Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở việt nam (tt)

7 146 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 11:48

1 LỜI MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài đến tiêu tài mà không quan tâm đến tiêu phi tài Trong kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, doanh Vì vậy, để nâng cao lực cạnh tranh DN sản xuất nghiệp (DN) cần tìm giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh, chế biến sữa Việt Nam, thu hút nguồn vốn đặc biệt Việt Nam hội nhập ngày sâu, rộng vào Tổ chức nước, giúp DN đứng vững thị trường phát triển bền vững Thương mại Thế giới (WTO) tham gia ký kết Hiệp ước Xuyên cần phải xây dựng HTCT phân tích HQKD DN sản xuất Thái Bình Dương (TPP) đòi hỏi DN Việt Nam phải nâng cao chế biến sữa Việt Nam cách đầy đủ, toàn diện chuẩn xác, lực quản trị, điều hành DN, sử dụng nguồn lực hiệu để nâng cao tính minh bạch thông tin, thu hút đầu tư vào DN mang cạnh tranh với DN nước ngày chiếm lĩnh lại nhiều hội thành công cho DN trình hội nhập thị trường nội địa phát triển bền vững Việt Nam nước có tiềm phát triển ngành sữa lớn Xuất phát từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài: Ngành sữa ngành công nghiệp chế biến có vai trò quan trọng “Nghiên cứu hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh việc đóng góp vào phát triển chung kinh tế Trong doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt Nam” đề tài nghiên năm gần đây, tốc độ tăng trưởng ngành sữa cao cứu cho luận án tiến sĩ tốc độ tăng trưởng toàn ngành công nghiệp với mức tăng trung Mục tiêu nghiên cứu bình từ 18-20%/năm, cao mức tăng trung bình ngành công nghiệp nói chung (xấp xỉ 13%/năm) Mục tiêu luận án xem xét, đề xuất giải pháp hoàn thiện HTCT sử dụng để phân tích HQKD DN sản xuất Việc sử dụng thông tin phân tích tài nói chung chế biến sữa Việt Nam phân tích HQKD nói riêng công cụ đắc lực quản trị, điều hành DN hầu hết DN sản xuất chế biến sữa Việt Trên sở mục tiêu bản, luận án đề mục tiêu cụ thể sau: Nam chưa thực trọng Hầu hết DN khảo sát hoạt động phân tích HQKD, đặc biệt HTCT phân - Hệ thống hóa sở lý luận HQKD HTCT phân tích HQKD; tích HQKD chưa đạt chất lượng, chưa đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho quản trị, điều hành cho nhà đầu tư - Nghiên cứu thực trạng HTCT phân tích HQKD áp dụng DN sản xuất chế biến sữa Việt Nam; Hạn chế quan điểm phân tích, đánh giá HQKD hầu hết - Đánh giá thực trạng HTCT phân tích HQKD áp dụng DN sản xuất chế biến sữa Việt Nam quan tâm DN sản xuất chế biến sữa Việt Nam đề xuất giải pháp hoàn thiện Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu định tính thực để điều tra Đối tượng nghiên cứu luận án HTCT phân tích HQKD khảo sát, vấn nhằm thu thập thông tin, tài liệu, số liệu áp dụng doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt thực trạng HTCT phân tích HQKD DN sản xuất chế Nam biến sữa Việt Nam Phạm vi nghiên cứu luận án giới hạn sau: - Về nội dung: Nghiên cứu lý luận thực tiễn HTCT phân tích HQKD DN sản xuất chế biến sữa Việt Nam; - Về thời gian: Giới hạn khoảng từ năm 2010 đến năm 2015; Phương pháp nghiên cứu định lượng tiến hành thông qua việc thu thập liệu số sử dụng phương pháp thống kê mô tả nhằm tóm tắt, tổng kết, phân tích kết liệu định luợng thu thập qua kết quan sát, khảo sát thực tế dạng số hay biểu đồ, đồ thị để mô tả thực trạng HTCT phân tích HQKD - Về không gian: Giới hạn DN sản xuất chế biến sữa Việt Nam DN sản xuất chế biến sữa 5.2 Phương pháp thu thập thông tin, liệu Câu hỏi nghiên cứu Nguồn thu thập số liệu luận án dựa hai nguồn chính: Để đạt mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận án cần giải - Nguồn thứ cấp: tác giả sử dụng chủ yếu số liệu câu hỏi: Hệ thống tiêu thích hợp sử dụng để phân báo cáo phân tích, báo cáo tài kiểm toán; báo cáo tíchHQKD DN sản xuất chế biến sữa Việt Nam? Các câu hỏi cụ thể: HĐQT; ban giám đốc; báo cáo ban kiểm soát; cáo bạch, báo cáo thường niên, báo cáo bất thường… + Cơ sở lý luận HQKD HTCT phân tích HQKD DN sản xuất? + Thực trạng HTCT phân tích HQKD DN sản xuất - Nguồn sơ cấp: tác giả thu thập thông tin từ phiếu điều tra, khảo sát vấn sâu lãnh đạo DN; kế toán trưởng, cán kế toán, chuyên viên phân tích, chuyên gia, nhà đầu tư… chế biến sữa Việt Nam nào? + Các nguyên tắc giải pháp thích hợp để hoàn thiện HTCT phân tích HQKD áp dụng DN sản xuất chế biến Nhằm đảm bảo thông tin, liệu thu thập mang tính đại diện chuẩn xác, tác giả tiến hành khảo sát, vấn 03 nhóm đối tượng nghiên cứu chính: sữa Việt Nam? Phương pháp nghiên cứu Thứ nhất, kế toán trưởng, cán kế toán, chuyên viên phân tích tài DN sản xuất chế biến sữa Việt Nam 5.1 Khái quát chung Để thực luận án, tác giả sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính với định lượng Thứ hai, lãnh đạo DN sản xuất chế biến sữa Việt Nam 5 Thứ ba, nhà đầu tư thị trường chứng khoán - Đưa giải pháp hoàn thiện HTCT phân tích HQKD chuyên gia lĩnh vực tài chính, phân tích tài công DN sản xuất chế biến sữa Việt Nam cách đầy đủ, ty chứng khoán, quản lý Nhà nước toàn diện chuẩn xác 5.3 Phương pháp xử lý, phân tích liệu Kết cấu đề tài Dựa vào phiếu điều tra, khảo sát vấn sâu thu Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục bảng biểu, sơ đồ, tài được, tác giả tiến hành xếp, tổng hợp thông tin, liệu theo liệu tham khảo, kết luận, nội dung luận án chia thành 04 nội dung cụ thể chương: Sau thu thập đầy đủ số liệu, liệu tác giả nhập vào bảng excel, mã hóa biến chuyển vào phần mềm SPSS 16.0 để phân Chương 1: Tổng quan công trình nghiên cứu hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp tích kiểm định Chương 2: Cơ sở lý luận hiệu kinh doanh hệ thống Từ kết phân tích, tác giả đưa kiến nghị tiêu phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp giải pháp hoàn thiện HTCT phân tích HQKD DN sản xuất Chương 3: Kết nghiên cứu thực trạng hệ thống tiêu chế biến sữa phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp sản xuất Những đóng góp đề tài chế biến sữa Việt Nam Về mặt lý luận: Chương 4: Giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích - Hệ thống hóa làm rõ sở lý luận HQKD HTCT phân tích HQKD DN; hiệu kinh doanh doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt Nam - Chỉ mối liên hệ, tác động tích cực HTCT phân tích HQKD quản trị DN nhà đầu tư Về mặt thực tiễn: - Trình bày rõ thực trạng HTCT phân tích HQKD DN sản xuất chế biến sữa Việt Nam: thành công hạn chế; nguyên nhân thực trạng; - Đánh giá mức độ sử dụng, mức độ quan trọng tiêu tài chính, tiêu phi tài chính, tiêu đánh giá hiệu phận HTCT phân tích HQKD DN sản xuất chế biến sữa Việt Nam; CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN cân bằng, hài hòa; chưa gắn việc xây dựng HTCT phân tích KQKD CỨU VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ với việc đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu DN KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.2 Các công trình nghiên cứu nước 1.1 Các công trình nghiên cứu nước Nhóm thứ nhất, nghiên cứu sở lý luận HQKD Nhóm thứ nhất: Các công trình nghiên cứu tầm quan trọng, cần thiết phân tích HQKD HTCT phân tích HQKD HTCT phân tích HQKD Nhóm thứ hai, nghiên cứu kết hợp nghiên cứu sở lý luận HQKD; HTCT phân tích HQKD xây dựng, hoàn thiện Nhóm thứ hai: Các công trình nghiên cứu xây dựng HTCT phân tích HQKD cho DN hoạt động ngành, lĩnh vực cụ thể HTCT phân tích HQKD cho DN ngành, lĩnh vực Có thể khái quát kết nghiên cứu sau: cụ thể Thứ nhất, tầm quan trọng hoạt động phân tích Về mặt lý luận, nghiên cứu hệ thống hóa sở lý luận HQKD HTCT phân tích HQKD; HQKD cần thiết phải xây dựng HTCT phân tích HQKD thích hợp giúp đánh giá HQKD DN; Về mặt thực tiễn, nêu rõ thực trạng hoạt động phân tích Thứ hai, hạn chế HTCT phân tích HQKD HQKD DN ngành, lĩnh vực cụ thể HTCT sử dụng đơn tiêu tài để đánh không sử phân tích HQKD DN Các nghiên cứu dụng kết hợp tiêu phi tài với tiêu tài giúp ưu điểm hạn chế đồng thời nghiên cứu, đưa đánh giá HQKD DN cách đầy đủ toàn diện; giải pháp xây dựng, hoàn thiện HTCT phân tích HQKD cho DN Thứ ba, đánh giá tầm quan trọng tiêu phi tài Tuy nhiên, nghiên cứu chưa vai trò, tầm quan trọng HTCT phân tích HQKD quản trị DN nhà đầu tư; Thứ tư, cần thiết phải xây dựng HTCT phân tích HQKD dựa vào mục tiêu cần thiết phải xây dựng HTCT phân tích HQKD nhằm đánh giá Tóm lại, sau tổng quan công trình nghiên cứu kết thực mục tiêu, chiến lược DN; tầm quan trọng nước, tác giả nhận thấy: Phân tích HQKD DN dựa tiêu phi tài việc đánh giá HQKD DN phương pháp quan điểm truyền thống trước sử dụng cách đầy đủ, toàn diện chuẩn xác chưa đưa giải pháp tiêu tài đơn để đánh giá quan điểm chưa nhằm xây dựng HTCT phân tích HQKD toàn diện bao gồm toàn diện, nhiều hạn chế, không tạo tranh hoàn chỉnh tiêu tài tiêu phi tài kết hợp với cách HQKD DN dẫn đến đánh giá chưa đầy đủ, nhiều phiến diện, sai lầm gây rủi ro cho hoạt động DN 9 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH 10 tích đầy đủ, giúp đo lường đánh giá tất khía cạnh hoạt động kinh doanh Nguyên tắc thiết lập sau: DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP - Nguyên tắc toàn diện: 2.1 Hiệu kinh doanh ý nghĩa phân tích hiệu kinh - Nguyên tắc hiệu quả: doanh - Nguyên tắc quán: 2.1.1 Hiệu kinh doanh - Nguyên tắc phù hợp: HQKD phạm trù kinh tế quan trọng hàng đầu - Nguyên tắc liên tục, so sánh được: hoạt động kinh doanh DN Khái niệm nhiều nhà nghiên cứu đề cập theo quan điểm khác - Nguyên tắc đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng: 2.2.2 Hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh Theo quan điểm tác giả, HQKD DN hiểu Để lột tả đầy đủ, toàn diện chuẩn xác HQKD sau: HQKD DN kinh tế thị trường phạm trù DN, HTCT phân tích phải bao gồm phân hệ tiêu tài kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực DN nhằm đạt phân hệ tiêu phi tài đượccác mục tiêu hoạt động đề HQKD đo lường thông 2.2.2.1 Phân hệ tiêu tài qua phân hệ tiêu tài vàphân hệ tiêu phi tài Phân hệ tiêu tài chia thành nhóm sau: 2.1.2 Ý nghĩa phân tích hiệu kinh doanh + Nhóm tiêu phản ánh khả sinh lợi: bao gồm Phân tích HQKD ý nghĩa vô quan trọng tiêu: tỷ suất sinh lợi doanh thu (ROS); tỷ suất sinh lợi nhà quản lý mà công cụ hỗ trợ định hết tài sản (ROA); tỷ suất sinh lợi VCSH (ROE), sức sinh lợi sức hữu ích nhà đầu tư, khách hàng, nhà cung cấp vốn đầu tư (ROI người lao động + Nhóm tiêu phản ánh lực hoạt động: bao gồm 2.2 Hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh tiêu: Số vòng quay tài sản; số vòng quay TSCĐ; số vòng doanh nghiệp quay TSNH; số vòng quay HTK; số vòng quay khoản phải 2.2.1 Vai trò nguyên tắc thiết lập hệ thống tiêu phân tích thu; kỳ thu tiền bình quân hiệu kinh doanh + Nhóm tiêu sử dụng cho nhà đầu tư: bao gồm HTCT phân tích thực chất công cụ giúp đo lường, đánh tiêu: tỷ suất lợi nhuận vốn cổ phần; thu nhập cổ phiếu giá HQKD DN Muốn xem xét, đánh giá HQKD DN phổ thông (EPS); giá thu nhập cổ phiếu phổ thông (P/E); hệ cách đầy đủ, toàn diện trước hết phải thiết lập HTCT phân số chi trả cổ tức; tỷ lệ cổ tức thị giá 2.2.2.2 Phân hệ tiêu phi tài 11 12 + Nhóm tiêu đánh giá khách hàng, thị trường: + Nhóm tiêu đánh giá hiệu xã hội: Các tiêu cụ thể đánh giá khía cạnh khách hàng, thị trường bao gồm: -Tỷ lệ khách hàng hài lòng chất lượng sản phẩm (1) Lợi ích việc tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tạo môi trường làm việc an toàn – hiệu cho người lao động; -Tỷ lệ khách hàng hài lòng giá sản phẩm -Tỷ lệ khách hàng hài lòng dịch vụ giao hàng (2) Lợi ích xã hội việc đóng góp vào ngân sách Nhà nước khoản thuế, khoản nôp ngân sách khác; -Tỷ lệ khách hàng khiếu nại sản phẩm, dịch vụ (3) Hiệu xã hội thông qua lợi ích mà DN mang lại cho -Mức biến động thị phần loại sản phẩm cộng đồngnhư hoạt động chia sẻ với cộng đồng: hoạt động từ -Đánh giá khách hàng sản phẩm thiện, đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học đặc biệt trách -Đánh giá khách hàng sản phẩm DN so với nhiệm DN bảo vệ môi trường, phát triển môi trường sản phẩm khác loại xanh -Tỷ lệ khách hàng tăng thêm 2.3 Hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh số -Tỷ lệ khách hàng cũ giảm nước giới kinh nghiệm cho Việt Nam -Tỷ lệ khách hàng phàn nàn thời gian giao hàng 2.3.1 Tại Singapore -Tỷ lệ khách hàng phàn nàn chất lượng dịch vụ Các DN Singapore sử dụng HTCT phân tích HQKD bao gồm + Nhóm tiêu đánh giá lao động: tiêu: mức tăng trưởng doanh thu; mức tăng trưởng lợi nhuận; - Số đào tạo nâng cao chuyên môn cho nhân viên mức lợi nhuận ròng; tỷ suất sinh lợi tài sản; tỷ suất sinh lợi - Số nhân viên tham gia lớp đào tạo nâng cao chuyên vốn chủ sở hữu; EPS; PER; NAV môn nghiệp vụ - Số nhân viên tham gia vào hiệp hội ngành, chuyên môn - Sự hài lòng nhân viên với môi trường làm việc 2.3.2 Tại Anh Anh nước có sở giao dịch chứng khoán lâu đời giới với nhiều công ty Liên Hiệp Anh - Sự hài lòng nhân viên thu nhập nước Tại đó, tiêu phân tích HQKD qui định cụ - Sự hài lòng nhân viên sách đãi ngộ DN thể sau: Tỷ suất sinh lợi tài sản (ROA); Tỷ suất sinh lợi - Sự hài lòng nhân viên với môi trường làm việc vốn chủ sở hữu (ROE); Mức lợi nhuận gộp; Tỷ lệ lợi nhuận trước - Số ca tai nạn lao động năm thuế, lãi vay khấu hao (EBITDA); NAV - Lương bình quân - Mức biến động lao động năm 13 14 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG HỆ 2.3.3 Tại Mỹ Mỹ nước có kinh tế lớn hàng đầu giới Yêu cầu minh bạch thông tin DN Mỹ cao Mặt khác, sở liệu THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CHẾ BIẾN SỮA thông tin hoàn chỉnh, hỗ trợ đắc lực cho việc định HTCT VIỆT NAM phân tích tài nói chung phân tích HQKD nói riêng chi 3.1 Tổng quan doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa tiết đầy đủ, bao gồm tiêu: (EBITDA); EBIT; (EBT)… Việt Nam 2.3.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Trên sở nghiên cứu HTCT phân tích HQKD Ngành sữa Việt Nam bắt đầu phát triển từ năm 1970 DN số nước giới, rút kinh nghiệm cho Việt tốc độ tăng trưởng chậm Theo số liệu điều tra Tổng cục Nam sau: Thống kê, năm 2008 toàn ngành Sữa có 72 DN, tăng 59 DN so với Trước hết, DN nước chủ yếu hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, tính minh bạch thông tin cao; năm 2000 Trong giai đoạn 2001-2005, số lượng DN tăng bình quân 24,57%/năm, giai đoạn 2006-2008, tăng bình quân 22,67%/năm Thứ hai, HTCT phân tích HQKD DN theo quy định (Bộ Công Thương, 2010) tính đến năm 2015 số lượng DN sản bắt buộc công khai thông tin công ty cổ phần niêm yết xuất chế biến sữa 80 DN bao gồm DN sữa nội nước tương đối đầy đủ; DN sữa nước Việt Nam Trong đó, DN sản xuất chế biến Thứ ba, việc sử dụng HTCT phân tích HQKD theo quy định nước thực nghiêm túc, kịp thời sữa Việt Nam không bao gồm DN sữa ngoại 40 DN 3.1.2 Đặc điểm kinh doanh tổ chức máy quản lý hoạt động kinh doanh - Đặc điểm sản phẩm: Ngành sản xuất chế biến sữa ngành công nghiệp thực phẩm thiết yếu phục vụ đời sống người - Đặc điểm nguồn nguyên liệu: Nguồn nguyên liệu ngành sữa chủ yếu nhập - Đặc điểm kỹ thuật, công nghệ: Ngành công nghiệp sữa ngành có đòi hỏi cao công nghệ chế biến máy móc, thiết bị đại - Đặc điểm thị trường: Châu Á khu vực có mức tăng trưởng sữa cao nhất, Ấn Độ quốc gia sản xuất sữa lớn 15 16 giới chủ yếu tiêu dùng nội địa Thị trường sữa Việt Đối với DN 100% vốn Nhà nước thực báo cáo theo Nam thị trường đáng mơ ước nhà kinh doanh sữa Với tốc hướng dẫn Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015, độ tăng trưởng ngành hàng năm đạt trung bình 18 - 20% DN khác chưa có quy định bắt buộc báo cáo đánh giá HQKD - Đặc điểm nguồn nhân lực: Ngành công nghiệp sữa cách đầy đủ mà thực lập báo cáo tài theo Thông tư ngành chế biến thực phẩm có trang thiết bị đại, đòi hỏi lực lượng 200/2014/TT-BTC Quyết định 48/2006/QĐ-BTC Bộ Tài lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao DN nhỏ vừa - Đặc điểm hệ thống phân phối; 3.2.2 Thực trạng hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh - Đặc điểm giá bán sản phẩm; doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt Nam - Đặc điểm tổ chức máy quản lý 3.1.3 Tiềm định hướng phát triển doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt Nam Qua khảo sát thực trạng HTCT phân tích HQKD công ty cổ phần niêm yết sản xuất chế biến sữa Việt Nam cho thấy: Tình hình sử dụng tiêu phân tích theo quy định thực Việt Nam nước có tiềm phát triển tốt cho phát tương đối đầy đủ kịp thời Theo kết khảo sát, HTCT phân triển ngành sữa Ngành sữa Việt Nam ngành Nhà tích HQKD DN chưa xây dựng đầy đủ, chí nước quan tâm, khuyến khích tạo chế thông thoáng thúc đẩy nhiều DN hoạt động phân tích HQKD HTCT phân tích phát triển Vì vậy, tiềm ngành lớn, cần có HQKD sử dụng sơ sài chiến lược định hướng phát triển cách bản, đồng nhằm Kết khảo sát DN sản xuất chế biến sữa Việt phát triển ngành sữa cách hiệu bền vững Nam cho thấy: Để phục vụ cho công tác quản trị, điều hành DN 3.2 Thực trạng hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh cung cấp thông tin cho đối tượng, đặc biệt nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt Nam tiêu tài giúp đánh giá HQKD DN số lượng 3.2.1 Hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh theo quy DN sử dụng tiêu phi tài hạn chế Số lượng DN định pháp luật hành khảo sát có sử dụng số tiêu phi tài để đánh giá Theo quy định công bố thông tin Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Bộ Tài Chính có quy định rõ chế độ tiêu báo cáo công ty cổ phần niêm HQKD DN chiếm tỷ lệ thấp - Về mức độ sử dụng hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh: yết, theo Phụ lục số – Báo cáo thường niên, DN phải công bố Về bản, mức độ sử dụng đối tượng khảo sát đối tiêu đánh giá HQKD DN gồm tiêu tài phi với tiêu phân tích HQKD DN sản xuất chế biến sữa tài chưa cao, mức định kỳ theo quý (mức 3) chưa sử dụng 17 theo tháng (mức 4) hay thường xuyên (mức 5) Điều cho thấy tần 18 3.3.2 Về vai trò quản trị doanh nghiệp suất sử dụng tiêu tài phục vụ quản trị nhà đầu tư thấp Thực trạng HTCT phân tích HQKD DN sản xuất chế biến sữa Việt Nam chưa đáp ứng nhu cầu - Về mức độ quan trọng HTCT phân tích HQKD quản trị DN nhà đầu tư: thông tin phục vụ quản trị DN Với HTCT phân tích HQKD giúp đo lường, đánh giá HQKD khía cạnh tài Các đối tượng khảo sát mức độ quan trọng thông qua việc đánh giá biến động tiêu tài tiêu tài tiêu phi tài quản trị DN so với khứ Các tiêu cung cấp cho nhà định nhà đầu tư cao quản lý thông tin mà chưa giúp nhà quản lý đánh Mặt khác, tác giả tiến hành khảo sát ý kiến đánh giá giá đầy đủ, toàn diện mặt hoạt động DN theo mục tiêu đề lãnh đạo DN sản xuất chế biến sữa nhà đầu tư, chuyên gia mức độ đóng góp HTCT phân tích quản trị DN nhà 3.3.3 Về tầm quan trọng nhà đầu tư đầu tư Kết cho thấy: có 12% trả lời có đóng góp nhiều; 53% HTCT phân tích HQKD DN sản xuất chế biến sữa trả lời đóng góp 35% trả lời không đóng góp Điều chứng chưa đầy đủ số lượng, nội dung sơ sài, tiêu tỏ mức độ đóng góp thông tin phân tích HQKD quản phân tích chưa gắn với mục tiêu DN không cung cấp trị DN nhà đầu tư hầu hết DN sữa thấp cho nhà đầu tư cách kịp thời chuẩn xác tranh toàn Theo kết thống kê mô tả đánh giá mức độ quan trọng cảnh hiệu DN, đồng thời không đủ sở thông tin tiêu phân tích HQ phận cho thấy đánh giá đối giúp nhà đầu tư dự báo rủi ro đánh giá khả tượng khảo sát tầm quan trọng, cần thiết tiêu hoàn thành mục tiêu DN tương lai Điều làm cản trở phân tích HQ phận cao (xấp xỉ ngưỡng quan trọng) lớn cho nhà đầu tư định 3.3 Đánh giá thực trạng hệ thống tiêu phân tích hiệu 3.3.4 Nguyên nhân hạn chế kinh doanh doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt Nam Trước hết, quy định hành Nhà nước, bộ, ngành công khai minh bạch thông tin loại hình DN 3.3.1 Về số lượng, nội dung cách thức đánh giá chưa thực đầy đủ Xét tổng thể, thực trạng HTCT phân tích HQKD hầu hết Thứ hai, nước ta nước nhiều năm hoạt động theo DN sản xuất chế biến sữa Việt Nam chưa đầy đủ toàn mô hình kinh tế kế hoạch hóa, phương pháp quản trị, điều hành DN diện, xây dựng tiêu chưa khoa học, HTCT phân tích hầu hết cấp mang nặng quan điểm truyền thống HQKD phiến diện, phương pháp phân tích đơn giản 19 Thứ ba, Hiệp hội Sữa Việt Nam đời 20 CHƯƠNG 4: QUAN ĐIỂM GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ non trẻ, hoạt động chưa hiệu quả, chưa hỗ trợ kết nối nhiều THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH DN hoạt động lĩnh vực tham gia TẠI CÁC DN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN SỮA VIỆT NAM Ngoài có nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng đến hệ 4.1 Quan điểm hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích hiệu thống tiêu phân tích HQKD DN sản xuất chế biến sữa kinh doanh doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt Việt Nam Nam Một là, xuất phát từ nhận thức lãnh đạo DN sữa cần thiết, hiệu HTCT phân tích HQKD hạn chế Hai là, trình độ chuyên môn cán thực hoạt động phân tích DN chưa chuyên nghiệp Ba là, hoạt động chưa quan tâm đầu tư mức, 4.1.1.Quan điểm đầy đủ, toàn diện chuẩn xác Nhằm đảm bảo thước đo giúp đánh giá cách đầy đủ, toàn diện chuẩn xác HQKD DN đòi hỏi tiêu phải xây dựng sở mục tiêu đề ra, đồng thời phải đáp ứng tính toàn diện mặt thông qua phân hệ tiêu chi phí đầu tư cho hoạt động phân tích HQKD nói chung xây dựng tài phân hệ tiêu phi tài HTCT phân tích HQKD nói riêng thấp 4.1.2 Quan điểm gắn với mục tiêu phát triển doanh nghiệp HTCT phân tích HQKD giúp đo lường, đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu DN phải gắn với mục tiêu 4.1.3 Quan điểm thể hiệu tài phi tài Để đánh giá HQKD DN cách toàn diện cần phải xem xét, đánh giá hiệu thực mục tiêu thông qua phân hệ tiêu tài phi tài giai đoạn, tùy theo mục tiêu cụ thể để điều chỉnh số lượng nội dung tiêu khía cạnh cách linh hoạt, phù hợp với mục tiêu 4.1.4 Quan điểm phản ánh rõ nét hiệu kinh doanh Khi xây dựng HTCT phân tích HQKD DN cần tuân thủ nguyên tắc hiệu quả, đảm bảo thước đo sử dụng phải mang lại thông tin hữu ích giúp nhà quản lý có nhìn cân toàn hoạt động DN đánh giá thực chất toàn diện mức độ hoàn thành mục tiêu chiến lược 21 22 4.2 Giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích hiệu định nhà quản lý mà cần đánh giá vào kinh doanh doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt mục tiêu DN Nam 4.3 Điều kiện thực giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu 4.2.1 Hoàn thiện số lượng, nội dung, phương pháp tính phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp sản xuất tiêu chế biến sữa Việt Nam Từ kết nghiên cứu thực trạng HTCT phân tích HQKD 4.3.1 Về phía Nhà nước, chủ quản Hiệp hội Sữa Việt Nam DN sản xuất chế biến sữa Việt Nam, tác giả đề xuất xây dựng HTCT phân tích HQKD cho DN gồm tiêu tài - Có chiến lược phát triển ngành sữa cách cụ thể, rõ ràng ổn định phi tài gắn với đặc điểm sản xuất chế biến sữa 4.2.2 Hoàn thiện hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh doanh - Định hướng, tạo điều kiện thuận lợi để DN tiếp cận với phương pháp quản trị đại phận - Xây dựng, hoàn thiện quy định công bố thông tin đối Đối với hiệu phận, luận án đề xuất tiêu áp với DN nói chung theo hướng bổ sung tiêu đánh giá hiệu dụng thích hợp cho doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt cách toàn diện Nam 4.3.2 Về phía doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa 4.2.3 Hoàn thiện quy trình xây dựng thước đo, tiêu phân tích - Chủ động đổi mới, tiếp cận mô hình quản trị đại: Để đảm bảo cho việc xây dựng thước đo, tiêu phân tích đạt hiệu quả, phù hợp với mục tiêu DN, giúp đo lường đánh giá cách chuẩn xác, toàn diện HQKD DN đòi hỏi - Nhận thức đắn vai trò chiến lược thực thi chiến lược: - Thực cách thức quản lý theo mục tiêu (MBO): thước đo, tiêu phải thiết lập theo quy trình khoa - Quyết tâm, cam kết lãnh đạo DN: học, chuẩn xác - Nâng cao lực quản lý, điều hành lãnh đạo: 4.2.4 Hoàn thiện phương pháp phân tích tiêu - Văn hóa doanh nghiệp cần quan tâm mức: Phương pháp đánh giá HQKD DN dựa kết so sánh đơn đại số tiêu tài kỳ với kỳ trước chưa đủ sở tin cậy để đánh giá toàn diện chuẩn xác HQKD DN đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro 23 KẾT LUẬN CHUNG 24 chế HTCT tiềm định hướng phát triển Trên sở luận giải, tổng hợp, phân tích thực trạng, đánh giá DN sữa thời gian tới, luận án trình bày quan điểm đưa HTCT phân tích HQKD doanh nghiệp sản xuất chế biến giải pháp nhằm hoàn thiện HTCT phân tích HQKD DN sữa Việt Nam, luận án đạt kết sau: theo quan điểm đánh giá HQKD đại: Theo đó, HTCT phân tích Thứ nhất, luận án hệ thống hóa sở lý luận HQKD HQKD xây dựng theo hai phân hệ: phân hệ tiêu tài HTCT phân tích HQKD Theo đó, tác giả hệ thống quan điểm phân hệ tiêu phi tài Hai phân hệ tiêu xây HQKD, làm rõ quan điểm HQKD HTCT phân tích HQKD dựng cách đầy đủ, toàn diện mối quan hệ tác động qua lại, sử dụng DN; cân giúp phân tích HQKD DN kịp thời, đầy đủ Thứ hai, luận án tổng quan nghiên cứu HQKD; HTCT phân tích HQKD nước theo nhóm nghiên chuẩn xác Ngoài ra, cần thiết bổ sung tiêu hiệu phận phục vụ lãnh đạo quản trị DN cứu có quan điểm Căn vào kết đạt Để giải pháp mà luận án đề xuất áp dụng mặt hạn chế nghiên cứu, luận án tìm cách hiệu đòi hỏi cần có điều kiện cụ thể, khoảng trống nghiên cứu trước, từ làm sở để nghiên vai trò Nhà nước, quan chức năng, Hiệp hội Sữa Việt Nam cứu bổ sung khoảng trống nhằm hoàn thiện HTCT phân tích đặc biệt lãnh đạo DN sản xuất chế biến sữa phải có HQKD DN sản xuất chế biến sữa Việt Nam; Thứ ba, luận án khảo sát thực trạng HTCT phân tích quan tâm, hỗ trợ tốt để giải pháp đưa trở thành thực HQKD DN sản xuất chế biến sữa Việt Nam Căn vào Mặc dù luận án đạt kết định, phần kết nghiên cứu, luận án đánh giá mặt thành công bù đắp khoảng trống nghiên cứu trước HTCT phân mặt hạn chế HTCT DN Đồng thời tích HQKD DN nói chung DN sản xuất chế biến sữa luận án tìm nguyên nhân thành công hạn chế Việt Nam nói riêng, luận án thiếu sót hạn thực trạng HTCT phân tích HQKD DN, từ luận án chế định Vì tác giả mong muốn nhận ủng hộ ý điểm cần hoàn thiện HTCT theo quan điểm đại kiến đóng góp nhà khoa học luận án để luận án nhằm tối đa hóa hiệu HTCT phân tích HQKD hoàn thiện tốt DN sản xuất chế biến sữa phục vụ cho việc định nhà lãnh đạo quản trị DN nhà đầu tư; Thứ tư, sở thực trạng HTCT phân tích HQKD DN sản xuất chế biến sữa Việt Nam, thành công hạn Trân trọng cảm ơn! 25 DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Nợ công Nhật Bản: Thực trạng giải pháp, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế Chính trị giới, số 11(187) Tháng 112011 (Đồng tác giả) Hiệu kinh doanh doanh nghiệp sản xuất sữa chế phẩm sữa thời kỳ hậu cổ phần hóa, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, số 52.T2/2012 (Tác giả) Luật Hồi giáo Sharia vai trò đời sống công cộng nước Trung Đông, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông, số 1/2012 (Đồng tác giả) Phân tích hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, số 53.T3-2012 (Tác giả) Quan hệ phát triển kinh tế phát triển xã hội nước ta nay, Tạp chí Kinh tế Phát triển, số đặc biệt tháng 9/2013 (Đồng tác giả) Những bất cập công tác kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam áp dụng Luật Kế toán giải pháp hoàn thiện, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Kế toán, Kiểm toán tiến trình cải cách hội nhập, 2014 (Tác giả) Vận dụng bảng điểm cân (BSC) vào xây dựng hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Kế toán Kiểm toán, số 1+2/2015 (Tác giả) Hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt Nam – Thực trạng giải pháp hoàn thiện, Tạp chí Kế toán Kiểm toán, số 3/2015 (Tác giả) Quan điểm giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia: Kế toán, Kiểm toán Việt Nam – 20 năm cải cách hội nhập, tháng 4/2016 (Tác giả) ... hưởng đến hệ 4.1 Quan điểm hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích hiệu thống tiêu phân tích HQKD DN sản xuất chế biến sữa kinh doanh doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa Việt Việt Nam Nam Một là, xuất. .. hiệu kinh doanh doanh nghiệp sản xuất tiêu chế biến sữa Việt Nam Từ kết nghiên cứu thực trạng HTCT phân tích HQKD 4.3.1 Về phía Nhà nước, chủ quản Hiệp hội Sữa Việt Nam DN sản xuất chế biến sữa Việt. .. trạng hệ thống tiêu chế biến sữa phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp sản xuất Những đóng góp đề tài chế biến sữa Việt Nam Về mặt lý luận: Chương 4: Giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở việt nam (tt) , Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở việt nam (tt) , Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở việt nam (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay