Kế toán nghiệp vụ huy động vốn và tín dụng tại NHTMCP ngoại thương việt nam

27 293 2
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 13:41

Tìm hiểu thông tin kế toán về nghiệp vụ huy động vốn và tín dụng được công bố và trình bày trên Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2015 của Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) MỤC LỤC TÌM HIỂU THÔNG TIN KẾ TOÁN VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN TÍN DỤNG ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Lý thuyết 1.1 Nghiệp vụ huy động vốn 1.1.1 Các loại nguồn vốn huy động: -Tiền gửi -Tiền gửi tiết kiệm -Phát hành giấy tờ có giá -Vốn vay NHNH, vay TCTC khác nước 1.1.2 Tài khoản chứng từ sử dụng kế toán huy động vốn: • • • Tài khoản 40 - Các khoản nợ Chính phủ NHNN Tài khoản 41- Các khoản nợ TCTD khác Tài khoản 42 – Tiền gửi khách hàng TK 421/422: Tiền gửi khách hàng nước đồng VN/ ngoại tệ • TK 4211/4221: Tiền gửi không kỳ hạn • TK 4212/4222: Tiền gửi có kỳ hạn • TK 4214/4224: Tiền gửi vốn chuyên dung TK 423/424: Tiền gửi tiết kiệm đồng VN/ ngoại tệ TK 4231/4241: Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn TK 4232/4242: Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn TK 4238/4248: Tiền gửi tiết kiệm khác TK 425/426: Tiền gửi khách hàng đồng VN/ ngoại tệ • Tài khoản 43-TCTD phát hành giấy tờ có giá • • • • TK 431/434:Mệnh giá GTCG đồng VN/ ngoại tệ • TK 432/435:Chiết khấu GTCG đồng VN/ ngoại tệ • TK 433/436:Phụ trội GTCG đồng VN/ ngoại tệ • Tài khoản 49-Lãi phí phải trả • TK 491: Lãi phải trả cho tiền gửi • TK 492: Lãi phải trả phát hành GTCG • TK 493: Lãi phải trả cho tiền vay Tài khoản 388-Chi phí chờ phân bổ Tài khoản 80-Chi phí hoạt động tín dụng TK 801: Trả lãi tiền gửi TK 802: Trả lãi tiền vay TK 803: Trả lãi phát hành GTCG TK 809: Chi phí khác cho hoạt động tín dụng Nghiệp vụ cấp tín dụng 1.2.1 Các hình thức cấp tín dụng: Cho vay lần, Cho vay theo HMTD, Cho vay theo Dự án đầu tư Cho vay đồng tài trợ Chiết khấu CCCN GTCG Cho thuê tài Nghiệp vụ bảo lãnh Các nghiệp vụ kèm nghiệp vụ cấp tín dụng Trích lập dự phòng rủi ro Mua bán nợ Xử lý tài sản đảm bảo 1.2.2 Tài khoản sử dụng TK 20: Tín dụng TCTD nước TK 21 – Cho vay tổ chức kinh tế cá nhân nước TK 211- Cho vay ngắn hạn VND TK 212- Cho vay trung hạn VND TK 213- Cho vay dài hạn VND TK 214- Cho vay ngắn hạn ngoại tệ vàng TK 215- Cho vay trung hạn ngoại tệ vàng TK 216- Cho vay dài hạn ngoại tệ vàng • • • • • • 1.2 Có tài khoản cấp III sau:  Nợ hạn  Nợ hạn TK 23: Cho thuê tài TK 231: Cho thuê tài đồng VN TK 232: Cho thuê tài ngoại tệ TK 24- Trả thay bảo lãnh TK 241- Các khoản trả thay khách hàng đồng VN TK 242- Các khoản trả thay khách hàng ngoại tệ Nhóm tài khoản nội bảng khác dung kế toán nghiệp vụ tín dụng TK 209-289: Dự phòng rủi ro TK 281- Các khoản nợ chờ xử lý có tài sản xiết nợ, gán nợ TK 359- Các khoản phải thu khác TK 37- Mua nợ TK 379- Dự phòng rủi ro TK 381- Chuyển vốn để cấp tín dụng hợp vốn TK 481- Nhận vốn để cấp tín dụng hợp vốn TK 383- Đầu tư vào thiết bị cho thuê tài TK 387- Tài sản gán nợ chuyển quyền sở hữu cho tổ chức tín dụng, chờ sư lý TK 394- Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng TK 395- Lãi phải thu từ nghiệp vụ mua nợ TK 458- Chênh lệch mua bán nợ chờ xử lý TK 459- Các khoản chờ toán khác TK 4591- Tiền thu từ bán nợ, tài san r bảo đảm nợ hoạc khai thác tài sản bảo đảm nợ TK 488- Doanh thu chờ phân bổ TK 702- Thu lãi cho vay TK 704- Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh TK 705- Thu lãi cho thuê tài TK 706- Thu lãi từ nghiệp vụ mua bán nợ TK 717- Thu phí nghiệp vụ chiết khấu TK 79- Thu nhập khác TK 882- Chi dự phòng TK 89- Chi phí khác Các tài khoản Ngoại bảng: TK 951- Tài sản dùng thuê tài quản lý công ty TK 952- Tài sản dùng thuê tài giao cho khách hàng thuê TK 94- Lãi cho vay phí phải thu chưa thu TK 97- Nợ khó đòi xử lý TK 981- Nghiệp vụ mua bán nợ TK 982- Cho vay theo hợp đồng vốn TK 994- Tài sản chấp, cầm cố khách hàng TK 995- Tài sản gán, xiết nợ chờ xử lý TK 996- Các giấy tờ có giá khách hàng đưa cầm cố Nhóm tài khoản cam kết bảo lãnh Tài khoản 92: Các văn chứng từ cam kết đưa TK 921 –Cam kết bảo lãnh vay vốn TK 922 – Cam kết Bảo lãnh toán TK 924 – Cam kết cho vay không hủy ngang TK 925 - Cam kết nghiệp vụ L/C TK 926 - Cam kết bảo lãnh thực hợp đồng TK 927 - Cam kết bảo lãnh dự thầu TK 928 – Cam kết bảo lãnh khác Trình bày thông tin kế toán nghiệp vụ huy động vốn tín dụng công bố trình bày BCTC riêng lẻ năm 2015  Giới thiệu ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), thành lập thức vào hoạt động ngày 01/4/1963, với tổ chức tiền thân Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Là ngân hàng thương mại nhà nước Chính phủ lựa chọn thực thí điểm cổ phần hoá, Vietcombank thức hoạt động với tư cách ngân hàng TMCP vào ngày 02/6/2008 sau thực thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng Ngày 30/6/2009, cổ phiếu Vietcombank (mã chứng khoán VCB) thức niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM Trải qua 50 năm xây dựng phát triển, Vietcombank có đóng góp quan trọng cho ổn định phát triển kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu cho phát triển kinh tế nước, đồng thời tạo ảnh hưởng quan trọng cộng đồng tài khu vực toàn cầu Từ ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày trở thành ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ dịch vụ tài hàng đầu lĩnh vực thương mại quốc tế; hoạt động truyền thống kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án…cũng mảng dịch vụ ngân hàng đại: kinh doanh ngoại tệ công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử… Sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng đại, Vietcombank có nhiều lợi việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý tự động dịch vụ ngân hàng, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử dựa tảng công nghệ cao Các dịch vụ: VCB Internet Banking, VCB Money, SMS Banking, Phone Banking,…đã, tiếp tục thu hút đông đảo khách hàng tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, tạo thói quen toán không dùng tiền mặt cho đông đảo khách hàng Sau nửa kỷ hoạt động thị trường, Vietcombank có 14.000 cán nhân viên, với 400 Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng đại diện/Đơn vị thành viên nước, gồm Hội sở Hà Nội, Sở Giao dịch, Trung tâm Đào tạo, 89 chi nhánh 350 phòng giao dịch toàn quốc, công ty Việt Nam, công ty văn phòng đại diện nước ngoài, công ty liên doanh, liên kết Bên cạnh đó, Vietcombank phát triển hệ thống Autobank với 2.100 máy ATM 56.000 điểm chấp nhận toán thẻ (POS) toàn quốc Hoạt động ngân hàng hỗ trợ mạng lưới 1.800 ngân hàng đại lý 176 quốc gia vùng lãnh thổ Với bề dày hoạt động đội ngũ cán có lực, nhạy bén với môi trường kinh doanh đại, mang tính hội nhập cao…Vietcombank lựa chọn hàng đầu tập đoàn, doanh nghiệp lớn đông đảo khách hàng cá nhân Trong thập kỷ trở lại đây, nhiều lĩnh vực hoạt động quan trọng, Vietcombank liên tục tổ chức uy tín giới bình chọn đánh giá “Ngân hàng tốt Việt Nam” 2.1 Trình bày hoạt động huy động vốn Bảng cân đối kế toán thuyết minh BCTC 2.1.1 Vay nợ gốc Thông tin khoản mục huy động vốn bảng CĐKT trình bày chủ yếu phần nợ phải trả vốn chủ sở hữu, mục B: nợ phải trả vốn chủ sở hữu Bảng CĐKT phần NPT NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam STT B I Chỉ tiêu NỢ PHẢI TRẢ VỐN CHỦ SỞ HỮU Các khoản nợ Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Thuyết minh 31/12/2015 Triệu VNĐ 31/12/2014 Triệu VNĐ 15 41.479.553 54.093.072 II Tiền gửi vay tổ chức tín dụng khác Tiền gửi tổ chức tín dụng khác Vay tổ chức tín dụng khác III Tiền gửi khách hàng IV Các công cụ tài phái sinh khoản nợ phải trả tài khác VI Phát hành giấy tờ có giá VII Các khoản nợ khác Các khoản lãi, phí phải trả Các khoản phải trả công nợ khác TỔNG NỢ PHẢI TRẢ 16 72.194.479 43.389.077 52.011.179 33.998.169 17 18 20.183.300 501.510.585 - 9.390.908 423.240.685 75.278 19 2.007.070 20(a) 20(b) 4.996.351 6.480.053 2.008.641 26.051.049 4.814.752 6.004.620 628.668.091 533.626.125 2.1.1.1 Tiền gửi khách hàng Nguồn huy động vốn từ dân chúng nguồn huy động đáp ứng nhu cầu tín dụng mang lại thu nhập chủ yếu cho NHTM Khoản mục luôn thay đổi, khó kiểm soát phụ thuộc vào biến động kinh tế, nhu cầu người dân nguồn vốn cho trình hoạt động NHTM nên quản lý, giám sát chặt chẽ Số liệu khoản mục tổng hợp từ TK 42, chia thành nhiều cấp Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc tổng hợp theo Quyết định số 479 / 2004/QĐ- NHNN chia đến TK cấp Các tài khoản trình bày chi tiết mục 17 thuyết minh báo cáo tài ( Trích : Thuyết minh BCTC riêng lẻ Vietcombank năm 2015 khoản mục 17) 31/12/2015 31/12/2014 Triệu VNĐ Triệu VNĐ 141.148.372 109.650.608 Tiền gửi không kỳ hạn VNĐ 101.384.626 78.672.842 Tiền gửi không kỳ hạn vàng, ngoại tệ 39.763.746 30.977.766 Tiền gửi không kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn 354.428.580 306.587.276 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ 283.783.825 242.919.479 Tiền gửi có kỳ hạn vàng, ngoại tệ 70.644.755 63.667.797 Tiền gửi vốn chuyên dùng 4.825.700 6.251.735 Tiền gửi ký quỹ 1.107.933 751.066 501.510.585 423.240.685 Trong năm qua, Vietcombank đánh giá ngân hàng thương mại áp dụng lãi suất tiền gửi thấp hệ thống ngân hàng (biểu đồ lãi suất số ngân hàng) (bảng lãi suất số ngân hàng) Nhưng tăng trưởng huy động vốn đến cuối tháng 12/2015 đạt 501.510.585 triệu VNĐ, tăng 18,49% so với kỳ năm 2014 vượt kế hoạch 6,49%( kế hoạch 2015 tăng 12%) Kết phản ánh giá trị niềm tin thị trường vào uy tín hình ảnh ngân hàng mà không hẳn giá trị cạnh tranh lãi suất Theo loại tiền tệ, tiền gửi ngoại tệ tăng mạnh (+20,5% ), nâng tỷ trọng ngoại tệ cấu tiền gửi lên 23,6% Theo kỳ hạn, huy động vốn KKH có kỳ hạn tăng trưởng không đồng đều, tăng 28,72%và 15,6% Tỷ trọng tiền gửi KKH mức cao, đạt 28,14% cuối Q4 Đây nguồn vốn có tính chất ổn định thấp, khách hàng rút vốn lúc phục vụ cho việc chi trả qua hình thức Sec, Ủy nhiệm chi…Ngân hàng không chủ động việc sử dụng nguồn vốn này, chi phí quản lý tài khoản, chi phí nghiệp vụ ngân quỹ phục vụ cho việc thu chi cao Tuy nhiên với chi phí huy động( tính lãi suất) thấp coi lợi nguồn vốn giá rẻ cho ngân hàng Ngân hàng huy động nhiều khách hàng mở tài khoản tiền gửi loại tổng sô dư tiền gửi ngân hàng cao Ngược lại, tiền gửi có kỳ hạn hưởng lãi suất cao, kỳ hạn dài, lãi suất cao ( Trích báo cáo kết kinh doanh Vietcombank năm 2015) Quy mô huy động vốn tăng tổ chức kinh tế dân cư Cụ thể tiền gửi khách hàng theo đối tượng khách hàng, loại hình doanh nghiệp sau: Các tổ chức kinh tế Cá nhân 31/12/2015 Triệu VNĐ 31/12/2014 Triệu VNĐ 225.712.802 275.797.783 501.510.585 197.018.324 226.222.361 423.240.685 Đối tượng khách hàng đóng góp nhiều tăng trưởng huy động vốn khách hàng cá nhân mà chủ yêu tiền nhàn rỗi dân cư với mục đích hưởng lãi (tăng 21,91% so với năm 2014) Tiếp khách hàng doanh nghiệp với 225.712.802 triệu VND tăng 14,56% Nhưng cấu tiền gửi khách hàng doanh nghiệp khách hàng cá nhân vào ngân hàng trì tỷ trọng 45%-55%, phù hợp với chiến lược đẩy mạnh hoạt động bán lẻ Vietcombank 2.1.1.2 Phát hành giấy tờ có giá Ngoài huy động vốn tiền gửi, Vietcombank phát hành loại giấy tờ có giá NHNH cho phép, bao gồm: Chứng tiền gửi; Kỳ phiếu NH; Trái phiếu NH… Việc phát hanh kỳ phiếu, trái phiếu Ngân Hàng thực theo đợt, định kỳ theo quy định Ngân Hàng Nhà Nước nhu cầu vốn Ngân Hàng Thương Mại Đối tượng mua kỳ phiếu, trái phiếu Ngân Hàng phát hành công dân Việt Nam, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội, tổ chức tài tín dụng, kho bạc nhà nước, cá nhân, tổ chức kinh tế nước hoạt động kinh doanh, sinh sống Việt Nam Số dư TK 431/434, TK 432/435, TK 433/436 tổng hợp bảng cân đối tài kế toán sau bù trừ chênh lệc số tiền nợ phát hành GTCG Chứng tiền gửi Ngắn hạn ngoại tệ Trung hạn VNĐ Trung hạn ngoạitệ Kỳ phiếu, trái phiếu Ngắn hạn VNĐ Ngắn hạn ngoại tệ Trung hạn VNĐ Trung hạn ngoại tệ 31/12/2015 Triệu VNĐ 31/12/2014 Triệu VNĐ 6.081 210 415 5.456 2.000.989 47 103 2.000.827 12 2.007.070 7.638 204 942 6.492 2.001.003 47 117 2.000.827 12 2.008.641 ( Trích : Thuyết minh BCTC riêng lẻ Vietcombank năm 2015 khoản mục 19) Số tiền nợ phải trả phát hành GTCG bảng cân đối kế toán Vietcombank năm 2015 2.007.070 triệu VND giảm không đáng kể so với năm 2014, loại giấy tờ có giá biến động nhiều Kỳ phiếu, trái phiếu chiếm tỷ trọng cao với 99,7%, sau chứng tiền gửi 0,3% Ngoài ra, thuyết minh báo cáo tài khoản mục số 19, tiêu không thuyết minh rõ mệnh giá, phụ trội hay chiết khấu loại GTCG mà chia theo loại GTCG Số liệu cho tiêu số dư có lại sau bù trừ số dư tài khoản 2.1.1.3 Các khoản nợ phủ NHNN Trong trình hoạt động kinh doanh mình, Vietcombank vay NHNH nhiều hình thức: Vay thông thường, Vay chiết khấu, Vay cầm cố, Vay toán bù trừ, Vay hỗ trợ đặc biệt, Vay kỳ hạn Vay NHNH cách tốt để bổ sung dự trữ toán Mỗi hình thức tín dụng lại mang mức lãi suất khác nhau, 10 31/12/2015 Triệu VNĐ Trả lãi tiền gửi Trả lãi tiền vay Trả lãi phát hành giấy tờ có giá Chi phí khác cho hoạt động tín dụng 31/12/2014 Triệu VNĐ (14.985.739) (587.937) (240.026) (76.213) (15.304.232) (500.523) (241.501) (202.049) (15.889.915) (16.248.305) Trong năm 2015, trả lãi cho tiền gửi giảm 318.493 triệu VNĐ, giảm 2,08% so với năm 2014, chiếm tỷ trọng cao lãi phải trả ngân hàng, hoạt động huy động vốn coi hoạt động tảng giúp cho ngân hàng tồn phát triển Bên cạnh đó, Vietcombank lựa chọn vay nhiều để huy động vốn làm cho mức trả lãi tiền vay tăng 87.414 triệu VNĐ, tăng 17,46% so với năm 2014 Trả lãi phát hành GTCG giảm lượng không đáng kể 1.475 triệu VNĐ so với năm 2014.Ngân hàng gần không đẩy mạnh huy động vốn từ việc phát hành GTCG Chi phí khác cho hoạt động tín dụng giảm đáng kể,giảm 125.836 triệu VNĐ, giảm 62,28% so với năm 2014 Ngân hàng quản lý tốt chi phí, sử dụng vốn vay hiệu tránh gây lãng phí 2.1.2.2 Các khoản nợ khác : Các khoản lãi, phí phải trả Các khoản lãi, phí phải trả khoản mục tổng hợp số dư có TK từ TK491 đến TK497, cụ thể TK 491, 492, 493, 494, 496,497 Tổng khoản lãi, phí phải trả năm 2015 4.996.351 triệu VNĐ, chi tiết thể thuyết minh báo cáo tài mục 20(a) ( Trích : Thuyết minh BCTC riêng lẻ Vietcombank năm 2015 khoản mục 20a) Lãi tiền gửi khách hàng Lãi tiền gửi vay TCTD khác Lãi phải trả phát hành GTCG Lãi phải trả giao dịch phái sinh 13 31/12/2015 Triệu VNĐ 31/12/2014 Triệu VNĐ 4.671.453 263.823 4.545.980 227.474 2.630 58.445 2.630 38.668 4.996.351 4.814.752 Tiền gửi khách hàng chiếm tỷ trọng cao tổng huy động vốn, chiếm 80% Theo đó, lãi tiền gửi khách hàng chiếm tỷ trọng cao khoản mục “ lãi phí phả trả ” Năm 2015, ‘ lãi tiền gửi khách hàng ’ tăng 125.473 triệu VNĐ, tăng 2.76% so với năm 2014 Điều cho thấy khả định vị thương hiệu mạnh đẩy nhanh tăng trưởng tiền gửi Vietcombank Lãi phải trả phát hành GTCG không thay đổi năm 2014 2015, giữ mức 2.630 triệu VNĐ Vietcombank không tập trung huy động vốn từ phát hành GTCG mà trì mức cố định Lãi tiền gửi vay TCTD tăng 36.349 triệu VNĐ, tăng 15,98%,năm 2015 so với năm 2014 2.1.2.3 Chi phí chờ phân bổ(TK388) Khác với Tài khoản Tài sản có khác khoản mục mục “Tài sản có” nằm phần A: “Tài sản” Tài sản có khác tổng hợp nhiều TK: - Chênh lệch DN trừ (-) DC 31; DN TK 38 ( trừ 386); 458(nếu DN) Chênh lệch DN – DC TK 50, 51, 52, 56 (nếu DN > DC) Trong hoạt động huy động vốn, trường hợp trả lãi trước cho tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn phát hành GTCG, ( chi phí thực tế phát sinh-chi trả lãi trước có liên quan đến kết hoạt động kinh doanh nhiều kỳ kế toán việc kết chuyển phân bổ khoản chi phí vào chi phí kì kế toán phù hợp với quy định chuẩn mực kế toán), số dư nợ TK 388 đưa vào mục Thuyết minh BCTC mục 14(c) 31/12/2015 Triệu VNĐ 31/12/2014 Triệu VNĐ Đặt cọc tiền thuê nhà, thuê tài sản cố định 986.158 730.472 Vật liệu Phải thu liên quan đến nghiệp vụ 88.824 324.090 71.695 526.399 Tài sản Có khác 183.132 304.214 thẻ 14 1.582.204 1.632.780 Trong thuyết minh BCTC không chi tiết số dư nợ TK 388 – “Chi phí cần phân bổ” mà cộng vào Tài sản Có khác Điều khoản tiền lãi trả trước không lớn so với khoản phải thu khác 2.2 Trình bày hoạt động tín dụng Bảng cân đối kế toán thuyết minh BCTC – Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Bảng CĐKT 2.2.1 Cho vay gốc Thông tin khoản mục cấp tín dụng bảng CĐKT trình bày chủ yếu phần Tài sản, mục A: Tài sản Bảng Bảng CĐKT phần Tài sản NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam ST T A I II III IV VI Chỉ tiêu TÀI SẢN Tiền mặt, vàng bạc, đá quý Tiền gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tiền gửi cho vay tổ chức tín dụng khác Tiền gửi TCTD khác Cho vay TCTD khác Dự phòng rủi ro Chứng khoán kinh doanh Cho vay khách hàng Cho vay khách hàng Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng Thuyết minh 31/12/2015 Triệu VNĐ 546 730.297 8.518.139 31/12/2014 Triệu VNĐ 493.098.829 8.322.349 19.714.714 13.266.782 133.357.003 147.454.544 92.189.431 88.667.057 41.167.572 9.061.389 58.810.364 (22.877) 9.777.109 376.079.052 384.643.654 (8.564.602) 314.278.045 321.321.599 (7.043.554) 2.2.1.1 Cho vay tổ chức tín dụng khác Để đáp ứng nhu cầu toán hoạt động mình, TCTD thường phải vay lẫn Khoản Vietcombank cho TCTD khác vay lấy số dư nợ TK: 201,202,203 15 (Trích : Thuyết minh BCTC riêng lẻ Vietcombank năm 2015 khoản mục 6) 31/12/2015 31/12/2014 Triệu VNĐ Triệu VNĐ Cho vay VNĐ 38.180.075 50.077.239 Cho vay ngoại tệ 2.987.497 8.733.125 Cho vay TCTD khác 41.167.572 58.810.364 Trong năm 2015, lượng tiền cho vay TCTD khác Viêtcombank giảm 17.642.792 triệu VNĐ; cho vay VNĐ giảm 11.897.164 triệu đồng cho vay ngoại tệ giảm 5.745.628 triệu VNĐ Từ thuyết minh BCTC thấy năm 2015 Vietcombank giảm cho vay đến TCTD rõ rệt 2.2.1.5 Cho vay khách hàng Cho vay hoạt động NHTM, nguồn thu chủ yếu hoạt động tín dụng Tuy nhiên, hoạt động mang lại nhiều rủi ro cho Ngân hàng tính chất hoạt động liên quan đến tính trung thực, khả trả nợ trách nhiệm nhân viên ngân hàng Do vậy, trình cho vay ngân hàng kiểm tra sát cẩn thận Số liệu khoản mục tổng hợp từ TK21, 22,24 Các tài khoản trình bày chi tiết mục thuyết minh báo cáo tài Vietcombank ( Trích : Thuyết minh BCTC riêng lẻ Vietcombank năm 2015 khoản mục 8) 31/12/2015 Triệu VNĐ Cho vay TCKT, cá nhân nước 382.489.356 Cho vay chiết khấu công cụ chuyển nhượng 2,108.083 GTCG Các khoản trả thay khách hàng 46.215 384.643.654 31/12/2014 Triệu VNĐ 319.586.324 1.695.473 39.802 321.321.599 Vietcombank có tín dụng tăng trưởng cao Cụ thể: cho vay TCKT, cá nhân nước tăng 62.903.032 triệu VNĐ (19,68%); cho vay CK CCCN GTCG tăng 412.610 triệu VNĐ (24,36%); khoản trả thay khách hàng tăng nhẹ TK tăng 16,11% so với năm 2014 Tỷ lệ sử dụng vốn đến tháng 12/2015 77,08% đáp ứng quy định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi tối đa Ngân 16 hàng Nhà nước (Khoản Điều 21 Thông tư 36/2014/TT-NHNN) Điều giúp ngân hàng thuận lợi chủ động vấn đề khoản Dư nợ cho vay phân loại theo tính chất khác nhau: a) phân tích dư nợ cho vay theo chất lượng nợ vay sau: Nợ đủ tiêu chuẩn Nợ cần ý Nợ tiêu chuẩn Nợ nghi ngờ Nợ có khả vốn 31/12/2015 Triệu VNĐ 368.207.282 9.340.702 795.481 749.780 5.550.409 384.643.654 31/12/2014 Triệu VNĐ 296.439.070 17.472.249 2.131.996 1.746.774 3.531.510 321.321.599 Các nhóm nợ đủ tiêu chuẩn( nợ nhóm 1) nợ cần ý( nợ nhóm 2) chiếm tỷ trọng cao, mức an toàn có xu hướng tăng Năm 2014 nợ đủ tiêu chuẩn 296.439.070 triệu năm 2015 tăng lên 368.207.282 triệu, tăng theo mức cho vay ngân hàng Tỷ lệ nợ xấu qua năm Năm Nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu 2015 7.095.670 (triệu VND) 1,85 % 2014 7.410.280 (triệu VND) 2,31 % Có thể thấy tỷ lệ nợ xấu VCB năm 2015 từ 2,31 % ( năm 2014) xuống mức 1,85 % cho thấy ngân hàng tích cực xử lý nợ xấu, nguyên nhân sâu xa nhờ việc bán nợ cho VAMC, Ngoài Vietcombank mạnh tay xử lý nợ xấu 17 sử dụng dự phòng xử lý rủi ro để nâng cao an toàn hệ thống chất lượng khoản tín dụng cải thiện.Cụ thể tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro/ tổng số dư nợ xấu không ngừng nâng cao đạt mức 110,68 % Nghĩa 10 đồng nợ xấu, Vietcombank trích lập 11,068 đồng Trong đó, cấu nợ xấu, nợ có khả vốn (nợ nhóm 5) ngân hàng tiếp tục tăng đột biến Nợ nhóm ngân hàng tăng 24,1% so với cuối năm ngoái, lên tới 2.018,899 triệu VND chiếm nửa tổng số nợ xấu (78,22%) Nợ tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) nhóm nợ nghi ngờ( nợ nhóm 4) lại có chiều hướng giảm mạnh, giảm tương ứng 62,69 % 57,08 % so với thời điểm cuối năm 2014 (Cơ cấu nợ nhóm nợ xấu) Nguyên nhân khoản nợ có khả vốn bị phình to lên chủ yếu ngân hàng thực phân loại nợ theo thông tư 09/2015/TT-NHNN kể từ ngày 1/4/2015, theo ngân hàng phải sử dụng kết hợp phương pháp định tính định lượng phân loại nợ phân loại nợ vào nhóm có mức độ rủi ro cao phương pháp định tính định lượng Ngoài ra, Thông tư bổ sung, sửa đổi quy định khoản nợ vi phạm pháp luật khoản nợ phải thu hồi theo kết luận tra mà theo đó, khoản nợ phân loại tối thiểu vào nhóm tùy theo thời gian hạn kể từ ngày định thu hồi nợ kể từ ngày phải thu hồi theo kết luận tra, khoản nợ phải phân loại vào nhóm nhóm tương ứng b) phân tích dư nợ cho vay theo thời gian đáo hạn sau: Nợ ngắn hạn Nợ trung hạn Nợ dài hạn 31/12/2015 31/12/2014 Triệu VNĐ Triệu VNĐ 230.106.409 41.599.239 112.938.006 384.643.654 206.751.270 32.420.092 82.150.237 321.321.599 18 Chênh lệch Số tiền Tăng giảm (%) 23.355.139 9.179.147 30.787.769 63.322.055 11,3 28,31 37,48 19,7 Phương châm hầu hết ngân hàng vay để cấp tín dụng VCB việc huy động vốn ý đến việc sử dụng nguồn vốn để có hiệu quả, hạn chế tối đa rủi ro đem lại nhiều lợi nhận VCB ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ dịch vụ tài hàng đầu lĩnh vực thương mại quốc tế, doanh số cho vay Ngân hàng tăng qua năm Cụ thể, năm 2014 doanh số cho vay 321.321.599 triệu VNĐ doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao tổng doanh số cho vay chiếm 64,34%, ta thấy Ngân hàng chủ yếu cho vay ngắn hạn, cho vay vào phương án dài hạn để đảm bảo thời gian quay đồng vốn nhanh, rủi ro mang lại hiệu cho Ngân hàng Sang năm 2015, tổng doanh số cho vay đạt 384.643.654 triệu VNĐ tăng 63.322.055 triệu VNĐ tăng 19,7% so với năm 2014 Trong đó, doanh số cho vay ngắn hạn tăng nhẹ ( tăng 11,3%) chiếm tỷ trọng cao tổng doanh số cho vay đạt 59,82% giảm so với năm 2014 Còn nợ trung dài hạn tăng mạnh so với nợ ngắn hạn chiếm cao só với năm 2014, cụ thể, nợ trung hạn tăng 28,31% tỷ trọng tăng từ 10, 09% (năm 2014) tăng lên 10,82%; nợ dài hạn tăng 37,48% tỷ trọng tăng từ 25,57% (năm 2014) lên 29,36% tổng dư nợ cho vay theo thời hạn Cơ cấu lại tỷ trọng doanh số cho vay theo thời hạn cho thấy VCB nới lỏng khoản cho vay trung dài hạn mạo hiểm mang lại lợi nhuận cao cho Ngân hàng c) Cho vay theo loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp Nhà nước Công ty trách nhiệm hữu hạn 31/12/2015 31/12/2014 Triệu VNĐ Triệu VNĐ Số tiền 90.159.335 81.133.664 89.832.440 67.809.257 17.729.968 326.895 13.324.40 8.214.464 6.048.203 51.740.135 88.161.596 1.664.528 26.087.150 13.704.611 Doanh nghiệpvốn đầu tư nước 25.944.432 Hợp tác xã công ty tư nhân 7.712.731 Cá nhân 77.827.285 Khác 101.866.207 19 Chênh lệch tăng giảm (%) 0,36 19,65 46,33 27,52 50,42 15,54 Cho vay khách hàng 384.643.654 321.321.59 19,7 63.322.055 Qua bảng số liệu, doanh số cho vay theo loại hình doanh nghiệp VCB qua năm cho thấy hoạt động cho vay ngân hàng tốt, ngân hàng mở rộng phạm vi tín dụng đến tất loại hình doanh nghiệp làm cho doanh số cho vay Ngân hàng tăng Cụ thể: Đối với doanh nghiệp Nhà nước: loại hình doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao doanh số cho vay VCB năm 2014 chiếm 27,96%; đến năm 2015 thành phần tăng thấp tăng 326.895 triệu VNĐ tỷ trọng giảm 23,44% tổng doanh số cho vay Ngân hàng VCB Đối với Công ty TNHH: loại hình doanh nghiệp chiếm tỷ trọng tương đối cao năm 2014 doanh số cho vay đạt 21,1% đến năm 2015 loại hình tăng 19,6% so với năm trước chiếm tỷ trọng tương với năm 2014 doanh số cho vay năm 2015 Điều cho thấy, VCB trì mức cho vay với loại hình mức ổn định Đối với doanh nghiệpvốn đầu tư nước ngoài: có tỷ trọng thấp doanh số cho vay năm 2014 đạt 5,52% đến năm 2015 tỷ trọng tăng nhẹ lên 6,75% nhờ doanh số cho vay loại hình tăng mạnh, tăng đến 46,33% so với năm 2014 Cho thấy, VCB dần quan tâm đến doanh nghiệp thu hút vốn đầu tư nước hoạt động hiệu Đối với hợp tác xã công ty tư nhân: loại hình chiếm tỷ trọng thấp cấu doanh số cho vay năm 2014 2015, đến năm 2015 cho vay loại hình có phần tăng nhẹ từ 1,88% lên 2% loại hình tăng 27,52% so với năm 2014 Đối với cá nhân: loại hình tăng mạnh so với năm 2014, tăng 50,42% chiếm tỷ trọng tương đối cao 20,05% năm 2015 năm 2014 chiếm 16,1% Có phải VCB quan tâm đến đối tượng Đối tượng khác: bao gồm cho vay cầm cố ngắn hạn cho vay dự án trung hạn Năm 2014 doanh số cho vay 88.161.596 triệu VNĐ, năm 2015 101.866.207 20 triệu VNĐ mức cho vay tăng lên 13.704.611 triệu VNĐ tương đương với 15,54% d) phân tích dư nợ cho vay theo ngành sau: Xây dựng Sản xuất phân phối điện, khí đốt nước Sản xuất gia công chế biến Khai khoáng Nông,lâm thủy hải sản Vận tải kho bãi thông tin liên lạc Thương mại, dịch vụ Nhà hàng, khách sạn Các ngành khác 31/12/2015 31/12/2014 Chênh lệch Triệu VNĐ Triệu VNĐ Số lượng 21.093.479 27.270.183 16.177.383 23.622.314 121.052.108 110.505.098 17.375.028 10.761.131 23.549.692 13.880.734 7.558.882 14.875.936 105.498.319 8.761.074 49.282.640 384.643.654 94.526.338 8.806.821 31.368.093 321.321.599 tăng giảm(% ) 4.916.096 30,39 3.647.869 15,44 10.547.010 3.494.294 3.202.249 9,54 25,17 42,36 8.673.756 10.971.981 -45.747 17.914.547 58,31 11,61 -0,52 57,11 63.322.055 19,7 (biểu đồ cấu nợ phân theo nhóm ngành Từ bảng số liệu cho thấy, nhìn chung dư nợ cho vay theo ngành tăng, riêng có ngành nhà hàng, khách sạn có giảm nhẹ (giảm 0,52%) Theo đó, ngành Sản xuất gia công chế biến chiếm tỷ trọng cao lên đến 31,47% năm 2015, tỷ trọng ngành giảm nhẹ so với năm 2014 (34,39%); tiếp sau ngành thương mại, dịch vụ chiếm 27,43% giảm so với năm 2014 (29,42%) Thay vào ngành khác tăng đáng kể từ 9,76% lên đến 12,81% vào năm 2015, ngành khác nhìn chung có tăng giảm nhẹ, không đáng kể 21 2.2.2 Thu lãi 2.2.2.1 Thu nhập lãi khoản thu nhập tương tự Thu lãi khoản thu nhập tương tự Vietcombank năm 2015 31.194.938 triệu VNĐ Con số tổng hợp từ số dư có TK 701 702, 703, 704, 706, 709 bảng cân đối tài khoản kế toán Trong thuyết minh BCTC có trình bày chi tiết số dư TK khoản mục 22 31/12/2015 Triệu VNĐ 24.381.184 1.177.956 5.282.657 31/12/2014 Triệu VNĐ 22.197.875 774.307 4.795.598 Thu nhập lãi cho vay khách hàng Thu nhập lãi tiền gửi Thu lãi từ kinh doanh, đầu tư chứng khoán nợ Thu phí từ nghiệp vụ bảo lãnh 283.154 253.654 Thu lãi từ nghiệp vụ mua bán nợ 39.870 Thu khác từ hoạt động tín dụng 30.117 55.203 Thu nhập lãi khoản thu nhập 31.194.938 28.076.637 tương tự ( Trích thuyết minh BCTC riêng lẻ Vietcombank năm 2015 khoản mục 22 ) Từ bảng số liệu cho thấy, nhìn chung khoản mục thu nhập tăng riêng có thu từ hoạt động tín dụng giảm 25.086 triệu VNĐ tương đương giảm 45,44% khiến tổng thu nhập lãi tăng khoảng 11,1% Trong năm 2015, VCB có thêm khoản thu lãi từ nghiệp vụ mua bán nợ Ngân hàng thực mua bán nợ qua VAMC theo quy định Ngân hàng Nhà nước Các khoản thu lãi khác tăng hoạt động tín dụng Ngân hàng năm 2015 tăng nhiều so với năm 2014 2.2.3 Một số nghiệp vụ kèm nghiệp vụ tín dụng 2.2.3.1 Trích lập dự phòng rủi ro a Dự phòng rủi rocho tiền gửi cho vay tổ chức tín dụng khác Dự phòng chung 22 31/12/2015 Triệu VND 31/12/2014 Triệu VND (Trình bày lại) - - Dự phòng cụ thể Số dư cuối kỳ - 22.877 22.877 Biến động dự phòng chung cho vay tổ chức tín dụng khác sau: Năm kết thúc 31/12/2015 Triệu VND - Số dư đầu kỳ Hoàn lập dự phòng (xem Thuyết minh 31) Số dư cuối kỳ Năm kết thúc 31/12/2014 Triệu VND 65.989 (65.989) - Biến động dự phòng cụ thể cho tiền gửi cho vay tổ chức tín dụng khác sau: Năm kết thúc 31/12/2015 Triệu VND Năm kết thúc 31/12/2014 Triệu VND ( Trình bày lại) Số dư đầu kỳ 22.877 7.134 (Hoàn lập)/ Trích lập dự phòng ( xem Thuyết (22.877) 15.743 minh 31) Số dư cuối kỳ 22.877 ( trích Thuyết minh BCTC số 06) Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng Năm kết thúc 31/12/2015 Triệu VND Dự phòng chung cho vay tổ chức tín dụng khác Hoàn lập dự phòng - Dự phòng cụ thể cho tiền gửi cho vay 22.877 tổ chức tín dụng khác Hoàn lập/(trích lập) dự phòng Năm kết thúc 31/12/2014 Triệu VND ( Trình bày lại) 65.989 (15.743) ( Trích thuyết minh số 31) Tỷ lệ dự phòng tổng dư nợ Vietcombank tiền gửi, cho vay TCTD khác năm 2014,2015 nhỏ, cho thấy hiệu việc quản lý nợ ngân hàng 23 Năm 2015 Vietcombank không trích lập dự phòng cho tiền gửi cho vay TCTD khác Tỷ lệ dự phòng tổng dư nợ giảm từ 0,016% xuống 0% khoản nợ giảm xuống Cụ thể, năm 2015 so với 2014, số dư khoản cho vay giảm 14.120.418 triệu VND tương ứng 10,59%, phần lớn nợ đủ tiêu chuẩn giảm 6.254.412 triệu VND tương ứng 4,69%, lại giảm khoản nợ cần ý biến nợ tiêu chuẩn - Biến động dự phòng chung: Năm 2014, số dự phòng phải trích = số dự phòng có nên thực hoàn nhập dự phòng, số hoàn nhập = chi phí dự phòng nợ = 65989 (triệu VND) Năm 2015, số dự phòng phải trích = - Biến động dự phòng cụ thể: Năm 2014, số dự phòng phải trích > số dự phòng có nên thực trích lập dự phòng, số trích lập = chi phí dự phòng nợ = 15743 (triệu VND), số dư cuối kỳ = 22877 Năm 2015, số dự phòng phải trích = số dự phòng có nên thực hoàn nhập dự phòng, số hoàn nhập = chi phí dự phòng nợ = 22877 (triệu VND) b Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng 31/12/2015 Triệu VNĐ Dự phòng chung Dự phòng cụ thể Số dư cuối kỳ 2.688.909 5.875.693 8.564.692 31/12/2014 Triệu VNĐ (Trình bày lại) 2.245.624 4.797.930 7.043.554 Biến động dự phòng chung cho khoản cho vay khách hàng sau: Năm kết thúc 31/12/2015 Triệu VNĐ Số dư đầu kỳ 2.245.624 Trich lập dự phòng( xem Thuyết minh 437.663 31) Chênh lệch tỷ giá 5.622 Số dư cuối kỳ 2.688.909 Năm kết thúc 31/12/2014 Triệu VNĐ 1.906.643 337.148 1.833 2.245.624 Biến động dự phòng cụ thể cho khoản cho vay khách hàng sau: 24 Năm kết thúc 31/12/2015 Triệu VNĐ 4.797.930 5.105.194 (3.407.735) Năm kết thúc 31/12/2014 Triệu VNĐ 4.504.432 4.684.678 (2.752.276) Số dư đầu kỳ Trich lập dự phòng Xử lý khoản nợ khó thu hòi nguồn dự phòng Sử dụng nợ bán cho VAMC (620.575) (1.639.191) Chênh lệch tỷ giá 879 287 Số dư cuối kỳ 5.875.693 4.797.930 (Trích : Thuyết minh BCTC riêng lẻ Vietcombank năm 2015 khoản mục 9) Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng Năm kết thúc 31/12/2015 Triệu VNĐ Năm kết thúc 31/12/2014 Triệu VNĐ Dự phòng chung cho vay khách hàng (trích lập) dự phòng (xem Thuyết minh 9) (437.663) (337.148) Dự phòng cụ thể cho vay khách hàng (trích lập) dự phòng (xem Thuyết minh 9) (5.105.194) (4.684.678) (Trích : Thuyết minh BCTC riêng lẻ Vietcombank năm 2015 khoản mục 31) Tỷ lệ dự phòng tổng dư nợ Vietcombank cho vay khách hàng năm 2015 nhỏ, cho thấy hiệu việc quản lý nợ ngân hàng Tỷ lệ tăng nhẹ từ 2,19% lên 2,23% khoản nợ tăng lên Cụ thể, năm 2015 so với 2014, số dư khoản cho vay tăng 63.322.055 triệu VND tương ứng tăng 19,71%, nợ đủ tiêu chuẩn tăng 71.768.212 triệu VND tương ứng tăng 24,21%, nợ có khả vốn tăng 2.018.899 triệu VND tương ứng tăng 57,17%, khoản nợ lại giảm đáng kể - Biến động dự phòng chung: Năm 2014 2015 có số dự phòng phải trích < số dự phòng có NH trích lập dự phòng Năm 2014, số trích lập = chi phí dự phòng = 337.148 (triệu VND) Năm 2015, số trích lập = chi phí dự phòng = 437.663 (triệu VND) 25 - Biến động dự phòng cụ thể: Năm 2014, số dự phòng phải trích > số dự phòng có nên thực trích lập dự phòng, số trích lập = chi phí dự phòng nợ = 4.684.678 (triệu VND), số dư cuối kỳ = 22.877 Năm 2015, số dự phòng phải trích > số dự phòng có nên thực trích lập dự phòng, số trích lập = chi phí dự phòng nợ = 5.105.194 (triệu VND) Chênh lệch tỷ giá: Đối với khoản cho vay ngoại tệ, thời điểm cho vay thời điểm trích lập dự phòng có khác tỷ giá, NH phải tính thêm khoản chênh lệch vào dự phòng 2.2.3.2 Mua bán nợ Ngân hàng Nhà nước đưa đề án cấu lại hệ thống TCTD giai đoạn 2011-2015 đưa nợ xấu mức hợp lý 3% Kết có từ trợ giúp không nhỏ Công ty Quản lý tài sản TCTD Việt Nam (VAMC) đứng "gánh thay" khoản nợ lớn ngân hàng Mặc dù ngân hàng không công khai số nợ xấu bán ,nhưng theo nhóm tìm hiểu năm 2015, “ông lớn” Vietcombank bán 2.609.000 triệu VND vượt xa số đăng ký bán đầu năm 1.609.000 triệu VND xếp thứ ngân hàng bán nợ xấu cho VAMC Qua đó, Vietcombank thu 1.989.000 triệu VND trái phiếu VAMC, nâng giá trị trái phiếu nắm giữ lên 3.914.000 triệu VND đưa tỷ lệ nợ xấu thấp nay( 1,85%) 26 Kết luận Qua nghiên cứu, có nhìn cụ thể hoạt động huy động vốn tín dụng ngân hàng thương mại vượt qua nhiều khó khăn thách thức, Vietcombank có nhiều đổi phát triển mạnh mẽ; đảm bảo an toàn hoạt động, tăng trưởng phương diện, hiệu hoạt động giữ vững Ngân hàng tiếp tục chuyển dịch cấu nguồn vốn theo hướng thu hút nguồn vốn giá rẻ Huy động vốn tăng trưởng tốt; cấu nguồn vốn chuyển dịch tích cực theo định hướng; khoản đảm bảo Nguồn tham khảo: • Báo cáo tài riêng lẻ ngày 31/12/2015 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam  http://www.vietcombank.com.vn/investors/FinancialReports.aspx • Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Vietcombank năm 2015  http://vietcombank.com.vn/upload/2016/03/01/Tieng • • • • • %20Viet.pdf?28 Thông tư 49/2014/TT-NHNN Quyết định 16/2007/QĐ – NHNN Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định mua bán nợ Thông tư 36/2014/TT- NHNN Một số báo khác http://bizlive.vn/ngan-hang/bidv-tro-thanh-quan-quan-ban-no-xau-cho-vamc1606866.html http://touch.vietstock.vn/2016/03/soi-hoat-dong-cho-vay-no-xau-ngan-hangnam-2015-757-440865.htm 27 ... TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), thành lập thức vào hoạt động ngày 01/4/1963, với tổ chức tiền thân Cục Ngoại. .. TK 381- Chuyển vốn để cấp tín dụng hợp vốn TK 481- Nhận vốn để cấp tín dụng hợp vốn TK 383- Đầu tư vào thiết bị cho thuê tài TK 387- Tài sản gán nợ chuyển quyền sở hữu cho tổ chức tín dụng, chờ... nghiệp vụ L/C TK 926 - Cam kết bảo lãnh thực hợp đồng TK 927 - Cam kết bảo lãnh dự thầu TK 928 – Cam kết bảo lãnh khác Trình bày thông tin kế toán nghiệp vụ huy động vốn tín dụng công bố trình bày
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn và tín dụng tại NHTMCP ngoại thương việt nam, Kế toán nghiệp vụ huy động vốn và tín dụng tại NHTMCP ngoại thương việt nam, Kế toán nghiệp vụ huy động vốn và tín dụng tại NHTMCP ngoại thương việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay