Chính sách phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp trên địa bàn hà nội

116 220 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 14:05

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - NGUYỄN TIẾN DƢƠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG XÃ HỘI TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - NGUYỄN TIẾN DƢƠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG XÃ HỘI TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ HỒNG HUYÊN XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thực hướng dẫn thầy giáo hướng dẫn khoa học Các số liệu trích dẫn sử dụng trình nghiên cứu luận văn trung thực đáng tin cậy Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình đào tạo thạc sỹ Quản lý kinh tế trường Đại học kinh tế, đồng ý Khoa Kinh tế trị, Trường Đại học kinh tế trí giảng viên hướng dẫn TS Lê Hồng Huyên, tiến hành thực luận văn thạc sỹ Quản lý kinh tế với đề tài: “Thực Chính sách phát triển hạ tầng xã hội khu công nghiệp địa bàn Hà Nội” Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: Ban giám hiệu trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN, Khoa kinh tế trị thầy cô giáo tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình học tập hoàn thành luận văn; TS Lê Hồng Huyên, người thầy hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành luận văn này; Xin chân thành cảm ơn động viên gia đình, bạn bè, anh/chị lớp QLKT3-K23 suốt trình học tập nghiên cứu luận văn thạc sỹ; Xin chân thành cảm ơn thầy cô hội đồng chấm luận văn cho đóng góp quý báu để hoàn thiện luận văn Cuối xin gửi lời cảm ơn tới tác giả sách, viết, công trình nghiên cứu website hữu ích giúp hoàn thành luận văn Hà Nội, tháng 11 năm 2016 Nguyễn Tiến Dƣơng ii MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG XÃ HỘI TẠI CÁC KCN .4 1.1 Tình hình nghiên cứu phát triển hạ tầng xã hội KCN 1.2 Cơ sở lý luận thực sách phát triển hạ tầng xã hội KCN địa bàn thành phố 1.2.1 Những vấn đề chung sách phát triển hạ tầng KCN địa bàn Hà Nội 1.2.2 Quy trình nội dung thực sách phát triển hạ tầng xã hội KCN 17 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến thực sách phát triển hạ tầng xã hội KCN .23 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá việc thực sách phát triển hạ tầng xã hội KCN .24 1.3 Kinh nghiệm phát triển hạ tầng xã hội KCN số địa phƣơng26 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển hạ tầng xã hội số địa phương 26 1.3.2 Bài học kinh nghiệm vận dụng việc phát triển hạ tầng xã hội KCN địa bàn Hà Nội 34 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Phƣơng pháp luận 37 2.2 Phƣơng pháp thu thập liệu, số liệu, tài liệu 37 2.3 Phƣơng pháp xử lý, phân tích thông tin, tài liệu, liệu 39 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG XÃ HỘI TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 41 3.1 Hiện trạng hạ tầng xã hội KCN nhân tố ảnh hƣởng đến thực sách phát tiển hạ tầng KCN địa bàn Hà Nội 41 3.1.1 Hiện trạng hạ tầng xã hội KCN 41 3.1.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc thực sách phát triển hạ tầng xã hội KCN địa bàn Hà Nội 48 3.2 Thực trạng thực sách phát triển hạ tầng xã hội KCN địa bàn Hà Nội 56 iii 3.2.1 Công tác chuẩn bị triển khai thực sách phát triển hạ tầng KCN thành phố Hà Nội giai đoạn 2008-2015 56 3.2.2 Tổ chức triển khai thực sách phát triển hạ tầng xã hội KCN thành phố Hà Nội giai đoạn 2008-2015 .60 3.2.3 Công tác kiểm tra, đánh giá thực sách phát triển hạ tầng xã hội KCN thành phố Hà Nội giai đoạn 2008-2015 65 3.3 Đánh giá việc thực sách phát triển hạ tầng xã hội KCN địa bàn Hà Nội 66 3.3.1 Đánh giá việc thực sách phát triển hạ tầng xã hội KCN qua tiêu chí 66 3.3.2 Những thành công 68 3.3.3 Hạn chế nguyên nhân .69 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG XÃ HỘI TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2016-2020 72 4.1 Dự báo nhu cầu phát triển hạ tầng xã hội KCN địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 -2020 72 4.1.1 Về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển Thủ đô năm 2015 - 2020 72 4.1.2 Định hướng trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm (2015-2020) .75 4.1.3 Dự báo nhu cầu phát triển hạ tầng xã hội KCN địa bàn Thành phố Hà nội giai đoạn 2016 - 2020 .79 4.2 Một số giải pháp hoàn thiện việc thực sách phát triển hạ tầng xã hội KCN địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016 -2020 81 4.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện việc thực sách phát triển nhà .81 4.2.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện việc thực sách phát triển giáo dục .89 4.2.3 Nhóm giải pháp hoàn thiện việc thực sách phát triển sở khám chữa bệnh 91 4.2.4 Nhóm giải pháp hoàn thiện việc thực sách phát triển nơi sinh hoạt cộng đồng 92 4.2.5 Nhóm giải pháp nhằm đảm bảo điều kiện để hoàn thiện sách phát triển hạ tầng xã hội 97 4.3 Một số kiến nghị Đảng Nhà nƣớc 101 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .105 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Số TT Chữ viết tắt Diễn giải ATLĐ-VSLĐ An toàn lao động – vệ sinh lao động CNH Công nghiệp hóa CNLĐ Công nhân lao động CSHT Cơ sở hạ tầng DN Doanh nghiệp HĐH Hiện đại hóa KCHT Kết cấu hạ tầng KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất 10 KHCN Khoa học công nghệ 11 KKT Khu kinh tế 12 KT-TM Kinh tế - Thương mại 13 KT-XH Kinh tế - Xã hội 14 LCN Làng công nghiệp 15 MTV Một thành viên 16 NLĐ Người lao động 17 NSNN Ngân sách Nhà nước 18 NSTW Ngân sách Trung ương 19 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 20 UBND Ủy ban nhân dân v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Bảng tổng hợp nhà công nhân KCN hoạt động địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 43 Bảng 3.2: Tăng trưởng quy mô GRDP Hà Nội 48 Bảng 3.3: Tốc độ tăng trưởng đóng góp vào tăng trưởng khu vực địa bàn Hà Nội giai đoạn 2014 – 2015 49 Bảng 4.1: Nhu cầu thực tế nhà xã hội, nhà công vụ, nhà tái định cư; kết phát triển đến 2015 79 Bảng 4.2: Nhu cầu thực tế nhà xã hội, nhà công vụ, nhà tái định cư tiêu cần phát triển năm từ 2016-2020 80 Bảng 4.3: Các tiêu phát triển nhà theo năm 81 vi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, sau “Đổi mới” đem lại nhiều chuyển biến tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất người dân Sự đời phát triển vùng kinh tế trọng điểm, đặc biệt phát triển mạnh mẽ khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam vừa hội, vừa thách thức lớn với Nhà nước chủ thể kinh tế xã hội khác Với 299 khu công nghiệp tập trung phạm vi nước (Khu công nghiệp Việt Nam-2015) tạo động lực to lớn cho việc chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động phù hợp với xu hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy trình tiếp thu công nghệ đại, tạo khối lượng lớn việc làm tăng thu nhập cho người lao động Tuy nhiên, KCN phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như: vấn đề quy hoạch tổng thể yếu, dẫn đến phát triển KCN mang tính “phong trào”, không KCN gặp khó khăn việc thu hút doanh nghiệp đầu tư; chế quản lý hoạt động hành KCN thiếu hiệu quả; nguồn nhân lực cho KCN chưa đáp ứng kịp, lao động kỹ thuật chất lượng cao; tình trạng ô nhiễm môi trường nhiều KCN gây xúc dư luận; Trong vấn đề cộm xây dựng phát triển hạ tầng xã hội cho người lao động KCN tập trung cần quan tâm thỏa đáng cấp, ngành, đặc biệt nhà hoạch định thực thi sách Việc phát triển đồng kết cấu hạ tầng khâu đột phá Chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2011-2020; đặc biệt Đảng ta có Nghị 13 xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng đại vào năm 2020, có phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế Hiện nay, địa bàn thành phố Hà Nội có 08 khu công nghiệp tập trung vào hoạt động tạo việc làm thường xuyên cho gần 145 nghìn người lao động (Ban Quản lý Khu công nghiệp Chế xuất Hà Nội – 2016) Thực tế cho thấy, hầu hết khu công nghiệp chủ yếu tập trung xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất trọng lợi ích kinh tế mà chưa quan tâm mức đến việc phát triển hạ tầng xã hội cho người lao động Trong đó, nói đời sống vật chất tình thần người lao động nhân tố định chất lượng nguồn lao động tác động đến hiệu kinh tế nói chung Những điểm dân cư tự phát hình thành manh mún với nhiều tệ nạn xã hội hệ lụy khó lường không không đem lại diện mạo đẹp đẽ bên cạnh khu công nghiệp mà tạo thách thức lớn cho cộng đồng xã hội nói chung hệ thống quản lý kinh tế nói riêng Bài toán giải đồng phát triển KCN với xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội (Nhà ở, y tế, giáo dục, vui chơi giải trí, môi trường đô thị) cần giải cấp bách Xuất phát từ nhận định trên, đề tài “Chính sách phát triển hạ tầng xã hội Khu công nghiệp địa bàn Hà Nội” tác giả lựa chọn làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ Luận văn tập trung trả lời câu hỏi: Từ phân tích thực trạng hạ tầng xã hội khu công nghiệp tập trung, cần có giải pháp nhằm hoàn thiện viê ̣c thực hiê ̣n sách phát tri ển hệ thống hạ tầng xã hội cho người lao động khu công nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020? Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Đề xuất số giải pháp hoàn thiện việc thực sách phát triển hạ tầng xã hội KCN địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 Nhiệm vụ nghiên cứu: - Hệ thống hóa sở lý luận Hạ tầng xã hội, Hạ tầng xã hội KCN, thực sách phát triển hạ tầng xã hội KCN tập trung tiêu chí đánh giá thực sách phát triển Hạ tầng xã hội KCN; - Phân tích thực trạng phát triển Hạ tầng xã hội KCN địa bàn Hà Nội giai đoạn 2008-2015; Hiện nay, hệ thống thiết chế văn hoá - xã hội phục vụ cho việc đáp ứng nhu cầu giải trí công nhân KCN thiếu yếu trầm trọng Vì vậy, sở quy hoạch tổng thể chung, lãnh đạo cấp cần đầu tư xây dựng hoàn thiện thiết chế văn hoá - xã hội hệ thống trường học, bệnh viện, trạm y tế, thư viện, rạp hát, rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí, thể thao dành cho công nhân sau lao động khu nhà công nhân khu vực có đông công nhân sinh sống Nhà nước đầu tư nâng cấp thiết chế văn hoá - xã hội phường, xã có đông công nhân Mặt khác, khuyến khích hoạt động văn hoá công cộng không thu tiền thông qua đoàn thể trị - xã hội câu lạc công nhân, nhà văn hoá tự quản công nhân Trong quy hoạch phát triển khu công nghiệp, xây dựng nhà cho công nhân cần coi việc xây dựng thiết chế văn hoá điều kiện bắt buộc; trước mắt đầu tư xây dựng trung tâm văn hoá-thể thao cho địa bàn có đông công nhân KCN trọ Bên cạnh đó, công nhân làm việc khu công nghiệp lực lượng lao động có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước, cần có sách đặc thù, ưu đãi hưởng thụ văn hoá cho họ số đối tượng ưu đãi ghi Nghị TƯ 5, Khoá VIII + Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất hoàn thành việc giải phóng mặt cho tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật, nhằm khuyến khích đầu tư xây dựng công trình văn hoá thể thao- xã hội, có lĩnh vực văn hoá, thể thao phục vụ công nhân lao động; + Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên cho thiết chế văn hóa phục vụ công nhân KCN, đưa hoạt động văn hoá, thể thao khu công nghiệp; quyền liên kết, góp vốn đầu tư với tổ chức, cá nhân doanh nghiệp mở rộng phạm vi nâng cao chất lượng hoạt động, hướng tới phục vụ nhu cầu văn hoá công nhân lao động khu công nghiệp địa bàn Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp xây dựng công trình, sở, dự án văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí theo định thành lập cấp có thẩm quyền hưởng 94 sách xã hội hoá phù hợp với loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật; + Doanh nghiệp KCN phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, nơi có đông công nhân lao động cư trú, xây dựng trì hoạt động Trung tâm văn hoá, thể thao giáo dục cộng đồng cấp xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện để công nhân lao động tự tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao hàng ngày sở Bốn là, tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát cấp uỷ Đảng cấp, địa phương việc giải vấn đề liên quan đến đời sống tinh thần công nhân lao động KCN Cần phải có quan tâm lãnh đạo, đạo tổ chức Đảng cấp Trung ương để đề chủ trương, sách vĩ mô; để gắn kết, lồng ghép giải vấn đề chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, phát triển vùng địa phương Đặc biệt, cần có quan tâm lãnh đạo đạo cấp uỷ Đảng địa phương, sở, nơi thường xuyên tiếp xúc, tiếp nhận phản ánh, yêu cầu, nguyện vọng công nhân, cấp có trách nhiệm trực tiếp phát huy vai trò chủ động với quyền, kịp thời giải thiết thực, hiệu vấn đề xúc cụ thể công nhân Bởi vậy, điều kiện quan trọng nhất, điều kiện tiên để triển khai thực xây dựng đời sống văn hoá sở Thường xuyên tiến hành phân tích, giám sát chất lượng đáp ứng hoạt động giải trí công nhân lao động nhằm đảm bảo xử lý kịp thời cố dịch vụ, có biện pháp mang tính bắt buộc chủ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá không tập trung KCN doanh nghiệp xây dựng hệ thống giải trí cục doanh nghiệp Năm là, đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá công nhân lao động Vừa qua xây dựng gia đình văn hoá, xã văn hoá, huyện văn 95 hoá làm tốt vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá địa bàn dân cư” Phát huy truyền thống đó, cần đẩy mạnh nếp sống văn minh, gia đình văn hoá công nhân lao động, đại đa số công nhân tham gia lao động khu công nghiệp tập trung xuất thân từ nông thôn đô thị Bên cạnh thói quen, phong tục tốt đẹp mà họ mang theo,đội ngũ công nhân có tập quán lạc hậu Đó tính tự vô kỷ luật, đầu óc bảo thủ, bè phái, cục bộ, tính vụ lợi thiển cận, ngại học hỏi chậm tiếp thu mới, tác phong lề mề, luộm thuộm, ngại va chạm, quan tâm đến cộng đồng Sáu là: Đổi nội dung, phương thức, nâng cao hiệu hoạt động Công đoàn - Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa tác phong lao động công nghiệp, nâng cao trình độ học vấn, kỹ nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật cho công nhân lao động; xây dựng hình ảnh người công nhân lao động thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với điều kiện làm việc công nhân, tạo điều kiện cho công nhân lao động thụ hưởng, tham gia sáng tạo giá trị văn hóa, góp phần thực Nghị Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước - Công đoàn chủ động phối hợp với tổ chức trị - xã hội, đoàn thể doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế địa bàn cư trú công nhân lao động tổ chức vận động xây dựng đời sống văn hóa thiết thực, hiệu Kịp thời sơ, tổng kết, phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực công tác xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động - Tiếp tục kiện toàn, thành lập tổ chức Công đoàn doanh nghiệp; trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán công đoàn; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn, công nhân ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp 96 Do đó, việc xây dựng nếp sống văn minh công nghiệp nếp sống văn minh đô thị vấn đề thiết, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hoá công nhân, phát huy vai trò tích cực họ việc phát triển kinh tế xây dựng văn hoá Đồng thời đẩy mạnh đấu tranh chống tệ nạn xã hội, đặc biệt tình trạng cờ bạc, nghiện hút, buôn bán ma tuý mại dâm Đối với doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần sớm thành lập sở đảng, tổ chức Công đoàn đoàn niên để đạo lôi công nhân vào hoạt động văn hoá tinh thần lành mạnh 4.2.5 Nhóm giải pháp nhằm đảm bảo điều kiện để hoàn thiện sách phát triển hạ tầng xã hội Thứ nhất: giải pháp người xây dựng thực thi sách Trong xu toàn cầu hóa hội nhập quốc tế, đội ngũ xây dựng thực thi sách có vai trò quan trọng công xây dựng phát triển đất nước nói chung hạ tầng khu công nghiệp nói riêng Để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán xây dựng thực thi sách, cần tập trung số giải pháp sau: - Xây dựng lực lượng chuyên gia tư vấn, tư chiến lược chuyên nghiệp ngành, lĩnh vực đời sống xã hội, từ cấp trung ương đến địa phương, quan, đơn vị Đó chuyên gia làm việc ban Đảng, bộ, ngành Chính phủ tổ tư vấn Chính phủ, chuyên gia làm việc viện nghiên cứu sách…giảng viên trường Đại học, chuyên gia làm việc viện nghiên cứu tư nhân, tư vấn độc lập Bố trí công việc phù hợp với trình độ, lực chuyên môn, phẩm chất cán Đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp thích nghi với chế thị trường tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, việc hoạch định sách, khả cụ thể hóa đường lối, chủ trương nâng lên rõ rệt, tính chủ động sáng tạo cần phát huy Tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao hiệu hoạt động viện nghiên cứu, quan tư vấn Chính phủ tổ chức hoạt động 97 lĩnh vực nghiên cứu sách hạ tầng KCN Bên cạnh đó, tổ chức, quan nghiên cứu, tư vấn Nhà nước cần nghiên cứu để có sở xây dựng, phát huy nguồn lực trí tuệ xã hội Về thu hút trí lực nguồn nhân lực trí tuệ công tác xây dựng thực thi sách Nhà nước cần có chế độ thu hút, tuyển chọn người tài vào làm việc quan tư vấn, hoạch định đường lối, sách nhà nước, tránh chảy máu chất xám Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa vai trò, quyền hạn, trách nhiệm đội ngũ cán làm sách, hoàn thiện chế tuyển chọn cán công chức, chế bổ nhiệm, miễn nhiệm từ chức cán bộ, chế sàng lọc, thay người phẩm chất lực, không hoàn thành nhiệm vụ Để thu hút nguồn lực cán làm sách cần cải cách chế độ tiền lương chế độ theo lương hợp lý, công bằng, phấn đấu để tiền lương nguồn thu nhập bản, đảm bảo cho cán có đời sống ổn định, chuyên tâm vào công việc, góp phần hạn chế tham ô, tham nhũng, tạo động lực, kích thích phấn đấu vươn lên góp phần thu hút người có đức, có tài vào máy lãnh đạo, quản lý cao cấp Bồi dưỡng cán cấu lại đội ngũ cán sách theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo đồng bộ, kế thừa phát triển Cần có chương trình đào tạo đội ngũ chuyên gia tư vấn, tư chiến lược hệ thống trường trị hành trung ương nước Tạo điều kiện cho cán làm sách có điều kiện thâm nhập thực tế, rèn luyện, trải nghiệm qua nhiều môi trường khác nhau, tích lũy kinh nghiệm, trau dồi lĩnh ứng phó trước tình Đội ngũ chuyên gia tư vấn chiến lược đất nước nói chung phát triển hạ tầng xã hội KCN nói riêng cần có tri thức phong phú đạt tầm toàn cầu, phải am hiểu tình hình trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nhiều quốc gia giới Do cần làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia tư vấn chiến lược, sách, không ngừng phát huy nguồn lực trí tuệ to lớn nhân dân thông qua chế sách phản hồi xã hội, tiếp nhận thông tin, phát huy kinh nghiệm đội ngũ cán bộ, chuyên gia cao cấp thuộc ngành, lĩnh vực liên quan 98 Mở rộng hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với đội ngũ chuyên gia tư vấn chiến lược nước khu vực quốc tế Nghiên cứu xây dựng chương trình quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công đổi mới, CNH, HĐH, chủ động hội nhập quốc tế Lực chọn cán trẻ có lực, phẩm chất, triển vọng đưa đào tạo nước ngoài, nước phát triển Cùng với đào tạo lý luận, khoa học xã hội nhân văn, cần chọn người có khả kinh tế, khoa học công nghệ, trọng phát triển tư duy, phân tích phản biện Hàng năm nhà nước nên có hoạt động tôn vinh tổ chức, cá nhân có nhiều đề xuất, sáng kiến sách có giá trị đất nước Thứ hai: giải pháp tổ chức máy xây dựng thực thi sách Để hoàn thiện sách nhà nước phát triển hạ tầng xã hội KCN , giải pháp tổ chức máy xây dựng thực thi sách quan trọng cần thiết Do cần thay tình trạng bộ, ngành đứng xây dựng thực chế sách chương trình cách độc lập cách huy động tất lực lượng, quản lý cấp thành phần kinh tế tham gia hoạt động, chia sẻ vai trò, trách nhiệm để đạt mục tiêu đề ra: - Các cấp quyền cần có phối hợp hoạt động từ Trung Ương đến địa phương + Xác định khung thể chế chung để giải vấn đề hạ tầng xã hội KCN Thống giao cho quan đầu mối chịu trách nhiệm trước nhà nước phủ hoạt động phát triển hạ tầng xã hội KCN + Tham vấn bên liên quan từ khu vực nhà nước Bộ, Ban ngành liên quan…để đánh giá thực cách có hệ thống hạ tầng xã hội KCN + Phổ biến kết thu hoạch nhằm nâng cao nhận thức xã hội tầm quan trọng hạ tầng xã hội KCN - Xây dựng phương án sách cần có phối hợp đơn vị tổ chức Nhà nước: Vai trò Chính phủ quan quản lý Nhà nước 99 xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho thành phần kinh tế Các cấp quyền tham gia xây dựng phương án sách như: Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài nguyên môi trường…cần phối hợp có hiệu lực hiệu Cấp quyền thành phố Hà Nội cần lồng ghép sách biện pháp ngành để giải vấn đề - Bên cạnh cần có tham gia tích cực thành viên có liên quan đến sách tham gia vào công tác hoạch định sách: Đặc biệt khu vực tư nhân thành phần tham gia chủ yếu vào trình xây dựng, sử dụng hạ tầng xã hội KCN, sách nhà nước cần cụ thể hóa đầy đủ để cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư tham gia chủ động Cần có đối thoại doanh nghiệp Thành phố với Nhà nước người lao động KCN xây dựng sách hạ tầng Thứ ba: Giải pháp nguồn lực đầu tư để xây dựng thực thi sách Kinh phí hoạt động để xây dựng thực thi sách phát triển hạ tầng xã hội KCN, ngân sách trung ương ngân sách Thành phố đảm bảo bố trí dự toán chi thường xuyên Thành phố Do vậy, Nhà nước cần dành nguồn kinh phí thỏa đáng cho việc xây dựng, thực thi đánh giá sách Việc bỏ nguồn kinh phí cần thiết sử dụng hiệu nguồn kinh phí đem lại lợi ích đáng kể cho trình tiếp tục vận hành sách giai đoạn tiếp theo, khắc phục hạn chế, bất cập sách đảm bảo cho sách đáp ứng yêu cầu sống Tăng cường nguồn lực cho công tác xây dựng thực thi sách như: Chi phí xây dựng sở vật chất cho việc thực thi sách; mua sắm thiết bị vật tư; phương tiện kỹ thuật chi phí vật chất khác Do vậy, thông qua sách cần phải dự toán trước nguồn kinh phí mặt số lượng nguồn đầu tư nhằm tạo điều kiện cho trình sách Ngoài cần huy động, tiếp nhận nguồn kinh phí khác cho việc hoạch định thực thi sách từ tổ chức nước ngoài, tổ chức phi phủ 100 Thứ tư: Các chế tài biện pháp khác Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán hoạch định sách, phải trọng toàn diện khâu, mặt công tác cán bộ, từ phát hiện, đánh giá đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, bổ nhiệm, đề bạt đến điều động luân chuyển, giáo dục rèn luyện, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật, sách cán chế độ đãi ngộ cán Cần có kiểm tra giám sát chặt chẽ cán chinh sách tham ô, tham nhũng, vụ lợi trục lợi, dẫn tới tha hóa biến chất…Vì sách cán bộ, không đánh giá sử dụng cán mà thường xuyên quan tâm phòng ngừa, ngăn chặn biểu suy thoái, bất minh, bất Do cần phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, tăng cường pháp luật, kỷ cương để xử lý kịp thời cán xây dựng thực thi sách không hiệu Bên cạnh đó, cần xây dựng chế tài để xử phạt cán thực thi không tuân thủ sách gây phiền hà, nhũng nhiễu trình thực thi sách Hơn nữa, cần có chế tài xử phạt doanh nghiệp không tuân thủ nghiêm túc sách đề 4.3 Một số kiến nghị Đảng Nhà nƣớc Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, tạo thống nhận thức hành động; ưu tiên nguồn vốn ngân sách cho đầu tư xây dựng nhà công nhân KKT, KCN hạ tầng xã hội Xây dựng Đề án Quy hoạch xây dựng khu nhà cho công nhân KCN để làm sở xúc tiến kêu gọi đầu tư; xây dựng hoàn thiện chế sách phát triển nhà công nhân; nghiên cứu thành lập Ban đạo địa phương sách nhà thị trường bất động sản để đạo tổ chức thực chủ trương, sách ban hành Sử dụng quỹ đất địa phương bên cạnh KCN quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà xã hội dự án nhà thương mại cho dự án nhà công nhân Đối với KCN xây dựng đất trống cho phép lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết chuyển phần đất công nghiệp sang làm nhà 101 công nhân Đối với KCN chuẩn bị đầu tư, quy hoạch KCN phải có khu nhà cho công nhân công trình dịch vụ liền kề KCN Công ty xây dựng hạ tầng có trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật phần nhà Các doanh nghiệp giao đất để xây dựng nhà cho công nhân lao động doanh nghiệp Có sách cho người lao động nhập cư đăng ký hộ tạo điều kiện để em họ đến nhà trẻ, mẫu giáo, trường học theo nơi cư trú cha mẹ Có quy định cụ thể việc quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, có quy định điều kiện sở hạ tầng trường Mầm non cho người lao động yên tâm gửi trẻ Có quy định nguồn lực đầu tư sở vật chất, trang thiết bị cho sở mẫu giáo, nhà trẻ, đặc biệt khu công nghiệp có tập trung đông lao động nữ doanh nghiệp vào hoạt động Tại khu công nghiệp có đông công nhân nhập cư, nhu cầu gửi trẻ lứa tuổi nhà trẻ cao, phần lớn trẻ gửi nhóm trẻ gia đình Chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ nhóm trẻ chưa đảm bảo theo yêu cầu Cùng với biện pháp quản lý chặt chẽ chất lượng nhóm trẻ gia đình, Nhà nước địa phương cần có sách hỗ trợ nhóm trẻ gia đình, như: cho vay vốn với mức ưu đãi để đầu tư xây dựng sở vật chất; mở lớp bồi dưỡng chuyên môn kỹ chăm sóc - giáo dục trẻ cho người mở nhóm/ lớp trông trẻ gia đình; tạo điều kiện để họ tham quan, học tập; xây dựng mối liên kết trường mầm non nhóm trẻ gia đình địa bàn, trường mầm non giúp đỡ bồi dưỡng chuyên môn cho người trông trẻ Đề nghị Chính phủ đạo bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực Đề án xây dựng giai cấp công nhân theo Kết luận số 23- KL/TW ngày 08/4/2008 Bộ Chính trị; Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 theo định số Quyết định Số: 1780/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Ngày 12 tháng 10 năm 2011; tiếp tục đẩy mạnh việc thực Chỉ thị số 22- CT/TW ngày 05/6/2008 Ban Bí thư 102 Quyết định 1129/QĐ- TTg ngày 18/8/2008 Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác lãnh đạo, đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến doanh nghiệp Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, sách, pháp luật, sách lao động, sách xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động người sử dụng lao động 103 KẾT LUẬN Cùng với phát triển đất nước, năm qua KCN phát triển nhanh số lượng quy mô; thu hút giải việc làm cho hàng trăm nghìn lao động; đóng góp phần không nhỏ cho ngân sách địa phương Nhà nước Tuy nhiên, công nhân chưa hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần tương xứng với thành công xây dựng, phát triển đất nước Hạ tầng xã hội phục vụ công nhân lao động KCN chưa đầu tư thỏa đáng Nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần công nhân lao động; môi trường văn hóa nơi làm việc nơi sinh sống công nhân chưa quan tâm xây dựng phát triển Từ việc nghiên cứu sở lý luận phát triển hạ tầng xã hội KCN thực trạng sách phát triển KCN Hà Nội, tác giả đánh giá thành tựu hạn chế chinh sách, từ đề xuất số giải pháp hoàn thiện việc thực sách phát triển hạ tầng xã hội cho NLĐ KCN Do giới hạn thời gian, tài khả thân, tác giả chưa có điều kiện tìm hiểu, phân tích sâu sách phát triển hạ tầng KCN Đây định hướng nghiên cứu tác giả tổ chức, nhà nghiên cứu khác thời gian tới Một số định hướng nghiên cứu là: - Thứ nhất: Tổng hợp rà soát nội dung văn sách để rõ điểm phù hợp hay điểm chưa phù hợp, cần thay đổi, bổ sung - Thứ hai: Đi sâu phân tích số nhóm sách cụ thể để đánh giá sách từ khâu trình hoạch định, thực thi, phân tích sách Trong thời gian tới, với phát triển kinh tế xã hội hoàn thiện việc thực sách hạ tầng xã hội tác giả hy vọng hệ thống Hạ tầng xã hội KCN địa bàn Hà Nội ngày hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu nhà ở, trường học, sở y tế, khám chữa bệnh, đời sống văn hóa tinh thần người lao động, từ giúp người lao động yên tâm làm việc, tăng suất lao động giúp đảm bảo an sinh xã hội 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Ban chấp hành Trung ương, 2016 Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 “tăng cường lãnh đạo Đảng công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội Ban chấp hành Trung ương, 2012 Nghị số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020 Hà Nội Ban đạo Trung ương sách nhà thị trường bất động sản UBND tỉnh Bình Dương, 2011 Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Nhà công nhân- thực trạng giải pháp” Bình Dương Ban Nữ công Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, 2014 Những rào cản việc tiếp cận dịch vụ y tế lao động nhập cư khu công nghiệp Luận văn Thạc sĩ Hà Nội: Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Bộ kế hoạch đầu tư, 2012 Kỷ yếu hội nghị: “Tổng kết 20 năm xây dựng phát triển Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế Việt Nam” Hà Nội Chính phủ, 2008 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP quy định việc phát triển nhà cho người lao động khu công nghiệp Hà Nội Chính phủ, 2009 Nghị số 18/NQ-CP số chế, sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà cho học sinh, sinh viên sở đào tạo nhà cho công nhân lao động khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp khu vực đô thị Hà Nội Hà Nội Chính phủ, 2015 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP phát triển quản lý nhà xã hội Hà Nội Chính phủ, 2013 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 29/2008/NĐ-CP Hà Nội 105 10 Bùi Văn Dũng, 2015 Giải vấn đề nhà cho người lao động khu công nghiệp - Nghiên cứu địa bàn số tỉnh Bắc Trung Luận án Tiến sĩ Hà Nội: Trường Đại học Kinh tế quốc dân 11 Nguyễn Ngọc Dũng, 2011 Phát triển khu công nghiệp đồng địa bàn Hà Nội Luận án Tiến sĩ Hà Nội: Đại học Kinh tế quốc dân 12 Phan Huy Đường, 2015 Chính sách xã hội: Các vấn đề lựa chọn theo hướng phát triển bền vững Hà Nội: Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 13 Đinh Thị Giang, 2014 Những rào cản việc tiếp cận dịch vụ y tế lao động nhập cư khu công nghiệp Luận văn Thạc sĩ Hà Nội: Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn 14 Lê Quốc Hội, 2012 Việc làm đời sống người lao động khu công nghiệp, khu chế xuất khu kinh tế Việt Nam Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân 15 Lê Thị Lan Hương, 2015 Thực trạng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần công nhân khu công nghiệp Hà Nội: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 16 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2005 Luật giáo dục 38/2005/QH11 tháng 6/2005 Hà Nội 17 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2009 Luật giáo dục 44/2009/QH12 tháng 11/2009 Hà Nội 18 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2012 Luật lao động 10/2012/QH13 tháng 6/2012 Hà Nội 19 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hà Nội 20 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013 Luật đất đai 45/2013/QH13 tháng 11/2013 Hà Nội 21 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2014 Luật nhà số 65/2014/QH13 Hà Nội 106 22 Thủ tướng Chính phủ, 2011 Quyết định 1081/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Hà Nội 23 Thủ tướng Chính phủ, 2015 Chỉ thị số 09/CT-TTg việc đẩy mạnh giải pháp giải vấn đề trường, lớp mầm non KCN,KCX Hà Nội 24 Thủ tướng Chính phủ, 2011 Quyết định 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 Phê duyệt đời sống văn hóa công nhân KCN đến 2015, định hướng 2020 Hà Nội 25 Thủ tướng Chính phủ, 2011 Quyết định 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 Phê duyệt chiến lược phát triển nhà quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Hà Nội 26 UBND Thành phố Hà Nội, 2007 Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND quy định thí điểm số chế, sách khuyến khích đầu tư xây dựng nhà cho công nhân thuê khu công nghiệp địa bàn Thành phố Hà Nội Hà Nội II Các website Bộ Lao động - thương binh xã hội, 2015 Đồng Nai: Tập trung tháo gỡ khó khăn nhà cho người lao động [Ngày truy cập : 15 tháng năm 2016] Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ xây dựng Cổng giao tiếp điện tử UBND Thành phố Hà Nội 107 Linh Chi - Nguyệt Anh (2016) Đời sống công nhân khu công nghiệp: Nhiều áp lực, hội < http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phong-su-Ky-su/835493/bai-cuoi-se-chiaganh-nang > [Ngày truy cập : 5/8/2016] Đình Lý (2015) Bình Dương: Chương trình nhà xã hội giải nhu cầu chỗ cho 111.000 người Trang thông tin điện tử tỉnh Bình Dương [Ngày truy cập : 15 tháng năm 2016] Võ Mai, 2015 Tình hình xây dựng phát triển KCN, KKT tháng đầu năm 2015 Khu công nghiệp Việt Nam [Ngày truy cập: 20 tháng năm 2016] Trang thông tin điện tử Ban Quản lý Khu công nghiệp chế xuất Hà Nội 10 Trang thông tin Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 11 Trang Thư viện pháp luật 108 ... HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG XÃ HỘI TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 41 3.1 Hiện trạng hạ tầng xã hội KCN nhân tố ảnh hƣởng đến thực sách phát tiển hạ tầng KCN địa bàn Hà Nội. .. niệm sách phát triển hạ tầng xã hội khu công nghiệp Chính sách phát triển hạ tầng xã hội khu công nghiệp tập hợp chủ trương hành động Nhà nước nhằm phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội phục... thực sách phát triển hạ tầng xã hội khu công nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2008-2015 - Chương 4: Một số giải pháp hoàn thiện việc thực sách phát triển hạ tầng xã hội khu công nghiệp địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp trên địa bàn hà nội , Chính sách phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp trên địa bàn hà nội , Chính sách phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp trên địa bàn hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay