Quản trị quan hệ đối tác của công ty lữ hành APT

89 241 1
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 14:06

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN THÚY NGOAN QUẢN TRỊ QUAN HỆ ĐỐI TÁC CỦA CÔNG TY LƢ̃ HÀ NH APT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN THÚY NGOAN QUẢN TRỊ QUAN HỆ ĐỐI TÁC CỦA CÔNG TY LƢ̃ HÀ NH APT Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VŨ TRÍ DŨ NG XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS Vũ Trí Dũng PGS.TS Trầ n Anh Tài Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng đƣợc hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Vũ Trí Dũng Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chƣa công bố dƣới hình thức trƣớc Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá đƣợc tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, luận văn sử dụng số nhận xét, đánh giá nhƣ số liệu tác giả, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu phát có gian lận xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Trƣờng Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội không liên quan đến vi phạm tác quyền, quyền gây trình thực (nếu có) LỜI CẢM ƠN Luận văn cao học đƣợc hoàn thành Trƣờng Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới trƣờng Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, khoa đào tạo sau đại học, phòng sau đại học khoa Quản trị kinh doanh, đặc biệt PGS.TS Vũ Trí Dũng trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ tác giả với dẫn khoa học quý giá suốt trình triển khai, nghiên cứu hoàn thành đề tài “Quản trị quan hệ đối tác Công ty lữ hành APT” Tác giả xin chân thành cảm ơn thày cô giáo trực tiếp giảng dạy truyền đạt kiến thức khoa học chuyên ngành quản trị kinh doanh cho tác giả năm học qua Ngoài tác giả xin gửi lời cảm ơn tới công ty lữ hành APT cung cấp thông tin, liệu nhƣ tạo điều kiện cho tác giả thu thập số liệu từ đối tác APT để phục vụ cho công trình nghiên cứu TÓM TẮT Luâ ̣n văn n ghiên cứu về khung khổ lý thuyết quan hệ đối tác (QHĐT) quản trị QHĐT, từ áp dụng vào phân tích trƣờng hợp công ty lữ hành ATP Nghiên cứu sâu vào phân tích thực trạng quản trị quan hệ đối tác ATP với hai nhóm đối tác lớn nhà cung ứng quyền địa phƣơng, nêu ƣu điểm hạn chế quản trị QHĐT ta ̣i ATP; phân tích các ƣu , nhƣơ ̣c điể m quản tri ̣QHĐT , từ đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện thêm quản trị quan hệ đối tác cho ATP Đây nghiên cứu từ thực tế hoạt động quản trị QHĐT APT Quản trị QHĐT khái niệm doanh nghiệp Việt Nam , vi vâ ̣y tác giả hy vọng sau luận tiếp tục nghiên cứu sâu thêm lý thuyết quản trị QHĐT cách tiếp cận doanh nghiệp Việt Nam MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT i DANH MỤC HÌNH VẼ ii DANH MỤC BẢNG BIỂU iii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CƢ́U VÀ CƠ S Ở LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ ĐỐI TÁC CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tổ ng quan tình hình nghiên cƣ́u và ngoài nƣớc 1.2 Lý thuyết quan tri ̣QHĐT của doanh nghiê ̣p 1.2.1 Khái niệm quan hệ đối tác và quản trị QHĐT 1.2.2 Tiế p câ ̣n chuỗi quản tri ̣QHĐT 14 1.2.3 Quy trình quản trị quan hệ đối tác 21 2.3 Đặc điểm quản trị QHĐT ngành du lịch 36 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.1 Thiế t kế nghiên cƣ́u 42 2.2 Thu thâ ̣p và xƣ̉ lý thông tin 44 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ ĐỐI TÁC CỦA CÔNG TY LỮ HÀNH APT 47 3.1 Tổng quan Công ty lữ hành APT 47 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 47 3.1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi 48 3.1.3 Chính sách chất lƣợng 49 3.1.4 Những thành tích giải thƣởng 50 3.2 Đặc điểm hình thức kinh doanh vận chuyển khách du lịch 50 3.2.1 Khái niệm phân loại 50 3.2.3 Tổ ng quan về các công ty đố i tác dich ̣ vu ̣ vâ ̣n chuyể n hành khách APT 52 3.3 Thƣ̣c tra ̣ng quản tri ̣QHĐT ta ̣i APT 56 3.3.1 Quan điể m về QHĐT của APT 56 3.3.2 Tình hình xây dựng QHĐT APT 61 3.3.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản trị QHĐT 58 3.3.4 Tính bền vững QHĐT APT đối tác 61 3.4 Ƣu, nhƣơ ̣c điể m quản trị QHĐT APT 63 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHO CÔNG TY LỮ HÀNH APT 66 4.1 Thiế t lâ ̣p mô ̣t bô ̣ phâ ̣n riêng về quản tri ̣QHĐTError! Bookmark not defined 4.2 Xây dƣ̣ng bô ̣ chính sách dành cho các nhóm đố i tácError! Bookmark not defined 4.3 Xây dƣ̣ng nguyên tắ c quản tri ̣QHĐT Error! Bookmark not defined PHẦN KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa ATP Công ty lữ hành ATP Cty Công ty DN Doanh nghiê ̣p QHĐT Quan hệ đối tác TNHH Trách nhiệm hữu hạn i DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Cấ u trúc khung quản trị chuỗi cung ứng 17 Hình 1.2 Quan điể m đẩ y/kéo chuỗi cung ứng 18 Hình 1.3 Mô hin ̀ h chuỗi giá tri ̣của Michael Porter 20 Hình 1.4 Quy trình quản trị quan hệ đối tác 22 Hình 1.5 Mô hình đánh giá hiệu hệ thống quản trị QHĐT 25 Hình 1.6 Mô hình Peter Block 33 Hình 2.1 Phƣơng pháp nghiên cƣ́u .47 Hình 3.1 Cơ cấ u các hin ̣ 51 ̀ h thƣ́c giao thông du lich ii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Một số công trình nghiên cứu QHĐT nƣớc và thế giới Bảng 1.2 Quá trình luồng chuyển động chuỗi cung ứng 16 Bảng 2.1 Nô ̣i dung phỏng vấ n 44 Bảng 3.1 Quan điể m đố i với QHĐT 60 Bảng 3.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản trị QHĐTError! Bookmark not defined iii Kế t luâ ̣n chƣơng Kế t quả phỏng vấ n sâu cho thấ y thực traṇ g quản tri ̣QHĐT của APT Tuy đã nhận thức được tầ m quan trọng của QHĐT đố i với hoaṭ đôṇ g kinh doanh và hiê ̣u quả kinh doanh của mình quản tri ̣ QHĐT vẫn còn một số vấ n đề lớn : QHĐT mới chỉ dừng laị ở các rà ng buộc về măṭ lợi ích tài chính , chưa có các cam kế t về trách nhiê ̣m giữa các bên; quản lý đối tác còn bị chồng chéo ; chưa có chính sách cụ thể dành cho nhóm đối tác Vì vậy, để khắc phục vấn đề q uản trị QHĐT, từ đó nâng cao hiê ̣u quả kinh doanh , những đề xuấ t cho APT sẽ được đề cập ở chương tiế p theo 65 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUẢN TRỊ QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHO CÔNG TY LỮ HÀNH APT Với nhƣ̃ng vấ n đề đã đƣơ ̣c phân tích trình bày cụ thể chƣơng 3, tác giả đƣa giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị QHĐT APT nhƣ sau: 4.1 Phân bổ nguồ n lƣc̣ cho hoa ̣t đô ̣ng quan ̣đố i tác Nhƣ đã phân tić h chƣơng 3, nhâ ̣n thƣ́c doanh nghiệp quản trị quan hệ đối tác hạn chế , viê ̣c thƣ̣c hiê ̣n các hoa ̣t đô ̣ng quan ̣ đố i tác chƣa đƣơ ̣c quan tâm đúng mƣ́c cho thấ y sƣ̣ đầ u tƣ cho các hoa ̣t đô ̣ng này của doanh nghiê ̣p chƣa thić h đáng Do đó doanh nghiê ̣p cầ n phải có kế hoa ̣ch dài ̣n cho hoa ̣t đô ̣ng quan ̣ đố i tác Theo đó , yếu tố phải tính đến nguồn nhân lực đầu tƣ cho nhƣ̃ng hoa ̣t đô ̣ng này Chi phí cho hoa ̣t đô ̣ng quan ̣ đố i tác cầ n đƣơ ̣c xem là khoản đầu tƣ doanh nghiệp lợi ích thiết thực mà mang la ̣i cho doanh nghiê ̣p Hiê ̣u quả kinh doanh, tính cạnh tranh, sƣ̣ hài lòng khách hàng đƣợc chứng tỷ lệ thuận với chất lƣợng quan hệ đố i tác doanh nghiệp Doanh nghiê ̣p có thể tham khảo quy triǹ h xác đinh ̣ ngân sách dành cho hoa ̣t đô ̣ ng quan ̣ đố i tác để xác định mức đầu tƣ cần thiế t và hơ ̣p lý về tài chin ́ h cho hoa ̣t đô ̣ng này lầ n lƣơ ̣t theo các bƣớc sau: Bƣớc 1: Xác định mu ̣c tiêu thiế t lâ ̣p QHĐT Bƣớc 2: Xác định nguồn lực cần thiết Bƣớc 3: Uớc tính chi phí cho việc sử dụng nguồn lực Bƣớc 4: Xác định tổng ngân sách cho hoạt động quan hệ đối tác 66 Quy trin ̀ h xác định ngân sách dành cho hoạt động quan hệ đói tác quy trình đƣợc phái sinh từ quy trình xác định ngân sách hoạt động marketing mà đơn vị kinh doanh lĩnh vực du lịch lữ hành thƣờng sử dụng Để đảm bảo tính khả thi cho việc sử dụng nguồn lực doanh nghiệp , theo kinh nghiê ̣m của các nhà quản lý liñ h vƣ̣c du lich ̣ lƣ̃ hành , tổ ng ngân sách dành cho hoạt động quan hệ đối tác cần đƣợc xem xét để cân ngân sách dành cho các hoa ̣t đô ̣ng marketing khác của doanh nghiê ̣p nhằ m đảm bảo viê ̣c thƣ̣c hiê ̣n các mu ̣c tiêu chung, tránh xung đột Về nguồ n nhân lƣ̣c , cầ n đào ta ̣o nâng cao nhâ ̣n thƣ́c về quan ̣ đố i tác Nhâ ̣n thƣ́c của doanh nghiê ̣p về tầ m quan tro ̣ng của quan ̣ đố i tác kinh doanh còn ̣n chế Do đó , viê ̣c đào ta ̣o , tƣ̣ đào ta ̣o nâng cao nhâ ̣n thƣ́c cho đô ̣i ngũ nhân viên phu ̣ trách mảng công viê ̣c về quan ̣ đố i tác là mô ̣t nhƣ̃ng viê ̣c cầ n đƣơ ̣c các doanh nghiê ̣p triể n khai thƣ̣c hiê ̣n Đặc biệt đối tƣợng trực tiếp quản lý thực công việc quản trị quan hệ đối tác tham gia vào chƣơng trình đào tạo ngắn hạn Tùy theo quy mô , nguồ n lƣ̣c , nhu cầ u của doanh nghiê ̣p mà doanh nghiê ̣p có thể lƣ̣a cho ̣n các chƣơng trin ̀ h đƣơ ̣c thiế t kế sẵn hoă ̣c các chƣơng triǹ h thiế t kế theo yêu cầ u cu ̣ thể của doanh nghiê ̣p tƣ̀ các sở đào ta ̣o có chấ t lƣơ ̣ng về lĩnh vực cử cán tham gia vào khóa đào tạo sau đào tạo lại cho cán nhân viên doanh nghiệp 4.2 Xây dƣ̣ng kế hoa ̣ch hoa ̣t đô ̣ng quan ̣đố i tác và vâ ̣n du ̣ng quy trin ̀ h quản trị quan hệ đối tác hiệu Kế t quả nghiên cƣ́u đã chỉ rằ ng hoa ̣t đô ̣ng quan ̣ đố i tác của công ty lƣ̃ hành APT còn kém linh hoa ̣t điề u chin̉ h và tuân thủ kế hoa ̣ch hoạt động quan hệ đối tác Vì doanh nghiệp cần tiến hành rà soát 67 nhóm đối tác, đánh giá và phân tić h vai trò của mỗi nhóm cũng nhƣ khả ảnh hƣởng đối tác đến hoạt động kinh doanh Xuấ t phát tƣ̀ lơ ̣i ić h tƣ̀ các mố i quan ̣ đố i tác , sở xác đinh ̣ mu ̣c tiêu của viê ̣c thiế t lâ ̣p và phát triể n quan ̣ đố i tác, doanh nghiệp nên tiến hành xây dựng kế hoạch cho hoạt động quan hệ đối tác Với đă ̣c thù của doanh nghiê ̣p lƣ̃ hành , hoạt động kinh doanh diễn môi trƣờng nhiề u biế n đô ̣ng nên viê ̣c điề u chin̉ h kế hoa ̣ch hoa ̣ t đô ̣ng quan ̣ đố i tác để phù hợp với thay đổi cần thiết Để tiế n hành có hiê ̣u quả công tác này, đảm bảo chấ t lƣơ ̣ng mố i quan ̣ và nâng cao kế t quả kinh doanh cầ n hế t sƣ́c chú tro ̣ng tới hoa ̣t đô ̣ng "Chia sẻ thông tin" (đã nêu ở chƣơng 3) thông tin chin ́ h xác, câ ̣p nhâ ̣t và hƣ̃u ić h về môi trƣờng tác nghiê ̣p và các vấ n đề liên quan đế n hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh sẽ là cƣ́ thić h hơ ̣p để doanh nghiê ̣p lên kế hoạch điều chỉnh việc thực thi các hoa ̣t đô ̣ng quan ̣ đố i tác Đồng thời doanh nghiệp cần phải áp dụng triệt để quy trình quản trị quan ̣ đố i tác (đã nêu chƣơng 1) Cụ thể: 4.2.1 Đặt các mục tiêu QHĐT theo dõi chặt chẽ việc thực thi Rủi ro lớn từ hợp tác có bất đồng mục tiêu, vai trò đóng góp Thậm chí, thứ vận hành tốt, nhƣng doanh nghiệp đối tác làm việc mục tiêu khác nhau, nỗ lực doanh nghiệp bị “đổ xuống sông xuống biển” Trên thực tế, mỗi bên có mục tiêu riêng định tham gia hợp tác với Điều quan trọng phải cho mục tiêu hài hòa với Cách thức xác định mục tiêu quan hệ đối tác hình thành mục tiêu chung phát triển quan hệ đối tác Mục tiêu chung lại phải bao trùm mục tiêu riêng đối tác 68 Hầu hết, bên cố gắng gần gũi để tìm điểm chung doanh nghiệp đối tác Tuy nhiên, bên lại thƣờng có nhiều điểm khác biệt chuyên môn, cá tính, kinh nghiệm, nguồn vốn Điều làm nên khác biệt lớn ý tƣởng mục tiêu kinh doanh Vì vậy, đối tác phải xác định làm rõ lập trƣờng mục tiêu công việc, dự kiến rủi ro Từ đó, đƣa cách giải vấn đề cho phù hợp với bên Ngoài ra, cần ghi nhận công đóng góp mỗi bên cho mục đích chung Không xác định mục tiêu chung, cần phải kiểm soát thƣờng xuyên việc thực mục tiêu nhƣ nào? Để đảm bảo cho việc hƣớng, doanh nghiệp phải giám sát đánh giá kết thực mục tiêu chung Kết thực tế phải đƣợc so sánh với mục tiêu xác lập trƣớc để đƣa hoạt động cần thiết, đảm bảo hoạt động doanh nghiệp đối tác cùng quỹ đạo Quá trình giám sát, so sánh hiệu chỉnh nội dung chức kiểm soát 4.2.2 Thu thập, kiểm tra cập nhật thông tin doanh nghiệp cá nhân đối tác Doanh nghiệp cần phải yêu cầu tất đối tác kinh doanh tiềm cung cấp thông tin nghề nghiệp chuyên môn, lực kinh doanh, nhu cầu hợp tác Đối với thông tin đặc biệt, “nhạy cảm”, doanh nghiệp cần tiến hành thu thập cách hệ thống nhƣ đảm bảo cập nhật thông tin làm tƣơng thích với thông tin có Mỗi bên nên cung cấp danh sách nguồn tham khảo cá nhân chuyên môn mà doanh nghiệp hỏi vấn đề đối tác trƣớc 69 đặt bút ký hợp đồng kinh doanh Các đối tác nên sẵn sàng rõ ràng tình hình tài chính, tín nhiệm, tài sản nợ nần Nhờ hệ thống thông tin đầy đủ, xác cập nhật đối tác, doanh nghiệp phát triển quan hệ đối tác cách có hiệu bền vững 4.2.3 Liên la ̣c và đánh giá hiêụ quả quan ̣đố i tác thƣờng xuyên Hoàn toàn không đơn giản để giải thích rõ tầm quan trọng liên lạc thƣờng xuyên hiệu việc hình thành hợp tác bền vững Mối liên lạc lỏng lẻo hầu hết bắt nguồn từ khác biệt mục tiêu, trách nhiệm mờ nhạt mệnh lệnh chồng chéo Để đảm bảo tính bền vững quan hệ đối tác, không nên đợi đến lúc cần thiết liên lạc với đối tác Điều làm mối quan hệ đối tác trở nên “nhạt nhẽo mang màu sắc thực dụng” Định kỳ, doanh nghiệp nên có tiếp xúc với đối tác, trực tiếp, qua điện thoại… Đôi khi, không vấn đề kinh doanh mà vấn đề quan hệ cá nhân, xã hội (nhƣ hỏi thăm sức khỏe, gia đình hay chuyện linh tinh…) cần thiết Đó lại chất keo kết dính quan hệ đối tác Đặc biệt, tùy theo điều kiện thời gian yêu cầu công việc, nên xếp để ăn tối hay uống tách trà để trò chuyện với đối tác Chính dịp gặp gỡ cho phép doanh nghiệp củng cố tốt quan hệ với đối tác phát vần đề cần giải Điều cho phép bên quan hệ đối tác tăng cƣờng hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ giá trị chung từ hợp tác mà vấn đề kinh doanh 4.3 Thiế t lâ ̣p nguyên tắ c quản tri QHĐT và chính sách QHĐ ̣ nhóm đối tác độc lập 70 T với các Nhƣ đã nêu chƣơng 3, quản trị QHĐT dừng lại ràng buộc mặt lợi ích tài Do đó , quản trị QHĐT cần hƣớng tới đáp ứng đƣợc hai tiêu chí: lơ ̣i ích tài chính và giá trị xã hội Các nguyên tắc chủ yếu dựa yế u tố ảnh hƣởng tới quản tri ̣ QHĐT, cụ thể là: sƣ̣ phu ̣ thuô ̣c lẫn ; chia sẻ thôg tin; quan ̣ cá nhân và sƣ̣ tƣơng đồ ng văn hóa - Đối với phụ thuộc lẫn nhau: APT nên chú tro ̣ng vào đánh giá các đố i tác dựa sở kinh tế văn hóa Nhƣ đã nêu ở chƣơng 1, đố i tác không ngƣời quen biết cùng có chung lợi ích kinh doanh mà nhƣ̃ng ngƣời, doanh nghiê ̣p tƣ̣ nguyê ̣n tham gia vào các bên để cùng ta ̣o các lơ ̣i ích kinh tế và giá tri ̣về mă ̣t xã hô ̣i Sƣ̣ hơ ̣p tác giƣ̃a các bên đố i tác có hiệu vô cùng lớn so với việc bên thực đơn phƣơng Do đó , nguyên tắ c quản tri ̣QHĐT là hƣớng tới các giá tri ̣hơ ̣p tác bề n vƣ̃ng , lâu dài , có chiều sâu - Để chia sẻ thông tin hiê ̣u quả : APT nên thƣờng xuyên và chủ đô ̣ng trao đổ i thông tin với các đố i tác Song song với đó , cầ n chú tro ̣ng hoàn thiê ̣n ̣ thố ng cung cấ p thông tin nô ̣i bô ̣ doanh nghiê ̣p để đảm bảo viê ̣c trao đổ i thông tin diễn thuâ ̣n lơ ̣i - Đối với quan hệ cá nhân : Nhƣ đã phân tić h ở chƣơng 3, quan ̣ cá nhâ ̣n đã đƣơ ̣c khẳ ng đinh ̣ là có tác động lớn quản trị qua n ̣ đố i tác Do đó, việc củng cố mối quan hệ cá nhân phát triển tố t đe ̣p, APT nên tiế p tu ̣c mở rô ̣ng thiế t lâ ̣p các mố i quan ̣ các nhân với đa ̣i diê ̣n các đố i tác , đă ̣c biê ̣t là nhƣ̃ng ngƣời có khả năn g quyế t đinh ̣ hay ảnh hƣởng đế n viê ̣c quyế t đinh ̣ hơ ̣p tác bên phiá đố i tác Tuy nhiên, cầ n phải lƣu ý rằ ng, viê ̣c tạo mối quan hệ nhân quan hệ đối tác cần có sƣ̣ khéo léo và tim ̀ hiể u kỹ lƣỡng về đố i tác 71 , tiń h chấ t của mố i quan ̣ đƣơ ̣c xây dƣ̣ng bên ngoài môi trƣờng làm viê ̣c nên các hoa ̣t đô ̣ng kế t nố i để tạo gắn bó mang tính chất cá nhân Mô ̣t số viê ̣c làm cu ̣ thể nhƣ: + Thăm hỏi , tă ̣ng qua cho cá nhân vào các dip̣ lễ tế t , ngày quan trọng cá nhân + Tìm hiểu phong túc , sƣ̣ kiê ̣n quan tro ̣ng của doanh nghiê ̣p đố i tác để có ứng xử phù hợp + Tìm hiểu sở thích cá nhân , gia đình, bạn bè, chuyên môn của cá nhân đó để tƣ̀ đó có cách gây dƣ̣ng thiê ̣n cảm phù hơ ̣p Tuy nhiên cũng không nên la ̣m du ̣ng viê ̣c phát triể n QHĐT thông qua quan ̣ cá nhân, doanh nghiê ̣p nên hƣớng tới viê ̣c quản tri ̣QHĐT sâu và bề n vƣ̃ng thông qua các cam kế t và sƣ̣ phu ̣ thuô ̣c lầ n mô ̣t cách chính thƣ́c và phi chin ́ h thƣ́c nhƣ đã trin ̀ h triǹ h bày ở phầ n - Tƣơng đồ ng văn hóa : Cầ n có sƣ̣ giao lƣu với các bên đố i tác hoạt động dã ngoại hay chƣơng trình trao đổi văn hóa , nhƣ̃ng , kinh nghiê ̣m làm việc giƣ̃a APT và các đố i tác là sở để tăng thêm mố i quan ̣ gắ n bó , phát triển lâu dài Ngoài ra, QHĐT còn phải hƣớng tới sƣ̣ khác nhóm giƣ̃a các nhóm đố i tác Nhƣ đã phân tić h chƣơng 3, hiê ̣n ở A PT chƣa có mô ̣t bô ̣ chiń h sách cụ thể dành cho đối tƣợng nhóm đối đối tác Điề u này gây bấ t lơ ̣i cho viê ̣c thƣ̣c thi quản tri ̣QHĐT Trong chƣơng 1, tác giả phân tích kỹ nhóm đối tác doanh nghi ệp gồm : Các quan quản lý nhà nƣớc dulịch; nhà cung ứng dịch vụ du lịch (vận chuyển, lƣu trú, ănuống…); đối thủ cạnhtranh; đại lý du lịch/lữhành; cộng đồng dân cƣ địa phƣơng (nơi diễn hoạt động dulịch) Để nâng cao kế t quả kinh doanh, doanh nghiệp cần thiết phải cải thiê ̣n chấ t lƣơ ̣ng quan ̣ với tƣ̀ng nhóm đố i tác, theo đó phải đảm bảo: 72 - Ra các quyế t đinh ̣ có lơ ̣i cho cả doanh nghiê ̣p lẫn đố i tác - Thƣ̣c hiê ̣n chính xác, đầ y đủ, kịp thời cam kế t với đói tác - Tăng cƣờng mƣ́c đô ̣ hiể u biế t về công viê ̣c của đố i tác - Có trách nhiệm chia sẻ thuận lợi , khó khăn hợp tác kinh doanh - Linh hoa ̣t viê ̣c thƣ̣c thi các chính sách và sẵn sàng tìm hiể u để thích nghi với văn hóa của đố i tác 73 PHẦN KẾT LUẬN Kế t quả đa ̣t đƣơ ̣c của luâ ̣n văn:  Nghiên cƣ́u đã tổ ng quan các công trình nghiên cƣ́u chính về quản tri ̣ QHĐT, ̣ thố ng hóa nhƣ̃ng vấ n đề bản về quan ̣ đố i tác , quản trị quan ̣ đố i tác nói chung và quản tri ̣quan ̣ đố i tác ngành du lich ̣ , lƣ̃ hành nói riêng  Phân tích thƣ̣c tra ̣ng quản tri ̣QHĐT ta ̣i công ty lƣ̃ hành APT đố i với đối tác vận chuyển hành khách du lịch , nhâ ̣n đinh ̣ đƣơ ̣c các ̣n chế quản trị QHĐT DN  Đƣa mô ̣t số đề xuấ t nhằ m hoàn thiê ̣n và phát huy hiê ̣u quả của quản trị QHĐT, tƣ̀ đó tác đô ̣ng tích cƣ̣c tới kế t quả kinh doanh của APT Nhƣ̃ng đóng góp mới của luâ ̣n văn: - Đây là mô ̣t nhƣ̃ ng nghiên cƣ́u đầ u tiên sâu vào phân tić h thƣ̣c trạng quản trị QHĐT DN Việt Nam Đây sẽ là tiề n đề cho các nghiên cƣ́u về sau về quản tri ̣QHĐT ta ̣i mô ̣t DN nói chung và DN lƣ̃ hành nói riêng - Luâ ̣n văn khẳ ng đinh ̣ thê m mô ̣t lầ n nƣ̃a tầ m quan tro ̣ng của QHĐT đố i với hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh và sƣ̣ phát triể n của các DN cũng nhƣ sƣ̣ cầ n thiế t việc xác lập sách sâu hƣớng tới quan hệ đối tác bền vững - Luâ ̣n văn đƣa nhƣ̃ng đề x uấ t giúp DN tham khảo , đố i chiế u với hoa ̣t đô ̣ng của ̀ h, tƣ̀ đó có cách đô ̣ng thái cu ̣ thể Nhƣ̃ng ̣n chế của luâ ̣n văn và kiế n nghi nghiên cƣ́u tiế p theo ̣ - Giới ̣n về mẫu nghiên cƣ́u : Luâ ̣n văn mới chỉ nghiên cƣ́u đƣơ ̣c thƣ̣ c trạng quản trị QHĐT với nhóm nhỏ đối tác APT Tuy là mô ̣t nhóm mang tính chất đại diện nhƣng không tránh khỏi sai số 74 - Giới ̣n về đố i tƣơ ̣ng nghiên cƣ́u : Luâ ̣n văn sƣ̉ du ̣ng đố i tƣơ ̣ng nghiên cƣ́u là công ty lũ hành APT, đó các kế t luâ ̣n chƣơng chƣơng mang tính chất tham khảo chủ yếu doanh nghiệp kinh doanh lữ hành Vì vậy, có thể thƣ̣c hiê ̣n các nghiên cƣ́u tiế p theo với mẫu nghiên cƣ́u lớn thực trạng quản trị QHĐT doanh nghiệp nghiên cứu sâu về quản tri ̣QHĐT ta ̣i các DN Viê ̣t Nam nói chung 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Alastair M.Morrison, 1998 Marketing liñ h vực du li ̣ch và khách sạn Dịch từ tiếng Anh, 2009 Hà Nội: Tổ ng cu ̣c Du lich ̣ Viê ̣t Nam Hà Nam Khánh Giao , 2011 Giáo trình Marketing du lịch Hồ Chí Minh: Nhà xuất Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thi ̣Thu Mai, 2008 Quan ̣ đố i tác hoạt động marketing du lich ̣ Tạp chí du lịch, số 4, tr 50-51 Nguyễn Thi ̣Thu Mai, 2009 Quản trị QHĐT với nhà cung cấp của các doanh nghiê ̣p kinh doanh du li ̣ch ̣a bàn Hà Nội Luâ ̣n văn Tha ̣c sĩ Viê ̣n Đa ̣i ho ̣c Mở Hà Nội Nguyễn Thi ̣Thu Mai , 2015 Chấ t lượng QHĐT và sự tác động đố i với kế t quả kinh doanh của các doanh nghiê ̣p lữ hành Viê ̣t Nam Luâ ̣n án Tiế n si.̃ Viê ̣n Đa ̣i ho ̣c Mở Hà Nô ̣i Nguyễn Văn Ma ̣nh và Pha ̣m Hồ ng Chƣơng , 2006 Giáo trình Quản trị Kinh doanh lữ hành Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Philip Kotler, 1997 Quản trị Marketing Dịch từ tiếng Anh Ngƣời dich ̣ Vũ Trọng Hùng, 2003 Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Ngô Kim Thanh, 2012 Quản trị chiến lược Hà Nội : Nhà xuất Kinh tế Quố c dân Ngô Văn Vƣơ ̣ng, 2007 Vố n quan ̣ kinh doanh thời hiê ̣n đại Hà Nô ̣i: Nhà xuất Văn hóa Thông tin 76 Tài liệu tiếng Anh Diego M.M & Manuel G F, 2003 Successfull Relationships between Hotels and Agencies Annnals of Tourism Research Jae-Nam Lee & Young-Gul Kim, 1999 Effect of partnership quality on IS outsourcing success: Conceptual framework and Empirical validation Perter Block & John McKnight, 2010 The Abundant Community: Awakening the Power of Families and Neighborhoods Berrett-Koehler Publishers Spekman R.E et al, 1998 Alliace Management : A View from the Past and a Look to the Future The Journal of Management Stydies, Oxford Weaver D and Lawton L, 2002 Tourism Management John Wiley & Sons, Australia, 2nd edn Wood D.J & Gray B., 1991 Towards a Comprehensive Theory of Collaboration The Journal of applied Behavioral Science 77 Tài liệu Internet Bô ̣ giao thông vâ ̣n tải [Ngày truy cập 02 tháng 10 năm 2016] Công ty cổ phầ n hàng không Vietjet [Ngày truy câ ̣p: tháng 10 năm 2016] < http://www.vietjetair.com/> [Ngày truy câp: tháng 10 năm 2016] Công ty cổ phần đầu tƣ đầu tƣ thƣơng mại du lịch APT. [Ngày truy cập: 01 tháng năm 2016] Công ty liên doanh quố c tế ABC [Ngày truy câp: 01 tháng 10 năm 2016] Công ty TNHH thƣơng ma ̣i và vâ ̣n tải An Thái [Ngày truy cập: tháng 10 năm 2016] Jestar Pacific Airlines, Tâ ̣p đoàn Jestar < https://vi.wikipedia.org/wiki/Jetstar_Pacific_Airlines> [Ngày truy câ ̣p: 10 tháng 10 năm 2016] Quản lý mối quan hệ đối tác (Nguồn: Thời báo kinh tế Sài Gòn) [Ngày truy cập: tháng năm 2016] Tổ ng cu ̣c Du lich ̣ Viê ̣t Nam [Ngày truy cập: 02 tháng 10 năm 2016] 78 79 ... quản trị quan hệ đối tác Công ty lữ hành APT Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động quản trị quan hệ đối tác Công ty lữ hành APT Về thời gian: Luận văn nghiên cứu chiế n lƣơ ̣c quản trị quan hệ đối tác. .. thuyết, sở lý luận quản trị quan hệ đối tác - Vận dụng lý thuyết vào tình Công ty lữ hành APT - Đƣa giải pháp giúp Công ty lữ hành APT nâng cao hiệu hoạt động quản trị quan hệ đối tác Đối tƣợng... TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ ĐỐI TÁC CỦA CÔNG TY LỮ HÀNH APT 47 3.1 Tổng quan Công ty lữ hành APT 47 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 47 3.1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị quan hệ đối tác của công ty lữ hành APT , Quản trị quan hệ đối tác của công ty lữ hành APT , Quản trị quan hệ đối tác của công ty lữ hành APT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay