HDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn hóa 2017 hocmai

63 156 1
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 13:31

Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam ĐỀ SỐ 04 Giáo viên: LÊ ĐĂNG KHƢƠNG Đây đề thi tự luyện số 04 thuộc Khoá học luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Lê Đăng Khương) Để sử dụng hiệu quả, bạn cần làm trước câu hỏi đề trước so sánh với đáp án hướng dẫn giải chi tiết video giảng Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137 Câu 1: Etyl acrylat điều chế từ axit ancol sau A CH2=CHCOOH CH3OH B CH2=C(CH3)COOH CH3OH C CH2=CHCOOH C2H5OH D CH2=C(CH3)COOH C2H5OH Câu 2: Dẫn luồng khí CO dư qua ống chứa MgO, CuO, ZnO nung nóng, sau phản ứng thu hỗn hợp chất rắn B Các chất B gồm A Mg, Cu, Zn B MgO, Cu, Zn C MgO, Cu, ZnO D Mg, CuO, Zn Câu 3: Từ Gly, Ala Val tạo tối đa đipeptit A B C D 12 Câu 4: Đồng thau hợp kim A Cu – Zn B Cu – Ni C Cu – Sn D Cu – Au Câu 5: Thuốc thử để phân biệt vinyl fomat metyl fomat A AgNO3/NH3, to B Br2/H2O C Br2/CCl4 D Cu(OH)2/NaOH, to Câu 6: Để giảm thiểu nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện người tham gia giao thông, loại kính chắn gió ôtô thường làm thủy tinh hữu Polime sau thành phần thủy tinh hữu A.Polietilen B Poli (metyl metacrylat) C Poli butadien D Poli (vinyl clorua) Câu 7: Cho dung dịch AlCl3, FeCl3, FeCl2, H2SO4 Chỉ dùng thêm thuốc thử sau nhận dung dịch A Dung dịch NaOH B Dung dịch AgNO3 C Dung dịch BaCl2 D Quỳ tím Câu 8: Cho chất sau: (1) NH2(CH2)5CONH(CH2)5COOH (2) NH2CH(CH3)CONHCH2COOH (3) NH2CH2CH2CONHCH2COOH (4) NH2(CH2)6NHCO(CH2)4COOH Hợp chất có liên kết peptit? A 1, 2, 3, B 1, 3, C D 2, Câu 9: Sản phẩm thu điện phân dung dịch Cu(NO3)2 (điện cực trơ) A Cu, N2, O2 B CuO, N2 C CuO, NO2, O2 D Cu, HNO3, O2 Câu 10: Dung dịch lòng trắng trứng phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng A màu tím B màu đỏ tía C màu xanh lam D màu vàng Câu 11: Chọn phát biểu không Fe3O4 A Chất rắn màu đen, tan axit B Thành phần quặng manhetit // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp Tổng đài tư vấn: 1900 6933 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam C Tạo thành sắt tác dụng với nước nhiệt độ thấp 570oC D Tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng không tạo khí Câu 12: Người ta dùng sau để lấy nước cho vào nước mía nước đường để trìnhthủy phân diễn nhanh A Chanh B Táo C Nho D Mận o Câu 13: Khi đốt nóng crom(VI) oxit 200 C tạo thành oxi oxit crom có màu xanh Oxit A CrO B CrO2 C Cr2O5 D Cr2O3 2+ 2+ Câu 14: Tại nước chứa nhiều ion Ca Mg người ta gọi nước cứng? A Vì nước cứng nước thường B Vì nước có khối lượng riêng lớn nước thường C Vì nước giặt quần áo xà phòng quần áo bị cứng nước thường D Tất sai Câu 15: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: // e e v v i i r DDrMẫu thử c c o o T hHH hcich // e e v v i i r r Thuốc thử Hiện tƣợng DD c c o o Quỳ tím Quỳ H chuyển màu xanh hhHtím c c i i h h /T/T Kết tủa Ag trắng sáng Y Dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng m m o o c.c X, Y Cu(OH)2 Dung dịch xanh lam k k o o o o Z Nước brom ee Kết tủa trắng b b c c a f.fa w w w wwww w X, Y, Z, T là: w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : p p p p t t t t t t t t h h A Saccarozơ,hglucozơ, anilin, etylamin B Saccarozơ, anilin, glucozơ, etylamin h C Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ D Etylamin, glucozơ, saccarozơ, anilin Câu 16: Dãy gồm kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là: A Mg, Au, Al, Zn B Ca, Mg, Al, Cu D K, Fe, Mg, Al D Zn, Fe, Na, Ag Câu 17: Cho chất sau: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua Trong chất này, số chất tác dụng với dung dịch NaOH là: A B C D Câu 18: Cho chất sau: HCl, FeCl3, FeSO4, Fe2(SO4)3, SO2, Cl2, FeCl2 Số chất tác dụng với dung dịch KMnO4 A B C D.7 Câu 19: Trong chất sau: PE, PVC, xenluluzơ, nilon-6, saccarozơ, tinh bột, glucozơ, vinylaxetat, cao su buna, poli(metyl metacrylat), chất béo Số chất tham gia phản ứng thủy phân A 11 B C D 2+ 2+ 2+ 3+, 2+ Câu 20: Cho ion kim loại: Zn , Sn , Ni , Fe Pb Thứ tự tính oxi hoá giảm dần A Pb2+ > Sn2+ > Fe3+ > Ni2+ > Zn2+ B Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe3+ C Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe3+ > Pb2+ D Fe3+ > Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ Câu 21 : Cho phát biểu sau: (1) Anilin làm quỳ tím hóa xanh (2) Thủy phân xenlulozơ thu fructozơ (3) Lysin làm quỳ tím hóa xanh (4) Các chất béo tan nước (5) Trong máu người, nồng độ glucozơ không đổi khoảng 0,1% Tổng đài tư vấn: 1900 6933 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Các phát biểu là: A (3) (5) B (3), (4), (5) C (1) (2), (5) D (2), (3) Câu 22: Trường hợp sau xảy tượng ăn mòn điện hóa học A Nhúng sắt nguyên chất vào dung dịch HCl B Cho mẩu đồng vào dung dịch HNO3 C Đốt dây sắt nguyên chất khí clo D Hợp kim Fe – C để không khí ẩm Câu 23: Chất có khả làm mềm nước cứng toàn phần là: A Ca(NO3)2 B NaCl C Na2CO3 D CaCl2 Câu 24: Dung dịch NaOH loãng phản ứng với A Al2O3 B Fe2O3 C Cr2O3 D FeO Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 2,65 gam hỗn hợp X gồm (Cr, Zn, Mg ) khí clo, ta thu 8,33 gam hỗn hợp muối clorua kim loại Nếu cho X phản ứng hết với dung dịch HCl thấy thoát 1,568 lít H2 (đktc) Vậy % khối lượng crom X A 33,33% B 39,25% C.12,48% D 19,62% Câu 26: Nhúng Fe nặng 28 gam vào dung dịch CuSO4 Sau thời gian lấy Fe rửa sạch, // // e e e e v v v v i i i i r r DDr DDr c c c c o o o o hHH hHH hcich sấy khô, cân nặng 29,6 gam Khối lượng Fe tham gia phản ứng/làT/Thhicich m A 1,6 gam B 5,6 gam C 12,8 D 11,2 gam oomgam c c k olítokdung dịch NaHCO3 nồng độ b mol/l, thu lít Câu 27: Cho lít dung dịch NaOH a mol/l vàoo2o b b e ccevới dung dịch BaCl2 (dư) thu 29,55 gam kết tủa Mặt dung dịch X Lấy lít dung dịch X tác dụng a a f f khác, đun nóng lít dung dịch Xwsau wwwđó thêm dung dịch CaCl2 (dư) thu 20 gam kết tủa Giá trị của/a,//w/wwwww w w / / / / :: :: b tương ứng thttptpss thttptpss h h A 0,150 0,250 B 0,300 0,400 C 0,075 0,125 D 0,150 0,200 Câu 28: Cho 26,8 gam hỗn hợp X ( gồm chất có CTPT CH8O3N2 C2H8O4N2) tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn Giá trị m A 37,3 B 54,5 C 45,5 D 40,0 Câu 29: Cho a mol dung dịch Al2(SO4)3 vào 100 ml dung dịch KOH b mol/lít thu 0,08 mol kết tủa Thêm tiếp 100 ml dung dịch KOH 0,12 mol kết tủa Giá trị a, b là: A 0,15 2,40 B 0,075 2,40 C 0,11 0,24 D 0,12 0,24 Câu 30: Cho m gam vinyl fomat tác dụng vừa đủ với NaOH thu dung dịch X Dung dịch X tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu 8,64 gam Ag Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 1,43 B 2,87 C 2,15 D 3,48 Câu 31: Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH)2 KOH ta quan sát tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol) Giá trị x nCaCO3 A E B D C x 0,15 0,45 nCO2 0,5 A 0,12 B 0,11 C 0,13 D 0,10 Câu 32: Hòa tan hỗn hợp X gồm 0,2 mol Fe3O4; 0,25 mol Fe 0,25 mol Cu vào dung dịch HCl 1M HNO3 3M thu dung dịch Y (chỉ chứa muối Fe(II) Cu(II)) khí NO sản phẩm khử Tổng đài tư vấn: 1900 6933 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu kết tủa Z Khối lượng muối dung dịch Y khối lượng Z A 184,1 gam 91,8 gam B 84,9 gam 91,8 gam C 184,1 gam 177,9 gam D 84, gam 86,1 gam Câu 33: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat etyl fomat Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu 2,16 gam H2O Phần trăm số mol vinyl axetat X A 25% B 27,92% C 72,08% D 75% Câu 34: Cho 13,2 gam hỗn hợp X (Mg, Fe) tan hết dung dịch HNO3 loãng thu 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, N2O có tỉ khối so với hiđro 18,5 dung dịch Y chứa muối nitrat, khối lượng chất tan có Y 67,46 gam Cho Y tác dụng với NaOH dư thu kết tủa Z Nung Z không khí tới khối lượng không đổi 20 gam chất rắn Khối lượng Fe(NO3)3 có Y A 36,30 gam B 3,60 gam C 31,46 gam D 37,86 gam Câu 35: Nung hỗn hợp gồm 8,1 gam Al 15,2 gam Cr2O3 (trong điều kiện không khí), sau phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn Y Khối lượng kim loại Y A 13,1 gam B 10,4 gam C 10,2 gam D 23,3 gam Câu 36: Cho chất X (H2NRCOOH) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 2M thu 25,1 gam muối Phân tử khối X có giá trị là: A 75 B 89 C 103 D 117 Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn 11 gam este X (tạo nên từ axit cacboxylic đơn chức ancol đơn chức) thu 22 gam CO2 gam H2O Số este đồng phân X A B C D Câu 38: Cho 32 gam hỗn hợp X gồm CuO Fe2O3 tan hoàn toàn dung dịch H2SO4 đặc, thu dung dịch chứa 72 gam muối Phần trăm khối lượng Fe2O3 X A 70% B 60% C 50% D 40% Câu 39: Cho m gam gạo nếp (80% tinh bột) lên men thành V ml ancol etylic nguyên chất, dẫn 1/10 khí CO2 thu vào dung dịch Ba(OH)2 thấy tạo thành 197 gam kết tủa, khối lượng dung dịch giảm 135,4 gam Biết hiệu suất trình lên men 90%, khối lượng riêng ancol etylic 0,807 g/ml Giá trị m V A 506,3 570,0 B 787,5 798,0 C 1575,0 798,0 D 630,0 798,0 Câu 40: Cho m gam hỗn hợp M gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Q gồm muối Gly, Ala Val Đốt cháy hoàn toàn Q lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn khí đem hấp thụ vào bình đựng nước vôi dư, thấy khối lượng bình tăng 13,23 gam có 0,84 lít khí (đktc) thoát Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam M, thu 4,095 gam H2O Giá trị m gần với giá trị sau đây? // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp A 6,0 Tổng đài tư vấn: 1900 6933 B 6,5 C 7,0 D 7,5 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cấp độ Loại câu hỏi Chuyên đề Lý thuyết Bài tập 1.Đại cương kim loại 2.Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm hợp chất Sắt, đồng, crom - số kim loại nhóm B hợp chất 3 Polime, vật liệu polime Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu 10 Phân biệt chất, hóa học vấn đề KTXH-MT Tổng (câu) 24 Nhận biết Câu 9, 16, 20 Thông hiểu Câu 2, 22 Câu 23 Câu 4, 13 Câu 11 Tổng Vận dụng Câu 34 Câu 27, 29, 31, 35 Câu 25, 32, 38 // e e v v i i r Tổng D Dr hợp hoá học vô c c o o hHH hcich Este, lipit // e e v v i i r Câu 24 Câu 18 Câu 26 cc DD3r o o H hhH33, c c i i Câu Câu h h T/T / m m 37 c.coo k k o oo3, câu Câu 36, bboCâu e Amin, amino axit, 2c e c f.afa câu 10 w protein, peptit 40 w ww wwww w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : p p p t Cacbohidrat htttp Câu 39 t t t t h h h Câu Câu 15, 17, 19, 22 Câu 28, 30 Câu 5, 7, 12, 14 16 11 13 16 40 Giáo viên: Lê Đăng Khƣơng Nguồn: Tổng đài tư vấn: 1900 6933 Hocmai.vn - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page : https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trựcPage tuyến số :1 https://www.facebook.com Việt Nam MA TRẬN DẠNG BÀI PENI MÔN HÓA STT Chuyên đề Cấp độ nhận thức Các dạng thường gặp Nhớ Hiểu x x Vận Dụng Lý thuyết este: khái niệm, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lý, điều chế ứng dụng Dạng phản ứng đốt cháy este x x Dạng phản ứng este hóa x x Dạng phản ứng thủy phân este x x Este VD cao Dạng đốt cháy thủy phân este x x Dạng este chất khác x x Dạng tổng hợp nhiều trình phản ứng este x x x Dạng phản ứng thủy phân x x Este, lipit // e e v v i i r DDr 10cc o o hHH hcich 11 12 13 14 15 16 17 18 Amin, amino axit, protein Lipit Lý thuyết lipit: khái niệm, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lý, ứng dụng / /x x ee v v i i r DDrx x Lý thuyết amin c c o o Dạng đốt cháy amin hhHH x x c c i i Amin h h T Dạng phản ứng đặc trưng amin T // x x m m o o c Biện luận công thức muối amoni amin c x x kk o o o o Lý thuyết amino axit b x x eeb c c a a f Dạng phản ứng amino axit tác dụng với axit f x x w w w wwww w Amino axit Dạng phản ứng amino axit tác dụng với bazo w w x x w w / / / / / / / / :: ss: : Dạng phản ứng amino axit với axit bazo x thttxptpss hhtttptp h Dạng đốt cháy amino axit x x 19 Lý thuyết protein peptit 20 Dạng đốt cháy peptit x x x Dạng thủy phân peptit x Protein peptit 21 x x x x 22 Dạng đốt cháy thủy phân peptit x x 23 Dạng hỗn hợp amin, amino axit, peptit x x Tổng hợp 24 Lý thuyết hỗn hợp amin, amino axit, peptit 25 Dạng phản ứng với AgNO3/NH3 x x Dạng phản ứng với H2 x x Dạng lên men x x Dạng thủy phân x x Dạng tác dụng HNO3/H2SO4đ x x Dạng lên men x x Dạng thủy phân x x Dạng tổng hợp cacbohidrat Lý thuyết cacbohidrat: nhận biết, câu hỏi lý thuyết tổng hợp Lý thuyết polime: phân loại, điều chế, ứng dụng Lý thuyết vật liệu polime: cao su, keo dán, tơ, chất dẻo Tính số mắt xích hệ số polime hóa x x Monosaccarit 26 27 Đisaccarit 28 29 30 Cacbonhidrat Polisaccarit 31 32 Tổng hợp 33 34 35 36 Polime, vật liệu polime 37 38 39 Đại cương kim loại Lý thuyết Các dạng tính toán Tính chất chung, ăn x x x x x x x x Tính toán theo sơ đồ điều chế polime x x x x Vị trí cấu tạo, tính chất kim loại x x Dãy điện hóa x x Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page : https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trựcPage tuyến số :1 https://www.facebook.com Việt Nam mòn, dãy điện hóa, điều chế kim loại 40 41 Điều chế kim loại x x Ăn mòn bảo vệ kim loại x x 42 Dạng kim loại tác dụng với phi kim x x 43 Dạng kim loại tác dụng với dung dịch axit có tính oxi hóa tính oxi hóa x x 44 Dạng kim loại tác dụng với dung dịch muối x x Dạng điện phân nóng chảy x x 46 Dạng điện phân dung dịch x x 47 Dạng điện phân liên quan đến công thức Faraday x x 48 Dạng phản ứng nhiệt luyện x x x 49 Dạng kim loại tác dụng với hỗn hợp chất x x x 50 Dạng CO2 phản ứng với dung dịch KOH/NaOH x x Các dạng tính toán 45 Kim loại kiềm 51 Lý thuyết kim loại kiềm hợp chất x 52 Dạng kim loại kiềm tác dụng với nước/axit 53 Lý thuyết kim loại kiềm thổ hợp chất // e e v v i i r r loại 55cDD Kim c o o hHH56 kiềm, kim loại hcich 57 kiềm thổ, 54 nhôm 58 Kim koại kiềm thổ x x x Dạng kim loại kiềm thổ tác dụng với nước/axit Dạng CO2 phản ứng với dung dịch Ca(OH)2/Ba(OH)2 Dạng Al3+ tác dụng với OH- x x x // e e v v i i r x x DDr c c o o H H x x x hh c c i i h h Dạng AlO tác dụng với H /T x x /T m m o o Nhôm Dạng phản ứng nhiệt x x x c.cnhôm k k o o o Dạng Al x x bphản bo ứng với axit/OH e e c c a Lý thuyết nhôm hợp chất x x ww.f.bàifanhiệt phân muối cacbonat w wwww w Dạng x x w w w w / / / / / / / / :: x ttptpshợps: : Dạng CO phản ứng với OH thttxptpss hhtTổng h Lý thuyết hỗn hợp kiềm, kiềm thổ, nhôm x x x x + - 59 60 61 - 62 63 Lý thuyết sắt hợp chất 64 x x Dạng sắt tác dụng với phi kim x x x 66 Dạng kim loại tác dụng với dung dịch axit có tính oxi hóa tính oxi hóa x x x 67 Dạng sắt tác dụng với dung dịch muối x x x 68 Lý thuyết đồng hợp chất 69 Dạng đồng tác dụng với phi kim x x x Dạng kim loại tác dụng với dung dịch axit có tính oxi hóa tính oxi hóa x x x Dạng đồng tác dụng với dung dịch muối x x x 65 Sắt 70 71 Sắt, Cu kim loại nhóm B Đồng x x 72 Lý thuyết crom hợp chất 73 Dạng crom tác dụng với phi kim x x 74 Dạng kim loại tác dụng với dung dịch axit có tính oxi hóa tính oxi hóa x x 75 Dạng crom tác dụng với dung dịch muối x x 76 Lý thuyết tổng hợp crom, sắt, đồng Crom Tổng hợp x x x x 77 Dạng tổng hợp crom, sắt, đồng 78 Sơ đồ phản ứng x x Liệt kê, đếm chất/phát biểu x x 79 Tổng hợp hoá hữu 80 81 82 83 Tổng hợp hoá vô Lý thuyết Dạng tập Lý thuyết Dạng tập x Dạng tổng hợp hóa hữu x x x x Liệt kê, đếm chất/phát biểu x x Dạng tổng hợp hóa vô x x Sơ đồ phản ứng x Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive x x x x Page : https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trựcPage tuyến số :1 https://www.facebook.com Việt Nam 84 85 10 Phân biệt chất, hóa học vấn đề KT-XH-MT 86 // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich Phân biệt chất Hóa học vấn đề KT-XH-MT Phân biệt chất vô x x Phân biệt chất hữu x x Hóa học với thực tiễn sống x x // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam ĐỀ SỐ 11 Giáo viên: LÊ ĐĂNG KHƢƠNG Đây đề thi tự luyện số 11 thuộc Khoá học luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Lê Đăng Khương) Để sử dụng hiệu quả, bạn cần làm trước câu hỏi đề trước so sánh với đáp án hướng dẫn giải chi tiết video giảng Câu 1: Etyl axetat có khả hòa tan tốt nhiều chất nên dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu Etyl axetat tổng hợp đun nóng hỗn hợp etanol axit axetic với chất xúc tác A niken B axit sunfuric đặc C thủy ngân(II) sunfat D bột sắt Câu 2: Chất sau không tan nước lạnh A glucozơ B tinh bột C fructozơ Câu 3: Dãy gồm chất có tính khử A CrO, CrO3 B CuO, Fe2O3 C FeO, CuO Câu 4: Trường hợp sau xảy ăn mòn điện hóa? A Sợi dây đồng nhúng dung dịch H2SO4 đặc, nóng B Đốt dây sắt khí clo khô // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T D FeO, CrO m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / Đinh sắt nhúng dung dịch CuSO C ss: : ss: : p p p p t t t t t t t t h h h dung dịch Fe(NO3)3 D Cho đồng vàoh D saccarozơ Câu 5: Chất khả tham gia phản ứng trùng ngưng A glyxin B axit terephtalic C axit axetic D etylen glycol Câu 6: Phát biểu không A Hợp chất Cr(II) có tính khử B Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl C Thêm dung dịch kiềm vào muối cromat, dung dịch chuyển sang màu vàng D Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO có tính lưỡng tính Câu 7: Chất béo thức ăn quan trọng người, nguồn cung cấp dinh dưỡng lượng đáng kể cho thể hoạt động Ngoài ra, lượng lớn chất béo dùng công nghiệp để sản xuất A glucozơ glixerol B xà phòng ancol etylic C xà phòng glixerol D glucozơ ancol etylic Câu 8: Phương pháp thủy luyện dùng kim loại mạnh để khử ion kim loại yếu (trong dung dịch muối phức chất) thành kim loại Để “đẩy” Ag khỏi dung dịch AgNO3 dùng kim loại sau đây? A Na B Ca C Ba D Cu Câu 9: Có thể phân biệt ba dung dịch: metylamin, anilin, axit axetic phương pháp hóa học dùng thuốc thử A natri clorua B quỳ tím C natri hiđroxit D phenolphtalein Câu 10: Cho dãy chất: metyl acrylat, triolein, saccarozơ, metylamin, glyxylalanin Số chất bị thủy phân Tổng đài tư vấn: 1900 6933 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam đun nóng môi trường axit A B C D Câu 11: Trong phân tử tetrapeptit Ala-Gly-Val-Glu, amino axit đầu N A Val B Glu C Ala D Gly Câu 12: Bảng ghi lại tượng làm thí nghiệm với chất X, Y, Z, T dạng dung dịch với dung môi nước thử Thuốc Chất X Dung dịch Không có kết AgNO3/NH3 đun nhẹ tủa // e e v v i i r DDr c c o o hHH Nước Brom hcich Y Ag ↓ Z Không có kết T Ag ↓ tủa // e e v v i i r DDr c c o o H hhHKhông Mất màu Mất màu Không mấticic h h T/T /nước nước brom nước brom màu màu nước m m o o c c kk brom có kết tủa brom o o o o b b e cce trắng xuất faa f wwww wwww w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : Các chất X, Y, Z ,Ttlần hhtttptp hhttptplượt A Anilin, glucozơ, glixerol, fructozơ Cu(OH)2 đun nhẹ Cu(OH)2 không tan Dung dịch xanh lam Dung dịch xanh lam Dung dịch xanh lam B Phenol, glucozơ, glixerol, saccarozơ C Anilin, glucozơ, etanol, axit acrylic D Phenol, axit fomic, saccarozơ, glucozơ Câu 13: Cho hình vẽ biểu diễn thí nghiệm oxi với sắt Điền tên cho kí hiệu 1, 2, cho A 1: dây sắt, 2: khí oxi, 3: lớp nước B 1: mẩu than, 2: khí oxi, 3: lớp nước C 1: khí oxi, 2: dây sắt, 3: lớp nước D 1: lớp nước, 2: khí oxi, 3: dây sắt Câu 14: Phát biểu sau sai? A Hợp kim Cu-Ni dùng để chế tạo chân vịt tàu biển 2+ 2+ B Nước cứng nước có chứa nhiều ion Ca Mg C Cho kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng xảy ăn mòn điện hóa học D Phèn chua có công thức K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O Câu 15: Cho hỗn hợp sau vào dung dịch NaOH (loãng, dư) điều kiện thường: (a) Cr2O3 CrO3 (b) Al Al2O3 (c) Na Zn Tổng đài tư vấn: 1900 6933 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Câu 10: Ứng dụng sau Ca(OH)2 A Chế tạo vữa xây nhà B Khử chua đất trồng trọt C Bó bột gãy xương D Chế tạo clorua vôi chất tẩy trắng khử trùng Câu 11: Cho phát biểu sau (1) Saccarozơ chất rắn không màu, tan nước (2) Glucozơ phản ứng với H2/Ni thu sobitol (3) Tơ visco thuộc loại tơ tổng hợp (4) Aminoaxit hợp chất có cấu tạo ion lưỡng cực (5) Hợp chất CH3COOCH=CH2 thuộc loại este Số phát biểu A B C D + 3+ 2+ 2+ Câu 12: Cho dãy ion kim loại: Na , Al , Fe , Cu Ở điều kiện, ion có tính oxi hóa yếu dãy A Cu2+ B Fe2+ C Na+ D Al3+ Câu 13: Thủy ngân dễ bay độc Để thu hồi thủy ngân rơi vãi người ta dùng A bột sắt B bột lưu huỳnh C natri D nước Câu 14: Mật ong ẩn chứa kho báu có giá trị dinh dưỡng dược liệu quí Thành phần mật ong chứa khoảng 80% cacbohidrat, lại nước khoáng chất Cacbohiđratcó hàm lượng nhiều mật ong (chiếm tới 40%) làm cho mật ong có vị sắc A glucozơ B fructozơ C xenluluzơ D saccarozơ // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : p p p p t t t t t t t t h h h este X thu CO2 H2O có số mol Este X thuộc dãy đồng hđẳng Câu 15: Đốt cháy A No, hai chức, mạch hở B không no, có liên kết đôi, đơn chức, mạch hở C no, đơn chức, mạch hở D không no, có liên kết đôi, hai chức, mạch hở Câu 16: Nung nóng 12,6 gam sắt với khí oxi (đktc), sau phản ứng thu 15,8 gam hỗn hợp chất rắn (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4) Thể tích khí oxi cần dùng A 2,24 lít B 4,48 lít C 6,72 lít D 8,96 lít Câu 17: Cho dãy chất: metyl metacrylat, triolein, alanin, glyxylalanin, nilon-6,6 Số chất bị thủy phân đun nóng môi trường bazơ A B C D Câu 18: Tiến hành phản ứng khử oxit kim loại thành kim loại khí H2 dư theo sơ đồ hình vẽ: Hình vẽ minh họa cho thí nghiệm với oxit X A Al2O3 Tổng đài tư vấn: 1900 6933 B K2O C MgO D CuO - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Câu 19: Nhúng sắt nguyên chất vào dung dịch CuCl2, HCl, FeCl3, AgNO3 Số trường hợp xuất ăn mòn điện hóa A B C D Câu 20: Dãy sau xếp nguyên tố (thuộc chu kì bảng tuần hoàn) theo chiều tăng dần tính kim loại? A Na, Mg, Al B Al, Mg, Na C Mg, Al, Na D Na, Al, Mg Câu 21: Khi phân tích thành phần muối sunfat kim loại M thấy có chứa 40% M khối lượng, lại oxi lưu huỳnh Kim loại A Cu B Mg C Fe D Ca Câu 22: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng A 17,80 gam B 18,24 gam C 16,68 gam D 18,38 gam Câu 23: Kim loại X có độ cứng cao kim loại, thường dùng chế tạo hợp kim không gỉ, có độ bền học cao Kim loại X A crom B nhôm C sắt D đồng Câu 24: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Zn vào dung dịch Cr2(SO4)3 môi trường axit (b) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2 (c) Dẫn khí CO dư qua bột Fe2O3 nung nóng (d) Cho sợi Mg vào dung dịch CuSO4 // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : p p p p t t t t t t t t h h h h gồm Al dư Cr2O3 (không có không khí) (e) Nung hỗn hợp (g) Điện phân nóng chảy Al2O3 với điện cực than chì Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kim loại A B C D Câu 25: Amin X (no, đơn chức, mạch hở) có tỉ lệ khối lượng mC : mH = : Số đồng phân cấu tạo amin bậc X A B C D Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X gồm amin no, đơn chức, mạch hở liên tiếp dãy đồng đẳng thu 11,2 lít CO2 (đktc) 14,4 gam H2O Giá trị a A 0,05 mol B 0,1 mol C 0,15 mol D 0,2 mol Câu 27: Thuỷ phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ môi trường axit, thu dung dịch X Cho toàn dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng, thu m gam Ag Giá trị m A 21,60 B 10,80 C 4,32 D 43,20 Câu 28: Điện phân dung dịch muối sunfat kim loại M hóa trị II điện cực trơ với cường độ dòng điện 3A Sau 965 giây thấy khối lượng catot tăng 0,96 gam Kim loại M A Fe B Ca C Cu D Mg Câu 29: Cho 29 gam hỗn hợp gồm ba kim loại Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thấy sinh V lít H2 (đktc), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 86,6 gam muối khan Giá trị V A 6,72 B 8,96 C 3,36 D 13,44 Câu 30: Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc) vào 300 mL dung dịch Ba(OH)2 0,1 mol/L, thu 3,94 Tổng đài tư vấn: 1900 6933 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam gam kết tủa Giá trị lớn V A 0,448 B 0,672 C 0,896 D 1,12 Câu 31: Cho 0,1 mol aminoaxit X phản ứng vừa đủ với 200 mL dung dịch HCl 0,5M thu dung dịch A Dung dịch A phản ứng vừa đủ với 600 mL dung dịch NaOH 0,5M Số nhóm – NH2 – COOH X A B C D Câu 32: Thủy phân 4,3 gam este X đơn chức mạch hở (có xúc tác axit) đến phản ứng hoàn toàn, thu hỗn hợp hai chất hữu Y Z phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 21,6 gam bạc Công thức cấu tạo X A CH3COOCH=CH2 B HCOOCH=CH-CH3 C HCOOCH2CH=CH2 D HCOOC(CH3)=CH2 Câu 33: Cho m gam hợp kim Fe, Al tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát 6,72 lít khí (đktc) chất rắn không tan Z Hòa tan Z dung dịch HCl thoát 2,24 lít khí (đktc) Giá trị m A B 16 C 5,6 D 10,8 Câu 34: Đốt nóng hỗn hợp gồm Al 32 gam Fe2O3 (trong điều kiện không khí) đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp rắn X Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh 3,36 lít H2 ( đktc) Giá trị V A 150 B 400 C 100 D 500 Câu 35: Cho 9,6 gam ancol metylic 11,1 gam axit propanoic thực phản ứng este hóa môi trường axit đến đạt trạng thái cân bằng, thu m gam este, biết hiệu suất phản ứng este hóa // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : p p p p t t t t t t t t h h h 66,67% Giá trị củah m A 13,2 B 8,8 C 17,6 D 19,8 Câu 36: Nhúng kim loại R hóa trị II vào dung dịch CuSO4, sau thời gian lấy kim loại thấy khối lượng giảm 0,05% Mặt khác, nhúng kim loại R vào dung dịch Pb(NO3)2, sau thời gian thấy khối lượng kim loại R tăng lên 7,1% Biết số mol R tham hai phản ứng Kim loại R A Al B Zn C Fe D Ni Câu 37: Cho 31,2 gam hỗn hợp M gồm hai chất hữu cơ, tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch N gồm hai muối R1COONa, R2COONa m gam R'OH (R2 = R1 + 28; R1, R2, R' gốc hiđrocacbon) Cô cạn N đốt cháy hết toàn lượng chất rắn, thu H2O; 23,85 gam Na2CO3 11,76 lít CO2 (đktc) Biết tỉ khối R'OH so với H2 nhỏ 30; công thức hai chất hữu M A HCOOCH3 C2H5COOCH3 B CH3COOC2H5 C3H7COOC2H5 C HCOOH C2H5COOCH3 D HCOOCH3 C2H5COOH Câu 38: Hỗn hợp X gồm tripeptit A tetrapeptit B cấu tạo glyxin alanin Thành phần % nitơ A B 19,35% 20,44% Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X lượng dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu 35,78 gam hỗn hợp muối Tỉ lệ mol A B hỗn hợp X A : B : C : D : Câu 39: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: (các đơn vị tính theo mol) Tổng đài tư vấn: 1900 6933 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam n↓ a x A B n OH Giá trị x 0,6 0,7 A 0,100 B 0,025 C 0,050 D 0,200 Câu 40: Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO Cu (trong nguyên tố oxi chiếm 17,6% khối lượng) Cho m gam X tác dụng với 300 mL dung dịch HCl 1M (dư) tới phản ứng hoàn toàn, thu dung dịch Y lại 0,192m gam chất rắn không tan Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu khí NO 46,29 gam kết tủa Giá trị m A B 10 C 12 D 16  // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp Tổng đài tư vấn: 1900 6933 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Loại câu hỏi Chuyên đề 1.Đại cương kim loại Cấp độ Lý thuyết Bài tập Nhớ 3 Câu12, câu 2.Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm hợp chất Tổng Hiểu Vận dụng Câu 19 Câu 28, 36, 29 Câu 30, 34, 39 3 Sắt, Cu số kim loại nhóm B hợp chất Câu 6, câu Câu 21 Câu 16, 40 Tổng hợp hoá học vô Câu 1, 20, 23 Câu 24, 18 Câu 33 // e e v v i i r D Drlipit c c Este, o o hHH hcich // e e v v i i r DDr6 c c Câu 3, Câu 35, o o h22,hHH c c 37, i 15 hh i T T / / 32 oomm c c k ooCâuk Câu Câu 31, o o b Amin, amino axit, protein, b e cce a a f f 38, 26, peptit ww w wwww w w w 25 w w / / / / / / / / ss: : ss: : p p p p t t t t t t t t h h h h Cacbohidrat 1 Câu 14 Câu 27 Polime, vật liệu polime Câu Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu Câu 10 Phân biệt chất, hóa học vấn đề KT-XH-MT Câu 10, 13 Tổng (câu) 23 17 13 Câu 11, 17 10 17 40 Giáo viên: Lê Đăng Khương Nguồn: Tổng đài tư vấn: 1900 6933 Hocmai.vn - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam ĐỀ PENI 2017 Đây đề thi tự luyện số 03 thuộc Khoá học luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Lê Đăng Khương) Để sử dụng hiệu quả, bạn cần làm trước câu hỏi đề trước so sánh với đáp án hướng dẫn giải chi tiết video giảng Câu 1: Sản phẩm phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit bao gồm axit béo A Etanol B Glixerol C Etilen glicol D Propan – 1,2 – điol Câu 2: Chọn phát biểu sai? A Metylamin, đimetylamin, trimetylamin etylamin chất khí, mùi khai B Đipeptit phản ứng màu biure với Cu(OH)2 C Aminoaxit đơn giản có công thức H2N-COOH D Nhiều protein tan nước tạo thành dung dịch keo bị đông tụ đun nóng Câu 3: Tên gọi amin có công thức cấu tạo C2H5NHCH3 A Metyletylamin B Trimetylamin C Etylmetylamin D Propylamin Câu 4: Chất sau không tham gia phản ứng thủy phân A Saccarozơ B Xenlulozơ C Glucozơ D Tinh bột Câu 5: Phát biểu sau không đúng? A Kim loại xesi dùng chế tạo tế bào quang điện B Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi cao nhiều so với kim loại khác chu kỳ C Các kim loại natri, canxi, bari tác dụng với nước nhiệt độ thường D Các nguyên tử kim loại kiềm có lượng ion hóa thứ nhỏ so với kim loại khác chu kì Câu 6: Chọn phát biểu đúng? A Thành phần quặng manhetit Fe2O3 B Gang hợp kim sắt với cacbon có từ 0,01 – 2% khối lượng cacbon C Crom kim loại cứng D Niken kim loại màu xanh lục Câu 7: Chọn phát biểu sai? A Fe(OH)2 hiđroxit lưỡng tính B Kim loại Cu phản ứng dung dịch H2SO4 đặc, nguội giải phóng khí SO2 C CuO bị khử H2 thu kim loại Cu nước D Muối đồng(II) sunfat kết tinh dạng ngậm nước CuSO4.5H2O có màu xanh Câu 8: Chất X có CTPT: C4H8O2 Số đồng phân este X A B C D Câu 9: Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch: glucozơ, glixerol, metyl axetat lòng trắng trứng A NaOH B AgNO3/NH3 C Cu(OH)2 D HNO3 Câu 10: Tơ visco thuộc loại: A Tơ thiên nhiên có nguồn gốc thực vật B Tơ tổng hợp C Tơ thiên nhiên có nguồn gốc động vật D Tơ nhân tạo Câu 11: Hai chất sau tác dụng với dung dịch NaOH loãng? // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp Tổng đài tư vấn: 1900 6933 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam B CH3NH3Cl H2NCH2COONa A CH3NH3Cl CH3NH2 C CH3NH2 H2NCH2COOH D ClH3NCH2COOC2H5 H2NCH2COOC2H5 Câu 12: Chất hữu sau thành phần có chứa nguyên tố nitơ? A Protein B Cacbohiđrat C Chất béo D Hiđrocacbon thơm Câu 13: Chọn phát biểu sai? A Crom ô số 24, nhóm IB, chu kì bảng tuần hoàn B Crom kim loại có tính khử mạnh sắt C Cr(OH)3 hiđroxit lưỡng tính D Dung dịch ion Cr2O72 có màu da cam Câu 14: Những vùng nước giếng khoan múc nước lên thấy nước trong, để lâu lại thấy nước đục, có màu nâu, vàng do: A Nước có ion Fe2+ bị oxi hóa không khí tạo Fe(OH)3 B Nước có chất bẩn C Nước chứa nhiều ion Mg2+ Ca2+ nên tạo kết tủa với CO2 D Tất sai Câu 15: Cho chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, etyl axetat, Gly – Ala – Ala Trong chất trên, số chất phản ứng với Cu(OH)2 A B C D Câu 16: Biết mol axit glutamic phản ứng vừa đủ với a mol dung dịch HCl mol axit glutamic phản ứng vừa đủ với b mol dung dịch NaOH Giá trị a b A B C C 3+: 2 6 Câu 17: Cấu hình electron R 1s 2s 2p 3s 3p 3d Nguyên tử R A Cu B Fe C Cr D Al Câu 18: Khi điều chế Zn từ dung dịch ZnCl2 phương pháp điện phân Quá trình xảy cực dương A 2Cl  Cl2  2e B Cl2  2e  2Cl // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp C Zn → Zn2+ + 2e D Zn2+ + 2e → Zn Câu 19: Cho chất: Cr, CrO, Cr2O3, Cr(OH)3 Số chất phản ứng với dung dịch NaOH đặc, nóng dung dịch HCl A B C D Câu 20: Có thể phân biệt dung dịch: NaOH, HNO3, NaCl thuốc thử A Giấy quỳ tím B Ag C Cu D BaCO3 Câu 21: Cho phát biểu sau: (a) KHCO3 muối khó bị nhiệt phân (b) Bột nhôm trộn với bột sắt(III) oxit dùng để hàn đường ray phản ứng nhiệt nhôm (c) Dùng Na2CO3 để làm tính cứng tạm thời tính cứng vĩnh cửu nước (d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân rơi vãi nhiệt kế bị vỡ (e) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO3, người ta nút ống nghiệm tẩm dung dịch kiềm Số phát biểu A B C D Câu 22: Từ phản ứng hoá học: Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag ↓ cho thấy A Ag+ có tính khử mạnh Fe3+ B Fe3+ có tính oxi hoá mạnh Ag+ Tổng đài tư vấn: 1900 6933 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam C Ag+ có tính oxi hoá mạnh Fe3+ Câu 23: Cho phản ứng sau: o t a) FeO + HNO3 (loãng)   c) Fe + dung dịch FeCl3   D Ag có tính khử mạnh Fe2+ t b) Al + H2SO4 ( đặc)   d) Na + H2O    e) MgO + HCl  f) Cu + AgNO3   Dãy gồm phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử A a), b), c), d), e) B a), b), d), e), f C a), b), c), d), f) D b), c), d), e), f) Câu 24: Cho 6,5 gam bột Zn vào dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu m gam chất rắn Giá trị m A 10,8 B 32,4 C 5,6 D 21,6 Câu 25: Đun nóng 3,0 gam CH3COOH với 3,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá 50%) Khối lượng este tạo thành A 6,0 gam B 4,4 gam C 8,8 gam D 2,2 gam Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X khí oxi dư, thu khí N2; 13,44 lít khí CO2 (đktc) 18,9 gam H2O Số công thức cấu tạo X A B C D Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 14,8 gam este no, đơn chức, mạch hở E thấy sinh 13,44 (l) khí CO2 (đktc) Công thức phân tử E A C3H6O2 B C4H8O2 C C5H10O2 D C2H4O2 Câu 28: Đốt cháy 2,46 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu, Al khí Cl2 dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 6,72 gam hỗn hợp muối Thể tích khí Cl2 (đktc ) phản ứng A 448 ml B 672 ml C 1344 ml D 224 ml Câu 29 : Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este dung dịch NaOH thu 2,05 gam muối axit cacboxylic 0,94 gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng Công thức hai este A CH3COOCH3 CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C2H5COOC2H5 C CH3COOC2H5 CH3COOC3H7 D HCOOCH3 HCOOC2H5 Câu 30 : Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 0,1 mol H2SO4 đến phản ứng hoàn toàn, thu 7,8 gam kết tủa Giá trị lớn V để thu lượng kết tủa A 0,45 B 0,35 C 0,25 D 0,05 Câu 31: Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,2M phản ứng vừa đủ với 80 mL dung dịch NaOH 0,25M, thu dung dịch Y Biết Y phản ứng tối đa với 120 mL dung dịch HCl 0,5M, thu dung dịch chứa 4,71 gam hỗn hợp muối Công thức X A H2NC3H5(COOH)2 B (H2N)2C2H3COOH C (H2N)2C3H5COOH D H2NC3H6COOH // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp Câu 32: Thực thí nghiệm sau: (b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư) (c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) (d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu Fe2O3 (có số mol nhau) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư) (e) Hòa tan hỗn hợp Na Al theo tỷ lệ mol 1: vào nước dư (f) Cho mol Ba tác dụng với dung dịch chứa mol CuSO4 Trong thí nghiệm trên, sau phản ứng, số thí nghiệm tạo hai muối Tổng đài tư vấn: 1900 6933 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam A B C D Câu 33: Hòa tan hoàn toàn x mol Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 z mol HCl, thu dung dịch chứa chất tan Biểu thức liên hệ x, y z A 2x = y + 2z B 2x = y + z C x = y – 2z D y = 2x Câu 34: Hòa tan hoàn toàn 3,9 gam hỗn hợp Al, Mg (tỉ lệ số mol : 1) dung dịch HNO3 loãng thu dung dịch X 1,68 lít (đktc) hỗn hợp Y gồm khí không màu, có khí hóa nâu không khí Tỉ khối Y so với H2 52 Cô cạn dung dịch Y thu khối lượng muối khan A 28,7 gam B 30,2 gam C 25,6 gam D 29,2 gam Câu 35: Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 ta quan sát tượng theo đồ thị: (các đơn vị tính theo mol) n↓ 0,9 // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich Giá trị x A // e e v v i i r DDr c c o o n 1,5 hhHH c c i i h h /T/T D 0,25 A 0,20 B 0,30 C 0,35 m m o o c HNO3 đặc, nóng, dư thu 2,24 lít khí NO2 c.với Câu 36: Cho 7,2 gam oxit kim loại M tácodụng k k o o bbokim loại thỏa mãn điều kiện toán? e (đktc, sản phẩm khử nhất) Có oxit e c c a f.fa C A B www D wwww w w w w w / / / / / / / / Câu 37: Xenlulozơ trinitrat ss: : điều chế từ xenlulozơ axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric sđặc, s: : p p p p t t t t t t t t h h nóng Để có 29,7 kghxenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (H = 90%) Giáhtrị m x B CO2 A 18,9 kg B 10,0 kg C 6,3 kg D 21,0 kg Câu 38: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al Fe3O4 điều kiện không khí Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp rắn X Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu dung dịch Y, chất rắn Z 3,36 lít khí H2 (ở đktc) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu 39 gam kết tủa Giá trị m A 45,3 B 48,3 C 36,7 D 57,0 Câu 39: Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu đơn chức Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M Sau phản ứng, thu hỗn hợp Y gồm hai muối hai axit cacboxylic ancol Cho toàn lượng rượu thu tác dụng với Na (dư), sinh 3,36 lít H2 (ở đktc) Hỗn hợp X gồm A Một axit este B Một este rượu C Hai este D Một axit rượu Câu 40: Điện phân với điện cực trơ 500 ml dung dịch CuSO4 đến thu 1,12 lít khí (đktc) anot dừng lại Ngâm đinh sắt vào dung dịch sau điện phân đến phản ứng xảy hoàn toàn thấy khối lượng đinh sắt tăng 0,8 gam Nồng độ mol CuSO4 ban đầu A 0,4 M B 2,0 M C 1,8 M D 1,6 M Tổng đài tư vấn: 1900 6933 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cấp độ Loại câu hỏi Chuyên đề Tổng Lý thuyết Bài tập Nhớ Hiểu Vận dụng 1.Đại cương kim loại 3 Câu 17, 22 Câu 18 Câu 24, 40, 34 2.Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm hợp chất Câu Câu 35, 38, 30 Sắt, Cu số kim loại nhóm B hợp chất Câu 6, Câu 7, 13 19 Câu 33, 36, 28 Tổng hợp hoá học vô Câu 20 32 Polime, vật liệu polime Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu 10 Phân biệt chất, hóa học vấn đề KT-XH-MT Tổng (câu) 23 // e e v v i i r DDr c c o o hhHH Este, lipit c c i h Câu 21, 23 // e e v v i i r DDr c c o o Câu 8, Câu 29, HH h h c c i i câu T/Thh 39, 27, / m m 25 c.coo k k o b2boooCâu Câu 3, Câu 26, e e Amin, amino axit, protein acc ww.f.fa 16 31 w wwww w w w w w / / / / / / / / :: ss: : Cacbohidrat hh 1 Câu Câu 37 tttptpss hhtttptp Câu 11 17 11 Câu 10 Câu 12, câu 15 Câu 9, 14 12 17 40 Giáo viên: Lê Đăng Khương Nguồn: Tổng đài tư vấn: 1900 6933 Hocmai.vn - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam ĐỀ 06 PENI Đây đề thi tự luyện số 06 thuộc Khoá học luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Lê Đăng Khương) Để sử dụng hiệu quả, bạn cần làm trước câu hỏi đề trước so sánh với đáp án hướng dẫn giải chi tiết video giảng Câu 1: Phương pháp điện phân muối nóng chảy dùng để điều chế kim loại sau A Cu B Fe C Na D Al Câu 2: Số đồng phân este mạch hở C4H6O2 A B C D Câu 3: Cho dung dịch muối sau: Pb(NO3)2, AlCl3, Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, MgCl2, AgNO3 Số dung dịch mà kim loại sắt khử A B C D // // e e e e v v v v i i i i r r DDr DDr c c c c o o o o hHH 4: Loại quặng sắt sau cho tác dụng với dd HNO3 hđặc, hnóng hHHkhông có khí thoát ra? c c i i hcich Câu h /T/T D xiđerit A manhetit B hematit C pirit m m o o c.c k k Câu 5: Kim loại nhẹ o o o bC.boAl e e c A Li B Be D Os c a a f f ww ww wwww Câu 6: Nguyên tắc sản xuất gang là: w w w w / / / / / / / / ss:cốc: nhiệt độ cao ss: : A Khử sắt oxit bằngttthan p p p p t t t t t t h h h h B Khử sắt oxit Al nhiệt độ cao C Khử sắt oxit chất khử nhiệt độ cao D Khử sắt oxit than cốc lò cao Câu 7: Cho chất sau: H2NCH2COOH (X), CH3COOH3NCH3 (Y), C2H5NH2 (Z), H2NCH2COOC2H5 (T) Dãy gồm chất tác dụng với dung dịch NaOH dung dịch HCl là: A X, Y, Z, T B X, Y, T C X, Y, Z D Y, Z, T Câu 8: Thành phần quặng đolomit A CaCO3 B MgCO3 C CaCO3.MgCO3 D BaCO3 Câu : Hậu việc trái đất ấm dần lên tượng băng tan hai cực Các núi băng xưa chỏm băng Hãy chọn ảnh hưởng xảy trái đất ấm lên dự báo sau: (1) Nhiều vùng đất thấp ven biển bị nhấn chìm nước biển (2) Khí hậu trái đất thay đổi (3) Có nhiều trận bão lớn bão katrina A (2), (3) B (1), (2) C (1), (3) D (1), (2), (3) Câu 10: Tên thay amin C6H5NHCH3 A Metylphenylamin B N-metylbenzenamin C N-metylanilin D N,N-metylbenzenamin Câu 11: Trong cấu hình electron nguyên tử ion sắt sau đây, cấu hình electron không đúng? A 26Fe: [Ar]3d64s2 Tổng đài tư vấn: 1900 6933 B 26Fe2+: [Ar]3d6 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam C 26Fe: [Ar]4s2 3d6 D 26Fe3+: [Ar]3d5 Câu 12: Kim loại sau không tác dụng với H2SO4 HNO3 đặc nguội: A Al, Cr, Fe B Al, Zn, Fe C Fe, Cr, Cu D Zn, Cu, Cr Câu 13: Thép inox hợp kim không gỉ hợp kim sắt với cacbon, mangan nguyên tố khác có chứa: A Ni B Ag C Cr D Zn Câu 14: Thuốc thử sau dùng để nhận biết dd muối NH4Cl, FeCl2, FeCl3, MgCl2, AlCl3? A dung dịch H2SO4 B dung dịch HCl C dung dịch NaOH D dung dịch NaCl Câu 15: Chọn phát biểu không đúng? A FeSO4 dùng làm chất diệt sâu bọ B Fe2O3 dùng để pha sơn chống gỉ C Ph n sắt amoni dùng công nghệ thuộc da D Ph n crom amoni dùng làm chất cầm màu vải sợi Câu 16: Peptit X có công thức cấu tạo sau: H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(C2H4COOH)CO-NH-CH2-COOH Hãy cho biết thuỷ phân X, không thu sản phẩm sau đây? A Gly-Ala B Glu-Gly C Ala-Glu D Gly-Glu Câu 17: Phát biểu không đúng? A Glucozơ fructozơ đồng phân B Este metyl fomiat tham gia phản ứng tráng gương C Poli(metyl metacrylat) dùng để chế tạo thủy tinh hữu // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : p p p p t t t t t t t t h h h hdụng với Cu(OH)2 môi trường kiềm tạo hợp chất màu tím D Các peptit tác Câu 18 : Cho chất sau: KOH, Ba(NO3)2, Ag, Cu, Ca(OH)2, Zn, HNO3 Số chất phản ứng với dung dịch Fe2(SO4)3 A B C D Câu 19: Dự án luyện nhôm Đăk Nông dự án luyện nhôm Việt Nam doanh nghiệp tư nhân nước trực tiếp đầu tư nên có vai trò quan trọng không với phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Đăk Nông, mà nước nói chung Hãy cho biết nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm nguyên liệu sau A Quặng Manhetit B Quặng pirit C Quặng đôlômit D Quặng Boxit Câu 20: Chất sau tác dụng với dung dịch NaOH sinh glixerol? A Glucozơ B Metyl axetat C Triolein D Saccarozơ Câu 21: Phát biểu sau không đúng? A Phản ứng thuỷ phân este dung dịch axit phản ứng thuận nghịch B Phản ứng thuỷ phân este dung dịch kiềm phản ứng không thuận nghịch C Các este axit cacboxylic chất lỏng dễ bay D Các este axit cacboxylic thường nhẹ nước, tan nước Câu 22: Phản ứng hóa học điều chế tơ capron Tổng đài tư vấn: 1900 6933 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở X thấy số mol oxi cần đốt cháy gấp lần số mol X Công thức phân tử X A CH3COOCH3 B CH3COOC2H5 C HCOOCH3 D C2H5COOCH3 Câu 24: Khi thủy phân hoàn toàn 36,9 gam peptit X thu 45 gam glyxin (aminoaxit nhất) X A Đipeptit B Tripeptit C Tetrapeptit D Pentapeptit Câu 25: Cho 3,84 gam bột đồng tác dụng với 100ml dung dịch X gồm HNO3 0,6 M H2SO4 0,1 M tới phản ứng hoàn toàn thu V lít NO (đktc) (sản phẩm khử nhất) Giá trị V A 0,896 B 1,344 C 0,448 D 0,336 Câu 26: Lên men m gam glucozơ để điều chế rượu etylic với hiệu suất phản ứng 80% thu 8,96 lít khí CO2 (đktc) Giá trị m là: A 36,0 B 45,0 C 57,6 D 28,8 Câu 27: Đun nóng 10,8 gam CH3COOH với 7,2 gam C3H7OH (có H2SO4 làm xúc tác) sau phản ứng thu 9,792 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa A 40% B 80% C 60% D 50% // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : p p p p t t t t t t t t h h h Câu 28: Cho sơhđồ phản ứng sau: C8H14O4 + NaOH → X1 + X2 + H2O X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O Phát biểu sau đúng? A Các chất X2, X3, X4 có mạch cacbon không phân nhánh B Nhiệt độ sôi X2 cao axit axetic C Dung dịch X4 làm quỳ tím chuyển màu hồng D Nhiệt độ nóng chảy X3 cao X1 Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn 20,3 gam hỗn hợp Al Zn khí O2 dư thu 27,9 gam hỗn hợp oxit Thể tích khí O2 (đktc) tham gia phản ứng A 6,72 lít B 7,84 lít C 10,64 lít D 5,32 lít Câu 30: Cho 3,205 gam hỗn hợp X dạng bột gồm Al Fe tác dụng với 250 ml dung dịch Cu(NO 3)2 a M, sau phản ứng lọc rửa kết tủa thu dung dịch Y (gồm muối) 4,320 gam chất rắn Z Thêm Y vào dung dịch NaOH dư thu kết tủa T Nung kết tủa T không khí nhiệt độ cao thu 0,8 gam chất rắn Giá trị a A 0,125 B 0,100 C 0,235 D 0,13 Câu 31: Hỗn hợp A gồm X, Y (MX < MY) hai este đơn chức có chung gốc axit Đun nóng m gam A với 400 ml dung dịch KOH 1M dư thu dung dịch B (m – 12,6) gam hỗn hợp gồm anđehit no, đơn chức, đồng đẳng có tỉ khối so với H2 26,2 Cô cạn dung dịch B thu (m + 6,68) gam chất rắn khan Phần trăm theo khối lượng X A Tổng đài tư vấn: 1900 6933 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam A 30,37% B 45,55% C 36,44% D 54,66% Câu 32 Để thuỷ phân 2,22 gam este đơn chức X cần 15ml dung dịch NaOH 2M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 2,46 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X A CH3COOCH2CH3 B HCOOCH2CH3 C CH3COOCH3 D CH3COOCH2CH2CH3 Câu 33: Từ 16,2 xenlulozơ điều chế xenlulozơ trinitrat Khối lượng xenlulozơ trinitrat thu (biết hiệu suất qua trình 80%) A 29,700 B 23,760 C 37,125 D 78,3 Câu 34: Hòa tan hoàn toàn 25,15 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, ZnO, Al2O3 500ml dung dịch HCl 2M vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu muối khan có khối lượng A 43,65 gam B 52,65 gam C 60,65 gam D 44,65 gam Câu 35: Hỗn hợp Y gồm aminoaxit (phân tử chất chứa nhóm NH2 nhóm COOH) Đốt cháy hoàn toàn m gam Y thu 0,56 gam N2 Nếu cho m gam Y tác dụng vừa đủ với a gam dung dịch HCl 20% Giá trị a A 3,65 B 0,73 C 7,30 D 14,6 Câu 36: Hỗn hợp X gồm peptit A mạch hở có công thức CxHyN6O7 hợp chất B có công thức phân tử C3H7NO2 Lấy 0,045 mol X tác dụng vừa đủ với 120 ml dung dịch NaOH 1M thu sản phẩm dung dịch gồm ancol metylic a mol muối glyxin, b mol muối alanin Nếu đốt cháy hoàn toàn 11,32 gam hỗn hợp X lượng oxi vừa đủ thu N2 24,44 gam hỗn hợp CO2 H2O Tỉ số a:b A 2,0 B 3,0 C 1,0 D 0,5 // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : p p p p t t t t t t t t h h h Thể h kim K-Ba tác dụng với nước dư thu dung dịch X 0,448 lít H2 (đktc) Câu 37: Cho mẫu hợp tích dung dịch axit H2SO4 0,5M cần dùng để trung hòa hết X A 10 ml B 20 ml C 40 ml D 80 ml Câu 38: Thực phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm m gam Al oxit sắt FexOy (trong điều kiện không khí) thu 9,93 gam chất rắn Y Hòa tan Y dung dịch NaOH dư thấy có 1,008 lít khí thoát (đktc) Mặt khác, hòa tan ½ lượng Y dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thấy có 2,016 lít khí SO2 thoát (đktc) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 2,970 B 1,890 C 2,780 D 2,295 Câu 39: Trộn 100 ml dung dịch A gồm (KHCO3 1M K2CO3 1M) vào 200ml dung dịch B gồm (NaHCO3 0,5M Na2CO3 0,5M)thu dung dịch C Nhỏ từ từ V ml dung dịch D gồm (H2SO4 1M HCl 2M) vào dung dịch C thu 4,48 lít CO2 (đktc) dung dịch E Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch E thu m gam kết tủa Giá trị V m A 200 46,6 B 100 62,7 C 100 23,3 D 200 62,7 Câu 40: Thổi khí CO qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng Sau phản ứng thu m1 gam chất rắn Y gồm chất Hoà tan hết chất rắn Y dung dịch HNO3 dư thu 0,672 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO NO2 (biết d X/H  61 ) dung dịch Z Cô cạn dung dịch Z thu m1 + 5,26 gam muối khan Giá trị m A 2,4 gam B 4,8 gam Tổng đài tư vấn: 1900 6933 C 2,0 gam D 2,16 gam - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Loại câu hỏi Chuyên đề Cấp độ Tổng Lý thuyết Bài tập Nhớ 1.Đại cương kim loại Câu 1, 12 Câu 30 2.Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm hợp chất 3 Câu 5, 8, 19 Câu 29, 37, 38 Sắt, Cu số kim loại nhóm B hợp chất Câu 4, 6, 11, 13 Câu 25, 40 // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich Este, lipit Hiểu Câu 15 Vận dụng // ee v v i i r r ccDD o o H H h 27, icichCâu 3 Câu 21 Câu 2, h h T T // 23 31, 32 m m o o c c k ooCâuk 10 Câu 16, Câu 35, o o b Amin, amino axit, protein, b e cce a a f f peptit 24 36 ww w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : Câu 26, Cacbohidrat 2 p p t t t t h hhtttptp h 33 Tổng hợp hoá học vô Polime, vật liệu polime Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu 10 Phân biệt chất, hóa học vấn đề KT-XH-MT Tổng (câu) 24 Câu 3, Câu 18 Câu 34, 39 Câu 22 Câu 20 Câu 7, 17 Câu 28 Câu 9, 14 16 14 10 16 40 Giáo viên: Lê Đăng Khương Nguồn: Tổng đài tư vấn: 1900 6933 Hocmai.vn - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive ... dụng v i đồng(II) sunfat D Bạc tác dụng v i đồng(II) sunfat Câu 20: Tên thay axit glutamic A Axit -aminoglutaric B Axit 2-aminopentanoic C Axit 2-aminohexanđioic D Axit 2-aminopentanđioic / //... Kim lo i kiềm 51 Lý thuyết kim lo i kiềm hợp chất x 52 Dạng kim lo i kiềm tác dụng v i nước/axit 53 Lý thuyết kim lo i kiềm thổ hợp chất // e e v v i i r r lo i 55cDD Kim c o o hHH56 kiềm, kim... B i tập 1.Đ i cương kim lo i 2.Kim lo i kiềm, kim lo i kiềm thổ, nhôm hợp chất Sắt, đồng, crom - số kim lo i nhóm B hợp chất 3 Polime, vật liệu polime Tổng hợp n i dung kiến thức hoá học hữu 10
- Xem thêm -

Xem thêm: HDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn hóa 2017 hocmai, HDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn hóa 2017 hocmai, HDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn hóa 2017 hocmai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay