HDgroup tổng hợp 11 đề toán pen i thầy tuấn hocmai 2017

126 180 1
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 13:32

Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) PEN – I: Nhóm N3 ĐỀ SỐ 04 Giáo viên: NGUYỄN BÁ TUẤN Thời gian: 180 phút Nội dung kiến thức Cấp độ nhận thức Nhận biết Hàm số toán liên quan Mũ logarit Nguyên hàm – Tích phân Số phức Khối đa diện Mặt tròn xoay Hình học tọa độ Oxyz Tổng ee/ / v v i i r r ccDD o o H h H hcich Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng / / 11 e e v v i i DDr1r oo 10 c c H H h icich2 h h T T / 1 mm3/ o o c c 1kk 1 o o o o b 1 cceeb a a f f wwww wwww w w w w / / / / / / 11 20 12 50 ss: :/ ss: :/ p p p p t t t t t t t t hh hh NHÓM CÂU NHẬN BIẾT HÀM SỐ y Câu 1: Cho hàm số y  f(x)  ax3  bx2  cx  d có đồ thị hình bên Khẳng định sau khẳng định sai? A Phương trình f  x   có nghiệm phân biệt B Đồ thị hàm số đồng biến khoảng  1;   O C Hàm số có điểm cực đại nhỏ điểm cực tiểu D Hàm số có hệ số a  Câu 2: Cho hàm số y  2 x Khẳng định sau 1 x A Đồ thị hàm số có tâm đối xứng gốc tọa độ B Hàm số đồng biến tập xác định Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive x Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) C Hàm số nghịch biến PEN – I: Nhóm N3 \1 D Tiếp tuyến đồ thị giao điểm đồ thị với trục tung có hệ số góc -3 Câu 3: Cho bảng biến thiên - ∞ x y' + 0 0 +∞ + +∞ +∞ y ee/ / ee/ / v v v v i i i i r r r r ccDDBảng biến thiên hàm số sau ccDD o o o o H H h H hhH c c i i h hcich h A y  x  3x  2x  2016 B y /xT /T 3x  2x  2016 m m o o kk.c.D.c y  x  4x  2000 o o o C y  x  4x  x  2016 o bb e e c c a a ww.f.f MŨ – LOGARIT w wwww w w w w w / / / / / / :/ ss:định ss: :/ p p p p t t t t Câu 4: Chọn khẳng sai khẳng định sau t t t t hh hh 4 A log a  log b  a  b  2 B log a  log b  a  b  C ln x   x  D log x    x  Câu 5: Tập xác định hàm số y  A (0; )\4096 log x log x  B (0; ) C 0;   D  4096;   TÍCH PHÂN Câu Khẳng định sau A C  x dx  ln x  C  x  dx  ln x  C B  ax  b dx  a ln ax+b  C, a   D  x  dx  ln  x  1  C 1 SỐ PHỨC Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) PEN – I: Nhóm N3 Câu Cho số phức z1 ,z  z   Khẳng định sau sai A z1  z2  z1  z2 z  z B     z2  z2 C z1  z2  z2  z1 D z1 z2  z1 z2 KHỐI ĐA DIỆN Câu 8: Cho hình lăng trụ tam giác Hỏi chia hình lăng trụ thành hình chóp tam giác mà đỉnh hình chóp tam giác đỉnh lăng trụ? A B C D ee/ /TRÒN XOAY ee/ / v v v v i i i i KHỐI r r r r ccDD ccDD o o o o H H H Diện tích toàn phần h H Câu Gọi h,R chiều cao bán kính đáy củahhình hhnón c c i i hcich h /T/T S hình nón m m o o kk.c.c o o o o bb A S  R  R  h  R  B S  2Rh  2R e e c c a a f.f w w w wwww w C S  Rh  2R //w D S  R h  R  2R w w w / / / / ss: :/ ss: :/ p p p p t t t t t t t t HÌNH TỌA hhĐỘ OXYZ hh 2 tp 2 2 tp Câu 10: Cho mặt phẳng  P  : x  y  z   Điểm A 1; 2;  điểm đối xứng A qua (P) có tọa độ là: A  1;1;  B  0;1;  D  1; 0;1 C  3; 4;  Câu 11: Cho A 1; 1;  , B  3; 2; 4  Mặt cầu đường kính AB có phương trình: 2  1 49 A  x     y     z  1  2  2  1 49 C  x     y     z  1  2  2  1 11 B  x     y     z  1  2  2  1 11 D  x     y     z  1  2  Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) PEN – I: Nhóm N3 NHÓM CÂU HỎI THÔNG HIỂU HÀM SỐ Câu 12: Cho hàm số y  x4  2x2  2016 Khẳng định sau sai: A Hàm số đồng biến (0; ) B lim f(x)   lim f(x)   x  x  C Đồ thị hàm số có cực tiểu D Đồ thị hàm số qua A(0; 2016) ee/ / v v i i r r ccDD o o H h H hcich A 2; ee/ / v v i i r r ccDD o o H hhH B  1; 2  C  3;/5T D  0; 4    /Thhicic m m c.coo k k o o Câu 14: Tổng giá trị lớn nhỏ bboocủa hàm số y  x  3x  9x  2; 5 là: e e c c f12.afa w w A 15 B C 10 D 5  ww wwww w w w w / / / / / / ss: :/ ss: :/ p p p p t t t t t t t t hhhàm số y  x  x  y  ax  bx  c có hai điểm cực trị có hoànhhhđộ Câu 15: Cho Câu 13: Cho hàm số y  x2  x  Điểm cực tiểu đồ thị hàm số x 1 3 2 2 trùng thì: 2a  b  B  a  A 2a  b 2a  b  C  a  D 2a  b  C  1;  D  2;  MŨ – LOGARIT Câu 16: Tập xác định y  ln(3  x) x ln(x  1) B  1; 3 A  x  Câu 17: Chọn hệ thức A (a  1)(b  1)loga b  (a, b  0; a, b  1) B (a 1)(b  1)loga (b  a)  (a, b  0;a, b  1; b  a) C (b  1)loga b  (a, b  0;a, b  1) Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) PEN – I: Nhóm N3 D (a 1)(b  1)loga (a  b)  (a, b  0;a, b  1; b  a) Câu 18: Đạo hàm hàm số y  log 2x 1   A x ln ln 2.log32  2x  1 B  C x ln ln 3.log32  x  1 D  1 Câu 19 Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình   3 // v v i A 3ee B i r r D D c c HHoo Câu 20 Bất phương trình  5.6 h h c c hi x ln log 32  x  1 x ln  2x  1 log32  2x  1 2x 1  3x  3x  x1  x2 ee/ / v v i i r r ccDD o o H hhH  4.9  có tập nghiệmic làic h h /T/T m m   o o c.cB  ;   log ;   k A  ;   log 2;   k o o   bboo   e e c c a a f.f w w w wwww w     w w w w / / / / / / C  log ;  ss D  log 2;  : :/ ss: :/ p p p tttp t t t  t t   hh hh x C x D x 2 TÍCH PHÂN Câu 21: Nguyên hàm hàm số f(x)   x 1 x  A  x 1    x 1  C B  x 1  C  x 1    x 1  C  D  x 1  Câu 22: Để I   x    x 1  C   x 1  C   dt 2,  x   giá trị x thỏa mãn: t 1 B x  A x  e D x  e  C x  e2  a Câu 23: Cho tích phân I   x.ln(x  1)dx  ln  Giá trị a bằng: A B C D SỐ PHỨC Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) PEN – I: Nhóm N3 Câu 24 Cho hai số phức z1   3i z2  a  2i Giá trị a để z1  z2 A a  3 C a   B a  10 D  Câu 25 Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z  i   3i  A Đường tròn tâm  1; 1 bán kính R  B Đường tròn tâm  1;1 bán kính R  C Đường thẳng x  y  D Đường thẳng x  y   Câu 26 Tổng phần thực phần ảo số phức z thỏa mãn : iz  ee/ / v v i i r r ccDDA  o o H 11 h H hcich 3(z  i)   2i ee/ / v v i i r r cD.cDD  B  C  o o H 13 12 icc hhH 11 i h h /T/T HÌNH HỌC KHÔNG GIAN m m o o kB'C' k.c.ccó góc hai mặt phẳng (A' BC) o o Câu 27 Cho lăng trụ tam giác ABC.A' o o bb e e c c a a (ABC) 30 Biết cạnh AB f.fa thể tích khối đa diện BCC’B’A’ bằng: w w ww a wwww w w a a w w a / / / / / / A C D ss: :/ B ss: :/ p p p p t t t t t t t t hh hh 3 3 KHỐI TRÒN XOAY Câu 28 Cho hình trụ có diện tích toàn phần 96 Biết đường kính đường tròn đáy chiều cao Thể tích hình trụ A 126 B 122 C 128 D 120 HÌNH TỌA ĐỘ OXYZ Câu 29 : Tọa độ hình chiếu vuông góc M  6; 0;  đường thằng x 1 y z    là: 2 A  2; 2;1 B  1; 2;  C  4; 0; 1 D  2; 2;  Câu 30 Xác định cặp giá trị (m; n) để cặp mặt phẳng sau song song với nhau:  P  : 2x  my  4z  10  0;  Q  : nx  3y  2z   A n  1; m  B n  1; m  C n  2; m  D n  2;m  3 Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) Câu 31 Cho đường thẳng (d) : PEN – I: Nhóm N3 x 1 y  z    điểm A(2; 0;1) Phương trình mặt 1 phẳng (P) chứa A (d) A 3x  y  z   B  x  y  3z+5  C x  y  2z   D x  y  3z   VẬN DỤNG HÀM SỐ Câu 32: Các giá trị tham số m để hàm số y  x3  (m  2)x2  2017  m đạt cực tiểu e điểm e/ / x  1 v v i i r r ccDDA m  o o H h H hcich ee/ / v v i i r r D án khác cD.cDĐáp B m   C m   o o H cc hhH i i h h /T/T1 có đồ thị (C ) Giá trị m  1)x Câu 33: Cho hàm số y  2x  3(2m  1)x  6m(mm m o o kk.c.c để hàm số đồng biến khoảng (2; o là: )o o o eebb C m  1 c c a A m  B 1 .fm D 1  m   a f w w ww wwww w w w w / / / / / / ss: :/M thuộc đồ thị hàm số y  3x  cho tiếp tuyến đồ thị ss: :/ p p p p Câu 34: Tọa tđộ diểm t t t t t t t hh hh 1 x m hàm số M với hai trục tọa độ tạo thành tam giác cân M(2; 1) A  M( 1; 1) M(2; 7) B  M(0;1) M( 1; 1) D  M(3; 5)  C  0;1 , 3; 5  MŨ LOGARRIT Câu 35: Tập nghiệm bất phương trình log (log (log x))  A  1;  B  1; 25   C 1;  Câu 36: Tổng nghiệm phương trình log 22 x  log x.log A B C  D 1;    x  D Đáp án khác TÍCH PHÂN (2) Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) PEN – I: Nhóm N3 Câu 37: Diện tích hình phẳng tạo  P  : y  x2  3x  tiếp tuyến điểm A 1;  , B  0;  A  B  C  D  Câu 38: Biết thể tích khối tròn xoay quay quanh hình phẳng xác định 480  (đvtt) giá trị a bằng: y  2x  1, x  0, y  a quanh trục Oy A.1 B C D SỐ PHỨC Câu 39: Tổng bình phương môđun nghiệm iz3  2z2  iz   (1) ee/ / v v i i r r ccDD A 11 o o H h H KHỐI ĐA DIỆN hcich ee/ / v v i i r r B 12 C 13 D.D14 ccD o o H hhH c c i i h h /T/T m m o o Câu 40: Cho khối lăng trụ tam giác ABC.AkB k.cC.c Gọi M giao điểm CB C B , o o o o bb e e c c N giao điểm A B AB Tỷ số thể a a f.f tích C MNB A ABC.A B C w w ww wwww w w w w / / / / / / ss: :/ ss: :/ tttp 11 p p p t t t t t A hh B C D hh 12 12 1 1 1 1 1 1 KHỐI TRÒN XOAY Câu 41: Cho mặt cầu đường kính AB  2R Gọi M điểm AB cho AM  R Một mặt phẳng vuông góc với AB M cắt mặt cầu theo đường tròn (C) Thể tích khối nón đỉnh A đáy (C) R2 R  A R3 B  3R  C 3R  D HÌNH OXYZ Câu 42: Cho mặt cầu (S) : x2  y  z  2x  4y  6z  5 Phương trình mặt phẳng chứa trục Ox cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến đường tròn có chu vi 6 là: A 3y  2z B 3y  2z C 3y  z  D y  z Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) PEN – I: Nhóm N3 x  y  z 1   2 điểm M(2;1; 5) Đường thẳng d cắt mặt cầu (S), có tâm M, hai điểm A, B cho Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : AB  Phương trình mặt cầu (S) A (x  2)2  (y  1)2  (z  5)2  B (x  2)2  (y  1)2  (z  5)2  18 C (x  2)2  (y  1)2  (z  5)2  27 D (x  2)2  (y  1)2  (z  5)2  20 VẬN DỤNG CAO HÀM SỐ / / Một khối nón nội tiếp khối cầu bán kính 3cm Để thể tích khối nón Câu ee44 elàe/ /lớn v v v v i i i i r r r r ccDDthì chiều cao khối nón bằng: ccDD o o o o H H h H hhH c c i i h hcich h A 4cm B 5cm C 3cm D 9cm T/T / m m c.coo k k MŨ LOGARIT o o bboo e e c c fa CO không khí 358 Biết tỉ lệ thể f.akhí w w Câu 45: Năm 1994, tỉ lệ thể tích ww wwww w w 10 w w / / / / / / :/ khí tăng 0,4% hàng năm Năm 2004, 22,4l không khí điều tptpss: :/ ss:không p p t t tích khí COhttrong t hht t h kiện tiêu chuẩn có số phân tử CO2 bằng: A 2,24.1020 TÍCH PHÂN B 2,24.106 C 273.1017 D 273.1020 Câu 46 Một viên đạn bắn lên theo phương thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc ban đầu 30m / s Với gia tốc trọng trường g  9,8m / s2 Quãng đường mà đạn từ lúc bắn lên đến rơi xuống đất A 46m B 52m C 92m D 104m SỐ PHỨC Câu 47: Có số phức z thỏa mãn z  z3 : A B C D KHỐI ĐA DIỆN Câu 48: Cho hình chóp S.ABC,SA  a,SB  2a,SC  3a Các góc đỉnh S 600 Khi thể tích khối S.ABC Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) A a3 B PEN – I: Nhóm N3 a3 2 C 2a 3 D a3 KHỐI TRÒN XOAY Câu 49: Cho miếng tôn hình chữ nhật có chiều dài a (m) ,rộng b (m) Để làm thùng đựng nước hình trụ người làm theo cách sau Cách Cuộn miếng tôn thành mặt trụ theo chiều dọc lắp thêm miếng tôn đáy ta thùng Cách Cuộn miếng tôn theo chiều dài lắp thêm miếng tôn đáy ta thùng ee/ / v v i i r r ccDD o o H h H hcich ee/ / v v i i r r ccDD o o H hhH c c i i h h 50000 /T/T (a  b ) A Cách 1, tiết kiệm m m o o  kk.c.c o o o o bb e e 50000aa c c B Cách 1, tiết kiệm f.f(b  a ) ww  w wwww w w w w w / / / / / / ss: :/ 50000 ss: :/ p p p p t t t t t t t t hhkiệm hh (a  b ) C Cách 2, tiết Biết giá miếng tôn 100000 / m2 Khi để tiết kiệm chi phí làm thùng ta chọn phương án chi phí tiết kiệm Đáp án là: 2 2 2  D Cách 2, tiết kiệm 50000 2 (b  a )  HÌNH OXYZ Câu 50: Cho hình hộp ABCD.A' B'C' D' Điểm B  0;a;  , D  a; 0;  , A’  0; 0;a  C’  a; a; a  Mặt phẳng  P  qua C’ cắt tia AA',AB,AD điểm M, N, P Khi diện tích tứ diện AMNP nhỏ A 14 a B 27 a C 25 a D 29 a Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) PEN – I: Nhóm N3 HÌNH OXYZ Câu 50: Cho hai điểm A 1;1;  , B  2;1; 3  mặt phẳng (P): x  y  3z   Tọa độ M thuộc (P) cho AM  BM nhỏ là:  25  A M  ;1;   17   17 B M  2;1; 3  C M  3; 1; 2   1  D M  ; ;    17 17 17  HƯỚNG DẪN GIẢI PHẦN NHẬN BIẾT + THÔNG HIỂU (31 câu đầu) // // e e e e v v v v i i i i r r DDr A, C Đồ thị có tiệm cận đứng x   Chọn đáp án B ooccDDr c c o o hHH hhHH c c i i điều kiện sau thỏa mãn h hcich Câu Đồ thị hàm số y  f  x  có TCĐ x  x h T/T / m m o f(x)   c.,colim k k lim f(x)  , lim f(x)   , lim f(x)oo  oo b b e e c c faTCĐ f.acó wcho Nên đồ thị hàm số w đãw x  w wwww w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : a  b p p p p t t t t t t t t h h Câu Xét đáphán A: a  b   Vậy đáp án A sai h Câu Dễ thấy đồ thị hàm bậc nhất/ bậc Do đồ thị qua gốc tọa độ O nên loại x  x0  x  x0  x x  x0  x  x0  x x  a  b ax Xét đáp án B: x    Vậy đáp án B sai b x  Xét đáp án C: a x bx  0x  Vậy đáp án C sai a n 1 x  C Chọn đáp án C Câu Áp dụng công thức:  axndx  n 1 Câu Ta có: z  5  4i Điểm biểu diễn ( 5; 4) 10 19  h  l2  R   V  h.R   19(cm ) 3  (1; 2; 3)  m  ( 2; 4; 6) Câu S xq  Rl  l  Câu Ta có n(P) Câu Ta có (S) : (x  1)2  (y  2)2  (z  3)2  Vậy (S) có tâm I(1; 2; 3) R =  x  1 Câu Ta có y'  4x  4x  y'   4x  4x    Chọn đáp án B  x   Câu 10 Hàm trùng phương ax  bx  c  có cực trị  ab  Chọn đáp án B Lưu ý : Hàm bậc có tối đa cực trị x   x CD  1 Câu 11 Ta có y'   3x  6x     x    Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) Câu 12 Cách 1: y'  PEN – I: Nhóm N3 3  0, x   Hàm số nghịch biến [3;6]  max y  y(3)  (x  2)2  3;6  Cách 2: Nhập hàm số vào TABLE ( MODE 7) với khởi tạo START = 3, END = 6, STEP = 0,2 Từ giá trị y thấy max =  x   (0; 1) Câu 13 Xét phương trình hoành độ giao điểm: x3  x2  x   x     x   (1; 0) Vậy tổng tung độ 1 Câu 14 Cách 1: PT  x2  6x  18  32  x  Cách : Dùng CALC thay nghiệm vào phương trình u' (x2  3x)' 2x  Câu 15 Cách 1: Áp dụng công thức (log a u)'  ta có y'   u.ln a (x  3x)ln (x  3x)ln Cách 2: Dùng tính tính đạo hàm hàm số điểm để tính đạo hàm y /tại/ x = kết xấp xỉ 1,138 Sau thay x= vào đáp ánivnếu /ra/ xấp xỉ e e e e v v v i i i r r DDr DDr c c c c o o o o 1,138 chọn hHH hhHH c c i i h hcich h /T/T  x  x   m m o o Câu 16 Cách : BPT    kk.c.c 4o o x   (0.5)  xoo  bb e e c c a fa thức x > ta loại đáp án B, D Cách 2: Từ điều kiện ww.fbiểu w wwww w w w w w / / / / / / / / Nhập biểupthức ss: : log (x  3) thay x = kết -1 < nên loại A tttptpss: : hhttttp hh 0,5 Câu 17 Cách 1: Hàm số có nghĩa x2  3x     x  ( xa có nghĩa với a không nguyên x > ) Cách 2: Nhập hàm số vào máy tính CALC với x = 0,5 máy báo MATH ERROR nên x=0,5 không thỏa mãn Loại đáp án A, B, C (2x  3).3x  (x  3x).3x.ln x ln  (2  3ln 3)x   Câu 18 Cách 1: y'  (3x )2 3x Cách 2: Tương tự cách câu 15 Câu 19 Cách 1: Có loga2 ab2  loga2 a  loga2 b2   loga b Cách 2: Lấy a,b số cụ thể Ví dụ a  2, b  thay vào đáp án thỏa mãn chọn Câu 20 Cách 1: Áp dụng công thức bảng nguyên hàm SGK Cách 2: Dùng tính tính đạo hàm hàm số điểm để tính đạo hàm đáp án x=1 Ta kết đáp án A, B, C 1,95 ; 3,73 ; 4,6 Sau thay x=1 vào biểu thức cho kết 3,73 giống với đáp án B Câu 21 Đặt 3x   t Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | 10 - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) tdt  1  t 1  I   23    dt  ln  t 1 t 1 t 1 t 1 t   2a  ab  b2  Câu 22 Cách 1: Dùng nguyên hàm phần 4 PEN – I: Nhóm N3  ln  ln  ln  ln  a  2, b  1 Cách 2: Sử dụng CASIO để tính tích phân Câu 23 Ta có w   21i nên w có phần thực 2, phần ảo 21 Chú ý : Có thể tính w máy tính với thao tác sau : Bước : Đưa máy tính trường số phức ( MODE 2) Bước : Gán z   7i vào A ( Nhập  7i  SHIFT  RCL  A ) /Bước / 3: Tính w ( Thao tác:  A    SHIFT    A  i)vivee/ / e e v v i i r r24 Tương tự câu 23 Có w   6i Điểm biểu diễn w (2; c6)cDDr r D D Câu c c HHoo hhHHoo h h  4i  (2  3i)(1  2i) c c c c i i i h  1  i /T Câu 25 Cách 1: Có z  Thh / 3 m m o CALC thử đáp án c.codùng k Cách 2: Nhập 3X  (2  3i)(1  2i)  o4i k ooo b b e e c Câu 26 Ta có (SB,(ABCD))  SBA B f.afa45c  SA  AB  3a ; C w w w wwww w w w BC  AC :AB  4a w w / / / / / / / / s1s: ss: : p p p p t t t t t t t t h h h  V h  SA.S  12a 2 S.ABCD A ABCD Câu 27 Có AC  (10a)  (6a)  8a  AB  AD  4a 2 D 6a 10a B' C'  VABCD.A'BC'D'  6a.(4a 2)2  192a Câu 28 Vtru  R Có AO  OO' ,AO  O'B  AO  (OBO') A' 2  VO.O'AB  R  Lại có SOBO'  O'O.O' B  R 2 Vtru  6 Chọn đáp án B VO.O'AB Câu 29 (S) có tâm I(1; 3; 1) , R  Thay đáp án, ta đáp án A Câu 30 Ta có phương trình mặt x y z (ABC) :     d(O,(ABC))    Đáp án A 1  1 Có VOABC  2.3.1  Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 D' O A O' B' - Trang | 11 - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) x   t x3 y 1 z     PTTS :  y  1  t Câu 31 Xét 1 z  2t  PEN – I: Nhóm N3  t   Gọi tọa độ giao điểm có dạng M   t, 1  t, 2t  Khi M   P     t    1  t   2t    t   M  3; 1;  Vậy chọn đáp án C Giáo viên: Nguyễn Bá Tuấn Nguồn // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich : Hocmai.vn // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | 12 - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) PEN – I: Nhóm N3 ĐỀ SỐ 03 Giáo viên: NGUYỄN BÁ TUẤN Thời gian: 90 phút MA TRẬN ĐỀ Nội dung kiến thức Cấp độ nhận thức Hàm số toán liên quan Mũ logarit Nguyên hàm – Tích phân Số phức Khối đa diện Mặt tròn xoay Hình học tọa độ Oxyz Tổng // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 1 1 11 3 1 20 2 1 12 Vận dụng cao 1 1 1 Tổng 11 / / 10 e e v v i i r DDr c c o o H H h h hhicic T T / / oomm c c k ook o o b b e cce a a f f 50 wwww wwww w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp NHẬN BIẾT HÀM SỐ y Câu Đồ thị hình bên hàm số A y  x4  3x2  B y  x4  x2  C y  x4  3x2  O D y  x4  2x2  Câu Đồ thị hàm số y  x a 1 ax A Có đường tiệm cận đứng x  a có tiệm cận ngang y  B Có đường tiệm cận ngang x  a tiệm cận đứng y  C Có đường tiệm cận đứng x  a tiệm cận ngang y  1 D Có đường tiệm cận đứng x  a tiệm cận ngang y  Câu Khoảng đồng biến hàm số y  Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt a 2x  x3 Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) A  ; 3    3;   B  ;  C  2;   PEN – I: Nhóm N3 D R\3 MŨ – LOGARIT Câu Nếu  a  loga x  tương đương với A x  a B x  a Câu Nghiệm phương trình 10log A  B 3x C x  D  x  a D  C 1 TÍCH PHÂN Câu Công thức tính diện tích hình phẳng tạo quay hình giới hạn hai đồ thị y  f(x), y  g(x) hai đường thẳng x  a, x  b  a  b  xung quanh trục Ox là: b b A S   (f(x)  g(x))dx C S   (f(x)  g(x)dx // e e v v i i r DDr B S  (f(x)  g(x))dx c c o o  hHH hcich // e e v v i i r DDr c c D S   (f(x)  g(x))dx o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o SỐ PHỨC c.c k k o o o bbo e e c c Câu Cho số phức z  a  bi Khi số a f.fa z  z w w ww2b wwww w w w w / / / / b A  a  b  B C D 4b / / / / ss: : ss: : p p p p t t t t t t t t h h h GIAN h HÌNH HỌC KHÔNG a a b b a a 2 Câu Cho hình hộp chữ nhật đứng ABCD.A' B'C' D' có AB  a , AD  2a,AA'  3a Gọi O' tâm hình chữ nhật A' B'C' D' Thể tích hình chóp O'.ABCD là? A.4a B.2a D.6a C.a KHỐI TRÒN XOAY Câu Một mặt phẳng (P ) qua trục mặt nón thiết diện (P) với mặt nón : A Hình chữ nhật B Tam giác vuông C Tam giác cân D Elíp HÌNH TỌA ĐỘ OXYZ Câu 10 Trong hệ trục tọa độ Oxyz , tìm m , n để vector v(m, n  1, 2) có giá song song với giá vector u(6, 3,6) ? A m  n  B m  n  C m  2, n  D m  1, n  Câu 11 Trong hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu (S): x2  y  z  2x  4y  2z   Tọa độ tâm bán kính (S) là? A I(1,2,1); R  B I(1,2,1); R  C I(1, 2, 1); R  D I(1, 2,1); R  THÔNG HIỂU Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) PEN – I: Nhóm N3 HÀM SỐ Câu 12 Hàm số y  x3  3x2  9x  nghịch biến khoảng nào: A (; 1) B ( 1; 3) D (3; ) C (1; 3) Câu 13 Hàm số y  ax4  bx2  c đạt cực đại A(0; 3) đạt cực tiểu B( 1: 5) Khi giá trị a, b,c là: A 2; 4; 3 B 3; 1; 5 C 2; 4; 3 D 2; 4; 3 Câu 14 Tổng bình phương giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  đoạn 0;  là: A C B x1 x2  D // e e v v i i r DDr c c o o hHH hoành độ x  hcich 2x   C  điểm M   C  có x1 // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h 3 /3TT m m/x  A y  x  B y  x  C.oyo D y  x  c.c 4 4 k k o o o o b MŨ – LOGARIT eeb c c a a f f w w trình log  x  1  log  x  x  1 là: Câu 16 Tổng nghiệm phương w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : A C.1 D hhtttptp B 2 hhtttptp Câu 15 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm hàm số y  M 2 2 Câu 17 Tập xác định hàm số y  2x2  5x   ln A  1;  1  C  ;  2  B  1; 2 1 Câu 18 Tập nghiệm bất phương trình   2 A B x 1 D 1;  x2  x \1   x 1 C  0;   D  1;   Câu 19 Đạo hàm hàm số y  (x3  2x  1).ln(x2  2) là: 2x4  4x2  2x x2  2x4  4x2  2x B y'  (3 x  2).ln(x  2)  x2  A y'  (3 x  2).ln(x  2)  2x4  4x2  2x x2  2x4  4x  2x D y'  (3 x  2).ln(x  2)  (x2  2)2 C y'  (3 x  2).ln(x  2)  Câu 20 Cho a  log Khi log12 18 theo a a 1 a 1 B 2a 2a NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN A Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt C 2a  2a Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 D 2a  2a - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) PEN – I: Nhóm N3 Câu 21 Nguyên hàm hàm số f(x)  3x  A  f(x)dx  (3x  1) 3x   C C  f(x)dx  B  f(x)dx  (3x  1) 3x   C 3x   C D  f(x)dx  3x   C x3  2x ln a   2 0 x4  dx  b a  b Câu 22 Biết A 20 B 16 Câu 23 Cho f(x)  e2 x C 12  t ln tdt , f  x    e 2x D 14   e 4x có nghiệm âm ex / /  ln e e v v i i r DDr A x  c c o o hHH hcich SỐ PHỨC /ln/ e e v v i i r x r  D DD c c o o HH h h c c i i T/Thh / m m c.czoo 4z  20  Giá trị z  z k k Câu 24 Gọi z , z nghiệm phương o trình: ooo b b e e c A 40 B -24.fa C 44 D -30 fac w w w wwww w z  (2  3i) (4  2i) có tọa độ w w w w / / / / Câu 25 Điểm biểu diễn số phức / / / / ss: : ss: :  2i hhtttptp hhtttptp  ln B x  ln C x   2 1 2 2 A  16; 2  B  14; 2  C  14;1 D  3; 4  Câu 26 Cho z.z  3(z  z)   4i số phức liên hợp z 5  ii B 3 3 HÌNH HỌC KHÔNG GIAN A i C  3 D  i 2 Câu 27 Tứ diện ABCD có khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (BCD)  a Cạnh tứ diện có độ dài bằng? a KHỐI TRÒN XOAY A B a C a D a 2 Câu 28 Cho khối trụ có bán kính đáy R  5cm Khoảng cách đáy h  7cm Cắt khối trụ mặt phẳng song song với trục cách trục 3cm Diện tích thiết diện A.46 cm HÌNH TỌA ĐỘ OXYZ B 56 cm C.66 cm D.36 cm Câu 29 Giao tuyến hai mặt phẳng (P) : 3x  4y  z   (Q) : x  2y  2z   có véc-tơ phương là? A.(2, 1, 2) B.(2, 1, 3) C.(2, 1, -3) D.(2, 1, -2) Câu 30 Viết phương trình mặt cầu tâm I(1; 3; 2) tiếp xúc với mặt phẳng (P) : 3x  4z  ? Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) PEN – I: Nhóm N3 A.x2  y2  z2  2x  6y  4z   B.x2  y2  z2  2x  6y  4z   C.x2  y2  z2  2x  6y  4z  13  D.x2  y2  z2  2x  6y  4z  13  Câu 31 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A  2; 4;1 , B  –1;1;  mặt phẳng (P): x – 3y  2z –  Phương trình mặt phẳng (Q) qua hai điểm A, B vuông góc với mặt phẳng (P) B 2x  3y  11  A 2x  3z  11  C 2y  3z  11  D 2y  3z  11  VẬN DỤNG HÀM SỐ Câu 32 Đồ thị hàm số y  x3  3mx2  3m  có cực đại cực tiểu đối xứng qua // e e v v i i r đường D Dr thẳng d : x  8y  74  m bằng: c c o o hHH A hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i B -2 C -1 D h h T T / / m m c.coo k k o cot bx bomoođồng biến   ; 3  là: e e Câu 33 Giá trị m để hàm số yacc 2  ww.f.facot x  w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : p p p p t t t t t t t t h h m  h h A B m>3 C m2  1  m  Câu 34 Cho hàm y  A m  MŨ – LOGARIT ln(x  1) Để đồ thị hàm số có tiệm cận giá trị m bằng: x  mx  B m  C m  D m  Câu 35 Cho hàm số f(x)  5x 4x Mệnh đề sai là: A f(x)   x2 log  x3   C f(x)   x2 ln  (1  x3 )ln B f(x)   x2  2(1  x3 )log D f(x)   2xln  (1  3x)ln Câu 36 Cho log a b  2; log a c  5; A  A  13 B  ab3 c a b2 c 2 13 Giá trị biểu thức log A a bằng: C 40 D 40 TÍCH PHÂN x2 y2   Khi tỉ số diện tích hình giới hạn (E) hình chữ 25 16 nhật sở bằng: Câu 37 Cho  E  : Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) PEN – I: Nhóm N3    B  C D 2 Câu 38 Hình (H) giới hạn đường tròn (S) : x  y  parabol y  x Thể tích A khối tròn xoay tạo hình (H) quay quanh trục Ox bằng: 44 26 16  A B  C  15 15 15 SỐ PHỨC D 13  15 Câu 39 Gọi z1 , z nghiệm phương trình z2  z   Gọi A, B điểm biểu diễn z1 , z Khi diện tích tam giác OAB (đvdt) 3 B HÌNH HỌC KHÔNG GIAN A C 3 D ABC vuông A , AB  a,AC  2a Hình chiếu A' / // / e e e e v v v v i i i i r r D DDvàr (ABB' A') 30 Drmặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm M BC Góc oA'M c c c c o o o hHH hhHH c c i i h hcich Thể tích lăng trụ bằng? h /T/T m m o o D.a A.a B.a cC.a c k k o o o KHỐI TRÒN XOAY bbo e e c c a f.fa lục giác tâm O cạnh a SO vuông góc với ABCDEF Câu 41 Cho chóp S.ABCDEFw ców w wwww w w w w w / / / / / / / / :a: S hình nón ngoại tiếp chóp là? mặt phẳng đáy, SOs s ss: : hhtttptp hhtttptp Câu 40 Lăng trụ ABC.A' B'C' có o 3 3 xq A 4a B a 2 C a D 2a HÌNH TỌA ĐỘ OXYZ Câu 42.Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho ba điểm A(1, 1, 1) ; B(2, 3, 2) ; C(-1, 1, 2) Phương trình mặt phẳng qua C , song song với AB vuông góc với mặt phẳng (P) : x  2y  2z   là? A.() : 6x  y  4z  15  B.() : 6x  y  4z  15  C.() : 6x  y  4z  15  D.() : 6x  y  4z  15  Câu 43 Cho mặt cầu (S) có I  3, 1, 4  ; R  mặt phẳng (P) :2x  2y  z   Tâm H đường tròn giao tuyến (S) (P) điểm sau đây: A H(1;1; 3) B H(1;1; 3) C H(1;1; 3) D H( 3;1;1) VẬN DỤNG CAO HÀM SỐ x3 mx2   n có điểm cực tiểu biểu diễn số phức nghiệm Câu 44 Để đồ thị hàm số y  phương trình z(1  i)  2i(1  z)   i giá trị m  n bằng: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) A 13 B C 19 PEN – I: Nhóm N3 D 11 MŨ – LOGARIT Câu 45 Vào mùng tháng 10 năm 1952, số Mersenne (hay số nguyên tố) 22203  tìm thấy Robinson Trong hệ thập phân, số có chữ số? A.662 TÍCH PHÂN B 663 C.664 D.665 Câu 46 Một lắc lò xo chuyển động với vận tốc tính theo công thức v(t)  6 sin(2 t) (cm/ s) Quãng đường vật tính từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t  4, 5s bằng: A /48/ cm e e v v i i r r D DPHỨC c c SỐ o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h T nhỏ từ điểm M biểu /T/cách Câu 47 Cho số phức z thỏa mãn z  i  1  i  z Khoảng m m o o kk.c.c o 0oo diễn số phức z đến đường thẳng x  y  o bằng: bb e e c c a f.fa C A B ww D w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : HÌNH HỌC KHÔNG hhtttptp GIAN hhtttptp B 54 cm C 60 cm D 72 cm Câu 48 Cho hình chóp S.ABCD có ABCD hình vuông cạnh a H điểm thuộc AB cho AH  HB,SH  (ABCD),SH  a Khoảng cách đường thẳng AD SB a 2a 3a 4a A B C D 13 13 13 13 KHỐI TRÒN XOAY Câu 49 Cho tứ diện ABCD có AB  CD  a, AD  BC  b, AC  BD  c Khi diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện bằng:  A (a  b2  c ) B  (a  b2  c ) C  (a  b2  c ) D (a  b2  c ) HÌNH TỌA ĐỘ OXYZ Câu 50 Cho A(1; 0; 0), B(0; 2; 0),C(0; 0; m) Để mặt phẳng qua A, B, C hợp với mặt phẳng (xOy) góc 600 giá trị m là: A.m   12 B.m   Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt C.m   12 Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 D.m   - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) PEN – I: Nhóm N3 HƯỚNG DẪN GIẢI PHẦN NHẬN BIẾT – THÔNG HIỂU Câu Đồ thị chứa điểm có tọa độ  0; b  với b  nên loại C, D   Xét y  x4  x2   y'  4x  2x  2x 2x   y'   x  0,x   y    điểm cực tiểu nằm phía trục hoành loại B a x Câu y  1   Đồ thị có TCĐ : x  a, TCN : y  1 ax ax Với x2  Câu y'   x  3  0x  3 Vậy hàm số đồng biến khác khoảng  ; 3  ,  3;   Suy hàm số đồng biến khoảng  2;   // e e v v i i r D Drán  ; 3   3;   sai chứa dấu c c o Đáp o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T Đáp án  ;  sai chứa x  3 m m o o c.c k k o o  \3 sai  ; 3    3;    \b o  bo e e c c a f.fxa   x  a Câu Ta có với  a  thìw log w w wwww w w w w w / / / / / / / / với a  s log ss: : s: : x   x  a p p p p t t t t t t t t h h h Câu Ta có 10h  3x    3x   x  1 a a log b Câu Theo SGK chọn S   (f(x)  g(x)dx a Câu z  z  a  bi  a  bi  2bi  b Chọn đán án D Câu Gọi O tâm hình chữ nhật ABCD OO' = 3a 1 VO'.ABCD  OO'.AB.AD  3a.a.2a  2a 3 B' A' Câu Dựa vào hình dạng hình nón ta có mặt phẳng (P ) qua trục mặt nón thiết diện (P) với mặt nón tam giác cân Câu 10 Hai Vecto v(m, n  1, 2) u(6, 3,6) có giá song song với nhau: C' O' D' B C O A D m n 1   mn2 6 Câu 11 Có thể viết lại (S) thành (x  1)2  (y  2)2  (z  1)2   đáp án A Câu 12 Có y'  3x2  6x   y'   x2  2x    1  x  Chọn đáp án B Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) PEN – I: Nhóm N3  y'( 1)  y'(0)   a   y''( 1)    Câu 13 Theo gt, có  y''(0)    b  4  y(A)  c  3    y(B)  1 x Câu 14 Ta có y'   y'   x  Ta xét giá trị y    1, y 1  , y    10 x2    Suy ra, y  1, max y   12  Câu 15 Ta có y'   x  1  2  y'  1  3 // // e e 3 e e v v v v i i i i r r Với D Drx   y  Suy PTTT là: y   x  1   x  ooccDDr c c o o hHH hhHH c c i i h hcich Chọn đán án D h /T/T m m o o  x  1  kk.c.c o  x  oo Câu 16 Điều kiện  o bb e e x  x   acc f.fa ww w wwww x 1  x  x 1 x  w w w w w / / / / Chọn đáp án B PT   x  1   x sx:   / / / /  ss: : s:  x   x  x  x  2 hhtttptp hhtttptp M M 2 2 2 2x  5x   1    x2 0  2 1 x  Câu 17 Điều kiện để hàm số có nghĩa là:  x 1 x  1, x  1 x   1 Câu 18 Ta có   2 x2  x    x 1   x  x  2 x1  x2  2x      x  1   x   Câu 19 y'  3x2  ln(x  2)  x  2x   Câu 20 Cách Ta có log12 18  log12 32.2  log 12  log 12     2x 2x4  4x2  2x 2  3x  ln(x  2)  x2  x2     log 4.3 log 4.3   2.log   log 2a    2a 2a  a Cách Ta có log12 18  log12 2.log 18  log  9.2  log  4.3   log  2a    log 2a Câu 21 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn)  Cách 1: PEN – I: Nhóm N3 1 2 3x  1d  3x+1   3x  1 3x   C   3x  1 3x   C  3 x  1; f(1)  Chọn đáp án A 3x  1dx  Cách 2: F'A,B,C,D x3  2x ln   2 0 x4  dx   a  2, b   a  b  20 Câu 22 Ta có Câu 23 Ta có u  ln t, tdt  dv  du  f(x)  e2 x  ex dt t2 ,v  t e2 x t dt  e 4x e 2x  4x 2x  2x  x   e  e x t  2  e x  e 4x e 2x  2x  x    2x e   x   ln 2  2 t2 t ln tdt  ln t  ex / / e  e  e e v v i i r r ccDD o o H H h hcich Chọn đáp án B  f x  e2 x   // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k z  2  4i o o o b  z bo  z  40 Câu 24 Dùng Casio   e e c c z    4i a  ww.f.f(2a 3i) (4  2i) w wwww w w w w w / / / / / / / / Câu 25 Sử dụng casio ss: ta: z   2i  16  2i  điểm biểu diễn số phức ztlàttptpss: : hhtttptp hh 16; 2 2x 4x 1 2 2   Câu 26 Gọi z  a  bi , ta có:   a  bi  (a  bi)  3(a  bi  a  bi)   4i  a  b2  6bi   4i  2 b a  b2   5   z  iz  i 3 3 6b  4 a    A Câu 27 Gọi G trọng tâm tam giác ABC suy GA  (BCD) M trung điểm BD Đặt AC  x GC   x2  2x x CM   , lại có AC2  GC2  GA2 3 M B x a  a  x2  a  x  2 D G C Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | 10 - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) PEN – I: Nhóm N3 Câu 28 Gọi thiết diện cắt hình vẽ Ta có O' I  3cm,O' A  5cm  AI  4cm  AB    S ABCD  7.8  56 cm D O  Câu 29 Có VTCP  (3; 4;1),(1; 2; 2)  (10;  5;10)  5  2;1; 2  A   2;1; 2  VTCP Câu 30 Có d(I,(P))  C I B O' |3.1  2.4| 1 32   (S) : (x  1)2  (y  3)2  (z  2)2  // (S) : x  y  z  2x  6y  4z  13  // e e e e v v v v i i i i r r r D D Dr31 (Q) qua A, B vuông góc với (P)  (Q) có VTPT n  n ,AB D c c c c o o  (0; 8; 12)  Câu o o hHH  hhHH h c c c c i i i h  (Q) : 2y  3z  11 T/Thh / m m c.coo k k o ooo b b e e c f.afac w w ww wwww w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp 2 P Giáo viên: Nguyễn Bá Tuấn Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 : Hocmai.vn - Trang | 11 - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive ... Drive Drive Hocmai. vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) PEN – I: Nhóm N3 ĐỀ SỐ 05 Giáo viên: NGUYỄN BÁ TUẤN Th i gian: 90 phút N i dung kiến thức... https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai. vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) PEN – I: Nhóm N3 NHÓM CÂU H I THÔNG HIỂU HÀM SỐ Câu... https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai. vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN – I: Môn Toán (GV: Nguyễn Bá Tuấn) C Hàm số nghịch biến PEN – I: Nhóm N3 1 D Tiếp tuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: HDgroup tổng hợp 11 đề toán pen i thầy tuấn hocmai 2017 , HDgroup tổng hợp 11 đề toán pen i thầy tuấn hocmai 2017 , HDgroup tổng hợp 11 đề toán pen i thầy tuấn hocmai 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay