuất hiện, ta tiến hành chọn đường dẫn để lưu liệu o Trong mục File name: đặt tên cho file *.dxf Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 66 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS o Mục Save as type: chọn DXF (*.dxf) 6.1.2 Nhập liệu VN2000 vào phần mềm Mapinfo Sau có file liệu VN2000 xuất sang dạng *.dxf, tiến hành nhập vào phần mềm Mapinfo Các bước thực sau: B1: Khởi động phẩn mềm Mapinfo B2: Từ menu Table  Import… mục Files of type chọn mục AutoCAD DXF (*.dxf), sau chọn nút Open Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 67 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS - Hộp thoại DXF import information xuất Trong mục DXF Layers to import chọn lớp muốn đưa vào đồ (thông thường chọn Tracks, Waypoints, WptAttribs) - Chọn mục Projection… để thiết lập hệ tọa độ cho lớp chọn - Hộp thoại Import into Table xuất hiện: Đặt tên cho lớp liệu tạo mục File name:, mục Save as type: chọn Mapinfo (*.tab) Sau chọn nút lệnh Save Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 68 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS B3: Lưu lớp liệu sang hệ VN2000 - Mở lớp liệu lưu B3 - Chọn menu File  Save Copy As… - Hộp thoại Save Copy of Table As xuất hiện, Đặt tên cho lớp liệu mục File name, mục Save as type: chọn Mapinfo (*.tab) Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 69 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS - Chọn nút Projection… để thiết lập hệ tọa độ VN2000 cho file liệu này, sau bấm nút lệnh OK - Tiếp theo chọn nút lệnh Save 6.1.3 Kiểm tra kết Sau hoàn tất bước ta tiến hành mở tất nhóm lớp liệu như: Địa hình, giao thông, sông suối, hành chính, ảnh Raster… lớp liệu đo đạc lên để kiểm tra kết Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 70 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS 6.2 XUẤT DỮ LIỆU Muốn sử dụng liệu xử lý phần mềm Mapinfo phần mềm khác, ta sử dụng chức Export Mapinfo để xuất liệu sang định dạng khác (*.dxf, *.mif, *.dbf, *.txt…) Các bước thực sau: B1: Khởi động phần mềm Mapinfo B2: Mở lớp liệu cần xuất - Vào menu Table  chọn Export… - Trong hộp thoại Export Table chọn lớp cần export, sau chọn nút lệnh Export để thực - Hộp Export Table to File, tiến hành đặt tên cho file xuất mục File name: định dạng file mục Save as type Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 71 Hướng dẫn sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS - Chọn xong ấn nút lệnh Save để hoàn tất trình xuất liệu 6.3 THỰC HÀNH - Xuất liệu VN2000 đo đạc thực địa từ phần mềm Mapsource sang định dạng *.dxf Nhập liệu *.dxf vào Mapinfo Chuyển lớp liệu sang hệ VN2000 Mở lớp liệu địa hình, giao thông, sông suối, ảnh máy bay lớp liệu đo chuyển sang VN2000 lên để kiểm tra kết   Writing by Ngô Công Châu – Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT Email: chaugis18@yahoo.com – Hand phone: 0905.798.798 72 ... Mapinfo 9.0 & GPS - Chọn “Finish” để hoàn tất trình cài đặt - Bước 3: Crack chương trình Đổi tên file “MapInfow_NCC.exe” thành “MapInfow.exe” Chép đè file “MapInfow.exe” vào thư mục cài đặt Mapinfo: ... sử dụng Mapinfo 9.0 & GPS 1.3.5 Nút lệnh “Startup” - Mục Workspace Options + Save MAPINFO. WOR when Exiting MapInfo: Lưu lại định dạng Wor MapInfo tắt + Load MAPINFO. WOR when Starting MapInfo: ... báo hệ quy chiếu VN-2000 MapInfo, từ thư viện cài đặt chương trình (mặc định C:Program Files MapInfo Professional) mở file MAPINFOW.PRJ chương trình Notepad Chép đè file “Mapinfow.prj” thư mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo Trình Mapinfo dành cho lâm nghiệp, Giáo Trình Mapinfo dành cho lâm nghiệp, Giáo Trình Mapinfo dành cho lâm nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay