Tác động của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của cán bộ giảng viên trường đại học FPT

144 263 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 14:07

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - VŨ THỊ PHƢƠNG THẢO TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN VỚI TỔ CHỨC CỦA CÁN BỘ GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC FPT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - VŨ THỊ PHƢƠNG THẢO TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN VỚI TỔ CHỨC CỦACÁN BỘ GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC FPT Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VŨ MẠNH CHIẾN Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Sau thời gian học tập nghiên cứu, với giúp đỡ Giảng viên hƣớng dẫn, hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài: “Tác động văn hóa doanh nghiệp đến cam kết gắn với tổ chức cán giảng viên trường đại học FPT” Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu kết trình làm việc Những nội dung tham khảo đƣợc trích dẫn nguồn gốc tài liệu Kết nghiên cứu thực tiễn trực tiếp tiến hành khảo sát không chép công trình nghiên cứu khác Tôi xin chịu trách nhiệm nội dung đề tài TÁC GIẢ LUẬN VĂN Vũ Thị Phƣơng Thảo LỜI CẢM ƠN Sau thời gian dài nghiên cứu, luận văn thạc sĩ với đề tài “Tác động văn hóa doanh nghiệp đến cam kết gắn với tổ chức cán giảng viên trường đại học FPT”đã đƣợc hoàn thành với nỗ lực thân tác giả, nhƣ nhận đƣợc quan tâm, giúp đỡ từ nhiều phía Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hƣớng dẫn, PGS.TS Vũ Mạnh Chiến nhiệt tình dẫn, giúp đỡ động viên em trình thực luận văn Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Trƣờng Đại học FPT, thầy cô giáo anh/chị cán công nhân viên trƣờng hợp tác giúp đỡ em hoàn thành luận văn Trong trình thực Luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đƣợc ý kiến phản hồi góp ý Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Vũ Thị Phƣơng Thảo TÓM TẮT LUẬN VĂN Chƣơng Cơ sở lý luận tổng quan tình hình nghiên cứu Văn hóa doanh nghiệp hay đƣợc biết đến tên văn hóa tổ chức, khái niệm đƣợc nghiên cứu phổ biến vài chục năm trở lại Hiện nay, tồn nhiều khái niệm, định nghĩa văn hóa doanh nghiệp, nhiên, nhiều nhà nghiên cứu đồng ý Văn hóa doanh nghiệp đƣợc gọi tập hợp mô hình giá trị, niềm tin hành vi hình thành nên sắc chủ chốt doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp việc xác định hành vi nhân viên Sự cam kết gắn là trạng thái tâm lý thể gắn kết cá nhân với tổ chức hay nghề nghiệp Chƣơng Phƣơng pháp thiết kế nghiên cứu Luận văn sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lƣợng Phƣơng pháp nghiên cứu định tính đƣợc thực giai đoạn nghiên cứu sơ Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng phƣơng pháp nghiên cứu với mục tiêu kiểm định giả thuyết mức độ ảnh hƣởng yếu tố văn hóa doanh nghiệpđối với cam kết gắn với tổ chức cán giảng viên trƣờng Đại học FPT.Giả thuyết nghiên cứu chính: Văn hóa doanh nghiệp có ảnh hƣởng tích cực tới cam kết gắn với tổ chức cán giảng viên trƣờng đại học FPT Tác giả tiến hành khảo sát 225 cán giảng viên trƣờng đại học FPT thông qua bảng hỏi khảo sát Kết thu đƣợc đƣợc phân tích xử lý thông qua phần mềm SPSS phiên 20.0 Chƣơng Tổng quan trƣờng Đại hoc FPT kết nghiên cứu Trƣờng Đại học FPT đƣợc thành lập vào năm 2006 tập đoàn FPT đầu tƣ 100%, trƣờng đại học doanh nghiệp thành lập Việt Nam.Trong vài năm trở lại đây, tình hình nhân nhà trƣờng có nhiều biến động, có nhiều cán giảng viên xin việc thuyên chuyển công tác Những ngƣời lại không giữ đƣợc lửa nhiệt huyết nhƣ xƣa Kết nghiên cứu thu đƣợc cho thấy, cán giảng viên trƣờng đại học FPT đánh giá hai yếu tố có tƣơng quan tới cam kết gắn với nhà trƣờng bao gồm: Định hƣớng ngƣời định hiệu quả, Giao tiếp tổ chức.Cả hai yếu tố mang dấu dƣơng phƣơng trình hồi quy, tức có tác động tích cực lên cam kết gắn Trong đó, yếu tố giao tiếp tổ chứctác động mạnh có hệ số cao Ngoài ra, nghiên cứu nhận thấy nhóm nhân viên 30 tuổi có cam kết lớn nhóm nhân viên dƣới 30 tuổi Chƣơng Kết luận số trao đổi nhằm phát triển mô hình văn hóa doanh nghiệp trƣờng đại học FPT Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đƣa trao đổi ban lãnh đạo trƣờng đại học FPT nhằm cải thiện vấn đề giao tiếp tổ chức, định hƣớng ngƣời định hiệu để cải thiện cam kết gắn cán giảng viên trƣờng Đồng thời, nghiên cứu đƣa vài trao đổi với ban lãnh đạo việc có sách quan tâm tới nhóm nhân viên trẻ dƣới 30 tuổi để làm gia tăng cam kết họ MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iv LỜI NÓI ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4 Câu hỏi nghiên cứu: Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp khoa học đề tài Kết cấu luận văn CHƢƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Văn hóa doanh nghiệp 1.1.1 Định nghĩa 1.1.2 Vai trò văn hóa doanh nghiệp 1.1.3 Sự tiến triển nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp 1.2 Sự cam kết gắn nhân viên 10 1.2.1 Khái niệm 10 1.2.2 Vai trò cam kết gắn tổ chức 11 1.2.3 Sự tiến triển nghiên cứu cam kết gắn nhân viên 13 1.3 Mối quan hệ văn hóa doanh nghiệp cam kết gắn nhân viên 14 1.4 Các mô hình nghiên cứu tác động văn hóa doanh nghiệp đến cam kết gắn nhân viên 21 CHƢƠNG II : PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 31 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu định tính 31 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng 31 2.3 Quy trình nghiên cứu 34 2.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất 35 2.5 Giả thuyết nghiên cứu 37 2.6 Bảng hỏi khảo sát 38 CHƢƠNG III : TỔNG QUAN VỀ TRƢỜNG ĐẠI HỌC FPTKẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 3.1 Tổng quan trƣờng Đại học FPT 43 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 43 3.1.2 Quy trình đào tạo 43 3.1.3 Cơ cấu tổ chức văn hóa doanh nghiệp Đại học FPT 44 3.1.4 Thực trạng cam kết gắn với tổ chức Cán giảng viên trƣờng Đại học FPT 45 3.2 Kết nghiên cứu 47 3.2.1 Làm liệu mã hóa liệu 47 3.2.2 Mô tả mẫu điều tra 51 3.2.3 Kiểm định ảnh hƣởng nhóm đặc điểm tới cam kết gắn 55 3.2.4 Phân tích đánh giá độ tin cậy công cụ đo lƣờng hệ số Cronbach’s Alpha 56 3.2.5 Phân tích nhân tố khám phá EFA 62 3.2.6 Phân tích tƣơng quan 71 3.2.7 Phân tích hồi quy 73 3.2.8 Phỏng vấn sâu 75 CHƢƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ TRAO ĐỔI NHẰM PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC FPT 80 4.1 Kết luận 80 4.2 Các vấn đề trao đổi 84 4.3 Hạn chế hƣớng phát triển nghiên cứu giai đoạn sau 87 Tài liệu tham khảo 88 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nguyên nghĩa DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa TPCT Thành phố Cần Thơ i 015 20.195 10 23 30 07 012 21.875 06 01 00 54 009 25.204 05 29 53 02 007 29.723 76 43 17 01 a Dependent Variable: y a Residuals Statistics Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 3.25 4.68 3.79 274 225 -1.970 3.231 000 1.000 225 034 168 067 023 225 3.23 4.69 3.79 273 225 Residual -1.274 1.225 000 431 225 Std Residual -2.924 2.810 000 989 225 Stud Residual -2.967 2.828 001 1.000 225 Deleted Residual -1.312 1.240 001 440 225 Stud Deleted Residual -3.021 2.874 002 1.006 225 Mahal Distance 378 32.357 4.978 4.908 225 Cook's Distance 000 043 004 006 225 Centered Leverage Value 002 144 022 022 225 Std Predicted Value Standard Error of Predicted Value Adjusted Predicted Value a Dependent Variable: y Descriptive Statistics Mean Std Deviation N y 3.79 510 225 X4 3.63 562 225 X6 3.80 563 225 Correlations y Pearson Correlation y X4 X4 X6 1.000 384 427 384 1.000 250 X6 Sig (1-tailed) 427 250 1.000 000 000 X4 000 000 X6 000 000 y 225 225 225 X4 225 225 225 X6 225 225 225 y N Variables Entered/Removed a Variables Model Variables Entered X6, X4 Removed Method b Enter a Dependent Variable: y b All requested variables entered b Model Summary Std Error of the Model R R Square 514 a Adjusted R Square 264 Estimate 258 440 a Predictors: (Constant), X6, X4 b Dependent Variable: y a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 15.412 7.706 Residual 42.923 222 193 Total 58.335 224 a Dependent Variable: y b Predictors: (Constant), X6, X4 Coefficients a F 39.855 Sig .000 b Stand ardize d 95.0% Unstandardized Coeffic Coefficients Confidence ients Collinearity Interval for B Correlations Statistics Uppe r Std Model B (Const ant) Error Beta t Sig Lower Boun Zero- Bound d order Partial Part Tolerance 1.603 247 6.487 000 268 054 296 4.969 000 162 375 384 316 286 937 320 054 353 5.936 000 214 426 427 370 342 937 X4 X6 1.116 2.090 a Dependent Variable: y Collinearity Diagnostics a Variance Proportions Eigenvalue Model Dimension Condition Index 1 2.974 1.000 00 00 00 017 13.301 00 70 55 009 17.822 1.00 30 45 (Constant) X4 X6 a Dependent Variable: y Residuals Statistics Minimum Predicted Value Maximum a Mean Std Deviation N 3.26 4.54 3.79 262 225 -2.023 2.869 000 1.000 225 030 120 048 016 225 3.25 4.55 3.79 262 225 Residual -1.308 1.133 000 438 225 Std Residual -2.974 2.577 000 996 225 Stud Residual -2.992 2.584 001 1.001 225 Deleted Residual -1.323 1.139 001 442 225 Std Predicted Value Standard Error of Predicted Value Adjusted Predicted Value VIF 1.06 1.06 Stud Deleted Residual -3.047 2.618 001 1.007 225 Mahal Distance 070 15.772 1.991 2.384 225 Cook's Distance 000 035 003 006 225 Centered Leverage Value 000 070 009 011 225 a Dependent Variable: y PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN THAM GIA PHỎNG VẤN ĐỊNH TÍNH Anh Bùi Văn Sơn- Cán phòng Phát triển chƣơng trình Trong yếu tố văn hóa doanh nghiệp, anh thấy yếu tố tác động mạnh mẽ đến với cam kết gắn với trƣờng đại học FPT thân anh? Đối với anh giao tiếp tổ chức Lương yếu tố ban đầu, lương tăng dần đến mức chững lại để gắn lâu dài việc giao tiếp tổ chức quan trọng mà giao tiếp liên quan đến việc giao tiếp đồng nghiệp giao tiếp nhân viên sếp Đây yếu tố quan trọng công việc chạy nhân viên gắn Để công việc chạy người ta làm mình, phải có giao tiếp với đồng nghiệp phòng ban khác Thứ hai giao tiếp sếp nhân viên, để làm việc phải hiểu nhiệm vụ đó, giao tiếp truyền đạt thắc mắc ngược lại.Đây yếu tố tác động lớn để a gắn không Anh cảm thấy văn hóa doanh nghiệp FPT thời gian gần nhƣ nào? Có điều anh cảm thấy hài lòng hay không hài lòng? Anh cảm thấy hài lòng với môi trường giao tiếp nhìn chung ổn, nhiên có chưa ổn FPT giao tiếp từ sếp nhân viên Giao tiếp phòng ban vấn đề nhiều Còn giao tiếp sếp nhân viên để công việc chạy có vấn đề, từ người đến nhân viên cuối có sếp tầng truyền đạt lại công việc chưa thẳng Đôi cần phải có họp để thông tin xuyên suốt đến người thực thực tế Bởi chủ trương ban đầu sếp cao nhất, người truyền đạt người họp (sếp tầng giữa), truyền đạt chưa với hướng ban đầu, cần giao tiếp trực tiếp Đôi lúc Theo anh, lãnh đạo nhà trƣờng cần quan tâm đến để làm gia tăng đến cam kết gắn nhân viên trƣờng? Lãnh đạo muốn gia tăng cam kết, làm việc lâu dài nhân viên quan trọng tạo môi trường làm việc ổn, giao người việc giao công việc rõ ràng Khi công việc ổn nhân viên cảm thấy hài lòng, sau mức lương thưởng tăng lên, công việc chạy làm doanh thu tăng lên Anh Hoàng Tuấn Sơn- Cán phòng Marketing Trong yếu tố văn hóa doanh nghiệp, anh cảm thấy yếu tố tác động mạnh mẽ cam kết gắn thân anh? Anh cảm thấy hài lòng với môi trường giao tiếp nhìn chung ổn, nhiên có chưa ổn FPT giao tiếp từ sếp nhân viên Giao tiếp phòng ban vấn đề nhiều Còn giao tiếp sếp nhân viên để công việc chạy có vấn đề, từ người đến nhân viên cuối có sếp tầng truyền đạt lại công việc chưa thẳng Đôi cần phải có họp để thông tin xuyên suốt đến người thực thực tế Bởi chủ trương ban đầu sếp cao nhất, người truyền đạt người họp (sếp tầng giữa), truyền đạt chưa với hướng ban đầu, cần giao tiếp trực tiếp Đôi lúc Theo anh, điều làm anh cảm thấy hài lòng thích làm việc ĐH FPT? Ở FPT có đặc việt văn hóa môi trường làm việc Ở giá trị cấp bậc, quản trị không bị gò giống công ty khác, đặc biệt công ty nhà nước Ở FPT, nhân viên hoàn toàn cãi lại sếp mà họ cảm thấy ý tưởng ko phải e dè bị trù dập hay bị soi xét Đó điều thích FPT Trong FPT chém gió, đá xoáy sếp lại khen, gần ranh giới lãnh đạo nhân viên Tất nhiên có ranh giới việc anh sếp, nhân viên, phải thực mệnh lệnh anh Ở nhiều công ty khác, nhân viên sợ sếp, ngại nói chuyện với sếp, mà thân sếp không hiểu nhân viên muốn gì, cần phải phát triển thêm gì, nhân viên đoán ý sếp sếp cần làm gì, cần hỗ trợ Rõ ràng ko có thấu hiểu mức độ cam kết, gắn kết nhân viên - nhân viên, nhân viên - sếp, nhân viên - tổ chức bị lỏng lẻo Có thể dẫn đến ngày lý nhỏ chỗ khác lương cao hơn, môi trường hay hơn, ưu đãi tốt họ định nhanh 1,2 ngày bỏ việc Trước khoảng tầm 10 năm, lương ĐH FPT mức tương đối cao Tuy nhiên có nhiều tập đoàn bất động sản, dịch vụ giáo dục khác phát triển mạnh lương gấp đôi, ba so với FPT bình thường, đãi ngộ tốt nhiều Tuy nhiên nhiều người giỏi định lại FPT, FPT nôi đào tạo nhiều nhân tài cho tập đoàn khác Bởi họ cảm thấy FPT có giá trị văn hóa khiến họ cảm thấy gắn kết Anh Lê Đại Dƣơng- Cán phòng đào tạo Trong yếu tố văn hóa doanh nghiệp, anh cảm thấy yếu tố tác động mạnh mẽ cam kết gắn thân anh? Yếu tố quan trọng: Phần thưởng công nhận, công sách quản trị, định hướng người Thứ nhất, phần thưởng công nhận làm việc bỏ hết tâm huyết ra, tâm huyết bỏ công nhận Nhiều bảo cho ko cần nhận lại, nhiên công việc, để xác nhận công việc có hiệu hay ko phần thưởng công nhận lãnh đạo quan trọng Về công sách đâu cần có công bằng, làm việc nhận mà nhận Về định hướng người, lãnh đạo hiểu nhân viên hơn, định hướng cho họ hướng tốt để phát triển người Anh đánh giá nhƣ văn hóa, môi trƣờng FPT thời gian gần đây? Nhìn chung văn hóa fpt đặc biệt, mang tính gắn kết cao Hà Nội, đà nẵng, TP HCM có nhiều chương trình để gắn kết nhau, người gặp mặt trao đổi với nhiều Theo anh, lãnh đạo nhà trƣờng cần quan tâm đến để làm gia tăng đến cam kết gắn nhân viên trƣờng? Thứ cần công bằng, rõ ràng công việc Ai làm muốn lương cao, tất nhiên lương cao không được, để có mức lương ổn định sống Xã hội ngày phát triển, thứ thay đổi người muốn mức lương đủ để chi trả sống Chị Mai Thị Hải Yến- Cánvấn tuyển sinh Điều níu giữem lại trƣờng đại học FPT làm việc? Đó có môi trường làm việc Thứ đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình công việc, thứ hai hoạt động đoàn thể gắn kết moi người lại với Khi em vào làm việc có sách khoán tuyển sinh thúc đẩy mọ người làm việc, người cảm nhận người khác ghi nhận thành mà đạt Về lương so với doanh nghiệp khác, FPT ko cao bằng, điều mà người nghiên cứu xem có nhảy việc chỗ chỗ hay không, điều mà níu giữ họ lại ko phải vấn đề vè lương mà môi trường làm việc Em nghĩ lãnh đạo nhà trƣờng cần quan tâm đến yếu tố văn hóa doanh nghiệp nhằm gia tăng gắn nhân viên trƣờng Ở trang thiết bị cung cấp đầy đủ, bên em số tồn nhiều lúc phân công công việc có chồng chéo Ví du người làm tư vấn phải làm mảng marketing, marketing phải hỗ trợ việc tư vấn Khi giao nhiệm vụ nhiệm vụ người ta làm cách hời hợt, họ ko làm nhiệm vụ Khi làm công việc mạnh chắn làm tốt Theo em phải có phân công công việc rõ ràng, phân chia phòng hợp lý Phòng ngồi phòng đấy, ngồi theo tính chất công việc không lẫn lộn Anh Nguyễn Công Tùng- Cán phòng Kế toán Trong yếu tố văn hóa doanh nghiệp, a cảm thấy yếu tố tác động mạnh mẽ cam kết gắn thân a? Hiệu định lãnh đạo giao tiếp tổ chức Theo thấy môi trường làm việc giống gia đình Thời gian tiếp xúc với lãnh đạo nhiều tiếp xúc với gia đình Nên thấy quan tâm, gắn đồng nghiệp với quan trọng định lại với tổ chức Điều khiến bạn không hài lòng mà muốn nhảy việc? Đó công việc ko mang lại hiệu cho doanh nghiệp Thứ lộ trình phát triển ko rõ ràng Tiếp theo lương, lương tổ chức khác gấp nhiều lần dẫn đến thay đổi định Bạn có đề xuất với ban lãnh đạo để gia tăng cam kết gắn nhân viên Khi ký hợp đồng, lương yếu tố mô tả công việc rõ ràng, thực tế công việc rạch ròi, có ích cho tổ chức, có ích cho thân gắn với công ty Thứ sếp hiểu tâm lý nhân viên, cho nhân viên có quyền định có quan trọng với tổ chức Anh Nguyễn Mạnh Quân- Cán phòng Marketing Trong yếu tố văn hóa doanh nghiệp, anh cảm thấy yếu tố tác động mạnh mẽ cam kết gắn thân anh? Đầu tiên tài chính, thu nhập cá nhân, môi trường (bao gồm văn hóa, người tức mối quan hệ đồng nghiệp đồng nghiệp, hoạt động ngoại khóa), công quản trị lãnh đạo định hướng rõ ràng phát triển doanh nghiệp điều giúp a gắn kết với fpt môi trường nơi đây, phù hợp với a môi trường phù hợp nên cách làm việc có thoải mái định mà nơi khác không làm được, với mức lương so với bên cao, mang tính phù hợp với thân Anh có đề xuất với ban lãnh đạo để gia tăng cam kết gắn nhân viên? Với quan niệm cá nhân anh cải thiện chất lượng đời sống tinh thần nhân viên, quyền lợi xã hội, hoạt động văn hóa đoàn thể có mật độ dày Về lương phức tạp chút, tùy cá nhân, tùy phận nên ko tác động đến fFPT có nhiều hoạt động gắn liền với ngày kỷ niệm, ngày lễ, phận cần tăng cường Anh Nguyễn Minh Cƣơng- Cán ban đảm bảo Trong yếu tố văn hóa doanh nghiệp, anh cảm thấy yếu tố tác động mạnh mẽ cam kết gắn thân anh? Đó môi trường làm việc, người làm việc thoải mái, phát huy hết tất lực Khoảng cách sếp nhân viên gần không có, chia sẻ thẳng thắn, tạo văn hóa hỗ trợ Tức nhân viên gặp khó khăn sếp vạch hướng Theo anh văn hóa doanh nghiệp đại học FPT năm gần nhƣ nào? Những năm gần đây, thay đổi tái cấu nên có nhiều ảnh hưởng nhiều đến nhân viên Thứ vị trí thay đổi nhân Khi thay đổi nhanh, bất ngờ tuyên truyền đến nhân viên hiểu tái cấu mới, để nắm bắt công việc để công việc ko bị chồng chéo, gây ảnh hưởng lớn đến người trình làm việc nhiều người bị ảnh hưởng người ta tìm suy nghĩ khác Anh gặp khó khăn trình tái cấu đó? Đó công việc cụ thể rõ ràng có bị chồng chéo với phận khác Khi công việc gửi cho nhiều người làm công việc đấy, công việc việc nên phân công công việc ko rõ ràng việc tái cấu, ảnh hưởng lớn đến nhân viên cảm giác coi trọng công việc vị trí ko có ảnh hưởng đến tâm lý lớn suy nghĩ ko có việc Anh có đề xuất với ban lãnh đạo để gia tăng cam kết gắn nhân viên? Thực mà tất định ban hành lãnh đạo nên đưa xuống sở để giải thích rõ tái cấu để nhân viên hiểu rõ trước định nên có kế hoạch phân công công việc để ko bị chồng chéo công việc với Chị Nguyễn Thị Dung- Chủ nhiệm môn tiếng Trung Trong yếu tố văn hóa doanh nghiệp, c cảm thấy yếu tố tác động mạnh mẽ cam kết gắn thân c? Thứ tạo môi trường làm việc lành mạnh, ko có đố kị Có cạnh tranh phát triển ko đố kị ghen ghét, môi trường làm việc thoải mái, quan hệ đồng nghiệp với ok Ngoài có sách đối đãi tương đối ổn định cảm thấy có gắn kết mức độ định thêm vào làm công việc yêu thích, ko có phải ngần ngại Môi trường làm việc nói đến sở vật chất, thứ xung quanh ủng hộ cho làm việc tốt so với nhiều trường học khác nên cảm thấy thoải mái làm việc môi trường đại Chị có nhận xét văn hóa doanh nghiệp fpt vài năm trở lại đây, đặc biệt sau tái cấu? Mình chuyển từ đơn vị FSB quy mô nhỏ sang đơn vị lớn FU từ số lượng khoảng 200 người lên đến khoảng trăm người, quy mô nhỏ vui hơn, có nhiều hoạt động hơn, vào quy mô lớn ko nhiều hoạt động lúc trước hoạt động vui vẻ bớt nhiên nói mặt chung cảm thấy tương đối ổn Chị có đề xuất với ban lãnh đạo để gia tăng cam kết gắn nhân viên Cái liên quan đến sách cấp lãnh đạo Vượt khỏi khống chế kiểm soát Có thể cấp lãnh đạo nhìn phận đó, cá nhân có lăn tăn xem xét cân nhắc có hoạt động phù hợp team building, hoạt động hỗ trợ học tập phát triển để người có định hướng gắn kết với bền vững Chị Phạm Tuyết Hạnh Hà- Trƣởng phòng Công tác sinh viên Trong yếu tố văn hóa doanh nghiệp, chị cảm thấy yếu tố tác động mạnh mẽ cam kết gắn thân chị? Thứ người, cụ thể nhà quản lý, lãnh đạo, đồng nghiệp, họ người tốt yêu thương, kích thích hỗ trợ để phát triển công việc sống Yếu tố thứ hai môi trường fpt tạo cho chị hội học hỏi phát triển ko ngừng, ví dụ nhà trường có sách hỗ trợ cho cán học MBA hỗ trợ 30% học phí, chị có hội tham gia khóa học chương trình giao lưu gặp gỡ người tiếng Nhìn chung lại môi trường tạo nhiều đất cho phát triển, khả kích thích học tập, phát triển vươn lên Thứ ba nhà trường có nhiều hoạt động gắn kết văn hóa văn nghệ thể thao trường tập đoàn Đây yếu tố người cảm thấy vui vẻ, qua sẵn sàng chia sẻ giao lưu với nhiều Chị có nhận xét văn hóa doanh nghiệp fpt vài năm trở lại đây? Bởi trường đại học FPT ngày phát triển, quy mô ngày lớn hơn, có thay đổi tái cấu trúc thời gian vừa qua, nên so sánh FPTU nhỏ xinh trước chị cảm thấy gắn bó, chia sẻ tất người tổ chức Tuy nhiên, chị thấy phần tất yếu trình phát triển, chắn phải gắn kết, đổi lại có hội khả tự kết nối với người xung quanh, bạn tự học hỏi, tự khám phá nhiều thay môi trường an toàn nhẹ nhàng xưa chị nghĩ môi trường tốt Tuy nhiên chị hi vọng thời gian tới, có thay đổi mặt nhân cấp cao ban lãnh đạo trường có nhiều hoạt động kết nối nữa, phối hợp công việc nhuần nhuyễn, thông minh logic hơn, người làm việc với thoải mái vô hình chung nét văn hóa mà người cần 10 Anh Trịnh Duy Mạnh- Cán phòng hành Anh làm Đại học FPT đƣợc bao lâu?6 năm Trong yếu tố văn hóa doanh nghiệp, anh cảm thấy yếu tố tác động mạnh mẽ cam kết gắn thân anh? Văn hóa FPT mạnh văn hóa để giữ người Mức lương trả cho cá nhân anh ko cao Nói chung văn hóa FPT giữ anh lại ko sang doanh nghiệp khác Mặc dù có nhiều lời mời Nói chung đại học FPT, vào a bị shock trước văn hóa đây, khoảng cách lãnh đạo nhân viên ngắn, không gian giao tiếp hòa đồng, anh em nhà, làm công việc cho mục đích chung, công việc diễn nhịp nhàng thành công nét văn hóa giao tiếp thứ hai ngôn luận ko bị khống chế cấp cấp dưới, nói chuyện cởi mở kể làm làm, thoải mái phong cách lãnh đạo ảnh hưởng nhiều nên hệ tiếp nối văn hóavăn hóa quần chúng, hoạt động phong trào hay mang tính động viên người lao động nhiều Anh cho biết nhận định anh văn hóa Đại học FPT vài năm trở lại đây? Văn hóa Đại học FPT biểu mạnh cách khoảng năm, thời điểm phụ thuộc vào quy mô, toàn nhân viên sở nên văn hóa phát triển mạnh mẽ Tuy nhiên sau tăng trưởng gần văn hóa ko hội tụ nữa, phai nhạt dần bị ảnh hưởng lực lượng lòng cốt nhiều, người lại người tiếp thu ko đồng nên biểu ngày kỉ niệm, nên anh thấy văn hóa bị nhạt dần Theo a ảnh hưởng có ảnh hưởng đến gắn kết người làm không có, lúc a vào làm, sinh hoạt công việc đoàn kết, chí lãnh đạo có teambuiding cho mn sinh hoạt nhóm Giờ có phòng biết phòng đấy, hỗ trợ tương quan ko Trong năm gần ko kết nối phận Anh có đề xuất với ban lãnh đạo để gia tăng cam kết gắn nhân viên? Để tăng cam kết hiệu lao động đối vói doanh nghiệp, quan trọng chiến lược phát triển lâu dài cán Nói mặt văn hóa doanh nghiệp chế độ nghỉ mát, thai sản,…thì văn hóa giao tiếp phận phải đẩy mạnh, tăng lượng sinh hoạt chung, xây dựng mục tiêu chung bị ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch giao nên khối khối chạy, làm ảnh hưởng nhiều đến văn hóa fai phụ thuộc vào chiến lược nhà quản trị, họ coi trọng thúc đẩy tăng trưởng giảm đầu tư vào văn hóa này, văn hóa xuống 11 Chị Võ Thị Hà Trang- Cán phòng phát triển cá nhân Trong yếu tố văn hóa doanh nghiệp, em cảm thấy yếu tố tác động mạnh mẽ cam kết gắn thân em? Môi trường làm việc thoải mái Đầu tiên quan hệ làm việc với nhân viên bình đẳng, thoải mái tạo cảm giác người gia đình ko phải môi trường cạnh tranh với Thứ hai quan hệ sếp nhân viên thoải mái, hướng dẫn sát để phát triển công việc mình, ko tạo áp lực làm việc Em có thực thích làm việc không?80%, cảm thấy tự hào với bạn bè Em cảm thấy yếu tố quan trọng nhất? Sự công nhận công việc, trình làm việc, công nhận thành làm việc cảm thấy tự hào tự tin công việc Em có đề xuất với ban lãnh đạo để gia tăng cam kết gắn nhân viên? Được đào tạo thêm kiến thức kỹ công việc.tức lúc e cảm thấy thiếu sót nhiều, nhiều thứ chưa làm được, để đứng vững công việc cần đào tạo nhiều ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - VŨ THỊ PHƢƠNG THẢO TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦACÁN BỘ GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC FPT Chuyên... cứu: Tác động văn hóa doanh nghiệp đến cam kết gắn bó với tổ chức Cán giảng viên trƣờng Đại học FPT - Khách thể nghiên cứu : Cán giảng viên công tác ký hợp đồng lao động thức trƣờng đại học FPT. .. nghiên cứu, với giúp đỡ Giảng viên hƣớng dẫn, hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài: Tác động văn hóa doanh nghiệp đến cam kết gắn bó với tổ chức cán giảng viên trường đại học FPT Tôi xin cam đoan
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của cán bộ giảng viên trường đại học FPT , Tác động của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của cán bộ giảng viên trường đại học FPT , Tác động của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của cán bộ giảng viên trường đại học FPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay