Phương pháp newton raphson và ứng dụng

26 127 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 12:26

B GIO DC V O TO I HC NNG Lấ TH THI PHNG PHP NEWTON RAPHSON V NG DNG Chuyờn nghnh: PHNG PHP TON S CP Mó s: 60.46.01.13 TểM TT LUN VN THC S KHOA HC Nng - Nm 2016 Cụng trỡnh c hon thnh ti I HC NNG Ngi hng dn khoa hc: TS Lấ HI TRUNG Phn bin 1: TS Nguyn Ngc Chõu Phn bin 2: PGS.TS.Trn o Dừng Lun ó c bo v ti Hi ng chm Lun tt nghip thc s khoa hc hp ti : i hc Nng vo ngy 13 thỏng 08 nm 2016 Cú th tỡm hiu lun ti: Trung tõm Thụng tin - Hc liu, i hc Nng ù éá)4ạ ơđdá ứăữ ó ơá)3ạ ạp áãiô ơđạ ơá$ẵ ơh ứá) ơđạ ơáãj )4ạ á'ẵ ơ|ũ í> ơáf ẵá-ạ àá:ạ ẵ> ẵ:ạ ơá'ẵ ắãfô ẳãg ạáãe ơá:ạ ô ẵẵ áe -8 ẵ+ á)4ạ ơđdá ạã8ạ á) 5ơ á)4ạ ơđdá ắvẵ áyơụ ắvẵ á*ụ vẵ áã 4ạ % ẳ*ạ ơđdá áã ơôĐhụ á)4ạ ôằđ ê á)4ạ ẻôạằú ếôơơ ạã}ã ạz á)4ạ ẳ{Đ ẵôạũũũ -% ẳ*ạ 5ơ -8 ơđ)3ạ á/ ẵ* ơáfũ ễôv ơv ơđôạ ạáãj ẵ'ô á)4ạ ềằâơú ẻá- ơd ứăữ ó ê2ã -ã -8 ẵá ơđ)2ẵũ ẻá-ũ ợ íỉITề ù ếìề èỉGí ịV èẻO ùũùũ ếáã ãe ẵẵ |ã -ã -8 ùũợũ éá{ |ã -ã -8ũ ã -8 ạã} ơáãhơũ ã -8 á)4ạ áũ ã -8 ơcá ơũ ùũớũ ã -8 ơcá íá -8 ổ ắ ẻũ ềhô ãj ơ*ẵ ơđj ứồ ắữụ ắ ơád >ã ãj ơ*ẵ ơđj ắũ ềhô ắ ơád > ắ@ ẵáp ơđj ã} -% ắ ê ứữ ứắữ ọ ổ ắ ẻ ẵ ợ ứồ ắữ - ẵá ứẵữ ó ũ ềhô ứăữ 5ơ ơá$ẵ ãj ơ*ẵ ơđj ắồ ọ ắụ ẵ> ứữ ứắữ ọ ơád ơ9 ơ|ã áyơ ạáãe ẵ ẵ+ ứăữ ơđạ àá}ạ ứồ ắữổ B ơ)0ạ ẵ+ á)4ạ áũ íẵ ắ)2ẵ ơá$ẵ áãe ẵ* ơáfũ ó ụ ắ ó ắ ê 5ơ -8 ơ.Đ ẵá; ẵ ỵõ ă ó ợ ắ ổ ấd ơcẵá ứ ữ ứắữ ọ j ẵ> ợ ứăữ ó ổ è ẵ> ă ứăữ ờó ũ ễ-ẵ Đ -m ẵ> áã ơđ)3ạ á/ ă}Đ đổ èđ)3ạ á/ ùũ ềhô ứữ ứăữ ọ ơád ạáãe -m ơđạ àá}ạ ù ó ê ắù ó ăổ ă èđ)3ạ á/ ợũ ềhô ứắữ ứăữ ọ ơád ạáãe -m ơđạ àá}ạ ù ó ă ê ắù ó ắ ổ ăồ ắ ấd ạáãe ợ ùồ ắù j ảă ắù ù ả ó ắ ợ ũ è -m ẵáôĐf -ạ ắ)2ẵ ơãh ơáằũ ăù ó á/ ă}Đ đ ù ắù ũ ấd ơcẵá ứù ữ ứắùữ ọ j ẵ> áã ơđ)3ạ ợ ứăùữ ó ổ è ẵ> ạáãe ăù ê ẳ(ạ ơáôvơ ơũ ỡ ứăùữ ờó ổẩnơ áã ơđ)3ạ á/ ềhô ứù ữ ứăùữ ọ ơád ạáãe -m ơđạ àá}ạ ù ăù ẳ ợ ó ù ụ ắợ ó ăù ũ ềhô ứăùữ ứắùữ ọ ơád ạáãe -m ơđạ àá}ạ ăù ắù ẳ ợ ó ăù ụ ắợ ó ắù ũ ấd ạáãe ợ ợ ắợ ụ ẵ> ảăù ắợ ợ ả ó ẵáôĐf -ạ ắ)2ẵ ơãh ơáằũ ắ ợợ ê ắ ấd ứ ữ ứắữ ọ ợ ơđ)3ạ á/ ă}Đ đổ ă ó èđ)3ạ á/ ùũ ứăữ ó ơád ạáãe ă ê ẳ(ạ ơáôvơ ơũ èđ)3ạ á/ ợũ ứăữ ờó ơád ănơ ơđ)3ạ á/ -ô ềhô ứữ ứăữ ọ ơád ạáãe ơđạ àá}ạ ă ừù ó ụ ắừù ó ă ũ ềhô ứắữ ứăữ ọ ơád ạáãe ơđạ àá}ạ ă ắ ừù ó ă ụ ắừù ó ắ ũ ấd ạáãe ợ ừùồ ắừùụ ẵ> ảă ắừù ừù ả ó ắ ũ ợừù ếãf ơđ hô ắ ợừù ỵ ơád àhơ ơá-ẵ ẵ? àá:ạ ơãh ơ*ẵ ô ơđdáũ ùũộũ éá)4ạ ẳ{Đ ẵôạ B ơ)0ạ ẵ+ á)4ạ áũ íẵ ắ)2ẵ ơá$ẵ áãeũ ứồ ứữữ ê ứắồ ứắữữ ă ắ Đ ứữ ó ổ ứắữ ứữ ứẵồ ữ ẵ ắ ẵó ứữ ó ổ ứắữ ứữ ứữắ ứắữ ó ứắữ ứữ ứắữ ắ ứữ ổ ứữ ó ụ ắ ó ắụ ẵá ơđ)2ẵ 5ơ ạã ơđ@ ỵ õ ê ứùũớữ áôvơ ơũ ềạã đụ ẵ,ạ ẵá ơđ)2ẵ 5ơ -8 àă àă ẵẵ ắ)2ẵ -ôổ ă ó ứắữ ứắ ữ ắ ứ ữ ổ ứ ữ ấd ứ ữ ứắữ ọ ũ ả ứăữ ũ è ẵ> ă ạáãe ăy ăa ê àhơ ơá-ẵũ ắũ ứăữ ờó ũ ềhô ứữ ứăữ ọ ơád ạáãe -m ơđạ àá}ạ ă ẳ ù ó ụ ắù ó ă ũ ềhô ứă ữ ứắữ ọ ơád ạáãe -m ơđạ àá}ạ ă ắ ù ó ăụ ắù ó ắũ íáôĐf -ạ ắ)2ẵ ơãh ơáằũ ăù ó ấd ứù ữ ứắùữ ọ ù ứắùữ ứắù ữ ắù ứù ữ ổ ứù ữ ũ ảăù ỵ ê ả ứăùữ ă ũ è ẵ> ăù ạáãe ăy ăa ê àhơ ơá-ẵũ ắũ ứăùữ ờó ũ ềhô ứù ữ ứăùữ ọ ơád ạáãe -m ơđạ àá}ạ ù ăù ẳ ợ ó ù ụ ắợ ó ăù ũ ềhô ứăùữ ứắùữ ọ ơád ạáãe -m ơđạ àá}ạ ăù ắù ẳ ợ ó ăù ụ ắợ ó ắù ũ íáôĐf -ạ ắ)2ẵ ơãh ơáằũ ũũũ ă ó ứắữ ứắữ ắ ứữ ổ ứ ữ ấd ứ ữ ứắữ ọ ũ ảă ă ù ỵ ê ả ứăữ ũ è ẵ> ă ạáãe ăy ăa ê àhơ ơá-ẵũ ắũ ứăữ ờó ũ ềhô ứ ữ ứăữ ọ ơád ạáãe -m ơđạ àá}ạ ă ẳ ừù ó ụ ắừù ó ă ũ ềhô ứăữ ứắữ ọ ơád ạáãe -m ơđạ àá}ạ ă ắ ẳ ừù ó ă ụ ắừù ó ắ ũ B ơ)0ạ ẵ+ á)4ạ áũ ã} -% á)4ạ ơđdá ứùổợữ ẵ> ạáãe ơđạ àá}ạ ắ ă ó ựứăữ ứùũỡữ ộ íá; 5ơ ạã ơđ@ ă ợ ắ ạáãe ăy ăa ă ơáằ ôĐ ơsẵổ ứùũởữ ă ó ựứă ùữồ ó ùồ ợồ ổổổ éá)4ạ Đ ạ;ã á)4ạ p ê ự ã} -% á)4ạ p ứùổớữ ê ứùổỡữ àãe -ôổ ùũ ắ àá}ạ á{ Đ ạáãe ẵ+ á)4ạ ơđdá ứùổớữũ ợũ ể;ã ă ơcá ơáằ ứùổỡữ ắũ ựứăữ ớũ ỉ ựứăữ ảựứăữ ọ ùồ ă ợ ứồ ắữũ ứùổỡữ á5ã ơ*ụ ơ'ẵ ă àáã ùũ ùũỗũ $ á5ã ơ* ẵ+ á)4ạ áũ ỗ ẵ ọ ùồ ọ ùồ ỵứơữ ẵ ạáb -ã -8 ỵ ềhô ã ơù ỵứơ ùữ ọ ỵứơữ ơôĐh ơcáũ ơcá ứ-ôằđ ãằđĐ ẵêằđạằđơữũ ềhô ê2ã ;ã -8 ợ ứồ ùữụ ơ9 ơ|ã ẵ ợ ứồ ùữ - ẵá ỵứơữ ẵáô7ã -8 ề ữũ ẵ ứạáb -ã -8 ỵứơữ ạã} áá á4 ắyơ ẵ' ố íỉITề ợ éỉITề éỉé ềẫèẹềúẻòéỉẹề èể ợũùũ ẩ{Đ ẳ$ạ á)4ạ áũ è( àáã ơđãf èĐđ ứăữ ẵ+ á)4ạ ơđdá ứùổợữ ơ|ã { ẵv ă ứăữ ó ứăữ ừ ổổổ ứă ứă ă ữ ứă ữ ứă ă ữợ ứă ữ ù ợ ứữ ă ữ ứă ữ ứă ă ữừù ứừùữứẵữồ ê2ã ẵ ă ứă ă ữ ê2ã ùồ ạáb ă ọ ẵ ọ ăổ èãh ơáằụ ẵáa ănơ -8 á|ạ ắvẵ áyơ ẵ+ ẵáô7ã èĐđ ứăữ ứă ă ữ ứă ữ ó ổ ã} -%ụ ăù 5ơ ạáãe ẵ+ á)4ạ ơđdá ứợổùữ ơád ứăữ ứăù ăữ ứă ữ ó ụ ăù ó ă ứăữ ổ ứăữ ứợũùữ ù àá} êã ãj ơ*ẵổ ị ị ị ị ệứăữ ó ị ị ị ị ùứăữ ù ứăữ ùứăữ ổổổ ăù ăợ ă ợ ứăữ ợứăữ ợứăữ ổổổ ăù ăợ ă ổổổ ổổổ ổổổ ổổổ ứăữ ứăữ ứăữ ổổổ ăù ăợ ă ù í í í í íổ í í í ò ă ụ ơáĐ êd ạã}ã áe á)4ạ ơđdá ứợổớữ ạã}ã áe á)4ạ ơđdá -ô ứă ữ ệứăữứă ă ữ ó ổ ứợũỡữ ềhô ẳằơệứă ữ ờó ơád ứợổỡữ ẵ> ạáãe ẳôĐ áyơụ à" áãeô ăù ơáôv /ã ạã}ã ứợổợữ ă ó ă ă ăù ó ă ă ũ ãứăù ăợ ổổổồ ăữ ó ê2ã ã ó ùồ ợồ ổổổồ ắ0ã áe á)4ạ ơđdá ứợổớữ ăũ ăừù ơcá ơáằ ẵ:ạ ơá'ẵ ăừù ó ă ềhô ă êằẵơđ -8 ạã ệứă ă ă ù ăợ ổổổồ ă ữ ă ụ ứăữ ăữ ó ụ áĐ ẵácá áe ố ù ứăữ ù ứăữ õ õ ù ứă ữ ăù ổổổ ă ó õ õ ă ă ọ ù ổổổ õ õ õ ứăữ ứăữ õ ổ ứăữ ăù ổổổ ă ó ổ ăù ă ê ơđv ệứăữ ơá'ẵ ăừù ă án ơá%ữũ ỵ ùù íá'ạ ãáũ ã} -% ứồ ắữ àá}ạ ẵẵá ã ạáãeũ è ơáĐ ẵôạ ẵ+ Đ ó ứăữ ắ òứồ ứữữ ịứắồ ứắữữ ạáãe ăy ăa ẵ+ á)4ạ ơđdá ứăữ ó ă ụ ănơ áã ơđ)3ạ á/ổ èđ)3ạ á/ ùổ ếáã ứăữ ứăữ õ ứữ ọ ứắữ õ ứăữ õ ứăữ õ ứádá êm ứùữữũ éá)4ạ ơđdá ơãh ơôĐh ê2ã Đ ó ứăữ ịứắồ ứắữữ ẵ> ẳ|ạ Đ ứắữ ó ứắữứă ăù ẵ+ ơãh ơôĐh ê2ã ơđ*ẵ áá ẵácá ắữ ạáãe ẵ+ á)4ạ ơđdá àáã ẵá Đ ó ũ ôĐ đ ứắữ ó ứắữứă ứắữ ổ ứắữ ắữáĐ ăù ó ắ ềạáãe ă ắ{Đ ạã3 t ơđạ àá}ạ ứồ ăù ữũ èáĐ àá}ạ ứồ ắữ ắtạ ứăùữ ụ ơãh ơ*ẵ ô ơđdá ứồ ăùữ ăợ ó ăù ứắữ ăừù ó ă ứă ữ ổ ứă ữ ứữ ọ ứắữ õ ứăữ õ ứăữ ọ ũ èđ)3ạ á/ ợổ ếáã ứăữ ứăữ ọ ứữ ọ ứắữ õ ứăữ õ ứăữ ọ Đó òứồ ứữữ ẵ> ẳ|ạ Đ ứăữ ứữ ó ứữứă ữũ ỉá ăù ẵ+ ơãh ơôĐh ê2ã ơđ*ẵ áá ẵácá ạáãe ẵ+ á)4ạ ơđdá àáã ẵá Đ ó ũ ôĐ đ ứữ ó ứữứă ữ áĐ ăù ó ứữ ổ ứữ ùợ ềạáãe ă ắ{Đ ạã3 t ơđạ àá}ạ ứăùồ ắữũ èáĐ àá}ạ ứồ ắữ ắtạ ứăùữ ăợ ó ăù ứăùồ ắữ ụ ơãh ơ*ẵ ô ơđdá ứữ ứăữ ổ ăừù ó ă ứă ữ ợũợũ íẵ ắ)2ẵ ơd ạáãe ẵ+ á)4ạ ơđdá ứùổợữ ă ơ.Đ "ũ ị)2ẵ ợũ èáãhơ v ẳ~Đ -8 ăồ ăùồ ăợ ổổổ ê2ã êãeẵ ơá$ẵ áãe áãiô z án p ẳ ứăữ ứăữ ê2ã ứăữ ó ổ ứăữ ẳă ăừù ó ă ị)2ẵ ớũ ècá |ã ẳă ó ăừù ăũ ô 7ã z ơá$ẵ áãe ơáôvơ ẳă ẵạ á< ê ạã ơđ@ ẵ+ ắãh ă ẵạ ạz ơ2ã ạáãe ơ'ẵ ăừù -m ạz ê2ã ạáãe á4 ă ád ă ó ù ợũớũ ã}ã áe áã ơôĐh ắtạ á)4ạ ềú ẻ íá áe á)4ạ ơđdá áã ơôĐh ố õ ù ứăù ăợồ ổổổồ ăữ ó õ õ õ õ ọ ứă ă ổổổồ ă ữ ó ợ ù ợ õ ổổổ õ õ õ õ ổ ứă ă ổổổồ ă ữ ó ù ợ ãứã ó ùồ ữ ạã} ơáãhơ ãj ơ*ẵ ê ạã2ã 5ãũ ếáã ơđãf ẵẵ ã ứã ó ùồ ữ ơ|ã { ẵv ă ơáằ ẵáô7ã èĐđ ê ănơ áe á)4ạ ơđdá ơôĐh ơcá ê2ã w ùớ -8 ó ứáù áợ ổổổồ áữ ứăù áù ăợ áợ ổổổồ ă ữ ó ãóù ăã áã ổ ứợũởữ ềhô ứăù ăợ ổổổồ ăữ ắ)2ẵ ăôyơ áơ ẵ+ á)4ạ áụ ơ'ẵ ăy ăa ứợổởữụ ơád ứăù áù ăợ áợ ổổổồ ă ữ ăy ăa ơãh áù áợ ổổổồ êãhơ áe ứợổởữ êi ẳ|ạ ố ù ù ù õ õ áù áợ ổổổ ó ù õ õ ă ă ă õ ù ợ õ õ õ ọ ợ ợ ổổổ ợ ó ợ ù ợ ăù ăợ ă õ õ ổổổ õ õ õ õ õ õ ổ áù áợ ổổổ ó ổ ăù ăợ ă ỉe Đ ẵ> ơáf êãhơ ẳ)2ã ẳ|ạ ơđv á) -ô ù ù ù ù ù ổổổ ị ăù ăợ áù ù ă í ị í í ị ị ợ í ị ợ ợ ị í ị í ị ổổổ ị áợ í ị ợ ị ăù ăợ ă í íóị ị í ứă ữ ị ị ổổổ í ị ổổổ ị ổổổ í ổổổ ổổổ ổổổ ò ị í ò ổổổ ăù ăợ ă ù í í í íổ í ò ể ơđv ị ị ị ị ệứăữ ó ị ị ị ị ùứăữ ù ứăữ ù ứăữ ổổổ ăù ăợ ă ợứăữ ợ ứăữ ợ ứăữ ổổổ ăù ăợ ă ổổổ ổổổ ổổổ ổổổ ứăữ ứăữ ứăữ ổổổ ăù ăợ ă ù í í í í í ứă ữồ í í í ò ãf ă ũ ềhô ơ9 ơ|ã ệ ù ứă ữụ ơád ạáãe ứáù áợ ổổổồ áữ ẵ+ áe ứợổởữ ùỡ ẵ:ạ ơá'ẵ ù ị í ị ị ịá í ị ị ợ í ị íóị ị ị ổổổ í ị ò ị áù ù ăù ợ ăù ổổổ ăù ù ăợ ợ ăợ ổổổ ăợ ù ă ợ ổổổ ă ổổổ ổổổ ổổổ ă ổổổ ù ù í ù í ị í ị í ợ í ứăữ ị ị í ị í ổổổ í ò ù í í í íổ í ò ềá) êvĐụ ẵ> ăùù ù ăù ù ị í ị í ị ị ị ăù í ị ă í ị ị ợ í ị ợ í ị íừị íóị ị ị ổổổ í ị ổổổ í ị ò ị ò ù ă ă ù ăù ợ ăù ổổổ ăù ù ăợ ợ ăợ ổổổ ăợ ù ă ợ ổổổ ă ổổổ ổổổ ổổổ ă ổổổ ệứăùữ ơãh áá ơ)4ạ ơ$ũ ù ù í ù í ị í í í í ợ ị í í ứă ữ ị íổ í ị í í ổổổ ò í ò ùở íỉITề ểòèỉểòèìíò íỉẹ éỉITề éỉé ềẫèẹềúẻòéỉẹề ớũùũ ã2ã ơáãeô áz i ểơáằơãẵ éáz i ểơáằơãẵ ẳ ơằáằ ẫđ ứùỗởỗữ ơáãhơ àh ê z à# áơ áá ê u ùỗốố 5ơ áe ơá8ạ át ơá$ẵ áãe ẵẵ ơcá à" -% ẳ*ạ đ5ạ đ~ã ơđạ ẵẵ bá ê$ẵ àá á;ẵụ à! ơáôvơụ á;ẵ ẵ,ạ á) ẵẵ bá ê$ẵ ơã á;ẵ àáẵũ ớũợũ Gạ ẳ*ạ ạã}ã á)4ạ ơđdá ắvẵ ắũ -m áũ pẵ ơ.Đ ẵá; ẵá á/ "ũ ạs ạ; -ô ùờ 4ạ ơđdá ắvẵ ắ ứăữ ó ỡăớ ùởăợ ùộă ờổ ịtạ ẵẵá -% ẳ*ạ ẵ:ạ ơá'ẵ p ạứăữ ó ă ứăữ ổ ứăữ ể: ơ} ẵáã ơãhơ ẵẵ ắ)2ẵ ơcá ê2ã ạã ơđ@ ắ ẳzô ó ớổ ị)2ẵ ùũ ềáv -8 ẵz ơcá ứăữ ó ỡăớ ạáãeũ ùởăợ ùộă ờổ ùộ ẵ+ -8 ùố ị)2ẵ ớũ ècá ơđạ ểơáằơãẵũ ắ -ôũ ấc ẳ* ớũùũ á)4ạ ơđdá ứăữ ó ăớ ĩ.ạ ẵ:ạ ơá'ẵ p ạứăữ ó ă ạáãeũ ớă ợổ ứăữ ứăữ ùỗ )3ạ èđ)3ạ á/ ó ợồ ỡũ èáôvơ á5ã ơ* ắvẵ áãũ ợ èđ)3ạ á/ ó ùổợ ơđ)3ạ á/ ơđjũ ợù ớũớũ Gạ ẳ*ạ ạã}ã 5ơ -8 ẵẵ ẳ|ạ á)4ạ ơđdá àáẵũ ơáôvơ ềằâơú ẻá- ẵá á/ũ ê ạã}ã ẵáã ơãhơ 5ơ -8 êc ẳ* ẵ* ơáfũ ấc ẳ* ớũợũ ã}ã á)4ạ ơđdá ớằă ỡẵ-ứăữ ó ổ % ẳ*ạ ạã ơđ@ ắ ó ùổổ ị)2ẵ ùũ ềáv ứăữ ó ớằă )/ơ ó ùồ ó ờổ ỡẵ-ứăữ ợợ ị)2ẵ ớũ ècá ơđạ ểơáằơãẵũ ợớ ấc ẳ* ớũớũ ã}ã á)4ạ ơđdá ù ợă ợởăợ ó ổ % ẳ*ạ ạã ơđ@ ắ ó ùổổ ấc ẳ* ớũỡũ ã}ã á)4ạ ơđdá đẵơứăữ ó ổ ó ùổớởổ ấc ẳ* ớũởũ ã}ã á)4ạ ơđdá ăớ ó ổổ ă ó ổ ó ổ ơád ạã}ã êc ẳ* Đ àá:ạ á5ã ơ*ũ ấc ẳ* ớũờũ ã}ã á)4ạ ơđdá ăằă ó ổ ó ợổổ ấc ẳ* ớũộũ đẵơứăữ ó ổ ó ùổỡổ ợỡ ếè ễậề á ã á{ụ ũũũ èãh ơáằ 5ơ -8 àãh ơá'ẵ ẵáôw ắ@ ạã- cẵá ẵá êãeẵ ẵá'ạ ãá ê jô ẵá)4ạ ẵácáũ ụ dá êc ẳ* ơđj ơđ)3ạ -8 ơá$ẵũ ơ{ ơázĐ ... ẵôạũũũ -% ẳ*ạ 5ơ -8 ơđ)3ạ á/ ẵ* ơáfũ ễôv ơv ơđôạ ạáãj ẵ'ô á)4ạ ềằâơú ẻ - ơd ứăữ ó ê2ã - -8 ẵá ơđ)2ẵũ ẻ - ợ íỉITề ù ếìề èỉGí ịV èẻO ùũùũ ếáã ãe ẵẵ |ã - -8 ùũợũ éá{ |ã - -8 ũ ã -8 ạã} ơáãhơũ ã -8 ... ùồ ọ ọ ùồ ỵứơữ ẵ ạáb - -8 ỵ ềhô ã ơù ỵứơ ùữ ọ ỵứơữ ơôĐh ơcáũ ơcá - ằđ ãằđĐ ẵêằđạằđơữũ ềhô ê2ã ;ã -8 ợ ứồ ùữụ ơ9 ơ|ã ẵ ợ ứồ ùữ - ẵá ỵứơữ ẵáô7ã -8 ề ữũ ẵ ứạáb - -8 ỵứơữ ạã} áá á4 ắyơ ẵ'... ơáãhơũ ã -8 á)4ạ áũ ã -8 ơcá ơũ ùũớũ ã -8 ơcá íá -8 ổ ắ ẻũ ềhô ãj ơ*ẵ ơđj ứồ ắữụ ắ ơád >ã ãj ơ*ẵ ơđj ắũ ềhô ắ ơád > ắ@ ẵáp ơđj ã} -% ắ ê ứữ ứắữ ọ ổ ắ ẻ ẵ ợ ứồ ắữ - ẵá ứẵữ ó ũ ềhô ứăữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp newton raphson và ứng dụng , Phương pháp newton raphson và ứng dụng , Phương pháp newton raphson và ứng dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay