Mon quyen luc chinh tri va cam quyen PHẠM TRÙ QUYỀN lực CHÍNH TRỊ

30 290 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 14:33

A. PHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiQuyền lực và quyền lực chính trị là những phạm trù khá mới mẻ, tuy đã được triển khai nghiên cứu nhưng cho đến nay vẫn chưa có một công trình nào nghiên cứu tương đối sâu sắc và toàn diện về nó. Nhiều vấn đề xung quanh phạm trù quyền lực chính trị như: nguồn gốc, bản chất, xu thế vận động… vẫn chưa được làm rõ, sâu sắc. Đây là vấn đề mà khoa học chính trị phải giải quyết, lấy đó làm cơ sở để nghiên cứu chính trị ở cấp độ lý thuyết cũng như vấn đề thực tiễn.Vấn đề cơ bản nhất, quan trọng nhất của chính trị là nắm quyền lực chính trị. Vấn đề này được nghiên cứu khá rộng rãi. Nó được đề cập tg các tư tưởng, các học thuyết chính trị, các học thuyết quản lý và các công trình nghiên cứu chính trị xã hội khác. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu nghiên cứu về nó thực sự toàn diện sâu sắc lại quá ít. Trong tác phẩm “Bàn về khế ước xã hội” – J. Rutxô đã có phần bàn về vấn đề này. Ông đã đặt ra và lý giải các vấn đề như: “Công ước xã hội”, “Quyền lực tối cao”, “Chủ quyền tối cao”… Đặc biệt ông đã tách bạch và phân biệt “quyền” và “lực” khi lý giải về quyền lực. Tác giả Bertrand Russet có tác phẩm “Quyền lực” gây chấn động trong giới đọc giả, đặc biệt là các nhà nghiên cứu chính trị, các nhà đương quyền khi ông đưa ra ý kiến mới mẻ, táo bạo, vượt trước thời đại. Ông đề cập tới nhiều dạng quyền lực trong xã hội nhưng chưa tập trung làm rõ quyền lực chính trị. Alvin Toffler có tác phẩm “Thăng trầm quyền lực”, trong đó ông nêu lên các phương thức cơ bản để đạt được quyền lực. Các nhà kinh điển Mác, Ănghen, Lênin chưa có tác phẩm nào bàn riêng về quyền lực mặc dù các tác phẩm của các ông đã ngầm chứa đầy tư tưởng quyền lực và sử dụng quyền lực trong việc giải phóng con người, giải phóng giai cấp, quốc gia, dân tộc.Chính trị ra đời khi loài người phân chia giai cấp và xuất hiện Nhà nước. Nội dung cơ bản của chính trị là giành, giữ, sử dụng quyền lực Nhà nước, quyền điều hành, tổ chức và quản lý xã hội, bảo vệ lợi ích giai cấp mình. Chính vì vậy mà trong lịch sử nhân loại, quyền lực luôn là vấn đề trung tâm. Đã từ lâu khi mà con người ý thức được tầm quan trọng của quyền lực, loài người bỏ ra nhiều công sức phân tích, lý giải tìm hiểu về nó với mong muốn là tìm ra phương thức kiểm soát và sử dụng nó một cách hiệu quả nhất.Ở Việt Nam chính trị học là môn khoa học mới, nên các vấn đề về quyền lực và quyền lực chính trị cũng chưa được bàn tới. Tuy nhiên đã có một số công trình, bài viết về vấn đề này. Giáo sư Phạm Quang Ngọc có bài “Quyền lực – pháp luật số 41992. Công trình này đã khái quát vấn đề quyền lực và quyền lực chính trị cùng các nội dung nghiên cứu khác. Các tác giả cuốn “chính trị học đại cương” – NXB Chính trị quốc gia – 1999 do GS, TS Dương Xuân Ngọc chủ biên có bài về “Quyền lực” nhưng chủ yếu mổ xẻ phân tích khía cạnh quyền lực chính trị. GS Bùi Thanh Quất có bài suy nghĩ thêm về “quyền lực chính trị như một phạm trù khoa học” – Đăng trên Tạp trí Triết học tháng 101996. Trong bài này tác giả đã làm rõ các khái niệm liên quan tới quyền lực chính trị để từ đó làm rõ khái niệm quyền lực chính trị. Đây là công trình bước đầu mổ xẻ, phân tích đi sâu nghiên cứu nội dung phạm trù quyền lực chính trị.Tóm lại, cho đến nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào nghiên cứu toàn diện, sâu sắc về quyền lực chính trị. Nhiều vấn đề như: Nguồn gốc, bản chất… vẫn còn nhiều điều phải bàn. Đây là những vấn đề mà khoa học chính trị phải giải quyết. Vì những lý do trên, em chọn đề tài: “Phạm trù quyền lực chính trị” làm đề tài tiểu luận kết thúc học phần môn “Quyền lực chính trị” với mong muốn bước đầu tìm hiểu rõ nội dung xung quanh phạm trù này, đồng thời tạo cơ sở lý thuyết phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của mình, nâng cao trình độ nhận thức. A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Quyền lực quyền lực trị phạm trù mẻ, triển khai nghiên cứu chưa có công trình nghiên cứu tương đối sâu sắc toàn diện Nhiều vấn đề xung quanh phạm trù quyền lực trị như: nguồn gốc, chất, xu vận động… chưa làm rõ, sâu sắc Đây vấn đề mà khoa học trị phải giải quyết, lấy làm sở để nghiên cứu trị cấp độ lý thuyết vấn đề thực tiễn Vấn đề nhất, quan trọng trị nắm quyền lực trị Vấn đề nghiên cứu rộng rãi Nó đề cập tg tư tưởng, học thuyết trị, học thuyết quản lý công trình nghiên cứu trị xã hội khác Tuy nhiên, công trình nghiên cứu nghiên cứu thực toàn diện sâu sắc lại Trong tác phẩm “Bàn khế ước xã hội” – J Rutxô có phần bàn vấn đề Ông đặt lý giải vấn đề như: “Công ước xã hội”, “Quyền lực tối cao”, “Chủ quyền tối cao”… Đặc biệt ông tách bạch phân biệt “quyền” “lực” lý giải quyền lực Tác giả Bertrand Russet có tác phẩm “Quyền lực” gây chấn động giới đọc giả, đặc biệt nhà nghiên cứu trị, nhà đương quyền ông đưa ý kiến mẻ, táo bạo, vượt trước thời đại Ông đề cập tới nhiều dạng quyền lực xã hội chưa tập trung làm rõ quyền lực trị Alvin Toffler có tác phẩm “Thăng trầm quyền lực”, ông nêu lên phương thức để đạt quyền lực Các nhà kinh điển Mác, Ănghen, Lênin chưa có tác phẩm bàn riêng quyền lực tác phẩm ông ngầm chứa đầy tư tưởng quyền lực sử dụng quyền lực việc giải phóng người, giải phóng giai cấp, quốc gia, dân tộc Chính trị đời loài người phân chia giai cấp xuất Nhà nước Nội dung trị giành, giữ, sử dụng quyền lực Nhà nước, quyền điều hành, tổ chức quản lý xã hội, bảo vệ lợi ích giai cấp Chính mà lịch sử nhân loại, quyền lực vấn đề trung tâm Đã từ lâu mà người ý thức tầm quan trọng quyền lực, loài người bỏ nhiều công sức phân tích, lý giải tìm hiểu với mong muốn tìm phương thức kiểm soát sử dụng cách hiệu Ở Việt Nam trị học môn khoa học mới, nên vấn đề quyền lực quyền lực trị chưa bàn tới Tuy nhiên có số công trình, viết vấn đề Giáo sư Phạm Quang Ngọc có “Quyền lực – pháp luật số 4/1992 Công trình khái quát vấn đề quyền lực quyền lực trị nội dung nghiên cứu khác Các tác giả “chính trị học đại cương” – NXB Chính trị quốc gia – 1999 GS, TS Dương Xuân Ngọc chủ biên có “Quyền lực” chủ yếu mổ xẻ phân tích khía cạnh quyền lực trị GS Bùi Thanh Quất có suy nghĩ thêm “quyền lực trị phạm trù khoa học” – Đăng Tạp trí Triết học tháng 10/1996 Trong tác giả làm rõ khái niệm liên quan tới quyền lực trị để từ làm rõ khái niệm quyền lực trị Đây công trình bước đầu mổ xẻ, phân tích sâu nghiên cứu nội dung phạm trù quyền lực trị Tóm lại, chưa có công trình nghiên cứu nghiên cứu toàn diện, sâu sắc quyền lực trị Nhiều vấn đề như: Nguồn gốc, chất… nhiều điều phải bàn Đây vấn đề mà khoa học trị phải giải Vì lý trên, em chọn đề tài: “Phạm trù quyền lực trị” làm đề tài tiểu luận kết thúc học phần môn “Quyền lực trị” với mong muốn bước đầu tìm hiểu rõ nội dung xung quanh phạm trù này, đồng thời tạo sở lý thuyết phục vụ nhiệm vụ chuyên môn mình, nâng cao trình độ nhận thức Mục tiêu nhiệm vụ đề tài - Mục tiêu: Đề tài khái quát phạm trù quyền lực trị, làm rõ nội dung nhằm đưa kiến thức, hiểu biết tương đối toàn diện phạm trù Qua làm sở nghiên cứu lĩnh vực có liên quan phân tích thực tiễn trị - Nhiệm vụ: Phân tích làm rõ số khái niệm liên quan trị, quyền lực, quyền uy, từ làm rõ khái niệm quyền lực trị Xác định nguồn gốc, chất, tính chất, phương thức tổ chức kiểm soát quyền lực trị Phân tích quyền lực trị thực tiễn yếu tố ảnh hưởng Giới hạn phạm vi nghiên cứu Đề tài chủ yếu sâu phân tích vấn đề lý luận lý thuyết, tập trung nghiên cứu vấn đề phạm trù trị học, điều kiện rộng tới tất yếu tố có liên quan Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp vật biện chứng, phương pháp khác: lôgíc – lịch sử; phân tích tổng hợp; quy nạp diễn dịch; trừu tượng hoá, khái quát hoá Trong phương pháp trừu tượng khái quát hoá Ý nghĩa đề tài Đề tài bổ sung trí thức cho phạm trù quyền lực trị để đưa tới nhận thức chuyên ngành Tạo sở lý thuyết cho việc giải vấn đề thực tiễn Khắc sâu kiến thức cho sinh viên chuyên ngành trị Cấu trúc đề tài Đề tài gồm chương, phần mở đầu, phần kết luận danh mục tài liệu tham khảo: tổng thể gồm ? trang B NỘI DUNG CHƯƠNG I: QUYỀN LỰC VÀ QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ Quan niệm quyền lực quyền lực trị Một vấn đề nhất, quan trọng trị vấn đề quyền lực (tức xoay quanh vấn đề dành, giữ sử dụng) từ sớm người ý thức vấn đề trị, họ đề cập tới vấn đề quyền lực Thời cổ đại Arixtốt nghiên cứu vấn đề quyền lực xem xét đặc điểm Ông cho rằng: quyền lực tồn vật tượng, không giới cảm giác mà giới vô cảm Đối với Nhà nước quyền lực Nhà nước, ông coi kết thoả thuận người với dựa ý chí chung họ Còn theo Platon trị nghệ thuật trị người với lòng họ Cơ sở đảm bảo cho cai trị pháp quan, nhà thông thái (giới tinh hoa trị) Ông đề cao trí tuệ coi thứ quyền lực trị Ở phương Đông (tiêu biểu Trung Quốc), vấn đề quyền lực đặt sớm Khi mà “thế quyền” chưa đủ để cai trị, người ta mượn uy lực tuyệt đối bao trùm thiên hạ, Khổng Tử (một nhà tư tưởng lớn Trung Quốc thời kỳ cổ đại) cho rằng: Trong trị đạo đức pháp luật tối thượng Đạo đức tiềm ẩn người quân tử - Nhà trị, thứ đặc ân trời ban cho, cần tu thân đạt được, “tu” “thân”, có đạo đức người cai trị gió, đạo đức người cai trị cỏ, gió thổi cỏ ướt theo Một cách thực tế hơn, Hàn Phi Tử cho để có quyền lực “có thế” bậc vua chúa cần nắm vững hai điều mà ông gọi “nhị bính” (2 cán) thưởng phạt (kinh tế bạo lực) khống chế người khác, buộc người khác theo ý Thời trung cổ phương Tây, nhà thần học như: Oguyxtanh, Tomat Đacanh phát triển tư tưởng quyền lực Con người chất tự nhiên cần đến xã hội xã hội cần tới quyền uy, quyền uy nơi trần lại phụ thuộc quyền uy nơi thượng đế Từ ông kết luận: Nhà nước trần gian phải thượng đế, phải phụ thuộc vào nhà thờ Như quyền lực thượng đế tối thượng, chi phối hoạt động người Song thời kỳ khai sáng, nhà tư tưởng như: Mongtexkia; J Rutxto đưa quan niệm “quyền tối cao” ý chí chung thành viên sống quốc gia Các thành viên phải phục tùng “ý chí chung”, để đổi lại họ tự do, không bị xâm phạm “Ý chí chung” - quyền tối cao điều khiển lực lượng Nhà nước nhằm phục vụ lợi ích chung Tuy có nhiều quan niệm quyền lực chưa có định nghĩa thật xác, súc tích, khái quát vấn đề để người chấp nhận Nhà trị học Mỹ K Đantia cho “nắm quyền lực có nghĩa buộc người khác phải phục tùng” (1) Còn nhà trị học Mỹ khác Lesbi Lipson xem quyền lực khả đạt tới kết nhờ hành động phối hợp (2) Nhà trị học A Gra – zia cho “quyền lực khả ấn định định có ảnh hưởng đến thái độ người” Bertranh Russel cho rằng: “ta cho quyền lực sản phẩm hiệu có ý” (3) Theo từ điển Bách khoa triết học thì: “Quyền lực khả thể ý chí có tác động đến hành vi phẩm hạnh người khác nhờ phương tiện kinh tế, trị, Nhà nước, gia đình, uy tín…” (4) Gần nhà tương lai học Alvin Toffler – người Mỹ cho rằng: Bạo lực, cải trí thức ba dạng phổ biến ba phương thức để đạt quyền lực Trong ba loại tri thức coi loại có phẩm chất cao phương thức để đạt quyền lực tương lai Bạo lực, cải mang lại quyền lực cho kẻ mạnh, giàu có Còn với trí tuệ người nghèo dành quyền lực Cách luận giải (1) (2) , Chính trị học đại cương – NXB Chính trị quốc gia – 1999 – trang 105 Berthranh Russel – Quyền lực – NXB Hiện đại – Sài Gòn 1972 (4) Từ điển Bách khoa triết học – NXB Xô Viết – Matxcova – 1989 (3) ( ( Alvin Toffler nêu lên tính toàn diện vấn đề yếu tố hợp lý Song ông không nhận thấy tính chất định sở hữu tư liệu sản xuất quyền lực Tuy không sâu vào nghiên cứu vấn đề quyền lực chưa đưa định nghĩa có tính chất xác định, từ góc độ vật lịch sử nhà sáng lập chủ nghĩa Mác – Lênin đề cập tới vấn đề quyền lực từ chất Đó xã hội có giai cấp, giai cấp nắm quyền kiểm soát tư liệu sản xuất giai cấp nắm quyền điền khiển, chi phối lĩnh vực xã hội từ kinh tế, trị đến văn hoá, tư tưởng tinh thần Cách tiếp cận chìa khoá cho ta nghiên cứu vấn đề quyền lực cách khoa học hữu hiệu Một số khái niệm liên quan tới quyền lực trị 2.1 Quyền lực Hiện có nhiều cách định nghĩa khác quyền lực, tuỳ theo giác độ nghiên cứu tuỳ theo ý kiến chủ quan nhà nghiên cứu Nhưng theo “Chính trị học đại cương” – Khoa trị học, Học viện Báo chí – Tuyên truyền, xuất 1999 quyền lực hiểu khái niệm kép hay hiểu thống nghĩa gì, ghép từ hai khái niệm đơn lẻ “quyền” “lực”, có nghĩa để hiểu quyền lực phải hiểu “quyền” “lực” 2.1.1 Quyền “Quyền” khái niệm mối quan hệ có tính xã hội người với người, có người ý thức tới nhu cầu nhu cầu phải thoả mãn với thoả mãn người khác Như nói tới quyền lực phải nói tới mối quan hệ cộng đồng, xã hội, quyền tồn với điều kiện xã hội xác định, phải nói tới thừa nhận người cộng đồng (ví dụ quyền bất khả xâm phạm mặt thể…) 2.1.2 Lực J Rutxo cho rằng: “lực sức mạnh vật lý Tôi chẳng thấy chút đạo đức lực Chịu theo lực cử bắt buộc đâu phải tự nguyện” Đúng vậy, lực sức mạnh vật lý khái niệm dùng để thuộc tính hệ vật chất xét tương tác với hệ vật chất khác có khả trì tồn khả tạo biến đổi Như lực vốn có hệ vật chất lại hình tương tác, dù hệ vật chất có quy mô lớn nhỏ Tuỳ hình thức hệ tương tác (vận động) mà người ta nói tới loại lực khác xã hội kết cấu vật chất xác định tiềm ẩn lực (sức mạnh) định Từ phân tích ta đến định nghĩa: Quyền lực quyền người hay nhóm người xã hội sử dụng sức mạnh phục vụ cho việc thực nhu cầu sở thừa nhận cộng đồng xã hội Như vậy, nói tới quyền lực phải nói tới hai yếu tố “quyền” “lực” nhiều có lực lại quyền ngược lại, có quyền lại lực tương ứng Với ý nghĩa đó, xã hội vốn tồn nhiều loại quyền lực khác quyền lực kinh tế, quyền lực trị, quyền lực đạo đức, quân sự, trí tuệ… để có quyền lực thừa nhận người khác vô quan trọng, thể “phục tùng” Điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Vì vậy, số yếu tố thuộc quyền uy người ta thừa nhận phải phục tùng quyền lực, ví dụ lực tự nhiên, thần quyền, quyền… 2.2 Quyền uy Như phân tích ta thấy quyền uy dẫn tới quyền lực (ngoài cải, bạo lực…), quyền uy liền với quyền lực, quyền uy mà nhờ người phải tự nguyện phục tùng Không người mà giới tự nhiên mang quyền uy Ví dụ núi lửa, sóng thần… làm cho người phục tùng “ông trời” Thần thánh, chúa trời, lực lượng siêu nhân dạng quyền uy mà người phải phục tùng tự nguyện Tuy nhiên, phổ biến đời sống xã hội dạng quyền uy người tạo nên không thoát khỏi chi phối nó, lẽ xã hội người không đứng đơn lẻ mà đứng mối quan hệ xác định Ví dụ quan phải tuân thủ quy định tổ chức, nhà chấp hành nề nếp, học phải chấp hành nội quy nhà trường… Tóm lại, quyền uy dạng uy lực phổ biến tự nhiên xã hội Mỗi cá nhân xã hội chịu nhiều mối quan hệ với quyền uy Đặc điểm quyền uy phục tùng tự nguyện, tự giác, cưỡng bắt buộc Chính vậy, Anghen cho quyền uy lấy phục tùng làm tiền đề 2.3 Quyền lực trị 2.3.1 Chính trị Chính trị khái niệm mà thường gặp lại có nhiều cách định nghĩa khác Theo “Chính trị học đại cương” – Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí – Tuyên truyền, NXB trị quốc gia 1999 “chính trị mối quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia, lực lượng xã hội việc giành, giữ thực thi quyền lực trị mà tập trung quyền lực Nhà nước (1) Theo Từ điển Anh - Việt (NXB trị quốc gia 1993) Politic dịch trị với nghĩa: 1.a – Hoạt động trị, vấn đề trị; b – quan điểm trị, kiến; c - đấu đá đảng phái; - Nắm quyền hành hay lợi nhóm tổ chức (2) Còn theo tiếng Hán cổ, trị không trực tiếp liên quan đến Nhà nước, quan hệ giai cấp, đảng phái… Nhưng cho ta nghĩa bao hàm rộng lớn: trị điều hành, quản lý xã hội ổn định Tuy có nhiều định nghĩa khác lại định nghĩa đề cập đến Nhà nước, đảng phái giai cấp, xã hội hiểu Chính trị quan hệ giai cấp, đảng phái, nhóm lợi ích việc giành, giữ thực thu quyền lực Nhà nước để điều hành, quản lý (1) (2) Chính trị học đại cương – NXB Chính trị quốc gia 1999 Trang 1258 - Từ điển Anh - Việt - NXB Chính trị quốc gia 1993 xã hội, giai cấp, nhóm lợi ích thực mục tiêu lợi ích giai cấp Do vậy, thực chất trị đấu tranh giai cấp, nhóm lợi ích xã hội để giành, giữ sử dụng quyền lực Nhà nước 2.3.2 Quyền trị Quyền trị quyền thành viên xã hội tham dự vào việc tổ chức, điều hành, quản lý xã hội theo ý Trong Nhà nước cụ thể, quyền trị Nhà nước quy định thừa nhận mặt Nhà nước Tuy vậy, có Nhà nước độc quyền, độc tài không thừa nhận phủ quyền tiềm ẩn thành viên “đặc quyền” người Trong lịch sử hình thành phát triển lịch sử loài người quốc gia dân tộc xác định nhiều yếu tố: ngôn ngữ, lãnh thổ, dân cư, văn hoá hai yếu tố cốt lõi lãnh thổ dân cư sống lãnh thổ Chính người sống lãnh thổ tạo nên quý tộc gia với quan hệ xã hội, kinh tế, trị nói tới trị phải nói tới thành viên quốc gia (tức chủ thể quyền trị) Họ chủ nhân xã hội nên họ có quyền sống, quyền tự do, quyền định công việc mình, quan trọng quyền trị (quyền tổ chức, điều hành, quản lý xã hội) Nếu thừa nhận người ta có quyền thực quyền trị cách hợp pháp Còn không thừa nhận người ta tiến hành đấu tranh để đến quyền trị thừa nhận Đây đấu tranh lâu dài, bền bỉ, gian khổ nhân loại Cho tới đấu tranh giành thắng lợi định 2.3.3 Lực trị Trong sống thực, giai cấp thống trị thường phải sử dụng biện pháp cưỡng chế, ép buộc giai cấp khác để đạt mục đích trị (tức buộc giai cấp khác phải phục tùng theo ý chí mình) Đó sức mạnh trị, sức mạnh vốn có tự nó, có sức mạnh tổng hợp từ lực khác sức mạnh kinh tế, bạo lực, trí thức để phục vụ mục tiêu trị cụ thể Ví dụ nước lớn: Mỹ, Nhật… thường gây sức ép với nước khác Qua ý kiến trình bày tổng kết lại sau “quyền lực trị quyền sử dụng sức mạnh hay liên minh giai cấp, tập đoàn xã hội để đạt mục đích thống trị xã hội” (1) Chủ thể quyền lực cá nhân, nhóm xã hội, đảng phái hay giai cấp chủ thể có lực (sức mạnh) quyền mặt trị chủ thể ngầm ngầm công khai dùng sức mạnh mối quan hệ hoạt động đời sống xã hội có liên quan tới lĩnh vực trị Kết cục sức mạnh trị bị lực lượng trị đối lập phải thừa nhận mặt Nhà nước Như vậy, Nhà nước đối lập hai loại quyền lực: quyền lực trị giai cấp thống trị (giai cấp cầm quyền) quyền lực trị giai cấp hay nhóm không cầm quyền Giai cấp thống trị tổ chức máy Nhà nước dùng máy thực thi quyền lực trị Khi ấy, quyền lực trị trở thành quyền lực Nhà nước vậy, quyền lực Nhà nước đương nhiên trở thành công cụ giai cấp thống trị Ngược lại giai cấp không thống trị dùng quyền lực trị để chống lại áp đặt giai cấp thống trị hình thức bãi công, biểu tình, gây áp lực trị, bạo lực đòi giai cấp thống trị phải thay đổi trật tự xã hội, tổ chức quản lý xã hội cho phù hợp với lợi ích giai cấp Trong trường hợp giai cấp bị trị giai cấp đối kháng với giai cấp thống trị, có lợi ích đối kháng không dung hoà với lợi ích giai cấp thống trị giai cấp bị trị dùng sức mạnh trị, quyền lực trị giai cấp để đấu tranh lật đổ thống trị giai cấp thống trị, giai cấp cầm quyền, thiết lập Nhà nước dùng sức mạnh để tổ chức xã hội phù hợp với lợi ích họ Khi quyền lực trị giai cấp thống trị lên trở thành quyền lực Nhà nước (1) Tìm hiểu môn học trị học – NXB lý luận, trị - GS Dương Ngọc Xuân – TS Lưu Văn An 10 thuỷ Do khác thành phần dân cư mà quyền lực không thống Cái khối chung quyền lực cộng đồng dựa ý chí chung thống lại phá vỡ thay vào mảng quyền lực tầng lớp dân cư khác nhau, giai cấp khác Các mảng quyền lực xác lập địa vị kinh tế giai cấp, giai cấp chiếm ưu kinh tế, nắm giữ hầu hết tư liệu sản xuất xã hội giai cấp giữ địa vị thống trị xã hội Như vậy, quyền lực công cộng lại phá vỡ quyền lực giai cấp xuất hiện, yếu tố giai cấp định nội dung quyền lực trị, nêu từ xuất quyền lực trị mang chất giai cấp Mặc khác, chiều dài lịch sử nhân loại, thông qua nội đấu tranh giai cấp chất giai cấp quyền lực trị biểu rõ nét Sự vận động giai cấp (trong xã hội có giai cấp) hướng tới giành, giữ sử dụng quyền lực trị (cụ thể quyền lực Nhà nước) Đây xu khách quan đằng sau vận động lợi ích giai cấp Trong xã hội có giai cấp thường lợi ích giai cấp mâu thuẫn lẫn nhau, đặc biệt giai cấp có lợi ích đối lập (trong trường hợp giai cấp thực lợi ích đồng thời xâm phạm, chiếm đoạt lợi ích giai cấp khác) Đấu tranh giai cấp để bảo vệ lợi ích giai cấp nhu cầu khách quan, nét đặc trưng xã hội có giai cấp, phân chia giai cấp Trong đấu tranh giai cấp thống trị cách bảo vệ, củng cố địa vị trị nhằm áp bức, bóc lột giai cấp khác Ngược lại, giai cấp khác vươn lên để chiếm ưu thế, cải thiện địa vị trị mình; bảo vệ lợi ích giai cấp Quyền lực trị trở thành trung tâm đấu tranh giai cấp với nội dung giành, giữ sử dụng để kiểm soát xã hội, phục vụ lợi ích giai cấp Vì vậy, hướng tới quyền lực trị đam mê đơn cá nhân hay giai cấp đó, vận động quyền lực cách tự thân mà hướng tới quyền lực lợi ích giai cấp Nên thứ quyền lực 16 trị chung cho tất giai cấp, lợi ích tất giai cấp hay thứ quyền lực siêu giai cấp mà quyền lực trị giai cấp định Quyền lực quy định chất giai cấp lại mang chất giai cấp bị trị Chính trị tạo nên tính đa dạng tư tưởng trị thực tiễn trị suốt chiều dài lịch sử nhân loại Ngoài ra, quyền lực mang chất xã hội 2.2 Bản chất xã hội quyền lực trị Như phân tích luận điểm: Quyền lực trị lực lượng siêu nhiên bên tác động vào xã hội mà quyền lực nảy sinh tồn lòng xã hội Nó siêu phẩm xã hội phân chia giai cấp, có lòng xã hội có giai cấp đấu tranh giai cấp tồn quyền lực trị Xã hội sở để tồn giai cấp, giai cấp tồn vận động khuôn khổ xã hội nên quyền lực trị tồn tách rời xã hội Do đó, phải mang chất xã hội Trong chỉnh thể xã hội quyền lực trị giai cấp tác động lẫn tạo nên mối quan hệ trị giai cấp Do vậy, xét quan hệ quyền lực chủ thể khách thể, yếu tố tác động lẫn yếu tố lại tác động thành phần tạo nên chỉnh thể xã hội đó, tức nằm điều kiện tồn xã hội Xã hội sở tồn quyền lực trị Cho đến nay, xã hội loài người trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, giai đoạn lịch sử xác định phương thức sản xuất định Do đó, giai đoạn lịch sử khác sở tồn xã hội khác Sự vận động phát triển quyền lực trị Và vậy, giai cấp biến đổi theo Trong vận động biến đổi đó, số phương thức sản xuất lại lỗi thời nên số giai cấp, tập đoàn xã hội lại lỗi thời nên số giai cấp, tập đoàn xã hội lại lỗi thời triệt tiêu Thay vào giai cấp đại diện cho lực lượng sản xuất mời đời phù hợp với điều kiện tòn xã hội Các giai cấp đời lại xác 17 lập hệ thống quyền lực để bảo vệ lợi ích gai cấp đấu tranh giai cấp điều kiện Như lịch sử loài người giai cấp tồn vĩnh hằng, hệ thống quyền lực tồn cách vĩnh viễn Các giai cấp hệ thống quyền lực giai cấp xác lập điều kiện tồn xã hội cụ thể Các tồn quy nội dung, hình thức, chất giai cấp hệ thống quyền lực mà giai cấp xác lập tảng xã hội đó, quyền lực trị mang chất xã hội sâu sắc Tính chất quyền lực trị 3.1 Tính tập trung Trong thực tiễn, ứng với chiều tác động mệnh lệnh thủ trưởng hay tổ chức (Đảng, Nhà nước…) thành viên chiều tổng hợp quyền lực bầu cử hay biểu trì để đưa lựa chọn tổ chức hay người lãnh đạo Quá trình trình tham gia quyền lực Kết trình cá nhân hay tổ chức bầu ra, nên họ người hay tổ chức đại diện cho quyền lực tập thể, cộng đồng người có quyền lực; họ người có quyền trường hợp thành viên thừa nhận, thành viên bầu nên để điều khiển họ, làm cho hoạt động họ nhịp nhàng, sức mạnh họ phối hợp, tổ chức để sức mạnh nâng lên Với ý nghĩa I Rút xô cho rưàng: “Con người tạo lực mà kết hợp điều khiển lực có sẵn, phương pháp để người tự bảo vệ họ phải kết hợp lại với thành lực chung, điều khiển động chung, điều khiển động chung, khiến cho người hành động cách hài hoà” (1) Trong xã hội, quyền lực nảy sinh người với người (đây mối quan hệ đặc biệt) thiết lập sở quan hệ xã hội Quyền lực không nảy sinh từ giới vô cảm không tác động lên (1) J.Rutxo – Bàn khế ước xã hội – NXB TP HCM - 1992 18 giới vô cảm Trong quan hệ quyền lực, chủ thể tác động khách thể chịu tác động phải có khẳ nhận cảm nhận tác động quyền lực Nếu khả nhiều thực quyền lực Vì vậy, xét chủ thể quyền lực (nhóm, tổ chức, đảng phái, giai cấp…) Quyền lực phải có quan hệ hai chiều: Một chiều phát tác động (mệnh lệnh, thị…) chiều tổng hợp quyền lực - chiều ngược lại tác động Như vậy, quyền lực trị có sẵn xã hội mà sinh người để đáp ứng nhu càu quyền lực người Quá trình hình thành quyền lực trình tập trung tập hợp ý chí chung tạo nên đồng lòng trí tổ chức, cộng đồng Đây hình thức phổ biến đường hình thành quyền lực xét từ tổ chức quyền lực đơn giản sơ khai xã hội loài người tổ chức thị tộc đến hình thức tổ chức phức tạp tổ chức trị - xã hội, đảng phái, Nhà nước Nếu không tập trung tạo quyền lực có quyền lực, mức độ tập trung cao, tổ chức chặt chẽ, gắn bó quyền lực tổ chức mạnh Nếu tổ chức lỏng lẻo, không tập trung ý chí tập trung bất đồng lòng trí thành viên tổ chức yếu, tập trung tính chất quyền lực Tuy nhiên, để tập trung quyền lực thành viên phải có quyền trị Trong xã hội quyền lực trị thường biểu phiếu Tập hợp phiếu sức mạnh trị, quyền lực trị đấu tranh trị Tuy nhiên trị lĩnh vực phức tạp đời sống xã hội nên có quyền định tập hợp quyền lực trị Ở quan hệ giai cấp qun hệ đấu tranh, chiếm đoạt lợi ích giai cấp Do vậy, tập trung, thống ý trí thành viên chủ thể quyền lực trị tổ chức chăt chẽ, với cấu trúc phức tạp nhằm thiết lập giai cấp vững chắc, có sức mạnh to lớn cho đấu tranh giai cấp Ngoài đấu tranh trị giai cấp, lực lượng trị không đơn dựa vào chủ thể quyền lực, mà 19 lực lượng hỗ trợ bạo lực, tiềm thức kinh tế, tư tưởng… Do vây, đấu tranh trị giai cấp, lực lượng trị thường sức mạnh tổng hợp để buộc giai cấp khác phải phục tùng theo ý chí giai cấp Chính tính đa dạng phức tạp đấu tranh trị mà hình thức tổ chức quyền lực trị đa dạng phức tạp Cấu trúc dạng thường khác để phù hợp điều kiện đấu tranh nhóm lợi ích, đảng phái trị đến tổ chức Nhà nước Ở kiểu dạng tổ chức hình thức tập trung khác nhau, mức độ tập trung khác chúng tính chất chung quyền lực trị Do đó, quyền lực trị tập trung vào tay người hay nhóm người nắm giữ Đúng K Mác – Anghen nêu “Tuyên ngôn Đảng cộng sản” – 1948 (1) “Quyền lực trị theo nghĩa bạo lực có tổ chức giai cấp để trấn áp giai cấp khác” “Quyền lực trị quyền lực trị giai cấp hay liên minh giai cấp, tập đoàn xã hội (hoặc nhân dân lao động điều kiện chủ nghĩa xã hội)…” – K Mác Ý chí tập trung tập thể người hay nhóm người nắm giữ, điều khiển nên họ dễ dàng sử dụng cho mục đích riêng dẫn đến tha hoá quyền lực Mặt khác, ý chí tập thể tập trung vào người hay nhóm người nên trị yếu tố lãnh tụ trị quan trọng Sự nghiệp trị nhóm thành hay bại phụ thuộc nhiều vào yếu tố cá nhân, nên trị dường có yếu tố nghệ thuật trị Sự khéo léo cá nhân mang tính chất định trước tình phức tạp Họ lái thuyền vững bước lên nhấn chìm hoàn cảnh Chính mà trị vai trò cá nhân, lãnh tụ đề cao Người thủ lĩnh trị phải có phẩm chất sau: - Có trình độ hiểu biết sâu rộng lĩnh vực, có trí tuệ… (1) (2) , – Tuyên ngôn Đảng cộng sản – 1848 20 - Là người giác ngộ sâu sắc lợi ích giai cấp, thể tập trung tiêu biểu cho lợi ích giai cấp, trung thành với ý tưởng, mục tiêu chọn… - Có khả tổ chức, biết đề mục tiêu đúng, giao người việc, biết tổ chức thực trị… (1) 3.2 Tính tha hoá Trong đời sống trị thường bắt gặp thuật ngữ “tha hoá” “Tha hoá” thuật ngữ thường dùng để vật tượng bị biến đổi, đối lập với sinh ban đầu Dưới xã hội cộng sản nguyên thuỷ quyền lực công cộng giao cho hội đồng thị tộc tù trưởng nắm giữ mà không bị tha hoá, biến dạng, trì ổn định xã hội Vì vậy, quyền lực không tự vận động để đến tha hoá mà phải có sở nguyên nhân Đó lực lượng sản xuất phát triển, làm cho cải dư thừa, phận nắm giữ quyền lực thị tộc chiếm lấy số dư thừa làm riêng – tư hữu xuất Nó kéo theo phân hoá xã hội Quyền lực công số người sử dụng vào việc tư (chiếm đoạt cải tư liệu sản xuất) số đông lại, quyền lực công bị tha hoá thành quyền lực trị, trở thành phương tiện để áp bóc lột chủ nhân Vậy sở tha hoá chế độ tư hữu tư nhân tư liệu sản xuất, điều kiện định, “điều kiện đủ” cho tha hoá quyền lực Thế điều kiện cần cho tha hoá gì? Như mục 3.1 phân tích tập trung quyền lực trị điều kiện để dẫn tới tha hoá, giống hệ tất yếu Từ chỗ quyền lực số đông đem tập trung lại cho người hay nhóm người nắm giữ, điều khiển nên tập trung, thống ý chí quyền lực mạnh Nhưng mức độ tập trung cao quyền lực xa với mốc ban đầu sinh nó, tạo cho điều kiện dễ dàng tách khỏi gốc rễ ban đầu trở thành phận đứng tảng sinh nó, trở thành (1) Chính trị học đại cương – NXB CTQG – HN 1999 Khoa trị học – HVBC - TT 21 đối lập với tảng Đây mâu thuẫn tập trung quyền lực, quyền lực tập trung mạnh, mức độ tập trung cao biến dạng tha hoá, ngược với mục tiêu ban đầu quyền lực Tóm lại, “điều kiện cần” cho tha hoá quyền lực trị Nếu xem xét cách kỹ lưỡng quyền lực trị xuất chìm điều kiện cần đủ cho tha hoá, chế độ tư hữu tư nhân tư liệu sản xuất mà bảo vệ quyền lực công cộng - chức xã hội Tuy hai điều kiện mâu thuẫn lẫn lại không loại trừ nhau, chúng thống quyền lực trị Nếu coi lợi ích kinh tế nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tha hoá mâu thuẫn chế độ tư hữu tư nhân tư liệu sản xuất quyền lực công cộng nguyên nhân sâu sa, tiềm ẩn quyền lực trị Chính mâu thuẫn thống tạo tha hoá trị quyền lực trị Tính chất tồn với quyền lực trị, bị triệt tiêu có sở sinh bị triệt tiêu, tức người thiết lập chế độ công hữu, xoá bỏ tư hữu tư nhân tư liệu sản xuất, quyền lực trị không nữa, Nhà nước tiêu vong người bước sang chế độ mới: chế độ cộng sản chủ nghĩa – lý tưởng, ước mơ nhân loại, đặc biệt nhân dân lao động giai tầng bị áp bóc lột 3.3 Tính thống Ngoài hai tính chất trên, quyền lực trị có thống nhất, quyền lực trị quyền lực giai cấp xã hội thiết lập để bảo vệ lợi ích giai cấp nên khác chất so với quyền lực công cộng Cơ sở chế độ sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất Trong xã hội có phân chia giai cấp, giai cấp khác địa vị kinh tế, cách thức hưởng thụ cải vật chất xã hội nên khác lợi ích giai cấp (cơ lợi ích kinh tế) Do đó, dẫn tới đấu tranh giai cấp lợi ích lợi ích Vì vậy, sở kinh tế giai cấp sở để xác định nội dung, hình thức, chất giai cấp Lợi ích giai cấp tảng, 22 chất keo tạo nên tính bền vững ổn định giai cấp Khi lợi ích giai cấp lại phân chia thành mặt đối lập sở để cấu kết giai cấp không còn, giai cấp tất yếu bị phân chia Vì giai cấp thống trị tính lợi ích Quyền lực trị quyền lực giai cấp, thiết lập trì để bảo vệ lợi ích giai cấp nên nguyên tắc từ chất nó, quyền lực trị thống - thống lợi ích giai cấp Tuy nhiên thống lợi ích bản, lợi ích phận, lợi ích cục chưa chắc, chí mâu thuẫn Điều minh chứng nước tư phương tây Chúng ta tưởng chừng đấu đá tranh giành nhóm, đảng phái mâu thuẫn lợi ích bản, thực chất lại Vì có tính đấu đá, tranh giành lợi ích cục nhóm, đảng phái, thống lợi ích giai cấp tư sản – giai cấp thống trị xã hội Do đó, đảng phái nào, phe nhóm cần quyền thay đổi hình thức, chất bóc lột nhân dân lao động tầng lớp khác xã hội CHƯƠNG III: QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ TRONG THỰC TIỄN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Quyền lực trị thực tiễn Quyền lực trị xuất xã hội có giai cấp, phân chia giai cấp Do vậy, nghiên cứu quyền lực trị giai cấp cầm quyền thống trị nghiên cứu tổ chức quyền lực Nhà nước giai cấp qua thời lỳ lịch sử 1.1 Quyền lực trị giai cấp chủ nô Xã hội lịch sử có giai cấp xã hội chiếm nô, giai cấp nắm quyền thống trị chủ nô quý tộc Đây lực lượng nắm giữ tư liệu sản xuất xã hội họ người định vấn 23 đề (nô lệ lực lượng lao động tạo cải vật chất coi công cụ biết nói) Quyền lực trị giai cấp chủ nô tổ chức thành Nhà nước – Nhà nước sơ khai, đơn giản Có nhiều hình thức Nhà nước vận dụng quân chủ, chủ nô, cộng hoà quý tộc… Song chưa tối ưu việc thống trị Công cụ điều hành Nhà nước bạo lực để đàn áp nô lệ Pháp luật manh nha đời, phạm vi điều chỉnh hạn chế Các phong tục tập quán, giá trị đạo đức tác dụng việc điều hành quản lý xã hội chiếm nô Vào thời kỳ này, trình độ sản xuất chưa phát triển, mối quan hệ xã hội đơn giản nên nhìn chung, hình thức tổ chức Nhà nước lỏng lẻo, phạm vi tác động điều chỉnh hạn hẹp, tính tập trung quyền lực trị chưa cao, chưa tạo sức mạnh tổng hợp xã hội Điểm đáng ý tổ chức quyền lực có chế phân quyền kiểm soát quyền lực, sơ khai (tiêu biểu Nhà nước thành bang Aten - kỷ V TCN) 1.2 Quyền lực trị giai cấp phong kiến Kế tiếp xã hội phong kiến, với trình độ sản xuất phát triển cao hơn, quan hệ sản xuất phức tạp hơn, cấu trúc xã hội vậy: hai giai cấp địa chủ nông dân có thương nhân, thợ thủ công tầng lớp quý tộc sa sút Đặc trưng sản xuất nông nghiệp, với kinh tế tự cung tự cấp nên tư liệu sản xuất ruộng đất Người nắm giữ địa chủ họ trở thành giai cấp thống trị xã hội Họ tổ chức Nhà nước quân chủ với mức độ tập trung quyền lực cao, tổ chức chặt chẽ Người đứng đầu vua – có quyền lực tối cao (vô biên, không bị hạn chế) Các quan hành thiết lập chặt chẽ, thống từ trung ương tới địa phương Tuy nhiên phương Tây giai đoạn đầu, quyền lực chủ yếu tập trung vào lãnh chúa phong kiến, điều làm cho lãnh chúa lớn mạnh dần lên phát triển lực lượng sản xuất, suy yếu quyền lực trung ương Ở giai đoạn sau tình trạng khắc phục, quyền lực tập trung thống nhất, chế độ 24 phong kiến trung ương tập quyền thiết lập với quyền lực mạnh Bộ máy thống trị đứng đầu vua trở nên chuyên quyền độc đoán Để khắc phục tình trạng chuyên quyền độc đoán vua, giai cấp địa chủ phong kiến biết sử dụng pháp luật bên cạnh quy phạm đạo đức uy quyền tuyệt đối vua Tuy nhiên, pháp luật điều chỉnh mối quan hệ xã hội thể ý chí giai cấp thống trị, dù giai cấp bị trị nhiều thể quyền lực Những quyền chưa nhiều chưa thực giải phóng lực lượng sản xuất xã hội, so với giai cấp bị trị xã hội chiếm nô giai cấp bị trị xã hội phong kiến giải phóng phần Điểm bật thời kỳ tồn song song “thần quyền” “thế quyền”, thần quyền sử dụng công cụ đắc lực cho quyền lực Nhà nước phong kiến Như vậy, thống trị tinh thần xác lập bên cạnh thống trị thể xác Điều chứng tỏ thiết chế tiến hơn, tổ chức quyền lực trị giai cấp phong kiến cao so với thời kỳ trước 1.3 Quyền lực trị giai cấp tư sản Khi phương thức sản xuất TBCN thiết lập đồng thời giai cấp tư sản thay giai cấp phong kiến địa chủ lên nắm quyền lãnh đạo xã hội Đặc điểm sản xuất TBCN sản xuất đại công nghiệp khí với công xưởng, khu công nghiệp lớn tập trung dân cư, đôi với kinh tế thị trường với cạnh tranh khối liệt Tồn nhiều nhóm người lợi ích khác nhau, nhiều tầng lớp, giai cấp nhiều mối quan hệ đan xem phức tạp Trong có hai giai cấp có lợi ích đối lập giai cấp tư sản giai cấp vô sản Nhằm đảm bảo thống trị trị quản lý, điều hành xã hội, giai cấp tư sản thiết lập hệ thống quyền lực để phù hợp với đặc điểm yêu cầu phát triển xã hội, hệ thống tổ chức quyền lực mạnh, chặt chẽ, tập trung cao Điều tạo cho Nhà nước tư sản có đủ sức mạnh quản lý xã hội, điều hoà mâu thuẫn giai cấp, khống chế phản kháng lực lượng đối lập, đặc biệt giai cấp vô 25 sản Cơ sở để tạo sức mạnh quyền lực trị giai cấp tư sản phân quyền tổ chức quyền lực Quyền lực Nhà nước phân làm quyền hành pháp, lập pháp tư pháp Các yếu tố chế ước, kiểm soát lẫn tạo nên giằng co, hạn chế tha hoá, biến dạng quyền lực Về mặt hình thức mâu thuẫn làm suy yếu quyền lực Nhưng giằng co ổn định tương đối nên thực chất phân chia quyền lực nhằm kiểm soát quyền lực cách hữu hiệu; thiết lập, tạo dựng chế quyền lực mạnh đảm bảo thống trị giai cấp tư sản Bên cạnh phân quyền pháp luật sử dụng công cụ đắc lực Nhà nước Nó trở thành quyền lực tối thượng mà hoạt động Nhà nước đặt quyền kiểm soát Với việc sử dụng Nhà nước pháp quyền thực chế phân chia quyền lực, giai cấp tư sản tổ chức hệ thống quyền lực đủ mạnh để điều hành, quản lý xã hội, thực thống trị giai cấp Vì vậy, mô hình Nhà nước pháp quyền với nguyên tắc “Tam quyền phân lập” nhiều nước giới áp dụng 1.4 Quyền lực trị giai cấp công nhân nước XHCN Dưới lãnh đạo Đảng Buôn sê Vích lãnh tụ thiên tài Lênin, năm 1917 – cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại giành thắng lợi, mở kỷ nguyên cho nhân loại, kỷ nguyên XHCN Lần lịch sử nhân loại, giai cấp vô sản giành quyền tổ chức lãnh đạo xã hội Kế tiếp sau đời loạt nước XHCN thành hệ thống Tuy nhiên đến năm 1991 sụp đổ Ngày nay, số nước XHCN tìm kiếm thiết chế trị phù hợp dựa nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin để mang lại quyền làm chủ cho nhân dân lao động phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước XHCN Nhà nước dân, dân dân, điều nói lên giai cấp công nhân sử dụng quyền lực trị nhân dân lao động Cơ sở cho tồn dựa tảng đại đoàn kết toàn dân, liên minh giai cấp công nhân – nông dân tầng lớp trí thức Khối đại đoàn 26 kết bao gồm đa số nhân dân lao động xã hội nên Nhà nước giai cấp công nhân, Nhà nước nhân dân lao động (khác với Nhà nước giai cấp thiểu số bóc lột trước đây) Nhà nước giai cấp công nhân có quan lập pháp, hành pháp tư pháp, quan hệ quan phân công phối hợp việc thực mục tiêu chung, điều tạo nên tập trung thống cao việc thực quyền lực trị nhân dân Bên cạnh Nhà nước có tổ chức trị xã hội khác mặt trận, công đoàn, đoàn niêm cộng sản Đó tổ chức trị xã hội tạo điều kiện cho tầng lớp nhân dân tham gia quản lý xã hội Đảng cộng sant quan lãnh đạo, định hướng tổ chức hoạt động Nhà nước đoàn thể quần chúng nhân dân, tất tập trung thống lãnh đạo Đảng Nhà nước dùng pháp luật để điều hành, quản lý xã hội, pháp chế xã hội chủ nghĩa tăng cường, việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức đề cao Tất tạo cho xã hội xã hội chủ nghĩa ổn định, phát huy quyền làm chủ đa số nhân dân lao động Đây yếu tố tạo nên sức mạnh nước xã hội chủ nghĩa hệ thống xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên hình thức tổ chức quyền lực Nhà nước xã hội chủ nghĩa nhiều hạn chế Trước hết mô hình tổng hợp phát huy sức mạnh toàn xã hội, chưa kích thích phát triển lực lượng sản xuất, chưa có chế thích hợp để phát triển kinh tế xã hội từ dẫn đến tụt hậu kinh tế nước xã hội chủ nghĩa Mặt khác quyền lực nhân dân lao động tập trung mức cao lại chưa có chế thích hợp để kiểm soát có hiệu Thực tế thấy sụp đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa có nhiều nguyên nhân khác nhau, song xét góc độ tổ chức quyền lực quyền lực nhân dân nước xã hội chủ nghĩa có tập trung chưa kiểm soát chặt chẽ dẫn đến tha hoá, suy yếu quyền lực bị kẻ thù công Do đó, Việt Nam cần rút học kinh nghiệm xương máu đường xây dựng chủ nghĩa xã 27 hội, để khắc phục dần sai phạm mô hình chủ nghĩa xã hội cần phải có nỗ lực toàn Đảng, toàn dân 1.5 Quyền lực trị giai cấp không cầm quyền Thực tế xã hội, giai cấp cầm quyền giai cấp không cầm quyền bản, là: giai cấp nô lệ xã hội chiếm nô; giai cấp nông dân xã hội phong kiến; giai cấp vô sản giai cấp nông dân xã hội tư Các giai cấp thường mâu thuẫn với lợi ích giai cấp cầm quyền, bị giai cấp cầm quyền thống trị, bóc lột Quyền lực trị giai cấp quyền trị tổ chức sử dụng sức mạnh trị cho mục đích, nên giai cấp muốn có quyền lực trị phải tổ chức thành lực lượng Nếu không sức mạnh dạng tiềm ẩn, không biến thành quyền lực trị để thực mục tiêu trị Lật tìm khứ lịch sử loài người thấy, giai cấp thống trị, quyền lực trị họ tổ chức thành Nhà nước thống trị, lại giai cấp bị trị, không cầm quyền Các giai cấp nguyên tắc họ có quyền trị nên họ chuyển “quyền” thành quyền lực trị Nhưng không tổ chức nên “quyền” tạo thành “lực” trị Thực tiễn cho thấy, có nhiều lần không chịu áp bức, bóc lột giai cấp thống trị, giai cấp không cầm quyền đứng lên tổ chức đấu tranh chống lại giai cấp thống trị Đó đấu tranh nô lệ chống chủ nô Nhưng tính chất tự phát đấu tranh không tổ chức chặt chẽ, không thống lực lượng nên đấu tranh cuối bị giai cấp cầm quyền đàn áp, đè bẹp Chỉ đến giai cấp tổ chức “quyền” chuyển thành “lực” họ xác lập quyền lực trị dùng để đấu tranh giai cấp, giai cấp vô sản xã hội tư chủ nghĩa, hay tổ chức thành quyền lực Nhà nước lãnh đạo xã hội giai cấp công nhân chế độ xã hội chủ nghĩa Tóm lại, giai cấp không cầm quyền muốn có quyền lực trị họ phải tự tổ chức thành lực lượng mình, phải lãnh đạo 28 Quyền trị họ phải tổng hợp tổ chức thành quyền lực trị, không tổ chức họ thực đấu tranh giai cấp giai cấp không thống trị - không cầm quyền chuyển từ tự phát đến tự giác, ý thức giác ngộ họ nâng cao Hiện số nước tư chủ nghĩa, giai cấp vô sản giai cấp không cầm quyền tổ chức đấu tranh lãnh đạo Đảng cộng sản nên đấu tranh giành quyền họ chưa thắng lợi họ trở thành lực lượng trị đối lập có sức mạnh, buộc Nhà nước tư sản thống trị phải thừa nhận, thực sách họ đề để bảo vệ cho lợi ích giai cấp họ Như vậy, bước đầu giai cấp công nhân tổ chức quyền lực thể quyền trị khuôn khổ Nhà nước tư chủ nghĩa Đây thành công to lớn đường đấu tranh nhân loại công dân chủ tiến xã hội Các yếu tố ảnh hưởng tới quyền lực trị Đời sống xã hội tổng hoà mối quan hệ khác vô phức tạp, bao gồm lĩnh vực kinh tế, xã hội, trị, văn hoá Hầu hết lĩnh vực chịu chi phối quyền lực trị Nhưng tác động thường có tính chất hai chiều Quyền lực trị vậy, bị chi phối quy định lĩnh vực mà tác động Trong yếu tố kinh tế, bạo lực tư tưởng Đây phân hệ quyền lực trị độc lập mà giai cấp, tầng lớp sử dụng để đạt tới quyền lực trị 2.1 Kinh tế Kinh tế tổng thể kỹ thuật quốc dân quốc gia với ngành, lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật cụ thể Lĩnh vực kinh tế đời sống xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Nó trực tiếp tạo điều kiện vật chất cần thiết để trì tồn phát triển người, sở tồn xã hội loài người giai đoạn lịch sử Vì vậy, có vai trò to lớn lĩnh vực đời sống xã hội: văn hoá, tư tưởng, tinh thần… đặc biệt 29 trị số yếu tố kiến trúc thượng tầng xã hội Dựa quan điểm vât lịch sử, C Mác Anghen xem mối quan hệ trị với kinh tế quan hệ thượng tầng kiến trúc hạ tầng sở Trong đó, hạ tầng sở - kinh tế giữ vai trò định Đồng thời thượng tầng kiến trúc – trị, có tính độc lập tương đối, tác động trở lại với sở hạ tầng Vì mà nắm quyền kiểm soát sở hạ tầng Điều Mác – Anghen Lênin khẳng định mà đến số học giả phương Tây phải thừa nhận Như Russel cho rằng: “sau phân tích đến quyền lực kinh tế khác nằm việc có toàn quyền mảnh đất” (1) Như vậy, việc nắm giữ quyền lực trị suy đến nắm giữ, sử dụng tư liệu sản xuất Giai cấp nắm giữ tư liệu sản xuất họ phải nắm quyền lực kinh tế Đằng sau định trị quyền lực kinh tế Vì vậy, Lênin cho rằng: “Chính trị biểu tập trung kinh tế” (2) Sự tác động kinh tế quyền lực trị thường biểu trực tiếp có khủng hoảng kinh tế thường kéo theo khủng hoảng trị Đằng sau khách, phủ, đảng phái trị giới chủ, lực kinh tế hùng mạnh Họ giật dây, tác động vào trình định phủ để có lợi cho họ, thay đổi nội các, lật đổ phủ lợi ích kinh tế họ không đáp ứng Ngoài tác động kinh tế quyền lực gián tiếp thông qua bạo lực, tư tưởng Các lực kinh tế thường dùng bạo lực để gây sức ép phủ gây áp lực quân quốc gia khác mối quan hệ quốc tế để thoả mãn lợi ích kinh tế Họ người kiểm soát phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền nhằm giành lợi trị cho 2.2 Bạo lực (1) (2) Bertrand Russed – Quyền lực – NXB Sài Gòn – 1972 V.I Lênin Toàn tập – NXB Tiến bộ, Matxcơva 1977 – Tr 42, Tr 349 30 ... rõ khái niệm quyền lực trị - chìa khoá để nghiên cứu phạm trù cách tương đối đầy, đủ rõ nét CHƯƠNG II: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHẠM TRÙ QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ Nguồn gốc quyền lực trị Quyền lực mối quan... Mác Anghen rõ quyền lực trị, theo nghĩa bạo lực có tổ chức giai cấp để trấn áp giai cấp khác” (1) Tóm lại, phân tích quyền uy, quyền lực quyền lực trị (chính trị, quyền trị lực trị) có tác dụng... I: QUYỀN LỰC VÀ QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ Quan niệm quyền lực quyền lực trị Một vấn đề nhất, quan trọng trị vấn đề quyền lực (tức xoay quanh vấn đề dành, giữ sử dụng) từ sớm người ý thức vấn đề trị,
- Xem thêm -

Xem thêm: Mon quyen luc chinh tri va cam quyen PHẠM TRÙ QUYỀN lực CHÍNH TRỊ, Mon quyen luc chinh tri va cam quyen PHẠM TRÙ QUYỀN lực CHÍNH TRỊ, Mon quyen luc chinh tri va cam quyen PHẠM TRÙ QUYỀN lực CHÍNH TRỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay