Logical reasoning analogies 2 practice

10 116 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 15:28

Logical Reasoning Analogies Choose the picture that would go in the empty box so that the two bottom pictures are related in the same way as the top two are related Question 01 Question 02 Page of 10 Question 03 Question 04 Page of 10 Question 05 Question 06 Page of 10 Question 07 Question 08 Page of 10 Question 09 Question 10 Page of 10 Question 11 Question 12 Page of 10 Question 13 Question 14 Page of 10 Question 15 Question 16 Page of 10 Question 17 Question 18 Page of 10 Question 19 Question 20 Page 10 of 10 ... of 10 Question 11 Question 12 Page of 10 Question 13 Question 14 Page of 10 Question 15 Question 16 Page of 10 Question 17 Question 18 Page of 10 Question 19 Question 20 Page 10 of 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Logical reasoning analogies 2 practice , Logical reasoning analogies 2 practice , Logical reasoning analogies 2 practice

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay