Giải bài tập trang 154, 155, 156 SGK Vật lý lớp 9: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

3 123 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 15:12

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 154, 155, 156 SGK Vật lớp 9: Năng lượng chuyển hóa lượng I Tóm tắt kiến thức bản: Năng lượng chuyển hóa lượng - Ta nhận biết vậtlượng vật có khả thực công (cơ năng) hay làm nóng vật khác (nhiệt năng) - Ta nhận biết hóa năng, quang chúng chuyển hóa thành hay nhiệt - Nói chung, trình biến đổi kèm theo chuyển hóa lượng từ dạng sang dạng khác II Giải tập trang 154, 155, 156 SGK Vật lớp Câu Ở lớp ta làm quen với khái niệm lượng Hãy trường hợp đây, vật có (năng lượng học), lấy mặt đất làm mốc - Tảng đá nằm mặt đất - Tảng đá nâng lên khỏi mặt đất - Chiệc thuyền chạy mặt nước Hướng dẫn giải: Vật có (năng lượng học) trường hợp: - Tảng đá nâng lên khỏi mặt đất (có khả thực công học) - Chiếc thuyền chạy mặt nước (có khả thực công học) Câu Những trường hợp biểu nhiệt năng? - Làm cho vật nóng lên - Truyền âm - Phản chiếu ánh sáng - Làm cho vật chuyển động Hướng dẫn giải: Biểu nhiệt là: Làm cho vật nóng lên Câu Trên hình 59.1 vẽ thiết bị thực biến đổi lượng từ dạng ban đầu sang dạng cuối cần dùng cho người Hãy lượng chuyển hóa từ dạng sang dạng qua phận (1), (2) thiết bị Điền vào chỗ trống tên dạng lượng xuất phận VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn giải: - Thiết bị A: (1) thành điện năng, (2) điện thành nhiệt - Thiết bị B: (1) điện thành năng, (2) động khí thành cánh quạt - Thiết bị C: (1) hóa thành nhiệt năng, (2) nhiệt thành - Thiết bị D: (1) hóa thành điện năng, (2) điện thành nhiệt - Thiết bị E: (1) đổi hướng truyền quang năng, (2) quang thành nhiệt Câu Trong trường hợp hình 59.1 ta nhận biết điện năng, hóa năng, quang chúng chuyển hóa thành dạng lượng nào? Dạng lượng ban đầu Dạng lượng cuối mà ta nhận biết Hóa Quang Điện Hướng dẫn giải: Dạng lượng ban đầu Dạng lượng cuối mà ta nhận biết Hóa Thành năng, thiết bị C Thành nhiệt năng, thiết bị D Quang Thành nhiệt năng, thiết bị E Điện Thành năng, thiết bị B VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu Ngâm dây điện trở vào bình cách nhiệt đựng lít nước Cho dòng điện chạy qua dây thời gian, nhiệt độ nước bình tăng từ 200C lên 800C Tính phần điện mà dòng điện truyền cho nước Cho nhiệt dung riêng nước 200J/kg.K Hướng dẫn giải: Nhiệt lượng mà nước nhận làm cho nóng lên tính theo công thức: Q = cm(t2 – t1) = 200.2.(80 – 20) = 504000J Nhiệt lượng dòng điện tạo truyền cho nước, nói rằng, dòng điện có lượng, gọi điện Chính điện chuyển hóa thành nhiệt làm nước nóng lên Áp dụng định luật bảo toàn lượng cho tượng nhiệt điện, ta nói phần điện mà dòng điện truyền cho nước 504000J ... chúng chuyển hóa thành dạng lượng nào? Dạng lượng ban đầu Dạng lượng cuối mà ta nhận biết Hóa Quang Điện Hướng dẫn giải: Dạng lượng ban đầu Dạng lượng cuối mà ta nhận biết Hóa Thành năng, thiết... (1) hóa thành điện năng, (2) điện thành nhiệt - Thiết bị E: (1) đổi hướng truyền quang năng, (2) quang thành nhiệt Câu Trong trường hợp hình 59.1 ta nhận biết điện năng, hóa năng, quang chúng chuyển. .. miễn phí Hướng dẫn giải: - Thiết bị A: (1) thành điện năng, (2) điện thành nhiệt - Thiết bị B: (1) điện thành năng, (2) động khí thành cánh quạt - Thiết bị C: (1) hóa thành nhiệt năng, (2) nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 154, 155, 156 SGK Vật lý lớp 9: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng , Giải bài tập trang 154, 155, 156 SGK Vật lý lớp 9: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng , Giải bài tập trang 154, 155, 156 SGK Vật lý lớp 9: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay