Nâng cao chất lượng đào tạo người điều khiển phương tiện đường thủy nội địa tại việt nam

107 222 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 14:06

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - ĐOÀN THỊ THANH VÂN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO NGƢỜI ĐIỀU KHIỂN PHƢƠNG TIỆN ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - ĐOÀN THỊ THANH VÂN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO NGƢỜI ĐIỀU KHIỂN PHƢƠNG TIỆN ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Mã số: Quản lý kinh tế 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ KIM SA Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên Đoàn Thị Thanh Vân, Học viên lớp cao học QH-2014-E.CH (QLKT3/K23), chuyên ngành Quản lý kinh tế Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ đề tài "Nâng cao chất lượng tạo người điều khiển phương tiện đường thủy nội địa Việt Nam" công trình nghiên cứu thực dƣới hƣớng dẫn thầy giáo hƣớng dẫn khoa học Các số liệu trong luận văn trung thực, đƣợc quan quản lý cho phép sử dụng thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Hà Nội, tháng 11 năm 2016 Tác giả Đoàn Thị Thanh Vân LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến TS Lê Kim Sa tận tâm hướng dẫn suốt trình thực hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo, Cô giáo Khoa Kinh tế trị - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình giảng dạy giúp đỡ trình học tập rèn luyện trường Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Phòng/Ban chức Trường Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội quan tâm tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập khoá học Cảm ơn tác giả sách, viết có liên quan đến đề tài nghiên cứu cung cấp thông tin hữu ích phục vụ cho trình nghiên cứu, hoàn thiện đề tài Cuối xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bè bạn động viên, giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu luận văn thạc sỹ Mặc dù có cố gắng, với thời gian trình độ hạn chế, nên luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận góp ý chân thành Thầy, Cô bạn đồng nghiệp để bổ sung, hoàn thiện trình nghiên cứu tiếp vấn đề Hà Nội, tháng 11 năm 2016 Tác giả Đoàn Thị Thanh Vân MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt i Danh mục bảng ii Danh mục hình iii MỞ ĐẦU .1 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC NÂNG CAO CLĐT NGHỀ ĐIỀU KHIỂN PHƢƠNG TIỆN ĐTNĐ 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.1.1 Những công trình có liên quan đến đề tài đƣợc công bố .4 1.1.2 Những khoảng trống cần nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận nâng cao CLĐT ngƣời ĐKPT ĐTNĐ 1.2.1 Một số khái niệm 1.2.2 Sự cần thiết nâng cao chất lƣợng công tác đào tạo ngƣời điều khiển phƣơng tiện 17 1.2.3 Nội dung nâng cao chất lƣợng công tác đào tạo ngƣời ĐKPT 19 1.3 Kinh nghiệm số quốc gia đào tạo ngƣời ĐKPT ĐTNĐ học cho Việt Nam 29 1.3.1 Kinh nghiệm nƣớc 30 1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế 31 1.3.2 Bài học cho Việt Nam 32 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Cách tiếp cận 34 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 34 2.2.1 Phƣơng pháp chung 34 2.1.2 Phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể .35 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC NÂNG CAO CLĐT NGƢỜI ĐIỀU KHIỂN PHƢƠNG TIỆN ĐTNĐ TẠI VIỆT NAM 37 3.1 Khái quát đội ngũ ngƣời ĐKPT ĐTNĐ Việt Nam .37 3.2 Thực trạng nâng cao CLĐT ngƣời ĐKPT ĐTNĐ Việt Nam giai đoạn 2010 2015 44 3.2.1 Xây dựng chiến lƣợc kế hoạch 44 3.2.2 Tổ chức thực 50 3.2.3 Kiểm tra, giám sát .67 3.3 Đánh giá chung nâng cao CLĐT ngƣời ĐKPT ĐTNĐ Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015 .70 3.3.1 Những kết đạt đƣợc 70 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 75 Chƣơng 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO NGƢỜI ĐKPT ĐTNĐ TẠI VIỆT NAM 84 4.1 Định hƣớng tiếp tục nâng cao CLĐT ngƣời ĐKPT ĐTNĐ Việt Nam 84 4.2 Giải pháp tiếp tục nâng cao CLĐT ngƣời ĐKPT ĐTNĐ Việt Nam 86 4.2.1 Công tác tổ chức quản lý hoạt động đào tạo ngƣời ĐKPT ĐTNĐ .86 4.2.2 Đổi giáo trình đào tạo ngƣời ĐKPT ĐTNĐ .88 4.2.3 Tăng cƣờng hoạt động tuyển sinh, đào tạo CSDN .89 4.2.4 Tăng cƣờng đội ngũ cán quản lý, giảng viên nhân viên đào tạo ngƣời ĐKPT ĐTNĐ 89 4.2.5 Tăng cƣờng tuyên truyền 90 4.2.6 Ứng dụng khoa học kỹ thuật CNTT công tác quản lý hoạt động đào tạo ngƣời ĐKPT ĐTNĐ 91 4.2.7 Tăng cƣờng trang thiết bị học tập sở vật chất phục vụ công tác đào tạo ngƣời ĐKPT ĐTNĐ 91 4.2.8 Thu hút nguồn tài quản lý tài 91 KẾT LUẬN .93 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa ATGT An toàn giao thông ANQP An ninh Quốc phòng CLĐT CLĐT CSDN CSDN ĐTNĐ Đƣờng thủy nội địa GCNKNCM Giấy chứng nhận khả chuyên môn GTVT Giao thông vận tải KT - XH Kinh tế - Xã hội 10 PT ĐTNĐ Phƣơng tiện ĐTNĐ 11 QPPL Quy phạm pháp luật i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Bảng 3.1 Bảng 3.2 Tình hình phát triển CSDN nƣớc 57 Bảng 3.3 Chi phí thực TTHC 75 Số liệu chứng khả chuyên môn theo tổng điều tra 2007 ii Trang 40 DANH MỤC CÁC HÌNH STT Hình Hình 3.1 Hình 3.2 Nội dung Tình tình đội ngũ ngƣời ĐKPT ĐTNĐ tính đến năm 2015 Nguyên nhân gây tai nạn GT ĐTNĐ năm 2015 iii Trang 43 45 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giao thông đƣờng thủy Việt Nam có từ sớm, điều kiện tự nhiên sông nƣớc thuận tiện thân phƣơng thức vận tải đƣờng thủy, ƣu đãi thiên nhiên với hệ thống sông kênh chằng chịt tiềm tạo cho vận tải đƣờng thủy phát triển Từ phƣơng thức vận tải đƣờng thủy đời, sản lƣợng vận tải đƣờng thuỷ chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 30%) tổng sản lƣợng GTVT nội địa chung toàn quốc Những năm gần vận tải đƣờng thủy phát triển mạnh khối lƣợng vận chuyển, loại hình nhƣ tuyến vận chuyển, loại hàng hóa địa bàn hoạt động, hỗ trợ đắc lực cho phƣơng thức vận tải Do tác động chế thị trƣờng, với việc tăng nhanh khối lƣợng vận tải hàng hoá hành khách theo nhiều hình thức với nhu cầu phục vụ tăng cao, lực lƣợng phƣơng tiện vận tải thuỷ phát triển đa dạng hoá với nhiều chủng loại Cùng với phát triển ngày tăng vận tải đƣờng thủy, số lƣợng phƣơng tiện đội ngũ thuyền viên, ngƣời lái phƣơng tiện thủy nội địa phát triển đột biến Tuy nhiên, năm gần vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng diễn biến phức tạp Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn kể nguyên nhân chủ quan, khách quan Theo số liệu thống kê quan quản lý, lỗi chủ quan ngƣời ĐKPT, ngƣời ĐKPT GCNKNCM có nhƣng không phù hợp nguyên nhân gây vụ tai nạn đáng tiếc ĐTNĐ thời gian qua Trên ý nghĩa ấy, chọn đề tài: "Nâng cao CLĐT người ĐKPT ĐTNĐ Việt Nam" làm đề tài luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO NGƢỜI ĐKPT ĐTNĐ TẠI VIỆT NAM 4.1 Bối cảnh định hƣớng nâng cao CLĐT ngƣời ĐKPT ĐTNĐ Việt Nam 4.1.1 Bối cảnh – hội thách thức công tác đào tạo ngƣời ĐKPT ĐTNĐ Việt Nam Tập trung vào bối cảnh nhƣ: - Biến đổi khí hậu Các chuyên gia tổ chức quốc tế nhận định, Việt Nam nƣớc bị ảnh hƣởng nặng nề tác động to lớn biến đổi khí hậu Thực tế thời gian qua, tháng gần đây, nhiều trận bão, lũ, sạt lở núi, chuyển đổi dòng chảy, triều cƣờng, xâm nhập mặn, tràn đến số tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung miền Nam nƣớc ta, gây tổn thất nặng nề ngƣời cải Mực nƣớc biển dâng làm 25% dân số Việt Nam sống vùng ven biển thấp phải chịu tác động trực tiếp Những năm qua, biến đổi khí hậu tàn phá, làm hƣ hỏng nhiều công trình xây dựng, cảng biển, ĐTNĐ… Những tác động thiệt hại gây biến đổi khí hậu tới GTVT, xây dựng công trình giao thông tính hết Chính vậy, ứng phó với tác động biến đổi khí hậu với lĩnh vực GTVT điều cần đặt cách cấp thiết Theo Bộ GTVT, sở hạ tầng giao thông đƣợc thiết kế theo điều kiện môi trƣờng bình thƣờng không đủ an toàn khả đáp ứng tƣơng lai Nƣớc biển dâng nhấn chìm sở hạ tầng giao thông ven biển từ đƣờng bộ, đƣờng sắt, cảng biển, sân bay Hàng năm, mƣa lớn gây lũ lụt, lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng cho tuyến giao thông, đặc biệt giao thông đƣờng thuyrm làm tắc nghẽn ảnh hƣởng đến việc lƣu thông phƣơng tiện, phá hủy hạ tầng giao thông làm tăng khối lƣợng nhƣ chi phí khổng lồ cho công tác bảo trì Cũng theo Bộ 84 GTVT, việc ứng phó với tác động biến đổi khí hậu với ngành GTVT đƣợc đặt cách cấp thiết Bộ GTVT đánh giá tác động tiềm tàng biến đổi khí hậu đến tất lĩnh vực, bao gồm giao thông đƣờng bộ, đƣờng sắt, hàng hải, đƣờng thủy nội địa hàng không Đồng thời, Bộ GTVT nghiên cứu triển khai giải pháp thích ứng với số dự án thí điểm, cập nhật kế hoạch, chiến lƣợc phát triển GTVT rà soát, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan - Cạnh tranh loại hình giao thông: Việt Nam có mạng lƣới đƣờng thủy nội địa phong phú, có 11.200 km có khả khai thác vận tải, nƣớc thuộc nhóm 10 nƣớc có mật độ sông cao giới Tuy nhiên, việc khai thác lệ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên Lĩnh vực vận tải thủy nội địa đảm nhận vận chuyển khoảng 17,8 % tổng khối lƣợng hàng hóa toàn ngành nhiên cấu đầu tƣ cho vận tải thấp (2-3% so với toàn ngành) cho thấy vận tải thủy chƣa đƣợc quan tâm tƣơng xứng, đồng thời khả thu hút huy động nguồn lực, hình thức đầu tƣ hạn chế Giai đoạn 2012 đến nay, khối lƣợng hàng hóa có xu hƣớng tăng nhƣng mức thấp, loại hàng vận tải đƣờng thủy chủ yếu than, vật liệu xây dựng, lƣơng thực thiết bị, hàng siêu trọng, siêu trƣờng phục vụ khu công nghiệp, phục vụ vùng sâu, vùng xa, miền núi… Yếu tố xã hội hóa ngành cao, vậy, phần lớn đối tƣợng tham gia giao thông vận tải đƣờng thủy chƣa nhận thức hết vai trò vị trí vận tải đƣờng thủy nội địa, đầu tƣ cho ngành hạn chế nên chƣa phát huy hết tiềm phục vụ kinh tế xã hội, dân sinh, an ninh quốc phòng Trong hoạt động giao thông đƣờng lại hình giao thông khác ngày phát triển mạnh mẽ đòi hỏi ngành giao thông ĐTNĐ phải cải tiến mà trƣớc mắt phải đào tạo đội ngũ ngƣời ĐKPT có lực, trình độ - Sự phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ lĩnh vực đào tạo giao thông 85 Có thể nói thời đại ngày thời đại CNTT, việc ứng dụng CNTT lan tỏa đến hầu hết ngành nghề, lĩnh vực Vì việc cải tiến công tác quản lý, đào tạo ứng dụng khoa học tiên tiến hoạt động quản lý đào tạo ngƣời ĐKPT ĐTNĐ Từ bối cảnh hội, thách thức đặt với việc đào tạo nghề ĐKPT ĐTNĐ, thời gian tới việc đổi công tác quản lý hoạt động đào tạo nhằm nâng cao CLĐT ngƣời ĐKPT ĐTNĐ cần thiết Nhằm tăng cƣờng, đẩy mạnh công tác đào tạo ngƣời ĐKPT ĐTNĐ, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, văn hoá, kỹ ĐKPT ngƣời tham gia giao thông ĐTNĐ, tạo chuyển biến tích cực tình hình trật tự ATGT ĐTNĐ Phấn đấu đến hết năm 2020 hoàn thành công tác đào tạo ngƣời ĐKPT ĐTNĐ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông ùn tắc giao thông Cụ thể mục tiêu đào tạo thuyền viên ngành giao thông ĐTNĐ Việt Nam đáp ứng đƣợc yêu cầu nhƣ sau: - Đào tạo đƣợc số lƣợng ngƣời có GCNKNCM đáp ứng đủ theo yêu cầu xã hội - Đào tạo số lƣợng ngƣời có GCNKNCM hạng cao, dần nâng lên tiêu chuẩn quốc tế - Đảm bảo gọn nhẹ máy quản lý, ứng dụng CNTT tiến KHKT vào hoạt động quản lý đào tạo 4.2 Giải pháp tiếp tục nâng cao CLĐT ngƣời ĐKPT ĐTNĐ Việt Nam 4.2.1 Công tác tổ chức quản lý hoạt động đào tạo người ĐKPT ĐTNĐ Cục ĐTNĐ VN cần thƣờng xuyên tiến hành rà soát văn QPPL liên quan đến công tác đào tạo ngƣời ĐKPT ĐTNĐ kết hợp với việc lấy ý kiến tham gia góp ý địa phƣơng, quan, đơn vị cá nhân Trên sở cần tổng hợp, rà soát, chỉnh lý đề xuất cấp có thẩm quyền sửa 86 đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định có liên quan theo hƣớng khắc phục tồn tại, bất cập, đáp ứng công tác quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời dân thực thi pháp luật Đề xuất giải pháp chế sách cho đào tạo phát triển đội ngũ ngƣời ĐKPT thủy nội địa: Sửa đổi quy định liên quan đến dạy nghề Bộ luật, Luật phù hợp với nhu cầu phát triển đào tạo nghề + Có sách phân luồng mạnh mẽ học sinh phổ thông vào học nghề + Có sách ngƣời lao động qua đào tạo nghề, hổ trợ ngƣời học nghề, có chế độ sách số nghề đặc thù, độc hại, nguy hiểm, có nghề ĐKPT ĐTNĐ + Có chế, sách quy định doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với CSDN trình đào tạo sử dụng lao động + Có chế đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật ATGT ĐTNĐ tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải ĐTNĐ nghiêm khắc xử lý vi phạm Trên sở quy định bắt buột doanh nghiệp vận tải ĐTNĐ phải biên chế đủ ngƣời ĐKPT phải có GCNKNCM phù hợp với chức danh đảm nhiệm theo quy định Quy định bắt buộc Ngƣời ĐKPT thủy nội địa hành nghề phải đƣợc đào tạo phải có GCNKNCM phù hợp + Có chế công tác quản lý hoạt động đào tạo phát triển đội ngũ Ngƣời ĐKPT thủy nội địa: tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát công tác đào tạo; công tác cấp GCNKNCM CSDN + Có chế phân cấp, đào tạo phát triển đội ngũ Ngƣời ĐKPT thủy nội địa phù hợp với trình độ đầu vào, chƣơng trình đào tạo trình độ chuẩn đầu 87 Căn mục tiêu, giải pháp thực kế hoạch số lƣợng ngƣời ĐKPT ĐTNĐ chƣa có GCNKNCM, Sở GTVT tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng, CSDN ĐTNĐ xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể địa phƣơng, đơn vị mình; triển khai thực kế hoạch định kỳ tháng lần báo cáo tình hình thực kế hoạch lộ trình đào tạo, bồi dƣỡng cấp GCNKNCM Cục ĐTNĐ VN Cục ĐTNĐ VN có trách nhiệm theo dõi, hƣớng dẫn việc thực Kế hoạch; đề xuất hƣớng xử lý tồn tại, phát sinh (nếu có) quy định hành dự thảo văn QPPL bổ sung, sửa đổi trình quan có thẩm quyền ban hành; tổng hợp tình hình thực kế hoạch đào tạo toàn ngành ĐTNĐ + Tiếp tục nghiên cƣ́u , đổ i mới công tác quản lý ngƣời ĐKPT, công tác đào tạo, thi và c ấp GCNKNCM cho ngƣời ĐKPT ĐTNĐ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế, không ngƣ̀ng nâng cao chấ t lƣơ ̣ng đào t ạo ngƣời ĐKPT 4.2.2 Đổi giáo trình đào tạo người ĐKPT ĐTNĐ + Đổi nội dung chƣơng trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội + Thƣờng xuyên tổ chức khảo sát; phân tích; đánh giá thị trƣờng lao động, yêu cầu sử dụng ngƣời ĐKPT ĐTNĐ doanh nghiệp vận tải ĐTNĐ, phát triển kỹ thuật công nghệ ngành vận tải ĐTNĐ, để từ xác định chuẩn kiến thức; kỹ đầu + Định kỳ tổ chức thực quy trình rà soát lại chƣơng trình đào tạo thông qua khảo sát ý kiến giáo viên tham gia giảng dạy, chuyên gia, doanh nghiệp Trên sở kết khảo sát, điều chỉnh đổi chƣơng trình đào tạo phù hợp + Phát triển chƣơng trình đào tạo theo hƣớng mở, nhằm tạo điều kiện để thƣờng xuyên cập nhật tri thức, kỹ khuyến khích sáng tạo 88 giáo viên 4.2.3 Tăng cường hoạt động tuyển sinh, đào tạo CSDN Tăng cƣờng công tác tuyển sinh, đào tạo CSDN cách tăng cƣờng đội ngũ cán tuyển sinh, bao gồm: + Bộ phận chuyên trách làm công tác tuyển sinh + Bộ phận học viên: Huy động lực lƣợng học viên tham gia công tác tuyển sinh qua việc động viên em quảng bá ngành nghề đào tạo CLĐT CSDN đến ngƣời thân, bạn bè đồng thời có chế độ khen thƣởng cho học viên vận động đƣợc nhiều ngƣời vào học trƣờng + Bộ phận trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên, trung tâm dạy nghề: CSDN cần phối hợp với trung tâm việc thông báo tuyển sinh, thu nhận hồ sơ học viên Đa dạng hóa hình thức tƣ vấn, tuyển sinh Tăng cƣờng quan hệ với doanh nghiệp vận tải ĐTNĐ Mở rộng ngành nghề đào tạo đa dạng 4.2.4 Tăng cường đội ngũ cán quản lý, giảng viên nhân viên đào tạo người ĐKPT ĐTNĐ Tăng cƣờng nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhà trƣờng tầm quan trọng việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao CLĐT nhà trƣờng thông qua tổ chức buổi hội thảo chuyên đề nâng cao CLĐT toàn diện, buổi sinh hoạt chuyên môn - Xây dựng tổ chức thực quy trình tuyển dụng giáo viên Đây khâu đầu tiên, quan trọng tác động trực tiếp đến việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ, phải đặc biệt trọng đến trình độ chuyên môn, lực sƣ phạm giáo viên tuyển dụng - Xây dựng chế độ sách nhằm thu hút đội ngũ giáo viên giỏi - Xây dựng kế hoạch bố trí giáo viên giảng dạy phù hợp với chuyên 89 môn, sở trƣờng, nguyện vọng giáo viên nhằm phát huy tối đa mạnh giáo viên - Thƣờng xuyên mở lớp đào tạo, bồi dƣỡng trình độ chuyên môn, lực sƣ phạm, lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên hình thức phƣơng pháp đào tạo, bồi dƣỡng đa dạng: - Về lực chuyên môn: tổ chức lớp bồi dƣỡng thƣờng xuyên, bồi dƣỡng nâng cao, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, bồi dƣỡng ngoại ngữ; tin học, xây dựng tổ chức thực quy chế giáo viên tự học tập; tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn; kỹ thực hành - Về lực sƣ phạm: tạo động lực cho giáo viên không ngừng phát huy học tập nâng cao lực sƣ phạm, tổ chức lớp bồi dƣỡng thƣờng xuyên bồi dƣỡng nâng cao nghiệp vụ sƣ phạm dạy nghề cho giáo viên Tổ chức thƣờng xuyên hoạt động sinh hoạt chuyên môn Khoa chuyên môn, hoạt động dự giờ, hoạt động hội giảng để đội ngũ giáo viên có hội trao đổi, chia sẻ học tập kinh nghiệm sƣ phạm với đồng nghiệp - Về lực nghiên cứu khoa học: tổ chức bồi dƣỡng cho giáo viên phƣơng pháp nghiên cứu khoa học, xây dựng Quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học nhà trƣờng tổ chức cho giáo viên thực - Tăng cƣờng công tác quản lý kiểm tra chuyên môn giáo viên - Xây dựng thực chế độ, sách phù hợp nhằm khuyến khích đội ngũ giáo viên tự đào tạo nâng cao trình độ 4.2.5 Tuyên truyền, vận động người dân có nhu cầu tham gia khóa học cấp GCNKNCM Tích cực tuyên truyền, vận động ngƣời dân có nhu cầu tham gia khóa học cấp GCNKNCM Kết hợp tuyên truyền qua sách báo, loa đài, qua tờ rơi tuyên truyền trực tiếp Đồng thời cần có chế tài đủ mạnh đảm bảo ngƣời ĐKPT chƣa có GCNKNCM theo quy định đƣợc điều 90 khiển phƣơng tiện tham gia giao thông Cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu, đề sách ƣu đãi phù hợp với đối tƣợng để tạo động lực cho ngƣời học Nghiên cứu mở rộng đối tƣợng cần cấp GCNKNCM để tạo thống chung, đồng thời nâng cao lực ĐKPT ngƣời tham gia giao thông 4.2.6 Ứng dụng khoa học kỹ thuật CNTT đào tạo người ĐKPT ĐTNĐ Xây dựng, hoàn thiện sở liệu quản lý GCNKNCM ngƣời ĐKPT Ứng dụng khoa học công nghệ trình quản lý quan nhà nƣớc, hoạt động đào tạo CSDN 4.2.7 Tăng cường trang thiết bị học tập sở vật chất phục vụ công tác đào tạo người ĐKPT ĐTNĐ Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học yếu tố định hình thành kỹ thực hành nghề, có ảnh hƣởng trực tiếp đến trình hình thành kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp ngƣời học Để nâng cao CLĐT nghề, CSDN thiết phải tăng cƣờng đầu tƣ sở vật chất, trang thiết bị dạy học Trong thời gian tới cần đầu tƣ tập trung đầu tƣ đồng sở vật chất, trang thiết bị dạy học Phƣơng tiện thiết bị dạy học nghề phải đầy đủ đảm bảo chất lƣợng, phục vụ cách tốt công tác giảng dạy Cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cần nghiên cứu, xem xét tình hình thực tế có định hƣớng thời gian tới để có nâng cao tiêu chí sở vật chẩt, trang thiết bị dạy học CSDN 4.2.8 Thu hút nguồn tài quản lý tài Có sách tài đầu tƣ tăng cƣờng sở vật chất kỹ thuật: đầu tƣ tập trung đầu tƣ đồng trang thiết bị dạy nghề 91 nghề trọng điểm cho trƣờng trọng điểm CSDN phải tận dụng tối đa nguồn lực sử dụng hiệu nguồn vốn đầu tƣ nhƣ: - Vốn tái đầu tƣ sở vật chất, thiết bị dạy học CSDN - Vốn từ nguồn vốn liên kết, tài trợ doanh nghiệp - Vốn xin Nhà nƣớc cấp từ nguồn kinh phí Dự án đổi phát triển dạy nghề thuộc Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Việc làm Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015 92 KẾT LUẬN Nghiên cứu đề tài: “Nâng cao chất lượng đào tạo người điều khiển phương tiện đường thủy nội địa Việt Nam” cho phép rút kết luận sau đây: Trƣớc tình hình tai nạn giao thông nói chung, tai nạn giao thông đƣờng thủy nói riêng ngày diễn biến phức tạp, trở thành vấn nạn toàn xã hội Việt Nam Một nguyên nhân chủ yếu tình hình lực, trình độ phẩm chất ngƣời ĐKPT ĐTNĐ Từ cho thấy cần nâng cao CLĐT ngƣời ĐKPT ĐTNĐ từ việc nâng cao lực máy quản lý đến việc hoàn thiện kỹ ngƣời ĐKPT ĐTNĐ Kinh nghiệm nƣớc quốc tế nâng cao CLĐT cho ta số học kinh nghiệm cho công tác nâng cao CLĐT ngƣời ĐKPT Việt Nam thời gian tới nhƣ sau: Một là, Xây dựng máy quản lý đồng từ Trung ƣơng đến địa phƣơng Hai là, áp dụng CNTT thành tựu khoa học kỹ thuật quản lý điều hành công tác đào tạo nhằm nâng cao CLĐT ngƣời ĐKPT ĐTNĐ Việt Nam Ba tăng cƣờng công tác kiểm tra giám sát, có chế tài xử lý phù hợp hành vi vi phạm Bốn áp dụng mô hình quản lý đào tạo tiên tiến giới, tiếp thu thành tựu ngành nghề khác, cải tiến cho phù hợp với thực tiễn hoạt động đào tạo ngƣời ĐKPT ĐTNĐ Việt Nam Cục Đƣờng thủy tăng cƣờng công tác xây dựng kế hoạch, chiến lƣợc phù hợp; thực công tác tổ chức quản lý cách hiệu quả, đồng thời đề chƣơng trình kiểm tra giám sát thƣờng xuyên liên tục nhằm 93 tăng cƣờng công tác đào tạo ngƣời ĐKPT ĐTNĐ Việt Nam Tuy nhiên, đặc thù ngành nghề nhƣ nhận thức ngƣời học, mặt chung trình độ ngƣời có nhu cầu đào tạo chƣa cao; thiếu cán quản lý quản lý chƣa chặt, dẫn đến việc hiệu nâng cao công tác đào tạo ngƣời ĐKPT ĐTNĐ thời gian qua chƣa đáp ứng đƣợc với nhu cầu thực tiễn ngành nghề Để tiếp tục nâng cao CLĐT ngƣời ĐKPT ĐTNĐ, Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam cần thực giải pháp sau: - Tiếp tục hoàn thiện, tăng cƣờng công tác tổ chức quản lý hoạt động đào tạo ngƣời ĐKPT ĐTNĐ - Đổi giáo trình đào tạo ngƣời ĐKPT ĐTNĐ - Tăng cƣờng hoạt động tuyển sinh, đào tạo CSDN - Tăng cƣờng đội ngũ cán quản lý, giảng viên nhân viên đào tạo ngƣời ĐKPT ĐTNĐ - Tuyên truyền, vận động ngƣời dân có nhu cầu tham gia khóa học cấp GCNKNCM - Ứng dụng khoa học kỹ thuật CNTT đào tạo ngƣời ĐKPT ĐTNĐ - Tăng cƣờng trang thiết bị học tập sở vật chất phục vụ công tác đào tạo ngƣời ĐKPT ĐTNĐ - Thu hút nguồn tài quản lý tài 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Bộ Giáo dục đào tạo, 2007 Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học Hà Nội Bộ Giao thông vận tải, 2011 Quyết định số 1690/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2011 phê duyệt trường thuộc Bộ Giao thông vận tải lựa chọn nghề trọng điểm để hổ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 Hà Nội Bộ Giao thông vận tải, 2014 Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT quy định sở vật chất, kỹ thuật CSDN chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa Hà Nội Bộ Giao thông vận tải, 2005 Quyết định số 18/2005/QĐ-BGTVT ngày 24/3/2005 Quy định trách nhiệm hình thức xử lý vi phạm công tác đào tạo, thi, kiểm tra, cấp, đổi bằng, CCCM thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Hà Nội Bộ Giao thông vận tải, 2014 Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi GCNKNCM, CCCM thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa Hà Nội Bộ Giao thông vận tải, 2014 Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 quy định sở vật chất, kỹ thuật CSDN chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa Hà Nội Bộ Lao động thƣơng binh & xã hội, 2013 Quyết định 854/QĐBLĐTBXH năm 2013 phê duyệt nghề trọng điểm trường lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011- 2015 định hướng đến năm 2020 Hà Nội Bộ Tài chính, 2011 Thông tư số 133/2011/TT-BTC ngày 28/9/2011 Quy định học phí sơ cấp nghề dạy nghề thường xuyên đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa, bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa Hà Nội Bộ Tài chính, 2005 Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước bảo đảm trật tự, ATGT đường thuỷ nội địa Hà Nội 10 Bộ Tài chính, 2011 Thông tư số 33/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 Bộ Tài Hà Nội 11 Chính phủ, 2015 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP hướng dẫn quy định chi tiết số điều Luật Giáo dục nghề nghiệp Hà Nội 12 Chính phủ, 2012 Quyết định số 943/QĐ-TTg ngày 20/7/2012 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020 Hà Nội 13 Chính phủ, 2015 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 quy định chi tiết số Điều Luật Giáo dục nghề nghiệp Hà Nội 14 Cục ĐTNĐ VN (2011), Đề án 88 Công tác đăng ký đào tạo thuyền viên, ngƣời lái phƣơng tiện Hà Nội 15 Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam, 2015 Quyết định số 284/QĐCĐTNĐ ngày 13/5/2015 hiệu chỉnh, bổ sung giáo trình đào tạo; ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra đáp án theo Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Hà Nội 16 Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam, 2014 Quyết định số 1601/QĐCĐTNĐ ngày 19/12/2014 Quy định đối tượng, tiêu chuẩn tham dự lớp tập huấn; nội dung, nội quy học tập lớp tập huấn nghiệp vụ coi thi, chấm thi cấp thẻ coi thi, chấm thi Hà Nội 17 Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam, 2014 Quyết định số 1600/QĐCĐTNĐ ngày 19/12/2014 ban hành giáo trình đào tạo; ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra đáp án theo Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Hà Nội 18 Nguyễn Duy Dũng, 2008 Đào tạo quản lý nhân lực - Kinh nghiệm Nhật Bản, Hàn Quốc gợi ý cho Việt Nam Hà Nội: NXB Từ điển bách khoa 19 Phan Huy Đƣờng, 2016 Quản lý công Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 20 Phan Huy Đƣờng, 2015 Quản lý nhà nước kinh tế Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 21 Hội đồng TW 8, khóa XI Nghị "Về đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế" Hà Nội 22 Nguyễn Hùng, 2008 Sổ tay Tư vấn Hướng Nghiệp chọn nghề Hà Nội: Nhà xuất Giáo Dục 23 Bùi Minh Hiền cộng sự, 2011 Quản lý giáo dục Hà Nội: NXB Đại học sƣ phạm 24 Đặng Lợi (2012), Đào tạo phát triển nguồn nhân lực vận tải ĐTNĐ khu vực Nam Bộ đến năm 2020 (Thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa).Hồ Chí Minh 25 Phạm Thành Nghị, 2000 Quản lý chất lượng giáo dục đại học Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 26 Phạm Thành Nghị, 2013 Áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng vào giáo dục Việt Nam, Quản lý chất lượng giáo dục Hà Nội: NXB Khoa học Xã hội 27 Nguyễn Xuân Phƣơng (2009), Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực hàng hải đáp ứng yêu cầu chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 28 Nguyễn Tiệp, 2002 Giáo trình nguồn nhân lực Hà Nội: NXB LĐTB&XH 29 Đỗ Hoàng Toàn, 2008 Giáo trình quản lý nhà nước kinh tế Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế quốc dân 30 Quốc hội khóa XI, 2004 Luật Giao thông đường thủy nội địa Hà Nội 31 Quốc hội khóa XIII, 2014 Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Giao thông đường thủy Hà Nội 32 Quốc hội khóa XIII, 2014 Luật Giáo dục nghề nghiệp Hà Nội 33 Từ điển Bách khoa Việt Nam II Tiếng Anh 34 Johnson, G., Scholes, K(1999) Exploring Corporate Strategy, 5th Ed Prentice Hall Europe 35 James Anderson, 2003 II Website: 36 http://voer.edu.vn/m/khai-niem-va-vai-tro-cua-lap-ke-hoach/587ca8f4 37 Bộ giao thông vận tải: www.mt.gov.vn 38 Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam: viwa.gov.vn ... viên, người lái phương tiện thủy nội địa đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa Hà Nội) *Đào tạo ngƣời ĐKPT ĐTNĐ Đào tạo, hoạt động đào tạo Theo từ điển Bách khoa Việt Nam, Đào tạo. .. NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO NGƢỜI ĐKPT ĐTNĐ TẠI VIỆT NAM 84 4.1 Định hƣớng tiếp tục nâng cao CLĐT ngƣời ĐKPT ĐTNĐ Việt Nam 84 4.2 Giải pháp tiếp tục nâng cao CLĐT ngƣời ĐKPT ĐTNĐ Việt Nam. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - ĐOÀN THỊ THANH VÂN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO NGƢỜI ĐIỀU KHIỂN PHƢƠNG TIỆN ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Mã số:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng đào tạo người điều khiển phương tiện đường thủy nội địa tại việt nam , Nâng cao chất lượng đào tạo người điều khiển phương tiện đường thủy nội địa tại việt nam , Nâng cao chất lượng đào tạo người điều khiển phương tiện đường thủy nội địa tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay