Tiểu luận xử lý điểm nóng chính trị nghiên cứu về điểm nóng chính trị ở tỉnh bo kẹo nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào

39 290 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 14:34

MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tàiSau khi đất nước được độc lập, nhân dân các bộ tộc Lào đang trong quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược mà Đảng và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào đề ra: Bảo vệ và xây dựng đất nước theo hướng Xã hội chủ nghĩa (XHCN). Quá trình thực hiện hai nhiệm vụ nói trên đã tạo điều kiện từng bước củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước.Quá trình đổi mới qua 20 năm ở CHDCND Lào đã chứng tỏ rằng: đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước một lần nữa được khẳng định là đúng đắn, tạo nên sự chuyển biến sâu sắc, to lớn và mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Từ nông thôn đến thành thị đều có sự phát triển hơn trước, đời sống vật chất và đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Cở sở hạ tầng về kinh tế, văn hóa, xã hội đã được củng cố, xây dựng hiện đại, tạo cơ sở cho nhân dân có tình đoàn kết gắn bó và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.Cùng với sự phát triển của đất nước và những thành tựu to lớn đã đạt được trong quá trình đổi mới từ cơ chế kinh tế cũ (cơ chế quan liêu bao cấp) sang nền kinh tế định hướng XHCN những năm vừa qua, CHDCND Lào cũng có những khó khăn thách thức, tiêu cực làm cản trở sự phát triển của xã hội, của đất nước. Trong đó có một số vấn đề gay cấn nổi lên ở những năm gần đây là: Hoạt động chống phá Cách mạng của bọn phỉ; Vấn đề tranh chấp đất đai; Vấn đề mua bán và vận chuyển ma túy... Những vấn đề đó đã trở thành “điểm nóng chính trị” (ĐNCT) ở các địa phương trong cả nước. Điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hoạt động lãnh đạo, sự quản lý của các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương, ảnh hưởng đến trật tự, an ninh, an toàn xã hội và đến đời sống của nhân dân. Tỉnh Bo Kẹo là một trong 18 tỉnh trong cả nước đã chịu ảnh hưởng của những vấn đề ĐNC nói trên. Là một tỉnh nhỏ, rừng chiếm 80% diện tích của cả tỉnh, nhân dân còn nghèo khổ, khoảng cách về nông thôn và thành thị ngày càng mở rộng, nhân dân phần lớn còn sống dựa vào tự nhiên, lạc hậu. Vì vậy, nếu không có những biện pháp ngăn ngừa và giải quyết tốt từ ban đầu các ĐNCT, ở các cơ sở địa phương thì không thể nào bảo đảm được trật tự an ninh, an toàn xã hội. Hơn nữa tỉnh Bo Kẹo là một địa phận có biên giới giáp với hai nước có chế độ chính trị khác nhau là Thái Lan và Myanmar, đồng thời trong lịch sử người ta gọi là vùng tam giác vàng, là quê hương của thuốc phiện, của ma túy. Do vậy, nếu không có những biện pháp ngăn chặn hữu hiệu thì sẽ không giải quyết được tốt những ảnh hưởng xấu có thể xảy ra.Là một tỉnh có biên giới giáp với hai nước có chế độ chính trị khác nhau, cho nên thường bị những âm mưu phá hoại của các thế lực bên ngoài lọt vào hoạt động chống phá. Chúng dùng mọi cách để nắm lấy cán bộ, công chức bị thoái hoá biến chất, các tầng lớp thanh niên, nhất là những thanh niên nghiện hút, mua chuộc họ và biến họ thành tay sai để phục vụ cho chúng...Với lý do trên đây, bài tiểu luận: Nghiên cứu về điểm nóng chính trị ở tỉnh Bo Kẹo nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào là nhằm xác định tính chất, đặc điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm thực sự là một vấn đề có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau đất nước độc lập, nhân dân tộc Lào trình thực hai nhiệm vụ chiến lược mà Đảng Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào đề ra: Bảo vệ xây dựng đất nước theo hướng Xã hội chủ nghĩa (XHCN) Quá trình thực hai nhiệm vụ nói tạo điều kiện bước củng cố nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng, vai trò quản lý Nhà nước Quá trình đổi qua 20 năm CHDCND Lào chứng tỏ rằng: đường lối sách Đảng Nhà nước lần khẳng định đắn, tạo nên chuyển biến sâu sắc, to lớn mạnh mẽ tất lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, xã hội Từ nông thôn đến thành thị có phát triển trước, đời sống vật chất đời sống tinh thần nhân dân ngày nâng cao Cở sở hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội củng cố, xây dựng đại, tạo sở cho nhân dân có tình đoàn kết gắn bó tin tưởng vào lãnh đạo Đảng Cùng với phát triển đất nước thành tựu to lớn đạt trình đổi từ chế kinh tế cũ (cơ chế quan liêu bao cấp) sang kinh tế định hướng XHCN năm vừa qua, CHDCND Lào có khó khăn thách thức, tiêu cực làm cản trở phát triển xã hội, đất nước Trong có số vấn đề gay cấn lên năm gần là: Hoạt động chống phá Cách mạng bọn phỉ; Vấn đề tranh chấp đất đai; Vấn đề mua bán vận chuyển ma túy Những vấn đề trở thành “điểm nóng trị” (ĐNCT) địa phương nước Điều gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động lãnh đạo, quản lý tổ chức Đảng, quyền cấp từ Trung ương đến địa phương, ảnh hưởng đến trật tự, an ninh, an toàn xã hội đến đời sống nhân dân Tỉnh Bo Kẹo 18 tỉnh nước chịu ảnh hưởng vấn đề ĐNC nói Là tỉnh nhỏ, rừng chiếm 80% diện tích tỉnh, nhân dân nghèo khổ, khoảng cách nông thôn thành thị ngày mở rộng, nhân dân phần lớn sống dựa vào tự nhiên, lạc hậu Vì , biện pháp ngăn ngừa giải tốt từ ban đầu ĐNCT, sở địa phương bảo đảm trật tự an ninh, an toàn xã hội Hơn tỉnh Bo Kẹo địa phận có biên giới giáp với hai nước có chế độ trị khác Thái Lan Myanmar, đồng thời lịch sử người ta gọi "vùng tam giác vàng", quê hương thuốc phiện, ma túy Do vậy, biện pháp ngăn chặn hữu hiệu không giải tốt ảnh hưởng xấu xảy Là tỉnh có biên giới giáp với hai nước có chế độ trị khác nhau, thường bị âm mưu phá hoại lực bên lọt vào hoạt động chống phá Chúng dùng cách để nắm lấy cán bộ, công chức bị thoái hoá biến chất, tầng lớp niên, niên nghiện hút, mua chuộc họ biến họ thành tay sai để phục vụ cho chúng Với lý đây, tiểu luận: Nghiên cứu điểm nóng trị tỉnh Bo Kẹo nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào nhằm xác định tính chất, đặc điểm, nguyên nhân học kinh nghiệm thực vấn đề có tính cấp thiết lý luận thực tiễn Mục đích, nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích nghiên cứu Đề tài khái quát diễn biến, tính chất ĐNCT xảy tỉnh Bo Kẹo; Chỉ nguyên nhân phát sinh ĐNCT, từ rút học kinh nghiệm đưa dự báo kiến nghị nhằm ổn định phát triển tỉnh Bo Kẹo ngày bền vững 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Khái quát diễn biến, quy mô, mức độ, tính chất ĐNCT tỉnh Bo Kẹo; Xác định rõ nguyên nhân làm nảy sinh điểm nóng Bo Kẹo Từ nêu học kinh nghiệm xử lý ĐNCT xảy ra, kinh nghiệm xử lý hậu sau điểm nóng, kinh nghiệm ổn định trị - xã hội làm cho ĐNCT không phát sinh 2.3 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu số ĐNCT xảy tỉnh Bo Kẹo từ năm 2010 đến Cở sở lý luận phương pháp nghiên cứu Đề tài dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh tư tưởng Kay Sỏn Phôm Vy Hẳn quyền lực trị quyền làm chủ đất nước nhân dân tộc CHDCND Lào Bài viết dựa quan điểm Đảng Nhân dân Cách mạng Lào việc giải vấn đề dân tộc, vấn đề xóa đói giảm nghèo vấn đề xây dựng “Bản cụm phát triển” Đồng thời, đề tài dựa sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Đại hội lần thứ VIII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Đại hội lần thứ III Ban Chấp hành Tỉnh ủy tỉnh Bo Kẹo; dựa sở tổng kết kinh nghiệm việc giải ĐNCT Ủy ban bảo vệ trật tự, an ninh, an toàn xã hội cấp tỉnh Bo Kẹo Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu chung chủ nghĩa Duy vật biện chứng chủ nghĩa Duy vật lịch sử C Mác – Ph Angghen, kết hợp với phương pháp khảo sát thực tế tình hình, từ phân tích, so sánh với phương án giải quyết, xử lý tình sở địa phương tỉnh Bo Kẹo Chương ĐIỂM NÓNG CHÍNH TRỊ Ở TỈNH BO KẸO – DIỄN BIẾN, XỬ LÝ VÀ TÍNH CHẤT CHỦ YẾU 1.1 TÌNH HÌNH CHUNG CỦA TỈNH BO KẸO 1.1.1 Vị trí địa lý lịch sử hình thành tỉnh Bo Kẹo Bo Kẹo tỉnh nằm phía Tây Bắc CHDCND Lào, phía Bắc Đông Bắc có biên giới giáp với tỉnh Luông Nặm Thà dài 100km, phía Đông Nam giáp với tỉnh U Đôm Xay dài 110km, phía Nam giáp với tỉnh Xay Nha Bu Ly dài 35km, phía Tây giáp với Vương quốc Thái Lan dài 145km, phía Tây Bắc giáp với Mianmar dài 98km có sông Mê Kông Tỉnh Bo Kẹo có tổng diện tích 6.169km2, chiếm 4,51% tổng diện tích nước, tỉnh miền núi chiếm 82% diện tích tỉnh Về cấu gồm huyện là: Mương Mơng, Ton Phượng, Huội Sài, Pác Thà, Pha U Đôm Cả huyện có 354 bản, có 25.623 nhà, dân số 145.919 người, nữ 73.606 người, mật độ dân số 23 người/km2 Trước năm 1975, Bo Kẹo có tên gọi tỉnh Hua Khỏng, huy quân Mỹ lính đánh thuê người Lào người Thái Lan, thời kỳ chiến tranh đặc biệt Đông Dương nói chung Lào nói riêng, phục vụ cho chiến tranh vùng Xăm Thong – Long Chảnh tỉnh Xiêng Khoảng năm đầu thập niên 70, kỷ XX Sau năm 1975, Bo Kẹo địa phận thuộc tỉnh Luông Nặm Thà, có thị xã Huội Sài trung tâm huyện Đến năm 1983, tỉnh Luông Nặm Thà tách thành hai tỉnh tỉnh Luông Nặm Thà tỉnh Bo Kẹo 1.1.2 Một số thành tựu đạt thời gian gần Sau phép thành lập tỉnh riêng, Bo Kẹo trải qua lần Đại hội, Đại hội lần thứ vào ngày 29-31/1/1994, Đại hội lần II vào ngày 28-30/3/1999 Đại hội lần thứ III vào ngày 8-10/6/2005 Trong nhiệm kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Đảng uỷ tỉnh phán đấu lập thành tích ngày lớn theo mạnh sẵn có tỉnh biểu số vấn đề báo cáo trị Ban Chấp hành Đảng tỉnh Bo Kẹo Đại hội lần thứ III là: Quá trình thực mục tiêu vĩ mô: Nói chung, với cố gắng Đảng quyền cấp nhiệm kỳ Đại hội lần thứ III tỉnh làm cho sở kinh tế tỉnh tiếp tục bước phát triển với tỷ lệ tăng trưởng 6,3% Trong đó, tổng sản phẩm nông nghiệp tăng lên 1,04% năm chiếm 55,33%, tổng sản phẩm công nghiệp - nghề thủ công tăng lên 1,09% năm chiếm 10,19%, tổng sản phẩm dịch vụ tăng lên 1,07% năm chiếm 33,38% Thu nhập đầu người năm 2009 - 2010 363, 97 đô la Mỹ (USD), so với kế hoạch năm (2005 – 2010) mà Đại hội lần thứ III đề 600 USD/người chưa đạt yêu cầu Những thành tựu giành lĩnh vực đời sống xã hội: Về lĩnh vực quốc phòng - an ninh: Theo Nghị Đại hội lần thứ II Ban Chấp hành Tỉnh uỷ quy định: " Tích cực phấn đấu làm cho tỉnh Bo Kẹo có trật tự an ninh trị, ý giải vấn đề trật tự - an ninh biên giới Chống giải vấn đề mua bán, vận chuyển ma túy tượng tiêu cực khác xã hội" [18, tr.16], với đặc điểm vị trí tỉnh cửa - vào số nước ASEAN châu Á, tỉnh Bo Kẹo lãnh đạo thực đường lối quốc phòng - an ninh toàn dân, tập trung giải vùng ẩn dấu nhóm người không tốt (bọn phỉ) gây trật tự, an ninh, an toàn xã hội, vùng biên giới với Thái Lan Đảng uỷ, ban huy cấp, đơn vị phải ý việc củng cố, xây dựng lực lượng tạo điều kiện cho lực lượng trở thành lực lượng vũ trang cách mạng vững mạnh Về lực lượng an ninh tăng cường vai trò quản lý xã hội, ý giải vấn đề tiêu cực xã hội, xây dựng lực lượng an ninh trở thành lực lượng nòng cốt giữ vững trật tự an ninh sở - làng Về lĩnh vực kinh tế: Nhìn chung việc thực tiêu lĩnh vực kinh tế có nhiều vấn đề đạt đáng mừng, làm cho số tổng thu nhập tính theo đầu người (GDP) có xu hướng tăng lên, tình hình khó khăn đời sống xã hội người dân bước giải Để đảm bảo đời sống dân, Tỉnh uỷ tỉnh Bo Kẹo huy động thành lập vốn phát triển cụm Cho đến có 78 chiếm 23,03% tổng số tỉnh, có tổng số vốn 067 705 720 kíp (tiền Lào) Số vốn góp phần làm cho gia đình khó khăn ngày giảm xuống năm Cụ thể biểu số lĩnh vực sau: Về nông nghiệp lâm nghiệp: Tỉnh uỷ tỉnh Bo Kẹo lãnh đạo thực đường lối sách Trung ương Đảng lĩnh vực thành kế hoạch, công trình cụ thể xuống huyện - nhằm mục đích là: Thúc đẩy, khuyến khích gia đình nông dân dân tộc sản xuất lương thực thực phẩm, giảm đến chấm dứt trình chặt rừng làm nương, làm rẫy sang khuyến khích việc trồng trọt sản xuất thành hàng hoá tạo nguồn thu nhập cho nhân dân, đồng thời chìa khóa để giải xoá đói giảm nghèo cho dân Chẳng hạn, từ Đại hội lần thứ II Ban Chấp hành Tỉnh uỷ thấy rằng: Việc khuyến khích sản xuất lương thực thực phẩm tỉnh đảm bảo bền vững, việc sản xuất lúa, từ tình hình thiếu gạo ăn, đủ ăn có phần dư thừa, phần bán thành hàng hoá Cụ thể "trong năm 2010 sản xuất lúa đạt tới 56.711 tấn, so với năm 2005 tăng lên 7.326 tấn, 15% (tính trung bình đầu người 391kg thóc/người) Nếu so với trình sử dụng có gạo thừa ăn 7.111 có khả xuất không 3.000 tấn/năm" [1, tr.15] Cùng với việc sản xuất lúa tỉnh Bo Kẹo động viên khuyến khích nhân dân chăn nuôi loại, đến có 20 812 trâu, 24 123 bò, 369 489 loại gia súc khác (2012) Tỉnh uỷ tích cực lãnh đạo việc thực kế hoạch chấm dứt trình chặt rừng làm nương rẫy kiểu di chuyển tõ 304 xuống 738 Trong diện tích ruộng tăng lên 13 138 Trước Đại hội lần thứ III tỉnh uỷ, Bo Kẹo có nhà máy cưa gỗ tình hình chặt gỗ bừa bãi Bộ Chính trị định số 311/BCT, ngày 18/10/2004 chấm dứt việc chặt phá rừng đóng cửa nhà máy cưa gỗ nước, từ nhà máy cưa gỗ tỉnh Bo Kẹo ngừng hoạt động 1.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐIỂM NÓNG CHÍNH TRỊ 1.2.1 Khái niệm điểm nóng trị Điểm nóng trị có đặc trưng như: Đời sống xã hội trạng thái không bình thường, bất ổn định, có lúc rối loạn; Sự phản ứng, xung đột đám đông, lực lượng không tự kiềm chế trở thành sức mạnh, áp lực chống đối lẫn nhau; Hành vi đám đông vượt có khả vượt khuôn khổ pháp luật chuẩn mực văn hóa đạo đức; Diễn không gian thời gian định có khả lan tỏa sang nơi khác Song “ Điểm nóng trị diễn lĩnh vực trị - xã hội mà chống đối đám đông quần chúng lực lượng đối lập hướng trực tiếp vào người nắm giữ quyền lực trị, quan quyền lực thể chế sách quyền nhà nước” [21, tr.5] Qua khái niệm cần phải lưu ý chống đối lực lượng đối lập diễn trạng thái sau: Một là: Nhân dân chống đối Hai là: Bọn phản động chống đối Ba là: Bọn phản động kích động, lợi dụng nhân dân chống đối Trong trạng thái một, ĐNCT chứa đựng mâu thuẫn không đối kháng, mâu thuẫn nội bộ; cán bộ, quyền nhà nước nhân dân không làm tròn chức phận mình, có quan liêu, tham nhũng, nhân dân đấu tranh đòi cán bộ, quyền nhà nước phải làm chức phận, phải loại trừ quan liêu, tham nhũng Trạng thái thứ hai chứa đựng mâu thuẫn đối kháng Trạng thái thứ ba đan xen mâu thuẫn đối kháng mâu thuẫn không đối kháng Bọn phản động thường lợi dụng mâu thuẫn tộc, tôn giáo, mâu thuẫn nhân dân với cán đương chức đương quyền, lợi dụng mua chuộc thanh, thiếu niên, kích động họ khiếu kiện, chống đối hoạt động bạo loạn chống lại quyền nhà nước Trong thực CHDCND Lào nói chung tỉnh Bo Kẹo nói riêng, điểm nóng xảy năm qua khác với điểm nóng xảy Việt Nam 1.2.2 Quy trình xử lý điểm nóng trị Qua nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm thực tiễn số điểm nóng trị rút quy trình xử lý sau: Bước 1: Nắm tình hình, phân tích nguyên nhân nhận dạng mâu thuẫn Khi điểm nóng nổ ra, để có cho giải pháp việc nắm tình hình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Do cần có thông tin xác mặt: - Số lượng quần chúng tham gia biểu tình, chống đối, thành phần tham gia, đối tượng tham gia, hình thức tổ chức lực lượng - Họ nêu yêu sách gì? Những yêu sách phải quan giải quyết? - Ai người cầm đầu? Số lượng người khích? - Những âm mưu thủ đoạn họ gì? Họ có quan hệ đạo lực lượng phản động nước nước hay không? Phương thức nắm tình hình thông qua quyền, đoàn thể quần chúng sở, dựa vào nhân dân, nghiệp vụ quan công an, quan an ninh quan khác Phải ý bám sát địa bàn, thông tin kịp thời diễn biến quan thường trực để lập phương án xử lý Trên sở tổng hợp thông tin nhiều mặt, người huy phận tham mưu phải đánh giá nguyên nhân phát sinh điểm nóng Đó nguyên nhân: + Nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan: Nguyên nhân khách quan điều kiện kinh tế, xã hội gặp khó khăn, dân trí thấp lại bị kẻ xấu, kẻ phản động lôi kéo, kích động Còn nguyên nhân chủ quan thuộc khuyết điểm, sai lầm cán bộ, công chức, sách, thể chế quan quyền lực người nắm giữ quyền lực + Nguyên nhân bên nguyên nhân bên ngoài: Nguyên nhân bên thường xem xét từ mâu thuẫn nảy sinh phạm vi sở, địa phương phạm vi toàn quốc Đó mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, bất công tầng lớp dân cư, lao động giới chủ, quần chúng nhân dân cán nắm giữ quyền lực Còn nguyên nhân bên biến động lớp kinh tế, trị, xã hội có tính khu vực toàn cầu tác động đến quốc gia, tác động lực lượng thù địch quốc tế + Nguyên nhân sâu xa nguyên nhân trực tiếp: Nguyên nhân sâu xa ĐNCT hận thù người lưu vong nước móc nối tác động vào nước Cũng thể chế, lề lối làm việc theo kiểu cũ, chậm thay đổi, dễ phát sinh tiêu cực Nguyên nhân trực tiếp cán quan liêu, tham nhũng, dân chủ từ vấn đề đất đai, phân hóa giàu nghèo, kỷ luật, kỷ cương không nghiêm Trên sở phân tích nguyên nhân, cần xác định mâu thuẫn điểm nóng: đối kháng hay không đối kháng; đan xen mâu thuẫn; mức độ gay gắt mâu thuẫn, từ xác định quan điểm phương châm đạo, phương thức giải quyết, tổ chức lực lượng để xử lý điểm nóng Bước 2: Áp dụng biện pháp rút “ngòi nổ” hạn chế lan tỏa sang nơi khác Trong lúc tình hình phức tạp, rối ren phải nhanh chóng thiết lập lãnh đạo huy thống Quan trọng chọn người đứng đầu có lĩnh trị vững vàng, nghệ thuật trị mềm dẻo, thống quan điểm, tập hợp lực lượng, kịp thời đưa giải pháp cụ thể nhằm “rút ngòi nổ” điểm nóng hạn chế lan tỏa sang nơi khác ĐNCT nổ ra, tình trị lúc đặt vấn đề sống quyền lực trị phạm vi mức độ khác Thông thường sở có ĐNCT xảy hệ thống trị trở nên rệu rã, suy giảm khả lãnh đạo chí bị tê liệt hoàn toàn Hệ thống trị cấp sở bị khả giải quyết, cán sở không đủ uy tín để giải quyết, phải có hỗ trợ cấp (huyện, tỉnh trung ương) Nếu điểm nóng đấu tranh nhân dân có mục đích chống quan liêu, tham nhũng phản đối sai sót chế, thể chế trị cần phải trực tiếp đối thoại với dân, sẵn sàng nhận khuyết điểm, có phương án sửa chữa, chấp nhận giải kịp thời yêu sách đáng quần chúng nhân dân Nếu điểm nóng đấu tranh nhân dân bị bọn phản động, kẻ xấu lợi dụng, kích động, có mục đích lật đổ quyền để trả thù hiềm khích cá nhân cách thức giải phải mềm dẻo, linh hoạt Khi ĐNCT nổ cần phải lựa chọn người cán đại diện có đủ khả tiếp xúc đối thoại với nhân dân, vừa trả lời chất vấn nhân nhân, vừa giải thích tuyên truyền vận động nhân dân Lúc phải tập trung sức mạnh tổ chức Đảng, quyền đoàn thể xã hội để mở tuyên truyền vận động nhằm phân hóa lực lượng, cô lập kẻ cầm đầu khích, lôi kéo người dân lưỡng lự phía mình, khuyến khích người tích cực giáo dục cảm hóa người tiêu cực gây trật tự xã hội, răn đe trừng trị người có hành vi khích Từ vấn đề phân tích trên, để giải bước cần lưu ý hai giải pháp là: Tìm cách giải tán đám đông xử lý người cầm đầu Việc giải tán đám đông tùy thuộc điều kiện yêu sách cụ thể quần chúng Nếu yêu sách quần chúng đáng chấp nhận đồng thời giải kịp thời vấn đề giải 10 có hoạt động phục vụ cho bọn “nhóm người không tốt”, lý chưa có chứng nên chưa làm Sau “nhóm người không tốt” ném bộc phá lựu đạn vào trạm công an, ban đạo xây dựng sở trị cấp tỉnh triệu tập khẩn cấp lệnh cho Tỉnh đội trưởng nhanh chóng đưa lực lượng đến nơi xảy điểm nóng Đến 20h ngày, lực lượng quân đội công an đến nơi xảy kiểm tra Đến 5h sáng ngày 16/4/2010 việc giải quyết, kết bắt giữ 39 người tham gia hoạt động với “nhóm người không tốt” thu số tang chứng sau: - Tiền mặt: 85.000 kíp - Súng CKC 18 viên đạn - Cờ “cứu quốc” 42 - Tờ rơi 2.405 tờ - Mũ đội họ 154 - Micro + loa - Ma túy ( dạng thuốc lắc) túi gồm 987 viên - Vải đỏ buộc tay làm dấu hiệu có 170 Ngoài số thứ thuốc chữa bệnh, áo mưa, ga, giầy, quần áo, Sau ngày hai đêm xử lý ĐNCT cụm 13 thuộc biên giới đất liền với Thái Lan huyện Pác Thà, tỉnh Bo Kẹo Bản đạo xây dựng sở trị cấp tỉnh huy động lực lượng (trong có quân đội, công an cán công chức) xuống giúp nơi xảy điểm nóng Trước hết làm công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng nhận thấy âm mưu, thủ đoạn kẻ thù, thấy thiệt hại người sau điểm nóng nổ Chỉ lợi ích nho nhỏ mà phải tính mạng người dân, họ hàng Trên thực tế gây điểm nóng lực lượng phản động trực tiếp thực hiện, mà chúng kích động, lôi kéo, mua chuộc dân làm nên thiệt hại gây dân hoàn toàn phải gánh chịu 25 Thứ hai: Trong làm công tác tư tưởng, tuyên truyền giáo dục, đồng thời điều tra xã hội để khám phá ẩn dấu bên nhân dân, qua việc điều tra xã hội cụm 13 bản, tổng kết tình hình xây dựng sở trị cấp huyện cho thấy: - Cả cụm có 1.218 hộ khẩu, đăng ký luật pháp 946 hộ, 272 hộ chưa đăng ký, sau điểm nóng đăng ký Những người chưa đăng ký hộ phần lớn từ tỉnh khác đến - Dân số cụm 5.913 người có 1.503 người có chúng minh thư nhân dân, 1.652 người chưa có chứng minh thư nhân dân, trẻ chưa đến tuổi làm chứng minh thư 2.758 người - Tuyên truyền, động viên cho nhân dân nộp loại súng lậu (súng trái phép), súng săn, sau vận động nhân dân nộp 488 súng loại tổ chức phá hủy thức - Nhân dân dính dáng tới việc mua bán ma túy 54 người, có nữ - Người nghiện hút có 136 người, có 17 nữ - Những người ăn trộm có 30 người, có nữ Tất người nói trên, ban đạo xây dựng sở trị tổ chức quần chúng làng tập hợp lại kiểm điểm lập biên hứa trước mặt đức Phật, trước pháp luật là: Sau không hút, không mua, không bán ma túy không làm mại dâm Biên người giao cho quyền địa phương theo dõi Thứ ba: Tổ chức, củng cố lại quyền cấp Mặc dù số chưa hết nhiệm kỳ phải bầu lại chủ tịch, phó chủ tịch Còn tổ chức khác Mặt trận Lào It Sa La, Hội phụ nữ Lào, Thanh niên nhân dân cách mạng Lào tổ hòa giải vấn đề bản, tổ chức vấn đề giữ lại cũ, có vấn đề dính dáng với vấn đề điểm nóng xảy phải lựa chọn bầu lại 26 Chương NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁC ĐIỂM NÓNG CHÍNH TRỊ Ở TỈNH BO KẸO 2.1 NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC ĐIỂM NÓNG CHÍNH TRỊ Ở TỈNH BO KẸO 2.1.1 Nguyên nhân điểm nóng trị việc khai thác ngọc bích tỉnh Bo Kẹo Nguyên nhân từ phía Công ty Trêm Mai Ninh Đây nguyên nhân chính, để xảy điểm nóng Theo chuyên gia nước nước Cộng hòa Séc, Australia, Hàn Quốc, Thái Lan đến thăm dò, khảo sát vùng đất thuộc huyện Huội Sài, tỉnh Bo Kẹo mỏ ngọc bích có tới 32km2, khai thác 29,59 héc ta Lúc đầu Công ty Trêm Mai Ninh đến khai thác nhân dân hài lòng họ đền bù thỏa đáng sòng phẳng Công ty khai thác ngọc bích trôi chảy, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm người dân khu vực đó, đồng thời quan nhà nước, công trình xây dựng nhân dân thị xã nhờ lấy đá chặn sạt lở, xây rào, xây nhà Nhưng từ năm 2000 – 2002 yếu kém, sơ hở Công ty bắt đầu xuất hiện, Công ty nợ người dân tiền lương, tiền công, tiền đền bù không san lấp lại đất cho họ Khi người dân chủ nợ đến đòi nợ hết năm sang năm khác mà không được, họ bắt đầu tịch thu tài sản Công ty Khi Công ty bị phá sản 12 héc ta đất ruộng chưa lấp lại, đến mùa cày cấy nhân dân ruộng để làm Do người dân chủ nợ, công nhân kéo đến khiếu kiện quan nhà nước Nguyên nhân từ phía quyền địa phương tỉnh Bo Kẹo: Với tư cách tổ chức hệ thống trị cấp địa phương, tỉnh ủy tỉnh Bo Kẹo thiếu đạo giám sát dù trực tiếp hay gián tiếp 27 Công ty quan hữu quan Sở Năng lượng Tài nguyên khoáng sản tỉnh, Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh, Sở Thương binh xã hội, Sở Nông nghiệp Sau phép Thủ tướng Chính phủ định hữu quan, quan hữu quan đến việc tiến hành khai thác cụ thể Nhưng không quan quan tâm đến, cho trách nhiệm cấp địa phương phận kiểm tra, giám sát Nếu có đến chỗ họ khai thác lợi ích đến cần đá, đất, cát, sỏi, Cơ quan hữu quan Sở Năng lượng Tài nguyên khoáng sản tỉnh tài liệu lưu hành Hơn nữa, không không quan quan tâm đến việc khai thác ngọc bích Công ty đó, tỉnh Bo Kẹo gì? Thực tế cho thấy, tỉnh Bo Kẹo lệ phí giấy tờ số việc làm cho công nhân không đáng kể Nhưng thiệt thòi mát lại nhiều được, mà trước hết uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dân, đồng ruộng 12 héc ta dân chưa san lấp hầm hố sâu, đống đất đá sỏi khổng lồ 2000m3 nằm ruộng dân Vậy thiệt thòi, mát chịu trách nhiệm quan nhà nước, tổ chức xã hội tỉnh ủy tỉnh Bo Kẹo? 2.1.1 Nguyên nhân điểm nóng trị cụm 13 biên giới đất liền với Thái Lan thuộc huyện Pác Thà tỉnh Bo Kẹo Khác với điểm nóng việc khai thác ngọc bích huyện Huội Sài, điểm nóng cụm 13 bạo loạn nhằm lật đổ quyền cách mạng ta Do nguyên nhân trước hết lực lượng phản động nuôi dưỡng, sử dụng Mỹ giới cầm quyền Thái Lan hoạt động chống phá cách mạng Lào nói chung quyền địa phương huyện Pác Thà tỉnh Bo Kẹo nói riêng Dưới đạo, hỗ trợ lực lượng thù địch bên ngoài, “nhóm người không tốt” lưu vong nước ngoài, Thái Lan liên hệ móc nối với sở chúng tỉnh Bo Kẹo, đặc biệt cụm 13 phát triển 28 biên giới đất liền huyện Pác Thà kích động nhân dân, dân tộc thiểu số người Mông gây nên bạo loạn trị Như vậy, xảy bạo loạn mà không xảy nơi khác? Đây khu vực biên giới đất liền sông Mê Kông ngăn cách biên giới, việc lại có nhiều thuận lợi lúc nào, nơi có sông Mê Kông ngăn cách lại vào ban đêm cách chèo thuyền Mặt khác vùng miền núi cao có vị trí chiến lược quân sự, bọn thù địch chiếm hai dãy núi cao núi Phà Mòn núi Phà Đeng chiếm toàn huyện Pác Thà tỉnh Bo Kẹo huyện Mường Khọp tỉnh Xay Nha Bu Ly, hai điểm quân cũ thời Mỹ ngụy trước năm giải phóng Một lý người dân vùng phần lớn từ nơi khác đến dân tộc thiểu số chiếm 56,67%, ý thức tự giác, ý thức cách mạng thấp Họ quen sống với giới tự nhiên hái lượm, săn bắt thú rừng, đánh bắt cá sinh sống chuyện thường xuyên hàng ngày họ Ngoài việc hái lượm, săn bắn, họ có nghề buôn bán nhỏ theo dọc biên giới Thái Lan, đặc biệt muôn bán vận chuyển ma túy Người dân vùng có nhiều súng ống trái phép Sau xử lý điểm nóng thu toàn 584 súng loại, số súng trái phép 508 (súng kíp 484 súng nhà máy sản xuất 24 khẩu), súng nhà nước cấp phát 76 Từ đặc điểm, tình hình lực thù địch dễ kích động, lôi kéo dân theo họ cách dễ dàng Những nguyên nhân khác quan bên lực thù địch, điểm nóng cụm 13 biên giới đất liền có số nguyên nhân chủ quan người lãnh đạo quản lý, quan nhà nước cán xuống xây dựng sở trị địa phương Về phía người lãnh đạo quản lý quan nhà nước: Trước có Chỉ thị hướng dẫn Bộ Chính trị Trung ương Đảng số lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện xuống khu vực này, đường 29 xá lại khó khăn, chưa có đường ô tô, muốn từ làng sang làng khác hoàn toàn Vì người lãnh đạo xuống đến khu vực này, xuống vài ngày về, muốn có thông tin viết thư gửi cho chủ tịch lên báo cáo Sau có Chỉ thị hướng dẫn Bộ Chính trị Trung ương Đảng số 9, tỉnh ủy tỉnh Bo Kẹo tổ chức hành ban đạo xây dựng sở trị sở nông thôn cấp (cấp tỉnh, cấp huyện) Bí thư Phó bí thư tỉnh ủy huyện ủy làm trưởng ban Ở cấp huyện, huyện có nhiều cụm phát triển tổ chức thành nhiều ban Ở ban trách nhiệm vài cụm theo điền kiện thuận lợi tự nhiên vùng Ở ban gồm tổ chức cán sở đội, công an, nông – lâm nghiệp, giao thông vận tải, y tế, giáo dục, có trụ sở cụm phát triển để quản lý, điều hành giúp chủ tịch tổ chức sở làng Về người cán xuống sở: Một số người cán tuyển chọn xuống xây dựng sở nông thôn chưa thật đối tượng, chưa nắm vững đường lối, sách Đảng, Nhà nước, trình độ nhận thức vấn đề yếu kém, xuống sở nông thôn tuyên truyền, giáo dục dân vận Mặt khác số quan chọn cử cán xuống sở không đối tượng quan làm việc cho xuống sở cho khỏi trách nhiệm Từ tình hình không vận động, thu hút dân, đường lối sách Đảng, trật tự pháp luật Nhà nước không chuyển hóa thành nhiệm vụ, công việc cụ thể sở Vì tạo sơ hở cho lực thù địch kích động, lôi kéo người dân theo họ để chống phá cách mạng quyền địa phương 30 2.2 BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUA CÁC ĐIỂM NÓNG CHÍNH TRỊ Ở TỈNH BO KẸO 2.2.1 Những học kinh nghiệm xử lý điểm nóng trị diễn Khi có ĐNCT tình hình căng thẳng, phức tạp, rối ren Lúc có hành động khích hướng vào cán bộ, quan quyền địa phương Để nhanh chóng giải quyết, ổn định tình hình, dập tắt điểm nóng không điểm nóng bùng phát lớn hơn, tồi tệ lan tỏa sang nơi khác càn phải nắm vững tình hình đưa sách thích hợp Qua trình xử lý điểm nóng xảy tỉnh Bo Kẹo rút học kinh nghiệm sau: Một là: Khi xảy điểm nóng trước hết phải nhanh chóng nắm bắt tình hình, xác định rõ nguyên nhân, đánh giá tính chất thành phần tham gia chống đối Khi điểm nóng nổ ra, việc xác định thực trạng điểm nóng, nguyên nhân, tính chất thành phần tham gia chống đối vấn đề quan trọng mang tính định thành bại trình xử lý Chẳng hạn hai điểm nóng xảy tỉnh Bo Kẹo xử lý không dây dưa kéo dài giải nhanh chóng kịp thời nắm bắt tình hình, thấy rõ nguyên nhân phát sinh thành điểm nóng ĐNCT cụm 13 nắm trước tình hình xảy có phần tử lưu vong từ Thái Lan sang, 10 tên “nhóm người không tốt” hoạt động bí mật địa phương với 33 người dân bị họ lôi kéo, lừa mị theo họ Nắm mục tiêu cuối họ làm gì? Vì việc xử lý thực tế không đến mức khó khăn Như vậy, việc đề chủ trương giải pháp xử lý có không, có đủ để giải tốt tình hình hay không định công tác nắm xử lý thông tin, xác định nhận rõ nguyên nhân phát sinh điểm nóng Việc thu nhận thông tin vấn đề quan trọng: 31 thông tin phải lấy từ nhiều hướng, nhiều nguồn; báo cáo cấp ủy, từ quyền tổ chức đoàn thể quần chúng địa phương từ ý kiến nguyện vọng phản hồi dân chúng Nhìn chung thông tin ban đầu điểm nóng cần phải nắm bắt số lượng tham gia chống đối bao nhiêu? Các thành phần tham gia có phận nào? Ai người đứng đầu tổ chức đó? Các thức tổ chức họ sao? Những yêu sách họ đưa gì? Mục đích cuối ẩn dấu đằng sau có gì? Nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp điểm nóng gì? Trên sở xử lý tốt có hiệu cao Hai là: Hình thành tổ chức, xác lập đạo, huy thống cho phù hợp với đặc điểm tính chất điểm nóng Ở CHDCND Lào, việc bảo vệ quốc phòng, bảo vệ an ninh tổ chức thành hệ thống thống nước Ở cấp Trung ương Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Chủ tịch Ủy ban bảo vệ quốc phòng, bảo vệ an ninh, có văn phòng riêng Trưởng văn phòng bảo vệ quốc phòng an ninh ủy viên Trung ương Đảng, đồng thời ủy viên quốc hội người phải quân đội công an Ở cấp tỉnh Bí thư Ban chấp hành tỉnh ủy làm Chủ tịch bảo vệ quốc phòng an ninh, có Trưởng quân tỉnh Trưởng công an tỉnh làm phó ban bảo vệ quốc phòng an ninh Có văn phòng riêng độc lập, Trường văn phòng nhân viên bảo vệ quốc phòng an ninh người quân đội công an tỉnh Chức hoạt động nhân viên bên công an nắm tình hình an ninh bên công an, nhân viên bên quân đội nắm tình hình quốc phòng bên quân đội báo cáo thống cho Trường phòng bảo vệ quốc phòng an ninh Trưởng phòng bảo vệ quốc phòng an ninh khái quát báo cáo trực tiếp với Chủ tịch bảo vệ quốc phòng an ninh cấp tỉnh, với trường hợp Chủ tịch mặt báo cáo cho Phó chủ tịch, đồng thời báo cáo lên cấp Trung ương 32 Ở cấp huyện Bí thư huyện ủy làm Chủ tịch bảo vệ quốc phòng an ninh, văn phòng riêng, có Trưởng quân đội huyện Trưởng công an huyện làm Phó chủ tịch huy trực tiếp Bí thư huyện ủy Còn cấp Chủ tịch huy có người phụ trách đội du kích đội tự vệ Riêng du kích cụm có đại hội du kích lưu động đại đội du kích thường trực Với tổ chức mạng lưới quốc phòng an ninh chặt chẽ xảy điểm nóng hay tình trị đạo tổ chức huy kịp thời thể việc giải hai điêm nóng tỉnh Bo Kẹo nói Trong xử lý giải ĐNCT cụm 13 điều đặc biệt quan trọng biết sử dụng cán dân tộc “nhóm người không tốt” tiến hành gây điểm nóng họ không nói tiếng phổ thông mà họ nói tiếng dân tộc họ, việc sử dụng cán dân tộc nghệ thuật quân học nên phát huy Ba là: Về phương thức giải điểm nóng xảy chủ yếu nên dùng phương pháp tuyên truyền giáo dục Các điểm nóng xảy chỗ loại hình điểm nóng giải cần phải sử dụng phương pháp nghệ thuật mềm dẻo việc tuyên truyền, giáo dục thuyết phục cho nhân dân hiểu rõ vấn đề, hiểu rõ âm mưu phá hoại lực thù địch, thiệt hại mát xảy ra, dùng tuyên truyền thuyết phục tốt việc sử dụng lực lượng vũ trang Chỉ đường đối ngoiaj Đảng quyền làm tốt công tác dân nguyện Người cán xuống trực tiếp đến tận dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư dân để thấu hiểu hết nguyện vọng dân, nghe yêu cầu, xúc người dân nói đồng thời trả lời, giải thích cho dân hiểu vấn đề quan trọng cần thiết 33 Công tác tuyên truyền, dân vận việc làm cần thiết thường xuyên, điểm nóng xảy việc tuyên truyền dân vận quần chúng nhân dân tăng cường hết Bốn là: Sau điểm nóng dập tắt phải khẩn trương tra, xác minh, kết luận việc làm nảy sinh điểm nóng Sau điểm nóng dập tắt, tình hình bắt đầu ổn định trở lại, vấn đề trước mắt Ban bảo vệ quốc phòng an ninh phải làm tổ chức thành lập nhanh chóng đoàn tra để kịp thời điều tra kiện, tìm mâu thuẫn, nguyên nhân hình thành phát sinh điểm nóng Thanh tra vốn nhiệm vụ thường xuyên cán đảng viên tổ chức xã hội, tình hình bất ổn đinh, rối loạn, diễn xung đột chống đối mâu thuẫn chủ quan hay khách quan trở nên cần thiết công tác tra Qua việc tổ chức tra, đoàn tra phải có kết luận kịp thời để giải yêu cầu đáng nhân dân, khẳng định tính chất, mức độ sai phạm người sai phạm cần thiết để có hướng giải Công tác tra phải thực theo quy trình, tiến hành công khai, dân chủ, đảm bảo chặt chẽ thủ tục pháp lý, tính khoa học, cụ thể, khách quan, xác Nếu kết luận tra mà không xác, sai thật bao che lý hối lộ, tham nhũng đso việc định giải vấn đề cấp sai Việc giải sai vấn đề dấn tới uy tín người quản lý, lãnh đạo Khi uy tín lãnh đạo Đảng, người cán thời cho lực thù địch, cho “nhóm người không tốt” tuyên truyền đảo ngược đường lối, sách, tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước ta, từ kích động, lôi kéo nhân dân hoạt động chóng phá cách mạng, chống phá quyền địa phương ta Cùng với việc tra, vấn đề lại xử lý nội dung tra kết luận công khai, minh bạch 34 KẾT LUẬN Với điều kiện tự nhiên tỉnh nhỏ, miền núi, có 24 tộc anh em sinh sống từ bao đời nay, Bo Kẹo tự hào lịch sử đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài, để lại nhiều dấu vết lịch sử cho cháu chúng ta, lịch sử đấu tranh đánh đuổi chủ nghĩa đế quốc bè lũ tay sai Bo Kẹo nơi cuối giáng đòn cách mạng vào đầu thù địch mà không mát viên đạn nào, giọt máu Từ đất nước giải phóng nhìn chung trị có bền vững, an ninh trật tự an toàn xã hội bảo đảm, nhân dân tự làm ăn sinh sống, tự lại buôn bán Bo Kẹo tỉnh nhỏ có biên giới giáp với hai nước có chế độ trị khác vị có tiềm mạnh kinh tế Là nơi tập trung mua bán, vận chuyển hàng hóa từ Thái Lan sang tỉnh miền Bắc Lào nước khu vực Trung Quốc Do điều kiện tự nhiên vị trí địa lý thuận lợi tạo điều kiện cho tỉnh Bo Kẹo phát triển kinh tế, xác hội, đời sống nhân dân bước nâng lên, sỏ hạ tầng ngày củng cố phát triển trước, nhân dân tộc tỉnh Bo Kẹo có tình đoàn kết chặt chẽ, có tin tưởng vào lãnh đạo Đảng ngày nhiều Từ đất nước giải phóng, nhân dân hưởng quyền làm chủ, quyền bình đẳng, quyền độc lập tự do, Mỹ lực thù địch họ không từ bỏ chất hiếu chiến họ Họ luôn tìm cách chống phá hệ thống nước Xã hội chủ nghĩa trước thực họ làm cuối năm 1980 đầu năm 1990 kỷ XX Nhưng lửa cách mạng không chịu dập tắt, nước XHCN lại tồn mà ngày phát triển tiến lên vững mạnh Trung Quốc, Việt Nam bạn bè nước giới công nhận ca ngợi Mặc dù hệ thống trị ổn định, kinh tế có bước phát triển, chí phát triển mạnh số mặt Mỹ lực thù địch luôn hoạt động chống phá cách mạng Lào nói chung tỉnh Bo Kẹo nói 35 riêng Họ tập hợp, huấn luyên sử dụng bọn lưu vong nước dùng đất Thái Lan làm để từ sang hoạt động chống phá Lào, có tỉnh Bo Kẹo Riêng tỉnh Bo Kẹo, giới cầm quyền Thái Lan dùng bọn lưu vong Lào trại Thái Lan vào hoạt động kể bí mật công khai Họ dùng thủ đoạn, hình thức để chống phá quyền địa phương tỉnh Bo Kẹo cách chia rẽ nhân dân tộc tỉnh Bo Kẹo, gây nên khinh miệt kỳ thị tộc, truyền bá tín ngưỡng tôn giáo để bước xóa bỏ phong tục tập quán tốt đẹp sẵn có nhân dân Điều quan trọng giai đoạn họ có âm mưu tuyên truyền kích động, lôi kéo nhân dân “nhóm người không tốt” thuyết phục họ dậy chiếm đóng điểm có vị trí chiến lược quân để cắm cờ tập hợp nhân dân, quay video đưa vô tuyến truyền hình Thái Lan, nhằm kêu gọi nước đồng minh vào giúp đỡ công nhận CHDCND Lào có “hai vùng, hai lực lượng đối lập” Trên thực tế ĐNCT xảy tỉnh Bo Kẹo mục đích cuối nhằm đến âm mưu phá hoại nói Các điểm nóng xảy tỉnh Bo Kẹo, chưa đến mức gay gắt, chưa đủ với tỉnh chất ĐNCT, tỉnh Bo Kẹo coi gọi điểm nóng Vì ảnh hưởng qua điểm nóng tác động đến đời sống trị, kinh tế văn hóa tinh thần người dân, cán công chức nhà nước uy tín lãnh đạo Đảnh Nhà nước, chí có ĐNCT ảnh hưởng đến tính mạng người dân điểm nóng cụm 13 biên giới đất liền với Thái Lan thuộc huyện Pác Thà Các điểm nóng xảy tỉnh Bo Kẹo có đặc điểm, tính chất, mức độ diễn biến khác nhau, nên việc xử lý giải thực tế khác nhau, có điểm nóng phải dùng đến lực lượng quân - an ninh tổ chức giải thành hệ thống lâu dài, xây dựng sở trị phát triển nông thôn toàn diện, có điểm nóng cần giải thích cho nhân dân hiểu rõ 36 nguyên nhân, tình hình cụ thể mà dân yêu cầu sau giải thích cho dân hiểu dân giải tán điểm nóng việc khai thác ngọc bích Qua việc xử lý giải ĐNCT, lãnh đạo tỉnh Bo Kẹo quan hữu quan co sđược học quý báu việc xử lý tình bất ổn từ đề phương hướng giải pháp lãnh đạo xử lý tốt 37 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO GS, TS Hoàng Chí Bảo (2005), “Hệ thống trị ổn định trị năm đổi – thành kinh nghiệm”, Tạp chí Lý luận trị (4), tr.45 Nguyễn Viết Bình (Viện Lịch sử quân Việt Nam) (12/2005), “Những thành tự chủ yếu chặng đường 30 năm xây dựng bảo vệ đất nước Lào”, Tạp chí Lý luận trị, tr.50 Phạm Đi (9-2005), “Chương trình Quốc gia xóa đói giảm nghèo – Một nhân tố quản lý nhà ta”, Tạp chí Lý luận trị, tr.63-67 Vũ Hồng Khanh (11-2005), “Kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu”, tr 61 Hồ Chí Minh (1994), Toàn tập, tập 5, tập NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội GS, TS Lê Hữu Nghĩa (chủ biên) (1998), Tổng kết thực tiễn xử lý điểm nóng trị - xã hội, Học viện Chính trị quốc gia, Hà Nội GS, TS Lưu Văn Sùng (chủ biên) (1/2005), Một số điểm nóng trị - xã hội điển hình vùng đa dân tộc miền núi năm gần – trạng, vấn đề, học kinh nghiệm xử lý tình huống, Báo cáo tổng quan đề tài khoa học cấp nhà nước nhánh Th.S Khăm Phải Xà Phăng Nửa (11/2005), “Thế trận quốc phòng toàn diện CHDCND Lào ngày vững chắc”, Tạp chí Lý luận trị, tr 73 – 74 38 MỤC LỤC 39 ... Với lý đây, tiểu luận: Nghiên cứu điểm nóng trị tỉnh Bo Kẹo nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào nhằm xác định tính chất, đặc điểm, nguyên nhân học kinh nghiệm thực vấn đề có tính cấp thiết lý luận. .. XỬ LÝ MỘT SỐ ĐIỂM NÓNG CHÍNH TRỊ Ở TỈNH BO KẸO NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 1.3.1 Diễn biến xử lý điểm nóng trị việc khai thác mỏ ngọc bích từ năm 2002 đến 1.3.1.1 Diễn biến Ngọc bích tỉnh. .. giải quyết, xử lý tình sở địa phương tỉnh Bo Kẹo Chương ĐIỂM NÓNG CHÍNH TRỊ Ở TỈNH BO KẸO – DIỄN BIẾN, XỬ LÝ VÀ TÍNH CHẤT CHỦ YẾU 1.1 TÌNH HÌNH CHUNG CỦA TỈNH BO KẸO 1.1.1 Vị trí địa lý lịch sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận xử lý điểm nóng chính trị nghiên cứu về điểm nóng chính trị ở tỉnh bo kẹo nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào, Tiểu luận xử lý điểm nóng chính trị nghiên cứu về điểm nóng chính trị ở tỉnh bo kẹo nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào, Tiểu luận xử lý điểm nóng chính trị nghiên cứu về điểm nóng chính trị ở tỉnh bo kẹo nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay