Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 9 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2

8 123 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 14:39

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập Tiếng Anh lớp Chương trình Unit GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK Unit lớp 9: Getting started (phần → trang 30-31-32 SGK Tiếng Anh - thí điểm) Listen and read (Nghe đọc) Hướng dẫn dịch Giáo viên: Chào mừng đến với câu lạc tiếng Anh Hôm nay, làm câu đố nhanh để kiểm tra kiến thức bạn tiếng Anh Câu hỏi thứ nhất: Có phải tiếng Anh ngôn ngữ nói hầu hết người giới không? Dương: Tất nhiên Giáo viên: Không Là tiếng Trung Quốc Câu hỏi thứ 2: Có phải tiếng Anh ngôn ngữ rộng rãi không? Vy: Vâng, với xấp xỉ 500.000 từ 300.000 thuật ngữ kỹ thuật Giáo viên: Đúng rồi, xác! Đó cởi mở tiếng Anh Tiếng Anh mượn từ nhiều ngôn ngữ khác Dương: Ồ! Nếu nhiều từ, dễ dàng để nắm bắt nó! Giáo viên: Ha hình thái đơn giản làm cho tiếng Anh dễ học Nhiều từ tiếng Anh đơn giản hóa qua nhiều kỉ Bây câu hỏi thứ 3: Ai nói cho biết từ tiếng Anh có tác dụng danh từ, động từ tính từ? Mai: Em nghĩ từ subject có tác dụng danh từ, động từ tính từ Giáo viên: Xuất sắc Trong tiếng Anh, từ tương tự có tác dụng nhiều phần nói Điều làm cho linh động Câu hỏi thứ 4: Từ dài tiếng Anh có nguyên âm gì? Dương: Có phải length không? Vy: Không, nghĩ strengths Giáo viên: Đúng rồi, Vy Cuối cùng, câu hỏi 5: Ai nói biết đa dạng tiếng Anh? Mai: Tiếng Anh người Mỹ, tiếng Anh người Úc er, tiếng Anh người Ấn Độ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a Read the conversation again and find the nouns of the adjectives simple and flexible (Đọc đoạn hội thoại lần tìm danh từ tính từ " đơn giản" "linh động") simplicity flexibility b Convert these adjectives into nouns You may use a dictionary (Chuyển tính từ thành danh từ Bạn sử dụng từ điển.) Adjective Noun dark darkness stupid stupidity popular popularity happy happiness punctual punctuality c Read the conversation again and choose the correct answers (Đọc đoạn hội thoại lần chọn đáp án đúng.) 1.B 2.C 3.A 4.C 5.B Match the words/phrases in column A with the definitions in column B (Nối từ, cụm từ cột A với định nghĩa cột B.) 1-c 2-e 3-b 4-a 5-d Hướng dẫn dịch Ngôn ngữ đầu tiếng = ngôn ngữ mà bạn học nói từ lúc sinh Ngôn ngữ thứ hai = ngôn ngữ bạn học nói thành thạo, bạn dùng công việc trường, học quê nhà Ngôn ngữ thức = ngôn ngữ sử dụng rộng rãi hệ thống phủ, quan pháp luật giáo dục Chất giọng = cách phát âm từ ngữ mà qua người biết bạn đến từ đất nước vùng miền Từ địa phương = ngôn ngữ đặc trưng vùng miền từ ngữ ngữ pháp khác so với ngôn ngữ chuẩn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Match the beginning of each sentence (1-6) to its ending (a-f) (Nối phần mở đầu câu (1-6) với kết thúc (a-f) 1-f 2-c 3-a 4-b 5-e 6-d Hướng dẫn dịch Tiếng Anh sử dụng tiếng mẹ để 75 quốc gia giới Hội đồng Anh ước tính rắng có khoảng 375 triệu người nói tiếng Anh ngôn ngữ thứ hai Hiện tỷ người học tiếng Anh khắp giới Sự di cư, công nghệ mới, văn hóa chung chí chiến tranh đóng góp vào phát triển tiếng Anh Ngày có nhiều biến thể tiếng Anh khắp giới chẳng hạn Anh Anh, Anh Úc, Anh Mỹ, Anh Ấn, Có nhiều khác chất giọng ngôn ngữ địa phương biến thể tiếng Anh tất hiểu hay nhiều người nói biến thể Work in pairs Ask and answer questions about the English language using the information from (Làm việc theo cặp Hỏi trả lời câu hỏi về: Ngôn ngữ Tiếng Anh sử dụng thông tin từ câu 3) Unit lớp 9: A closer look (phần → trang 33-34 SGK Tiếng Anh - thí điểm) Match the words/phrases in cloumn A with the definitions in column B (Nối từ, cụm từ cột A với định nghĩa cột B.) 1-b 2-e 3-a 4-d 5-f 6-c Hướng dẫn dịch song ngữ = khả nói hai ngôn ngữ tốt bạn học từ bé lưu loát = khả nói, đọc, viết ngôn ngữ cách dễ dàng, nhanh tốt rò rỉ = không giỏi ngôn ngữ bạn không sử dụng thời gian dài học lỏm ngôn ngữ = học ngôn ngữ cách thực hành thay học lớp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí vừa phải = mức độ tốt không tốt biết sơ sơ = biết vừa đủ ngôn ngữ để giao tiếp đơn giản 2a Choose the correct words in the following phrases about language learning (Chọn từ cụm từ việc học ngôn ngữ.) 2.at 3.by 4.in 5.of 6.bit 7.up b Choose phrases from 2a to make sentences about yourself or people you know.(Chọn cụm từ từ 2.a to để hoàn thành câu thân người mà bạn biết.) I picked up a bit of Thai on holiday in Phuket I can say "sawadeeka", which means "hello" I am reasonably good at English 3a Match the words/phrases in the column A with the words/phrases in the column B to make expressions about language learning (Nối từ, cụm từ cột A với từ, cùm từ cột B để tạo nên cách trình bày việc học ngôn ngữ.) 1-e 2-h 3-g 4-b 5-a 6-c 7-d 8-f b Fill the blanks with the verbs in the box (Điền vào ô trống với động từ khung.) know guess look up have imitate make correct translate Hướng dẫn dịch Nếu bạn từ có nghĩa cố gắng đoán nghĩa nó, tra từ điển Tất người nước có giọng đặc trưng vấn đề Để phát âm tốt hay nghe người Anh nói mô theo họ Đừng lo lắng bạn mắc lỗi sai đứng cố sửa nó, việc bình thường Rất có ích dịch từ ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác, cách tốt nghĩ ngôn ngữ Listen and repeat, paying attention to the tones of the underlined words in each conversation (Nghe đọc lại, ý đến tông giọng từ gạch chân đoạn hội thoại.) A: I'd like some oranges, please VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B: But we don't have any oranges A: What would you like, sir? B: I'd like some oranges A: I'll come here tomorrow B: But our shop is closed tomorrow A: When is your shop closed? B: It is closed tomorrow Listen to the conversations Do you think the voice goes up or down at the end of each second sentence? Draw a suitable arrow at end of each line (Nghe đoạn hội thoại Bạn có nghĩ giọng nói lên xuống cuối câu thứ hai? vẽ mũi tên phù hợp cuối dòng.) A: Tom found a watch on the street B: No He found a wallet on the street.↗ A: Where did Tom find this watch? B: He found it on the street.↘ A: Let's have some coffee B: But I don't like coffee.↗ A: Let's have a drink What would you like? B: I'd like some coffee.↘ A: This hat is nice B: I know it's nice, but it's expensive.↘ A: This bed is big B: I know it's big but that one's bigger.↘ Read the conversation Does the voice go up or down on the underlined words? Draw a suitable arrow at the end of each line Then listen, check and repeat (Đọc đoạn hội thoại Giọng nói có lên VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí xuống từ gạch chân? Vẽ mũi tên phù hợp cuối dòng Sau nghe, kiểm tra đọc lại.) A: What make of TV shall we buy? B: Let's get the Samsung A: I think we should get the Sony It's really nice B: (trying to persuade A to buy a Samsung) But the Samsung is nicer A: But the Sony has a guarantee B: They both have a guarantee A: How much is the Sony? B: It's $600 A: It's too expensive B: I know it's expensive, but it's of better quality A: (trying to persuade B to buy a Sony) They're both of good quality Unit lớp 9: A closer look (phần → trang 35-36 SGK Tiếng Anh - thí điểm) 1a Read this sentence from the conversation in GETTING STARTED Do you remember when we use conditional sentences type 2? (Đọc câu sau từ đoạn đối thoại phần GETTING STARTED Bạn có nhớ dùng câu điều kiện loại không?) CHÚ Ý! Trong ngữ cảnh thức, thường sử dụng were thay was: If I were you, I would think more carefully about the job If I was you, I would think more carefully about the job b Write Yes or No to answer the questions about each sentence () No Yes No No No Rewrite the sentences using the conditional sentences type (Viết lại câu sử dụng câu điều kiện loại 2.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí If my English were/was good, I would feel confident at interviews If Minh had time, she would read many English books If I were you, I would spend more time improving my pronunciation Mai didn't have some friends who were/are native speakers of English, she wouldn't be so good at the language If you could speak English, we would offer you the job 3a Read part of the conversation from GETTING STARTED Pay attention to underlined part (Đọc lại phần đoạn đối thoại phần GETTING STARTED Chú ý đến phần gạch chân) Teacher: Question 1: Is English the language which is spoken as a first language by most people in the world? b When we use relative clauses? Can you think of any rules? (Khi sử dụng mệnh đề quan hệ? Bạn nghĩ quy luật không?) We use relative clauses to give extra information about something/someone or to identify which particular thing/person we are talking about Circle the correct word Sometimes more than one answer is possible (Khoanh tròn từ Thình thoảng có nhiều đáp án đúng.) who/that where whose when/that whom/who why Hướng dẫn dịch Đó chàng trai người mà nói hai thứ tiếng Anh Việt Đây phòng nơi mà học tiếng Anh tối Cô gái mà bố cô giáo viên tiếng Anh giỏi tiếng Anh Bạn có nhớ năm bạn bắt đầu học tiếng Anh không? Giáo viên người mà bạn gặp hôm qua thông thạo tiếng Anh Pháp Đó lý tiếng Anh cô vụng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Write true sentences about yourself Then share them with your partner How many things you have in common? (Viết câu thân bạn Sau chia sẻ với bạn bạn Bạn bạn có điểm chung?) I would like to: have a friend who go to a country where buy a book which meet a person whose something that Rewrite these sentences as one sentence using a relative clause (Viết lại câu thành câu sử dụng mệnh đề quan hệ.) Parts of the palace where/in which the queen lives are open to the public English has borrowed many words which/that come from other languages I moved to a new school where/in which English is taught by native teachers There are several reasons why I don't like English The new girl in our class, whose name is Mi, is reasonably good at English Hướng dẫn dịch Những phần nơi mà hoàng hậu sống mở cửa với quần chúng Tiếng Anh mượn nhiều từ đến từ ngôn ngữ khác Tôi chuyển đến trường nơi mà tiếng Anh dạy giáo viên địa Có vài lý mà không thích tiếng Anh Cô gái lớp chúng ta, người có tên Mi, giỏi tiếng Anh ... phát triển tiếng Anh Ngày có nhiều biến thể tiếng Anh khắp giới chẳng hạn Anh Anh, Anh Úc, Anh Mỹ, Anh Ấn, Có nhiều khác chất giọng ngôn ngữ đ a phương biến thể tiếng Anh tất hiểu hay nhiều người... to persuade B to buy a Sony) They're both of good quality Unit lớp 9: A closer look (phần → trang 35-36 SGK Tiếng Anh - thí điểm) 1a Read this sentence from the conversation in GETTING STARTED... dịch Đó chàng trai người mà nói hai thứ tiếng Anh Việt Đây phòng nơi mà học tiếng Anh tối Cô gái mà bố cô giáo viên tiếng Anh giỏi tiếng Anh Bạn có nhớ năm bạn bắt đầu học tiếng Anh không? Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 9 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 , Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 9 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 , Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 9 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay