Giải bài tập trang 108 SGK Hóa lớp 9: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

2 115 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 15:03

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 108 SGK Hóa lớp 9: Khái niệm hợp chất hữu hoá học hữu I Tóm tắt kiến thức bản: Khái niệm hợp chất hữu hoá học hữu Khái niệm hợp chất hữu - Hợp chất hữu xung quanh ta, thể sinh vật, thể người hầu hết loại lương thực, thực phẩm, loại đồ dùng - Hợp chất hữu hợp chất cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3 muối cacbonat, cacbua kim loại CaC2 ) Phân loại hợp chất hữu II Giải tập trang 108 SGK Hóa lớp Bài Dựa vào kiện số kiện sau để nói chất vô hay hữu cơ? a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí) b) Màu sắc c) Độ tan nước d) Thành phần nguyên tố Hướng dẫn giải: Chọn D Bài Chọn câu câu sau a) Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hợp chất tự nhiên b) Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hợp chất cacbon c) Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hợp chất hữu d) Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu chất thể sống Hướng dẫn giải: Đáp án c Bài Hãy so sánh phần trăm khối lượng cacbon chất sau: CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn giải Cách Phân tử chất nguyên tử C phân tử khối tăng dần nên thành phần trăm khối lượng C hợp chất xếp: CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3 Cách Tính phần trăm %mC %mC (CH4) = 75% %mC (CH3Cl) = 23,7% %mC (CH2Cl2) = 14,1% %mC (CHCl3) = 9,26% -> CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3 Bài Axit axetic công thức C2H402 Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố axit axetic Hướng dẫn giải: Từ C2H4O2 ta có: M = 60 g/mol; mC = x 12 = 24 g; mH = x = g MO = x 16 = 32 g %C = (24 : 60) x 100% = 40%; %H = (4 : 60) x 100% = 6,67%; %O = 100% - 40% - 6,67% = 53,33% Bài Hãy xếp chất: C6H6, CaCO3, C4H10, C2H60, NaN03, CH3NO2, NaHC03, C2H3O2Na vào cột thích hợp bảng sau: Hướng dẫn giải:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 108 SGK Hóa lớp 9: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ , Giải bài tập trang 108 SGK Hóa lớp 9: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ , Giải bài tập trang 108 SGK Hóa lớp 9: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay