HDgroup tổng hợp đề toán pen i n3 thầy tùng hocmai 2017

106 184 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 13:32

Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm (Thầy Nguyễn Thanh Tùng) Đề PEN I số 01 ĐỀ PEN I SỐ 01 Giáo viên: NGUYỄN THANH TÙNG CÂU HỎI THUỘC CẤP ĐỘ NHẬN BIẾT Câu Hàm số y  ax  bx  c có đồ thị hình bên y Trong phát biểu sau nói dấu a, b, c phát biểu O x xác ? A a  0, b  0, c  B a  0, b  0, c  C a  0, b  0, c  D a  0, b  0, c  // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich khẳng định đúng? // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T A Đồ thị hàm số cho tiệm cận đứng.om m o c.cđứng k k o B Đồ thị hàm số cho có hai o tiệm cận o bbo e e c c C Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận a f.fa đứng y  y  w w w wwww w0 tiệm cận đứng đồ thị hàm số cho x D Đường thẳng x  1//và w w w w / / / / / / :: ss: : tptpss Câu Cho hàm hhtsốttptpy  f ( x) xác định, liên tục \ 2 có bảng biến thiên hình hhttbên Câu Cho hàm số y  f ( x) có lim f ( x)   lim f ( x)   Khẳng định sau x 1 x 0 Khẳng định sau khẳng định đúng? ∞ x A Hàm số có giá trị cực đại 3 f'(x) B Hàm số có điểm cực tiểu C Hàm số nghịch biến (3; 2)  (2; 1) + +∞ + +∞ +∞ f(x) D Hàm số đồng biến (; 3) (1; ) ∞ ∞ Câu Đạo hàm hàm số y  log x ln B y ' C y ' x x x Câu Trong biểu thức sau, biểu thức nghĩa ? A y '  A 2 B  2  C 44 D y ' x ln 2 D 1,5  Câu Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f ( x) , trục hoành Ox hai đường thẳng x  a, x  b ( a  b) Khi S tính theo công thức sau đây? b A S   f ( x)dx a b B S   f ( x)dx a b C S    f ( x)dx a b D S   f ( x) dx a Câu Cho số phức z   5i Khi phần ảo số phức z Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt !! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm (Thầy Nguyễn Thanh Tùng) A B 5i Đề PEN I số 01 D 5 C Câu Cho hình chóp S ABCD có ABCD hình chữ nhật, AB  2a, BC  a ; SA  a SA vuông góc với đáy ( ABCD) Thể tích V khối chóp S ABCD 2a 3 a3 C V  a3 D V  3 Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt cầu ( S ) có phương trình A V  2a3 B V  x2  y  z  x  y  z   Khi ( S ) có A tâm I (2; 4; 6) bán kính R  58 B tâm I (2; 4;6) bán kính R  58 C tâm I (1; 2; 3) bán kính R  D tâm I (1; 2;3) bán kính R  Câu 10 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng  : // e e v v i i r DA Dru  (1;0;3) c c o o hHH hcich x 1 y z  Vectơ   2 // e e v v i i r r DDD c c u  (1;0;3) B u  (1;2; 4) C u  (1; 2;4) o o H H h h hhicic T T / / mm oĐỘ o c c CÂU HỎI THUỘCoCẤP THÔNG HIỂU k k o o o b eeb c c a a f f wwtại điểm M (1;4) đồ thị hàm số y  x  2x  : Câu 11 Phương trình tiếpw tuyến w wwww w w w w / / / / / / / / ss: : B y  5x 1 ss: : A y  x  tttp C y  x  D y  x  3t.ttp hh hh sau vectơ phương  ? Câu 12 Hàm số y  x  x  có điểm cực tiểu A x  B x  Câu 13 Giá trị lớn hàm số y  A 1 C x  1 x  D x  x  2 x2  x  đoạn  2;0 x 1 B C D  Câu 14 Trong phát biểu sau đây, phát biểu sai? A Hàm số y  f ( x) đạt cực tiểu điểm x  x0 f '( x0 )  f ''( x0 )  B Đồ thị hàm đa thức y  f ( x) cắt trục tung C Đồ thị hàm số bậc ba cắt trục hoành điểm 2x   2 D Đồ thị hàm số y  qua điểm M  2;  x 1  3 Câu 15 Đường thẳng y  x  cắt đồ thị hàm số y  A B 2x 1 điểm phân biệt? x 1 C D Câu 16 Nghiệm phương trình log3 (2 x  7)  A x  B x  Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt !! C x  log 15 Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 D x  - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm (Thầy Nguyễn Thanh Tùng) Đề PEN I số 01  x 1  Câu 17 Tập nghiệm S bất phương trình log      x 1  A S  1;   B S   ;1 C S   ; 1 D S   1;   Câu 18 Cho a, b, c số thực dương a, b khác Khẳng định sau sai? A log a b.logb a  C log a c  B log a c  logb c logb a Câu 19 Hàm số y  log c a D log a c  log a b.logb c 3 x có tập xác định D Khi ln( x  1) A D = 1;3 B D = 1;3 D D = 1;3 \ 2 C D = 1;3 // // e e e e v v v v i i i i r r r Biết (C ), (C ) hình bên hai bốn đồ thị hàm sốccDDr DD20 Câu c c o o HHoo y (C ) hhHH h h x c c x c c i i i (C ) x h h   1 x /T/Th thị hàm số y   3 , y   m m  , y  , y    Hỏi (C ) làođồ c.co    2 k k o ooo b b sau đây? e e c f.afac   x w w x ww B y    wwww w w w w A y    / / / / / / / / ss: : ss: :  2 p p t t t t hhtttptp h h x x 2 1 D y    3 C y  5x O Câu 21 Biết F ( x) nguyên hàm hàm số f ( x)  3x2  x  F (1)  Trong khẳng định sau, đâu khẳng định đúng? A F ( x)  x  B F ( x)  x3  x  x  C F ( x)  x3  x  x  D F ( x)  x3  x  x  Câu 22 Cho tích phần I   xe x dx Giá trị I A I  e  B I   e Câu 23 Biết  ln xdx  a ln  b với a, b  C I  e  D I  e  Khi tổng a  b A B 1 C D 2 Câu 24 Cho số phức z có phần ảo âm thỏa mãn điều kiện z  z  10  Khi môđun số phức w  z   7i bao nhiêu? A w  B w  109 C w  41 D w  13 Câu 25 Biết M (1; 2), N (2;5) hai điểm biểu diễn số phức z1 , z2 mặt phẳng tọa độ phức Oxy Khi môđun số phức 2z1  z2 Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt !! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm (Thầy Nguyễn Thanh Tùng) A 13 Đề PEN I số 01 B 17 C D 89 10 Câu 26 Cho số phức z   3i Khi số phức w  iz  có tổng phần ảo phần thực z A B 2 C D Câu 27 Cho hình chóp S ABC có ABC tam giác cạnh a SA vuông góc với đáy Góc tạo SB mặt phẳng ( ABC ) 600 Khi thể tích khối chóp S ABC tính theo a là: a3 a3 3a a3 B C D 12 Câu 28 Trong không gian, cho tam giác ABC vuông A , AB  a diện tích tam giác ABC A 2a Khi diện tích xung quanh S xq hình nón nhận quay tam giác ABC xung quay trục AB A S xq  2 5a B S xq  4 5a // e e v v i i r r tích toàn phần S DDdiện c c o o hHH A S  2 r hcich C S xq   2a D S xq  4 17a // e e v v i i r DDr hình trụ c c o o i6cichr hH H D S  8 r h ST h B S  4 r C./T / m m o o c c Câu 30 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , k cho k .điểm M (1;2; 3) mặt phẳng o o o o b eđiểm eb M tới mặt phẳng ( P) có giá trị ( P) : x  y  z   Khoảng cáchatừ c c a f f w2w A B.w C D w wwww w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : Câu 31 Trong không hhtttptpgian với hệ tọa độ Oxyz , hai đường thẳng d : x21  3y  z 1 hhtttptp Câu 29 Một hình trụ có bán kính đáy r có thiết diện qua trục hình vuông Khi tp tp d2 : x 1 y  z  có vị trị tương đối   1 3 A song song B trùng C cắt D chéo Câu 32 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz Gọi M tọa độ giao điểm đường thẳng : x  y z 1 mặt phẳng ( P) : x  y  3z   Khi tọa độ điểm M   3 A M (5; 1; 3) B M (1;0;1) C M (2;0; 1) D M (1;1;1) CÂU HỎI THUỘC CẤP ĐỘ VẬN DỤNG Câu 33 Cho hàm số y  x4  (m  4) x2  m  có đồ thị (C ) Biết m  m0 giá trị để đồ thị (C ) có ba điểm cực trị tạo thành tam giác Khi giá trị m0 gần giá trị giá trị sau: A 4 B 1 C D Câu 34 Tìm tất giá trị thực m để phương trình x3  3x2  m  có ba nghiệm thực phân biệt? A m  B  m  Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt !! C m  Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 D m  - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm (Thầy Nguyễn Thanh Tùng) Đề PEN I số 01 Câu 35 Cho m  log a ab với a, b  P  loga2 b  16logb a Hỏi P đạt giá trị nhỏ giá trị m bao nhiêu? A m  B m  C m  D m  Câu 36 Vào đầu năm 2016 nhóm nghiên cứu thuộc Đại Học Central Missouri – Mỹ công bố số nguyên tố lớn từ trước tới Cụ thể số kết phép tính 274207281  Hỏi rằng, viết hệ thập phân (hệ gồm mười chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ) số nguyên tố có chữ số (làm tròn triệu) ? A 20 triệu B 21 triệu C 22 triệu D 23 triệu x2 hai trục tọa độ x 1 A S   3ln B S   ln C S   2ln D S  2  3ln Câu 38 Thể tích vật thể tròn xoay quay hình phẳng giới hạn đường y  , x y  0, x  1, x  quanh trục Ox Câu 37 Diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  // e e v v i i r DDr c c o o A 2 hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o B 3 C hhHH D 6 ln c c i i h h T/T tốc với gia tốc a(t )  t  t (m/s ) /tăng Câu 39 Một vật chuyển động với vận tốc 5m/s m m o o c.cgian 10s kể từ lúc bắt đầu tăng tốc bao k k Khi quãng đường vật khoảng thời o o o bbo e e c c nhiêu mét? a f.fa w1050 w w wwww w A 1005 m B m C 1500 m D 500 m w w w w / / / / / / / / :: : Câu 40 Cho sốh phức tpss: thttptpszs a  bi với a, b  Trong khẳng định sau, đâu khẳng định hhtttpsai? A z  z  a  b2 C z 2b(b  ai)   2 với a  b2  z a b B z  2 với a  b2  z a b D z a   i với b  z  z 2b Câu 41 Cho số phức z thỏa mãn z   i Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w  z   2i đường tròn có tâm I Khi tọa độ điểm I mặt phẳng phức Oxy A I (1; 2) B I (1; 2) C I (2; 1) D I (2;1) Câu 42 Cho hình chóp tam giác S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , SA  2a SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) Gọi M N hình chiếu vuông góc A đường thẳng SB SC Thể tích V khối chóp A.BCNM A V  3a 3 50 B V  9a 3 50 C V  8a 3 75 D V  8a 3 25 Câu 43 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy ABCD SA  a Gọi E trung điểm CD Mặt cầu qua bốn điểm S , A, B, E có diện tích S mc A Smc 41 a  B Smc 25 a  16 Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt !! C Smc 41 a  16 Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 D Smc 25 a  - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm (Thầy Nguyễn Thanh Tùng) Đề PEN I số 01 Câu 44 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , đường thẳng  : x 1 y  z  song song với   1 mặt phẳng ( P) : x  y  z  m  Khi điều kiện m A m  B m  C m  D không tồn m x 1 y z hai điểm A(2;1;0) ,   2 B(2;3; 2) Phương trình mặt cầu qua A, B có tâm thuộc đường thẳng d Câu 45 Trong không gian tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : A ( x  1)2  ( y  1)2  ( z  2)2  17 B ( x  1)2  ( y  1)2  ( z  2)2  C ( x  1)2  ( y  1)2  ( z  2)2  D ( x  1)2  ( y  1)2  ( z  2)2  16 CÂU HỎI THUỘC CẤP ĐỘ VẬN DỤNG CAO // // e e e e v v v v i i i i r r r DDr tam giác đều, đoạn thứ hai uốn thành hình vuông (hình DD c c c c o o o o thành bên) Biết x độ dài HH hhHH h h c c c c i i i h h tích tam giác hình vuông cạnh tam giác (tính theo đơn vị cm) thỏa mãn tổng T/Thdiện / m m oo giá trị sau? ctrong c nhỏ Khi giá trị x gần giá trị k k o ooo b b e e c f.afac w w ww wwww w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp Câu 46 Một sợi dây kim loại dài 100 cm cắt thành hai đoạn Đoạn thứ uốn 0 A 18 B 19 C 20 D 21 Câu 47 Cho hàm số y  x3  3x2  3mx  có đồ thị (C ) Khi m  m0 (C ) tồn hai điểm phân biệt A, B mà tiếp tuyến với (C ) A, B có hệ số góc điểm O, A, B thẳng hàng ( O gốc tạo độ) Hỏi giá trị m0 thuộc khoảng khoảng sau ? B (2;1) A (4;6) C (1; 2) D (2; 4) Câu 48 Cho hình chóp S ABC , có tất mặt bên tạo với đáy góc  , hình chiếu đỉnh thuộc miền tam giác ABC Biết AB  3a , BC  4a AC  5a Khi thể tích V khối chóp S ABC bao nhiêu? A V  2a3 tan  B V  2a3 cos  D V  6a3 cot  C V  6a3 tan  Câu 49 Người ta định làm hộp kim loại hình trụ tích V cho trước (như hình vẽ) Hỏi bán kính đáy r để hộp làm xong tốn kim loại nhất? A r  V 2 B r  V  Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt !! C r  3V 4 D r  Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 V 3 r - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm (Thầy Nguyễn Thanh Tùng) Câu 50 Trong không gian với hệ Đề PEN I số 01 tọa độ Oxyz , cho điểm A(2; 2;0) , đường thẳng x 1 y z  Biết mặt phẳng ( P) có phương trình ax  by  cz  d  qua A , song song   1 với  khoảng cách từ  tới mặt phẳng ( P) lớn Biết a, b số nguyên dương có ước : chung lớn Hỏi tổng a  b  c  d bao nhiêu? A B C Giáo viên Nguồn // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich D 1 : Nguyễn Thanh Tùng : Hocmai.vn // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt !! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm (Thầy Nguyễn Thanh Tùng) Đề PEN I số 01 MA TRẬN DẠNG BÀI ĐỀ SỐ 01 MỨC ĐỘ CHUYÊN ĐỀ SỐ CÂU CÂU NỘI DUNG Trong đề NB TH Nhận diện tính chất hàm trùng phương x Nhận diện tiệm cận đứng đồ thị x 11 Viết phương trình tiếp tuyến điểm Đọc bảng biến thiên 12 Tìm cực tiểu hàm trùng phương x 13 Tìm giá trị lớn đoạn x VDT VDC x x 12 // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich x/ / e e v v i i r r D D x 15 Tìm số giao điểm đồ thị oocc H H h h c hhisốci(tìm x Cực trị hàm trùng phương chứa /tham T T / 33 m m o o tam m để cực trị tạo thành.c c giác đều) k k o o o bbotrình bậc có nghiệm e x 34 Điều kiệnc phương e c a a f f w thực tế giá trị nhỏ wBài wwww wwtoán x/ww 46 /ww / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp47 Tiếp tuyến có tư tưởng phương trình qua hhtttptp x 14 Hàm số Tổng hợp lí thuyết (cực trị, tương giao) điểm cực trị TỔNG Mũ Lôgarit x 16 Giải phương trình logarit Tính đạo hàm hàm logarit 17 Giải bất phương trình logarit Điều kiện biểu thức mũ có nghĩa 18 Kiểm tra tính sai công thức biến đổi logarit x 19 Tìm tập xác định hàm số x 20 Nhận diện đồ thị mức độ nâng cao x 35 Giá trị nhỏ biểu thức logarit x 36 Dùng bất đẳng phương trình logarit đểm số chữ số số x TỔNG Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt !! x x x Hỏi công thức tính diện tích hình phẳng Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 x - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm (Thầy Nguyễn Thanh Tùng) Nguyên Hàm Tích Phân 21 Tìm nguyên hàm có điều kiện x 22 Tính tích phân kĩ thuật vi phân (hoặc đổi biến, sử dụng Casio) x 23 Tính tích phân phương pháp tích phân phần x 37 Tính diện tích hình phẳng x 38 Tính thể tích khối tròn xoay x 39 Ứng dụng vào chuyển động chất điểm x TỔNG // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich Số Phức Khối Đa Diện Mặt Cầu, Nón, Trụ Nhận diện phần ảo số phức 24 Giải phương trình bậc tính môđun số phức Tính thể tích khối chóp tứ giác 27 Tính thể tích khối chóp tam giác có yếu tố góc 42 Tính thể tích khối chóp tứ giác phương pháp tỉ số 48 Tính thể tích khối chóp tam giác nâng cao 28 Tính S xq hình nón 49 Bài toán tối ưu thực tế khối trụ 29 Tính Stp hình trụ 43 Xác định diện tích mặt cầu qua điểm 3 x x // e e v v i i r ccDDr x o o Biểu diễn hình học số phức phép toánHH 25 icichh cộng, mođun h h T T // m m o o c x 26 Thực phép toán nhân, chia, cộng c k k o o o o bbđúng, e e x 40 Kiểmatra tính sai công thức c c a f f wBiểu wwww wwwdiễn hình học số phức mức nâng cao w x 41///w w w / / / / / ss: : ss: : p p t t t t hhtttptp h TỔNG 2h x x x x x TỔNG Đề PEN I số 01 x x x Xác định tâm, bán kính mặt cầu x 10 Nhận diện VTCP đường thẳng x 30 Tính khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng x 31 Xét vị trí tương đối đường thẳng x Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt !! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 2 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm (Thầy Nguyễn Thanh Tùng) Hình học tọa độ Oxyz // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich 50 x 32 Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng mặt phẳng 44 Điều kiện đường thẳng song song với mặt phẳng x 45 Viết phương trình mặt cầu x 50 Viết phương trình mặt phẳng có yếu tố cực trị TỔNG TỔNG Đề PEN I số 01 x 10 22 13 20% 44% 26% 10% 50 // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt !! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 - Trang | 10 - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm(Thầy Nguyễn Thanh Tùng) Đề PEN I số 10 Câu 26 Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình sau có hai nghiệm thực phân biệt log 2017 (1  x )  log A  2017 ( x  m  4)   m  B  m  21 C  m  21 D   m  y y  log a x Câu 27 Trong số thực dương a, b, c, d khác Đồ thị hàm số y  log a x ; y  logb x ; y  log c x y  logb x y  log d x cho hình vẽ bên Mệnh đề đúng? O A a  b   c  d x B d  c   a  b y  logc x C a  b   d  c y  log d x D b  a   d  c // e e v v i i r DDr c c o o hHH Câu 28 Biết tích phân I   ( x 1)(2x hcich // e e v v i i r DDr c c o o H H hiệu a  b bao Khi  x)e dx  ae  b với a, bc hh c i i h h /T/T m m o o nhiêu? A B D c.c C 1 k k o o o o y  ( x  2) ln( x 1) , hai trục tọa độ Diện tích S Câu 29 Cho hình phẳng ( H ) giới hạn bởie bbđường e c c a hình phẳng ( H ) ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / 9 ss: : ss: : A S   2ln 3t.tp D S  ln  ttp p t t hhttp B S  12  9ln C S   ln h h 2 x2  x Câu 30 Cho số phức z thỏa mãn (2  3i) z  3z   4i Khi môđun số phức z 2017 bao nhiêu? A B 22017 C 21008 D 21017 Câu 31 Kí hiệu z0 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z  3z  12 z  10  Khi điểm biểu diễn số phức w  iz0 ? A M (3; 1) B N (3;1) C P(3; 1) D P(3;1) Câu 32 Cho hình chóp S ABC có ABC  60 ; AB  2a, BC  a Hình chiếu vuông góc S mặt phẳng đáy ( ABC ) trung điểm AB Góc tạo SC mặt phẳng ( ABC ) 300 Thể tích V khối chóp S ABC a3 A V  a3 B V  a3 C V  a3 D V  Câu 33 Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB  AD Quay hình chữ nhật quay quanh cạnh AB sinh khối trụ tích V1 quay hình chữ nhật quanh cạnh AD sinh hình trụ tích V2 Tỉ số V1 V2 A 27 B Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt !! C  Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 D 27 - Trang | 4- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm(Thầy Nguyễn Thanh Tùng) Đề PEN I số 10 Câu 34 Cho hình nón đỉnh S có đường sinh a , góc đường sinh đáy  Mặt phẳng ( P) hợp với đáy góc 600 cắt hình nón theo hai đường sinh Khoảng cách từ tâm đáy đến mặt phẳng ( P) bao nhiêu? a sin  a sin  D Câu 35 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( P) : x  y  z   điểm A a sin  B a cos  C A(1; 2;0) Mặt phẳng ( ) song song với ( P) cách A khoảng có dạng x  ay  bz  c  Khi đó, tổng a  b  c bao nhiêu? B 10 A 1 C 9 D Câu 36 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : x  y  z   A(1;1; 2) đường thẳng  : x  y 1 z  Đường thẳng d qua A , cắt  song song với mặt phẳng ( )   1 2 có phương trình //1 y 1 z  xe e v v i i A r r   1 D D c c hhHHoo C x  y  z  c c i   h // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T 1 m m o o c.ccầu (S ) : x  ( y 1)  ( z  2)  Mặt phẳng k k Câu 37 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,o cho mặt o o e2 ebbo c x y  fa zfa c  cắt (S ) theo giao tuyến đường tròn có bán kính lớn ( P) chứa đường thẳng  :  ww w wwww 1ww 1 w w w / / / / / / / / ss: : Khi phương pss: :mặt phẳng ( P) hhtttpttrình hhtttptp x 1 y 1 z    1 4 x 1 y 1 z  D   1 4 B 2 A 3x  y  z   B x  y  3z   C x  y  3z   D 3x  y  z  CÂU HỎI THUỘC CẤP ĐỘ VẬN DỤNG CAO   Câu 38 Cho hàm số y  x  m2  x  m  2017 có đồ thị (C ) Biết m  m0 giá trị để đồ thị (C ) có ba điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích nhỏ Khi giá trị m0 gần giá trị giá trị sau A 4 B 1 D C Câu 39 Cho hàm số y  x  3x  3x  m có đồ thị (C ) Biết m  m0 giá trị để đồ thị (C ) cắt trục hoành ba điểm phân biệt cách Khi giá trị m0 gần giá trị giá trị sau A B D C Câu 40 Gọi S tập tất giá trị m để bất phương trình m x   x  m nghiệm với giá trị thực x Khi đó, tập S A S  (; 1) B S  (;1) Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt !!  C S   ;    30    Tổng đài tư vấn: 1900 69-33  D S   ;   30    - Trang | 5- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm(Thầy Nguyễn Thanh Tùng) Đề PEN I số 10  Câu 41 Tất giá trị m để phương trình   x   m 3  x  2x 1 có hai nghiệm phân biệt 1  m  m  16 y b  Câu 42 Cho Cho hai số thực a,b thoả mãn  a  b  biểu thức P  log a a  4log a  a   đạt giá 4  b A m  16 B  1 m 16 C  m  16 D  trị nhỏ Tính tổng S  a  b A S  B S  C S  16 D S  32  Câu 43 Cho f ( x) xác định liên tục Biết tích phân  tan x f (cos x)dx  Khi tích phân e f (ln x) dx bao nhiêu? x ln x  ee/ / // e e v v v v i i i i r r DDr DDr c c c c o o o o H H B C D.h4h hHH A c c i i h hcich Câu 44 Một khối cầu có bán kính dm, người ta cắt bỏ hai phần h /T/Tbằng hai mặt phẳng song song với m m o o c cTính thể tích bình chứa cách tâm khối cầu dm để làm bình chứa k k o o o o bC.b132 A 42 B 28 D 25 e e c c a a f f ww.có phần ảo dương phương  z  i   z  2iz    Gọi wwww w w Câu 45 Biết z , z hai nghiệm phức w w /// //w/w   / / : : : : ii s s   s s hhtttpbiểu hhtttptOplà A, B điểm diễn z z Khi diện tích tam giác OAB bao nhiêu? (với I e 2 gốc tọa độ) Câu 46 Có giá trị nguyên tham số m để phương trình z   m  1 z  m2  3m  có hai A B C D nghiệm phức z1 , z2 thỏa mãn z1  z2  A B C D Câu 47 Một khối lập phương cạnh cm ghép từ 27 khối lập phương cạnh cm (giống khối lập phương rubik) Sau người ta tháo hết khối lập phương cạnh cm góc Hỏi khối tạo thành có mặt? A 14 B 18 C 30 D 38 Câu 48 Một ly có dạng hình nón hình vẽ Người ta đổ lượng nước vào ly cho chiều cao lượng nước ly chiều cao ly Hỏi bịt kín miệng ly lộn ngược lên tỉ lệ chiều cao mực nước so với chiều cao ly ? A B 27 Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt !!  26 C Tổng đài tư vấn: 1900 69-33  19 D - Trang | 6- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm(Thầy Nguyễn Thanh Tùng) Đề PEN I số 10 Câu 49 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z  2017  kí hiệu  Q  mặt phẳng đối xứng với mặt phẳng  P  qua mặt phẳng  Oxy  Khi phương trình mặt phẳng  P  là: A  Q  :  x  y  z  2017 B  Q  : x  y  z  2017 C  Q  : x  y  z  2017 D  Q  : x  y  z  2017 Câu 50 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , xét điểm A  a;0;0  , B  0; b;0  , C  0;0; c  , với abc  a  2b  2c  Biết a, b, c thay đổi quỹ tích tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC thuộc mặt phẳng  P  cố định Tính khoảng cách từ điểm O tới mặt phẳng ( P) A // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich B D C 1A // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa ĐÁP ÁN w wwww w w w w w / / / / / / / / :: pss: : tttptpss3B tttpt10A 2Chh 4D 5A 6C 7B 8B 9C hh 11A 12C 13C 14D 15D 16B 17D 18A 19B 20C 21C 22D 23A 24B 25C 26C 27D 28B 29D 30C 31B 32B 33B 34A 35C 36A 37D 38B 39C 40C 41D 42C 43A 44C 45B 46C 47C 48D 49C 50A Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt !! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 - Trang | 7- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm(Thầy Nguyễn Thanh Tùng) Đề PEN I số 10 MA TRẬN ĐỀ SỐ 10 – KHÓA PEN I GV : Nguyễn Thanh Tùng CHUYÊN SỐ ĐỀ CÂU MỨC ĐỘ NỘI DUNG CÂU NB Nhận diện đồ thị bậc bậc TH VD VDC x qua tính đơn điệu để suy dấu điều kiện hệ số Tìm tập giá trị tham số m để hàm số bậc x bậc đồng biến TXĐ // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich Hàm số Tìm m để hàm bậc đạt cực tiểu điểm x // e e v v i i r DDr x c c Đọc bảng biến thiên để kiểm tra tính oo hhHH c c i sai mệnh đề i h h /T/T m m o o c trị tuyệt đối c.chứa 20 Tìm m để phươngo trình x k k o o o b có nghiệm ephân eb biệt nhờ vào đồ thị c c a a f f ww w wwww w w w m 21 Xác định để hàm phân thức có đường x w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp tiệm cận hhtttptp cho trước 11 22 Tìm tập giá trị hàm số X 23 Tìm m để hàm bậc ba có cực đại, cực tiểu X thỏa mãn điều kiện cho trước 38 Xác định giá trị gần tham số để đồ thị hàm trùng phương có cực trị tạo X thành tam giác có diện tích nhỏ 39 Xác định điều kiện để đồ thị hàm bậc cắt X trục hoành điểm phân biệt cách 40 Giải bất phương trình chứa tham số dựa X vào hàm số TỔNG Nhận diện hàm logarit thỏa mãn điều kiện x đồng biến khoảng cho trước 10 Giải phương trình mũ, logarit Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt !! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 x - Trang | 8- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm(Thầy Nguyễn Thanh Tùng) 10 Đề PEN I số 10 11 Tìm tập xác định hàm chứa logarit x 12 Tìm số số nguyên thuộc tập xác định X hàm số logarit Mũ Lôgarit 24 Giải phương trình mũ nhiều số x phương pháp đặt ẩn phụ 25 Xét tính sai mệnh đề dựa vào x điều kiện cho trước 26 Tìm điều kiện tham số để phương trình X logarit có nghiệm phân biệt 27 // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich Dựa đồ thị thứ tự cho hệ số X // e e v v i i r DDr c mũ có nghiệm phân biệt X c o o H H h h ic hh2icbiến T T 42 Giá trị nhỏ biểu thức /chứa / oomm c c logarit k ook X o o b b e e c fac f.aTỔNG w w ww wwww w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : x hhtttptp3 Nhận diện cách tính nguyên hàm hhtttptp 41 Tìm điều kiện tham số m để phương trình phương pháp phần, Nguyên Hàm 13 Tính nguyên hàm hàm lượng giác x 14 Tính giá trị hàm số dựa vào định x nghĩa tích phân Tích Phân 28 Tính giá trị biểu thức dựa vào việc x tính tích phân xác định kết hợp đổi biến phần 29 Ứng dụng tích phân tính diện tích hình X phẳng 43 Tính tích phân hàm số chưa tường X minh dựa vào điều kiện cho trước 44 Tính thể tích khối tròn xoay dựa vào ứng X dụng tích phân TỔNG Nhận biết phần thực, phần ảo số phức Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt !! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 2 x - Trang | 9- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm(Thầy Nguyễn Thanh Tùng) 15 Đề PEN I số 10 Xác định tính đúng, sai mệnh đề X số phức 30 Xác định môđun số phức bậc cao dựa X vào điều kiện cho trước Số Phức 31 Xác định điểm biểu diễn số phức thỏa mãn X điều kiện cho trước 45 Biểu diễn hình học số phức việc giải X phương trình số phức nhờ đặt ẩn phụ 46 Tìm số giá trị nguyên tham số thỏa X mãn điều kiện nghiệm phức phương // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich Khối Đa Diện Mặt Cầu, trình dạng bậc // e e v v i i 2 r r D D c c hhHHoox Xác định số định bát diện đều.hicic T/Th / m m oo hình c.quanh c 16 Xác định diện tích xung X k k o o o o b nón biết eđường eb kính chiều cao c c a a f f ww w wwww w 17//w Tính thể tích khối lăng trụ tam giác X w w w / / / / / / ss: : ss: : p p t t t t hhtttptp32 Tính thể tích khối chóp tam giác h Xh TỔNG Nón, Trụ 33 Tính tỉ số thể tích hai khối trụ x 34 Tính khoảng cách từ tâm đáy nón tới mặt X phẳng thỏa mãn điều kiện cho trước 47 Tính số mặt khối hình hộp thỏa mãn X điều kiện cho trước 48 Tính tỉ số dựa vào thể tích nón nón X cụt TỔNG Nhận diện điểm thuộc đường thẳng 18 Viết phương trình mặt phẳng qua X X điểm vuông góc với mặt phẳng 19 Hình học Tính môđun tổng hai vecto dựa vào X điều kiện cho trước 35 Tìm điểm thuộc đường thẳng thỏa mãn Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt !! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 X - Trang | 10- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm(Thầy Nguyễn Thanh Tùng) tọa độ Oxyz Đề PEN I số 10 điều kiện cho trước 36 Viết phương trình mặt phẳng song song X với mặt phẳng thỏa mãn điệu kiện khoảng cách 37 Viết phương trình mặt phẳng chứa đường X thẳng cắt mặt cầu theo giao tuyến đường tròn có bán kính lớn 49 Xác định mặt phẳng đối xứng với mặt X phẳng qua mặt phẳng 50 // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich TỔNG Tính khoảng cách dựa vào toán quỹ X tích // e e v v i i r r D D c c HHoo h h c c i i T/Thh / m 13 18 13 m oo c c k ook o o b b e 50 50 cce a a f f 12% 26% 36% 26% ww w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp TỔNG Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt !! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 - Trang | 11- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Ma trận dạng PEN – I: môn Toán MA TRẬN DẠNG BÀI PENI Năm học 2016 – 2017 Chuyên đề / / e e v v i i r r D D c c oo H H h h Tính đơn điệu hhicic Hàm số Các dạng Nhận Thông Vận biết hiểu dụng Vận dụng cao x x / / e e v v i i r r D Tìm khoảng đơn điệu hàm số xác định (hàm đa thức, D c c x x o o phân thức, thức ) H H hh x c c i i h h Tìm điều kiện tham số để hàm số đơn điệu tập xác T T // x m m định, khoảng, đoạn o o c.c hàm số xác định (đa thức, phân k k Tìm điểm, giá trị cực trị o ođến ooquy tắc I, II, hạn chế, sai lầm x x b b thức ) c (đềee cập cqui tắc ) a a f f w w w w wwTìm tham số m để hàm bậc ba có cực tiểu, số cực tiểu, cực ww w w w w / / / / / / x x x : : : : s s s s tiểu thỏa mãn điều kiện cho trước p p p p t t t t t t Cực trị hh hh Tìm m để hàm trùng phương có cực tiểu, số cực tiểu, cực tiểu thỏa mãn điều kiện cho trước Tìm m để hàm bậc hai bậc nhất, lượng giác, trị tuyệt đối….có cực tiểu, số cực tiểu, cực tiểu thỏa mãn điều kiện cho trước Tiệm cận đứng, tiệm cận ngang hàm (phân thức ) cụ thể: xác định tiệm cận, xác định số tiệm cận Tiệm cận Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Định m để hàm số (hàm phần thức, hàm phân thức chứa hàm lượng giác, thức ) có tiệm cận, có tiệm cận thỏa mãn điều kiện đại số, hình học Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive x x x x x x x - Trang | - Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Ma trận dạng PEN – I: môn Toán Giá trị lớn nhỏ Tìm trực tiếp min, max hàm số xác định khoảng, đoạn, tập xác đinh: sử dụng đạo hàm, sử dụng đổi biến đạo hàm, sử dụng BBT… x x Dạng toán chứa tham số x x Ứng dụng min, max toán thực tế / / e e v v i i r r D D c c oo H H h h hhicic x / / x x x xe e v v i i r r D D c c Tương giao hàm trùng phương với môt đường thẳng oo H H h h (xác định trực tiếp tọa độ giao điểm + ibài toán chứa tham x x x c c i h h số) T/T / Tương giao m m otrên o bậc với đường thẳng Tương giao hàm bậc c c k k ootọa độ giao điểm + toán chứa tham x x x x (xác định trực o tiếp o b b e e số) c c a a f f Tương giao hàm bậc hai bậc nhất, hàm chứa dấu trị w w w w wwtuyệt đường thẳng… (bài toán chứa tham số) ww x w w w w / / / / / / : : ss: ss: p p p p t t t t Các dạng toán phương trình tiếp tuyến biết yếu t t hh x xhh tố: hoành độ tiếp điểm, tung độ tiếp điểm, hệ số góc Tương giao hàm bậc ba với đường thẳng (xác định trực tiếp tọa độ giao điểm + toán chứa tham số) Tiếp tuyến Các dạng toán phương trình tiếp tuyến qua điểm x Dạng toán chứa tham số x x Nhận diện đồ thị loại hàm (bậc ba, bậc bốn trùng phương, bậc nhất/ bậc nhất) x x Nhận diện yếu tố (đơn điệu, cực trị, tiệm cận ) bảng biến thiên/ đồ thị loại hàm (bậc ba, bậc bốn trùng phương, bậc nhất/ bậc nhất) x x Điểm đặc biệt đồ thị Điểm có tọa độ nguyên, điểm cố định, tâm đối xứng x x x Hàm số mũ - Hàm số Logarit Tập xác định, đạo hàm hàm số mũ, hàm số logarit, x x x Bảng đồ thị Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive x - Trang | - Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Ma trận dạng PEN – I: môn Toán Hàm số lũy thừa Biến đổi, rút gọn, so sánh biểu thức lũy thừa So sánh, biểu thức mũ, logarit So sánh, biến đổi biểu thức Mũ - Loga, giá trị biểu thưc / / e e Phương trình mũ v v i i r r D D c c Mũ Logarít oo H H h h hhicic Dạng bản, dạng đổi số, logarit hóa, đặt ẩn phụ +Xác định nghiệm trực tiếp +Xác định giá trị biểu thức thông qua nghiệm như: x1  x2 ; x1  x2 ; x x x x x x x x x x x / / e e v v i i r r D D c Tìm điều kiện phương trình mũ có nghiệm (phương trình c oodễ dàng H H chứa tham số không phức tạp, học sinh x h h c c i i h h đưa dạng đại số) T/T / m m ocơosố, mũ hóa, đặt ẩn phụ Dạng bản, dạng đổi c c k k otrực +Xác định nghiệm o tiếp o o x x x x b b e +Xác định giá trị biểu thức thông qua nghiệm như: e c c ax  x ; x f.xf;a Phương trình Logarit w w w w wwTìm điều kiện phương trình logarit có nghiệm (phương ww w w w w / / / / / / : : ss: s: p p trình chứa tham số không phức tạp, học sinh dễ x s p p t t t t t t hh hh dàng đưa dạng đại số) BPT mũ 2 Dạng bản, dạng đổi số, logarit hóa, đặt ẩn phụ +Xác định nghiệm trực tiếp +Xác định giá trị biểu thức thông qua nghiệm như: x1  x2 ; x1  x2 ; Tìm điều kiện bất phương trình logarit có nghiệm, vô nghiệm (bất phương trình chứa tham số không phức tạp, học sinh dễ dàng đưa dạng đại số) BPT logarit Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Dạng bản, dạng đổi số, mũ hóa, đặt ẩn phụ +Xác định nghiệm trực tiếp +Xác định giá trị biểu thức thông qua nghiệm như: x1  x2 ; x1  x2 ; Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive x x x x - Trang | - Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Ma trận dạng PEN – I: môn Toán Tìm điều kiện phương trình logarit có nghiệm (phương trình chứa tham số không phức tạp, học sinh dễ dàng đưa dạng đại số) x Bài toán ứng dụng thực tế Bài toán lãi suất, dân số, liên môn Khối đa diện / / e e v v i i r r D D c c oo H H h h hhicic Hình học không gian Đặc điểm khối đa diện Khối đa diện x x x / / x x x e e x v v i i r DDr x x x c c Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáyoo H H h h c Thể tích khối chóp x x x c i i h h T T / /cao thỏa mãn yếu tố cho x x x Thể tích khối chóp Thể tích khối chóp có chân đường m m o o c.c trước k k o o o o Tỉ số thể tíchbb x x x x e e c c afakhối chóp thường Thể x x x x f.tích w w w w wwThể tích khối hộp, lăng trụ tứ giác ww x x x xw w w w / / / / / / Thể tích khối lăng trụ : : : x ss: Thể tích lăng trụ tam giác x x xss p p p t t t t t hh hh x x Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng x x Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy Khoảng cách Góc Khoảng cách hai đường thẳng chéo x x Góc đường thẳng với mặt phẳng x x Góc mặt phẳng với mặt phẳng x x Bài toán thực tế Các toán ứng dụng thể tích thực tiễn… Mặt cầu Định nghĩa, khái niệm, công thức diện tích mặt cầu thể tích khối cầu Vị trí tương đối mặt cầu đường thẳng, mặt cầu mặt phẳng Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt x x x Thiết diện x x Mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện (khối chóp, khối lăng trụ) x x Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive x x x - Trang | - Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Ma trận dạng PEN – I: môn Toán Khối tròn xoay Mặt trụ / / e e v v i i r r Mặt nón D D c c oo H H h h hhicic Định nghĩa khái niệm mặt trụ, hình trụ, khối trụ Diện tích hình trụ xung quanh, toàn phần thể tích khối trụ x x x Thiết diện x x Mặt trụ ngoại tiếp hình đa diện x x x x x // x x e e v v i i r r D D c c Thiết diện x x o o H H hh Mặt nón ngoại tiếp hình chóp x x c c i i h h T/thể T tích, diện tích xung / Các ứng dụng tính thể tích, m tỷ số m oocủa khối tròn xoay thực c Bài toán thực tế quanh, diện tích toàn phần x c k k o o tế o o b b e ccetính chất, tồn nguyên hàm Định nghĩa, x x a a f f w w w w Các nguyên hàm bản, phương pháp phân tích x x x ww ww w w w w / / / / / / : : Phương pháp đổi biến số (chỉ sử dụng đổi biến x lần Nguyên hàm ss: ss: x p p p t t t x ttp x t hh hh đổi dạng u  x   t ) Nguyên hàm - Tích phân (tính trực tiếp, Tích phân tìm cận, tìm hệ số kết ) Ứng dụng tích phân Bài toán thực tế Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Định nghĩa mặt nón, hình nón, khối nón; Diện tích hình nón thể tích khối nón Phương pháp nguyên hàm phần x x Định nghĩa, tính chất tích phân x x Các tích phân bản, phương pháp phân tích x x x x Phương pháp đổi biến số (chỉ sử dụng đổi biến x lần đổi biến dạng u  x   t u  t   x ) x x x Phương pháp tích phân phần x x x Tính diện tích hình phẳng x x x Tính thể tích vật thể tròn xoay x x x Ứng dụng tích phân toán kết hợp liên môn, chuyển động, nhiệt độ, lãi suất Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive x x - Trang | - Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Ma trận dạng PEN – I: môn Toán Dạng đại số Số phức Dạng hình học / / phương trình phức e e v v Giải i i r r D D c c oo H H h h Hệ tọa độ không hhicic gian Các định nghĩa: số phức, số phức nhau, số phức liên hợp, môđun số phức x x x Các phép toán số phức x x x x Điểm biểu diễn số phức; Tập hợp điểm biểu diễn số phức x x x x / / x x x e e v v i i r r D D c c Nghiệm thỏa mãn điều kiện x x x o o H H hcủahhai vectơ x x x c Tọa độ điểm, vectơ; tích vô hướng c i i h h T/T / ứng dụng m m ophẳng o Phương trình tổng quát c c Vectơ pháp tuyến mặt k k x x oo độ o mặt phẳng ởo mức b b e eđối hai mặt phẳng c c Vị.trí tương x x x a a f f w w w w Phương trình mặt phẳng wwKhoảng cách từ điểm đến mặt phẳng, góc hai x x x //w ww w w xw / / / / : : mặt ss: ss: p p p p t t t t t t hh hh x x Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến yếu tố khác: x Giải phương trình bậc hai, bậc ba, phương trình trùng phương với hệ số thực, hệ số phức đường, mặt, mặt cầu, điểm Hình học Oxyz Phương trình đường thẳng Vectơ phương đường thẳng Phương trình tham số, tắc đường thẳng mức độ x x Vị trí tương đối hai đường thẳng x x x x x Khoảng cách hai đường chéo nhau, góc hai đường thẳng Phương trình đường thẳng có kết hợp nhiều yếu tố (về điểm, mặt phẳng, mặt cầu, góc, khoảng cách ) Vị trí tương đối đường mặt Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Song song, cắt nhau, đường thuộc mặt, góc đường mặt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive x x x x x - Trang | - Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Ma trận dạng PEN – I: môn Toán Mặt cầu Các toán khác / / e e v v i i r r D D c c oo H H h h hhicic Phương trình mặt cầu x x x Vị trí trương đối mặt cầu với mặt phẳng, mặt cầu với đường thẳng x x x x Tìm hình chiếu của: điểm xuống mặt, đường xuống mặt x x x x Tìm điểm, mặt, đường đối xứng x x x x x // e e x v v i i r r Các toán max x D D c c oo H H h h icicNguồn: Hệ thống giáo dục HOCMAI h h T T // m m o o c.c k k o o o o b b e cce a a f f w w w w ww ww w w w w / / / / / / : : ss: ss: p p p p t t t t t t hh hh Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tỷ số thể tích Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive - Trang | - ... Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai. vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm (Thầy Nguyễn Thanh Tùng) Đề PEN I số 02 ĐỀ PEN I SỐ 02 Giáo viên: NGUYỄN THANH TÙNG... Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai. vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm (Thầy Nguyễn Thanh Tùng) Đề PEN I số 01 MA TRẬN DẠNG B I ĐỀ SỐ 01 MỨC ĐỘ CHUYÊN ĐỀ... Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai. vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm (Thầy Nguyễn Thanh Tùng) Đề PEN I số 02  Câu 21 Giá trị tích phân I   (x  1)sin
- Xem thêm -

Xem thêm: HDgroup tổng hợp đề toán pen i n3 thầy tùng hocmai 2017 , HDgroup tổng hợp đề toán pen i n3 thầy tùng hocmai 2017 , HDgroup tổng hợp đề toán pen i n3 thầy tùng hocmai 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay