Bo che hoa khi toyota

18 186 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 11:44

Mô tả bộ chế hòa kí 2 họng của toyota, thường sử dụng trong các xe sử dụng nhiên liệu xăng đời cũ, các chế độ làm việc của bộ chế hòa khí, không tải, toàn tải tăng tốc với các hình ảnh sinh động rất để hiểu. Bäü chãú ho khê (Carburetor) trãn âäüng cå TOYOTO Ks thi BÄÜ CHÃÚ HO KHÊ TRÃN ÂÄÜNG CÅ TOYOTA HIÃÛN ÂẢI Trãn hçnh v: Hng A l hng så cáúp, hng B l hng thỉï cáúp ÅÍ kiãøu I, bỉåïm ga thỉï cáúp âỉåüc âiãưu khiãøn nhåì báưu chán khäng, âọng måí theo sỉïc hụt åí hng khuúch tạn ÅÍ kiãøu II, bỉåïm ga thỉï cáúp âỉåüc kãút näúi cå khê våïi bỉåïm ga så cáúp, mäüt bỉåïm giọ âiãưu khiãøn tiãút diãûn gêc lå thỉï cáúp thäng qua kim xàng Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp Bäü chãú ho khê (Carburetor) trãn âäüng cå TOYOTO Ks thi MẢCH XÀNG CHÊNH V MẢCH XÀNG KHÄNG TI Khi måí bỉåïm ga, âäüng cå hụt khäng khê âi vo, theo hiãûu ỉïng Ven tu ri, tải hng khuúch tạn s hụt xàng phun tỉì bưng phao ho träün våïi khäng khê âãø cung cáúp cho âäüng cå Lỉåüng xàng ho träün âỉåüc quút âënh båíi gêc lå xàng v gêc lå khäng khê Khi chảy khäng ti, bỉåïm ga måí nh, âäüng cå láúy ho khê tỉì mảch khäng ti sau bỉåïm ga, lỉåüng ho khê âỉåüc âiãưu chènh båíi vêt (vêt giọ) Xàng cung cáúp cho bäü chãú ho khê qua âỉåìng Phao v van bo âm äøn âënh mỉûc xàng bưng phao ÄÚng thäng håi bưng phao giụp cán bàòng ạp sút hai bãn Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp Bäü chãú ho khê (Carburetor) trãn âäüng cå TOYOTO Ks thi BÅM TÀNG TÄÚC Khi måí bỉåïm ga âäüt ngäüt ( tàng täúc ), khäng khê cọ xu hỉåïng nảp vo nhiãưu hån xàng, ho khê bë long, âäüng cå khỉûng lải chäúc lạt, ä tä tàng täúc kẹm Âãø khàõc phủc hiãûn tỉåüng âọ, måí nhanh bỉåïm ga, båm tàng täúc s phun xàng vo âãø âm bo ho khê â âáûm cho âäüng cå Våïi cáúu tảo van bi âàûc biãût ca båm tàng täúc, måí bỉåïm ga tỉì tỉì, xàng s khäng âỉåüc phun vo Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp Bäü chãú ho khê (Carburetor) trãn âäüng cå TOYOTO Ks thi CÅ CÁÚU KHOẠ V TẠC ÂÄÜNG HẸ MÅÍ BỈÅÏM GA THỈÏ CÁÚP Cå cáúu ny chè cho phẹp bỉåïm ga thỉï cáúp måí bỉåïm ga så cáúp â måí khon g 450 - 550 v âäưn g thåìi cn g tạc âäün g lm bỉåïm ga thỉï cáúp hẹ måí tr ỉåïc báưu chán khäng âiãưu khiãøn Cå cáúu ny bäú trê trãn bäü chãú ho khê kiãøu I, bỉåïm ga så cáúp måí nh hån 45 , cáưn thäng qua l xo khoạ cỉïng cng khäng cho bỉåïm ga thỉï cáúp måí Khi bỉåïm ga så cáúp måí låïn hån 450 , chäút t lãn cng lm cáưn âi xúng áún lãn cng âáøy bỉåïm ga thỉï cáúp hẹ måí trỉåïc báưu chán khäng tạc âäüng Khi cáưn âi xúng, cng âỉåüc tỉû do, báưu chán khäng âiãưu khiãøn bỉåïm ga thỉï cáúp âọng måí nhẻ nhng theo sỉïc hụt hng khuúch tạn Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp Bäü chãú ho khê (Carburetor) trãn âäüng cå TOYOTO Ks thi CÅ CÁÚU CAM KHÄNG TI NHANH V MÅÍ CỈÅỴNG BỈÏC BỈÅÏM GIỌ Bỉåïm giọ âọn g âäün g cå s chảy khäng ti nhanh, bỉåïm giọ måí âäün g cå s chảy khäng ti tháúp Khi bỉåïm ga måí hon ton s âiãưu khiãøn måí cỉåỵn g bỉïc bỉåïm giọ khon g 400 Cạc bäü chãú ho khê trãn cạc âäüng cå hiãûn âải cọ bỉåïm giọ âỉåüc âiãưu khiãøn âọng måí tỉû âäüng theo nhiãût âäü âäüng cå Do âọ, nhiãût âäü âäüng cå chỉa cao (nh hån 40 0), bỉåïm giọ ln âọng lải, lục ny âäüng cå cng cáưn phi chảy khäng ti våïi säú vng quay nhanh hån Âãø âạp ỉïng u cáưu âọ, trãn bäü chãú ho khê cọ bäú trê cå cáúu âiãưu khiãøn chảy khäng ti nhanh theo âäü måí bỉåïm giọ Cáúu tảo cå cáúu ny åí hçnh v Khi bỉåïm giọ âang âọng, thäng qua âiãưu khiãøn cam khäng ti nhanh Cng s tỉûa vo vë trê cao ca cam khäng ti nhanh âãø måí bỉåïm ga låïn hån Khi nhiãût âäü âäüng cå tàng lãn, bỉåïm giọ âỉåüc måí låïn dáưn, thäng qua âiãưu khiãøn cam khäng ti nhanh âãø bỉåïm ga âọng lải dáưn Âäüng cå chuøn sang chảy khäng ti cháûm Ngoi ra, nhiãût âäü âäüng cå cn tháúp, bỉåïm giọ chỉa måí, nãúu måí låïn bỉåïm ga s gáy nãn hiãûn tỉåüng " ngäüp xàng" Âãø khàõc phủc hiãûn tỉåüng âọ, ngỉåìi ta bäú trê thãm cå cáúu måí cỉåỵng bỉïc bỉåïm giọ Khi måí låïn bỉåïm ga, cng s âáøy vo cam khäng ti nhanh âãø måí cỉåỵng bỉïc bỉåïm giọ mäüt gọc 400 Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp Bäü chãú ho khê (Carburetor) trãn âäüng cå TOYOTO Ks thi BÄÜ ÂÃÛM BỈÅÏM GA Khi bỉåïm ga måí låïn, täúc âäü âäüng cå quay nhanh, nãúu âọng bỉåïm ga âäüt ngäüt s gáy nãn hiãûn tỉåüng " sàûc xàng ", gáy ä nhiãøm mäi trỉåìng Âãø khàõc phủc hiãûn tỉåüng âọ, ngỉåìi ta bäú trê thãm bäü âãûm bỉåïm ga Khi bỉåïm ga måí låïn, âäü chán khäng sau bỉåïm ga nh, báưu chán khäng âáøy cng xa (theo hỉåïng måí låïn bỉåïm ga) Khi âọng âäüt ngäüt, bỉåïm ga s bë cng cn tråí Thäng qua bäü gim cháún 2, báưu chán khäng s giụp cho bỉåïm ga âọng lải tỉì tỉì Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp Bäü chãú ho khê (Carburetor) trãn âäüng cå TOYOTO Ks thi KÃÚT CÁÚU ÂIÃƯU KHIÃØN BỈÅÏM GA THỈÏ CÁÚP BÀỊNG CÅ KHÊ Âäúi våïi bäü chãú ho khê âiãưu khiãøn bỉåïm ga thỉï cáúp bàòng cå khê (kiãøu II), bỉåïm giọ chỉa måí, cng s khoạ cng âãø khäng cho bỉåïm ga thỉï cáúp måí Chè no bỉåïm giọ måí hãút, bỉåïm ga thỉï cáúp måïi âỉåüc tỉû âọng måí theo bỉåïm ga så cáúp thäng qua mäüt l xo xồõn Tuy nhiãn, bỉåïm ga thỉï cáúp chè âỉåüc âiãưu khiãøn måí bỉåïm ga så cáúp â måí âỉåüc 1/3 hnh trçnh Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp Bäü chãú ho khê (Carburetor) trãn âäüng cå TOYOTO Ks thi CÅ CÁÚU MÅÍ BỈÅÏM GIỌ TỈÛ ÂÄÜNG a b d c Ngun l lm viãûc: Khi âäüng cå chỉa näø, bỉåïm giọ âọng kên Khi khåíi âäüng âäüng cå näø, sỉïc hụt tàng lãn tạc âäüng vo khoang b ca báưu chán khäng lm bỉåïm giọ hẹ måí âãø cung cáúp thãm khê nảp cho âäüng cå (trạnh ngäüp xàng) Bäü gim cháún c giụp cho bỉåïm giọ måí tỉì tỉì (ãm dëu) Khi nhiãût âäü âäüng cå cn tháúp, van d âiãưu khiãøn cho äúng v thäng nhau, khoang a ca báưu chán khäng khäng tạc dủng Khi nhiãût âäü âäüng cå tàng lãn, van d âiãưu khiãøn cho äúng v thäng nhau, äúng cung cáúp sỉïc hụt cho khoang a tạc âäüng måí bỉåïm giọ âãún 60% hnh trçnh Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp Bäü chãú ho khê (Carburetor) trãn âäüng cå TOYOTO Ks thi CÅ CÁÚU ÂIÃƯU KHIÃØN BỈÅÏM GIỌ MÅÍ HON TON Vç sỉïc hụt âäüng cå thay âäøi theo chãú âäü lm viãûc ca âäüng cå nãn tạc âäüng ca báưu chán khäng lãn bỉåïm giọ cng thay âäøi theo Âãø måí hon ton bỉåïm giọ âäüng cå â nọng, ngỉåìi ta dng l xo xồõn lỉåỵng kim nhiãût Khi l xo ny âỉåüc âäút nọng bàòng âiãûn cung cáúp båíi mạy phạt hồûc bàòng khê x âäüng cå, s âiãưu khiãøn måí hon ton bỉåïm giọ Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp Bäü chãú ho khê (Carburetor) trãn âäüng cå TOYOTO Ks thi HÃÛ THÄÚNG KIÃØM SOẠT NHIÃN LIÃÛU BAY HÅI V B KHÄNG TI NỌNG a c b Khi nhiãût âäü âäüng cå cao, nãúu ngỉìng mạy, xàng bưng phao bäü chãú ho khê bäúc håi ngoi qua läù thäng håi gáy ä nhiãøm mäi trỉåìng Âãø khàõc phủc hiãûn tỉåüng âọ, ngỉåìi ta bäú trê mäüt häüp than hoảt b v mäüt van âiãûn tỉì a âãø háúp thủ håi xàng Khi ngỉìng âäüng cå, van âiãûn tỉì a máút âiãûn, l xo âáøy van âọng läù thäng håi, âäưng thåìi måí van cho bưng phao thäng våïi häüp than b, than hoảt s háúp thủ xàng bay håi Khi khåíi âäüng âäüng cå, van âiãûn tỉì a âỉåüc cáúp âiãûn âiãưu khiãøn càõt âỉåìng thäng bưng phao våïi häüp than, âäưng thåìi måí läù thäng håi cho bưng phao Håi xàng häüp than s âỉåüc hụt vo âäüng cå qua mäüt âỉåìng khạc Ngoi ra, nhiãût âäü âäüng cå cao, xàng bäúc håi mảnh, ho khê cọ nguy cå âáûm hån Âãø khàõc phủc hiãûn tỉåüng âọ, ngỉåìi ta bäú trê mäüt mäüt van khäng khê lỉåỵng kim nhiãût c hçnh v ÅÍ nhiãût âäü tháúp, van âọng lải ÅÍ nhiãût âäü cao, van måí âãø cung cáúp thãm khäng khê Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp 10 Bäü chãú ho khê (Carburetor) trãn âäüng cå TOYOTO Ks thi CÅ CÁÚU ÂIÃƯU CHÈNH ÂẠNH LỈÍA SÅÏM CHÁN KHÄNG a b c d Khi âäüng cå chảy åí chãú âäü khäng ti, âäü chán khäng sau bỉåïm ga tạc âäüng vo khoang b ca báưu chán khäng kẹo âen cä c tàng gọc âạnh lỉía såïm thãm khong Khi måí låïn bỉåïm ga, âäü chán khäng tạc dủng lãn b gim âi, âäưng thåìi âäü chán khäng tạc dủng lãn khoang a tàng lãn Gọc âạnh lỉía såïm theo âäü chán khäng lục ny tàng lãn låïn nháút âãún khong 140 Khi bỉåïm ga måí hon ton, gọc âạnh lỉía såïm theo âäü chán khäng gim âi Bäü gim cháún d lm cho gọc âạnh lỉía såïm tàng tỉì tỉì (ãm dëu) nhỉng gim thç nhanh hån Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp 11 Bäü chãú ho khê (Carburetor) trãn âäüng cå TOYOTO Ks thi CÅ CÁÚU ÂIÃƯU CHÈNH ÂẠNH LỈÍA SÅÏM CHÁN KHÄNG a b c d Tỉång tỉûa åí trãn, cå cáúu ny âỉåüc bäú trê thãm mäüt van mäüt chiãưu c v mäüt van lỉåỵng kim nhiãût d näúi song song Khi nhiãût âäü âäüng cå cn tháúp, van d âọng, thäng qua van mäüt chiãưu c, sỉïc hụt tạc dủng lãn khoang a ca báưu chán khäng v giỉỵ cäú âënh gọc âạnh lỉía såïm Khi âäüng cå nọng lãn, van d måí ra, van c máút tạc dủng, c hai khoang a v b tạc dủng tàng gim gọc âạnh lỉía såïm theo âäü chán khäng Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp 12 Bäü chãú ho khê (Carburetor) trãn âäüng cå TOYOTO Ks thi CÅ CÁÚU ÂIÃƯU CHÈNH ÂẠNH LỈÍA SÅÏM CHÁN KHÄNG V THIÃÚT BË B KHÊ NẢP ÅÍ VNG CAO d e c b a ÅÍ âäü cao trãn 1000 Km so våïi màût nỉåïc biãøn, khäng khê s long hån, ho khê cung cáúp cho âäüng cå cọ nguy cå âáûm lải, âäüng cå lm viãûc khäng täút Âãø khàõc phủc hiãûn tỉåüng âọ, ngỉåìi ta bäú trê häüp xãúp b cọ thãø co gin theo ạp sút khê quøn âãø âiãưu khiãøn âọng måí van c Khi van c âọng, sỉïc hụt âäüng cå s tạc âäüng lm måí van d, khäng khê s qua lỉåïi lc a, qua van d v vo lm long mảch xàng chênh, hản chãú sỉû âáûm âàûc Van lỉåỵng kim nhiãût e s âọng nhiãût âäü âäüng cå cn tháúp v s måí âäüng cå nọng lãn Nhỉ váûy, lục nhiãût âäü tháúp van e khäng cung cáúp sỉïc hụt âãø måí van d, ho khê s âáûm âàûc giụp âäüng cå dãù khåíi âäüng v chảy khäng ti lảnh täút hån Hãû thäúng âiãưu khiãøn gọc âạnh lỉía hoảt âäüng tỉång tỉûa pháưn â trçnh by trỉåïc Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp 13 Bäü chãú ho khê (Carburetor) trãn âäüng cå TOYOTO Ks thi BÅM TÀNG TÄÚC PHỦ KHI LẢNH V VAN TÀÕT MẠY ÂIÃÛN TỈÌ a b c ÅÍ nhiãût âäü tháúp, quạ trçnh tàng täúc cáưn ho khê âáûm hån Ngoi båm tàng täúc chênh, ngỉåìi ta cn bäú trê thãm mäüt båm tàng täúc phủ lảnh Khi nhiãût âäü tháúp, van chán khäng âiãưu khiãøn bàòng nhiãût c näúi cho sỉïc hụt hng BCHK tạc dủng vo báưu chán khäng ca båm tàng täúc phủ b Lục ny mng båm måí räüng thãø têch âãø nảp xàng vo qua van hụt Nãúu måí bỉåïm ga âäüt ngäüt, sỉïc hụt sau bỉåïm ga gim, l xo âáøy mng båm nẹn lải âáøy xàng phun vo hng bäü chãú ho khê (phun song song våïi båm tàng täúc chênh) Nãúu bỉåïm ga måí tỉì tỉì, sỉïc hụt gim tỉì tỉì, mng båm nẹn lải tỉì tỉì, xàng s r rè vãư lải van hụt m khäng phun vo hng BCHK, khäng thỉûc hiãûn quạ trçnh båm xàng (tỉång tỉû båm tàng täúc chênh) Khi nhiãût âäü âäüng cå cao, van c ngỉìng cung cáúp sỉïc hụt cho båm tàng täúc phủ, quạ trçnh båm tàng täúc phủ khäng xy Âäúi våïi âäüng cå xàng, âäüng cå lm viãûc thåìi di, nhiãût âäü ca cạc chi tiãút bưng chạy cao cọ thãø tỉû âäút chạy ho khê m khäng cáưn tia lỉía ca bu gi Lục ny nãúu mún ngỉìng mạy ta phi ngỉìng cung cáúp xàng cho mảch xàng khäng ti Mún váûy ngỉåìi ta bäú trê mäüt van âiãûn tỉì a hçnh v âãø khoạ mảch xàng ny lải Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp 14 Bäü chãú ho khê (Carburetor) trãn âäüng cå TOYOTO Ks thi HÃÛ THÄÚNG HÄƯI LỈU KHÊ X e c d a b Khi nhiãût âäü quạ trçnh chạy ca âäüng cå låïn hån 2000 0C, khê nitå khäng khê s bë ä xy hoạ thnh NO x , âáy l khê âäüc gáy ä nhiãøm mäi trỉåìng Âãø gim nhiãût âäü ny, ngỉåìi ta âỉa lải mäüt lỉåüng khê chạy åí äúng x vãư lải äúng nảp âãø nảp vo âäüng cå (lỉåüng häưi lỉu khê x khong 5%) Hãû thäúng ny lm viãûc âäüng chảy ton ti v nhiãût âäü cao ÅÍ nhiãût âäü cao, van c cung cáúp sỉïc hụt cho van d Tuy nhiãn, no van e (van EGR) âọng lải thç sỉïc hụt måïi cọ tạc dủng måí van d âãø häưi lỉu khê x Van e âọng lải bỉåïm ga måí låïn v ạp lỉûc khê chạy cao Khi van d måí, khê chạy åí äúng x b s häưi lỉu sang äúng nảp a v träün láùn våïi ho khê Nãúu xy häưi lỉu khê x, hiãûu sút âäüng cå s cọ gim, nhiãn nhåì quạ trçnh âọ m khê x âäüng cå khäng gáy ä nhiãøm mäi trỉåìng Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp 15 Bäü chãú ho khê (Carburetor) trãn âäüng cå TOYOTO Ks thi CÅ CÁÚU SÁÚY KHÊ NẢP V B KHÄNG TI NỌNG c d a d e b 3 Nãúu nhiãût âäü mäi trỉåìng quạ tháúp, âäüng cå khọ khåíi âäüng v chảy khäng ti kẹm Vç váûy, ngỉåìi ta bäú trê thãm hãû thäúng sáúy khê nảp ÅÍ nhiãût âäü tháúp, van d näúi thäng âỉåìng våïi 2, cung cáúp sỉïc hụt âiãưu khiãøn van c âọng âỉåìng nảp khê lảnh a v måí âỉåìng nảp khê nọng b âãø hụt vo âäüng cå (khê nọng thiãút bë sáúy cung cáúp) Khi âäüng cå näø, nhiãût âäü âäüng cå tàng lãn, van d âọng dáưn âỉåìng näúi 1våïi 2, sỉïc hụt cung cáúp cho van c gim dáưn (sỉïc hụt láúy sau bäü chãú ho khê e), âọng dáưn âỉåìng khê nảp nọng b v måí dáưn âỉåìng nảp khê lảnh a Khi nhiãût âäü âäüng cå quạ nọng, van d näúi thäng âỉåìng våïi âỉåìng âãø nảp thãm khäng khê vo sau BCHK e (b khäng ti nọng tỉång tỉû van lỉåỵng kim nhiãût) Trãn van d, äúng näúi thäng våïi báưu chán khäng c, äúng näúi våïi hng nảp sau bỉåïm ga, äúng näúi våïi äúng nảp trỉåïc bäü chãú ho khê Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp 16 Bäü chãú ho khê (Carburetor) trãn âäüng cå TOYOTO Ks thi HÃÛ THÄÚNG ÂÄÚT LẢI KHÊ X Trong khê x ca âäüng cå cọ thãø cn xọt lải nhiãn liãûu chạy chỉa hãút hồûc khê CO sinh quạ trçnh chạy khäng täút, nhỉỵng khê ny s gáy ä nhiãùm mäi trỉåìng khäng khê Âãø hản chãú hai cháút ny thi mäi trỉåìng, ngỉåìi ta cho âäút chạy lải khê x trỉåïc thi ngoi Mún váûy, ngỉåìi ta cho thäøi khäng khê vo âỉåìng äúng x Ngỉåìi ta cọ thãø dng båm âãø thäøi khê vo hồûc dng sỉïc hụt tỉû nhiãn ca lưng khê x kãút håüp våïi van mäüt chiãưu (nhỉ hçnh v) Våïi nhiãût âäü cao ca khê x, nhiãn liãûu cn xọt lải v CO s chạy sảch Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp 17 Bäü chãú ho khê (Carburetor) trãn âäüng cå TOYOTO Ks thi HÃÛ THÄÚN G THÄNG HÅI HÄÜP TRỦC KHUU - P.C.V d a e f b d c §éng C¬ Van PCV Âãø khäng gáy ä nhiãøm mäi trỉåìng, håi dáưu häüp trủc khuu âỉåüc âỉa vo âỉåìng nảp b ca âäüng cå âãø âäút chạy Håi dáưu häüp trủc khuu âỉåüc hçnh thnh tỉì dáưu bäi trån v ho khê tỉì bưng chạy lt xúng ÅÍ chãú âäü ton ti ho khê s lt xúng cạc te l nhiãưu nháút v åí täúc âäü âäüng cå cng cao ho khê lt xúng cạc te cng êt Âãø hụt khê âỉåüc täút, ngỉåìi ta bäú trê van PCV (chi tiãút e) v âỉåìng hụt khê hçnh v ÅÍ täúc âäü tháúp, sỉïc hụt trãn âỉåìng äúng nảp tháúp m sỉû lt khê cng nhiãưu nãn ngỉåìi ta bäú trê thãm âỉåìng äúng dáùn khê d, khê häüp trủc khuu nhiãưu s trng vo âỉåìng äúng nảp trỉåïc bäü chãú ho khê c Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp 18 ... tỉì (ãm dëu) Khi nhiãût âäü âäüng cå cn tháúp, van d âiãưu khi øn cho äúng v thäng nhau, khoang a ca báưu chán khäng khäng tạc dủng Khi nhiãût âäü âäüng cå tàng lãn, van d âiãưu khi øn cho äúng... chãú ho khê cọ bäú trê cå cáúu âiãưu khi øn chảy khäng ti nhanh theo âäü måí bỉåïm giọ Cáúu tảo cå cáúu ny åí hçnh v Khi bỉåïm giọ âang âọng, thäng qua âiãưu khi øn cam khäng ti nhanh Cng s tỉûa... BỈÅÏM GIỌ TỈÛ ÂÄÜNG a b d c Ngun l lm viãûc: Khi âäüng cå chỉa näø, bỉåïm giọ âọng kên Khi khåíi âäüng âäüng cå näø, sỉïc hụt tàng lãn tạc âäüng vo khoang b ca báưu chán khäng lm bỉåïm giọ hẹ måí
- Xem thêm -

Xem thêm: Bo che hoa khi toyota, Bo che hoa khi toyota, Bo che hoa khi toyota

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay