HDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn GDCD 2017 hocmai

73 133 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 13:30

Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 01 ĐỀ SỐ 01 Giáo viên: TRẦN VĂN NĂNG Đâ đề thi t luy n s 01 thuộc khóa học Luy n thi Qu c gia PEN-I: Ban Khoa học xã hội – Môn Giáo d c công dân (Thầy Trần V n ng) w it xem giảng đ đ i chiế đ n c i n Đ s d ng hi u quả, Bạn nên t n trư c câu hỏi tr ng đề, Chúc Bạn thành công! NHÓM CÂU HỎI NHẬN BIẾT Câu Nội dung đặc trưng pháp luật? A Có tính quy phạm phổ biến B Có tính quyền bắt buộc chung C Có tính chặt chẽ mặt hình thức D Có tính đạo chung Câu l ật là: t ng c c n ản ng đ n c cc n àn t c i n ng l ật điề l ật c t tr ng t c tế đ i ng t ng c c tắc c ng n nư c n àn đư c ả đả t c i n ng ền l c n nư c t ng c c tắc đư c n t àn t điề i n c t củ t ng đ ương Câu Tuổi kết hôn củ công ân t đ nh pháp luật : A N t đủ16 tuổi, nam t đủ 18 tuổi B N t đủ 20 tuổi, nam t đủ 22 tuổi C N t đủ 18, nam t đủ 20 trở lên D N t đủ 22 tuổi, nam t đủ 24 tuổi Câu n đẳng tr ng in n đư c hi u công ân có quyền A t l a chọn hình thức tổ chức kinh doanh đ ng í in n t ngành nghề C kinh doanh mặt hàng bán chạy D kinh doanh mặt hàng theo sở thích cá nhân Câu Đâ ông ải nội ng n đẳng tr ng l động ? n đẳng vi c th c hi n quyền l động n đẳng giao kết h đồng l động n đẳng gi l động n l động n n đẳng vi c s d ng l động Câu Các dân tộc qu c gi đề đư c n nư c pháp luật A tôn trọng bảo v B tôn trọng tạ điều ki n phát tri n Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 1- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 01 C bảo v phát tri n D tôn trọng, bảo v tạ điều ki n phát tri n Câu Các tôn giáo Vi t có quyền hoạt động tôn giáo khuôn khổ pháp luật; đề n đẳng trư c pháp luật; nh ng nơi t t tín ngưỡng, tôn gi đư c pháp luật bảo hộ Đâ c ín ền n đẳng tín ngưỡng đức tin C s ùng đạo D tôn giáo Câu àn i nà i đâ i ạm quyền b t khả xâm phạm thân th công dân? A C ý đ n ngư i gâ t ương tíc B B đặt điều x u bạn bè C Chiế đ ạt tài sản củ ngư i khác D T ý bắt ngư i nghi ng phạm tội Câu T ý vào chỗ củ ngư i khác vi phạm A quyền b t khả xâm phạm thân th B quyền b t khả xâm phạm chỗ C quyền t ngôn luận D quyền bả đảm bí mật t tín, n thoại, n tín Câu 10 T ý bóc mở t củ ngư i khác vi phạm A quyền b t khả xâm phạm thân th B quyền b t khả xâm phạm chỗ C quyền t ngôn luận D quyền bả đảm bí mật t tín, n thoại, n tín Câu 11 Hiến nư c t đ n ngư i có độ tuổi i đâ có ền bầu c ứng c n đại bi u nhân dân? A Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu c ứng c B Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu c C đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng c đủ 20 tuổi trở lên n đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu c ứng c D Đủ 20 tuổi trở lên có quyền ứng c bầu c Câu 12 Quyền học tập củ công ân đư c th hi n nội ng nà i đâ ? A Mọi công ân đề đư c s ng tr ng ôi trư ng thuận l i B Mọi công ân có quyền ưởng th thành t n ó C Mọi công ân đề đư c t nghiên cứu khoa học D Mọi công ân có quyền học tập không hạn chế Câu 13 Nội ng nà i đâ t hi n quyền sáng tạo công dân? A Mọi công ân có quyền sáng tạo Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 2- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 01 B Chỉ nh ng ngư i l động trí óc m i có quyền sáng tạo C Chỉ nhà khoa học m i có quyền sáng tạo D Nh ng ngư i đ ê ọc m i có quyền sáng tạo Câu 14 Quyền đư c phát tri n cuả công ân ng ĩ A công ân có quyền học tập b t ngành nghề B công ân có quyền t tìm tòi, nghiên cứu khoa học C công ân có quyền thoải mái hoạt động t ng ngày D công ân có quyền khuyến khích, bồi ưỡng đ phát tri n tài n ng Câu 15 Công dân có quyền t l a chọn mặt hàng hình thức kinh doanh, nội dung quyền nà i đâ ? A Q ền tư in n B Q ền công ng i C Q ền ng tạ D Q ền ọc tậ Câu 16 V n ản pháp luật nà i đâ đ nh qu c phòng, an ninh? A Luật g ĩ quân s B Luật Bảo v đê điều C Luật Bảo v ôi trư ng D Luật Di sản n ó NHÓM CÂU HỎI THÔNG HIỂU Câu 17 Quá trình hoạt động có m c đíc , c c c đ nh pháp luật c ộc s ng, trở thành nh ng hành vi h p pháp cá nhân,tổ chức A s d ng pháp luật B tuân thủ pháp luật C áp d ng pháp luật D th c hi n pháp luật Câu18 Trách nhi lý ng ĩ mà cá nhân, tổ chức phải gánh ch u hậu b t l i hành vi vi phạm pháp luật gây ? A Cá nhân, tổ chức gư i khác n D Xã hội Câu 19 Trách nhi m hình s thuộc độ tuổi nà đâ ? A T đủ 18 tuổi đến B T đủ 14 tuổi đến C T đủ 16 tuổi đến D T đủ 12 tuổi đến Hocmai.vn tội phạm r t ngiêm trọng c ý đư c áp d ng v i công dân i 20 tuổi i 16 tuổi i 18 tuổi i 14 tuổi Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 3- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 01 Câu 20 àn i nà đâ i ạm quyền b t khả xâm phạm thân th công dân? A Bắt ngư i chứng Đ n ngư i gâ t ương tíc Đ ọa giết ngư i D Vô tình gây tai nạn chết ngư i Câu 21 Thảo luận bi u v n đề trọng đại i nư c tổ chức trưng cầu ý dân thuộc quyền nà i đâ ? A Quyền bầu c B Quyền bầu c ứng c C Quyền khiếu nại, t cáo D Quyền tham gia quản lí n nư c xã hội Câu 22 Chủ th có quyền giải khiếu nại t cáo theo Luật khiếu nại t cáo A n, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền B n có t ẩm quyền C Tổ chức có thẩm quyền D Cá nhân có thẩm quyền Câu 23 Nh ng trư ng h p phát tri n s m trí tu có quyền đư c học trư c tuổi, học t l Điều th hi n quyền công dân ? A Quyền phát tri n B Quyền sáng tạo C Quyền học tập D Quyền dân chủ Câu 24 n có tr c n i m bả đảm quyền học tập, sáng tạo phát tri n công dân A Bộ Giáo d c Đà tạo B Bộ Khoa học Công ngh nư c D C c Sở h u trí tu NHÓM CÂU HỎI VÂNH DỤNG THẤP Câu 25 Tậ đ àn Viễn t ông Q ân đội Viettel nh ng doanh nghi àng đầu n nư c, àng n n ng i p chủ động đóng ạn c c ng ĩ thuế đ i v i nhà nư c Tr ng trư ng h nà Vi tt l A s d ng pháp luật B tuân thủ pháp luật C thi hành pháp luật D áp d ng pháp luật Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 4- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 01 Câu 26 Hi n Ban tiế ân Tr ng ương (tr sở s Ngô Thì Nhậ , Đông, Nội) có trách nhi m giải c c đơn t iếu nại, t cáo nhân dân nư c Tr ng trư ng h p ban tiế ân Tr ng ương A s d ng pháp luật B tuân thủ pháp luật C thi hành pháp luật D áp d ng pháp luật Câu 27 Ông l i ô tô t đèn đỏ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng Ông B phải ch u trách nhi m pháp luật A hình s B hành C dân s D kỉ luật Câu 28 Đ giao kết h đồng l động, ch A cần c n vào nguyên tắc nà A T giác, trách nhi m, tận tâm B Dân chủ, công b ng, tiến C T do, t nguy n, n đẳng D Tích c c, chủ động, t i đâ ? Câu 29 Một nh ng nội dung n đẳng th c hi n quyền l động ngư i có quyền l a chọn A th i gian làm vi c theo ý mu n chủ quan B vi c làm phù h p v i khả n ng mà không b phân bi t đ i x C vi c làm theo sở thích điều ki n làm vi c theo nhu cầu Câu 30 gư i chồng n đ t (tài sản chung hai v chồng) mà không bàn bạc v i v gư i chồng i ạm quyền n đẳng quan h A tài sản B tình cảm C nhân thân gi đ n Câu 31 Nghi ng ông A l y cắp tiền mình, ông B trai t ý vào nhà ông A khám xét Hành vi xâm phạ đến quyền nà i đâ ? A Quyền đư c pháp luật bảo hộ nhân phẩm danh d công dân B Quyền đư c đảm bảo bí mật đ i tư công dân C Quyền nhân thân công dân D Quyền b t khả xâm phạm chỗ công dân Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 5- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 01 Câu 32 Và n đê , n n ông X ân n trộm Ông Xuân bắt đư c, trói gi lại n đ tra hỏi Đến sáng hôm sau, ông Xuân m i dẫn n đến công an xã Hỏi ông Xuân vi phạm vào quyền g i đâ công dân? A Quyền đư c pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh d B Quyền nhân thân công dân C Quyền b t khả xâm phạm thân th công dân D Quyền b t khả xâm phạm tinh thần công dân Câu 33 Đ i tư ng Luy n v a b tòa kết n 18 t ng tù n ưng c ưởng án treo tội đ n ngư i gâ t ương tíc L n ông đư c đư n c ầu c Vi c ông đư c bầu c Luy n thuộc trư ng h nà i đâ A gư i đ ng tạm giam B gư i m t n ng l c hành vi dân s C gư i đ ng c p hành hình phạt tù D gư i đ ng tư c quyền bầu c theo án, đ nh tòa án có hi u l c pháp lí Câu 34 Ch đến công ti sau nghỉ chế độ thai sản t đ nh pháp luật t đư c gi đ c công ti cho biết: ch ch m dứt h đồng l động Đ bảo v quyền l i mình, ch N nên A t c công ti đơn ương c m dứt h đồng l động B khiếu nại đơn ương c m dứt h đồng l động C buộc công ti bồi t ng thi t hại theo h p đồng l động D buộc công ti bồi t ng làm theo h đồng l động Câu 35 Hi n nay, s bạn học sinh THPT tham gia kỳ thi Intel Isef qu c gia qu c tế đạt đư c s giải t ưởng l n Khi bạn t gi c c t i đó, n trư ng, sở giáo d c đà tạo, giáo d c đà tạ tạo nh ng điều ki n thuận l i nh t đ bạn đạt kết cao Vi c giú đỡ học sinh tạo cho em quyền A i c B phát tri n l động D sáng tạo Câu 36 Nhà máy T sản xu t giầy xu t khẩ â ng h th ng kết c u hạ tầng thu gom x lý ch t thải theo tiêu chuẩn ôi trư ng T t c hi n nội ng ản nà i đâ pháp luật s phát tri n bền v ng củ đ t nư c ? A t tri n in tế B Ph t tri n c c lĩn c ã ội C ả ôi trư ng D ả đả c òng n nin NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 6- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 01 Câu 37 n đủ 18 tuổi tr ng đ t bầu c đại bi u Qu c hội Hội đồng nhân dân c p lần thứ 14 ngà 22 t ng n 2016 n t c hi n quyền công dân củ n bầu c Vi c làm anh A A s d ng pháp luật B tuân thủ pháp luật C thi hành pháp luật D áp d ng pháp luật Câu 38 Nội ng nà i đâ t hi n n đẳng trách nhi m pháp lý ? A ồng có ền đ n B ẹ đư c ền c n ng ỉ ọc C T ầ gi đư c ạt ọc in D t đèn đỏ , cản t gi t ông ạt n n Câu 39 n ông n trộm xe máy Ông B bắt đư c A Nếu ông B, em l a chọn cách ứng x nà đâ c ù pv i đ nh pháp luật? A Đ n c ột trận t B Gi lại tr ả , t ng ên n ân t C ẫn giải lên công n ã đ lý D Gi lại, gọi gi đ n ng tiền đến c ộc t Câu 40 L Đ 19 t ổi, bạn đư c tham gia bầu c lần Khi nhận phiếu hai bạn đ ng lúng túng c iết bầu bác A tổ bầu c bảo hai bạn đư iếu bầu c đ bác y bầ giú L Đ đư iếu bầu cho bác A bầu giúp Vi c i phạm nguyên tắc bầu c nà i đâ ? A ổ t ông B Tr c tiế C n đẳng D ỏ iế ín Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 7- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 01 MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Đề thi s 01 Mức độ nhận thức Chủ đề Bài 1: Pháp luật đ i s ng Nhận biết Vân d ng cao Tổng Câu 1, Bài 2: Th c hi n pháp luật Bài 3: ông ân n đẳng trư c pháp luật Bài 4: Quyền n đẳng công dân s lĩn v c củ đ i s ng xã hội Câu 3,4,5 Bài 5: Quyền n đẳng gi a dân tộc tôn giáo Câu 6,7 Bài 6: Công dân v i quyền t ản Câu 8, 9,10 Bài 7: Công dân v i quyền dân chủ Câu 11 Bài 8: Pháp luật v i s phát tri n công dân Câu 12, 13,14 Bài 9: Pháp luật v i s phát tri n đ t nư c Câu 15, 16 Tổng cộng Thông hi u Vận d ng Th p 16 Câu 17 Câu 25,26 Câu 37 Câu 18, 19 Câu 27 Câu 38 Câu 28,29,30 Câu 20 Câu 31,32 Câu 21,22 Câu 33, 34 Câu 23,24 Câu 39 Câu 40 Câu 35 Câu 36 12 40 GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN TRẦN VĂN NĂNG Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 8- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 02 ĐỀ SỐ 02 Giáo viên: TRẦN VĂN NĂNG Đây đ thi t luyện s 02 thuộc khóa học Luyện thi Qu c gia PEN-I: Ban Khoa học xã hội – Môn Giáo d c công dân (Thầy Trần V n N ng) website Hoc ai.vn Đ s d ng hiệu quả, Bạn nên t nh trước câu hỏi đ , sau xem giảng đ đ i chi u đ p n Chúc Bạn thành công! NHÓM CÂU HỎI NHẬN BIẾT Câu 1: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức ban hành? A Đảng Cộng sản Việt Nam B Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam C Tổ chức Công đoàn D Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Câu 2: A Hệ th ng c c v n ngh đ nh c c c p ban hành th c Nh ng uật u uật c th th c t đ i s ng C Hệ th ng c c quy t c s x chung nhà nước ban hànhvà đư c bảo đả th c b ng quy n c nhà nước Hệ th ng c c quy t c s x đư c h nh thành theo u iện c th t ng đ a phương Câu 3: Theo quy đ nh pháp luật, v , chồng có quy n nghĩa v ngang việc l a chọn nơi cư trú th s b nh đẳng A quan hệ nhân thân B quan hệ tài sản C quan hệ gia đ nh D quan hệ huy t th ng Câu 4: nh đẳng hôn nhân đư c hi u A v , chồng có quy n ngang nghĩa v khác B v , chồng có nhi u nghĩa v ngang quy n khác C v , chồng có quy n nghĩa v ngang tùy vào t ng trư ng h p D v , chồng có quy n nghĩa v ngang trư ng h p Câu 5: Nội dung quy n b nh đẳng ao động? A nh đẳng giao k t h p đồng ao động nh đẳng th c h p đồng ao động C nh đẳng gi a ao động na ao động n nh đẳng t chủ đ ng í inh doanh Câu 6: Nhà nước pháp luật tôn trọng, bảo vệ tạo u kiện phát tri n đ dân tộc đảm bảo quy n A b nh đẳng B t quy t C t D tôn trọng Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 1- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 02 Câu 7: Nguyên t c tôn trọng hàng đầu h p t c, giao ưu gi a dân tộc A bên có l i B b nh đẳng C đoàn t gi a dân tộc D tôn trọng l i ích dân tộc thi u s Câu 8: Đ nh ngư i gây thương tích vi phạm quy n A b t khả xâm phạm v thân th công dân đư c pháp luật bảo hộ v tính mạng, sức khỏe công dân C đư c pháp luật bảo hộ v danh d , nhân phẩm công dân D t v thân th công dân Câu 9: Trong trư ng h p th b t kỳ có quy n b t ngư i? A Đang chuẩn b th c hành vi phạm tội Đang phạm tội tang b truy nã C Có d u hiệu hành vi phạm tội Đang b nghi ng phạm tội Câu 10: Nói x u facebook hành vi vi phạm quy n: A Đư c pháp luật bảo hộ v tính mạng, sức khỏe Đư c pháp luật bảo hộ v nhân phẩm, danh d C Đư c bảo đảm an toàn, bí mật v thư tín, điện thoại, điện tín D B t khả xâm phạm v thân th cuả công dân Câu 11: Quy n bầu c quy n dân chủ công dân ĩnh v c A kinh t B tr C v n hóa D xã hội Câu 12: Quy n sáng tạo công dân bao gồm quy n? A Tác giả, sở h u công nghệ, hoạt động khoa học công nghệ B Tác giả, sở h u trí tuệ, hoạt động khoa học công nghệ C Tác giả, hoạt động khoa học công nghệ, sáng ch D Tác giả, ứng d ng công nghệ, nghiên cứu khoa học Câu 13: Nhà nước ban hành Luật Sở h u trí tuệ nh m bảo vệ quy n? A Sáng tạo B Học tập C nh đẳng D Dân chủ Câu 14: Trong nh ng câu đây, câu th quy n đư c học tập công dân ? A Công dân có quy n đư c hưởng s ch sóc y t B Công dân có th học hệ quy hệ dân lập C Công dân có quy n b t khả xâm phạm v thân th D Công dân có quy n tham gia quản ý nhà nước xã hội Câu 15: Đâu hông phải nội dung pháp luật v phát tri n c c ĩnh v c xã hội? A Giải quy t việc làm B Ki m soát dân s C Ch sóc sức khỏe Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 2- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Bài 2: Thực pháp luật Đề số 08 Câu 17 Câu 25,26 Câu 37 Bài 3: Công dân bình Câu Câu 18, 19 Câu 27 đẳng trước pháp luật 38 Bài 4: Quyền bình đẳng công dân Câu 28, 29, số lĩnh vực Câu 3, 4, 30 đời sống xã hội 0 Bài 5: Quyền bình đẳng dân tộc Câu 6,7 tôn giáo 0 Bài 6: Công dân với quyền tự Câu 8,9, 10 Câu 20 Câu 31, 32 Câu 39 Câu 21, Bài 7: Công dân với 22 Câu 33,34 Câu 40 quyền dân chủ Câu 11 Bài 8: Pháp luật với Câu phát triển công 12,13,14 Câu 23,24 Câu 35 dân Bài 9: Pháp luật với phát triển đất Câu 15, 16 Câu 36 nước 0 Tổng cộng 16 12 Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 4 6 40 - Trang | 7- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 09 ĐỀ SỐ 09 Giáo viên: TRẦN VĂN NĂNG Đây đề thi tự luyện số 09 thuộc khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Ban Khoa học xã hội – Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) website Hocmai.vn Để sử dụng hiệu quả, Bạn nên tự làm trước câu hỏi đề, sau xem giảng để đối chiếu đáp án Chúc Bạn thành công! NHÓM CÂU HỎI NHẬN BIẾT NHÓM CÂU HỎI NHẬN BIẾT Câu 1.Trong trình xây dựng pháp luật, Nhà nước cố gắng đưa quy phạm đạo đức phù hợp với phát triển tiến xã hội vào quy phạm pháp luật nội dung mối quan hệ pháp luật với A đạo đức B trị C văn hóa D kinh tế Câu Trong phương tiện mà nhà nước dùng để quản lý xã hội phương tiện hữu hiệu để nhà nước quản lý xã hội A kế hoạch B tổ chức C pháp luật D giáo dục Câu Nghĩa vụ quyền ngang mặt gia đình bình đẳng A.vợ - chồng B ông bà – cháu C cha mẹ - D anh, chị, em Câu Nội dung sau thể bình đẳng lao động? A Cùng thực nghĩa vụ tài nhà nước B Tự lựa chọn hình thức kinh doanh C Có hội tiếp cận việc làm D Tự chủ kinh doanh để nâng cao hiệu cạnh tranh Câu Bình đẳng kinh doanh có nghĩa A có quyền mua – bán hàng hóa B kinh doanh phải nộp thuế C cá nhân, tổ chức tham gia vào quan hệ kinh tế bình đẳng theo quy định pháp luật D tham gia vào trình kinh doanh Câu Nguyên tắc quan trọng hàng đầu hợp tác giao lưu dân tộc là: A bình đẳng dân tộc B dân tộc có lợi C đoàn kết dân tộc D tôn trọng lợi ích dân tộc người Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 1- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 09 Câu Quyền bình đẳng dân tộc hiểu A Các dân tộc nhà nước pháp luật tôn trọng B Các dân tộc nhà nước pháp luật bảo vệ C Các dân tộc nhà nước tôn trọng, bảo vệ D Các dân tộc nhà nước pháp luật tôn trọng, bảo vệ pháp luật tạo điều kiện phát triển Câu Giam giữ người thời hạn quy định vi phạm quyền A bất khả xâm phạm thân thể công dân B pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khoẻ công dân C pháp luật bảo hộ danh dự, nhân phẩm công dân D bất khả xâm phạm chỗ công dân Câu Đánh người gây thương tích vi phạm quyền A bất khả xâm phạm thân thể công dân B pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe công dân C pháp luật bảo hộ danh dự, nhân phẩm công dân D tự thân thể công dân Câu 10 Khẳng định sau với quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân? A Bất kỳ có quyền khám xét chỗ người khác có chứng người phạm tội B Cơ quan điều tra khám xét chỗ công dân C Thủ trưởng quan khám xét chỗ nhân viên D Công an khám nhà công dân có lệnh tòa án Câu 11 Quyền công dân tham gia quản lý Nhà nước, giám sát hoạt động quan Nhà nước, cán bộ, công chức Nhà nước A quyền tự ngôn luận B quyền tự báo chí C quyền tự bầu cử D quyền kiến nghị với quan nhà nước Câu 12 Quyền người tự nghiên cứu khoa học, tìm tòi, suy nghĩ để đưa phát minh, sáng kiến, quyền A sáng tạo B tự thông tin C tự ngôn luận, tự báo chí D phát triển Câu 13 Công dân có quyền khuyến khích bồi dưỡng để phát triển A kĩ B trí tuệ C tư D tài Câu 14 “Thực công xã hội giáo dục, tạo điều kiện để công dân có hội học tập” ý nghĩa quyền ? A Công dân B Phát triển C Học tập Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 2- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 09 D Sáng tạo Câu 15 Đâu nội dung pháp luật phát triển lĩnh vực xã hội ? A Dân số giải việc làm B Phòng, chống tệ nạn xã hội C Xóa đói giảm nghèo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân D Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Câu 16 Bảo tồn sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên nội dung phát luật lĩnh vực A môi trường B kinh tế C xã hội D quốc phòng, an ninh NHÓM CÂU HỎI THÔNG HIỂU Câu 17 Hình thức thực pháp luật mà chủ thể lựa chọn việc làm không làm? A Tuân thủ pháp luật B Sử dụng pháp luật C Áp dụng pháp luật D Thi hành pháp luật Câu 18 Theo quy định pháp luật, quyền công dân không tách rời A trách nhiệm công dân B nghĩa vụ công dân C lợi ích công dân D quyền lợi công dân Câu 19 Bất kỳ công dân vi phạm pháp luật phải gánh chịu trách nhiệm hành vi vi phạm quyền bình đẳng công dân A nghĩa vụ B quyền nghĩa vụ C trách nhiệm D trách nhiệm pháp lí Câu 20 Băng nhóm xã hội đen X bắt giam anh A để đòi nợ yêu cầu gia đình anh A phải mang tiền đến chuộc người Hành vi băng nhóm xã hội đen X xâm phạm quyền công dân? A Quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe B Quyền nhân thân công dân C Quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân D Quyền bất khả xâm phạm tinh thần công dân Câu 21 Nhà nước bảo đảm cho công dân thực tốt quyền bầu cử ứng cử là: A bảo đảm thực quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân B bảo đảm thực quyền pháp luật bảo hộ nhân phẩm, danh dự công dân C bảo đảm thực quyền công dân, quyền người thực tế D bảo đảm quyền tự do, dân chủ công dân Câu 22 Quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo sở pháp lý để công dân thực hiệu quyền công dân nội dung thuộc Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 3- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 09 A ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo B nội dung quyền khiếu nại, tố cáo C khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo D bình đẳng thực quyền khiếu nại, tố cáo Câu 23 Chính sách miễn giảm học phí Nhà nước ta tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tập Điều thể A công xã hội giáo dục B bất bình đẳng giáo dục C định hướng đổi giáo dục D chủ trương phát triển giáo dục Câu 24 Phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước trách nhiệm A Cơ quan B Tổ chức C Gia đình D Nhà nước NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG THẤP Câu 25 Nhà trường định đình học học sinh vi phạm kỷ luật Trong trường hợp nhà trường sử dụng hình thức thực pháp luật sau đây? A Tuân thủ pháp luật B Sử dụng pháp luật C Áp dụng pháp luật D Thi hành pháp luật Câu 26 A học sinh lớp 11 Vì chơi với bạn bè xấu nên A tham gia cướp tài sản người đường để lấy tiền chơi game Việc cướp tài sản A vi phạm A nội quy học sinh B Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh C kỷ luật D pháp luật Câu 27 Việc Tòa án áp dụng hình phạt khác với hành vi vi phạm pháp luật khác bình đẳng A quyền công dân B nghĩa vụ công dân C trách nhiệm công dân D trách nhiệm pháp lý Câu 28.“Mọi nguời có quyền làm việc, tự lựa chọn việc làm nghề nghiệp phù hợp với khả mình” Điều thể quyền bình đẳng A lao động B giao kết hợp đồng lao động C thực quyền lao động D lao động lao động nam lao động nữ Câu 29.Trong gia đình A, thành viên đưa ý kiến riêng vấn đề mà gia đình quan tâm Bố mẹ A lắng nghe ý kiến tôn trọng ý kiến phù hợp Việc tôn trọng ý kiến gia đình A biểu A tôn trọng lẫn Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 4- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 09 B bình đẳng thành viên C yêu thương lẫn D bình đẳng gia đình Câu 30 Giải thưởng SAO VÀNG ĐẤT VIỆT tổ chức nhằm vinh danh doanh nghiệp hoạt động hiệu có đóng góp định cho kinh tế xã hội Việc vinh danh áp dụng cho số doanh nghiệp tất doanh nghiệp kinh tế Đây biểu bình đẳng A kinh tế B lao động C kinh doanh D sản xuất Câu 31 Do mâu thuẫn nên nhóm niên tự tiện xông vào nhà ông B cho người đánh với họ chạy vào nhà ông Ông B khẳng định chạy vào nhà nhóm niên không tin xông vào nhà ông Trong trường hợp ông B nên chọn cách hành xử sau cho phù hợp với quy định pháp luật? A Kêu lên để hàng xóm can thiệp B Gọi gia đình lại đánh C Mặc kệ cho khám nhà D Kêu lên để hàng xóm can thiệp gọi công an tới Câu 32 Khi thông tin thuê bao di động bị lộ số cá nhân, tổ chức lợi dụng điều để trục lợi gây phiền nhiễu tới sống công dân làm để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật? A Tố cáo với công an B Khiếu nại với nhà cung cấp dịch vụ mạng C Thay sim khác D Tố cáo với nhà mạng Câu 33 Nhờ người khác bầu cử giúp vi phạm A luật ứng cử B luật bầu cử C luật dân chủ D luật quản lý xã hội Câu 34 Công dân đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến Pháp nhà nước trưng cầu dân ý công dân sử dụng quyền A tham gia quản lí nhà nước xã hội B bầu cử ứng cử C khiếu nại tố cáo D bảo đảm quyền tự do, dân chủ công dân Câu 35 Cuộc thi sáng tạo khoa học trẻ cho đối tượng học sinh cấp nước nhằm mục đính tạo điều kiện cho em hưởng quyền đây? A Quyền học tập B Quyền sáng tạo C Quyền phát triển D Quyền lao động Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 5- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 09 Câu 36 Một số nội dung pháp luật phát triển kinh tế cho phép công dân có quyền tự kinh doanh đồng thời yêu cầu công dân phải thực A kinh doanh luật B kinh doanh phải hiệu C quy luật thị trường D nghĩa vụ với nhà nước xã hội NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO Câu 37 Anh B tham gia giao thông vượt đèn đỏ Cảnh sát giao thông hiệu lệnh dừng xe anh B anh B không dừng lại cố tình đâm thẳng vào đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ dẫn đến đồng chí cảnh sát giao thông tử vong Trong trường hợp anh B phải chịu trách nhiệm pháp lý nào? A Hình B Hành C Dân D Kỷ luật Câu 38 Một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu thể trách nhiệm nhà nước việc đảm bảo quyền bình đẳng công dân trước pháp luật A phát triển kinh tế B xử lý hành vi xâm phạm quyền công dân C giáo dục pháp luật cho công dân D không ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật Câu 39 Khi bắt hai niên trộm chó làng làng X đánh cho trận, sau giam vào chỗ kín ngày yêu cầu gia đình hai kẻ trộm chó phải mang 10 triệu đồng thả cho Hành động bắt giam người làng X vi phạm quyền A Bất khả xâm phạm chỗ B Bất khả xâm phạm thân thể C Được pháp luật bảo hộ danh dự nhân phẩm D Được pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe Câu 40 Khi bạn nam lớp đưa cho bạn nữ xem hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy có câu nói hành động thô tục, đụng chạm đến người bạn nữ Nếu bạn bạn nữ em làm để bảo vệ bạn không vi phạm pháp luật? A Chửi thẳng vào mặt nam B Khiếu nại lên hiệu trưởng C Tố cáo với hiệu trưởng D Nhờ người đánh cho bạn nam trận MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Đề thi số 09 Mức độ nhận thức Chủ đề Bài 1: Pháp luật đời sống Hocmai.vn Nhận biết Thông hiểu Câu 1, Vận dụng Thấp Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 Vân dụng cao Tổng - Trang | 6- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Bài 2: Thực pháp luật Đề số 09 Câu 17 Câu 25,26 Câu 37 Bài 3: Công dân bình Câu Câu 18, 19 Câu 27 đẳng trước pháp luật 38 Bài 4: Quyền bình đẳng công dân Câu 28, 29, số lĩnh vực Câu 3, 4, 30 đời sống xã hội 0 Bài 5: Quyền bình đẳng dân tộc Câu 6,7 tôn giáo 0 Bài 6: Công dân với quyền tự Câu 8,9, 10 Câu 20 Câu 31, 32 Câu 39 Câu 21, Bài 7: Công dân với 22 Câu 33,34 Câu 40 quyền dân chủ Câu 11 Bài 8: Pháp luật với Câu phát triển công 12,13,14 Câu 23,24 Câu 35 dân Bài 9: Pháp luật với phát triển đất Câu 15, 16 Câu 36 nước 0 Tổng cộng 16 12 Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 4 6 40 - Trang | 7- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 10 ĐỀ SỐ 10 Giáo viên: TRẦN VĂN NĂNG Đây đề thi tự luyện số 10 thuộc khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Ban Khoa học xã hội – Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) website Hocmai.vn Để sử dụng hiệu quả, Bạn nên tự làm trước câu hỏi đề, sau xem giảng để đối chiếu đáp án Chúc Bạn thành công! NHÓM CÂU HỎI NHẬN BIẾT NHÓM CÂU HỎI NHẬN BIẾT Câu Pháp luật Xã hội chủ nghĩa pháp luật A mang đậm chất giai cấp xã hội B chịu ảnh hưởng sâu sắc pháp luật tư sản C đời sau pháp luật phong kiến D dân chủ, tiến mang nặng tư tưởng phong kiến Câu Pháp luật hình thành sở A quan điểm trị B chuẩn mực đạo đức C quan hệ kinh tế- xã hội D quan hệ trị- xã hội Câu Bình đẳng hôn nhân gia đình hiểu A bình đẳng vợ chồng, cha mẹ cái, anh chị em với B bình đẳng vợ chồng, thành viên gia đình C thành viên gia điình chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau, chăm lo đời sống gia đình D bình đẳng quyền nghĩa vụ vợ, chồng thành viên gia đình sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn Câu Đâu nội dung quyền bình đẳng nam nữ lao động? A Nam nữ bình đẳng hội tiếp cận việc làm, tiêu chuẩn độ tuổi tuyển dụng,tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội B Người sử dụng lao động ưu tiên nhận nữ vào làm việc nam nữ có đủ tiêu chuẩn làm công việc mà doanh nghiệp cần C Lao động nữ hưởng chế độ thai sản, hết thời gian nghỉ thai sản, trở lại làm việc, lao động nữ bảo đảm chỗ làm việc D Trong công việc lao động nam quyền ưu tiên lao động nữ Câu “Công dân tự sử dụng sức lao động việc tìm kiếm, lựa chọn việc làm, có quyền làm việc cho người sử dụng lao động nơi mà pháp luật không cấm” Điều thể quyền bình đẳng A lao động lao động nam lao động nữ B thực quyền lao động C giao kết hợp đồng lao động D quyền lao động Câu Dân tộc hiểu theo nghĩa A phận dân cư quốc gia Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 1- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 10 B dân tộc thiểu số C dân tọc người D cộng đồng có chung lãnh thổ Câu Tôn giáo biểu qua A đạo khác B tín ngưỡng C hình thức tín ngưỡng có tổ chức D hình thức lễ nghi Câu Quyền tự thân thể tinh thần thực chất A Quyền pháp luật bảo hộ sức khỏe tính mạng B Quyền pháp luật bảo hộ nhân phẩm danh dự C Quyền bất khả xâm phạm thân thể D Quyền sống làm người với tư cách thành viẽn xã hội Câu "Công dân có quyền bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ, danh dự nhân phẩm." nội dung thuộc A ý nghĩa quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự nhân phẩm công dân B nội dung quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự nhân phẩm công dân C khái niệm quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự nhân phẩm công dân D bình đẳng quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự nhân phẩm công dân Câu 10 Việc khám xét chỗ ở, địa điểm người quan có thẩm quyền tiến hành nào? A Người bị truy nã người phạm tội lẩn trốn B Chỉ người bị truy nã C Người phạm tội tang D Chỉ người phạm tội lẩn trốn Câu 11 Việc chủ động thực nghĩa vụ bầu cử luật công dân làm tốt trách nhiệm lĩnh vực A kinh tế B trị C văn hóa D giáo dục Câu 12 Nhận định không nói quyền học tập công dân? A Không học chương trình Bộ Giáo dục Đào tạo B Quyền học ngành, nghề C Quyền học thường xuyên, học suốt đời D Quyền học tập không hạn chế Câu 13 Tác phẩm văn học công dân tạo pháp luật bảo hộ thuộc quyền công dân? A Quyền tác giả B Quyền sở hữu công nghiệp Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 2- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 10 C Quyền phát minh sáng chế D Quyền phát triển Câu 14 Những học sinh có khiếu đặc biệt thể thao nghệ thuật ưu tiên tuyển chọn vào trường chuyên biệt phù hợp với khiếu học sinh Điều thể quyền công dân? A Học tập B Phát triển C Bình đẳng D Sáng tạo Câu 15 Vai trò pháp luật phát triển bền vững đất nước thể A lĩnh vực văn hóa B chủ yếu lĩnh vực kinh tế C chủ yếu lĩnh vực bảo vệ mội trường D tất lĩnh vực đời sống xã hội Câu 16 Nội dung pháp luật phát triển lĩnh vực xã hội phòng chống A tệ nạn xã hội B lực thù địch C mê tín dị đoan D phá hoại tài nguyên thiên nhiên NHÓM CÂU HỎI THÔNG HIỂU Câu 17 Nghị định 46 năm 2016 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường đường sắt ban hành hình thức thực pháp luật nào? A Thi hành pháp luật B Sử dụng pháp luật C Tuân thủ pháp luật D Áp dụng pháp luật Câu 18 Quyền nghĩa vụ công dân nhà nước quy định A Hiến pháp B Hiến pháp luật C Nghị định D Luật sách Câu 19 Đâu trách nhiệm nhà nước việc bảo đảm quyền bình đẳng công dân trước pháp luật? A Quy định quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp Luật B Tạo điều kiện bảo đảm cho công dân thực quyền bình đẳng trước pháp luật C Không ngừng đổi hoàn thiện hệ thống pháp luật D Khoan hồng với người vi phạm pháp luật Câu 20 Người bịa đặt điều nhằm xúc phạm đến danh dự gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp người khác xâm phạm A Quyền pháp luật bảo hộ sức khỏe tính mạng B Quyền pháp luật bảo hộ nhân phẩm danh dự C Quyền bất khả xâm phạm thân thể D Quyền tự ngôn luận Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 3- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 10 Câu 21 Việc UBND thành phố Hà Nội treo giải thưởng cho công dân đưa giải pháp chống ùn tắc giao thông địa bàn thủ đô tạo điều kiện cho công dân sử dụng quyền ? A Dân chủ B Quản lý xã hội C Tự D Tham gia quản lý nhà nước xã hội Câu 22 Con đường ứng cử công dân vào Quốc hội Hội đồng nhân dân cấp tiến hành qua A tự ứng cử B giới thiệu ứng cử C có uy tín nên đề cử D tự ứng cử giới thiệu ứng cử Câu 23 Học sinh học trường chuyên biệt hưởng chế độ đãi ngộ nhà nước cao nhiều so với học sinh học trường bình thường khác Đây thể quyền công dân? A học tập B sáng tạo C phát triển D tự Câu 24.Thực tốt quyền học tập, sáng tao phát triển công dân đem lại lợi ích ? A Bồi dưỡng nhân tài B Sự phát triển toàn diện công dân C Khuyến khích người học tập D Tạo công NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG THẤP Câu 25 Ca sỹ ĐVH lên mạng tiết lộ hoàn cảnh, sống mối quan hệ gia đình nhận chia sẻ, động viên từ nhiều người hâm mộ anh Việc làm anh sử dụng hình thức thực pháp luật nào? A Sử dụng pháp luật B Thi hành pháp luật C Áp dụng pháp luật D Tuân thủ pháp luật Câu 26 A học sinh lớp 11, bị bạn bè lôi kéo nên A tham gia đua xe bị cảnh sát bắt giao cho nhà trường xử lý Hành vi A vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lý sao? A.Luật hình trách nhiệm hình B Luật hình trách nhiệm hành C Luật hành trách nhiệm dân D Luật hành trách nhiệm kỷ luật Câu 27 Khi xét xử tòa án; vào tình tiết tăng nặng giảm nhẹ mà tòa án đưa phán khác số người vi phạm giống A bình đẳng quyền Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 4- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 10 B bình đẳng trách nhiệm pháp lý C Không bình đẳng quyền D Không bình đẳng trách nhiệm pháp lý Câu 28 Đối với lao động nữ, người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người lao động nữ A kết hôn B nghỉ việc không lí nhiều lần C nuôi 12 tháng tuổi D có thai Câu 29 Cùng gia đình bố mẹ B chiều em trai B thường xuyên bị bố mẹ đánh đập, ngược đãi Hành vi bố mẹ B xâm phạm quyền bình đẳng A lao động B hôn nhân C gia đình D tình cảm Câu 30 Để thúc đẩy kinh doanh phát triển, Nhà nước cần phải tạo môi trường kinh doanh A tự do, thông thoáng, thủ tục hành đơn giản B tự do, bình đẳng theo ý muốn người kinh doanh C tự do, bình đẳng theo ý muốn doanh nghiệp D tự do, bình đẳng sở pháp luật Câu 31 Khi bắt đối tượng trộm xe máy, công an phường X nhốt đối tượng trộm xe vòng 48 tiếng mà không chuyển lên cho công an quận xử lý Hành vi tạm giữ người công an quận X vi phạm quyền A pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự B nhân thân công dân C bất khả xâm phạm thân thể công dân D bất khả xâm phạm tinh thần công dân Câu 32 Ai có quyền bắt người phạm tội tang bị truy nã giải đến quan A Công an B Đồn biên phòng C Uỷ ban nhân dân D Công an Đồn biên phòng Ủy ban nhân dân Câu 33 Trong trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, tổ bầu cử nhiệt tình hướng dẫn cử tri thực quyền bầu cử mình; chí tổ bầu cử nhiệt tình bầu thay cử tri họ nhờ phân vân bầu cho Việc làm tổ bầu cử vi phạm quyền A ứng cử B bầu cử C tự D công dân Câu 34 Để sử dụng quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội, đóng góp sức đất nước công dân phải A có sức khỏe tốt Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 5- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 10 B tuổi từ 30 trở lên C có lòng nhiệt tình trách nhiệm với nhà nước D hiểu luật, chủ trương, sách nhà nước trách nhiệm công dân cao Câu 35 Việc quan chức xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm quyền tác giả, để đảm bảo quyền lợi ích đáng tác giả sáng tạo thành đó; thể trách nhiệm A nhà nước B công dân C quan D tập thể Câu 36 Nghiêm cấm hành vi tàng trữ, vận chuyển, sản xuất đốt pháo nổ nhằm đảm bảo A an ninh trị đất nước B trật tự, an toàn cho công dân C an toàn xã hội D an ninh trị, trật tự an toàn xã hội NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO Câu 37 Ông A bao che cho người họ hàng nhà bị truy nã sống nhà mà không tố cáo cho quan nhà nước có thẩm quyền Hành vi ông A vi phạm hình thức thực pháp luật sau đây? A Sử dụng pháp luật B Thi hành pháp luật C.Tuân thủ pháp luật D Áp dụng pháp luật Câu 38 Việc phân loại loại vi phạm pháp luật theo mức độ vi phạm áp dụng hình phạt tương xứng với loại vi phạm biểu bình đẳng A quyền người B trách nhiệm công dân C pháp luật D trách nhiệm pháp lý Câu 39 Hiện nhà mạng viễn thông di động nước ta bảo mật thông tin khách hàng nhà mạng Việc đảm bảo thông tin chủ thuê bao nhà mạng nhà mạng tuân thủ quy định pháp luật quyền A pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe B pháp luật bảo hộ nhân phẩm, danh dự C bảo đảm an toàn, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín D bất khả xâm phạm thân thể cuả công dân Câu 40 Trên đường chơi khuya về, A nhìn thấy số đối tượng đập phá ATM để lấy tiền Trong trường hợp A sử dụng quyền với theo quy định pháp luật mà hiệu nhất? A tố cáo với cán UBND Phường B khiếu nại với ngân hàng C tố cáo với trưởng công an D tố cáo với cảnh sát 113 Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 6- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 10 MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Đề thi số 10 Mức độ nhận thức Chủ đề Bài 1: Pháp luật đời sống Bài 2: Thực pháp luật Nhận biết Thông hiểu Câu 1, 0 Câu 17 Vận dụng Thấp Vân dụng cao Câu 25,26 Câu 37 Bài 3: Công dân bình Câu Câu 18, 19 Câu 27 đẳng trước pháp luật 38 Bài 4: Quyền bình đẳng công dân Câu 28, 29, số lĩnh vực Câu 3, 4, 30 đời sống xã hội 0 Bài 5: Quyền bình đẳng dân tộc Câu 6,7 tôn giáo 0 Bài 6: Công dân với quyền tự Câu 8,9, 10 Câu 20 Câu 31, 32 Câu 39 Câu 21, Bài 7: Công dân với 22 Câu 33,34 Câu 40 quyền dân chủ Câu 11 Bài 8: Pháp luật với Câu phát triển công 12,13,14 Câu 23,24 Câu 35 dân Bài 9: Pháp luật với phát triển đất Câu 15, 16 Câu 36 nước 0 Tổng cộng 16 12 Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 Tổng 4 6 40 - Trang | 7- ... tu i nà đâ ? A T đủ 18 tu i đến B T đủ 14 tu i đến C T đủ 16 tu i đến D T đủ 12 tu i đến Hocmai. vn t i phạm r t ngiêm trọng c ý đư c áp d ng v i công dân i 20 tu i i 16 tu i i 18 tu i i 14 tu i. .. i ín Nguồn: Hocmai. vn Hocmai. vn Tổng đ i tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 7- Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN- I: Khoa học xã h i Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 01 MA TRẬN ĐỀ THI... Luyện thi Quốc gia PEN- I: Khoa học xã h i Môn Giáo dục công dân (Thầy Trần Văn Năng) Đề số 04 ĐỀ SỐ 04 Giáo viên: TRẦN VĂN NĂNG Đây đề thi tự luyện số 04 thuộc khóa học Luyện thi Quốc gia PEN- I: Ban
- Xem thêm -

Xem thêm: HDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn GDCD 2017 hocmai , HDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn GDCD 2017 hocmai , HDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn GDCD 2017 hocmai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay