Nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh ninh bình

115 220 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 14:06

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHẠM THỊ MAI NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHẠM THỊ MAI NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ NINH BÌNH Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN HIỆU Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng Các phân tích, số liệu, kết đƣợc nêu luận văn trung thực, xác có nguồn gốc rõ ràng LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ thực tốt luận văn nhƣ hoàn thiện kiến thức chuyên môn Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới quý Thầy, Cô Giảng viên Trƣờng Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình giảng dạy hƣớng dẫn cho nhiều kiến thức quý báu thời gian học tập trƣờng Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Cục Thuế Ninh Bình tạo điều kiện giúp đỡ trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin bày tỏ biết ơn chân thành tới gia đình, đồng nghiệp bạn bè - ngƣời bên tôi, động viên, giúp đỡ vật chất nhƣ tinh thần suốt trình học tập hoàn thành luận văn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC BẢNG BIỂU iii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu 3 Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu chung 3.2 Mục tiêu cụ thể 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Luận văn: Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ GTGT 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Những vấn đề thuế GTGT 1.2.1 Khái niệm thuế Giá trị gia tăng 1.2.2 Đặc trƣng thuế giá trị gia tăng 10 1.2.3 Cách tính thuế giá trị gia tăng 11 1.2.4 Vai trò thuế giá trị gia tăng 15 1.3 Khái quát chung quản lý thuế GTGT 17 1.3.1 Khái niệm quản lý thuế GTGT 17 1.3.2.Nguyên tắc quản lý thu thuế giá trị gia tăng 18 1.3.3 Nội dung quản lý thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp 20 1.4 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quản lý thu thuế GTGT 23 1.4.1 Chỉ tiêu định lƣợng 24 1.4.2 Chỉ tiêu định tính 26 1.5 Tổng quan quản lý thuế GTGT nƣớc giới Việt Nam 26 1.5.1.Tình hình quản lý thuế GTGT số nƣớc giới 26 1.5.2 Bài học kinh nghiệm quản lý thuế GTGT nƣớc giới 27 1.5.3 Kinh nghiệm quản lý thuế GTGT địa phƣơng 29 1.5.4 Một số học kinh nghiệm thuế GTGT 31 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Cơ sở phƣơng pháp luận 32 2.2 Phƣơng pháp thu thập thông tin, liệu 32 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập liệu sơ cấp 32 2.2.2 Phƣơng pháp thu thập liệu thứ cấp 34 2.3 Phƣơng pháp phân tích liệu 35 2.3.1 Phƣơng pháp phân tích liệu sơ cấp 35 2.3.2 Phƣơng pháp phân tích liệu thứ cấp 35 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ NINH BÌNH 36 3.1 Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội ảnh hƣởng tới quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp Cục thuế Ninh Bình 36 3.1.1.Tổng quan điều kiện kinh tế, xã hội, tự nhiên tỉnh Ninh Bình 36 3.1.2.Khái quát đặc điểm hoạt động phát triển doanh nghiệp Ninh Bình 37 3.2 Thực trạng máy quản lý thu thuế Cục thuế Ninh Bình 38 3.2.1 Sự hình thành phát triển Cục thuế Ninh Bình 38 3.2.2 Đội ngũ cán công chức Cục thuế Ninh Bình 39 3.3 Thực trạng sở pháp lý cho quản lý thuế GTGT 40 3.4 Thực trạng hiệu quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Ninh Bình 41 3.4.1.Thực trạng quản lý Đăng ký thuế 41 3.4.2.Thực trạng công tác quản lý Kê khai nộp thuế 47 3.4.3 Xử lý hoàn thuế 57 3.4.4.Quản lý nợ cƣỡng chế nợ thuế giá trị gia tăng 59 3.4.5.Công tác tuyên truyền hỗ trợ ngƣời nộp thuế 62 3.4.6.Công tác tra, kiểm tra thuế giá trị gia tăng 64 3.5 Đánh giá hiệu quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp Cục thuế Ninh Bình 68 3.5.1.Thành đạt đƣợc nguyên nhân 68 3.5.2.Những hạn chế nguyên nhân 71 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ NINH BÌNH 75 4.1 Mục tiêu ngành thuế Ninh Bình việc nâng cao hiệu quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp 75 4.1.1 Mục tiêu tổng quát 75 4.1.2 Mục tiêu cụ thể 76 4.2 Định hƣớng nâng cao hiệu quản lý thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp Cục Thuế Ninh Bình 77 4.3 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp Cục thuế Ninh Bình 78 4.3.1 Tăng cƣờng quản lý ngƣời nộp thuế 78 4.3.2 Tăng cƣờng quản lý kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế 81 4.3.3 Đổi tăng cƣờng quản lý nợ cƣỡng chế nợ thuế 83 4.3.4 Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế 85 4.3.5 Đối tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra 86 4.3.6 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán kiện toàn máy tổ chức ngành thuế 89 4.3.7 Cải cách đại hóa công tác tuyên truyền, hỗ trợ 90 4.4 Một số kiến nghị 90 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa BTC Bộ Tài Chính CP Chính phủ CSDL Cơ sở liệu ĐVT Đơn vị tính GTGT Giá trị gia tăng HH, DV Hàng hóa, dịch vụ NNT Ngƣời nộp thuế NQD Ngoài quốc doanh NSNN Ngân sách Nhà nƣớc 10 UBND Ủy ban nhân dân i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Bảng 1 Tổng hợp số thu thuế GTGT giai đoạn 2011-2015 16 Bảng Bảng thống kê doanh nghiệp khảo sát 36 Bảng Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Tình hình giải hoàn thuế Cục thuế Ninh Bình 60 Bảng 3.7 Tổng hợp tình hình nợ đọng thuế GTGT 62 10 Bảng 3.8 Tình hình tra, kiểm tra trụ sở NNT 67 11 Bảng 3.9 Kết tra, kiểm tra trụ sở NNT 68 Tình hình hoạt động doanh nghiệp địa bàn tỉnh Cơ cấu doanh nghiệp địa bàn tỉnh Thống kê tình trạng nộp HSKT Gía trị gia tăng doanh nghiệp Tổng hợp tình hình thực thu thuế GTGT giai đoạn 2011-2015 Tình hình nộp thuế GTGT doanh nghiệp trọng điểm ii Trang 43 45 50 58 59 DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Hình Hình 3.1 Nội dung Kết thu ngân sách địa bàn tỉnh so với dự toán iii Trang 57 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Thuế đƣợc nhìn từ nhiều khía cạnh khác Theo Mác ăng Ghen thuế đƣợc quan niệm là:“ Để trì quyền lực công cộng, cần phải có đóng góp ngƣời công dân nhà nƣớc, thuế khoá “ (Mác – ăng Ghen TT.T2NXB Sự thật – Hà Nội – 1962.Tr.522) Cùng với phát triển xã hội, Nhà nƣớc có thêm nhiệm vụ điều hành, quản lý kinh tế, chăm lo đời sống, văn hóa xã hội cộng đồng… để đảm bảo cho việc chi tiêu Nhà nƣớc nhu cầu tất yếu phải gia tăng nguồn thu tài thuế đƣợc Nhà nƣớc sử dụng nhƣ phƣơng thức để động viên nguồn tài cho ngân sách quốc gia Trong năm gần sách Thuế chế quản lý thu thuế có nhiều đổi mới, góp phần tăng thu cho ngân sách, khuyến khích sản xuất, kinh doanh hƣớng Cùng với đời hệ thống thuế mới, Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đƣợc Quốc hội khóa IX thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999 Sau 15 năm thực hiện, trải qua nhiều lần điều chỉnh, sửa đổi bổ sung, Luật thuế GTGT vào sống, phát huy tác dụng tích cực việc khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh; thúc đẩy xuất đầu tƣ; tạo nguồn thu lớn ổn định cho NSNN; tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần tăng cƣờng quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung quản lý thuế nói riêng Một chuyển biến việc thực thi sách thuế Luật Quản lý thuế đƣợc Quốc hội khoá XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2007 Đây phƣơng thức quản lý tiên tiến, đại đƣợc hầu hết nƣớc giới áp dụng Theo đó, quan thuế quản lý thuế theo chế Ngƣời nộp thuế (NNT) tự khai, tự tính, tự nộp thuế Cơ quan thuế không can thiệp vào trình thực nghĩa vụ thuế tổ chức, cá nhân kinh doanh Vì nâng cao vai trò trách nhiệm tổ chức, cá nhân việc chấp hành pháp luật thuế, giúp sở kinh doanh không thụ động việc thực thi Luật thuế Bên cạnh đó, quan thuế có điều kiện tập Đứng quan điểm nhà quản lý thuế: Thuế kế toán có mối quan hệ khăng khít Kế toán phản ánh, ghi chép đúng, xác, khoa học tạo điều kiện cho việc tính đúng, tính đủ số thuế Ngƣợc lại, kế toán phản ánh, ghi chép không đúng, không xác, không khoa học tính đúng, tính đủ số thuế; điều kiện để xử lý tranh chấp thuế nảy sinh Hay nói cách khác, số liệu kế toán không xác dẫn đến công tác quản lý thuế hiệu quả, công cụ thuế không phát huy hết chức điều chỉnh, kiểm soát vĩ mô kinh tế Chính chế độ kế toán doanh nghiệp cần hoàn thiện theo hƣớng đơn giản, dễ hiểu; cần bám sát có thay đổi kịp thời, thích hợp sách Thuế có điều chỉnh Cùng với mục tiêu định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội nƣớc thời gian tới sách thuế tiếp tục đƣợc hoàn thiện, việc hoàn thiện chứng từ hóa đơn vấn đề cốt lõi đặc biệt quan trọng thuế GTGT: - Nâng cao ý thức ngƣời bán hàng, ngƣời mua hàng quản lý, sử dụng hóa đơn Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, giải thích sách thuế quy định quản lý sử dụng hóa đơn - Đảm bảo cân đối loại hoá đơn: đặt in, tự in điện tử theo hƣớng bổ sung quy định, hƣớng dẫn hoá đơn tự in doanh nghiệp (điều kiện đƣợc tự in hoá đơn, điều kiện đƣợc cung ứng phần mềm tự in hoá đơn, chế độ báo cáo) - Các quy định, hƣớng dẫn hoá đơn văn pháp quy cần đƣợc áp dụng chung cho tất tổ chức, cá nhân có liên quan - Nâng cao chế tài xử phạt tội danh trốn thuế giả mạo chứng từ, mua bán hóa đơn, in hóa đơn giả để chiếm đoạt tiền NSNN  Thứ ba, Phải phối kết hợp với cấp, ngành tổ chức thực tốt đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh giải pháp phát triển kinh tế xã hội Tập trung tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút tối đa nguồn lực cho đầu tƣ phát triển nhanh, bền vững Trong tập trung vào dự án lớn, có ƣu tăng trƣởng kinh tế, 92 tăng trƣởng nguồn thu từ thuế lâu dài cho NSNN Trên sở đó, bám sát mục tiêu thu NSNN, thực xây dựng chƣơng trình, kế hoạch tổ chức đạo thu ngân sách liệt, đảm bảo nguồn thu từ thuế, phí nội địa, bao gồm nguồn thu từ thuế GTGT, có tốc độ tăng trƣởng cao, chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng thu ngân sách Phối hợp với đoàn tra, kiểm tra tỉnh, ngành tập trung vào doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có quy mô lớn doanh nghiệp nợ thuế GTGT kéo dài để nắm vững tình hình hoạt động kịp thời chấn chỉnh sai phạm thực quyền, nghĩa vụ NSNN Định kỳ phối hợp với quan đăng ký kinh doanh quyền phƣờng, xã để đối chiếu, theo dõi quản lý, giám sát đơn vị, ngƣời nộp thuế Trên sở đánh giá, phân tích nguồn thu yếu tố ảnh hƣởng đến nguồn thu, làm rõ trƣờng hợp bị thất thu thuế GTGT, khai thác nguồn thu tiềm giải vƣớng mắc phát sinh trình SXKD doanh nghiệp Phối hợp ngành, cấp địa bàn tăng cƣờng công tác kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý giá để xử lý nghiêm hành vi lợi dụng tăng giá nhằm thu lợi bất chính, định giá bất hợp lý, đầu nâng giá Theo dõi kịp thời biến động giá để thu đầy đủ khoản thu vào NSNN 93 KẾT LUẬN Quản lý thuế tốt động viên lớn phần thu nhập quốc dân vào NSNN, đảm bảo nguồn lực tài cho nhu cầu chi tiêu Nhà nƣớc Hiện nay, Đảng Nhà nƣớc ta chủ trƣơng đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nƣớc điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, thực sách khuyến khích thành phần kinh tế phát triển, hàng năm có thêm hàng chục ngàn doanh nghiệp đời; quy mô kinh doanh doanh nghiệp ngày lớn, hoạt động kinh doanh ngày đa dạng, quản lý kinh doanh doanh nghiệp ngày tiến tiến, giải pháp nâng cao hiệu quản lý thuế nói chung quản lý thuế GTGT nói riêng doanh nghiệp cần thiết tỉnh thành Đề tài: “Nâng cao hiệu quản lý thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp Cục Thuế Ninh Bình” phản ánh nội dung: - Thứ nhất, khái quát vấn đề thuế GTGT; công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp địa bàn tỉnh - Thứ hai, vài nét khái quát đặc điểm kinh tế - xã hội ảnh hƣởng đến công tác thu thuế GTGT doanh nghiệp Cục Thuế Ninh Bình; phản ánh thực trạng quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Cục Thuế Ninh Bình, từ đánh giá những thành công chủ yếu, tồn tại, hạn chế nguyên nhân ảnh hƣởng đến công tác quản lý thuế GTGT - Thứ ba xuất phát từ mục tiêu quản lý thuế GTGT luận văn nêu lên định hƣớng hoàn thiện quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Cục thuế Ninh từ đƣa giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp địa bàn tỉnh Do thời gian nghiên cứu có hạn, nhiều nội dụng chƣa phân tích sâu, phân tích kỹ, giải pháp đề xuất chủ có tính chất gợi mở Vì vậy, luận văn không tránh khỏi điểm cần đƣợc bổ sung, hoàn thiện Tác giả mong đƣợc đóng góp nhà khoa học, nhà quản lý để luận văn có ý nghĩa thiết thực quản lý thực tiễn năm tới Trân trọng cảm ơn./ 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài chính, 2011 Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011 – 2020 Hà Nội: Nhà xuất Tài Bộ Tài chính, 2012 Thông tư số 06/2012/TT-BTC Hà Nội Bộ Tài chính, 2013 Thông tư số 156/2013/TT-BTC Hà Nội Bộ Tài chính, 2013 Thông tư số 219/TT-BTC, Hà Nội Bộ Tài chính, 2014 Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Hà Nội Bộ Tài Chính, 2014 Thông tư số 151/2014/TT-BTC Hà Nội Cục thuế tỉnh Ninh Bình, 2011,2012,2013,2014,2015 Báo cáo năm Ninh Bình Nguyễn Thị Thùy Dƣơng, 2011 Quản lý thuế Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Luận án tiến sĩ Trƣờng đại học kinh tế quốc dân Lê Thị Thanh Huyền,2014 Kinh nghiệm cải cách thủ tục hành thuế, hải quan số nước Tạp chí tài 2014 10 Trƣơng Thị Hồng Nhung, 2013 Pháp luật quản lý thuế GTGT Việt Nam Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật, Đại học Quốc Gia Hà Nội 11 Nguyễn Văn Nhuận, 2014 Hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT Doanh nghiệp Chi cục thuế thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Luận văn thạc sĩ kinh tế Đại học Thái Nguyên 12 Quốc Hội, 2006 Luật Quản lý thuế, số 78/2006/QH11, ngày 29/11/2006 Hà Nội 13 Quốc Hội , 2008 Luật thuế GTGT, số 13/2008/QH12, ngày 03/6/2008 Hà Nội 14 Quốc Hội, 2013 Luật thuế GTGT, số 05/2013/VBHN-VPQH, ngày 11/7/2013 Hà Nội 15 Trƣơng Nhật Quang, 2012 Nâng cao hiệu quản lý Nhà nước công tác thu thuế địa bàn thị xã Tây Ninh Luận văn thạc sĩ kinh tế.Đại học quốc gia TP HCM 16 Trƣơng Bá Tuấn, 2012.Cải cách sách thuế GTGT: Kinh nghiệm nước số hàm ý Việt Nam Sách tài Việt Nam 2012; Website 17 www.chinhphu.vn 95 18 www.gdt.gov.vn 19 www.mof.gov.vn 20 www.ninhbinh.gdt.gov.vn 21 www.vtca.vn 22 www.tapchithue.com.vn 96 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Câu hỏi dành cho Doanh nghiệp I Thông tin chung doanh nghiệp: Họ tên ngƣời đƣợc vấn: ………………………… Chức vụ:………………………………………………… Loại hình doanh nghiệp □Doanh nghiệp nhà nƣớc □ Công ty TNHH □ Công ty Cổ phần □ Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc □ Doanh nghiệp tƣ nhân Lĩnh vực hoạt động □ Sản xuất □ Thƣơng mại, dịch vụ □ Khách sạn, du lịch ăn uống □ Vận tải □ Xây dựng □ Khác II Nội dung khảo sát Khi gặp vƣớng mắc thuế anh/chị giải cách: □ Tự nghiên cứu văn thuế □ Hỏi quan thuế quản lý □ Hỏi tổ chức tƣ vấn thuế Tần suất liên hệ với quan thuế để đƣợc tƣ vấn, hỗ trợ thuế: □ Từ 1-4 lần/năm □ Từ 5-12 lần/năm □ Trên 12 lần/năm □ Không liên hệ Hình thức lựa chọn liên hệ với quan thuế để đƣợc tƣ vấn, hỗ trợ: □ Trực tiếp quan thuế □ Qua điện thoại □ Gửi văn □ Không liên hệ □ Tập huấn, đối thoại Hàng tháng, hàng Quý anh chị có biết xác phải nộp loại Hồ sơ khai thuế không? □ Biết xác □ Không nắm đƣợc □ Không rõ Trong năm vừa qua doanh nghiệp bị truy thu, phạt sắc thuế nào? □ GTGT □ TNCN □ TNDN □ Khác □ Không bị truy thu, phạt Việc tra, kiểm tra có ảnh hƣởng đến công việc doanh nghiệp anh/chị không? □ Có □Không Nếu có nguyên nhân sao? □ Tâm lý e dè, ngại tiếp xúc với cán thuế □ Thời gian tra, kiểm tra dài □ Thái độ cán tra, kiểm tra □ Chƣa chuẩn bị kịp chứng từ, sổ sách □ Yêu cầu, đòi hỏi vô lý cán thuế □ Khác Anh chị có thƣờng xuyên nhận đƣợc thông báo đôn đốc nợ thuế hay không? □ Không thƣờng xuyên □ Thƣờng xuyên Anh/chị vui lòng đánh dấu X vào ô mà lựa chọn Các giá trị từ đến câu hỏi tƣơng ứng với mức độ đồng ý mức độ hài lòng tăng dần Ý nghĩa giá trị lựa chọn nhƣ sau: 1: Rất không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Tạm đồng ý; 4: Đồng ý 5: Hoàn toàn đồng ý Mức độ đánh giá Chỉ tiêu Nội dung, quy trình thủ tục thuế đƣợc công khai niêm yết minh bạch Chính sách thuế đƣợc phổ biến đến NNT kịp thời Các vƣớng mắc thuế đƣợc hƣớng dẫn, giải rõ ràng, hạn , quy định Mức độ hài lòng Cách thức hỗ trợ, giải đáp sách thuế thỏa đáng, tận tình Nhân viên hƣớng dẫn đảm bảo giấc làm việc theo quy định, không gây lãng phí thời gian NNT Nhân viên hƣớng dẫn nắm bắt tốt yêu cầu , nhu cầu NNT Nhân viên hƣớng dẫn ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin quý trình giải công việc Cung cách phục vụ lịch sự, ân cần, hòa nhã với NNT Cơ quan thuế ghi nhận ý kiến đóng góp nhƣ vƣớng mắc thuế NNT có hƣớng giải hợp lý Anh /chị hài long với nội dung hƣớng dẫn, giải đáp vƣớng mắc thuế Cục thuế tỉnh Ninh Bình Anh /chị hài long với cung cách phục vụ hƣớng dẫn, giải đáp vƣớng mắc thuế Cục thuế tỉnh Thủ tục hành thuế minh bạch mức độ nào? □ Minh bạch □ Khá minh bạch □ Kém minh bạch □ Rất không minh bạch 10 Đề nghị ông bà xếp hạng mức độ phức tạp thủ tục hành sau cách đánh số từ đến ( với mức phức tạp nhất, mức phức tạp) □ Thủ tục đăng ký thuế □ Nộp hồ sơ khai thuế □ Nộp tiền thuế □ Xác nhận nợ với quan thuế □ Thủ tục hoàn thuế Xin chân thành cám ơn./ PHỤ LỤC Phỏng vấn chuyên gia Thu thập thông tin tăng cƣờng quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Cục Thuế Ninh Bình Bảng câu hỏi vấn: Câu hỏi Theo số liệu thống kê số nộp thuế GTGT Doanh nghiệp tổng cấu số nộp toàn tỉnh năm gần từ 50-60% phù hợp với thực tế chƣa? Ông (bà) lý giải điều nhƣ nào? Điểm khác biệt lớn quản lý thuế GTGT sắc thuế khác gì? Theo ông (bà) cần trú trọng phát triển ngành điều kiện kinh tế xã hội tỉnh để tạo nguồn thu GTGT bền vững thời gian tới? Vấn đề sử dụng hóa đơn bất hợp pháp ảnh hƣởng nhƣ tới hiệu thu thuế GTGT? Giải pháp để ngăn chặn tình trạng này? Dự báo ông bà tình hình thu nộp thuế GTGT DN địa bàn tỉnh thời gian tới nhƣ nào? Nội dung trả lời PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP I Thông tin chung doanh nghiệp: Chức vụ ngƣời làm phiếu khảo sát Giám đốc Kế toán trƣởng 13 Kế toán viên 60 42 Loại hình doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp khảo sát Số lƣợng Doanh nghiệp nhà nƣớc Đầu tƣ nƣớc Trách nhiệm hữu hạn 60 Cổ phần 15 Doanh nghiệp tƣ nhân 32 Tổng 115 Lĩnh vực hoạt động Sản xuất 23 Thƣơng mại, dịch vụ 53 Xây dựng 15 Khách sạn, du lịch ăn uống 11 Vận tải Khác II Nội dung khảo sát Khi gặp vƣớng mắc thuế anh/chị giải cách: Tự nghiên cứu văn thuế 92 Hỏi quan thuế quản lý 81 Hỏi tổ chức tƣ vấn thuế 21 Tần suất liên hệ với quan thuế để đƣợc tƣ vấn, hỗ trợ thuế: Từ 1-4 lần/năm 46 Từ 5/12 lần/năm 40 Trên 12 lần/năm 17 Không liên hệ 12 Hình thức lựa chọn liên hệ với quan thuế để đƣợc tƣ vấn, hỗ trợ: Trực tiếp với quan thuế 23 Qua điện thoại 80 Gửi văn 19 Tập huấn đối thoại 21 Không liên hệ 4 Hàng tháng, hàng Quý anh chị có biết xác phải nộp loại Hồ sơ khai thuế không? Biết xác Không nắm đƣợc Không rõ 83 18 14 Trong năm vừa qua doanh nghiệp bị truy thu, phạt sắc thuế nào? Không bị truy GTGT TNDN 80 TNCN 75 Khác 25 thu, phạt 19 Việc tra, kiểm tra có ảnh hƣởng đến công việc DN anh/chị không? Có Không 46 69 Nếu có nguyên nhân sao? Tâm lý e dè, ngại tiếp xúc với CBT 32 Thời gian tra, kiểm tra dài 15 Thái độ cán tra, kiểm tra 12 Chƣa chuẩn bị kịp chứng từ, sổ sách Yêu cầu đòi hỏi vô lý cán thuế Khác Anh chị có thƣờng xuyên nhận đƣợc thông báo đôn đốc nợ thuế hay không? Không thƣờng xuyên Thƣờng xuyên 12 103 Anh/chị vui lòng đánh dấu X vào ô mà lựa chọn Các giá trị từ đến câu hỏi tƣơng ứng với mức độ đồng ý mức độ hài lòng tăng dần Ý nghĩa giá trị lựa chọn nhƣ sau: 1: Rất không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Tạm đồng ý; 4: Đồng ý 5: Hoàn toàn đồng ý Mức độ đánh giá Chỉ tiêu Mức độ hài long Tổng (Mức độ Hài long tăng dần) số phiếu Nội dung, quy trình thủ tục thuế đƣợc công khai niêm yết 60 55 30 73 115 minh bạch Chính sách thuế đƣợc phổ biến đến NNT kịp thời 115 Các vƣớng mắc thuế đƣợc hƣớng dẫn, giải rõ ràng, 82 13 15 115 75 31 115 26 81 115 98 17 55 25 103 11 115 97 16 115 hạn , quy định Cách thức hỗ trợ, giải đáp sách thuế thỏa đáng, tận tình Nhân viên hƣớng dẫn đảm bảo giấc làm việc theo quy định, không gây lãng phí thời gian NNT Nhân viên hƣớng dẫn nắm bắt tốt yêu cầu , nhu cầu NNT 115 Nhân viên hƣớng dẫn ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin quý trình giải công 32 115 việc Cung cách phục vụ lịch sự, ân cần, hòa nhã với NNT Cơ quan thuế ghi nhận ý kiến đóng góp nhƣ vƣớng mắc thuế NNT có hƣớng giải hợp lý Thủ tục hành thuế minh bạch mức độ nào? Minh bạch 75 Khá minh bạch 31 Kém minh bạch Rất không minh bạch 10 Đề nghị ông bà xếp hạng mức độ phức tạp thủ tục hành sau cách đánh số từ đến ( với mức phức tạp nhất, mức phức tạp) Mức độ Tên thủ tục hành Thủ tục đăng ký thuế 51 60 31 17 19 Nộp hồ sơ khai thuế 28 25 21 18 10 Nộp tiền thuế 11 27 24 21 Xác nhận nợ với quan thuế 14 13 15 28 23 Thủ tục hoàn thuế 11 12 21 28 42 115 115 115 115 115 Tổng ... Định hƣớng nâng cao hiệu quản lý thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp Cục Thu Ninh Bình 77 4.3 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp Cục thu Ninh Bình ... sở lý luận thu GTGT quản lý thu GTGT doanh nghiệp - Phân tích thực trạng hiệu quản lý thu GTGT doanh nghiệp Cục Thu Ninh Bình - Trên sở thực trạng hiệu quản lý thu GTGT Cục Thu Ninh Bình, ... PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THU NINH BÌNH 75 4.1 Mục tiêu ngành thu Ninh Bình việc nâng cao hiệu quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh ninh bình , Nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh ninh bình , Nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh ninh bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay