HDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn lịch sử 2017 hocmai

75 125 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 13:30

Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 01 ĐỀ SỐ 01 Giáo viên: LÊ THỊ THU HƢƠNG Đây đề thi tự luyện số 01 thuộc khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Ban Khoa học xã hội – Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) website Hocmai.vn Để sử dụng hiệu quả, Bạn nên tự làm trước câu hỏi đề, sau xem giảng để đối chiếu đáp án Chúc Bạn thành công! NHÓM CÂU HỎI NHẬN BIẾT Câu Vấn đề quốc gia Mông Cổ Hội nghị Ianta định nào? A Liên Xô vào giúp đỡ nhân dân Mông Cổ sau Chiến tranh kết thúc / / nguyên trạng Mông Cổ // e e B Giữ e e v v v v i i i i r r DDC.r Mông Cổ thuộc ảnh hưởng Trung Quốc DDr c c c c o o o o hHH D Mông Cổ thuộc phạm vi ảnh hưởng phương hTây hhHH c c i i hcich h /T/T m m o o Câu Hội nghị định giao cho quân c minh vào giải giáp lực lượng phát xít c.Đồng k k o o o Đông Dương năm 1945? bbo e e c c a A Hội nghị Ianta ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / B Hội nghị Pốtxđam ss: : ss: : p p p p t t t t t t t t h h h C Hội nghịhXan Phranxixcô D.Hội nghị Băng Đung Câu Sau Chiến tranh giới thứ hai, nhân dân Liên Xô bắt tay khôi phục kinh tế xây dựng chủ nghĩa xã hội hoàn cảnh A nước Đồng minh phe chống phát xít ủng hộ B bị thiệt hại nặng nề người chiến tranh nhiều khó khăn khác C giàu lên nhờ thành thu sau Chiến tranh giới thứ hai D nước hệ thống xã hội chủ nghĩa giúp đỡ Câu Sau Chiến tranh giới thứ hai , quan hệ Đồng minh Liên Xô Mĩ thay đổi nào? A Từ đối đầu chuyển sang đối thoại B Từ Đồng minh chống phát xít sang đối đầu đến tình trạng Chiến tranh lạnh C Từ đối đấu chuyển sang hợp tác lĩnh vực kinh tế - khoa học kĩ thuật D Từ đối đầu chuyển sang hợp tác lĩnh vực chinh phục vũ trụ Câu Đặc điểm lớn cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày gì? A Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp B Máy móc thay cho lao động thủ công C Xuất phát từ ngành công nghiệp nhẹ D Xuất phát từ ngành công nghiệp nặng Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 1- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 01 Câu Anbe Xaro tác giả vạch sách Đông Dương sau Chiến tranh giới thứ nhất? A Bắt lính B Khai thác thuộc địa lần thứ C Khai thác thuộc địa lần thứ hai D "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" Câu Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên? A Nguyễn Ái Quốc đọc Luận cương Lênin B Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai C Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp D Nguyễn Ái Quốc lập Hội liên hiệp thuộc địa Pari Câu Mặt trận phản đế Đông Dương thành lập thay cho Mặt trận trước đó? / / phản đề đồng minh Đông Dương // e e e e v v A Hội v v i i i i r r DDB.r Mặt trận thống nhân dân phản đế Đông Dương ooccDDr c c o o hHH hhHH c c i i h hcich h C Mặt trận thống dân tộc phản đế Đông Dương /T/T m m o o D Mặt trận Dân chủ Đông Dương .c.c k k o o o o đánh dấu tín hiệu nào? bbđược Câu Toàn quốc kháng chiến chốngcPháp e e c a f.fanhà máy điện Yên Phụ phá máy, Hà Nội điện w A Tối ngày 19-12, công nhân w w wwww w w w w w / / / / / / / / : vào thành phố B Pháo đài Láng ss:bắn ss: : p p p p t t t t t t t t h h h C Đài pháth truyền Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến sáng 20-12-1946 D Pháp đánh úp trụ sở Nam Bộ Câu 10 Trong kháng chiến chống Pháp, tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc sinh" thể chiến đấu diễn đâu? A Đà Nẵng B Huế C Sài Gòn D Hà Nội Câu 11 Sự kiện sách ngoại giao ta đuổi hết 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc nước? A Ta nhường cho tay sai Trung Hoa Dân quốc 70 ghế Quốc hội B Ta nhận cung cấp phần lương thực, thực phẩm cho Trung Hoa Dân quốc C Ta nhận tiêu tiền Quan kim, Quốc tệ Trung Hoa Dân quốc D Ta ký với Pháp Hiệp định Sơ ngày 6-3-1946 Câu 12 Chiến dịch kháng chiến chống Pháp ta chủ động phản công địch? A Chiến dịch Việt Bắc - thu đông 1947 B Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 C Cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 1953 -1954 D Chiến dịch Điện Biên Phủ Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 2- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 01 Câu 13 Sau Hiệp định Giơ nevơ năm 1954 Đông Dương, nhiệm vụ cách mạng mà miền Bắc thực gì? A Cách mạng dân tộc B Cách mạng dân chủ C Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân D Cách mạng xã hội chủ nghĩa Câu 14 Trọng tâm đường lối Đổi Đảng ta Đại hội VI (12-1986) A đổi trị B đổi kinh tế C đổi tư tưởng D đổi văn hóa NHÓM CÂU HỎI THÔNG HIỂU / // / e e e e v v Câu 15 Trật tự hai cực, hai phe xác lập từ nào? v v i i i i r r r DD DDr c c c c A Khi Mĩ thức phát động Chiến tranh lạnh o o o o hHH B Khi Mĩ thành lập khối quân NATO hhHH c c i i h hcich h /T /TSEV m m C Khi Liên Xô thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế o o c Vácsava .c.ước k k o D Khi Liên Xô thành lập xong tổ chức Hiệp o o bbo Nam Á sau Chiến tranh giới thứ hai e e c c Câu 16 Biến đổi lớn các.fnước Đông a fakiểu wwdân A đánh bại chủ nghĩa thực w wwww w w w w w / / / / / / / / : gia nhập tổ chức Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á tptpss: : ss: B tất tnước p p t t t t h h thuộc địa, lệ thuộc đấu tranh trở thành quốc gia độchhtlập C từ thân phận D đánh bại chủ nghĩa thực dân kiểu Câu 17 Cường học thư xã gì? xuất đâu năm 20 kỷ XX? A Là nhà xuất tiến bộ, Sài Gòn B Là nhà xuất tiến bộ, Hà Nội C Là nhà xuất tiến bộ, Huế D Là nhà sách lớn Hà Nội Câu 18 Hình thức đấu tranh thời kì tiền khởi nghĩa chủ yếu gì? A Đấu tranh trị B Đấu tranh báo chí C Đấu tranh nghị trường D Khởi nghĩa phần kết hợp đấu tranh du kích Câu 19 Thời "ngàn năm có " xuất nước ta khoảng thời gian nào? A Từ phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước quân Đồng minh nhảy vào Đông Dương B Từ Nhật đảo Pháp đến trước Nhật đầu hàng Đồng minh C Từ Nhật đảo Pháp đến trước quân Đồng minh nhảy vào Đông Dương D Từ phe Đồng minh chuyển sang phản công khắp mặt trận Câu 20 Trong kháng chiến chống Pháp, chiến dịch ta chủ động công chiến dịch nào? A Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 B Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 3- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 01 C Chiến dịch Hòa Bình đông - xuân 1951 -1952 D Cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 1953 -1954 Câu 21 Kế hoạch quân Pháp đề vòng 18 tháng với mong muốn giành lấy thắng lợi định? A Kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" B Kế hoạch Rơve C Kế hoạch Đờ Lát Tátxinhi D Kế hoạch Nava Câu 22 Ngày 26 -11-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: "Nếu thực dân Pháp tiếp tục chiến tranh xâm lược nhân dân Việt Nam tiếp tục chiến tranh quốc đến thắng lợi cuối Nhưng phủ Pháp rút học chiến tranh năm nay, muốn đến đình chiến Việt Nam cách thương lượng giải vấn đề Việt Nam theo lối hòa bình nhân dân Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa sẵn sàng tiếp ý muốn đó" / // / e e e e v v v v i i i i Đoạn trích nói lên điều gì? r r DDr DDr c c c c o o o o A Quyết tâm chống Pháp đến nhân dân Việt Nam hHH B Việt Nam chống Pháp đến cùng, không chấp nhận hhHHphán c c i i h đàm hcich h /T/T m m o C Việt Nam muốn Pháp ký Hiệp định.đình chiến để kết thúc chiến tranh o c.c k k o D Thiện chí muốn hòa bình Việt oNam oo tâm đấu tranh đến thắng lợi cuối b b e e c c chấm dứt thời kì ổn định tạm thời chế độ thực dân Câu 23 Phong trào miền Nam f.afađã w w wwmở thời kì khủng hoảng chế độ Sài Gòn? wwww Mĩ miền /Nam, w w w w / / / / / / / ss: : chiến dịch "tố cộng, diệt cộng" ss: : A Phong tràottchống p p p p t t t t t t h h h B Phong tràohđấu tranh tăng ni phật tử C Phong trào "Đồng khởi" D Phong trào đấu tranh "đội quân tóc dài" Câu 24 Cho kiện: Chiến thắng "Ấp Bắc" Chiến thắng Vạn Tường Chiến thắng Phước Long Hãy xếp kiện theo thứ tự thời gian A 1,2,3 B 2,3,1 C 3,2,1 D 3,1,2 NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG THẤP Câu 25 So với châu Á châu Phi, điểm khác biệt mục tiêu đấu tranh của nước Mĩ Latinh A chống địa chủ B chống tư sản C chống Mĩ D chống chế độ độc tài thân Mĩ Câu26 Yếu tố khiến Mĩ tự cho quyền lãnh đạo giới sau Chiến tranh giới thứ hai kết thúc? A Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 4- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 01 B Mĩ chủ nợ lớn giới C Mĩ có vũ khí nguyên tử D Mĩ giàu giới độc quyền vũ khí nguyên tử Câu 27 Hệ quan trọng cách mạng khoa học - công nghệ mang yếu tố quốc tế A ô nhiễm môi trường B sống an toàn C chênh lệch giàu - nghèo D giới diễn xu toàn cầu hóa Câu 28 Tội ác chế độ Khơ me đỏ chấm dứt Campuchia, xung đột kéo dài thập kỉ phe phái Campuchia giải nhờ kiện A giúp đỡ quân tình nguyện Việt Nam B tòa án Quốc tế Lahay xét xử tội ác chiến tranh thủ lĩnh phái Khơ me đỏ C Chiến tranh lạnh chấm dứt, giải xung đột biện pháp/hòa bình / / / e e e e v v iv định ASEAN yêu cầu Campuchia phải chấm dứt nộiDchiến D rirquyết ririv D D D c c c c o Tổ chức có vai trò quan trọng việc tổ chức quần o đấu tranh Cách HHochúng hhHHoCâu29 h h c c c c i i i mạng tháng Tám? h T/Thh / m m A Công hội c.coo k k o B Nông hội ooo b b e e c C Mặt trận phản đế Đông Dương .f.afac w w ww wwww D Mặt trận Việt Minh w w w w / / / / / / / / slõis: :trong Cương lĩnh Chính trị Đảng gì? ss: : Câu 30 Tư tưởngtcốt p p p p t t t t t t t h h h A ruộng đất h cho dân cày B đoàn kết với dân tộc bị áp C độc lập tự D hợp tổ chức cộng sản Câu 31 Kháng chiến - kiến quốc mục tiêu đề thời kì nào? A Thời kì kháng chiến chống Pháp B Thời kì kháng chiến chống Mĩ C.Thời kì miền Bắc xây dựng CNXH D.Thời kì đất nước vừa thống Câu 32 "Con đường chết" giặc Pháp thất bại Pháp đâu, chiến dịch nào? A Tại Đường số 4, chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 B Tại Đường số 4, chiến dịch Biên Giới thu - đông 1950 C Tại Đường số 6, chiến dịch Hòa Bình đông - xuân 1951 -1952 D Tại sông Lô, chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 Câu 33 " Chúng ta hy sinh tất định không chịu nước, không chịu làm nô lệ " Đây đoạn trích văn kiện nào? A Cuốn sách "Kháng chiến định thắng lợi" Trường Chinh B "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" Chủ tịch Hồ Chí Minh C Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào nước D Chỉ thị Toàn dân kháng chiến Ban Thường vụ Trung ương Đảng Câu 34 Âm mưu "đánh nhanh, thắng nhanh" thực dân Pháp bước đầu bị thất bại đâu? Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 5- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 01 A Cuộc kháng chiến nhân dân Nam Bộ B Cuộc chiến đấu đô thị bắc vĩ tuyến 16 C Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 D Chiến dịch Biên Giới thu - đông 1950 Câu 35 Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, nội dung hiệp định bị nước Pháp Mĩ vi phạm? A Vấn đề tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực B Vấn đề ngừng bắn, trao trả tù binh C Vấn đề thống toàn vẹn lãnh thổ D Vấn đề công việc nội ba nước Đông Dương bị can thiệp Câu 36 Cách mạng miền Nam từ khởi nghĩa phần phát triển lên chiến tranh cách mạng từ nào? A Từ Mĩ áp dụng chiến tranh phía miền Nam B Từ/khi Mĩ áp dụng chiến lược Chiến tranh cục // / e e e e v v v v i i i i C Từ sau phong trào "Đồng khởi" r r DDr DDr c c c c o o o o D Từ Mĩ áp dụng chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" hHH hhHH c c i i h hcich h NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG T/T CAO / m m oo Việt Nam 1945 -1954 biểu Câu 37 Cuộc kháng chiến chống Pháp nhân c.dân c k k o ooo b b e e c A âm mưu xâm lược thực dân ac .f.afkiểu w w ww wwww B Chiến tranh//lạnh w w w w / / / / / / : :: C hiểu lầm tpss:Pháp Việt Nam thttpgiữa thttptpss h h D mưu đồ muốn làm bá chủ giới Câu 38 Nhân tố hàng đầu chi phối trị giới quan hệ quốc tế phần lớn nửa sau kỉ XX A tranh chấp lãnh thổ B xung đột tôn giáo C vấn đề thuộc địa D đặc trưng hai cực - hai phe Câu 39 "Ngày hôm thực định khó khăn đời mình" (Trích "Tổng tập hồi kí" Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp) Đây định quan trọng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhằm A chuyển từ "đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc" B chuyển từ "đánh chắc, tiến chắc" sang "đánh nhanh, thắng nhanh" C chuyển từ "đánh nhanh" sang đánh "thần tốc" D chuyển từ "đánh chắc, tiến chắc" sang đánh "bất ngờ, táo bạo, thắng" Câu 40 Công đổi trị Việt Nam có khác với công cải tổ Liên Xô trước đó? A không chấp nhận đa nguyên, đa đảng B xây dựng kinh tế thị trường, định hướng XHCN C ban hành quyền tự dân chủ D muộn so với Liên Xô Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 6- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 01 MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Đề thi số 01 Mức độ câu hỏi (*) Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng số câu Nhận biết STT Đơn vị kiến thức Sự hình thành trật tự giới Câu 1, Câu 15 sau Chiến tranh giới thứ hai Liên Xô nước Đông Âu (1945 Câu -1991), Liên bang Nga (1991 -2000) / / / / e e e Mĩ La-tinh sau CTTG thứ vive irvivPhi, i25 Câu 16 Câu 3DrÁ, r r D D D c c c c HHooCâu 26 hhHHoo4 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) h h c c c c i i i h h h /T/T Câu 4mm Câu 28 Câu 38 Quan hệ quốc tế (1945 - 2000) o o c c kk Cách mạng khoa học - công nghệ vàooo o b eeb Câu Câu 27 xu toàn cầu hóa c c a a f f –w 1930) Câu 6,7 Câu 17 Câu 30 ww Lịch sử Việt Nam (1919 www wwww w w / / / / / / / / :: :: Câu 18, thttptpss thttptpss h h Câu 19 Câu 29 Lịch sử Việt Nam (1930 – 1945) Câu 9,10, Câu 20, Câu 31, Câu 37, 11, 12 21, 22 32, 33, 34 39 13 Lịch sử Việt Nam (1945 – 1954) Câu 23, Câu 35, Câu13 24 36 10 Lịch sử Việt Nam (1954 – 1975) Câu 14 Câu 40 11 Lịch sử Việt Nam(1975 - 2000) Tổng 14 10 12 40 GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN LÊ THỊ THU HƢƠNG Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 7- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 02 ĐỀ SỐ 02 Giáo viên: LÊ THỊ THU HƢƠNG Đây đề thi tự luyện số 02 thuộc khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Ban Khoa học xã hội – Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) website Hocmai.vn Để sử dụng hiệu quả, Bạn nên tự làm trước câu hỏi đề, sau xem giảng để đối chiếu đáp án Chúc Bạn thành công! NHÓM CÂU HỎI NHẬN BIẾT Câu Đâu vấn đề cấp bách khiến nước nòng cốt phe Đồng minh triệu tập Hội nghị Ianta? / / chóng đánh bại hoàn toàn nước phát xít // e e A.rNhanh e e v v v v i i i i r r D DDr DTổ c c c c B chức lại trật tự giới sau chiến tranh o o o o hHH hHH cichtranh i h hcich C Bàn việc sử dụng vũ khí nguyên tử để kết thúc/Tchiến h /T m m o o D Phân chia thành thắng lợi sau chiến c.ctranh kết thúc k k o o o o trì hòa bình, an ninh giới Câu 2: Cơ quan giữ vai trò trọng yếu bbviệc e e c c a A Đại hội đồng ww.f.fa w wwww w w B Hội đồng Bảo an.:/://w w w / / / / / ss: : s C Hội đồng h quản thttptpsthác hhtttptp D Tòa án quốc tế Câu 3: Sự kiện đánh dấu độc quyền vũ khí nguyên tử Mĩ bị phá vỡ? A Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử B Liên Xô sản xuất tầu ngầm hạt nhân phóng tên lửa tầm xa C Liên Xô Mĩ ký với Hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân D Liên Xô sản xuất đầu đạn hạt nhân Câu 4: Sau Chiến tranh lạnh chấm dứt, nước điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào A phát triển văn hóa B phát triển kinh tế C phát triển vũ khí hạt nhân D phát triển lĩnh vực phần mềm Câu 5: Giai đoạn hai cách mạng khoa học - kĩ thuật gọi A cách mạng công nghệ B cách mạng công nghiệp C cách mạng chất xám D cách mạng xanh Câu 6: Sự kiện thu hút tới 14 vạn người Sài Gòn tham gia vào năm 1926? A Đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu B Phong trào "chấn hưng nội hóa, trừ ngoại hóa" C Đám tang Phan Châu Trinh D Cuộc đấu tranh công nhân Ba Son Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 1- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 02 Câu 7: Tên gọi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu xuất từ kiện nào? A Nguyễn Tất Thành tham gia Đảng Xã hội Pháp B Bản yêu sách nhân dân An Nam gửi đến Hội nghị Vécxai C Nguyễn Tất Thành tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp D Bút danh Người viết báo Pháp Câu 8: Mặt trận thống dân tộc phản đế Đông Dương định thành lập từ A Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 năm 1939 B Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng năm 1936 C Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng năm 1941 D Hội nghị Quân cách mạng Bắc Kì Câu : Sau Cách mạng tháng Tám nạn đói diễn nước ta A hậu chiến tranh B hạn hán // // e e e e v v v v i i i i C hậu sách vơ vét Pháp Nhật trước với lũ lụt, r r r r hạn hán D D D D c c c c o D ruộng đất nằm tay địa chủ HHoo hhHHoCâu h h c c c c i i i 10: Việc bầu Hội đồng nhân dân cấp vào năm /1946 h T/Thhđược tiến hành m m A Bắc Bộ c.coo k k o B Bắc Bộ Trung Bộ ooo b b e e c C Nam Bộ .f.afac w w w wwww w D ba miền Bắc - Trung -w Nam w w w / / / / / / / / ss:- :Pháp tháng -1946 khiến Đảng ta định chọn đường ss: : Câu 11: Hiệp ướctHoa p p p p t t t t t t t h h h Trung Hoa Dân quốc h A thỏa hiệp với B cầm súng kháng chiến chống Pháp C "Hòa để tiến" D nhân nhượng với yêu sách Pháp Câu 12: Chiến dịch ta bẻ gãy "hai gọng kìm" thực dân Pháp? A Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 B Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 C Chiến dịch Hòa Bình đông - xuân 1951 -1952 D Chiến dịch Tây Bắc thu - đông 1952 Câu 13: "Phong trào hòa bình" bắt đầu bùng lên đâu? A Huế B Bến Tre C Sài Gòn D Đà Nẵng Câu 14: Công đổi Đảng thức bắt đầu A từ sau Đại hội V Đảng B từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI C sau Liên Xô nước Đông Âu sụp đổ D sau Hội nghị lần thứ 24 Đảng NHÓM CÂU HỎI THÔNG HIỂU Câu 15: Hiện Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc có nước ủy viên không thường trực? Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 2- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 02 A nước B 10 nước C 15 nước D nước Câu 16: Lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Ấn Độ giai cấp nào? A Giai cấp vô sản B Giai cấp tư sản dân tộc C Liên minh giai cấp vô sản tư sản D Liên minh công nhân nông dân Câu 17: Các đấu tranh nửa đầu thập kỉ 20 kỷ XX thất bại A chưa liên minh với công dân B chưa có đảng lãnh đạo C mang tính tự phát D thực dân Pháp đàn áp / // / e e e e v v v v i i i i Câu 18: Đội du kích thành lập Cao trào kháng Nhật cứu nước? r r DDr DDr c c c c o o o o A Du kích Bắc Sơn hHH hhHH c c i i h hcich B Du kích Ba Tơ h /T/T m m o C Du kích sông Thao o c.c k k o o D Du kích Hồng Hà o bbo e e c c a Câu 19 : Một số địa phương Cách f.fa mạng tháng Tám giành quyền sớm nước ww w w ww ww w w w w / / / / / / / / : : : : s khởi nghĩa Đảng sớm A nhận tlệnh ttptpsTổng tttptpss h h h h B thấm nhuần Chỉ thị "Nhật - Pháp bắn hành động chúng ta" C có lực lượng quân mạnh D có phong trào Việt Minh phát triển Câu 20 :Thắng lợi ta khai thông đường liên lạc nước ta với nước XHCN? A Chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947 B.Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 C Chiến thắng đèo Bông Lau D Chiến thắng sông Lô Câu 21: Kế hoạch thực dân Pháp đưa chiến tranh xâm lược Pháp Đông Dương lên quy mô lớn? A Kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh B Kế hoạch Rơve C Kế hoạch Đờ Lát Tátxinhi D Kế hoạch Nava Câu 22: Âm mưu Mĩ đông - xuân 1953 -1954 A viện trợ quân cho Pháp B viện trợ quân kinh tế cho Pháp C thông qua viện trợ, ép Pháp phải kéo dài, mở rộng chiến tranh chuẩn bị thay Pháp D viện trợ quân cho Pháp để phân chia thành thắng lợi sau kết thúc chiến tranh Câu 23: Phong trào ''Đồng khởi" diễn khu vực nào? A Các thành phố lớn miền Nam B Hầu hết vùng nông thôn miền Nam Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 3- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 09 D giới hòa bình, chiến tranh Câu 6: Việt Nam Quốc dân Đảng thành lập, hạt nhân A Cộng sản Đoàn B Nam đồng thư xã C Cường học thư xã D Quan hải tùng thư Câu 7: Hội nghị Đảng Hội nghị cuối Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì? A Hội nghị tháng 10-1930 B Hội nghị tháng 7-1936 C Hội nghị tháng 11-1939 D Hội nghị tháng -1941 Câu 8: Khi Chiến tranh giới thứ hai bùng nổ, Pháp Đông Dương thi hành sách / /tế huy" // e e e e v v A.r"Kinh v v i i i i r r D DDr Dchính c c c c o o o o B sách "Chia để trị" hHH hHH hcich C sách "Dùng người Việt đánh người Việt" /T/Thhicich oomm c c D sách "Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" k ook o o b b Câu 9: Sau Cách mạng tháng Tám thành công, vụ mùa năm 1945 nhân dân miền Bắc bị e e c c a a f f ww nạn đói hoành hành, lý w wwww w w w w w / / / / / / / / A hậu nạn sđói ss: : s: : đầu năm 1945 vỡ đê, hạn hán p p p p t t t t t t t t h h h toàn lương thực cho lực lượng Đồng minh h B phải cung cấp C toàn ruộng đất nằm tay địa chủ phản động toàn thóc gạo phải đưa vào miền Nam để chống Pháp Câu 10: Cho kiện: Tổng tuyển cử bầu Quốc hội lần lịch sử Bản Hiến pháp thông qua Vệ quốc đoàn đổi thành Quân đội Quốc gia Việt Nam Hãy xếp kiện theo thứ tự thời gian A 1,2,3 B 2,3,1 C 3,2,1 D 1,3,2 Câu 11: Kế hoạch thực dân Pháp bắt đầu có dính líu trực tiếp Mĩ vào chiến tranh xâm lược Đông Dương bị ta chủ động đánh bại? A Kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh đầu năm 1947 B Kế hoạch Rơve C Kế hoạch Nava D Kế hoạch Đờ Lát Tátxinhi Câu 12: Cho kiện: Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 2- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 09 Đại hội Đảng lần thứ II Thành lập Liên minh nhân dân Việt - Miên – Lào Mĩ ký với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt - Mĩ Hãy xếp kiện theo thứ tự thời gian A 1,2,3 B 2,3,1 C 3,2,1 D 1,3,2 Câu 13: "Ngoài đường bạo lực cách mạng, nhân dân miền Nam đường khác" Đây định Đảng tại: A hội nghị lần thứ 15 (1-1959) B hội nghị Toàn quốc Đảng (8-1945) / / tháng 11-1939 // e e e e v v C.rhội nghị v v i i i i r r D DDr Dhội c c c c o o o o D nghị (5-1941) hHH hhHH cQuốc c i i h hcich Câu 14: Lần thứ hai lịch sử, nhân dân ta tiến hành/T/bầu h hội phạm vi nước T m m o o vào năm nào? c.c k k o o o bbo A 1945 e e c c a ww.f.fa B 1975 w wwww w w w w w / / / / / / / / C 1976 ss: : ss: : p p p p t t t t t t t t h h h h D 1954 NHÓM CÂU HỎI THÔNG HIỂU Câu 15: Trong tổ chức đây, tổ chức không thuộc Liên Hợp quốc? A UNICEF B UNPA C WTO D WHO Câu 16: Cho cụm từ: kinh tế, văn hóa, xã hội hòa bình toàn vẹn lãnh thổ nguyên tắc Đoạn trích: "Hiệp ước Bali xác định quan hệ nước: tôn trọng độc lập, chủ quyền, ; không can thiệp vào công việc nội nhau; không sử dụng vũ lực đe dọa dùng vũ lực nhau; giải tranh chấp biện pháp ; hợp tác phát triển có hiệu lĩnh vực " Hãy điền cụm từ cho vào đoạn trích cho phù hợp A 1,2,3,4 B 4,3,2,1 Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 3- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 09 C 3,2,1,4 D 4,2,3,1 Câu 17: Đâu cải cách lớn kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh giới thứ hai? A Thủ tiêu chế độ tập trung kinh tế, giải tán "Daibatxư" B Cải cách ruộng đất C Dân chủ hóa lao động D Quân hóa công nghiệp Câu 18: Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nhằm tổ chức lãnh đạo quần chúng đoàn kết chống A đế quốc Pháp B đế quốc chủ nghĩa Pháp tay sai để tự cứu lấy / /kiến đem lại ruộng đất cho nông dân // e e e e v v C.rphong v v i i i i r r D DDr Dchống c c c c o o o o D đế quốc Pháp phong kiến hHH hhHH c c i i h hcich Câu 19: Ngày 12 tháng năm 1930 diễn kiện /gì? h T/T m m o o c đến Nam A Diễn biểu tình nông dânktừ c.Bắc k o o o o hợp đấu tranh bbphối B Lần công nhân nông dân e e c c a f.fatình ww.biểu C Toàn nông dân nước w wwww w w w w w / / / / / / / / D Cuộc biểu tìnhpp khổng ss: : lồ nông dân huyện Hưng Nguyên - Nghệ An lôi cuốntthàng ss: : p p t t t t t t h h h nghìn ngườihtham gia Câu 20: Vì số địa phương Nghệ An - Hà Tĩnh lại thành lập quyền cách mạng phong trào 1930 -1931? A Do quyền địch nơi suy yếu, tan rã, Đảng kịp thời lãnh đạo nhân dân lập quyền Xô viết B Do địa hình phù hợp C Do nông dân địa phương có tinh thần cách mạng cao D Do địa phương có nhiều cán cách mạng hoạt động bí mật Câu 21: Những địa phương miền Bắc bị thực dân Pháp khiêu khích đầu tiên? A Hà Nội B Hải Phòng Lạng Sơn C Thái Nguyên D Hải Dương Câu 22: Những viết Tống Bí thư Trường Chinh thời gian từ 1946 đến 1947, sau in thành tác phẩm A Những vấn đề dân cày B Kháng chiến định thắng lợi C Vừa đường kể chuyện D Hà Nội mùa Đông 1946 Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 4- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 09 Câu 23: Nhiệm vụ miền Bắc sau Hiệp định Pari năm 1973 gì? A Khắc phục hậu chiến tranh B Khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục chi viện cho miền Nam C Chi viện cho chiến trường miền Nam D Tăng gia sản xuất, chi viện cho miền Nam Câu 24: Chi viện miền Bắc cho miền Nam thời gian từ năm 1973 đến đầu năm 1975 yêu cầu phục vụ Tổng tiến công Xuân 1975 A xây dựng vùng giải phóng, chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp quản sau chiến tranh kết thúc B xây dựng vùng giải phóng C chuẩn bị nguồn cán đưa sang Lào Campuchia / /chóng ngăn chặn âm mưu Mĩ tay sai // e e e e v v D.rnhanh v v i i i i r DDr DDr c c c c o o o o NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG THẤP hHH hhHH c c i i h hcich Câu 25: Cho kiện sau: h /T/T m m o o c lập Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa c.thành k k o o o o cải cách - mở cửa bbcuộc Trung Quốc bắt đầu khởi xướngccông e e c a fa giao với Việt Nam .f.ngoại ww Trung Quốc thiết lập quan hệ w wwww w w w w w / / / / / / / / : thứ tự thời gian Hãy xếp kiện ss: theo ss: : p p p p t t t t t t t t h h h h A 1,2,3 B 2,3,1 C 3,2,1 D 1,3,2 Câu 26: Các yếu tố bên mà Nhật Bản tận dụng tốt để phát triển "thần kỳ" A Mĩ cho vay vốn B nguồn viện trợ Mĩ, chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam C quân hóa kinh tế để bán vũ khí cho nước D Mĩ Tây Âu viện trợ cho Nhật Bản sau Chiến tranh giới thứ hai Câu 27: Cuộc "cách mạng xanh" nông nghiệp khởi đầu nước nào? A Ấn Độ B Mĩ C Cuba D Thái lan Câu 28: Tôn Hội liên hiệp dân tộc bị áp Á Đông gì? A Liên lạc với dân tộc bị áp để làm cách mạng đánh đổ đế quốc B Liên lạc giai cấp công nhân châu Á C Liên lạc với giai cấp Đông Nam Á D Liên lạc với dân tộc bị áp Đông Nam Á Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 5- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 09 Câu 29: Địa bàn diễn đấu tranh quần chúng nhân dân đòi dân sinh, dân chủ phong trào 1936-1939 chủ yếu A thành thị B nông thôn C miền núi D thành thị khu trung tâm công nghiệp Câu 30: Qua đấu tranh, phong trào dân chủ 1936 -1939 rèn luyện cho cách mạng đội quân trị hùng hậu gồm A toàn giai cấp công nhân B toàn thể giai cấp nông dân C nhiều giai cấp, tầng lớp đấu tranh cho mục tiêu dân chủ D gồm công nhân nông dân / / Trung Hoa Dân quốc đầu năm 1946 thỏa thuận với // e e e e v v Câu 31: Pháp v v i i i i r r r D DDr DHiệp c c c c o o o o A ước Hoa Pháp hHH hhHH c c i i h hcich B Hiệp ước Nam Kinh h /T/T m m o o C Hiệp ước không xâm phạm lẫn kk c.c o o o bbo D Hiệp ước Bính Tuất e e c c a ww.f.fa Câu 32: Cho kiện: ww wwww w w w w / / / / / / / / Pháp ký với Việt p Nam ss: :Hiệp định Sơ ss: : p p p t t t t t t t t h h h Pháp ký Tạm ước 14-9 h Hồ Chí Minh sang Pháp gây hấn Lạng Sơn, Hải Phòng Hãy xếp kiện theo thứ tự thời gian A 1,2,3 B 2,3,1 C 3,2,1 D 2,1,3 Câu 33: Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi làm thất bại âm mưu Mĩ? A Kéo dài, mở rộng quốc tế hóa chiến tranh xâm lược Đông Dương B Giúp Pháp chuyển bại thành thắng C Làm bá chủ thể giới D Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc Đông Nam Á Câu 34: Quyền dân tộc mà Pháp phải công nhận ba nước Đông Dương ghi Hiệp định Giơnevơ A độc lập, chủ quyền B độc lập, chủ quyền, thống C độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ D độc lập thống Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 6- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 09 Câu 35: Hiệp định Pari năm 1973 chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình Việt Nam ký kết sau kiện định nào? A Cuộc tiến công chiến lược 1972 quân đội ta vào Quảng Trị B Cuộc tập kích B52 Mĩ miền Bắc bị thất bại C Cuộc đấu tranh nhân dân yêu chuộng hòa bình giới bùng nổ D Phong trào phản chiến Mĩ lên cao Câu 36: Sự kiện ta đánh cho "Mĩ cút", tạo điều kiện để nhân dân ta tiến lên đánh cho "Ngụy nhào"? A Trận "Điện Biên Phủ không" B Mĩ phải ký Hiệp định Pari năm 1973 C Mĩ tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc D Mĩ chịu đến bàn Hội nghị Pari // // e e e e v v NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO v v i i i i r r r DD DDr c c c c o o o o Câu 37: Tình hình căng thẳng châu Âu giảm rõ rệt sau kiện nào? hHH hhHH c c i i h hcich A Hai cường quốc Xô - Mĩ thỏa thuận việc hạn chế h /T/Tvũ khí chiến lược m m o o B CHDC Đức CHLB Đức ký Hiệp địnhkvề c.cnhững sở quan hệ Đông Đức k o o o bbo Tây Đức Bon e e c c a fa 33 nước châu Âu với Mĩ Canađa .f.giữa wký C Định ước Henxinki w w wwww w w w w w / / / / / / / / D Mĩ Liên Xôpp tuyên ss: : bố chấm dứt chiến tranh lạnh ss: : p p t t t t t t t t h h h sát Câu 38: Sau ngàyhĐộc lập, hàng vạn niên hăng hái tham gia đoàn quân "Nam tiến" cánh kháng chiến nhân dân A Nam Trung Bộ B Đông Nam Bộ C Nam Bộ Nam Trung Bộ D Trung Trung Bộ Nam Bộ Câu 39: Thắng lợi ta làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava mưu đồ Pháp Mĩ ? A Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 B Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 -1954 C Chiến thắng Điện Biên Phủ D Thắng lợi bàn hội nghị Giơnevơ Câu 40: Sau kiện nào, nước ta thức gọi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? A Cách mạng Tháng tám thành công B Miền Bắc giải phóng C Hiến Pháp nước ta xuất D Kết kì họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 7- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 09 MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Đề thi số 09 Mức độ câu hỏi (*) Thông Vận dụng hiểu thấp Vận dụng Tổng số cao câu Nhận biết Đơn vị kiến thức Sự hình thành trật tự giới sau Chiến tranh giới thứ hai Câu 1, Câu 15 Liên Xô nước Đông Âu (1945 -1991), Liên bang Nga (1991 -2000) Câu Á, Phi, Mĩ La-tinh sau CTTG thứ Câu 25 Mĩ, Tây Âu, Câu 16 Câu 26 / /Nhật Bản (1945 - 2000) // e e e e v v v v i i i i r r DDhệr quốc tế (1945 - 2000) DDr Câu 37 Quan Câu Câu 17 c c c c o o o o H H H H h icichh h hcich Cách mạng khoa học - công nghệ h T T // m xu toàn cầu hóa Câu coo Câu 27 m c k o6ok Câu 18 Câu 28 Lịch sử Việt Nam (1919 – 1930) Câu o o b b e e c Câu 19, Câu 29, Câu f.afac w w w wwww w w Lịch sử Việt Nam (1930:/–://w 1945) Câu 7, 20 30 w w / / / / / :: ss tttptpss Câu 9,10, Câu 21, Câu 31, 32, Câu 38,hh hhtttptp Lịch sử Việt Nam (1945 – 1954) 11, 12 22 33, 34 39 12 Câu 23, Lịch sử Việt Nam (1954 – 1975) Câu13 24 Câu 35, 36 Lịch sử Việt Nam(1975 - 2000) Câu 14 Câu 40 14 10 12 40 GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN LÊ THỊ THU HƢƠNG Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 8- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 10 ĐỀ SỐ 10 Giáo viên: LÊ THỊ THU HƢƠNG Đây đề thi tự luyện số 10 thuộc khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Ban Khoa học xã hội – Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) website Hocmai.vn Để sử dụng hiệu quả, Bạn nên tự làm trước câu hỏi đề, sau xem giảng để đối chiếu đáp án Chúc Bạn thành công! NHÓM CÂU HỎI NHẬN BIẾT Câu 1: Theo quy định Hội nghị Ianta, Nam Á thuộc ảnh hưởng A Mĩ B phương Tây /Xô // / e e C.rLiên e e v v v v i i i i r r D DDr DAnh, c c c c D Pháp Mĩ o o o o hHH hđây, hHH nước châu Âu không c c i i sau h hcich Câu 2: Theo quy định Hội nghị Ianta, nước h /T/T m m o o chịu ảnh hưởng Liên Xô? c.c k k o o o A Ba Lan bbo e e c c a B Phần Lan ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / C Bungari ss: : ss: : p p p p t t t t t t t t h h h D Hunggari h Câu 3: Dưới thời Tổng thống B.Enxin, nước Nga đứng trước thách thức nào? A Đói thiên tai B Phong trào ly khai phân biệt chủng tộc C Thất nghiệp đồng Rúp giá D Không ổn định trị xung đột sắc tộc Câu 4: Sự kiện đánh dấu Chiến tranh lạnh bao trùm giới A tổng thống Mĩ đọc diễn văn quốc hội tháng 3-1947 B Mĩ viện trợ cho Tây Âu thông qua kế hoạch Macsan C hai khối quân NATO Vacsava hình thành xong D phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, chiến tranh giới thứ hai kết thúc Câu 5: Trong tổ chức sau, tổ chức đời xu toàn cầu hóa? A Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) B Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) C Khối quân Bắc Đại Tây Dương (NATO) D Tổ chức Hiệp ước Vacsava Câu 6: Cuộc đấu tranh sau diễn vào đầu năm 20 kỷ XX khiến thực dân Pháp phải nhượng ? A Bản Yêu sách nhân dân An Nam Hội nghị Vécxai Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 1- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 10 B Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp xóa án tử hình nhà yêu nước Phan Bội Châu C Phong trào "tẩy chay tư sản Hoa Kiều" D Phong trào "chấn hưng nội hóa", "bài trừ ngoại hóa" Câu 7: Trong năm 1936 -1939, hình thức đấu tranh xuất hiện, A bãi công B biểu tình C bãi khóa D đấu tranh nghị trường Câu 8: Mặt trận đóng vai trò thu hút quần chúng đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ phong trào cách mạng 1936 -1939? A Mặt trận Phản đế Đông Dương /trận // / Dân chủ Đông Dương e e e e v v B.rMặt v v i i i i r r D DDr DMặt c c c c o o o o C trận Việt Minh hHH hhHH c c i i h hcich D Mặt trận Liên Việt h /T/T m m o o Câu 9: Đâu địa điểm mà Pháp đưa 6c.ctiểu đoàn động từ đồng Bắc Bộ lên k k o o o bbo tăng cường để canh giữ? e e c c a ww.f.fa A Tây Nguyên w wwww w w w w w / / / / / / / / B Luông Phabang svàs: :Mường Sài Lào ss: : p p p p t t t t t t t t h h h h C Điện Biên Phủ D Xênô Lào Câu 10: Cho kiện: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chỉ thị toàn dân kháng chiến Kháng chiến định thắng lợi Hãy xếp theo thứ tự thời gian kiện A 1,2,3 B 2,3,1 C 3,2,1 D 2,1,3 Câu 11: Những chiến dịch cho thấy ta giữ vững chủ động chiến lược chiến trường chính? A Chiến dịch Trung du Hà Nam Ninh B Chiến dịch Đường số 18 Trung du C Chiến dịch Hà Nam Ninh Trung du D Chiến dịch Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào Câu 12: Nơi tập trung 2/3 số quân có hầm huy Pháp Điện Biên Phủ xây dựng Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 2- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 10 A điểm Him Lam B Trung tâm Mường Thanh C Độc Lập Bản Kéo D phân khu Hồng Cúm Câu 13: Cuộc đấu tranh hòa bình, giữ gìn phát triển lực lượng cách mạng miền Nam diễn thời gian nào? A Từ năm 1954 đến năm 1957 B Từ năm 1954 đến năm 1959 C Từ năm 1954 đến năm 1956 D Từ năm 1954 đến năm 1961 Câu 14: Con đường phát triển hợp với quy luật cách mạng nước ta gì? A Độc lập, thống gắn với quân chủ lập lập hiến /lập, // / thống gắn với chủ nghĩa xã hội e e e e v v B.rĐộc v v i i i i r r D DDr DĐộc c c c c o o o o C lập, thống gắn với tư chủ nghĩa hHH hhHH c c i i h hcich D Độc lập, thống gắn với trung lập h /T/T m m o o NHÓM CÂUkHỎI c.c THÔNG HIỂU k o o o bbosau trở thành vấn đề tranh cãi Liên Xô Câu 15: Nội dung Hội nghị Ianta e e c c a ww.f.fa (Nga) với Nhật Bản? w wwww w w w w w / / / / / / / / A Trả lại cho Liên sXô ss: : s: : miền Nam đảo Xakharin p p p p t t t t t t t t h h h Xô miền Nam đảo Xakharin đảo xung quanh h B Trả lại cho Liên C Khôi phục việc Liên Xô thuê cảng Lữ Thuận làm hải quân D Liên Xô chiếm đảo thuộc quần đảo Curin Câu 16: Cho kiện Hiệp hội nước Đông Nam Á thành lập ASEAN kết nạp thành viên thứ Các nước ASEAN kí Hiệp ước thân thiện hợp tác Đông Nam Á Lào trở thành quan sát viên ASEAN Hãy xếp kiện theo thứ tự thời gian A 1,2,3,4 B 4,3,2,1 C 1,3,4,2 D 4,2,3,1 Câu 17: Nội dung sau không nằm mục tiêu chiến lược toàn cầu Mĩ đề sau Chiến tranh giới thứ hai? A Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân cộng sản quốc tế, phong trào chống chiến tranh, hòa bình dân chủ giới B Ngăn chặn tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội giới C Khống chế chi phối nước tư đồng minh phụ thuộc Mĩ Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 3- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 10 D Điều chỉnh quan hệ với nước xã hội chủ nghĩa giới Câu18: Trong Cương lĩnh trị Đảng xác định phận phú nông, trung, tiểu địa chủ cần A tiêu diệt tận gốc rễ B lôi kéo trung lập C tịch thu hết ruộng đất, đưa cải tạo D kẻ thù cần đánh đổ Câu 19: Văn kiện Đảng xác định lực lượng cách mạng có giai cấp công nhân nông dân? A Cương lĩnh Chính trị Đảng B Luận cương Đảng tháng 10 -1930 C Nghị Đảng Hội nghị tháng 11-1939 / // / Đảng Hội nghị (5-1941) e e e e v v D.rNghị v v i i i i r r DD D Dr sản Đông Dương c c c c o o o o Câu 20: Vì Quốc tế Cộng sản cuối năm 1931 công nhận Đảng Cộng hHH hHH hcich phân độc lập trực thuộc Quốc tế Cộng sản? /T/Thhicich oomm c c A Vì số lượng đảng viên đông k ook o o b b B Vì thực tốt nhiệm vụ mà Quốc tế Cộng sản giao cho e e c c a a f f w C Vì lãnh đạo nhân dân Đông w Dương làm nên phong trào cách mạng 1930 -1931 wwwww w w w w ///w / với Quốc tế Cộng sản /:/động / / : : : D Vì đăng kýphoạt s s s s ttp hành động quay lại xâm lược thực dân Pháp miềnhNam, hhttmưu htttptp Đảng Câu 21: Trước âm Chính phủ có chủ trương gì? A Trông cậy vào giúp đỡ Liên Xô B Đàm phán với Pháp, nhường cho Pháp số quyền lợi để chúng không mở rộng phạm vi chiếm đóng C Hợp tác với quân Đồng minh để ngăn chặn âm mưu Pháp D Quyết tâm lãnh đạo kháng chiến, kêu gọi nhân dân nước chi viện cho Nam Bộ Nam Trung Bộ Câu 22: Sự kiện trực tiếp dẫn đến bùng nổ kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp? A Thực dân Pháp đánh úp trụ sở Nam Bộ B Thực dân Pháp gây hấn Hải Phòng, Lạng Sơn C Vụ thảm sát phố Hàng Bún - Hà Nội D Pháp gửi tối hậu thư cho Chính phủ ta đòi ta giải tán lực lượng tự vệ giao quyền kiểm soát Hà Nội cho Pháp Câu 23: Ý không phản ánh thắng lợi Tổng tiến công dậy Xuân 1968? A Làm lung lay ý chí xâm lược quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố "phi Mĩ hóa" chiến tranh xâm lược B Chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 4- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 10 C Chấp nhận đến bàn đàm phán Pari D Ta đánh cho "Mĩ cút", tạo điều kiện tiến lên đánh cho "Ngụy nhào" Câu 24: Sau Hiệp định Pari ký kết, miền Bắc thực nghĩa vụ hậu viện cho chiến trường sau đây? A Miền Nam Việt Nam Lào B Miền Nam Việt Nam Camphuchia C Miền Nam Việt Nam Lào, Campuchia D Nam Bộ Nam Trung Bộ Việt Nam NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG THẤP Câu 25: Hình thức đấu tranh biến Mĩ Latinh thành "Lục địa bùng cháy" ? A Khởi nghĩa nông dân B Bãi công công nhân /tranh // / nghị trường e e e e v v C.rĐấu v v i i i i r r D DDr DĐấu c c c c o o o o D tranh vũ trang hHH hhHH ciÂu c i h hcich Câu 26: Yếu tố lý giúp nước/T/Tây h phát triển kinh tế nhanh T m m o o năm 1950 -1973? c.c k k o o o bbo để tăng suất lao động, nâng cao chất lượng, A Áp dụng thành tựu khoa học - ckĩc thuật e e a ww.f.fa hạ giá thành sản phẩm.ww wwww w w w w / / / / / / / / : : lớn quản lí,điều tiết thúc đẩy kinh tế B Nhà nước có vai sstrò ss: : p p p p t t t t t t t t h h h yếu tố từ bên hợp tác có hiệu khuôn khổ hCộng đồng C Tận dụng tốt châu Âu D Chi phí cho quốc phòng thấp, nhờ có Mĩ gánh vác nên có điều kiện tập trung ngân sách phát triển kinh tế Câu 27: Trong biểu sau, biểu biểu xu toàn cầu hóa? A Sự phát triển nhanh chóng quan hệ thương mại quốc tế B Sự phát triển tác động to lớn công ti xuyên quốc gia C Sự sáp nhập hợp công ti thành tập đoàn lớn D Tích cực tham gia vào tổ chức quốc tế lớn giới - Liên hợp quốc Câu 28: Đâu lý khiến phong trào đấu tranh tiểu tư sản năm 1919 - 1925 bị thất bại? A Chưa có giai cấp lãnh đạo, tự phát B Thực dân Pháp mạnh C Chưa kết hợp hình thức đấu tranh D Chưa quần chúng ủng hộ Câu 29: Lực lượng vũ trang phôi thai quân đội nhân dân Việt Nam A Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân B Việt Nam giải phóng quân Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 5- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 10 C Du kích Bắc Sơn D Cứu quốc quân Câu 30: Lực lượng đóng vai trò chủ yếu Tổng khởi tháng Tám năm 1945? A Lực lượng vũ trang B Giai cấp công nhân C Lực lượng trị quần chúng D Giai cấp nông dân Câu 31: Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp ký Tạm ước 14 -9 -1946 nhằm mục đích gì? A Tìm cách nhân nhượng với Pháp Pháp mạnh B Tạm nhường cho Pháp số quyền lợi để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho hai dân tộc C Tranh thủ người Pháp ủng hộ Việt Nam /cắt // / phần đất Nam Bộ cho Pháp e e e e v v D.rTạm v v i i i i r r DD Dthu Dr- đông 1950 gì? c c c c o o o o Câu 32: Khó khăn lớn trước ta bước vào chiến dịch Biên giới hHH hhHH c c i i h hcich A Lực lượng ta yếu h /T/T m m o o B Ta chưa có nước đặt quan hệ ngoại k giao .c.c k o o o bĐông bo Dương C Mĩ can thiệp vào chiến tranh e e c c a fa mở rộng ww.fđược D Căn địa cách mạng w chưa wwww w w w w w / / / / / / / / : gương sáng tinh thần yêu nước, Đảng tổ tchức Câu 33: Để động viên, ss:nêu ss: : p p p p t t t t t t t h h h sĩ thi đua cán gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất, tuyên hdương A đại hội chiến anh hùng tiêu biểu B phong tặng danh hiệu anh hùng cho chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang C tặng ruộng đất cho gia đình anh hùng tiêu biểu D trao tặng phần quà lớn cho gia đình anh hùng Câu 34: Nava định xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn điểm mạnh Đông Dương từ nào? A Khi sang Việt Nam (7-5-1953) B Vào tháng 12-1953 C Vào tháng 1-1954 D Vào tháng -1954 Câu 35: Để thực chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh", Mĩ A tăng quân viễn chinh Mĩ B rút dần quân Mĩ quân đồng minh Mĩ nước C rút quân đồng minh Mĩ, tăng cường quân viễn chinh Mĩ D tăng cường đưa quân đồng minh vào Đông Dương Câu 36: Sau Hiệp định Pari, so sánh tương quan lực lượng chiến trường miền Nam nào? A Có lợi cho quân đội Sài Gòn Mĩ tăng viện, bất lợi cho ta Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 6- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 10 B Không có lợi cho ta, vùng tự bị thu hẹp C Không có lợi cho ta đội tập kết Bắc D Có lợi cho ta, Mĩ rút gần hết can thiệp trở lại Mĩ hạn chế NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO Câu 37: Ngay sau Chiến tranh lạnh, hòa bình giới củng cố nhiều khu vực xung đột đẫm máu, chủ yếu A xung đột tôn giáo, sắc tộc tranh chấp lãnh thổ B can thiệp nước lớn C dậy lực phản động nước D đời sống nhân dân cực khổ, trình độ dân trí thấp Câu 38: Trong kháng chiến chống Pháp, Việt Nam nhận công nhận giúp đỡ quốc tế từ sau kiện nào? / /Cộng sản Việt Nam đời // e e e e v v A.rĐảng v v i i i i r r D DDr DCách c c c c o o o o B mạng tháng Tám thành công năm 1945 hHH hhHH c c i i h hcich C Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chủ tịch /Hồ h T/TChí Minh m m o o c.c bố sẵn sàng đặt quan hệ với nước D Ngày 14 -1 -1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên k k o o o bđãbođộng viên văn nghệ sĩ tham gia vào Câu 39: Trong giai đoạn 1951 -1953,cc tae e a ww.f.fa kháng chiến, theo tinh thần: ww wwww w w w w / / / / / / / / : hóa, văn hóa hóa kháng chiến" A "Kháng chiếnphóa ss: văn ss: : p p p t t t t t t t t h h h tiếng bom" h B "Tiếng hát át C "Văn hóa hóa kháng chiến" D "khoa học, dân tộc đại chúng" Câu 40: Sau năm thực công đổi (1986-1990), đâu khó khăn, yếu cần khắc phục? A Nền kinh tế cân đối lớn, hiệu kinh tế thấp, chưa có tích lũy nội B Chế độ tiền lương bất hợp lí, đời sống số phận nhân dân bị giảm sút C Sự nghiệp văn hóa có mặt tiếp tục xuốnng cấp, tình trạng tham nhũng, hối lộ, dân chủ chưa giải D Tình trạng đói phổ biến, nước ta chưa có gạo để xuất MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Đề thi số 10 Mức độ câu hỏi (*) Thông Nhận biết hiểu Đơn vị kiến thức Sự hình thành trật tự giới sau Chiến tranh giới thứ hai Câu 1, Liên Xô nước Đông Âu (1945 Câu Hocmai.vn Vận thấp Câu 15 Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 dụng Vận dụng Tổng số cao câu - Trang | 7- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) -1991), Liên bang Nga (1991 -2000) Á, Phi, Mĩ La-tinh sau CTTG thứ Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) Quan hệ quốc tế (1945 - 2000) Câu Cách mạng khoa học - công nghệ xu toàn cầu hóa Câu Lịch sử Việt Nam (1919 – 1930) Câu Lịch sử Việt Nam (1930 – 1945) Lịch sử Việt Nam (1945 – 1954) e/ / irvViệt ive Nam (1954 – 1975) Lịch sử r D D oLịch occ sử Việt Nam(1975 - 2000) H H h h cc hi Đề số 10 Câu 16 Câu 17 Câu 37 Câu 27 Câu 18 Câu 28 Câu 19, Câu 29, Câu Câu 7, 20 30 Câu 9,10, Câu 21, Câu 31, 32, Câu 38, 11, 12 22 33, 34 39 Câu 23, // e e v v i i Câu13 24 Câu 35, 36 r DDr c c o o Câu 14 Câu 40 hhHH c c i i h h /T/T 12 14 10mm c.coo k k o ooo b b e e c f.afac w w ww w w / / / / : : ss hhtttptp Hocmai.vn Câu 25 Câu 26 12 40 GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN wwww w w / / / / LÊ THỊ THU HƢƠNG ss: : hhtttptp Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 8- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive ... nghĩa xã h i" ? A Đ i h i IV (1976) B Đ i h i V (1982) C Đ i h i VI (1986) D Đ i h i VII (1991) // // e e e e v v NHÓM CÂU H I THÔNG HIỂU v v i i i i r r r r DD DDtrong c c c c Câu 15: Sự kiện đánh... Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN- I: Khoa học xã h i Môn Lịch sử (Cô Lê Thị Thu Hương) Đề số 01 MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Đề thi số 01 Mức độ câu h i (*) Thông hiểu Vận... trọng chiến thắng Biên gi i thu -đông 1950 ? A Gi i phóng vùng biên gi i từ Cao Bằng Đình Lập B Là chiến dịch quân đ i ta giành thắng l i C Chứng minh vững địa Việt Bắc Hocmai. vn Tổng đ i tư vấn:
- Xem thêm -

Xem thêm: HDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn lịch sử 2017 hocmai, HDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn lịch sử 2017 hocmai, HDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn lịch sử 2017 hocmai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay