Tình huống quản lý nhà nước: Thực trạng và giải pháp cho chương trình 135

19 184 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 15:19

mở đầu Chơng trình phát triển kinh tế - xã hội xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa, đợc Thủ tớng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 (gọi tắt Chơng trình 135), sách lớn chiến lợc phát triển tổng thể kinh tế quốc dân Với mục tiêu đẩy mạnh kinh tế - xã hội miền núi, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực công xã hội, giảm dần cách biệt miền núi miền xuôi, bớc nâng cao chất lợng sống, đa kinh tế hoà nhập với phát triển chung vùng, miền khác nớc, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, Đảng Nhà nớc ta xác định việc phát triển kinh tế - xã hội xã đặc biệt khó khăn miền núi đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xã phận hữu tách rời chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội tổng thể kinh tế nớc Theo số liệu điều tra, đến năm 2002 Chính phủ, nớc ta có 2.362 xã đặc biệt khó khăn miền núi vùng sâu, vùng xa thuộc 317 huyện, 49 tỉnh với số dân gần 9,8 triệu ngời (1,889 triệu hộ gia đình), có 400 xã biên giới với 4.608 km đờng biên giới đất liền Khu vực nơi sinh sống 22 dân tộc đặc biệt khó khăn có dân số dới 10.000 ngời, có dân tộc có 200 ngời sống chủ yếu dựa vào tự nhiên, vùng có địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, có vùng sót bom mìn, chất độc hoá học từ chiến tranh Song khu vực lại có tiềm phát triển kinh tế to lớn, có tài nguyên phong phú, có vị trí quan trọng trị, an ninh quốc phòng, có nhiều cửa giao lu kinh tế văn hoá với nớc Tuy nhiên, điều kiện tự nhiên nhiều nguyên nhân khác nên khu vực có trình độ kinh tế - văn hoá xã hội lạc hậu phát triển Từ trớc năm 1990, kinh tế khu vực mang nặng tính tự cấp, tự túc, cha chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi, sản phẩm hàng hóa nghèo nàn, đời sống khó khăn, tổng giá trị sản phẩm công nghiệp năm 1990 8%, đến năm 1999 tăng lên đợc 9,6% so với toàn quốc, tỷ lệ đói nghèo cao so với vùng nớc chiếm 40% (chiếm 95% số xã nghèo nớc) Trình độ dân trí thấp kém, cán sở đa số trình độ cấp I, II, số chí cha biết chữ, không nói đợc tiếng phổ thông Các hủ tục lạc hậu nh ma chay, cới xin, cúng bái mê tín dị đoan, tệ nạn nghiện hút, trồng thuốc phiện Một số nhân tố gây ổn định trị - xã hội gia tăng nh hoạt động tôn giáo, truyền đạo trái phép, tổ chức phản động lợi dụng gây chia rẽ, gây đoàn kết dân tộc Về sở hạ tầng sơ khai, manh mún, lạc hậu, đờng giao thông đến xã chủ yếu đờng đất, đờng dân sinh thôn, đờng mòn, đến năm 1998 725 xã cha có đờng ô tô, chiếm 8,2% số xã miền núi Trớc năm 1990, có 37% số xã đợc sử dụng điện lới quốc gia, khoảng 7% số xã đợc sử dụng nguồn điện từ máy diezen thủy điện nhỏ Đến năm 1994, số 8.883 xã thuộc khu vực miền núi, có khoảng 60% số xã có điện có 42% số hộ đợc dùng điện, đến năm 1999 có 79% số xã đợc sử dụng điện lới quốc gia 70% số hộ đợc dùng điện Các công trình thủy lợi công trình nhỏ, thô sơ, cũ, h hỏng, xuống cấp ; thông tin bu điện chủ yếu tập trung trung tâm tỉnh, lại tuyến huyện, xã hầu nh cha đợc đầu t, 60% số xã cha có hệ thống truyền thanh, 44% số xã cha đợc phủ sóng truyền hình ; sở vật chất cho giáo dục nghèo nàn, phòng họp chủ yếu dựng tạm thời tranh tre nứa lá, giáo viên thiếu, trình độ hạn chế ; số nơi ngời dân tộc thiểu số cha biết chữ, thất học chiếm 60%, có nơi lên đến 90% Đến năm 1998 93 xã cha có trờng tiểu học, 1.456 xã cha có trờng trung học phổ thông sở, mạng lới y tế 143 xã cha có trạm xá, bệnh sốt rét, bớu cổ chiếm tỷ lệ cao Chơng trình 135 đợc thực với dự án thành phần tơng ứng với nhiệm vụ cụ thể : 1/ Quy hoạch bố trí lại dân c, tổ chức, ổn định đời sống sinh hoạt đồng bào nơi có điều kiện ; 2/ Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, sử dụng lao động chỗ, tạo việc làm thu nhập, phát triển sản xuất hàng hoá ; 3/ Phát triển sở hạ tầng nông thôn phù hợp với quy hoạch sản xuất bố trí lại dân c nh : đờng giao thông, nớc sinh hoạt, điện, thủy lợi ; 4/ Quy hoạch xây dựng trung tâm cụm xã, công trình y tế, giáo dục, dịch vụ, thơng mại, sở sản xuất, phát truyền hình, hình thành trung tâm giao lu kinh tế - văn hóa xã hội ; 5/ Đào tạo cán xã, bản, làng, phum, sóc, nâng cao trình độ quản lý hành chính, kinh tế cán sở Với mục tiêu tổng quát nâng cao nhanh đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc xã đặc biệt khó khăn miền núi vùng sâu, vùng xa ; tạo điều kiện đa vùng thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, hòa nhập vào phát triển chung nớc ; góp phần đảm bảo trật tự, an ninh quốc phòng, Chơng trình 135 đợc đề với 10 mục tiêu cụ thể sau : Cơ không hộ đói, giảm hộ nghèo xuống dới 10% Giảm dần khoảng cách chênh lệch mức sống dân tộc, vùng Trên 90% số hộ có đủ diện điện, nớc sinh hoạt Xoá tình trạng nhà tạm, nhà dột nát 100% số xã có đờng ô tô đến trung tâm xã Cơ không xã đặc biệt khó khăn Hoàn thành công tác định canh, định c Chấm dứt tình trạng di dân tự Giải vấn đề đất sản xuất cho nông dân thiếu đất 10 Ngăn chặn tình trạng suy thoái môi trờng sinh thái Chơng trình 135 đợc triển khai thực từ năm 1999, đến (tháng 11/2005) đợc gần năm, năm 2005 năm cuối thực Chơng trình 135 giai đoạn I, chuẩn bị sang giai đoạn II dự kiến năm từ năm 2006 đến năm 2010, qua trình thực cho thấy Chơng trình 135 sách hợp lòng dân, đầu t có hiệu tốt theo dự án thành phần Trong hiệu xây dựng sở hạ tầng : Điện, đờng, trờng, trạm, thủy lợi Tuy nhiên nhiều nguyên nhân ; địa hình chia cắt, bão lũ thờng xuyên xảy ; vốn đầu t ta có hạn, lại phân tán cho ngành ; đầu t không đồng bộ, chắp vá ; trình độ cán địa phơng thấp (qua khảo sát 97% cán không đợc đào tạo quản lý, trình độ văn hoá cấp 1-2), nên chất lợng nhiều công trình không đảm bảo, hiệu đầu t kém, tỷ lệ hộ nghèo cao, tình trạng nợ đọng vốn công trình lớn công trình thi công trớc có kế hoạch vốn Tiểu luận này, nhìn từ góc độ quản lý Nhà nớc Chơng trình 135, nhằm trao đổi số ý kiến, mong làm sáng tỏ đôi điều giải pháp nâng cao hiệu đầu t từ Chơng trình phần I Tình hình thực Chơng trình 135 Chơng trình 135 bắt đầu triển khai thực từ năm 1999 với 1.200 xã nghèo đặc biệt khó khăn xã biên giới, từ năm 2001 đợc triển khai rộng khắp địa bàn 2.362 xã nghèo thuộc 317 huyện 49 tỉnh (sau chia tách 51/64 tỉnh) Chơng trình 135 đợc thực với nguồn vốn đầu t lớn, đóng góp dân c tiền ngày công lao động, Chính phủ ta u tiên tập trung nguồn lực từ Ngân sách Nhà nớc 7.178 tỷ đồng ; bên cạnh vốn trợ giúp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ơng tỉnh, thành phố có điều kiện, Tổng Công ty 91 trích phần từ Quỹ Vì ngời nghèo khoảng 517 tỷ đồng, kết hợp vốn lồng ghép với Chơng trình, dự án khác khoảng 179 tỷ đồng Nguồn vốn Ngân sách Nhà nớc đầu t cho Chơng trình 135 (Nguồn : Vốn NSNN chi cho Chơng trình 135 qua Kho bạc Nhà nớc) Đơn vị : Triệu đồng TT Tên dự án Năm Năm Năm Năm Năm Năm Xây dựng sở 1999 483,2 2000 701,2 2001 880,0 2002 893,2 2003 1.116,5 2004 1.121,0 5.195,1 hạ tầng Xây dựng trung 535,0 101,0 230,0 250,0 265,0 362,05 1.743,05 tâm cụm xã ổn định phát 50,0 50,0 42,0 142,0 triển sản xuất Quy hoạch bố trí 10,0 10,0 25,6 45,6 52,95 7.178,7 lại dân c Đào tạo cánbộ xã Tổng số : 7,2 7,2 7,2 10,0 11,0 10,35 1.025,4 809,4 1.117,2 1.213,2 1.452,5 1.561,0 Tổng số Nguồn vốn giúp đỡ tỉnh thuộc Chơng trình 135 (Nguồn : ban Chỉ đạo Chơng trình 135- Uỷ ban Dân tộc Chính Phủ) Đơn vị : Triệu đồng TT Tên dự án Năm Năm Năm Năm Năm Năm Các Bộ, ngành 1999 19,945 2000 10,67 2001 25,68 2002 14,15 2003 32,48 2004 Trung ơng Các đoàn thể 510,0 410,0 140,0 2,07 2,109 5,239 Trung ơng Các tỉnh, TP có 19,853 5,547 13,0 15,3 10,65 64,35 điều kiện Các Tổng Công 29,403 44,65 47,0 29,7 30,402 181,155 ty 91 Quỹ Vì 22,876 54,06 47,862 39,25 164,048 69,711 84,153 139,88 109,082 114,891 517,717 nghèo Tổng số : ngời Tổng số 102,925 Qua năm thực hiện, Chơng trình mang lại hiệu lớn Đến cuối năm 2003 địa phơng xây dựng đợc 17.235 công trình (Trong hoàn thành đa vào sử dụng 16.235 công trình), gồm : 5.748 công trình giao thông, 2.948 công trình thủy lợi, 2.072 công trình nớc sinh hoạt, 1.063 công trình điện, 4.150 công trình trờng học, 367 công trình trạm xá, 167 công trình chợ, 402 công trình ruộng bậc thang, 318 công trình loại khác Các công trình làm thay đổi hẳn diện mạo nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc, thực góp phần thức đẩy nhanh công tác xoá đói giảm nghèo Đến nay, có 70% số xã đặc biệt khó khăn xây dựng đợc hạng mục công trình chủ yếu : Điện, đờng giao thông, trờng học, trạm xá, thủy lợi nhỏ, có 56% số xã đầu t xây dựng đủ hạng mục công trình theo quy định : Đờng giao thông, thuỷ lợi nhỏ, nớc sinh hoạt, điện sinh hoạt, trờng học, trạm y tế, chợ khai hoang, làm ruộng, nơng bậc thang, giúp cho 94% số xã có đờng ô tô, 81% số xã có công trình thủy lợi nhỏ, 96% số xã có trạm xá đảm bảo phục vụ chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, 84% số xã có trờng tiểu học kiên cố, 73% số xã có trờng trung học sở kiên cố cấp IV trở lên, 59% số xã có đủ nớc sinh hoạt, 85% số xã có điện, 76% số xã có bu điện văn hóa, 66% số xã có trạm truyền thanh, 48% số xã có chợ, Cùng với công trình thủy lợi đợc xây dựng sửa chữa nâng cấp tăng lực tới tiêu cho 40.000 đất canh tác với gần 1.000 đất đợc khai hoang, giúp cho xã đặc biệt khó khăn ổn định l ơng thực Bên cạnh đó, công trình trung tâm cụm xã xây dựng xong đa vào sử dụng phát huy hiệu thiết thực, đồng bào dân tộc đợc hởng thụ văn hoá, thông tin Tại trung tâm cụm xã nơi trao đổi kinh tế, hàng hóa nông, lâm, thổ sản cho đồng bào, tạo thành động lực phát triển kinh tế xã hội cho tiểu vùng khu vực ; trờng nội trú, trờng cấp II khu vực đợc xây dựng khang trang sở vật chất quan trọng để tăng số học sinh đến trờng, tiến tới hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục địa bàn vùng dân tộc miền núi Thêm vào phòng khám đa khoa khu vực đáp ứng đợc yêu cầu khám chữa bệnh, góp phần ngăn chặn bớc đẩy lùi dịch bệnh xã hội nguy hiểm cho nhân dân cụm Các khu mặt đợc san ủi tạo điều kiện bố trí, huy động thành phần kinh tế khác tham gia đầu t, phát triển ngành nghề, dịch vụ hàng hóa, đa trung tâm cụm xã thực trở thành thị trấn, thị tứ có tác dụng nh cánh tay vơn dài huyện Sau có công trình hạ tầng, nhiều địa phơng xếp cho hàng nghìn hộ dân từ vùng cao, vùng sâu, vùng xa đến nơi có đủ điều kiện sản xuất sinh hoạt, ổn định định canh, định c Nông nghiệp nông thôn địa bàn Chơng trình 135 có bớc chuyển biến mạnh mẽ, bớc ổn định có hớng chuyển dịch thành nông nghiệp hàng hóa đa dạng, gắn với công nghiệp chế biến ngành nghề phi nông nghiệp, phân công lại lao động Thông qua việc thực Chơng trình 135 gắn liền với chơng trình phát triển nông, lâm nghiệp ngành nghề khác địa bàn, mở lối cho địa phơng khai thác mạnh để phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi cấu đầu t theo hớng tập trung cho sản xuất, u tiên cho thủy lợi gắn liền với khai hoang, thâm canh, tăng vụ, tăng sản lợng lơng thực để tiến nhanh đến mục tiêu xoá đói giảm nghèo Cùng với việc thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao mức sống trình độ dân trí việc nâng cao bớc lực trình độ cho đội ngũ cán quyền sở xã, bản, làng, phum, sóc ; góp phần củng cố hoàn thiện hệ thống trị sở, giữ vững an ninh quốc phòng ; tình đoàn kết dân tộc đợc tăng cờng, niềm tin đồng bào dân tộc vào Đảng Nhà nớc tiếp tục đợc củng cố phần II Những hạn chế, nguyên nhân học kinh nghiệm trình thực Chơng trình 135 Nguyên nhân hạn chế Chơng trình 135 : Bên cạnh kết đạt đợc, Chơng trình bộc lộ tồn hạn chế cần đợc khắc phục kịp thời : Trớc hết : Một số địa phơng thực Chơng trình chậm, cha đồng bộ, kết đạt đợc cha tơng xứng với nguồn lực đầu t ; tập trung nhiều cho việc đầu t xây dựng kết cấu hạ tầng, song việc phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, quy hoạch bố trí dân c nơi cần thiết đào tạo cán sở hạn chế Hai : Kết chung Chơng trình cha toàn diện, cha vững ; công tác quản lý thực cha tốt từ khâu thiết kế, đầu t, đến quản lý xây dựng công trình yếu ; phối hợp liên xã cha đợc ý, cha chủ động phát huy nguồn lực chỗ đóng góp cộng đồng, t tởng ỷ lại, trông chờ Nhà nớc Ba : Về nhận thức, t tởng thòi gian qua có số địa phơng cha quán triệt tốt mục tiêu, ý nghĩa tầm quan trọng chơng trình ; việc đạo nh thực mang tính hình thức, cha sâu sát sở, quan liêu, coi chơng trình tài trợ Nhà nớc dẫn đến đầu t tràn lan, thiếu thực tiễn, không thiết thực cha phù hợp với nhu cầu ngời dân Chủ đầu t, quan chức đơn vị thi công có quan niệm công trình nhỏ, giá trị không lớn, phạm vi ảnh hởng hẹp nên cha trọng công tác quản lý, kiểm tra giám sát, gây nên tình trạng số nơi có tợng thất thoát, lãng phí vốn Bốn : Về phía ngời dân trình độ nhận thức hạn chế nên cha thấy rõ quyền lợi, vai trò trách nhiệm việc tham gia quản lý, thực chơng trình Chính từ nhận thức, t tởng cha thông suốt quán nên việc giải khó khăn vớng mắc nảy sinh trình tổ chức, thực cha đợc triệt để kịp thời Năm : Các công trình thi công vùng cao, vùng sâu, điều kiện kiểm tra giám sát nhiều hạn chế, mặt khác trình độ kỹ thuật thi công đơn vị cha cao nên nhiều công trình chất lợng cha đảm bảo Một số công trình chất lợng bị h hỏng, xuống cấp, vốn bị thất thoát, lãng phí Sáu : Về mục tiêu việc làm thu nhập cho nhân dân xã, phần nhiều công trình nhà thầu thuê nhân công bên làm, cha tạo việc làm thu nhập đáng kể cho ngời dân xã Nhân dân tham gia làm thuê cho đơn vị nhận thầu thực số công việc đơn giản nh vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng, đào đắp, san cha học hỏi đợc cách thức, kinh nghiệm kỹ thuật xây dựng công trình Bảy : Vai trò kiểm tra, giám sát Ban giám sát xã cha đợc đề cao hoạt động hiệu Công tác tổ chức, quy chế hoạt động Ban giám sát địa phơng cha chặt chẽ thờng xuyên Các hội đoàn thể nh : Mặt trận tổ quốc, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, ngời có uy tín cộng đồng nh già làng, trởng cha đợc thu hút, vận động hớng dẫn tham gia kiểm tra, giám sát thi công Bên cạnh đó, công tác tổ chức vận động quyền địa phơng cha tốt, hoạt động tổ chức đoàn thể số địa phơng cha mạnh nên cha phát huy đợc tác dụng Tám : Trình độ quản lý đội ngũ cán xã có hạn chế định, cha đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ Bên cạnh thủ tục hành rờm rà, thời gian chờ đợi, xét duyệt Vì vậy, có nơi xảy tình trạng thi công trớc có kế hoạch vốn, dẫn đến việc nợ đọng vốn công trình xây dựng 10 Chín : Việc ghi kế hoạch vốn cha sát với thực tế, không giao hết kế hoạch vốn theo dự án đợc duyệt Thông báo kế hoạch vốn chậm, nhiều dự án phải thực điều chỉnh kế hoạch ; phê duyệt dự án, thiết kế ghi kế hoạch năm cấp có thẩm quyền cha đợc kịp thời xác : Có dự án có kế hoạch nhng cha có khối lợng thực hiện, có dự án có khối lợng nhng cha đợc ghi kế hoạch Việc triển khai thi công công trình nhiều địa phơng chậm cha đủ thủ tục đầu t xây dựng Bài học kinh nghiệm, phơng hớng đổi trình tổ chức, thực Chơng trình 135 : Một : Chơng trình 135 chủ trơng lớn Đảng Nhà nớc đợc Chính phủ đạo với tâm cao sách đặc biệt Để đảm bảo cho chơng trình thực với tính khả thi cao, Chính phủ có nhiều sách : Giành nguồn lực định từ Ngân sách Nhà nớc, huy động nguồn lực cộng đồng, phân công giúp đỡ tỉnh nghèo, tăng cờng cán sở làm công tác xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, ban hành quy chế quy định, quản lý sử dụng khoản đóng góp dân cho phép chơng trình vận hành theo chế đặc biệt phù hợp với trình độ cán sở Hai : Chơng trình 135 chơng trình hợp lòng dân, đợc nhân dân nớc nói chung đồng bào dân tộc nói riêng tích cực hởng ứng đồng lòng ủng hộ Thực nguyên tắc Xã có công trình, dân có việc làm tăng thu nhập, góp phần thực xóa đói giảm nghèo Với phơng châm : Nhà nớc hỗ trợ, nhân dân đóng góp tham gia đầu t xây dựng dự án lao động công ích, tiền Nhiều nơi nhân dân tham gia công việc đơn giản nh khai thác, vận chuyển vật liệu, đào đắp, san nền, Việc đồng bào tham gia đóng góp vật chất, tiền ngày công lao động góp phần mặt tăng thu nhập, cải thiện đời sống ; mặt khác tăng cờng kiểm tra giám sát từ khâu chuẩn bị đầu t đến hoàn thành, bàn giao đa vào sử dụng, 11 đảm bảo chất lợng công trình, qua gắn bó tình cảm trách nhiệm ngời dân công trình Ba : Chơng trình thể chất tốt đẹp xã hội, phát huy đợc sức mạnh tổng hợp toàn xã hội Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng chơng trình, với tình cảm trách nhiệm nớc, năm qua huy động nguồn lực với việc lồng ghép chơng trình, dự án khác hỗ trợ dầu t địa bàn Nhiều tỉnh có Nghị việc tập trung nguồn lực tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội xã vùng sâu, vùng xa Bên cạnh đó, nhiều nguồn lực cộng đồng đợc huy động : Quỹ Ngày ngời nghèo Trung ơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động ; Các Bộ ngành, đoàn thể, tỉnh, thành phố có điều kiện, Tổng Công ty 91 tích cực giúp xã đặc biệt khó khăn Bốn : Đã xây dựng hoàn thiện chế quản lý đầy đủ, đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện, yếu tố có ý nghĩa định hiệu chơng trình Nội dung văn hớng dẫn Bộ, ngành thể chế quản lý, vận hành, tổ chức thực thiết thực, có hiệu nh : - Nguyên tắc vận hành chủ yếu : thực dân chủ công khai cấp xã, huyện, tỉnh ; đầu t xây dựng sở hạ tầng phải đạt hai lợi ích Xã có công trình để phục vụ nhân dân, ngời dân có việc làm để tăng thêm thu nhập từ lao động xây dựng công trình xã - Về phân cấp quản lý : Nhng công trình có kỹ thuật không phức tạp đợc thực theo chế đặc biệt, dễ làm, phù hợp với khả cán đồng bào dân tộc địa phơng ; phân cấp toàn việc quản lý đầu t xây dựng cho Chủ tịch UBND tỉnh ; đẩy mạnh phân cấp quản lý cho huyện; khuyến khích xã làm chủ dầu t - Nhà nớc hỗ trợ kinh phí đầu t kết hợp với huy động nguồn lực nhân dân xã để xây dựng sở hạ tầng Mọi nguồn vốn phải đa vào kế 12 hoạch để quản lý thống nhất, phải đến với xã, đầu t mục đích, đối tợng, đảm bảo chất lợng, không để thất thoát Năm : Các cấp ủy, quyền cấp tăng cờng công tác quản lý, tổ chức đạo việc thực Chơng trình địa bàn xã đặc biệt khó khăn Thủ tớng Chính phủ thành lập Ban đạo Trung ơng Phó Thủ tớng làm Trởng ban ; Bộ trởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc làm Phó trởng ban ; thành viên lãnh đạo Bộ, ngành Trung ơng tỉnh thuộc phạm vi Chơng trình 135 : Trởng ban Chủ tich, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ; thành viên lãnh đạo số Sở, Ban, ngành tỉnh Sáu : Hiệu thực chơng trình gắn liền với kết đào tạo cán sở, nâng cao dân trí cho nhân dân Để nâng cao hiệu Chơng trình 135 tiếp để xã thuộc chơng trình 135 tự vơn lên hoà nhập với nớc, cần thực đào tạo cán sở cho xã thuộc chơng trình 135 cách bản, vừa đảm bảo tính đặc thù thích ứng để triển khai thực với địa phơng Bảy : Tăng cờng công tác kiểm tra, giám sát việc thực chơng trình Một u điểm bật chế quản lý Chơng trình 135 nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, thực đầu t, sử dụng vốn đầu t chơng trình đến toán, nghiệm thu đa công trình vào sử dụng Theo kết giám sát Hội đồng dân tộc Quốc hội : Gần năm qua nguồn vốn trung ơng, địa phơng công sức nhân dân, Chơng trình 135 đầu t xây dựng 18 ngàn công trình hạ tầng Chơng trình đạt đợc mục tiêu định, đầu t đối tợng, địa bàn đợc lãnh đạo, đạo tập trung, công trình phát huy hiệu góp phần quan vào việc cải thiện đời sống, ổn định trị, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi đặc biệt khó khăn Nhìn chung công trình sở hạ tầng Chơng trình 135 sau xây dựng xong đa vào sử dụng đảm bảo chất lợng phát huy đợc hiệu Hàng năm, quan 13 chức Nhà nớc, tỉnh nh Thanh tra Nhà nớc, Công an, Viện Kiểm sát với Ban đạo Chơng trình 135 tỉnh định kỳ, đột xuất tra, kiểm tra việc thực chơng trình giúp cho Bộ, ngành địa phơng có biện pháp cụ thể, kịp thời giải vấn đề nảy sinh Tám : Đóng góp vào thành tựu chung Chơng trình 135 năm vừa qua cần phải kể đến công tác kiểm soát, toán vốn Kho bạc Nhà nớc Do ý thức từ ngày đầu triển khai thực chơng trình, công trình kiểm soát vốn Kho bạc Nhà nớc đợc thực trực tiếp huyện nhằm tạo thuận lợi tối đa cho chủ đầu t việc toán vốn Mặc dù việc quản lý vốn đầu t xây dựng Kho bạc Nhà nớc huyện nghiệp vụ mới, điều kiện huyện vùng sâu, vùng xa thiếu cán bộ, cha có kinh nghiệm đầu t xây dựng nhng yêu cầu chơng trình nên Kho bạc Nhà nớc đạo, hớng dẫn công tác quản lý, toán vốn thông thoáng, kịp thời chế độ Cơ chế toán vốn u tiên cho công trình xã tự làm : Các công trình đợc tạm ứng 50% kế hoạch vốn năm chủ đầu t ký kết hợp đồng khởi công công trình, tạo điều kiện vốn cho đơn vị nhận thầu thi công phần III số giải pháp nhằm tăng cờng công tác quản lý nhà nớc Chơng trình 135 Một : Cần tập trung nguồn vốn đầu t Nhà nớc huy động nguồn lực cộng đồng để đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng ; u tiên xây dựng công trình giao thông từ thôn, làng, phum, sóc đến 14 trung tâm xã, cụm xã, công trình thủy lợi vừa nhỏ, kiên cố hoá kênh mơng để phát triển sản xuất Hai : Đẩy mạnh việc dịch chuyển cấu kinh tế, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo vùng dân tộc vùng núi, đặc biệt tập trung cho xã biên giới xã khó khăn thuộc chơng trình ; tạo chuyển biến cấu ngành nghề theo hớng phát huy lợi địa phơng, phát triển trồng, vật nuôi có giá trị hàng hóa cao Ba : Tiếp tục thực việc lồng ghép nguồn vốn, chơng trình, dự án địa bàn, đặc biệt trọng phát huy nội lực tỉnh, huyện, xã để hỗ trợ xã, hộ thoát nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao lực sản xuất, gắn với giải vấn đề chuyển giao tiến kỹ thuật công nghệ, tiêu thụ nông sản phẩm, trọng sản xuất lơng thực chỗ nhằm giải tình trạng đói nghèo, nâng cao thu nhập Bốn : Làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch với tầm nhìn dài hơn, trớc mắt cần khẩn trơng rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển rừng, thủy sản đôi với quy hoạch thủy lợi, giao thông Công khai, minh bạch quy hoạch sử dụng đất, nguồn vốn đầu t địa bàn ; tạo điều kiện thuận lợi để ngời dân tham gia thi công, giám sát quản lý công trình xây dựng địa phơng Năm : Đào tạo cán xã, làng, phum sóc, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí cho xã thuộc Chơng trình Trong năm tới cần tập trung đào tạo, bồi dỡng cán trị, quản lý hành chính, kinh tế, an ninh quốc phòng, nâng cao lực đội ngũ cán sở vùng đồng bào dân tộc miền núi Sáu : Tăng cờng công tác kiểm tra, giám sát sở để đảm bảo tiến độ chất lợng công trình, góp phần chấn chỉnh sai phạm, khuyết 15 điểm, tăng cờng công tác quản lý, công khai tài chính, chống tham nhũng, thất thoát vốn Nhà nớc, sử dụng hiệu vốn đầu t Bảy : Phối hợp Bộ, ngành liên quan địa phơng cần bổ sung sách hỗ trợ nhà ở, xoá nhà tạm, cải thiện đời sống đồng bào vùng đặc biệt khó khăn ; tập trung giải vấn đề ổn định dân c, tổ chức định canh, định c, khắc phục tình trạng di dân tự Tám : Tăng cờng công tác quản lý nhà nớc thực chơng trình ; từ khâu xây dựng kế hoạch, đầu t, đến thiết kế, quản lý xây dựng công trình, kiểm soát, cấp phát, toán vốn đầu t đảm bảo quy trình, thủ tục ; nâng cao trình độ quản lý cán xã Đồng thời giảm bớt thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ đợi, xét duyệt, giảm bớt khâu, thủ tục cho chủ đầu t đơn vị thi công, tinh giảm biên chế quan Nhà nớc, giảm chi phí hành Chín : Lập kế hoạch vốn kế hoạch vật phải phù hợp tổng mức nh tiến độ đầu t, cân đối nhu cầu vốn nguồn lực có khả huy động Tránh trờng hợp thiếu vốn không cấp vốn kịp thời, ảnh hởng đến tiến độ chất lợng công trình kết luận Chơng trình phát triển kinh tế - xã hội xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa sách quan trọng Đảng Nhà nớc ta việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng Quốc gia Để Chơng trình 135 có hiệu tốt, phải tăng cờng quản lý Nhà n16 ớc trình thực chơng trình này, trớc hết phải việc đổi nhận thức, cải tiến phơng pháp quản lý, thực chơng trình, xây dựng máy tăng cờng lực trình độ đội ngũ cán quản lý cần làm tốt khâu kiểm tra, kiểm soát việc thực phạm vi chơng trình Chơng trình 135 đến hết năm 2005 kết thúc giai đoạn I, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn II từ năm 2006 đến 2010 Đây lúc cần nhìn lại đạt đợc hạn chế, từ rút học kinh nghiệm giải pháp để Chơng trình 135 phát huy tác dụng, hiệu hoàn thiện Trong năm tới, cụ thể giai đoạn II Chơng trình 135, với thống nhận thức, quan điểm đạo nhiệm vụ chơng trình cấp, ngành, chắn chất lợng chơng trình đợc nâng cao, đáp ứng cho giai đoạn phát triển công nghiệp hóa, đại hoá đất nớc, thực dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, văn minh, đảm bảo trật tự ổn định phát triển đất nớc - Hoàn thiện chế quản lý đầu t xây dựng sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn; Hoàn thiện quy trình lập, giao kế hoạch đầu t, gắn kết kế hoạch vốn với khả thực hiện, đơn giản thủ tục hành chính;Phân định rõ trách nhiệm có quy chế phối hợp quan chức đợc giao nhiệm vụ quản lý chơng trình ; Xác định trách nhiệm quan công tác kiểm tra, giám sát đầu t xây dựng sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn; Nâng cao chất lợng hiệu công tác quản lý, kiểm soát, toán vốn Kho bạc Nhà nớc: Việc quản lý vốn đầu t phải đáp ứng đợc yêu cầu: 1) cung cấp vốn đầy đủ, kịp thời cho công trình theo tiến độ thực hiện; 2) quản lý, kiểm soát 17 toán vốn sách, chế độ, tiết kiệm, không tham ô lãng phí; 3) chi trả vốn đến đối tợng đợc hởng, đảm bảo quyền lợi ngời dân; 4) thực quy trình quản lý, toán vốn hợp lý, tạo thuận lợi, giảm thời gian chi phí cho chủ đầu t nh hệ thống Kho bạc Nhà nớc; 5) cung cấp thông tin báo cáo xác, kịp thời để phục vụ công tác điều hành quan chức Nâng cao chất lợng kiểm soát toán vốn, đảm bảo tính đầy đủ, hợp pháp hợp lệ, quy trình thực thủ tục đầu t, tính xác số liệu, hồ sơ toán vốn Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện xây dựng quy trình kiểm soát, toán vốn Kho bạc Nhà nớc, trình thực phát sinh vấn đề mới, cần nghiên cứu đề xuất phơng hớng, biện pháp giải mang tính sáng tạo, phù hợp với đặc điểm cụ thể xã đặc biệt khó khăn Đồng thời, thực cải cách thủ tục hành quản lý, toán vốn hệ thống Kho bạc Nhà nớc Thực chức tham mu Số liệu cấp phát, toán vốn Kho bạc Nhà nớc phản ánh mặt giá trị họat động đầu t nên đợc lợng hóa cách xác Đây kênh thông tin quan trọng cần đợc tổng hợp, phân tích, đánh giá khai thác phục vụ yêu cầu quản lý điều hành chủ đầu t nh quan quản lý cấp KBNN cần cung cấp thông tin nh tiến độ đầu t, toán vốn so với kế hoạch, so với năm trớc, phát vấn đề vớng mắc khâu chuẩn bị đầu t, xây lắp, để đề xuất biện pháp tháo gỡ cho quan chức Đánh giá đợc lực quản lý, điều hành, triển khai thi công chủ đầu t, Ban quản lý, đơn vị thi công địa bàn; cân đối phù hợp tỷ trọng loại công trình, địa bàn Đánh giá mặt xây dựng dự toán, mức độ hợp lý loại chi phí nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí khác công trình so với công trình khác loại, địa bàn địa bàn Từ kết so sánh, phân tích đa đề xuất, kiến nghị chủ đầu t, quan chức để có biện pháp giải Tham mu cho lãnh đạo địa phơng khả đầu t địa bàn, xác định loại công trình cần tập trung đầu t, điều chỉnh kế hoạch đầu t, nguồn vốn từ công trình thiết thực, hiệu để đầu t cho công trình địa bàn thực tốt Tập trung vốn cho địa phơng thực có kết tốt, làm điển hình nhân rộng địa bàn khác Bố trí sử dụng cán bộ, tiết kiệm chi phí quản lý Các Kho bạc Nhà nớc tỉnh cử cán tăng cờng cho sở, phụ trách địa bàn cán cấp huyện yếu công tác quản lý, toán vốn; đồng thời phải có quy trình xử lý công việc khoa học, chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm, thời gian xử lý, kế hoạch xử lý công việc Đa ứng dụng tin học vào công tác quản lý, nâng cao hiệu chất lợng thông tin, báo cáo Nhìn chung, địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa, 18 trình độ tin học cán Kho bạc Nhà nớc nhiều hạn chế, thiết bị tin học cha đợc trang bị đầy đủ Việc theo dõi, quản lý nguồn vốn, báo cáo lập thủ công, nhiều công sức thời gian cán bộ, mặt khác thông tin không đảm bảo kịp thời, xác Xét yêu cầu đại hoá công nghệ thông tin toán ngành, cần thiết phải ứng dụng toàn diện vào mặt hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nớc, lĩnh vực quản lý vốn chơng trình 135 Tiếp tục hoàn thiện chơng trình phần mềm quản lý vốn đầu t xây dựng bản, cải tiến cho phù hợp với số đặc thù quy trình toán tiêu báo cáo chơng trình 135; nâng cao chất lợng công tác quản lý, giảm thiểu thời gian tổng hợp, lập, gửi báo cáo, tạo điều kiện cho cán có thời gian công tác thực tế sở, nâng cao chất lợng hiệu quản lý Đối với Kho bạc Nhà nớc, cần trang bị đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật, xây dựng chơng trình phần mềm quản lý, hớng dẫn, tập huấn cụ thể, chi tiết sử dụng vận hành chơng trình cho cán nghiệp vụ Các Kho bạc Nhà nớc tỉnh, huyện cần xây dựng thực nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo thờng xuyên, kịp thời, thông tin xác để phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành 19 ... Quốc gia Để Chơng trình 135 có hiệu tốt, phải tăng cờng quản lý Nhà n16 ớc trình thực chơng trình này, trớc hết phải việc đổi nhận thức, cải tiến phơng pháp quản lý, thực chơng trình, xây dựng... sát việc thực chơng trình Một u điểm bật chế quản lý Chơng trình 135 nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, thực đầu t, sử dụng vốn đầu t chơng trình đến toán, nghiệm thu đa công trình vào sử... khởi công công trình, tạo điều kiện vốn cho đơn vị nhận thầu thi công phần III số giải pháp nhằm tăng cờng công tác quản lý nhà nớc Chơng trình 135 Một : Cần tập trung nguồn vốn đầu t Nhà nớc huy
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình huống quản lý nhà nước: Thực trạng và giải pháp cho chương trình 135, Tình huống quản lý nhà nước: Thực trạng và giải pháp cho chương trình 135, Tình huống quản lý nhà nước: Thực trạng và giải pháp cho chương trình 135

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay