Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 9 COMMUNICATION, SKILLS 1

3 154 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 14:39

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập Tiếng Anh lớp Chương trình Unit COMMUNICATION, SKILLS Unit lớp 9: Comunication (phần → trang 37 SGK Tiếng Anh - thí điểm) Make notes about yourself (Hoàn thành đoạn ghi thân bạn.) Hướng dẫn dịch Bạn học tiếng Anh rồi? Bạn nhớ lớp học tiếng Anh đầu tiên? 3.Bạn tham gia kỳ thi tiếng Anh rồi? 4.Tại bạn thích học tiếng Anh? 5.Bạn muốn đến nước nói tiếng Anh nào? 6.Bạn nghĩ trình độ tiếng Anh bạn gì? 7.Bạn cải thiện tiếng Anh bên lớp học nào? 8.Bạn muốn sử dụng tiếng Anh mục đích tương lai? 9.Bạn thích ngôn ngữ tiếng Anh? 10.Bạn không thích tiếng Anh? Work in pairs Take turns to ask and answer the questions in Make notes about your partner How many things you have in common? (Làm việc theo cặp Luân phiên để hỏi trả lời câu hỏi Tạo ghi bạn bạn Có ba nhiêu điều chung hai?) Work in groups Tell your group the things that you and your partner have in common (Làm việc theo nhóm Nói với nhóm bạn điều mà bạn với bạn bạn có điểm chung) Unit lớp 9: Skills (phần → trang 38 SGK Tiếng Anh - thí điểm) Read the following text about English as a means of international communication Look at the words in the box, then find them in the text and underline them What they mean? (Đọc đọc sau tiếng Anh phương tiện giao tiếp quốc tế Nhìn từ khung, sau tìm chúng đọc gạch chân chúng Chúng có nghĩa gì?) - settlement (n) = the process of people making their homes in a place VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - immersion (n) = the language teaching method in which people are put in situations where they have to use the new language for everything - derivatives (n) = words that have been developed from other words - establishment (n) = the act of starting or creating something that is meant to last for a long time - dominant (adj) = more important, powerful or noticeable than other things Hướng dẫn dịch Đoạn 1: Tiếng Anh trờ thành ngôn ngữ toàn cầu nhờ vào hình thành tiếng mẹ đẻ tất lục địa giới Ngôn ngữ Anh chủ yếu thống trị giới hai nhân tố Yếu tố du nhập ngôn ngữ bắt đầu vào kỉ 17 với định cư Bắc Mỹ Yếu tố thứ hai phát triển mạnh mẽ dân số Mỹ, nhập cư ạt kỷ 19 20 Đoạn 2: Ngày nay, ngày nhiều người học tiếng Anh giới ngôn ngữ thứ hai cách họ học thay đổi Ở số nước trường chuyên dạy tiếng Anh thành lập để tạo môi trường hoàn toàn dùng tiếng Anh cho người học tiếng Anh Ở cộng đồng tiếng Anh này, người học tham gia hoạt động môn học, chẳng hạn gọi ăn cantin tiếng Anh Đoạn 3: Tuy nhiên người học không học tiếng Anh mà thay đổi Ngay có hàng trăm phong cách tiếng Anh giới, chẳng hạn " Singlish" pha trộn tiếng Anh tiếng Mã lai, Madanrin, vân vân, chẳng hạn " Hinlish" ngôn ngữ Ấn Độ pha trộng tiếng Anh Hindi Những từ tạo ngày khắp giới du nhập tự từ ngôn ngữ khác sáng tạo dễ dàng từ ghép từ vay mượn 2a Read the text again and match the headings (a-c) to the paragraphs (1-3) (Đọc đoạn văn lại lần nối tiêu đề (a-c) với đoạn (1-3)) 1-b 2-c 3-a b Read the text again and answer the questions (Đọc đoạn văn lại lần trả lời câu hỏi.) It is the export of the English language and the great growth of population in the United States that has led to its dominance in the world today Mass immigration VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí They all their school subjects and everyday activities in English It is a blend of English and Hindi words and phrases They are being invented every day all over the world due to the free admissions of words from other languages and the easy creation of compounds and derivatives Put the list of ways to improve your English in order of importance for you Can you any more ideas? (Đặt danh sách cách để nâng cao Tiếng Anh bạn theo thứ tự quan trọng với bạn Có thể bạn có ý tưởng khác?) Hướng dẫn dịch a làm kiểm tra b ghi nhớ từ vựng tiếng Anh c viết thư điện tử văn d nói trôi chảy mà không cần sửa lỗi e nghe nhạc tiếng Anh f đọc trang thông tin xã hội tiếng Anh g viết luận h bắt chước phát âm người Anh Work in groups Compare your lists Explain your order (Làm việc theo nhóm So sánh với danh sách bạn Giải thích thứ tự bạn.) Work in pairs Take one of the ideas from and think about how you can achieve it.(Làm việc theo cặp Lấy ý tưởng từ nghĩ để đạt nó.) A: I think we should memorise English vovabulary B: We can learn about words everyday A: That’s good We can write them on notebook and learn them when we are free ... kỷ 19 20 Đoạn 2: Ngày nay, ngày nhiều người học tiếng Anh giới ngôn ngữ thứ hai cách họ học thay đổi Ở số nước trường chuyên dạy tiếng Anh thành lập để tạo môi trường hoàn toàn dùng tiếng Anh. .. tiếng Anh cho người học tiếng Anh Ở cộng đồng tiếng Anh này, người học tham gia hoạt động môn học, chẳng hạn gọi ăn cantin tiếng Anh Đoạn 3: Tuy nhiên người học không học tiếng Anh mà thay đổi Ngay... có hàng trăm phong cách tiếng Anh giới, chẳng hạn " Singlish" pha trộn tiếng Anh tiếng Mã lai, Madanrin, vân vân, chẳng hạn " Hinlish" ngôn ngữ Ấn Độ pha trộng tiếng Anh Hindi Những từ tạo ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 9 COMMUNICATION, SKILLS 1 , Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 9 COMMUNICATION, SKILLS 1 , Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 9 COMMUNICATION, SKILLS 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay