Giải bài tập trang 133 SGK Hóa lớp 9: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon Nhiên liệu

2 112 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 14:57

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 133 SGK Hóa lớp 9: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu Bài Viết công thức cấu tạo đầy đủ thu gọn chất hữu có công thức phân tử sau: C3H8; C3H6; C3H4 Hướng dẫn giải C3H8 có công thức: CH3 – CH2 – CH3 C3H6 có công thức: propilen CH2 = CH – CH3 Bài Có hai bình đựng hai chất khí CH4, C2H4 Chỉ dùng dung dịch brom phân biệt hai chất khí không? Nêu cách tiến hành Hướng dẫn giải: Cho khí vào bình có thể tích, sau cho thể tích dung dịch brom có nồng độ vào bình lắc lên Bình không làm thay đổi màu dung dịch brom CH4 Bình làm nhạt màu dung dịch brom C2H4 Bài Biết 0,01 mol hiđrocacbon X tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M Vậy X hiđrocacbon số chất sau? A CH4 B C2H2 C C2H4 D C6H6 Hướng dẫn giải: Đáp án đúng: C C2H4 nBr = 0,1 x 0,1 = 0,01 mol nBr = nx Vậy hidrocacbon C2H4 Bài Đốt cháy gam chất hữu A, thu 8,8 gam khí CO2 5,4 gam H2O VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) Trong chất hữu A có nguyên tố nào? b) Biết phân tử khối A nhỏ 40 Tìm công thức phân tử A c) Chất A có làm màu dung dịch brom không? d) Viết phương trình hoá học A với clo có ánh sáng Hướng dẫn giải a) mA = 3g mCO2 = 8,8 g mH2O = 5,4 g nCO2 = 8,8 : 44 = 0,2 mol => mC = 0,2 x 12 = 2,4 (g) nH2O = 5,4 : 18 = 0,3 mol => mH = 0,3 x = 0,6 (g) Khối lượng C H A là: 2,4 + 0,6 = (g) A chứa hai nguyên tố C H b) Công thức A CxHy ta có: x : y = (mC : 12) : (mH : 1) = (2,4 : 12) : (0,6 : 1) = : Công thức phân tử A có dạng (CH3)n Vì MA < 40 => 15n < 40 Nếu n = không đảm bảo hóa trị C Nếu n = Công thức phân tử A C2H6 c) A không làm màu brom d) Phản ứng A với clo là: C2H6 + Cl2 —> C2H5Cl + HCl (đk: ánh sáng)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 133 SGK Hóa lớp 9: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon Nhiên liệu , Giải bài tập trang 133 SGK Hóa lớp 9: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon Nhiên liệu , Giải bài tập trang 133 SGK Hóa lớp 9: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon Nhiên liệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay