Từ vựng Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 9 ENGLISH IN THE WORLD

6 112 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 14:39

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp Chương trình Unit ENGLISH IN THE WORLD Từ vựng Unit lớp accent (n) giọng điệu bilingual (adj) người sử dụng hai thứ tiếng; sử dụng hai thứ tiếng dialect (n) tiếng địa phương dominance (n) chiếm ưu establishment (n) việc thành lập, thiết lập factor (n) yếu tố get by in (a language) (v) cố gắng sử dụng ngôn ngữ với với có global (adj) toàn cầu flexibility (n) tính linh hoạt fluent (adj) trôi chảy imitate (v) bắt chước massive (adj) to lớn mother tongue (n) tiếng mẹ đẻ multinational (adj) đa quốc gia official (adj) (thuộc về) hành chính; thức openness (n) độ mở operate (v) đóng vai trò punctual (adj) rusty (adj) giảm lâu không thực hành/sử dụng simplicity (n) đơn giản Grammar (Ngữ pháp) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Mệnh đề quan hệ (Relative clauses) Mệnh đề quan hệ (relative clause) gọi mệnh đề tính ngữ (adjective clauses), mệnh đề phụ dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước Mệnh đề quan hệ đứng sau danh từ mà bổ nghĩa bắt đầu dại từ quan hệ (relative pronouns) when, whom, which, whose, that trạng từ quan hệ (relative adverbs), when, where, why Ex: The woman who lives next door is very lovely Người đàn bà sống nhà bên cạnh dễ thương • Cách dùng đại từ trạng từ quan hệ mệnh đề quan hệ (Use of relative pronouns and adverbs in relative clause) a) Đại từ quan hệ (Rel ative pronouns) Khi đại từ who, whom, whose, which, that dùng để giới thiệu mệnh đề quan hệ, gọi đại từ quan hệ (relative pronouns) • Who, whom dùng đề cập đến người Who thay cho chủ ngữ, whom thay cho tân ngữ Ex: The little girl who lives next door is very cute Cô bé sống cạnh nhà đáng yêu The boy whom I wanted to see was away on holiday Cậu bé trai mà muốn gặp nghỉ • Which dùng làm chủ ngữ tân ngữ thay cho danh từ đồ vật, vật việc Ex: This is a toy which I bought last Sunday Đây đồ chơi mua hôm Chủ nhật tuần trước The car which was left over there looked very expensive Chiếc xe để đằng đắt tiền • That dùng để đề cập đến đồ vật hay người Nó thay cho who, whom hay which quan hệ xác định (defining relative clause) Ex: Do you know the girl that Nhung is talking to? Bạn có biết cô gái mà Nhung trò chuyện không'? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí That is the car which/ that belongs to Mark Đó xe Mark • Whose dùng để sở hữư cho danh từ người vật đứng trước Whose dùng từ hạn định đứng trước danh từ thay cho tính từ sở hữu his, her, its, their Whose + N làm chủ ngữ tân ngữ mệnh đề quan hệ Ex: The girl whose book you borrowed yesterday is Jerry Cô bé mà bạn mượn sách hôm qua tên Jerry What is the name of the man whose money you borrow? Người đàn ông mà bạn mượn tiền tên vậy? Lưu ý: • Khi who, whom, which đóng vai trò tân ngữ mệnh đề xác định bỏ Ex: The boy who/ whom I have just talked to is very intelligent = The boy I have just talked to is very intelligent Cậu bé mà vừa nói chuyện thông minh • “That” không dùng trường hợp sau: + Trong mệnh đề quan hệ không giới hạn Đúng: Quoc, whom I love, is really intelligent and humorous Sai: Quoc, I love, is really intelligent and humorous + Sau giới từ Đúng: The songs to which I’m listening is sung by Minh Tuyet Sai: The songs to I’m listening is sung by Minh Tuyet • “That” bắt buộc phải sử dụng + Danh từ cần thay bao gồm người vật (mixed antecedents) Ex: We saw tanks and soldiers that came to the village VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Chúng thấy lính xe tăng vào làng + Danh từ cần thay bổ nghĩa so sánh Ex: Kevin is the most handsome boy that I have ever met Kevin chàng trai dẹp mà gặp + Có từ any, one, no one, anything, all, Ex: He is the only boy that loves me Anh chàng trai yêu b) Trạng từ quan hệ (Relative adverbs) Các trạng từ when, where why dùng để giới thiệu mệnh đề quan hệ sau danh từ thời gian, nơi chốn lí • Where (= in/ at which): dùng thay cho danh từ nơi chốn Ex: This is the place where I met him Đây nơi mà gặp anh (-at which) • When (= on/ at/ in which): dùng thay cho danh từ thời gian Ex: I never forget the day when she said goodbye Tôi không quên ngày mà cô nói chia tay • Why (= for which): thường dùng lý do, thay cho the reason Ex: Please tell me the reason why you are so happy Hãy cho biết lý bạn vui đến Lưu ý: - Trong mệnh đề quan hệ, when why bỏ, thay that Ex: The reason (why/ that) I didn’t come your home is that I didn’t know your address Lý mà không đến nhà bạn địa bạn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Không dùng giới từ (prepositions) mệnh đề quan hệ bắt đầu trạng từ quan hệ where, when why Ex: The building where she lives is very tall [NOT in where she lives-or-where she lives in] The building in which she lives is very tall Tòa nhà nơi mà cô sống cao - Where dùng mà danh từ nơi chốn trước Ex: Put the book where they can see it Hãy đặt sách nơi mà họ nhìn thấy - Mệnh đề quan hệ (relative clause) gọi mệnh đề tính ngữ (adjective clause) dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó, thường bắt đầu băng đại từ quan hệ (relative pronouns) who, whom, whose, which, that * Trong mệnh để quan hệ - who thay cho chủ ngữ người; Ex: Do you know the people who live over the road? Bạn có biết người sống bên dường không? - whom thay cho tân ngữ người; Ex: The woman whom my brother is talking to is my English teacher Người phụ nừ mà anh trai nói chuyện cô giáo tiếng Anh - whose thay cho tính từ sở hữu; Ex: The woman whose daughter is studying in my class is my English teacher Người phụ nữ có cô gái học lớp cô giáo tiếng Anh - which thay cho chủ ngữ tân ngữ vật; Ex: Did you see the letter which came today? Bạn có thấy thư đến hôm không? Now they were driving by the houses which Andy had described VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bây họ chạy xe qua nhà mà Andy miêu tả - that thay cho who, whom, which mệnh đề quan hệ hạn định; dùng riêng that trường hợp trước that có từ all, first, second, last, most, best, only Ex: It’s the most interesting book that I’ve ever read Đó sách hay mà đọc ... để sở hữư cho danh từ người vật đứng trước Whose dùng từ hạn định đứng trước danh từ thay cho tính từ sở hữu his, her, its, their Whose + N làm chủ ngữ tân ngữ mệnh đề quan hệ Ex: The girl whose... mà anh trai nói chuyện cô giáo tiếng Anh - whose thay cho tính từ sở hữu; Ex: The woman whose daughter is studying in my class is my English teacher Người phụ nữ có cô gái học lớp cô giáo tiếng. .. vào làng + Danh từ cần thay bổ nghĩa so sánh Ex: Kevin is the most handsome boy that I have ever met Kevin chàng trai dẹp mà gặp + Có từ any, one, no one, anything, all, Ex: He is the only boy
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 9 ENGLISH IN THE WORLD , Từ vựng Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 9 ENGLISH IN THE WORLD , Từ vựng Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 9 ENGLISH IN THE WORLD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay