HDedu Tổng hợp đề thi thử hóa beeclass có đáp án 2017

196 382 8
  • Loading ...
1/196 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 14:13

http://beeclass.tk/ www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Group Hóa Học BeeClass ĐỀ THI THỬ LẦN NĂM HỌC: 2016 – 2017 Môn: Hoá Học Thời gian làm bài: 90 phút; Ngày thi: Thứ bảy 27/08/2016 (Đề thi có 50 câu - trang) Bắt đầu tính lúc 21h00’, hết làm lúc 22h30’ bắt đầu điền đáp án Thời gian nộp muộn lúc 22h45’ Câu 1: Trong nguyên tử ion bắt buộc phải có thành phần A proton B proton electron C nơtron Mã đề 201 D proton nơtron Câu 2: Cracking V lít butan với hiệu suất 75% hỗn hợp X hiđrocacbon Đốt cháy hoàn toàn X, cần vừa đủ 2,6 mol O2 V lít butan đktc có giá trị là: A 11,2 B 8,96 C 5,6 D 6,72 Câu 3: Ancol đun với H2SO4 đặc nhiệt độ thích hợp tạo anken A ancol metylic B ancol tert-butylic C 2,2-đimetylpropan-1-ol D ancol sec-butylic Câu 4: Cho chất sau: Al, Al2O3, AlCl3, Al(OH)3 Số chất thể tính chất lưỡng tính A B C D Câu 5: Ở trạng thái bản, nguyên tử của nguyên tố X có electron lớp L (lớp thứ hai) Số proton có nguyên tử X A B C D Câu 6: Cho khí CO2 vào bình kín chứa Al(OH)3 A Có phản ứng xảy tạo muối Al2(CO3)3 B Lúc đầu tạo Al2(CO3)3, không bền, tự phân hủy tạo Al(OH)3 CO2 C Không có phản ứng xảy D Có tạo Al2(CO3)3 lúc đầu, sau với CO2 có dư thu Al(HCO3)3 Câu 7: Số ancol đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12O tác dụng với CuO đun nóng sinh andehit A B C D Câu 8: Hidrat hóa có xúc tác 3,36 lít C2H2 (đktc) thu hỗn hợp A (hiệu suất phản ứng 60%) Cho hỗn hợp A tác dụng với AgNO3/NH3 thu m gam kết tủa Giá trị của m A 48,24 B 33,84 C 14,4 D 19,44 Câu 9: Một hỗn hợp X gồm CH3COOH, CH2=CH-CH2OH, CH3CH2OH, C3H5(OH)3 Cho 25,4 gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu dược 5,6 lít H2 (đktc) Mặt khác đem đốt cháy hoàn toàn 25,4 gam hỗn hợp X thu a mol CO2 27 gam H2O Giá trị của a A 1,25 B C 1,4 D 1,2 Câu 10: Silic phản ứng với tất chất dãy sau đây, A CuSO4, SiO2, H2SO4 loãng B F2, Mg, NaOH C Na2CO3 nóng chảy, KOH, NaCl D HF, O2, CH3COOH Câu 11: A, B nguyên tố thuộc phân nhóm thuộc chu kì liên tiếp bảng tuần hoàn Tổng số proton hạt nhân nguyên tử 30 A, B nguyên tố sau A Li Na B Na K C Mg Ca D Be Mg Câu 12: Cho phản ứng: C6H5-CH=CH2 + KMnO4  C6H5COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O Tổng hệ số (nguyên, tối giản) tất chất phương trình hóa học của phản ứng A 31 B 34 C 24 D 27 Trang 1/5 – Mã đề 201 http://beeclass.tk/ www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Câu 13: Khi hòa tan gam Zn vào dung dịch HCl dư cách sau kẽm tan hết nhanh A Kẽm dạng bột mịn vào 100ml dung dịch HCl 1M B Kẽm dạng viên vào vào 200ml dung dịch HCl 1M C Kẽm dạng viên vào vào 100ml dung dịch HCl 2M D Kẽm dạng bột mịn vào 200ml dung dịch HCl 2M Câu 14: Cho cân sau: 2NO2 N2O4 H = ? (kJ/mol) Biết NO2 màu nâu đỏ, N2O4 không màu Từ hình vẽ dự đoán giá trị H của cân A H < B Không xác định C H > D H = Câu 15: Hỗn hợp X gồm ancol propylic, ancol metylic, etylen glicol, glixerol, sobitol Khi cho m(g) X tác dụng với Na dư thu 5,6 lít H2 (đktc) Nếu đốt cháy m gam X cần vừa đủ 25,76 lít khí O2 (đktc), sau phản ứng thu 21,6g H2O Phần trăm khối lượng của ancol propylic hỗn hợp X A 50% B 45% C 67,5% D 30% Câu 16: Cho phản ứng sau: Fe(NO3)2 + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + NO2 + H2O Nếu tỉ lệ mol của NO NO2 2:3 tổng hệ số tối giản của chất tham gia A 23 B 16 C 27 D 12 Câu 17: Kim cương than chì dạng thù hình của nguyên tố cacbon, lại có nhiều tính chất khác độ cứng, khả dẫn điện, chúng có tính chất khác A Chúng có thành phần nguyên tố cấu tạo khác B Kim cương kim loại than chì phi kim C Các nguyên tử cấu thành chúng có cách xếp khác mạng tinh thể D Do than chì chứa nhiều tạp chất nguyên tố chính, kim cương hoàn toàn tinh khiết Câu 18: Đốt cháy 1,6g este A thu 3,52g CO2 1,152g H2O Nếu cho 10g A tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 16g chất rắn khan B Vậy công thức của muối có chất rắn B A NaOOC-CH2-CH(OH)-CH3 B CH2=C(CH3)COONa C NaOOC(CH2)3CH2OH D CH2=CHCOONa Câu 19: Để sản xuất 100kg loại thủy tinh có công thức Na2O.CaO.6SiO2 cần phải dùng kg natri cacbonat với hiệu suất 100% A 22,17 B 27,12 C 25,15 D 20,92 Câu 20: Một loại phân lân superphotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, lại gồm chất không chứa photpho Độ dinh dưỡng của loại phân lân A 45,75% B 39,76% C 48,52% D 42,25% Câu 21: Cho 2,32g oxit của kim loại vào bình đựng dung dịch HCl dư, thu 2,87g sản phẩm Đun sôi đến cạn bình sau phản ứng thu khối lượng chất rắn A 2,87 gam B 4,52 gam C 2,16 gam D 1,56 gam Câu 22: Trong chất sau đây, chất có nhiệt độ sôi cao nhất? A C2H5OH B CH3CH3 C CH3OCH3 D CH3COOH Câu 23: Cho dãy kim loại sau: Ag, Cu, Fe, Al Các kim loại theo xếp theo chiều tăng dần của tính chất A dẫn nhiệt B dẫn điện C tính dẻo D tính khử Trang 2/5 – Mã đề 201 http://beeclass.tk/ www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Câu 24: Hợp chất hữu có phản ứng tráng bạc A CH3COOCH3 B CH3CHO C C2H5OH D CH3COOH Câu 25: Cho hỗn hợp gồm Fe Mg vào dung dịch AgNO3, phản ứng xảy hoàn tòan thu dung dịch X(chứa muối) chất rắn Y (chứa kim loại) Hai muối X A AgNO3 Fe(NO3)2 B Mg(NO3)2 Fe(NO3)3 C Mg(NO3)2 Fe(NO3)2 D Mg(NO3)2và AgNO3 Câu 26: Nhận xét sau không phenol (C6H5OH)? A Phenol tan dung dịch KOH B Phenol phản ứng với dung dịch Br2, tạo kết tủa C Tính axit của phenol nhỏ của axit cacbonic D Trong công nghiệp phenol sản xuất trực tiếp từ benzen Câu 27: Este sau điều chế trực tiếp từ axit ancol A HCOOCH=CH2 B CH3COOC2H5 C CH3COOC6H5 D CH3COOCH=CH-CH3 Câu 28: Phát biểu sau đúng? A Ở điều kiện thường, kim loại thể rắn B Các kim loại có số oxi hóa hợp chất C Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại tính khử D Ở điều kiện thường, kim loại nặng nước Câu 29: Cho hỗn hợp kim loại Fe, Mg, Zn vào cốc đựng dung dịch CuSO4 dư, thứ tự kim loại tác dụng với muối A Fe, Zn, Mg B Mg, Zn, Fe C Mg, Fe, Zn D Zn, Mg, Fe Câu 30: Ankadien hidrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung A CnH2n-2 (n ≥ 2) B CnH2n (n ≥ 2) C CnH2n+2 (n ≥ 1) D CnH2n-2 (n ≥ 3) Câu 31: Cho 24,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Zn tác dụng với 200 ml dung dịch H2SO4 aM thu 8,96 lít H2 (đktc) Nếu cho 24,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 400 ml dung dịch H2SO4 aM thu 11,2 lít H2 (đktc) Giá trị a A 2,5 B 1,25 C D 1,5 Câu 32: Cho chất: FeCO3, Fe(NO3)2, FeSO4, FeS, CuS Số lượng chất có khí thoát cho vào dung dịch HCl đun nóng nhẹ A B C D Câu 33: Cho CH3CHO phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu A CH3CH2OH B CH3COOH C HCOOH D CH3OH Câu 34: Số hợp chất thuộc loại anđehit xeton có CTPT C5H10O A B C D Câu 35: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Mg Fe dung dịch HCl dư Sau phản ứng thu 11,2 lít khí (đktc) dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu gam muối khan? A 55,5 gam B 91,0 gam C 90,0 gam D 71,0 gam Câu 36: Hỗn hợp X chứa axetilen, propin H2 nặng 9,5 gam tích 10,528 lít Đun nóng X (xt Ni) thu hỗn hợp khí Y gồm hidrocacbon Dẫn Y qua bình A đựng lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 xuất 47,61 gam kết tủa Khí thoát khỏi bình A tích 2,24 lít dẫn tiếp qua bình B đựng dung dịch Br2 dư, sau kết thúc phản ứng thấy có 1,344 lít hỗn hợp khí Z thoát khỏi bình B Biết thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Số mol của C2H2 X Y A 0,05 B 0,23 C 0,18 D 0,13 Câu 37: Oxi hóa m gam hỗn hợp X gồm Cu Fe (tỉ lệ mol tương ứng 3:2) 3,92 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm O2 Cl2 thu hỗn hợp rắn Z gồm oxit kim loại muối clorua Để hòa tan hoàn toàn lượng hỗn hợp Z cần 150 ml dung dịch HCl 2M thu dung dịch T Thêm tiếp dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch T thu 82,55 gam kết tủa Giá trị của m A 12,16 gam B 7,6 gam C 15,2 gam D 18,24 gam Trang 3/5 – Mã đề 201 http://beeclass.tk/ www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Câu 38: Khi cho 39,2 gam hỗn hợp M gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3, CuO Cu (trong oxi chiếm 18,367% khối lượng) tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 a mol/l thể tích dung dịch HNO3 tham gia phản ứng 850 ml Sau phản ứng thu 0,2 mol NO (sản phẩm khử của N+5) Giá trị của a A 2,0 B 1,0 C.1,5 D 3,0 Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn 45,34 gam hỗn hợp X chứa este mạch thẳng cần dùng 33,04 lít O2 (đktc), thu 1,6 mol CO2 Mặt khác đun nóng 45,34 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu muối đa chức m gam ancol đơn chức Giá trị m A 21,92 B 23,84 C 25,36 D 29,55 Câu 40: Hỗn hợp X gồm MgCO3, CaCO3, MgSO3, CaSO3 Hoà tan hoàn toàn 43,6 gam hỗn hợp X 200 gam dung dịch HCl dư thu 8,96 lít hỗn hợp CO2 SO2 (đktc) có tỉ khối so với H2 29,5 dung dịch Y Nồng độ phần trăm MgCl2 Y A 4,32% B 6,48% C 5,18% D 8,64% Câu 41: Hòa tan hỗn hợp rắn X gồm Fe(NO3)2, Cu FeO dung dịch chứa 0,58 mol HCl thu dung dịch Y chứa muối clorua 4,032 lít khí NO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Nếu cho HNO3 dư vào Y thấy thoát 0,896 lút NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Khối lượng hỗn hợp rắn X ban đầu A 27,32 gam B 32,60 gam C 26,84 gam D 37,40 gam Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn 3,68 gam hỗn hợp C S O2 vừa đủ thu hỗn hợp X gồm CO2 SO2 Dẫn X từ từ qua 100 ml dung dịch Y chứa NaOH KOH đến phản ứng hoàn toàn thu V1 ml dung dịch Z chứa m1 gam muối Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Z thấy xuất 38,83 gam kết tủa Nếu dẫn X từ từ qua 160 ml dung dịch Y đến phản ứng hoàn toàn thu V2 ml dung dịch T, cô cạn T thu m2 gam rắn khan Biết m2 – m1 = 8,82 trộn 6V1 ml dung dịch Z với V2 ml dung dịch T dung dịch sau phản ứng chứa muối trung hòa Giá trị m1 + m2 gần với A 51 B 52 C 53 D 54 Câu 43: Cho phát biểu: (a) Phenol tan vô hạn nước 66oC (b) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 môi trường axit loãng có xảy phản ứng oxi hóa-khử (c) Propan-1,3-điol hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh thẫm (d) HCHO làm màu dung dịch Br2 HCHO xảy phản ứng cộng với Br2 (e) Benzen, toluene, naptalen xếp vào nhóm hidrocacbon thơm chúng có mùi thơm (f) Tách nước ancol đơn chức bậc I số cacbon lớn H2SO4 (đ, 170oC) thu anken Số phát biểu A B C D Câu 44: Hòa tan hoàn toàn (m + 9,8) gam hỗn hợp X gồm Ca, Na2O Al4C3 vào nước dư, sau phản ứng thu dung dịch Y hỗn hợp khí Z Cho từ từ 950 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y, phản ứng kết thúc, lọc lấy kết tủa nung không khí đến khối lượng không đổi thu 7,65 gam chất rắn Mặt khác, cần dùng 0,56m gam khí oxi để đốt cháy hoàn toàn Z, phân tích sản phẩm thấy tỉ lệ khối lượng của CO2 H2O tương ứng 11/12 Phần trăm khối lượng của Al4C3 X gần với A 24% B 25% C 26% D 27% Câu 45: E chất hữu chức tạo axit cacboxylic số C ancol no, đa chức X (X có số nguyên tử C không lớn 3) Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần dùng 6,72 lit khí oxi (đktc), sau phản ứng thu hỗn hợp gồm CO2 nước thỏa mãn 7nE = nCO2 – nH2O Mặt khác, thủy phân 2m gam E lượng NaOH dư, cô cạn lượng sản phẩm sau nung CaO thu hỗn hợp khí T đẳng mol Dẫn toàn lượng T vào dung dịch AgNO3/NH3 dư 23,22 gam kết tủa Biết tỉ khối của T so với He 8,25 Tổng số nguyên tử E A 23 B 18 C 25 D 15 Câu 46: Dung dịch X gồm 0,2 mol NaCl, a mol BaCl2 b mol NH4Cl Dung dịch Y gồm 0,1 mol K2CO3 0,7 mol KOH Trộn hai dung dịch X Y vào nhau, lọc bỏ kết tủa đun nóng cho khí bay hết Sau thêm lượng dư dung dịch FeSO4 thu 41,3 gam kết tủa Tỉ số a : b có giá trị A : B : C : D : Trang 4/5 – Mã đề 201 http://beeclass.tk/ www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Câu 47: Cho hỗn hợp T gồm este X, Y, Z mạch hở, không phân nhánh (MX < MY < MZ) Y Z có số mol số liên kết  phân tử Thủy phân hoàn toàn lượng hỗn hợp T dung dịch NaOH vừa đủ dung dịch N chứa muối, phần có ancol đơn chức khối lượng 11,2 gam Cô cạn N cho phản ứng hoàn toàn với vôi xút thu 6,72 lít hỗn hợp khí (đktc) Mặt khác đốt cháy hoàn toàn lượng muối dung dịch N thu 0,275 mol CO2 0,175 mol H2O Phần trăm khối lượng của Y hỗn hợp T A 19,37% B 38,29% C 22,97% D 25,68% Câu 48: Cho phát biểu: (a) Sục CO2 vào dung dịch NaAlO2 thấy kết tủa xuất (b) Dung dịch NaHCO3 có môi trường axit (c) Chắc chắn có khí sinh nung NH4NO3 (d) Liên kết kim loại nhóm IA phi kim nhóm VIIA liên kết cộng hóa trị (e) Hỗn hợp tecmit gồm bột nhôm oxit sắt ứng dụng để hàn đường ray xe lửa (f) Nitrophotka hỗn hợp của NH4H2PO4 KNO3 Số phát biểu A B C D Câu 49: Đốt cháy 16,96 gam hỗn hợp gồm Fe Mg oxi thời gian thu hỗn hợp rắn X Hòa tan hết X 242 gam dung dịch HNO3 31,5% thu dung dịch Y 1,792 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O NO có tỉ khối so với He 10,125 Cô cạn Y đem nung đến khối lượng không đổi thấy khối lượng chất rắn giảm 56,6 gam Mặt khác, cho NaOH dư vào dung dịch Y, lấy kết tủa nung không khí đến khối lượng không đổi thu 25,6 gam chất rắn khan Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)3 Y gần với A 10% B 13% C 15% D 16% Câu 50: Chia 0,06 mol hỗn hợp A gồn ancol đơn chức X, Y (MX < MY) mạch hở, no không no (chứa liên kết đôi) thành phần nhau: - Phần 1: Đem oxi hóa CuO nung nóng thu sản phẩm, lấy sản phẩm phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu 10,8 gam Ag - Phần 2: Cho vào bình kín dung tích lít sau bơm O2 vào Nung nhiệt độ bình đến 136,5oC để ancol bay hết, áp suất bình lúc 0,8736 atm Bật tia lửa điện để đốt cháy hết ancol (sau phản ứng O2 dư) đưa nhiệt độ 0oC áp suất bình lúc 0,3136 atm Áp suất nước không đáng kể Vậy Y có tối đa đồng phân thỏa mãn tính chất trên? A B C D Nhóm đề: Bee Phan, Lâm Mạnh Cường, Lương Anh Nhật, Duy Anh Nguyễn, Vũ Văn Vinh Trang 5/5 – Mã đề 201 http://beeclass.tk/ www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Group Hóa Học BeeClass ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ LẦN Thứ bảy, ngày 27/08/2016 01 A 11 B 21* C 31 C 41 A 02 B 12 B 22 D 32 B 42 D 03 B 13 D 23 D 33 A 43 A 04 C 14 A 24 B 34 C 44 A Các câu KHÓ (01% - 49% đúng) 05 B 15 B 25 C 35 A 45 C 06 C 16 A 26 D 36 A 46 B 07 D 17 C 27 B 37 C 47 A Các câu KHÁ (50% - 80% đúng) 08 B 18 C 28 C 38 A 48 B 09 D 19 A 29 B 39 C 49 B 10 B 20 D 30 D 40 B 50 B Các câu DỄ (81% - 100% đúng) Số lượng tham gia thi: 52 Kết thi: Trung bình 5,935/10 Top 10 xếp hạng Hạng Nhất Nhì Ba 10 Điểm 8.4 8.0 8.0 7.4 7.2 7.2 7.0 7.0 6.8 6.8 Họ tên (năm sinh) Trần Đông A (1999) Nguyễn Như Toàn (1999) Nguyễn Thiện Hải (1996) Lê Văn Thắng (1999) Nguyễn Văn Yên (1999) Huỳnh Tuấn An (1999) Bùi Thanh Hiền (1999) Trần Hoàng Nhật Sang (1999) Trọng Luân (1999) Phạm Trung Hiếu (2000) Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn THPT Hùng Thắng Đại học Bách Khoa THPT Yên Định THPT Thạch Thất THPT chuyên Bến Tre THPT Buôn Hồ THPT chuyên Võ Nguyên Giáp THPT Nguyễn Hiền THPT Cổ Loa Phổ điểm group Trang 6/5 – Mã đề 201 Tỉnh / Thành phố Bình Định Hải Phòng TP.HCM Thanh Hóa Hà Nội Bến Tre Đăk Lăk Quảng Bình Quảng Nam Hà Nội http://beeclass.tk/ www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Group Hóa Học BeeClass ĐỀ THI THỬ LẦN NĂM HỌC: 2016 – 2017 Môn: Hoá Học Thời gian làm bài: 90 phút; Ngày thi: Thứ bảy 24/09/2016 (Đề thi có 50 câu - trang) Bắt đầu tính lúc 21h00’, hết làm lúc 22h30’ bắt đầu điền đáp án Thời gian nộp muộn lúc 22h45’ Mã đề 202 Câu 1: Cho 0,2 mol NO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH thu dung dịch X Dung dịch X chứa chất tan A NaNO3 NaOH B NaNO3; NaNO2 NaOH C NaNO3 NaNO2 D NaNO2 NaOH Câu 2: Cho nguyên tố X (1s22s22p63s1), Y (1s22s22p63s23p5), Z (1s22s22p4) Phát biểu không A Liên kết hóa học X Y liên kết ion B X, Y, Z nằm chu kỳ liên tiếp bảng tuần hoàn hóa học C Y Z phi kim D Đốt X Z không khí khô thu hợp chất có công thức phân tử X2Z2 Câu 3: Khi làm kem que trái người ta thường làm sau: Cắm que tre vào ô đựng nước trái đặt vào khay đá có đựng nước đá hòa tan nhiều muối ăn Tất cho vào làm lạnh Nước trái nhanh chóng đông lại thành kem que Người ta lợi dụng tính chất dùng muối làm kem que? A Muối ăn giúp trì nhiệt độ 0oC làm kem chóng đông B Muối ăn giúp tăng tốc độ làm lạnh dẫn nhiệt tốt C Muối ăn thu nhiệt với độ lạnh nước đá tác động làm trái nhanh chóng đông D Nhiệt độ nước đá 0oC, cho muối ăn, nhiệt độ giảm xuống 0oC   2SO3 (k) H  Câu 4: Cho cân hóa học sau: 2SO2 (k) + O2 (k)   Cho biện pháp: (1) Tăng nhiệt độ (4) Giảm áp suất phản ứng (2) Thổi thêm khí O2 (5) Dùng thêm xúc tác V2O5 (3) Giảm lượng SO3 (6) Giảm lượng SO2 Số biện pháp làm cân chuyển dịch theo chiều thuận A B C D V2 O5 Câu 5: Có thể dùng CaO nung để làm khô chất khí A NH3, SO2, CO, Cl2 B N2, NO2, CO2, CH4, H2 C NH3, O2, N2, H2, C2H4 D N2, Cl2, O2 , H2 Câu 6: Cho phương trình phản ứng: FeO + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + NO2 + H2O Nếu tổng hệ số cân tối giản 556 tỉ lệ hệ số trước FeO HNO3 gần với A 0,25 B 0,26 C 0,27 D 0,28 Câu 7: Cho dãy oxit: MgO; Al2O3; CrO3; ZnO; Cr2O3 Số oxit có tính chất lưỡng tính A B C D Câu 8: Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic (no,đơn chức) ancol đơn chức Đốt cháy hoàn toàn 10,6g X thu 17,6g CO2 9g H2O Thực phản ứng este hóa 10,6g X với hiệu suất 60% thu m gam este Giá trị m A 3,12 B 2,64 C 5,28 D 4,40 Trang 1/5 – Mã đề 202 http://beeclass.tk/ www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Câu 9: Điều khẳng định sau đúng? A Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2, thu kết tủa keo trắng B Thạch cao nung có công thức CaSO4.2H2O C Hỗn hợp gồm Ba Al2O3 có tỉ lệ mol : tan hết nước dư D Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, kim loại kiềm có bán kính nguyên tử giảm dần Câu 10: Một loại phân lân superphotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihidrophotphat , lại gồm chất không chứa photpho Độ dinh dưỡng loại phân lân A 45,75% B 39,76% C 48,52% D 42,25% Câu 11: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2CO3 ; K2CO3 ; BaCO3 dung dịch HCl dư thu khí X dung dịch Y - Để hấp thụ hoàn toàn khí Y cần lượng tối thiểu 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M - Cô cạn dung dịch Y thu 51,15g muối khan Giá trị m A 47,85 B 58,50 C 44,55 D 33,80 Câu 12: Nung nóng bình kín chứa a mol NH3 b mol O2 (có xúc tác Pt) để chuyển toàn NH3 thành NO Làm nguội thêm nước vào bình, lắc thu dung dịch HNO3 (không khí dư) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Tỉ lệ a : b A : B : C : D : Câu 13: Phenol phản ứng với chất số chất sau: NaOH, HCl, Br2, (CH3CO)2O, Na, NaHCO3, CH3CH2OH, HNO3? A B C D Câu 14: Phát biểu sau đúng? A Axit panmitic axit stearic đồng phân B NaCl, HCl, CH3COOH chất điện ly mạnh C Phenol tan tốt nước lạnh tan nước nóng D Tơ nitron (hay tơ olon) tổng hợp từ phản ứng trùng hợp Câu 15: Cho dãy chất: metyl metacrylat; triolein; saccarozo; tinh bột; glyxylalanin; tơ nilon-6,6 Số chất dãy bị thủy phân đun nóng môi trường axit A B C D Câu 16: Dẫn luồng khí CO đến dư qua ống sứ chứa 13,92 gam Fe3O4 14,4 gam CuO nung nóng, sau phản ứng xảy hoàn toàn, rắn lại ống sứ có khối lượng m gam Giá trị m A 16,46 gam B 14,48 gam C 18,82 gam D 21,60 gam Câu 17: Chất sau tác dụng với dung dịch NaOH loãng, nhiệt độ thường? A SiO2 B NaCl C CO D Cl2 Câu 18: Cho 20g Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng kết thúc thu V lít khí NO (đktc) 3,2g chất rắn Giá trị V A 0,896 lít B 4,48 lít C 6,72 lít D 2,24 lít Câu 19: X hidrocacbon mạch hở, phân nhánh, có công thức phân tử C5H8 Biết X có khả làm màu nước Brom tham gia phản ứng với AgNO3 dung dịch NH3 Tên X theo IUPAC A 2-metylbut-3-in B 3-metylbut-1-in C pent-1-in D 2-metylbuta-1,3-dien Câu 20: Cho 1,152g hỗn hợp Fe, Mg tác dụng với dung dịch AgNO3 dư Sau phản ứng thu 8,208g kim loại Vậy phần trăm khối lượng Mg hỗn hợp đầu A 72,92% B 62,50% C 41,67% D 63,54% Câu 21: Phát biểu không đúng? A Este điều chế từ axit ancol tương ứng B Cho glucozo tác dụng với lượng dư H2 có Ni làm xúc tác thu sobitol C Kim loại Na, Al điều chế phương pháp điện phân nóng chảy D Thành phần có quặng manhetit Fe3O4 Trang 2/5 – Mã đề 202 http://beeclass.tk/ www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Câu 22: Phản ứng sau không phản ứng oxi hóa – khử? A Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H2O B Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 0 t t  BaO + 2CO2 + 2H2O D 4Fe(OH)2 + O2   2Fe2O3 + 4H2O C Ba(HCO3)2  Câu 23: Cho khí sau: Cl2, CO2, H2S, SO2, N2, C2H4, O2 Số chất khí làm màu nước Br2 A B C D Câu 24: Cho este: C6H5OCOCH3 (1); CH3COOCH=CH2 (2); CH2=CH-COOCH3 (3); CH3CH=CH-OCOCH3 (4); (CH3COO)2CH-CH3 (5) Có este thủy phân không tạo ancol? A B C D Câu 25: Cho hợp chất sau: (NH4)2SO4, H2SO4, NH4NO3, CuCl2, FeCl3 Chất sau phân biệt chất trên? A Ba(OH)2 B NaOH C HCl D KCl Câu 26: Cho CH3OH tác dụng với CO dư để điều chế axit axetic Phản ứng xong thu hỗn hợp chất lỏng gồm axit ancol dư có M = 53 Hiệu suất phản ứng A 82% B 66,67% C 75% D 60% Câu 27: Phản ứng sau phản ứng oxi hóa – khử? A 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O B 2KNO3 → 2KNO2 + O2 C CaCO3 → CaO + CO2 D 4FeCO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2 Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn ancol X mạch hở thu thể tích CO2 thấp thể tích H2O điều kiện X có đặc điểm A Ancol no, đơn chức B Ancol không no, đơn chức C Ancol không no, đa chức D Ancol đơn đa chức no Câu 29: Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe2O3 CuO CO dư nhiệt độ cao thu 8,96 lít khí CO2 (đktc) 17,6g chất rắn Giá trị m A 12g B 24g C 36g D 28g Câu 30: Hỗn hợp X gồm anken ankin (đều mạch hở) Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit khí X (đktc), thu 12,1g CO2 4,5g H2O Nếu cho 2,28g X tác dụng với nước brom (dư) khối lượng brom tham gia phản ứng tối đa A 16g B 20g C 12g D 8g Câu 31: Cho chất sau đây, chất có nhiệt độ sôi cao A CH3COOH B CH3CH3 C CH3CHO D CH3CH2OH Câu 32: Oxi hóa m gam metanal O2 (có xúc tác) thời gian thu 1,4m gam hỗn hợp X gồm andehit axit cacboxylic Cho toàn X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư NH3 đun nóng thu 10,8 gam Ag Giá trị m A 1,2 B 3,0 C 2,1 D 4,2 Câu 33: Dãy chất có khả tham gia phản ứng thủy phân dung dịch H2SO4 đun nóng A fructozơ, saccarozơ tinh bột B saccarozơ, tinh bột xenlulozơ C glucozơ, saccarozơ fructozơ D glucozơ, tinh bột xenlulozơ Câu 34: Chọn câu phát biểu sai A Số khối tổng số proton notron B Tổng số p số e gọi số khối C Trong nguyên tử số proton electron D Số p số e Câu 35: Loại đường sau có nhiều mía? A fructozơ B glucozơ C saccarozơ D amilozơ Câu 36: Từ 81g tinh bột, phương pháp lên men rượu, thu a gam etanol (hiệu suất 80%) Oxi hóa 0,1a gam etanol phương pháp lên men giấm với hiệu suất H% thu hỗn hợp X Để trung hòa X cần vừa đủ 60 ml dung dịch NaOH 1M Giá trị H A 80 B 75 C 45 D 60 Trang 3/5 – Mã đề 202 http://beeclass.tk/ www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Câu 37: Phát biểu sau không đúng? A Axit glutamic phản ứng với NaOH theo tỷ lệ 1:2 B Phenol ứng dụng để điều chế thuốc diệt cỏ 2,4 – D C Trong công nghiệp CH3COOH điều chế từ CH3OH D Xenlulozo tinh bột đồng phân chúng có công thức phân tử Câu 38: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm NaNO3; Al(NO3)3; Cu(NO3)2 thu 10g chất rắn Y hỗn hợp khí Hấp thụ khí Z vào 112,5g H2O dung dịch axit có nồng độ 12,5% có 0,56 lit khí (đktc) thoát Phần trăm khối lượng NaNO3 hỗn hợp X A 21,25% B 42,5% C 17,49% D 8,75% Câu 39: Đun nóng axit axetic với ancol isoamylic (3-metylbutan-1-ol) có H2SO4 đặc làm xúc tác thu isoamyl axetat (dầu chuối) Biết hiệu suất phản ứng đạt 68% Lượng dầu chuối thu đun nóng 132,35 gam axit axetic với 200,00 gam ancol isoamylic A 286,70 gam B 195,00 gam C 200,90 gam D 295,50 gam Câu 40: Phát biểu sau đúng? A Hợp chất hữu hợp chất chứa hai nguyên tố C H B Hidrocacbon hợp chất chứa ba nguyên tố C, H O C Phenol tác dụng với Na NaOH D Tất nguyên tố thuộc nhóm IA kim loại kiềm Câu 41: X axit cacboxylic đơn chức; Y axit cacboxylic hai chức (MX < MY); Z ancol đơn chức; T ancol chức (MZ < MT); H este chức tạo X T; G este chức tạo Y Z ; biết X, Y, Z, T, H, G no mạch hở Cho 10,32 gam hỗn hợp E gồm X (x mol), Y (2x mol), Z, T, H, G tác dụng với dung dịch NaOH (dùng dư 20% so với lượng phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng rắn khan F (trong F có tỉ lệ số mol muối axit đơn chức với muối axit đa chức : 3) hỗn hợp ancol Z, T Cho hỗn hợp ancol Z, T qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 5,17 gam thoát 1,232 lít khí H2 (đktc) Đốt cháy hết F cần 0,16 mol O2, thu 2,088g H2O Biết Z chiếm 30% số mol hỗn hợp Phần trăm khối lượng T E A 7,36% B 9,45% C 8,67% D 6,46% Câu 42: Cho 37,09 gam hỗn hợp X gồm CaC2; Al4C3; Ca; Al vào nước dư thu dung dịch Y 17,36 lít hỗn hợp khí Z (đktc) Nung nóng Z với xúc tác Ni đến phản ứng hoàn toàn thu 11,75 gam hỗn hợp khí T gồm hiđrocacbon Dẫn T qua dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 16,8 gam kết tủa, đốt cháy hỗn hợp khí thoát dẫn hỗn hợp sản phẩm qua dung dịch Ba(OH)2 dư khối lượng dung dịch thu giảm 82,89 gam Phần trăm số mol đơn chất kim loại X A 18,04% B 28,85% C 35,19% D 17,36% Câu 43: khử hoàn toàn m gam oxit FexOy bàng CO thu 8,4g kim loại khí CO2 Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,35 M thu kết tủa Lọc bỏ kết tủa cho dung dịch Na2SO4 dư vào nước lọc sau phản ứng thu 5,825g kết tủa trắng Công thức oxit sắt A Fe3O4 B Fe2O3 C FeO D A, C Câu 44: Cho phát biểu sau: (a) Amilopectin có cấu trúc mạch nhánh (b) Anilin có công thức phân tử C3H7O2N (c) Các ancol đa chức phản ứng với Cu(OH)2 (d) Thủy phân hoàn toàn este môi trường NaOH thu muối ancol tương ứng (e) Andehit glucozơ ứng dụng để tráng ruột phích (f) Phenol benzen tác dụng với NaOH chúng có hidro linh động Số phát biểu A B C D Câu 45: Hidro hóa hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp A gồm hợp chất hữu có CTPT C3H6O2 cần vừa đủ 0,672 lít H2 (đktc) Mặt khác, cho toàn lượng hỗn hợp A tác dụng hết với 1,2 gam NaOH thu dung dịch B Cô cạn B thu m gam chất rắn khan Biết mol hỗn hợp A tráng gương tạo mol kết tủa Giá trị m A 1,36g B 1,76g C 2,04g D 2,14g Trang 4/5 – Mã đề 202 Tuyển tập đề luyện tốc độ BeeClass – Tập http://beeclass.vn/ Group Hóa Học BeeClass ĐỀ LUYỆN TỐC ĐỘ LẦN 17 NĂM HỌC: 2016 – 2017 Môn: Hoá Học Thời gian làm bài: 45 phút; Ngày thi: Thứ bảy 26/11/2016 Bắt đầu tính lúc 22:15, hết làm lúc 23:00 bắt đầu điền đáp án Thời gian nộp muộn lúc 23:15 Mã đề 117 Câu 1: Cho dãy chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4 Có chất dãy vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH? A B C D Câu 2: Chất sau không phản ứng với dung dịch NaOH? A CO2 B CuO C Cl2 Câu 3: Công thức cấu tạo thu gọn glixerol A HOCH2–CH2–CH2OH C HOCH2–CH(OH)–CH2OH D Al B HOCH2–CH2OH D HOCH2–CH2(OH)–CH2OH Câu 4: Cho cặp oxi hóa khử sau: Sn4+/Sn2+; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+ Cho biết tính oxi hóa tăng dần theo thứ tự: Sn4+, Cu2+, Fe3+; tính khử giảm dần theo thứ tự: Sn2+, Cu, Fe2+ Dự đoán phản ứng sau có xảy không? Cu + FeCl3 SnCl2 + FeCl3 A (có), (có) B (không), (có) C (có), (không) D (không), (không) Câu 5: Anken thích hợp để điều chế 3-etylpentan-3-ol phản ứng hiđrat hóa A 3-etylpent-2-en D 3-etylpent-1-en C 3-etylpent-3-en B 3,3-đimetylpent-2-en Câu 6: Trong nhóm halogen theo chiều tăng đần điện tích hạt nhân từ flo đến iot A Độ âm điện tăng dần B Bán kính nguyên tử giảm dần C Tính oxi hóa giảm dần D Tính khử giảm dần Câu 7: Để sản xuất 10 lít C2H5OH 46° (d= 0,8 gam/ml) cần dùng kg tinh bột biết hiệu suất trình sản xuất 80%? A 16,2kg B 8,62kg C 8,1kg D 10,125kg Câu 8: Cặp chất có xảy phản ứng oxi hóa – khử A Br2 + dung dịch FeCl2 B KHSO4 + dung dịch BaCl2 C Fe2O3 + dung dịch HNO3 đặc, nóng D Al(OH)3 + dung dịch H2SO4 đặc nguội Câu 9: Khử hoàn toàn lượng Fe2O3 CO nhiệt độ cao m gam Fe 6,72 lít CO2 (đktc) Giá trị m A 16,8 B 11,2 C 5,60 D 2,80 Câu 10: Hiđro hóa hoàn toàn 47,6 gam anđehit acrylic H2 dư (có Ni xúc tác, đun nóng) thu m gam ancol Giá trị m A 50,6 B 72,8 C 51,0 D 72,4 Câu 11: Cho chất: C2H5OH, CH3COOH; C2H2; C2H4 Số chất tạo từ CH3CHO phản ứng? A B C D Câu 12: Cho chất Al, Al4C3, Zn(OH)2, NH4HCO3, KHSO4, NaHS, Fe(NO3)2 Số chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl A B C D www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Trang 36 Lâm Mạnh Cường Tuyển tập đề luyện tốc độ BeeClass – Tập http://beeclass.vn/ Câu 13: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm a mol KNO3 b mol Fe(NO3)2 bình chân không thu chất rắn Y hỗn hợp khí Z Cho toàn Z vào nước thu dung dịch HNO3 khí thoát Biểu thức liên hệ a b A a = 2b B a = 3b C b = 2a D b = 4a Câu 14: Hỗn hợp X gồm hai anđêhit Y Z dãy đồng đẳng, MY < MZ Oxi hóa hoàn toàn 10,2 gam X thu hỗn hợp hai axit cacboxylic no, đơn chức tương ứng Để trung hòa hỗn hợp axit cần vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M Phần trăm khối lượng Z X A 40% B 43,1% C 56,86% D 54,6% Câu 15: Cho 18 gam hỗn hợp X gồm R2CO3 NaHCO3 (số mol nhau) vào dung dịch chứa HCl dư, sau phản ứng kết thúc thu 4,48 lít CO2 (ở đktc) Mặt khác nung gam X đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn Giá trị m A 2,65 B 7,45 C 6,25 D 3,45 Câu 16: Trường hợp sau không xảy ăn mòn điện hóa? A Gang thép để không khí ẩm B Một dây phơi quần áo gồm đoạn dây đồng nối với đoạn dây thép C Một tôn che mái nhà D Những thiết bị kim loại thường xuyên tiếp xúc với nước Câu 17: Cho chất sau đây: etanol, propan-1,3-diol; etilen glicol; axit axetic; amoniac; axit sunfuric Có chất tác dụng Cu(OH)2 nhiệt độ thường? A B C D Câu 18: Trong phản ứng sau: Nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2; nhiệt phân CaCO3; nhiệt phân KMnO4; nhiệt phân NH4NO3; nhiệt phân AgNO3, có phản ứng phản ứng nội oxi hóa khử? A B C D Câu 19: Cho chất sau: C2H5OH (1); H2O (2); C6H5OH (3); CH3COOH (4); HCOOH (5), thứ tự giảm dần tính axit A (1)(2) Câu 20: Cho hệ cân bằng: N2 + 3H2 ↔ 2NH3 (các chất trạng thái khí), tăng nhiệt độ tỉ khối hỗn hợp giảm Điều khẳng định sau đúng? A Khi giảm áp suất hệ cân hệ chuyển dịch theo chiều phản ứng tỏa nhiệt B Khi hóa lỏng NH3 cân hệ chuyển dịch theo chiều phản ứng tỏa nhiệt C Khi tăng nhiệt độ cân chuyển dịch theo chiều thuận D Khi thêm lượng khí He cân chuyển dịch chiều phản ứng thu nhiệt Câu 21: Hoà tan hoàn toàn 1,02 gam Al2O3 dung dịch H2SO4 loãng dư, khối lượng muối A 6,84 gam B 5,81 gam C 5,13gam D 3,42 gam Câu 22: Cho 8,24 gam α-amino axit X (phân tử có nhóm –COOH nhóm –NH2) phản ứng với dung dịch HCl dư thu 11,16 gam muối X A H2NCH(CH3)COOH B H2NCH(C2H5)COOH C H2N[CH2]2COOH D H2NCH2CH(CH3)COOH Câu 23: Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh A CH3NH2 B C6H5NH2 C NaCl D C2H5OH Câu 24: Nước cứng vĩnh cửu có chứa ion A Mg2+; Na+; HCO3- B Mg2+; Ca2+; SO42- C Mg2+; Ca2+; HCO3- D K+; Na+, CO32-; HCO3- Câu 25: Polime thành phần chất dẻo A poliacrilonitrin B polistiren C polietilen www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Trang 37 D poli (metyl metacrylat) Lâm Mạnh Cường Tuyển tập đề luyện tốc độ BeeClass – Tập http://beeclass.vn/ Câu 26: Cho chất HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH (Z); C6H5OH (phenol) (T) Dãy gồm chất xếp theo chiều tính axit tăng dần A (X), (Z), (T), (Y) B (Y), (Z), (T), (X) C (T), (Y), (Z), (X) D (Y), (T), (Z), (X) Câu 27: Hoà tan hoàn toàn 8,45 gam kim loại hoá trị II dung dịch HCl Cô cạn dung dịch sau phản ứng 17,68 gam muối khan Kim loại dùng A Ba B Zn C Mg D Fe Câu 28: Khi thuỷ phân triglixerit X, thu axit béo gồm axit oleic, axit panmitic, axit stearic Thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X A 15,680 lít B 20,160 lít C 17,472 lít D 16,128 lít Câu 29: Phát biểu sau sai? A Khí Cl2 phản ứng với dung dịch KOH loãng, nguội tạo KClO3 B Khí Cl2 tác dụng với dung dịch NaBr dư tạo Br2 NaCl C Khí F2 tác dụng với H2O đun nóng, tạo O2 HF D Khí HI bị nhiệt phân phần tạo H2 I2 Câu 30: Cho chất: metyl fomat, anđehit axetic, saccarozơ, axit fomic, glucozơ, axetilen, etilen Số chất cho phản ứng tráng bạc A B C D Câu 31: Hợp chất thơm X có công thức phân tử C7H8O Chất X tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol : Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 32: Số amin bậc hai ứng với công thức phân tử C4H11N A B C D Câu 33: Cho phản ứng HCl + KMnO4 → KCl + Cl2 + MnCl2 + H2O Tổng hệ số (số nguyên, tối giản) tất chất phương trình hóa học phản ứng A 35 B 34 C 32 D 37 Câu 34: Cho chất sau: isopren, stiren, etilen, butan, benzen, toluen Số chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime A B C D Câu 35: Chất sau có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? A CH2(NH2)COOH B CH3CH2NH2 C CH3CH2OH D CH3COOCH3 Câu 36: Hỗn hợp X gồm chất Y (C5H14N2O4) chất Z (C4H8N2O3); Y muối axit đa chức, Z đipeptit mạch hở Cho 21,5 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 0,1 mol hỗn hợp khí làm xanh quỳ tím ẩm, tỉ khối khí so với không khí lớn Mặt khác 21,5 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư đun nóng thu m gam chất hữu Giá trị m A 32,45 B 28,80 C 37,90 D 34,25 Câu 37: Cho 0,045 mol Mg 0,05 mol Fe tác dụng với V ml dung dịch X chứa Cu(NO 3)2 0,5M AgNO3 0,3M Sau phản ứng thu dung dịch Y hỗn hợp kim loại Z Cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư thu 0,672 lít H2 (đktc) Cho biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V A 120 B 200 C 150 D 100 Câu 38: Đun nóng hỗn hợp ancol đơn chức mạch hở với H2SO4 đặc 140oC thu hỗn hợp ete Lấy X số ete đem đốt cháy hoàn toàn ta có tỷ lệ nX : nCO2 : nH2O = 0,25 : : Vậy công thức ancol A metylic propenol B etylic propenol C etylic vinylic D metylic etylic www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Trang 38 Lâm Mạnh Cường Tuyển tập đề luyện tốc độ BeeClass – Tập http://beeclass.vn/ Câu 39: Phân tử amino axit X chứa nhóm -NH2, đó, nitơ chiếm 15,73% khối lượng Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol tetrapeptit mạch hở Y tạo nên từ X dung dịch chứa 0,5 mol KOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng m gam chất rắn Giá trị m A 56,4 B 55,8 C 52,15 D 50,8 Câu 40: Cho 5,2g hỗn hợp X gồm amin no, đơn chức, dãy đồng đẳng tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu 8,85g hỗn hợp muối Công thức amin hỗn hợp X A C3H7NH2 C4H9NH2 B CH3NH2 C2H5NH2 C C2H5NH2 C3H7NH2 D CH3NH2 (CH3)3N Câu 41: Chất khả làm xanh nước quỳ tím A Natri hiđroxit B Amoniac C Natri axetat D Anilin Câu 42: Khi để lâu không khí ẩm vật sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, xảy trình A Fe bị ăn mòn hóa học B Sn bị ăn mòn hóa học C Sn bị ăn mòn điện hóa D Fe bị ăn mòn điện hóa Câu 43: Cho dãy chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3, NaHCO3 Số chất lưỡng tính dãy A B C D Câu 44: Cấu hình electron ion X2+ 1s22s22p63s23p63d6 Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, nguyên tố X thuộc A Chu kì 4, nhóm VIIIA B Chu kì 4, nhóm IIA C Chu kì 4, nhóm VIIIB D Chu kì 3, nhóm VIB Câu 45: Nhiệt độ sôi chất tương ứng dãy chất sau đây, dãy hợp lý nhất? C2H5OH HCOOH CH3COOH o o A 118,2 C 100,5 C 78,3oC o o B 100,5 C 78,3 C 118,2oC C 78,3oC 100,5oC 118,2oC o o D 118,2 C 78,3 C 100,5oC Câu 46: Trong ion sau đây, ion tan nước cho môi trường trung tính? A Na+ B Fe3+ C CO32D Al3+ Câu 47: Phản ứng sau phản ứng oxi hóa-khử? A 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O B CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O C MgCl2 + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2AgCl D 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 Câu 48: Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình e 1s22s22p5 Số e lớp nguyên tử X A B C D Câu 49: Thành phần không khí gồm khí sau đây? A N2, CO2 B O2, CO2 C N2, O2 D SO2, CO2, N2 Câu 50: Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe vào dung dịch chứa hỗn hợp HNO3 H2SO4 thu 2,24 lít NO 3,36 lít SO2 sản phẩm khử (đktc) dung dịch X, cô cạn X thu m gam muối khan Giá trị m A 25 B 35 C 45 D 55 ( Hết ) www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Trang 39 Lâm Mạnh Cường Tuyển tập đề luyện tốc độ BeeClass – Tập http://beeclass.vn/ Group Hóa Học BeeClass ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN TỐC ĐỘ LẦN 18 Ngày thi: Thứ bảy 10/12/2016 01 D 11 C 21 D 31 A 41 D 02 B 12 D 22 B 32 B 42 D 03 C 13 C 23 A 33 A 43 C 04 A 14 C 24 B 34 B 44 C 05 A 15 A 25 A 35 A 45 C 06 C 16 D 26 D 36 D 46 A 07 C 17 B 27 B 37 D 47 D 08 A 18 C 28 C 38 A 48 A 09 B 19 C 29 A 39 A 49 C 10 C 20 B 30 A 40 C 50 C Các câu KHÓ (01% - 49% đúng) Các câu KHÁ (50% - 80% đúng) Các câu DỄ (81% - 100% đúng) Số lượng tham gia: 259 Trung bình: 6,451/10 Top 10 xếp hạng Hạng Điểm Họ tên (năm sinh) Trường Tỉnh / Thành phố 9.8 Lê Hải Triều (1999) THPT Nguyễn Du – Thanh Oai Hà Nội 9.8 Đinh Hà Nguyên (1999) THPT Lê Quý Đôn TP.HCM 9.6 Nguyễn Thảo Nguyên (1999) THPT chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị 9.6 Triệu Hoàng Anh (1999) THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa Hà Nội 9.6 Ngô Trung Dũng (1999) THPT chuyên Bắc Giang Bắc Giang 9.6 Nguyễn Thị Thành Thư (1999) THPT Phan Chu Trinh Đăk Nông 9.4 Lê Xuân Công (1999) THPT Hưng Nhân Thái Bình 9.4 Nguyễn Thị Phương Anh (1999) THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 9.4 Nguyễn Văn Phú (1999) THPT Đoàn Thượng Hải Dương 9.4 Lê Hoàng Nam (1999) THPT chuyên Lê Quý Đôn Bà Rịa – Vũng Tàu www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Trang 40 Lâm Mạnh Cường Tuyển tập đề luyện tốc độ BeeClass – Tập Group Hóa Học BeeClass http://beeclass.vn/ ĐỀ LUYỆN TỐC ĐỘ LẦN 19 NĂM HỌC: 2016 – 2017 Môn: Hoá Học Thời gian làm bài: 45 phút; Ngày thi: Thứ bảy 17/12/2016 Bắt đầu tính lúc 22:15, hết làm lúc 23:00 bắt đầu điền đáp án Thời gian nộp muộn lúc 23:15 Mã đề 119 Câu 1: Dẫn khí than ướt qua m gam hỗn hợp X gồm chất Fe2O3, CuO, Fe3O4 (có số mol nhau) đun nóng thu 36 gam hỗn hợp chất rắn Y Cho Y phản ứng hết với dung dịch HNO loãng dư thu 11,2 lít khí NO (sản phẩm khử đo đktc) Giá trị m A 48,2 B 54,2 C 47,2 D 46,4 Câu 2: Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần dùng vừa đủ 2,24 lít H2 (đo đktc) Khối lượng Fe thu A 15 gam B 17 gam C 16 gam D 18 gam Câu 3: Có hợp chất hữu mạch hở có công thức phân tử C3HxO vừa phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to), vừa phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng? A B C D Câu 4: Sục khí clo dư vào dung dịch chứa muối NaBr KBr thu muối NaCl KCl, đồng thời thấy khối lượng muối giảm 4,45 gam Thể tích khí clo tham gia phản ứng với muối (ở đktc) A 4,48 lít B 3,36 lít C 2,24 lít D 1,12 lít Câu 5: Khi xà phòng hóa hoàn toàn tristearin ta thu sản phẩm A C17H35COOH glixerol B C15H31COONa etanol C C17H35COONa glixerol D C15H31COOH glixerol Câu 6: Cho phương trình phản ứng sau (X, Y, Z, T ký hiệu chất): CaO,t Ni,t  Y+Z  T + 2Na2CO3  C2H6 X + NaOH  Y + 2NaOH  C2H4 + T  Chất X A HCOOH B (COOH)2 C HCOOCH3 D HOOC-COONa Câu 7: Trong gluxit: glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ có chất vừa có phản ứng tráng bạc vừa có khả làm màu nước brom? A B C D Câu 8: Ancol etylic phenol có phản ứng với A CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc nóng) B Nước Brom C Na D NaOH Câu 9: Tổng hợp polietilen từ etilen phản ứng A Crackinh B Trùng hợp C Trùng ngưng D Thủy phân Câu 10: Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 tác dụng hết với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 17,6 B 8,2 C 9,2 D 16,2 Câu 11: Alanin có công thức là: A (COOCH3)2 B C6H5NH2 C NH2C2H4COOH Câu 12: Chất sau có tính bazo mạnh C2H5NH2? www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Trang 41 D NH2CH(CH3)COOH Lâm Mạnh Cường Tuyển tập đề luyện tốc độ BeeClass – Tập A NH3 B CH3NH2 http://beeclass.vn/ C C6H5NH2 Câu 13: Polime sau có cấu trúc mạch polime phân nhánh ? A PVA B PVC C Glicogen D CH3NHCH3 D Cao su isopren Câu 14: Vị trí nguyên tố 13Al bảng tuần hoàn A Chu kì 3, nhóm IA B Chu kì 2, nhóm IIIA C Chu kì 3, nhóm IIA D Chu kì 3, nhóm IIIA Câu 15: Chất A mạch hở có công thức phân tử C4H8O2, A tham gia phản ứng tráng bạc tác dụng với Na giải phóng khí H2 Có công thức cấu tạo A thỏa mãn tính chất A B C D Câu 16: Có chất số chất sau tác dụng với dung dịch HCl: Cu, CuO; FeCl 2; Fe(NO3)2; KMnO4; KClO3; NaClO A B C D Câu 17: Cho chất sau: Al; Al2O3; NH2C2H4COOH; NaHCO3; AlCl3; SO2; Al(OH)3 Dãy chứa hết chất lưỡng tính là: A Al, Al2O3; Al(OH)3; NaHCO3; NH2C2H4COOH B Al2O3; Al(OH)3; NaHCO3; NH2C2H4COOH C Al2O3; Al(OH)3; NH2C2H4COOH D Tất chất Câu 18: Khi điện phân dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2; AgNO3, điều khẳng định sau đúng? A Tại catot xảy trình khử Cu2+ trước B Khối lượng dung dịch giảm khối lượng kim loại thoát bám vào catot C Ngay từ đầu có khí thoát catot D Tại anot xảy trình oxi hóa H2O Câu 19: Hợp chất A có công thức phân tử C8H8O2, cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu dung dịch chứa muối Số công thức cấu tạo A là: A B C D Câu 20: Cho chất sau, có chất làm màu nước brom: SO2; CO2; C2H4, C6H5CH3; C6H5OH (phenol); HCOOH, C6H12O6 (glucozo), C12H22O11 (saccarozo), PVC A B C D Câu 21: Cho dãy chuyển hoá sau: CH4 → A → B → C → Cao su buna Công thức phân tử B A C4H10 B C2H2 C C4H4 D C4H6 Câu 22: Chất tham gia phản ứng tráng gương A fructozơ B tinh bột C saccarozơ D xenlulozơ Câu 23: Dẫn lượng khí CO dư qua ống sứ đựng m gam Fe3O4 nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 5,88 gam sắt Giá trị m A 12,18 B 8,40 C 7,31 D 8,12 Câu 24: Để điều chế kim loại kiềm, ta dùng phương pháp A nhiệt luyện B điện phân C thuỷ luyện D điện phân nóng chảy Câu 25: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 BaCl2 có số mol chất Cho hỗn hợp X vào nước (dư), đun nóng, dung dịch thu chứa A NaCl, NaOH, BaCl2 B NaCl, NaOH C NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2 D NaCl www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Trang 42 Lâm Mạnh Cường Tuyển tập đề luyện tốc độ BeeClass – Tập http://beeclass.vn/ Câu 26: Tiến hành điện phân V lít dung dịch NaCl 1M CuSO4 1,8M điện cực trơ tới nước bắt đầu điện phân cực dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam Dung dịch sau phản ứng hoà tan tối đa 8,84 gam Al2O3 Giá trị m A 34,8 B 34,5 C 34,6 D 34,3 Câu 27: Cho phản ứng: (a) Cl2 + NaOH (b) Fe3O4 + HCl (e) CuO + HNO3 Số phản ứng tạo hai muối A B (c) KMnO4 + HCl (f) KHS + KOH (d) FeO + HCl C D Câu 28: Cho 12,96 gam hỗn hợp Al Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 1,8 mol HNO3 tạo sản phẩm khử X Làm bay dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Giá trị m A 96,66 B 116,64 C 105,96 D 102,24 Câu 29: Cho 18,3 gam hỗn hợp gồm Ba Na vào lít dung dịch CuSO4 0,5M, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam kết tủa 4,48 lít khí H2 (đktc) Giá trị m A 45,5 B 40,5 C 50,8 D 42,9 Câu 30: Este X có công thức phân tử C9H8O2 tác dụng với lượng tối đa dung dịch NaOH đun nóng dung dịch Y chứa hai muối Thêm Br2 dư vào dung dịch Y (sau axit hoá HCl loãng dư) thu 43,8 gam kết tủa chứa nguyên tử brom phân tử Tổng khối lượng muối Y A 21,0 gam B 20,6 gam C 33,1 gam D 28,0 gam Câu 31: Trong bình kín, có hệ cân bằng: 2HI (k) ⇄ H2 (k) + I2 (k); ΔH > Tác động không làm cân dịch chuyển A tăng nhiệt độ hệ B thêm lượng khí H2 vào bình C tăng áp suất hệ D thêm lượng khí HI vào bình Câu 32: Khi điện phân CaCl2 nóng chảy (điện cực trơ), cực dương xảy A khử ion Cl- B khử ion Ca2+ C oxi hoá ion Ca2+ D oxi hoá ion Cl- Câu 33: Dãy ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là: A Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+ B Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+ 3+ + 2+ 2+ C Fe , Ag , Cu , Fe D Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+ Câu 34: Dãy gồm kim loại tác dụng với dung dịch HCl không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là: A Fe, Mg, Al B Fe, Al, Cr C Cu, Pb, Ag D Cu, Fe, Al Câu 35: Khí X gây hiệu ứng nhà kính, khí Y gây mưa axit Các khí X, Y A SO2, NO2 B CO2, SO2 C CO2, CH4 D N2, NO2 Câu 36: Hơi thuỷ ngân độc, làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân chất bột dùng để rắc lên thuỷ ngân gom lại A Vôi sống B Lưu huỳnh C Cát D Muối ăn Câu 37: Trung hoà 150 ml dung dịch NaOH 1M KOH 0,5M 450 ml dung dịch CH3COOH aM Giá trị a A 0,5 M B M C 0,75 M D 1,5 M Câu 38: Phát biểu sau sai? A Nguyên tử kim loại thường có 1, electron lớp B Các nhóm A bao gồm nguyên tố s nguyên tố p C Trong chu kì, bán kính nguyên tử kim loại nhỏ bán kính nguyên tử phi kim D Các kim loại thường có ánh kim electron tự phản xạ ánh sáng nhìn thấy www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Trang 43 Lâm Mạnh Cường Tuyển tập đề luyện tốc độ BeeClass – Tập http://beeclass.vn/ Câu 39: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu dung dịch X Khối lượng muối tan thu dung dịch X A 23,0 gam B 18,9 gam C 20,8 gam D 25,2 gam Câu 40: Cặp chất không xảy phản ứng hoá học A Cu + dung dịch FeCl3 B Fe + dung dịch FeCl3 C Fe + dung dịch HCl D Cu + dung dịch FeCl2 Câu 41: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1, số sản phẩm monoclo tối đa thu A B C D Câu 42: Phương trình hóa học sau biểu diễn cách điều chế Ag theo phương pháp thuỷ luyện? A 2AgNO3 + Zn → 2Ag + Zn(NO3)2 B 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 C 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2 D Ag2O + CO → 2Ag + CO2 Câu 43: Phát biểu sau sai? A Thiếc dùng để phủ lên bề mặt sắt để chống gỉ B Trong y học, ZnO dùng làm thuốc giảm đau dây thần kinh, chữa bệnh eczema, bệnh ngứa C Nhôm kim loại dẫn điện tốt vàng D Chì (Pb) có ứng dụng để chế tạo thiết bị ngăn cản tia phóng xạ Câu 44: Dãy gồm hai chất có tính oxi hoá A Fe(OH)2, FeO B Fe(NO3)2, FeCl3 C Fe2O3, Fe2(SO4)3 D FeO, Fe2O3 Câu 45: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp oxit Fe2O3, ZnO, MgO nung nhiệt độ cao Sau phản ứng hỗn hợp rắn lại là: A FeO, ZnO, MgO B Fe, Zn, Mg C Fe, ZnO, MgO D Fe, Zn, MgO Câu 46: Cho 2,8 gam Fe kim loại tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu V lít SO2 đktc (là sản phẩm khử củ S+6) Giá trị V là: A 2,24 B 1,008 C 1,12 D 1,68 Câu 47: Chất sau có nguyên tử cacbon bậc ? A Pentan B Etilen C Neopentan D Isopentan Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 gam Fe khí Cl2 dư, khối lượng muối sắt clorua thu A 5,50 gam B 7,35 gam C 6,5 gam D 10,08 gam Câu 49: Hòa tan hoàn toàn 2,3 gam kim loại Na 75 ml dung dịch CuSO4 1M, khối lượng kết tủa thu A 5,35 gam B 7.35 gam C 2,24 gam D 4,90 gam Câu 50: Ở điều kiện thường, kim loại sau tác dụng mạnh với H2O? A Fe B Ca C Cu D Mg ( Hết ) www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Trang 44 Lâm Mạnh Cường Tuyển tập đề luyện tốc độ BeeClass – Tập http://beeclass.vn/ Group Hóa Học BeeClass ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN TỐC ĐỘ LẦN 19 Ngày thi: Thứ bảy 17/12/2016 01 C 11 D 21 C 31 C 41 C 02 C 12 D 22 A 32 D 42 A 03 C 13 C 23 D 33 D 43 C 04 D 14 D 24 D 34 B 44 C 05 C 15 C 25 D 35 B 45 D 06 D 16 C 26 D 36 B 46 D 07 B 17 B 27 B 37 A 47 D 08 C 18 D 28 A 38 C 48 C 09 B 19 A 29 D 39 D 49 D 10 D 20 B 30 A 40 D 50 B Các câu KHÓ (01% - 49% đúng) Các câu KHÁ (50% - 80% đúng) Các câu DỄ (81% - 100% đúng) Số lượng tham gia: 259 Trung bình: 6,062/10 Top 10 xếp hạng Hạng Điểm Họ tên (năm sinh) Trường Tỉnh / Thành phố 10.0 Ngô Trung Hiếu (1999) THPT chuyên Bắc Giang Bắc Giang 9.8 Ngô Trung Dũng (1999) THPT chuyên Bắc Giang Bắc Giang 9.8 Tạ Hoàng Lưu (1999) THPT Đức Linh Bình Thuận 9.8 Võ Khắc Đạt (1999) THPT Hải Lăng Quảng Trị 9.8 Nguyễn Huỳnh Đức (1999) THPT Nguyễn Diêu Bình Định 9.6 Nguyễn Thiện Hải (1996) Đại học Bách khoa TP.HCM 9.4 Lê Hải Triều (1999) THPT Nguyễn Du – Thanh Oai Hà Nội 9.4 Đỗ Thị Linh (1999) THPT Thuận Thành Bắc Ninh 9.4 Nguyễn Giản Đơn (1999) THPT Cao Nguyên Đăk Lăk 9.4 Thẫm Bích Quân (1999) THPT Trần Phú Hà Tĩnh www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Trang 45 Lâm Mạnh Cường Tuyển tập đề luyện tốc độ BeeClass – Tập Group Hóa Học BeeClass http://beeclass.vn/ ĐỀ LUYỆN TỐC ĐỘ LẦN 20 NĂM HỌC: 2016 – 2017 Môn: Hoá Học Thời gian làm bài: 45 phút; Ngày thi: Thứ bảy 31/12/2016 Bắt đầu tính lúc 22:15, hết làm lúc 23:00 bắt đầu điền đáp án Thời gian nộp muộn lúc 23:15 Mã đề 120 Câu 1: Hệ số trùng hợp tơ nilon-6,6 (M = 2500 đvC) tơ capron (M = 15000 đvC) A 11 123 B 11 133 C 22 123 D 22 133 Câu 2: Chất rắn X màu đỏ thẫm tan nước thành dung dịch màu vàng Một số chất S, P, C, C2H5OH… bốc cháy tiếp xúc với X Chất X A CrO3 B P C Cu D Fe2O3 Câu 3: Cho 44 gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H3PO4 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, đem làm khô Muối tạo thành khối lượng muối khan thu bao nhiêu? A 14,2 gam Na2HPO4 49,2 gam Na3PO4 B 15 gam Na3HPO4 C 19,2 gam NaH2PO4 14,2 gam Na2HPO4 D 50 gam Na3PO4 Câu 4: Thủy phân 5,13 gam mantozơ môi trường axit với hiệu suất 35%, sau tiến hành phản ứng tráng bạc (hiệu suất 100%) dung dịch sau phản ứng thu m gam Ag Giá trị m A 2,268 gam B 4,374 gam C 1,134 gam D 2,106 gam Câu 5: Ion M3+ có cấu hình electron phân lớp 3d3 Phát biểu sau không đúng? A M2O3 M(OH)3 có tính chất lưỡng tính B Cấu hình electron nguyên tử M là: [Ar]3d44s2 C Ion M3+ có tính khử tính oxi hóa D M nằm chu kì 4, nhóm VIB Câu 6: Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch nhãn: NaCl, HCl, NaHSO4, Na2CO3 A KNO3 B NaOH C BaCl2 D NH4Cl Câu 7: Chất chất sau có lực bazơ lớn nhất? A Amoniac B Etylamin C Anilin D Đimetylamin Câu 8: Oxit sau tác dụng với H2O tạo hỗn hợp axit? A SO2 B CrO3 C P2O5 D SO3 Câu 9: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử chung A CnH2nO (n ≥ 3) B CnH2n+2O2 (n ≥ 2) C CnH2n+2O (n ≥ 3) D CnH2nO2 (n ≥ 2) Câu 10: Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chứa chất sau thu kết tủa? A AlCl3 B CuCl2 C HCl D NaCl Câu 11: Nung 20,8 gam hỗn hợp X gồm bột sắt lưu huỳnh bình chân không thu hỗn hợp Y Cho toàn Y tác dụng với dung dịch HCl dư, thu m gam chất rắn không tan 4,48 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 Giá trị m A 6,4 B 16,8 C 4,8 D 3,2 Câu 12: Hấp thụ hết 0,3 mol khí CO2 vào lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,05M NaOH 0,1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam kết tủa dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu m1 gam chất rắn khan Giá trị m m1 A 19,7 10,6 B 39,4 16,8 C 13,64 8,4 D 39,8 8,4 www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Trang 46 Lâm Mạnh Cường Tuyển tập đề luyện tốc độ BeeClass – Tập http://beeclass.vn/ Câu 13: Có hỗn hợp, hỗn hợp gồm chất rắn số mol nhau: Na2O Al2O3; Cu Fe2(SO4)3; KHSO4 KHCO3; BaCl2 CuSO4; Fe(NO3)2 AgNO3 Số hỗn hợp tan hoàn toàn nước (dư) tạo chất tan nước A B C D Câu 14: Khi lên men rượu 360g glucozo với hiệu suất 100% thu gam etanol? A 184g B 138g C 276g D 92g Câu 15: Một loại supephotphat kép có chứa 87,75% muối canxi đihiđrophotphat lại chất không chứa photpho Độ dinh dưỡng loại phân bón A 14,625% B 53,25% C 48.75% D 50,25% Câu 16: Cấu hình electron trạng thái nguyên tử nguyên tố R có tổng số electron phân lớp p 10 Nhận xét sau không đúng? A Khi tham gia phản ứng R vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử B Số oxi hóa cao R hợp chất +6 C Hợp chất khí R với hidro có tính khử mạnh D R chu kì nhóm VIA Câu 17: Nho chín vụ Ninh Thuận (Việt Nam) có hàm lượng đường glucozo khoảng 10% khối lượng Rượu nho Ninh Thuận đặc sản nơi lên men tự nhiên (rồi bỏ bã) có độ cồn khoảng 10% độ glucozo khoảng 30% Tính khối lượng nho cần thiết để điều chế 100 lit rượu nho biết khối lượng riêng C2H5OH 0,8g/ml khối lượng riêng rượu nho 1,1g/ml? A 250 kg B 486,5 kg C 156,5 kg D 500 kg Câu 18: Một loại mỡ động vật chứa 20% tristearin, 30% panmitin 50% olein Tính khối lượng muối thu xà phòng hóa mỡ dung dịch NaOH, giả sử hiệu suất trình đạt 90%? A 929,297 kg B 1032,552 kg C 1147,28 kg D 836,367 kg Câu 19: Khi thủy phân hoàn toàn 8,8g este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M vừa đủ thu 4,6g ancol Y Tên gọi X A etyl fomat B metyl propionat C etyl axetat D etyl propionat Câu 20: Khi thủy phân a gam chất béo X thu 0,92g glixerol, 3,02g natri linoleat C 17H31COONa m gam natri oleat C17H33COONa Tính m? A 2,8g B 5,6g C 3,04g D 6,08g Câu 21: Cách làm không nên làm? A Giảm mùi cá (có metylamin, etylamin ) giấm ăn B Giảm vết sưng ngứa ong đốt cách bôi vôi C Dùng than củi để giảm bớt mùi khê cho cơm cơm bị khê D Ướp cá biển phân đạm để cá tươi lâu Câu 22: Cho dãy chất: Ca3(PO4)2, BaSO4, KNO3, CuO, Cr(OH)3, AgCl BaCO3 Số chất dãy không tan dung dịch HNO3 loãng A B C D Câu 23: Thép thường hợp kim chủ yếu dùng để xây dựng nhà cửa Vậy thép thường có chứa thành phần kim loại A Zn B Cu C Fe D Al Câu 24: Cho anđehit acrylic (CH2=CH-CHO) phản ứng hoàn toàn với H2 (dư, xúc tác Ni, to) thu A CH3CH2COOH B CH2=CH-COOH C CH3CH2CH2OH D CH3CH2CHO Câu 25: Dung dịch tác dụng với NaHCO3? A CaCl2 B Na2S C NaOH www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Trang 47 D BaSO4 Lâm Mạnh Cường Tuyển tập đề luyện tốc độ BeeClass – Tập http://beeclass.vn/ Câu 26: Cho phản ứng sau: (1) NaHCO3 + NaOH; (2) NaOH + Ba(HCO3)2; (3) KOH + NaHCO3; (4) KHCO3 + NaOH; (5) NaHCO3 + Ba(OH)2; (6) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2; (7) Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2 Hãy cho biết có phản ứng có phương trình ion thu gọn là: OH- + HCO3-  CO32- + H2O A B C D Câu 27: Khi cho axit clohiđric tác dụng với kali pemanganat (rắn) để điều chế clo, khí clo thoát nhanh A dùng axit clohiđric đặc, đun nhẹ hỗn hợp B dùng axit clohiđric loãng, đun nhẹ hỗn hợp C dùng axit clohiđric đặc, làm lạnh hỗn hợp D dùng axit clohiđric loãng, làm lạnh hỗn hợp Câu 28: Dãy kim loại điều chế phương pháp điện phân dung dịch muối chúng A Fe, Cu, Ag B Ba, Ag, Au C Mg, Zn, Cu D Al, Fe, Cr Câu 29: Công thức hóa học metyl axetat A CH3COO-C2H5 B HCOO-C2H5 C HCOO-CH3 D CH3COO-CH3 Câu 30: Tiến hành thí nghiệm: (1) Cho Fe vào dung dịch gồm CuSO4 H2SO4 loãng; (2) Đốt Fe bình O2; (3) Cho Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 HNO3; (4) Cho Zn vào dung dịch HCl; (5) Để miếng gang không khí ẩm Số thí nghiệm xảy ăn mòn điện hóa A B C D Câu 31: Cho chất: NH4HCO3, NaOH, AgNO3, FeO, CaCO3 Số chất phản ứng với dung dịch HCl A B C D Câu 32: Quặng sắt boxit có thành phần A Al(OH)3 B Fe2O3 C Al2O3 D FeCO3 Câu 33: Cho 5,1 gam hiđrocacbon X có công thức phân tử C8H6 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, sau phản ứng thu 21,15 gam kết tủa Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 34: Cho nguyên tố phi kim X Hóa trị X hợp chất oxit cao hoá trị X hợp chất khí với hiđro Trong hợp chất khí với hiđro, X chiếm 75% khối lượng Phần trăm khối lượng X oxit cao A 25,50 B 50,00 C 27,27 D 30,60 Câu 35: Cho hỗn hợp X gồm 0,15 mol pent-1-en 0,1 mol ancol anlylic (CH2=CH-CH2-OH) tác dụng với lượng dư nước brom, thấy lượng brom tham gia phản ứng x mol Giá trị x A 0,15 B 0,1 C 0,25 D 0,5 Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol metylamin (CH3NH2), sinh V lít khí N2 (ở đktc) Giá trị V A 3,36 B 2,24 C 1,12 D 4,48 Câu 37: Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu 5,98 gam ancol Y Tên gọi X A Etyl fomat B Etyl axetat C Etyl propionat D Propyl axetat Câu 38: Một số axit cacboxylic axit oxalic, axit tactric gây vi chua cho sấu xanh Trong trình làm sấu ngâm đường, người ta dùng dung dịch để làm giảm vị chua sấu: A Nước vôi B Dung dịch muối ăn C Phèn chua D Giấm ăn Câu 39: Saccarozơ glucozơ có A phản ứng thuỷ phân môi trường axit B phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam C phản ứng với AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng D phản ứng với dung dịch NaCl www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Trang 48 Lâm Mạnh Cường Tuyển tập đề luyện tốc độ BeeClass – Tập http://beeclass.vn/ Câu 40: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 A B C D Câu 41: Cho 2,7 gam bột nhôm để thực phản ứng nhiệt nhôm với 8,0 gam Fe2O3, kết thúc phản ứng thu m gam hỗn hợp rắn Giá trị m A 10,7 gam B 13,2 gam C 12,7 gam D 9,8 gam Câu 42: Dùng lượng dư dung dịch chứa chất sau tác dụng với Fe thu muối sắt (III)? A AgNO3 B CuSO4 C FeCl3 D HCl Câu 43: Chất không bị thủy phân môi trường axit A Tinh bột B Nilon-6,6 C tơ tằm D PE Câu 44: Khi cho7,5 gam amino axit X có nhóm amino phân tử tác dụng với dung dịch HCl vùa đủ thu 11,15 gam muối Công thức phân tử X A C4H7NO2 B C2H7NO2 C C2H5NO2 D C3H7NO2 Câu 45: Phát biểu sau sai? A Hợp kim Cu-Ni dùng chế tạo chân vịt tàu biển B Nước cứng nước có chứa nhiều cation Ca2+, Mg2+ C Cho kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng xảy ăn mòn điện hóa học D Phèn chua có công thức phân tử K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O Câu 46: Oxit sau chất khí điều kiện thường? A MnO2 B CaO C CO D Na2O Câu 47: Có phát biểu sau: (1) Thủy tinh hữu có cấu trúc mạch polime phân nhánh (2) Sục C2H4 vào dung dịch KMnO4 có xuất kết tủa (3) Muối phenylamoni clorua tan tốt nước (4) Dung dịch glucozơ bị khử AgNO3 môi trường NH3 tạo Ag Số phát biểu A B C D Câu 48: Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột ta thu A Fructozơ B Glucozơ C Saccarozơ D Mantozơ Câu 49: Chất sau phản ứng tráng gương? A HCOOH B HCOOCH3 C HCHO D C2H2 Câu 50: Xà phòng hóa 4,4 gam este CH3COOC2H5 75 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn Giá trị m A 6,3 gam B 5,5 gam C 4,9 gam D 1,4 gam ( Hết ) www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Trang 49 Lâm Mạnh Cường Tuyển tập đề luyện tốc độ BeeClass – Tập http://beeclass.vn/ Group Hóa Học BeeClass ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN TỐC ĐỘ LẦN 20 Ngày thi: Thứ bảy 31/12/2016 01 B 11 A 21 D 31 A 41 A 02 A 12 A 22 B 32 C 42 A 03 A 13 D 23 C 33 A 43 D 04 B 14 A 24 C 34 C 44 C 05 B 15 B 25 C 35 C 45 C 06 C 16 D 26 C 36 B 46 C 07 D 17 B 27 A 37 B 47 A 08 B 18 A 28 A 38 A 48 B 09 D 19 C 29 D 39 B 49 D 10 A 20 D 30 D 40 D 50 A Các câu KHÓ (01% - 49% đúng) Các câu KHÁ (50% - 80% đúng) Các câu DỄ (81% - 100% đúng) Số lượng tham gia: 282 Trung bình: 6,260/10 Top 10 xếp hạng Hạng Điểm Họ tên (năm sinh) Trường Tỉnh / Thành phố 10.0 Lê Xuân Công (1999) THPT Hưng Nhân Thái Bình 9.8 Cù Hoàng Minh (2000) THPT chuyên Long An Long An 9.6 Trương Tất Khánh Vinh (1998) THPT An Dương Hải Phòng 9.6 Nguyễn Sĩ Hiếu (1999) THPT Ngô Quyền Đồng Nai 9.4 Phạm Trung Hiếu (2000) THPT Cổ Loa Hà Nội 9.4 Trần Tiến Mạnh (1999) THPT chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 9.4 Lê Thị Ngọc Bích (1999) THPT Nguyễn Du Hà Nội 9.4 Lê Hoàng Nam (1999) THPT chuyên Lê Quý Đôn Bà Rịa – Vũng Tàu 9.4 Phạm Khánh Hòa (1999) THPT Thạch Thành Thanh Hóa 9.4 Hoàng Đức Thành (1999) THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Trang 50 Lâm Mạnh Cường ... Nhật Xyanua Kali, Vũ Văn Vinh, LRD Trang 4/4 – Mã đề 203 http:/ /beeclass. tk/ www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Group Hóa Học BeeClass ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ LẦN Chủ nhật, ngày 30/10/2016 01 D 11... http:/ /beeclass. vn/de-thi-thu -beeclass- lan-5 -2017 Trang 4/4 – Mã đề 205 http:/ /beeclass. vn/ www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Group Hóa Học BeeClass ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ LẦN Chủ nhật, ngày 25/12/2016 01 B 11... Trang 2/5 – Mã đề 201 http:/ /beeclass. tk/ www.facebook.com/groups/hoahocbeeclass Câu 24: Hợp chất hữu có phản ứng tráng bạc A CH3COOCH3 B CH3CHO C C2H5OH D CH3COOH Câu 25: Cho hỗn hợp gồm Fe Mg
- Xem thêm -

Xem thêm: HDedu Tổng hợp đề thi thử hóa beeclass có đáp án 2017, HDedu Tổng hợp đề thi thử hóa beeclass có đáp án 2017, HDedu Tổng hợp đề thi thử hóa beeclass có đáp án 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay