Giải bài tập trang 101 SGK Hóa lớp 9: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

5 110 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 14:44

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 101 SGK Hóa lớp 9: lược bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học I Tóm tắt kiến thức bản: lược bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học Nguyên tắc xếp nguyên tố bảng tuần hoàn Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử Cấu tạo bảng tuần hoàn a Ô nguyên tố Ô nguyên tố cho biết: Số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học, tên nguyên tố, nguyên tử khối nguyên tố đó' b Chu kì - Chu kì dãy nguyên tốnguyên tử chúng có số lớp electron xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần - Số thứ tự chu kì số lớp electron - Bảng tuần hoàn có chu kì, chu kì 1, 2, chu kì nhỏ; chu kì 4, 5, 6, chu kì lớn c Nhóm - Nhóm gồm nguyên tốnguyên tử chúng có số electron lớp nhau, có tính chât tương tự - Mỗi nhóm xếp thành cột theo chiều tăng điện tích hạt nhân Bảng tuần hoàn có nhóm A nhóm B Nhóm IA (trừ H) kim loại mạnh, gọi kim loại kiềm; Nhóm VIIA phi kim mạnh, gọi nhóm halogen; Nhóm VIIIA khí (hay khí trơ) - Số thứ tự nhóm A số electrdn lớp nguyên tử nhóm Sự biến đổi tính chất nguyên tố bảng tuần hoàn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ý nghĩa bảng tuần hoàn a Biết vị trí nguyên tố ta suy đoán cấu tạo nguyên tử tính chất nguyên tố Thí dụ: Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử 17, chu kì 3, nhóm VIIA Hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất nguyên tử A so sánh với nguyên tố bên cạnh Giải: Số hiệu nguyên tử 17, suy điện tích hạt nhân nguyên tử A 17+, nguyên tử A có 17 electron - Ở chu kì 3, suy nguyên tử A có lớp electron; nhóm VIIA suy lớp có 7e - Nguyên tố A (Cl) cuối chu kì nên phi kim mạnh, tính phi kim A mạnh nguyên tố trước chu kì (là s có số hiệu 16) nguyên tố đứng nhóm (là Br có số hiệu nguyên tử 35) nguyên tố phía nhóm (là F có số hiệu nguyên tử 9) b Biết cấu tạo nguyên tử nguyên tố suy đoán vị trí tính chất nguyên tố Thí dụ: Nguyên tố X có điện tích hạt nhân 11+, lớp electron, lớp có electron Hãy cho biết vị trí X bảng tuần hoàn tính chất Giải: - Vì nguyên tử X có điện tích hạt nhân 11+, lớp electron có le lớp cùng, suy nguyên tố X ô 11, chu kì 3, nhóm IA - Nguyên tố A đầu chu kì nên tính chất hóa học tính kim loại Ngoài ra, bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học sở khoa học quan trọng giúp ta có phương pháp học tập, nghiên cứu hóa học cách có hệ thống II Giải tập trang 101 SGK Hóa lớp Bài Dựa vào bảng tuần hoàn, cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất kim loại, phi kim nguyên tốsố hiệu nguyên tử 7, 12, 16 Hướng dẫn giải: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài Biết X có cấu tạo nguyên tử sau: điện tích hạt nhân 11+, lớp electron, lớp có electron Hãy suy vị trí X bảng tuần hoàn tính chất hoá học Hướng dẫn giải - Số thứ tự nguyên tố 11 (ô số 11) thuộc chu kì 3, nhóm I bảng tuần hoàn - Tên nguyên tố là: Natri; Kí hiệu hóa học: Na; Nguyên tử khối: 23 Bài Các nguyên tố nhóm I kim loại mạnh tương tự natri: tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm giải phóng hiđro, tác dụng với oxi tạo thành oxit, tác dụng với phi kim khác tạo thành muối Viết phương trình hoá học minh hoạ với kali Hướng dẫn giải: Các nguyên tố nhóm IA, có hóa trị I hợp chất có tánh chất hóa học tương tự natri 2K + 2H2O -> 2KOH + H2 4K + O2 2K2O 2K + Cl2 2KCl Bài Các nguyên tố nhóm VII phi kim mạnh tương tự clo (trừ At): tác dụng với hầu hết kim loại tạo muối, tác dụng với hiđro tạo hợp chất khí Viết phương trình hoá học minh hoạ với brom Hướng dẫn giải: Các nguyên tố nhóm VIIA có tính chất hóa học tương tự clo Br2 + 2K 2KBr 3Br2 + 2Fe 2FeBr3 Br2 + H2 2HBr (k) Bài Hãy cho biết cách xếp sau theo chiều tính kim loại giảm dần : VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) Na, Mg, Al, K b) K, Na, Mg, Al c) Al, K, Na, Mg d) Mg, K, Al, Na Giải thích lựa chọn Hướng dẫn giải: Cách xếp b): K, Na, Mg, Al Vì: - Các nguyên tố Na, Mg, AI chu kì, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính kim loại giảm - Nguyên tố Na, K nhóm, theo chiều tăng điện tích hạt nhân, tính kim loại tăng Bài Hãy xếp nguyên tố sau theo chiều tính phi kim tăng dần: F, O, N, P, As Giải thích Hướng dẫn giải: Vị trí nguyên tố bảng tuần hoàn: Theo chu kì 2, tính phi kim tăng dần từ N, O, F Theo nhóm VA, tính phi kim tăng dần từ As, P, N Vậy: Tính phi kim tăng dần từ trái sang phải As, P, N, O, F Bài a) Hãy xác định công thức hợp chất khí A, biết - A oxit lưu huỳnh chứa 50% oxi - gam khí A chiếm thề tích 0,35 lít đktc b) Hoà tan 12,8 gam hợp chất khí A vào 300 ml dung dịch NaOH 1,2M Hãy cho biết muối thu sau phản ứng Tính nồng độ mol muối (giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn giải: nA = = 0,015625 mol MA = = 64g - Tìm số nguyên tử S, O phân tử A? mO = 64 x = 32g => nO = mS = 64 - 32 = 32g => ns = = mol = mol Suy phân tử A có 1S 2O, công thức A SO2 b) Khi dẫn SO2 vào dung dịch NaOH SO2, tạo thành muối trung hoà, muối axit hai muối: ... Ngoài ra, bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học sở khoa học quan trọng giúp ta có phương pháp học tập, nghiên cứu hóa học cách có hệ thống II Giải tập trang 101 SGK Hóa lớp Bài Dựa vào bảng tuần hoàn, ... 11+, lớp electron, lớp có electron Hãy suy vị trí X bảng tuần hoàn tính chất hoá học Hướng dẫn giải - Số thứ tự nguyên tố 11 (ô số 11) thuộc chu kì 3, nhóm I bảng tuần hoàn - Tên nguyên tố là:... trình hoá học minh hoạ với kali Hướng dẫn giải: Các nguyên tố nhóm IA, có hóa trị I hợp chất có tánh chất hóa học tương tự natri 2K + 2H2O -> 2KOH + H2 4K + O2 2K2O 2K + Cl2 2KCl Bài Các nguyên tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 101 SGK Hóa lớp 9: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, Giải bài tập trang 101 SGK Hóa lớp 9: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, Giải bài tập trang 101 SGK Hóa lớp 9: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay