Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác dân vận ở Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 (tt)

27 132 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 11:41

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MẬU LINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở TÂY NGUYÊN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mã số: 62 22 03 15 HÀ NỘI - 2017 Công trình đƣợc hoàn thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MINH ĐỨC PGS.TS VŨ QUANG VINH Phản biện 1: …………………………………… …………………………………… Phản biện 2: …………………………………… …………………………………… Phản biện 3: …………………………………… …………………………………… Luận án đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công tác dân vận Đảng toàn hoạt động Đảng tổ chức khác HTCT lãnh đạo Đảng nhằm tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, hướng dẫn, tập hợp tổ chức tầng lớp nhân dân thực tốt chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; chăm lo, bảo vệ lợi ích nhân dân; phát huy quyền làm chủ, sức mạnh to lớn nhân dân nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, thực thắng lợi mục tiêu, lý tưởng Đảng Trải qua thời kỳ lịch sử, Đảng xác định CTDV nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược toàn nghiệp cách mạng dân tộc; điều kiện tiên bảo đảm lãnh đạo Đảng; góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó Đảng nhân dân Đặc biệt, thời kỳ đổi mới, CTDV Đảng tăng cường bước đổi Đảng Nhà nước có nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, phù hợp với đối tượng, lĩnh vực Đồng thời, thường xuyên đổi nội dung, phương thức lãnh đạo, tăng cường, mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ nhân dân vai trò Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể quần chúng, lực lượng vũ trang CTDV Bên cạnh kết đạt được, CTDV Đảng nhiều hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp đổi như: chậm cụ thể hóa chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; số nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước chưa quán triệt thực hiệu quả; phối hợp tổ chức HTCT chưa chặt chẽ; số quan nhà nước chưa nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng CTDV; yếu máy công quyền tạo xúc, khiếu kiện nhân dân, kẽ hở để lực thù địch bọn hội trị lợi dụng xuyên tạc, kích động quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc Trước tình hình đó, việc tăng cường đổi lãnh đạo Đảng CTDV yêu cầu cấp thiết nhằm củng cố vững lòng tin nhân dân Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn tầng lớp nhân dân, tạo phong trào quần chúng rộng lớn để xây dựng nước Việt Nam: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Tây Nguyên địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng kinh tế, trị, quốc phòng, an ninh môi trường sinh thái đất nước; vùng đất giàu tiềm năng, lợi thế, tiềm ẩn nhiều nhân tố ổn định, chống phá thường xuyên, liệt lực thù địch nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo Đảng chế độ XHCN nước ta Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng địa bàn chiến lược việc xây dựng "thế trận lòng dân" Tây Nguyên, trình lãnh đạo đồng bào dân tộc xây dựng bảo vệ sống ấm no, hạnh phúc, Đảng bước đổi nội dung phương thức lãnh đạo CTDV nhằm động viên, tập hợp tầng lớp nhân dân thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc địa bàn Đặc biệt, năm 2001-2010, trước diễn biến phức tạp tình hình an ninh trị Tây Nguyên, Đảng lãnh đạo, đạo CTDV đạt kết đáng ghi nhận Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, công tác nhiều hạn chế, khuyết điểm chậm khắc phục, sửa chữa Thực tế ba biểu tình, bạo loạn (năm 2001, 2004 2008) địa bàn số tỉnh Tây Nguyên minh chứng rõ nét Nguyên nhân xảy bạo loạn này, cần nhận diện phân tích cách thấu đáo, đa chiều, có hạn chế, yếu Đảng CTDV Vì vậy, nghiên cứu, tổng kết trình Đảng lãnh đạo CTDV Tây Nguyên 10 năm đầy biến động này, nhằm khẳng định thành công, hạn chế bước đầu đúc kết số kinh nghiệm, góp phần xây dựng tổ chức thực có hiệu chủ trương, sách Đảng, Nhà nước CTDV Tây Nguyên việc làm cấp thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc Với ý nghĩa đó, nghiên cứu sinh lựa chọn vấn đề "Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác dân vận Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010" làm luận án Tiến sĩ lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 21 c đ ch nghiên c u Làm sáng tỏ trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo CTDV địa bàn Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010; qua đó, rút số kinh nghiệm chủ yếu, góp phần nâng cao chất lượng hiệu CTDV Đảng Tây Nguyên giai đoạn 2 Nhiệm v nghiên c u - Nghiên cứu, luận giải, làm rõ yếu tố tác động đến trình lãnh đạo thực CTDV Đảng địa bàn Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 - Làm rõ chủ trương đạo Đảng Cộng sản Việt Nam CTDV địa bàn chiến lược Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 - Đánh giá thực trạng CTDV Đảng với ưu điểm, hạn chế nguyên nhân rút số kinh nghiệm chủ yếu trình lãnh đạo CTDV Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 Đảng Cộng sản Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên c u Đối tượng nghiên cứu hoạt động lãnh đạo, đạo Đảng Cộng sản Việt Nam CTDV địa bàn Tây Nguyên Phạm vi nghiên c u - Về nội dung: Công tác dân vận Đảng có nội hàm phong phú rộng lớn Trong phạm vi đề tài, luận án tập trung nghiên cứu việc Đảng đề quan điểm, chủ trương CTDV trình đạo tổ chức thực CTDV địa bàn Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 - Về không gian: Nghiên cứu CTDV Đảng địa bàn Tây Nguyên (gồm tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Nông) - Về thời gian: Tập trung nghiên cứu khoảng thời gian 10 năm (20012010) Tuy nhiên, để vấn đề nghiên cứu có tính hệ thống, luận án có đề cập số nội dung liên quan thời gian trước năm 2001 Cơ sở lý luận, phƣơng pháp nghiên cứu nguồn tƣ liệu Cơ sở lý luận Luận án dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò quần chúng nhân dân công tác vận động quần chúng Đảng 4.2 Phương pháp nghiên c u Luận án sử dụng phương pháp lịch sử phương pháp lôgíc chủ yếu Ngoài ra, luận án kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu bổ trợ khác như: phân tích - tổng hợp, thống kê, so sánh 4.3 Nguồn tư liệu Nguồn tài liệu sử dụng luận án là: Các văn kiện Đảng Nhà nước CTDV, Tây Nguyên; kết luận, báo cáo tổng kết Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Dân vận Trung ương CTDV Tây Nguyên; văn kiện, báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Tây Nguyên; công trình nghiên cứu Tây Nguyên CTDV Tây Nguyên Đóng góp luận án - Luận án phân tích làm rõ bước phát triển nhận thức chủ trương đạo Đảng CTDV địa bàn Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 - Đánh giá cách khách quan, toàn diện thành công hạn chế Đảng lãnh đạo CTDV Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010 - Đúc rút số kinh nghiệm lịch sử CTDV Đảng Tây Nguyên có giá trị cho tương lai Ý nghĩa lý luận, thực tiễn luận án - Công tác dân vận lĩnh vực quan trọng hoạt động Đảng, nghiên cứu trình Đảng lãnh đạo CTDV Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010 góp phần tổng kết CTDV Đảng thời kỳ đổi - Kết nghiên cứu luận án góp phần cung cấp sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương, giải pháp đắn, phù hợp nhằm tăng cường CTDV Đảng địa bàn chiến lược Tây Nguyên giai đoạn năm - Luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu, giảng dạy lịch sử CTDV Đảng nói chung CTDV Đảng tỉnh Tây Nguyên nói riêng Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận án gồm chương, tiết Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Công tác dân vận Đảng Cộng sản vấn đề quan trọng đề cập nhiều công trình nghiên cứu nhà khoa học nước Liên quan đến đề tài luận án chia thành nhóm công trình sau: Nhóm 1: Các công trình nghiên c u công tác dân vận nói chung Luận án phân tích 16 công trình khoa học nước Tiêu biểu sách: Tư tưởng Dân vận Chủ tịch Hồ Chí Minh Ban Dân vận Trung ương; Làm tốt công tác quần chúng tình hình mới: kinh nghiệm Trung Quốc, kinh nghiệm Việt Nam Hội đồng lý luận Trung ương; Học tập làm theo phong cách "Dân vận khéo" Hồ Chí Minh Nguyễn Bá Quang; Lịch sử công tác dân vận Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2010) Ban Dân vận Trung ương Bên cạnh công trình nước nghiên cứu nước Tiêu biểu công trình khoa học: Đổi công tác xây dựng Đảng nông thôn Chu Chí Hòa; Thúc đẩy xây dựng trị dân chủ sở nông thôn, thực quản lý quyền sở tự trị quần chúng thúc đẩy lẫn cách tích cực Vương Tề Ngạn; Kiên trì quan điểm nhân dân tối thượng, thiết thực làm tốt công tác quần chúng tình hình Lưu Vân Sơn; Đảng Cộng sản nước giới tận dụng tham dự dân chủ để thắt chặt quan hệ Đảng quần chúng Thái Thượng Kim Nhóm 2: Những công trình nghiên c u chung Tây Nguyên Luận án phân tích 13 công trình, tiêu biểu sách: Tổ chức hoạt động buôn làng phát triển bền vững vùng Tây Nguyên Một số vấn đề xã hội Tây Nguyên phát triển bền vững Bùi Minh Đạo; Một số điểm nóng trị - xã hội điển hình vùng dân tộc miền núi năm gần đây: trạng, vấn đề, học kinh nghiệm xử lý tình Lưu Văn Sùng; Kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng Tây Nguyên giai đoạn 1996 2010 Lê Nhị Hòa; Hướng tới phát triển bền vững Tây Nguyên Lê Văn Khoa, Phạm Quang Tú (Đồng chủ biên); Tây Nguyên vững bước lên Nguyễn Tấn Dũng; Phát triển Tây Nguyên toàn diện, bền vững, xứng đáng với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh môi trường sinh thái đất nước Trần Đại Quang; báo cáo tổng quan đề tài Quan hệ tộc người chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc phát triển bền vững Tây Nguyên Phạm Quang Hoan Nhóm 3: Những công trình nghiên c u công tác dân vận Tây Nguyên Luận án phân tích 12 công trình khoa học, tiêu biểu sách: Nâng cao lực hoạt động khả tập hợp quần chúng Mặt trận đoàn thể xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh Gia Lai tình hình Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai; Xây dựng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc Tây Nguyên Trương Minh Dục; Người cao tuổi dân tộc già làng phát triển bền vững Tây Nguyên Nguyễn Thế Huệ; Xây dựng lực lượng nòng cốt làm công tác dân vận cộng đồng dân tộc thiểu số Tây Nguyên Nguyễn Thế Tư; Những điều rút từ thành công đạo công tác dân vận Binh đoàn 15 Nguyễn Mạnh Hùng; Chính sách kết nghĩa dân tộc tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Đại; Phát huy vai trò công tác dân vận địa bàn Tây Nguyên giai đoạn Nguyễn Bạn; báo cáo tổng quan đề tài Các giải pháp đổi hoạt động hệ thống dân vận tỉnh Tây Nguyên nước ta Nguyễn Thanh; kỷ yếu hội thảo Một số vấn đề công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thời kỳ Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Đắk Nông; luận án Đổi công tác tư tưởng Đảng Tây Nguyên giai đoạn Trương Minh Tuấn… 1.2 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT 1.2.1 Kết nghiên cứu công trình công bố - Những công trình nghiên cứu vấn đề lý luận chung CTDV đề cập: khái niệm, mục đích, nội hàm, phương pháp phương thức tiến hành CTDV; lãnh đạo Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam CTDV qua thời kỳ lịch sử; khẳng định thành tựu, hạn chế; đồng thời, bước đầu đúc kết số kinh nghiệm trình lãnh đạo CTDV Đảng Các tác giả đề cập đến việc đổi nội dung phương thức lãnh đạo CTDV Đảng nói chung tổ chức đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể quần chúng nói riêng - Các công trình nghiên cứu Tây Nguyên phân tích đặc điểm tự nhiên, kinh tế, trị, văn hóa, xã hội Tây Nguyên, tác động yếu tố dân tộc, tôn giáo, chống phá lực thù địch giải pháp có tính đồng tận dụng tiềm năng, lợi để phát triển kinh tế - xã hội, phát huy sắc văn hóa dân tộc, xây dựng HTCT đội ngũ cán để đảm bảo Tây Nguyên ổn định phát triển bền vững - Những nghiên cứu thực tế CTDV gắn với vùng Tây Nguyên địa phương cụ thể làm rõ tranh đa dạng thực trạng CTDV, mô hình, kinh nghiệm hay, dùng làm sở để xác định nội dung trọng tâm, vấn đề đặt CTDV Đảng địa bàn Tây Nguyên 1.2.2 Những vấn đề luận án tiếp tục giải Kết khảo cứu công trình khoa học có liên quan đến đề tài luận án cho thấy, bên cạnh vấn đề luận bàn thấu đáo, nhiều vấn đề đặt ra, đòi hỏi luận án cần phải tiếp tục giải quyết: Thứ nhất, mặt lý luận, tác giả chưa sâu phân tích làm rõ chủ trương, sách, giải pháp tăng cường lãnh đạo CTDV Đảng địa bàn Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 Thứ hai, mặt thực tiễn, chưa có công trình nghiên cứu sâu đánh giá thực trạng CTDV địa bàn Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 Thứ ba, công trình công bố nêu số kinh nghiệm giải pháp đổi CTDV chung nước, đề cập thành tố CTDV địa bàn Tây Nguyên, chưa đúc kết kinh nghiệm lãnh đạo CTDV Đảng địa bàn Tây Nguyên thời kỳ CNH, HĐH hội nhập quốc tế Cho đến nay, chưa có công trình tái hiện, luận giải cách bản, có hệ thống chủ trương đạo Đảng Cộng sản Việt Nam CTDV Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 góc độ khoa học Lịch sử Đảng Đây "khoảng trống" khoa học để tác giả luận án tiếp tục tập trung làm rõ: Một là, phân tích đặc điểm, tình hình Tây Nguyên trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng HTCT, an ninh - quốc phòng Từ đó, làm rõ yếu tố tác động đến CTDV địa bàn Tây Nguyên Hai là, tiếp tục nghiên cứu, phân tích làm rõ phát triển nhận thức Đảng vị trí, vai trò CTDV; luận giải có hệ thống chủ trương, sách đạo Đảng Cộng sản Việt Nam CTDV địa bàn Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 Ba là, đánh giá thực trạng CTDV Đảng Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 với ưu điểm, hạn chế nguyên nhân nó; từ đó, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn trình Đảng lãnh đạo CTDV, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lãnh đạo CTDV Đảng Tây Nguyên giai đoạn 11 trị trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chủ quyền, an ninh quốc gia thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ đất nước Vấn đề cốt yếu Tây Nguyên phải làm tốt CTDV để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc "thế trận lòng dân" vững Đây vấn đề sống còn, sức mạnh vô địch để chiến thắng kẻ thù, chiến thắng đói nghèo yếu tố định cho ổn định phát triển bền vững Tây Nguyên Thứ hai, phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên phải sở chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội nước vùng đến năm 2010 Huy động tối đa nguồn lực, chủ yếu nguồn lực nước, trước hết nguồn lực chỗ để đầu tư phát triển, khai thác tốt tiềm năng, lợi vùng nhằm phát triển kinh tế xã hội nhanh, hiệu bền vững Thứ ba, phải coi ổn định phát triển vùng đồng bào DTTS nhân tố định ổn định phát triển lâu dài toàn vùng Trong sách phát triển Tây Nguyên phải lấy đồng bào DTTS làm trung tâm phải dành nguồn lực thích đáng để đầu tư phát triển toàn diện, sớm đưa nông thôn vùng DTTS thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, dần vào CNH, HĐH Thứ tư, tập trung xây dựng, kiện toàn HTCT sở vững mạnh, gần dân, sát dân, hoạt động ngày có hiệu Xác định buôn làng phận quan trọng địa bàn chủ yếu cấp sở, từ tập trung xây dựng buôn làng vững mạnh Nghiên cứu, xây dựng mô hình buôn làng, dòng họ, liên gia tự quản; đề cao vai trò già làng, trưởng buôn, trưởng dòng họ, người có uy tín đồng bào DTTS Vận dụng linh hoạt quy định luật tục dân tộc để xây dựng quy ước, hương ước 2.3 QUÁ TRÌNH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG Ở TÂY NGUYÊN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2005 Luận án làm rõ trình Đảng đạo thực CTDV Tây Nguyên lĩnh vực: Vận động nhân dân thực chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bước nâng cao đời sống vật chất tinh 12 thần đồng bào dân tộc; bước làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" lực thù địch, giữ vững an ninh trị; xây dựng HTCT sở vững mạnh toàn diện; thực Quy chế dân chủ sở; trọng công tác vận động đồng bào có đạo; xây dựng lực lượng nòng cốt làm CTDV Trong lĩnh vực nêu trên, luận án làm rõ trình cụ thể hóa, thực hóa chủ trương, sách CTDV Đảng tỉnh Tây Nguyên lực lượng tham gia làm CTDV địa bàn; thành công kết đạt hạn chế, yếu cần khắc phục Tiểu kết chƣơng 2: Từ năm 2001 đến năm 2005, trước diễn biến phức tạp Tây Nguyên, Đảng kịp thời đề chủ trương, giải pháp đắn, phù hợp nhằm tạo ổn định phát triển vùng Tây Nguyên Đặc biệt, đời Nghị số 10-NQ/TW Bộ Chính trị Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đáp ứng nhu cầu thực tiễn, đánh dấu bước ngoặt phát triển vùng Tây Nguyên mặt, có CTDV Đảng Quán triệt chủ trương đạo Đảng CTDV tình hình mới, cấp, ngành tỉnh Tây Nguyên tập trung lãnh đạo HTCT hướng sở làm CTDV, bước tạo chuyển biến lĩnh vực đời sống xã hội Tuy nhiên, trình thực CTDV địa bàn bộc lộ hạn chế, khuyết điểm: Công tác dân vận chưa triển khai cách thường xuyên, liên tục, nặng hình thức; nội dung thiếu cụ thể, chưa sát hợp với đối tượng; nhiều chủ trương, sách chưa đến với dân, nên việc phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự giác nhân dân tham gia phong trào cách mạng hạn chế; lực lượng tham gia CTDV đông nắm dân, nắm tình hình chưa nên bị động đối phó có tình phức tạp xảy ra, phối hợp lực lượng chưa chặt chẽ nên hiệu CTDV không cao 13 Chƣơng ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở TÂY NGUYÊN TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010 3.1 TÌNH HÌNH MỚI VÀ CHỦ TRƢƠNG CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở TÂY NGUYÊN TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010 3.1.1 Tình hình tác động đến công tác dân vận Tây Nguyên Luận án khái quát tình hình giới, tình hình nước tình hình Tây Nguyên giai đoạn ảnh hưởng đến phát triển ổn định vùng Tây Nguyên nói chung CTDV Tây Nguyên nói riêng 3.1.2 Chủ trƣơng Đảng đẩy mạnh công tác dân vận Tây Nguyên Trên sở Nghị Đại hội X (4-2006) Đảng đẩy mạnh CTDV tình hình mới, với quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục có giá trị định hướng đạo Nghị số 10-NQ/TW Kết luận số 148 Bộ Chính trị (khóa IX), luận án khái quát quan điểm Đảng CTDV Tây Nguyên cần đẩy mạnh năm 2006-2010 với nội dung: - Mục tiêu CTDV: Tiếp tục giữ vững ổn định trị - xã hội; phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống cho nhân dân, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động đập tan âm mưu nhen nhóm, phục hồi tổ chức FULRO, không để xảy biểu tình, bạo loạn vượt biên trái phép; không ngừng xây dựng HTCT sở vững mạnh, đủ sức tổ chức thực thắng lợi nhiệm vụ trị địa phương - Phương châm CTDV: Không ngừng đổi nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu CTDV sát với yêu cầu thực tế Hướng mạnh sở Khẩu hiệu hành động "gần dân, hiểu dân, nghe dân nói, nói dân hiểu làm dân tin, giúp cho dân vươn lên no ấm tiến bộ" 14 - Nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh CTDV: Thứ nhất, tăng cường công tác đạo, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết ban, bộ, ngành Trung ương tỉnh Tây Nguyên để thúc đẩy thực tốt chủ trương, sách Đảng Nhà nước vùng Tây Nguyên Thứ hai, CTDV Tây Nguyên tình hình phải bám sát chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; đồng thời, đề nội dung, hình thức, phương pháp CTDV cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với thực tế địa phương Thứ ba, thực đồng biện pháp bảo đảm an ninh trị, nắm giải kịp thời tình hình an ninh, tôn giáo, dân tộc; không để xảy xung đột, điểm nóng Thứ tư, tiếp tục quán triệt Thông báo 160-TB/TW Ban Bí thư Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Về số chủ trương công tác đạo Tin lành Thứ năm, tập trung đạo củng cố HTCT sở, xây dựng tổ chức đảng phát triển đảng viên; phấn đấu khắc phục tình trạng buôn làng "trắng" đảng viên tổ chức sở đảng; tiếp tục tăng cường cán sở; trọng việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán sở, cán người DTTS Thứ sáu, nâng cao trách nhiệm, tổ chức phối hợp chặt chẽ, đồng thống ban, bộ, ngành Trung ương tỉnh Tây Nguyên việc thực nhiệm vụ CTDV địa bàn 3.2 QUÁ TRÌNH CHỈ ĐẠO ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG Ở TÂY NGUYÊN TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010 Luận án tiếp tục làm rõ trình Đảng đạo đẩy mạnh thực CTDV Tây Nguyên lĩnh vực: Vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; tham gia giải vấn đề FULRO; tăng cường xây dựng, củng cố HTCT sở; đẩy mạnh thực Quy chế dân chủ sở; thực 15 công tác tôn giáo; tăng cường xây dựng lực lượng nòng cốt làm CTDV Trên lĩnh vực, luận án nêu lên nét trình đạo tổ chức thực thành công, kết mới; đồng thời, hạn chế, yếu tồn Tiểu kết chƣơng 3: Những năm 2006-2010, trước bối cảnh tình hình mới, Đảng đẩy mạnh lãnh đạo, đạo CTDV địa bàn Tây Nguyên; nhận thức quan điểm, chủ trương, giải pháp đẩy mạnh CTDV toàn HTCT ngày đầy đủ sâu sắc hơn, tạo đồng thuận cán bộ, đảng viên nhân dân thực nhiệm vụ xây dựng Tây Nguyên giàu kinh tế, ổn định trị, xã hội; vững mạnh quốc phòng, an ninh Với chủ trương giải pháp phù hợp, CTDV địa bàn Tây Nguyên giai đoạn 2006-2010 cấp, ngành lực lượng triển khai cách đồng bộ, có chiều sâu, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, mang lại hiệu thiết thực nhiều mặt như: Hoạt động Đội CTPĐQC chuyên trách, công tác kết nghĩa với buôn đồng bào DTTS, xây dựng lực lượng nòng cốt làm CTDV… Qua đó, nâng cao trách nhiệm HTCT việc đổi nội dung, phương thức CTDV; đoàn kết, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo nên thành tựu quan trọng lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giải lợi ích, nguyện vọng nhân dân; đời sống vật chất tinh thần nhân dân không ngừng nâng cao; khối đại đoàn kết dân tộc tiếp tục giữ vững, dân chủ xã hội phát huy; mối quan hệ Đảng, Nhà nước với nhân dân củng cố; HTCT sở bước vượt qua hạn chế, yếu kém, bước vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; tầng lớp nhân dân ngày thể rõ tính động, sáng tạo lĩnh vực đời sống xã hội 16 Chƣơng MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM 4.1 MỘT SỐ NHẬN XÉT 4.1.1 Ƣu điểm nguyên nhân 4.1.1.1 Ưu điểm Một là, Đảng bám sát tình hình thực tế, kịp thời hoạch định chủ trương, biện pháp để lãnh đạo công tác dân vận Tây Nguyên Trong bối cảnh tình hình Tây Nguyên diễn biến phức tạp khó khăn gay gắt, Bộ Chính trị kịp thời ban hành Nghị số 10NQ/TW; Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 168 xây dựng nhiều chương trình, đề án quan trọng nhằm tăng cường nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên Trên sở đó, CTDV Đảng trọng tăng cường; xem giải pháp cấp thiết, bản, lâu dài nhằm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng "thế trận lòng dân", bảo đảm cho ổn định phát triển bền vững vùng Tây Nguyên Hai là, thành lập bước kiện toàn phận đạo công tác dân vận Đảng Tây Nguyên Sự đời Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tăng cường lãnh đạo, đạo trực tiếp, kịp thời Trung ương Đảng Chính phủ địa bàn Tây Nguyên Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ động triển khai mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ giao Thực tế cho thấy, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên thực đầu mối đạo phối hợp chặt chẽ quan Trung ương với tỉnh Tây Nguyên việc triển khai thực Nghị số 10 Bộ Chính trị chủ trương, sách Đảng Nhà nước, góp phần vào ổn định phát triển Tây Nguyên Ba là, bước đạo đổi nội dung phương thức công tác dân vận Đảng Tây Nguyên Các cấp đảng đề nhiều giải pháp kịp thời, cụ thể việc 17 tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trị, tư tưởng xây dựng, củng cố HTCT sở tình hình Huy động nhiều lực lượng Trung ương địa phương tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức quần chúng nhiều hình thức với nội dung sát hợp đối tượng để xây dựng trận lòng dân Nội dung, phương thức vận động đồng bào bước đổi mới: Các lực lượng làm CTDV địa bàn có nội dung vận động rõ ràng, thiết thực gắn với yêu cầu thực tế đồng bào như: Xóa đói giảm nghèo, ổn định sản xuất, đời sống vùng khó khăn, trọng đến vận động trọng điểm, đối tượng cá biệt, ý phát huy vai trò già làng, trưởng buôn, trưởng dòng họ, chức sắc tôn giáo… Các tỉnh Tây Nguyên đẩy mạnh CTPĐQC, phân công quan, đơn vị tỉnh, huyện, doanh nghiệp lực lượng vũ trang đóng địa bàn kết nghĩa giúp đỡ buôn đồng bào DTTS; tăng cường cán tỉnh, huyện sở làm CTDV Các lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an, Biên phòng) địa bàn tích cực tham gia làm CTDV với nhiều hình thức phong phú Các tỉnh lực lượng địa bàn Tây Nguyên quan tâm xây dựng quy chế, quy định, phương thức phối hợp, tổng kết rút kinh nghiệm trình tổ chức thực CTDV Bốn là, lãnh đạo sát Đảng bước nâng cao hiệu công tác dân vận địa bàn Tây Nguyên Công tác dân vận góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội Tây Nguyên phát triển; giữ vững an ninh trị địa bàn; xây dựng HTCT sở, trọng điểm vùng DTTS; giải vấn đề đạo Tin lành, thực sách tôn giáo; đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn phá hoại bọn phản động FULRO lực thù địch; trọng việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; phát triển toàn diện bền vững vùng Tây Nguyên 1 Nguyên nhân ưu điểm Thứ nhất, lãnh đạo, đạo kịp thời, sâu sát Đảng Nhà nước, 18 thể chủ trương, sách đắn, kịp thời, phù hợp với đặc thù cộng đồng dân cư sát với tình hình thực tế Tây Nguyên Thứ hai, tỉnh lực lượng địa bàn Tây Nguyên quán triệt quan điểm đạo Trung ương; nâng cao nhận thức vai trò, tầm quan trọng CTDV; tập trung lãnh đạo, đạo CTDV tham gia tích cực, chủ động vào việc giải vấn đề vừa bản, vừa cấp bách địa phương Thứ ba, có đạo phối hợp chặt chẽ bộ, ban, ngành Trung ương với địa phương lực lượng làm CTDV địa bàn, với phương châm, phương pháp phù hợp với đối tượng trường hợp cụ thể tạo nên đồng thuận xã hội đoàn kết cộng đồng dân tộc Tây Nguyên 4.1.2 Hạn chế nguyên nhân Hạn chế Một là, số cấp ủy đảng lãnh đạo, đạo công tác nắm dân, nắm tình hình, xử lý tình sở chưa kịp thời, thiếu chủ động nhạy bén Hai là, nội dung, phương pháp CTDV chưa theo kịp diễn biến tình hình, đơn giản chiều, chưa thật phù hợp với đối tượng Ba là, hệ thống trị sở, vùng DTTS, vùng tôn giáo chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình Bốn là, lãnh đạo phối hợp tổ chức HTCT lực lượng địa bàn làm CTDV chưa thật chặt chẽ, cụ thể đồng 2 Nguyên nhân hạn chế Thứ nhất, chống phá thường xuyên, liệt bọn phản động FULRO lực thù địch địa bàn Tây Nguyên, với hạn chế lịch sử để lại: Trình độ dân trí thấp, chênh lệch điều kiện kinh tế - xã hội dân tộc, điểm xuất phát thấp Đây nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu CTDV địa bàn Thứ hai, số cấp ủy đảng, quyền chưa nhận thức sâu sắc quán triệt đầy đủ vai trò, tầm quan trọng CTDV tình hình mới, 19 nên thiếu quan tâm đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực CTDV địa bàn Một phận cán cấp, ngành lực lượng chức biểu thỏa mãn, chủ quan, cảnh giác, quan liêu, xa dân; chưa thấy hết khó khăn, phức tạp yêu cầu nhiệm vụ chiến lược CTDV Tây Nguyên Thứ ba, chưa dồn sức xây dựng HTCT sở thật vững mạnh toàn diện; việc nâng cao chất lượng hoạt động buôn làng theo thiết chế tự quản phát huy quyền làm chủ nhân dân lúng túng, bất cập; công tác đào tạo, bố trí đội ngũ cán người DTTS chỗ hạn chế; lực, lĩnh trị khả làm CTDV đội ngũ cán sở chưa đáp ứng yêu cầu tình hình 4.2 MỘT SỐ KINH NGHIỆM 4.2.1 Thƣờng xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cấp ủy đảng, quyền, đoàn thể xã hội công tác dân vận địa bàn Tây Nguyên Thực tiễn CTDV Đảng địa bàn Tây Nguyên năm 2001 đến năm 2010 cho thấy: Công tác dân vận đóng vai trò to lớn việc củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thực phương thức quan trọng việc xây dựng Đảng, xây dựng ''thế trận lòng dân", giữ vững ổn định trị, tạo sở, tảng để ổn định phát triển bền vững vùng Tây Nguyên Vì vậy, phải quán triệt sâu sắc quan điểm "lấy dân làm gốc", làm cho cán bộ, đảng viên, cấp ủy đảng, quyền, Mặt trận đoàn thể nhận thức đắn vai trò đặc biệt quan trọng yêu cầu xúc CTDV tình hình Đặc biệt, cấp ủy đảng, quyền lực lượng địa bàn Tây Nguyên cần nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, đạo CTDV; xác định công tác vận động chăm lo lợi ích nhân dân nội dung chủ yếu hoạt động mình; tăng cường đổi nội dung, hình thức, phương pháp CTDV, đáp ứng nhiều loại đối tượng trở thành công cụ sắc bén sở để xây dựng, củng cố khối đoàn kết dân tộc, 20 nâng cao đời sống cho đồng bào, xóa bỏ tư tưởng ly khai, tự trị, góp phần giải vấn đề FULRO Tây Nguyên trước mắt lâu dài 4.2.2 Kết hợp chặt chẽ công tác dân vận với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tăng cƣờng khối đại đoàn kết dân tộc Tây Nguyên Quá trình thực CTDV địa bàn Tây Nguyên thống mục tiêu tạo môi trường hòa bình, ổn định mặt để Tây Nguyên phát triển bền vững CTDV phải xác định giải pháp quan trọng hàng đầu thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc địa bàn Các cấp, ngành cần vào đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ để xây dựng nội dung, hình thức CTDV phù hợp; biết gắn kết nội dung đợt vận động quần chúng sở với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trị trật tự an toàn xã hội, xây dựng HTCT sở đảm bảo quyền lợi thiết thực đồng bào dân tộc Tây Nguyên 4.2.3 Thƣờng xuyên bám sát sở, đáp ứng nhu cầu thực tế địa phƣơng Thực tế Tây Nguyên cho thấy, buôn làng có vị trí quan trọng ổn định phát triển địa phương toàn vùng Do đó, CTDV Tây Nguyên phải hướng mạnh buôn làng, thực tốt phương châm: "Tất phải từ làng buôn tất phải đến buôn làng", "Tỉnh phải nắm xã, huyện phải nắm thôn buôn xã phải nắm hộ, nắm dân" Hướng sở có nghĩa phải chống tư tưởng chủ quan, cảnh giác, quan liêu, coi thường sở, xa dân; đồng thời, nêu cao tính chủ động, tự tin sở thực nhiệm vụ trị Đổi lãnh đạo, đạo cấp sở theo hướng tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ sở chủ động giải công việc cụ thể không bao biện làm thay; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, uốn nắn khuyết điểm, sai phạm phát sinh từ sở 21 4.2.4 Chăm lo xây dựng hệ thống trị sở vững mạnh, phát huy vai trò ngƣời có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số đồng bào có đạo Những thành công hạn chế Đảng CTDV Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010 liên quan chặt chẽ với vững mạnh hay yếu HTCT, HTCT sở Vì vậy, để thực hiệu CTDV, đáp ứng yêu cầu nắm dân, nắm tình hình, chủ động giải vấn đề phát sinh từ sở việc xây dựng, kiện toàn, củng cố HTCT sở thực vững mạnh vấn đề có ý nghĩa then chốt Trong đó, cần tập trung xây dựng chi bộ, tổ đảng buôn làng; đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên người DTTS chỗ người có đạo; cấp ủy đảng, quyền, Mặt trận đoàn thể cấp phải có trách nhiệm thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức sở, khắc phục bệnh quan liêu, xa dân, xa sở; thường xuyên kiểm tra việc thực sách dân tộc, tôn giáo, sách đất đai, xây dựng sở hạ tầng, công tác xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y tế an ninh quốc phòng sở; quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ cán làm CTDV thật đủ mạnh, đội ngũ cán người DTTS chỗ; xây dựng lực lượng cốt cán làm CTDV sở, phát huy vai trò già làng, trưởng thôn buôn, trưởng dòng họ, chức sắc tôn giáo người có uy tín đồng bào DTTS, đồng bào có đạo nhằm tạo lan tỏa, sức sống CTDV Tây Nguyên tình hình 4.2.5 Lãnh đạo phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp lực lƣợng tham gia công tác dân vận địa bàn Thực tiễn Tây Nguyên cho thấy, có tình hình phức tạp an ninh trị, có nhiều chủ thể làm CTDV địa phương, thiếu phối hợp phân công nhiệm vụ cụ thể, nên xảy tình trạng "lấn sân", "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", "vận mà không động, động mà không theo hướng" bỏ trống trận địa dẫn đến hiệu CTDV bị hạn chế, chí phản tác dụng Vì vậy, cấp ủy đảng cần thường xuyên tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế CTDV phù 22 hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị; phân công trách nhiệm cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực chức năng, nhiệm vụ CTDV giao Tăng cường phối hợp đồng bộ, ban, ngành Trung ương địa phương việc triển khai thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước CTDV Với chức năng, nhiệm vụ giao, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cần tăng cường phát huy vai trò đạo, tổ chức phối hợp lực lượng, quan chức Trung ương địa phương để thực tốt chủ trương, sách Đảng, Nhà nước CTDV Tây Nguyên Tiểu kết chƣơng 4: Thực Nghị số 10-NQ/TW Bộ Chính trị, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương đề nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể, tập trung lãnh đạo, đạo HTCT cấp, phối hợp lực lượng địa bàn, hướng sở địa bàn dân cư để làm CTDV Theo đó, nội dung phương thức CTDV bước đổi theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp có hiệu Với chủ trương giải pháp phù hợp, CTDV góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh trị, xây dựng HTCT sở vững mạnh, củng cố tăng cường khối đoàn kết dân tộc, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn bọn phản động FULRO lực thù địch địa bàn Tây Nguyên Tuy nhiên, CTDV Đảng Tây Nguyên thời gian bộc lộ số hạn chế, khuyết điểm: Nhận thức số cấp ủy đảng, quyền vai trò, nhiệm vụ CTDV chưa thật sâu sắc, nên lãnh đạo, đạo xem nhẹ buông lỏng CTDV, chưa nắm dân, nắm tình hình; nội dung phương pháp CTDV chậm đổi mới, hiệu chưa cao; lãnh đạo phối hợp phân công trách nhiệm CTDV cho tổ chức HTCT lực lượng đóng địa bàn chưa thật chặt chẽ, cụ thể Thành công hạn chế Đảng lãnh đạo, đạo CTDV địa bàn Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 để lại kinh nghiệm quý giá, góp phần nâng cao hiệu CTDV Đảng năm tiếp theo, tạo nên ổn định phát triển bền vững Tây Nguyên 23 KẾT LUẬN Tây Nguyên địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng nước Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội đặc trưng Tây Nguyên sở quan trọng để Đảng Nhà nước đề chủ trương, sách đắn, phù hợp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên Trong chủ trương chung đó, có chủ trương tăng cường CTDV Tây Nguyên tình hình Trước năm 2001, thực Nghị số 8B Ban Chấp hành Trung ương Đảng Về đổi công tác quần chúng, tăng cường mối quan hệ Đảng nhân dân, lãnh đạo Đảng tỉnh Tây Nguyên, CTDV địa bàn bước đầu đổi nội dung phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ trị để vận động quần chúng tham gia thực chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, thực chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương Tuy nhiên, công tác vận động đồng bào dân tộc Tây Nguyên nhiều hạn chế, chưa thật tạo chuyển biến đáng kể vùng đồng bào DTTS, chí có phần lúng túng, bế tắc việc giải vấn đề xã hội xúc, cộm Trong năm 2001 đến năm 2010, thực Nghị Đại hội IX Đảng Nghị Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX), nghị quyết, định Bộ Chính trị Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt Nghị số 10-NQ/TW Về phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010 Bộ Chính trị (khóa IX)… Kết luận Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, cấp đảng tăng cường lãnh đạo, đạo HTCT hướng sở, tập trung tuyên truyền vận động tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, yên tâm lao động sản xuất, ổn định nâng cao đời sống; đề cao tinh thần cảnh giác, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá lực thù địch; giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, bước tạo chuyển biến lĩnh vực đời sống xã hội Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đời cầu nối tăng cường lãnh đạo, đạo trực tiếp, kịp thời Trung ương Đảng Chính phủ vùng Tây Nguyên Với chức năng, nhiệm vụ giao, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ động triển khai mặt công tác có đóng góp quan trọng cho ổn định phát triển vùng Thực tốt sách 24 dân tộc, sách tôn giáo; tăng cường CTPĐQC, công tác kết nghĩa tăng cường cán cho sở… chủ trương, giải pháp lớn Đảng Nhà nước nhằm nâng cao hiệu CTDV Tây Nguyên, vùng đồng bào DTTS Việc đẩy mạnh CTDV góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội; tham gia giải vấn đề FULRO, giữ vững an ninh trị; xây dựng HTCT sở, trọng điểm vùng DTTS; tập trung giải vấn đề đạo Tin lành, thực sách tôn giáo; góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng "thế trận lòng dân", bảo đảm cho Tây Nguyên bước ổn định phát triển Tuy có nhiều đổi mới, CTDV Tây Nguyên bộc lộ nhiều hạn chế: Một số cấp ủy đảng, quyền lãnh đạo, đạo công tác nắm dân, nắm tình hình chưa chắc; xử lý tình sở thiếu chủ động, kịp thời, nhạy bén; nội dung, phương pháp CTDV chưa theo kịp diễn biến tình hình, đơn giản chiều, chưa phù hợp với đối tượng; HTCT sở, vùng DTTS chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới; lãnh đạo phối hợp tổ chức HTCT đơn vị đứng chân địa bàn làm CTDV chưa thật chặt chẽ, cụ thể đồng Những thành công kết đạt hạn chế, yếu trình lãnh đạo, đạo thực CTDV địa bàn Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 cung cấp kinh nghiệm quý, học quan trọng để không ngừng tăng cường đổi CTDV Đảng góp phần phát triển bền vững Tây Nguyên; là: Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cấp ủy đảng, quyền, đoàn thể xã hội CTDV địa bàn Tây Nguyên; kết hợp chặt chẽ CTDV với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc Tây Nguyên; thường xuyên bám sát sở, đáp ứng nhu cầu thực tế địa phương; chăm lo xây dựng HTCT sở vững mạnh, phát huy vai trò người có uy tín đồng bào DTTS đồng bào có đạo; lãnh đạo phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp lực lượng tham gia CTDV địa bàn Để Tây Nguyên ổn định phát triển bền vững với phát triển chung nước, đòi hỏi CTDV Đảng phải tiếp tục đổi mạnh mẽ, góp phần xứng đáng giữ vững vị trí đặc biệt quan trọng địa trị, địa kinh tế quốc phòng Tây Nguyên DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Mậu Linh (2013), "Đắk Lắk với việc phát huy vai trò người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số", Tạp chí Sinh hoạt lý luận, (4), tr.68-72 Nguyễn Mậu Linh (2013), "Một số kết kinh nghiệm công tác dân vận Đảng tỉnh Đắk Lắk", Tạp chí Lịch sử Đảng, (6), tr.56-62 Nguyễn Mậu Linh (2015), "Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác dân vận Tây Nguyên nay", Tạp chí Dân vận, (12), tr.39-40 Nguyễn Mậu Linh (2016), "Đắk Lắk thực công tác kết nghĩa buôn đồng bào dân tộc thiểu số", Tạp chí Sinh hoạt lý luận, (1), tr.86-89 Nguyễn Mậu Linh (2016), "Công tác dân vận Đảng Tây Nguyên Một số kết kinh nghiệm (2004-2012)", Tạp chí Lịch sử Đảng, (1), tr.72-75 Nguyễn Mậu Linh (2016), "Xây dựng buôn làng tự quản cộng đồng dân tộc thiểu số chỗ Tây Nguyên nay", Tạp chí Tổ chức Nhà nước, (3), tr.40-43 Nguyễn Mậu Linh (2016), "Công tác dân vận Đảng tỉnh Gia Lai: Một số kết kinh nghiệm", Tạp chí Sinh hoạt lý luận, (8), tr.57-61 ... Chƣơng ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở TÂY NGUYÊN TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010 3.1 TÌNH HÌNH MỚI VÀ CHỦ TRƢƠNG CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở TÂY NGUYÊN TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010 3.1.1 Tình hình tác. .. tố tác động đến trình lãnh đạo thực CTDV Đảng địa bàn Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 - Làm rõ chủ trương đạo Đảng Cộng sản Việt Nam CTDV địa bàn chiến lược Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010. .. sách đạo Đảng Cộng sản Việt Nam CTDV địa bàn Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 Ba là, đánh giá thực trạng CTDV Đảng Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 với ưu điểm, hạn chế nguyên nhân nó; từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác dân vận ở Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 (tt), Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác dân vận ở Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 (tt), Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác dân vận ở Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay