Từ vựng Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 2 CITY LIFE

2 191 3
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 13:07

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp Chương trình Unit CITY LIFE Từ vựng Unit lớp fabulous (adj) tuyệt vời, tuyệt diệu reliable (adj) đáng tin cậy metropolitan (adj) (thuộc về) đô thị, thủ phủ multicultural (adj) đa văn hóa variety (n) phong phú, đa dạng grow up (ph.v) lớn lên, trưởng thành packed (adj) chật ních người urban (adj) (thuộc) đô thị, thành thị Oceania (n) châu Đại Dương medium-sized (adj) cỡ vừa, cỡ trung forbidden (adj) bị cấm easy-going (adj) thoải mái, dễ tính downtown (adj) (thuộc) trung tâm thành phố, khu thương mại skyscraper (n) nhà cao chọc trời stuck (adj) mắc kẹt, không di chuyển wander (v) lang thang affordable (adj) (giá cả) phải conduct (v) thực determine (v) xác định factor (n) yếu tố conflict (n) xung đột indicator (n) số VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí asset (n) tài sản urban sprawl đô thị hóa index (n) số metro (n) tàu điện ngầm dweller (n) cư dân negative (adj) tiêu cực for the time being thời, lúc Grammar (Ngữ pháp) Comparison of adjectives and adverbs: Review (Sự so sánh tính từ trạng từ: Ôn tập) - Bạn sử dụng much, a lot, a bit a little với hình thức so sánh tính từ để diễn tả khác lớn Ex: His girlfriend is much older than him Bạn gái cậu lớn tuổi cậu ta nhiều I got up a little later than usual Tôi thức dậy trễ thường ngày chút I’m feeling a lot better today Hôm thấy khỏe nhiều - Với hình thái so sánh tính từ bạn sử dụng second, third Ex: Karachi in Pakistan is the second largest city in the world in population Karachi Ở Pakistan thành phố lớn thứ trẽn giới mật độ dân sô - Bạn sử dụng by far đế’ nhấn mạnh so sánh tuyệt đối Ex: China is by far to emphasise superlatives Trung Quốc quốc gia đông dân giới ... lúc Grammar (Ngữ pháp) Comparison of adjectives and adverbs: Review (Sự so sánh tính từ trạng từ: Ôn tập) - Bạn sử dụng much, a lot, a bit a little với hình thức so sánh tính từ để diễn tả khác... văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí asset (n) tài sản urban sprawl đô thị hóa index (n) số metro (n) tàu điện ngầm dweller (n) cư dân negative (adj) tiêu cực for the time being thời, lúc Grammar (Ngữ. .. better today Hôm thấy khỏe nhiều - Với hình thái so sánh tính từ bạn sử dụng second, third Ex: Karachi in Pakistan is the second largest city in the world in population Karachi Ở Pakistan thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 2 CITY LIFE , Từ vựng Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 2 CITY LIFE , Từ vựng Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 2 CITY LIFE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay