Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác dân vận ở Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010

186 129 0
  • Loading ...
1/186 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 11:41

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MẬU LINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở TÂY NGUYÊN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HÀ NỘI - 2017 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MẬU LINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở TÂY NGUYÊN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mã số: 62 22 03 15 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN MINH ĐỨC PGS.TS VŨ QUANG VINH HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng sở sưu tầm, đọc phân tích tài liệu Tất tài liệu tham khảo, tư liệu, số liệu thống kê sử dụng Luận án trung thực, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Nghiên cứu sinh Nguyễn Mậu Linh MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Những công trình nghiên cứu liên quan đến luận án 1.2 Khái quát kết công trình công bố vấn đề luận án tiếp tục giải 24 Chƣơng 2: ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở TÂY NGUYÊN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2005 27 2.1 Đặc điểm tình hình Tây Nguyên công tác dân vận Tây Nguyên trước năm 2001 27 2.2 Chủ trương Đảng công tác dân vận Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2005 38 2.3 Quá trình đạo thực công tác dân vận Đảng Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2005 48 Chƣơng 3: ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở TÂY NGUYÊN TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010 73 3.1 Tình hình chủ trương Đảng công tác dân vận Tây Nguyên từ năm 2006 đến năm 2010 73 3.2 Quá trình đạo đẩy mạnh công tác dân vận Đảng Tây Nguyên từ năm 2006 đến năm 2010 82 Chƣơng 4: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM 111 4.1 Một số nhận xét 111 4.2 Một số kinh nghiệm 129 KẾT LUẬN 148 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 150 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 151 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa CNXH : Chủ nghĩa xã hội CTDV : Công tác dân vận CTPĐQC : Công tác phát động quần chúng CTVĐQC : Công tác vận động quần chúng DTTS : Dân tộc thiểu số FULRO : Mặt trận thống đấu tranh sắc tộc bị áp HTCT : Hệ thống trị Nxb : Nhà xuất UNESCO : Tổ chức Văn hóa-Khoa học-Giáo dục Liên hợp quốc UNHCR : Tổ chức Cao ủy Liên hợp quốc người tị nạn XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công tác dân vận Đảng toàn hoạt động Đảng tổ chức khác hệ thống trị (HTCT) lãnh đạo Đảng nhằm tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, hướng dẫn, tập hợp tổ chức tầng lớp nhân dân thực tốt chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; chăm lo, bảo vệ lợi ích nhân dân; phát huy quyền làm chủ, sức mạnh to lớn nhân dân nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, thực thắng lợi mục tiêu, lý tưởng Đảng Trong báo Dân vận đăng báo Sự thật, ngày 15-101949, Hồ Chí Minh khẳng định: "Lực lượng dân to Việc dân vận quan trọng Dân vận việc Dân vận khéo việc thành công" [72, tr.234] Trải qua thời kỳ lịch sử, Đảng xác định công tác dân vận (CTDV) nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược toàn nghiệp cách mạng dân tộc; điều kiện tiên bảo đảm lãnh đạo Đảng; góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó Đảng nhân dân Đặc biệt, thời kỳ đổi mới, CTDV Đảng tăng cường bước đổi Đảng Nhà nước có nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, phù hợp với đối tượng, lĩnh vực; đồng thời, thường xuyên đổi nội dung, phương thức lãnh đạo, mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ nhân dân vai trò Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể quần chúng lực lượng vũ trang CTDV Từ đó, tạo phong trào quần chúng rộng lớn, phát huy sức mạnh tầng lớp nhân dân, tiến hành nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, tạo nên thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa nước ta thoát khỏi tình trạng nước nghèo, phát triển; bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân; giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao vị Việt Nam trường quốc tế Bên cạnh thành công kết đạt được, CTDV Đảng nhiều hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp đổi mới: Chậm cụ thể hóa chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; số nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước chưa quán triệt thực hiệu quả; phối hợp tổ chức HTCT chưa chặt chẽ; số quan nhà nước chưa nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng CTDV; yếu máy công quyền tạo xúc, khiếu kiện nhân dân, kẽ hở để lực thù địch bọn hội trị lợi dụng xuyên tạc, kích động quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc Trước tình hình đó, việc tăng cường đổi lãnh đạo Đảng CTDV yêu cầu cấp thiết nhằm củng cố vững lòng tin nhân dân Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn tầng lớp nhân dân, tạo phong trào quần chúng rộng lớn để xây dựng nước Việt Nam: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Tây Nguyên địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng kinh tế, trị, quốc phòng, an ninh môi trường sinh thái đất nước; vùng đất có nhiều tiềm năng, lợi thế, tiềm ẩn nhiều nhân tố ổn định, chống phá thường xuyên, liệt lực thù địch nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo Đảng chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) nước ta Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng địa bàn chiến lược việc xây dựng "thế trận lòng dân" Tây Nguyên, trình lãnh đạo đồng bào dân tộc xây dựng bảo vệ sống ấm no, hạnh phúc, Đảng bước đổi nội dung phương thức lãnh đạo CTDV nhằm động viên, tập hợp tầng lớp nhân dân thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc địa bàn Đặc biệt, năm 2001 - 2010, trước diễn biến phức tạp tình hình an ninh trị Tây Nguyên, Đảng lãnh đạo, đạo CTDV đạt kết đáng ghi nhận Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, công tác nhiều hạn chế, khuyết điểm chậm khắc phục, sửa chữa Thực tế ba biểu tình, bạo loạn (năm 2001, 2004 2008) địa bàn số tỉnh Tây Nguyên minh chứng rõ nét Nguyên nhân xảy bạo loạn này, cần nhận diện phân tích cách thấu đáo, đa chiều, có hạn chế, yếu Đảng CTDV Vì vậy, nghiên cứu, tổng kết trình Đảng lãnh đạo CTDV Tây Nguyên 10 năm đầy biến động này, nhằm khẳng định thành công, hạn chế bước đầu đúc kết số kinh nghiệm, góp phần xây dựng tổ chức thực có hiệu chủ trương, sách Đảng, Nhà nước CTDV Tây Nguyên việc làm cấp thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc Với ý nghĩa đó, nghiên cứu sinh lựa chọn vấn đề "Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác dân vận Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010" làm luận án Tiến sĩ lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghi n cứu 21 c đ ch nghiên c u Làm sáng tỏ trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo CTDV địa bàn Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010; qua đó, rút số kinh nghiệm chủ yếu, góp phần vào việc nâng cao chất lượng hiệu CTDV Tây Nguyên giai đoạn 2 Nhiệm v nghiên c u - Nghiên cứu, luận giải, làm rõ yếu tố tác động đến trình lãnh đạo thực CTDV Đảng địa bàn Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 - Làm rõ chủ trương đạo Đảng Cộng sản Việt Nam CTDV địa bàn chiến lược Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 - Đánh giá thực trạng CTDV Đảng với ưu điểm, hạn chế nguyên nhân rút số kinh nghiệm chủ yếu trình lãnh đạo CTDV Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 Đảng Cộng sản Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghi n cứu Đối tượng nghiên c u Đối tượng nghiên cứu hoạt động lãnh đạo, đạo Đảng Cộng sản Việt Nam CTDV địa bàn Tây Nguyên Phạm vi nghiên c u - Về nội dung: Công tác dân vận Đảng có nội hàm phong phú rộng lớn Trong phạm vi đề tài, luận án tập trung nghiên cứu việc Đảng đề quan điểm, chủ trương CTDV trình đạo tổ chức thực CTDV địa bàn Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 - Về không gian: Nghiên cứu CTDV Đảng địa bàn Tây Nguyên (gồm tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Nông) - Về thời gian: Tập trung nghiên cứu khoảng thời gian 10 năm (2001-2010) Tuy nhiên, để vấn đề nghiên cứu có tính hệ thống, luận án có đề cập số nội dung liên quan thời gian trước năm 2001 Cơ sở lý luận, phƣơng pháp nghi n cứu nguồn tƣ liệu Cơ sở lý luận Luận án dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò quần chúng nhân dân công tác vận động quần chúng Đảng 4.2 Phương pháp nghiên c u Luận án sử dụng phương pháp lịch sử, phương pháp lôgíc kết hợp hai phương pháp chủ yếu Ngoài ra, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu bổ trợ khác như: Phương pháp đồng đại, lịch đại, phân kỳ, thống kê, phân tích tổng hợp, so sánh Phương pháp lịch sử, phương pháp lôgíc kết hợp hai phương pháp sử dụng Chương 2, Chương Chương luận án nhằm phục dựng bối cảnh lịch sử, chủ trương đạo Đảng Cộng sản Việt Nam CTDV Tây Nguyên qua hai giai đoạn 2001-2005 2006-2010 Qua đó, tái trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo CTDV Tây Nguyên từ năm 2001-2010 Ở Chương 4, tác giả luận án sử dụng phương pháp lôgic chủ yếu, đồng thời kết hợp với phương pháp lịch sử để đánh giá đúc rút kinh nghiệm trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo CTDV Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010 Luận án sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp so sánh Chương 1, phần Phụ lục Danh mục tài liệu tham khảo Sử dụng phương pháp phân tích, so sánh để làm rõ phát triển nhận thức thực tiễn trình lãnh đạo Đảng CTDV Tây Nguyên giai đoạn 2006-2010 so với giai đoạn 2001-2005 4.3 Nguồn tư liệu Nguồn tài liệu sử dụng luận án là: Các văn kiện Đảng Nhà nước CTDV, Tây Nguyên; kết luận, báo cáo tổng kết Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Dân vận Trung ương CTDV Tây Nguyên; văn kiện, báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Tây Nguyên; công trình nghiên cứu Tây Nguyên CTDV Tây Nguyên 5 Đóng góp luận án - Phân tích làm rõ bước phát triển nhận thức chủ trương đạo Đảng CTDV địa bàn Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 - Đánh giá cách khách quan, toàn diện thành công hạn chế Đảng lãnh đạo, đạo CTDV Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010 - Đúc rút số kinh nghiệm lịch sử CTDV Đảng Tây Nguyên có giá trị cho CTDV tương lai Ý nghĩa lý luận, thực tiễn luận án - Công tác dân vận lĩnh vực quan trọng hoạt động Đảng, nghiên cứu trình Đảng lãnh đạo CTDV Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010 góp phần tổng kết CTDV Đảng thời kỳ đổi - Kết nghiên cứu luận án góp phần cung cấp sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương, giải pháp đắn, phù hợp nhằm tăng cường CTDV Đảng địa bàn chiến lược Tây Nguyên giai đoạn năm - Luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu, giảng dạy lịch sử CTDV Đảng nói chung Đảng tỉnh Tây Nguyên nói riêng Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận án gồm chương, tiết 167 Phụ lục DANH SÁCH CÁC HUYỆN, XÃ TRỌNG ĐIỂM VÙNG TÂY NGUYÊN Tỉnh Huyện trọng điểm Đắk Glei Kon Tum Công văn số 6925CV/VPTW ngày 07-42004 Văn phòng Trung ương thông báo ý kiến Ban Bí thư việc bổ sung phó bí thư cấp ủy chuyên trách xây dựng HTCT sở huyện xã trọng điểm vùng Tây Nguyên Thông báo số 1053TB/TCTW ngày 09-42005 Ban Tổ chức Trung ương việc bố ung phó bí thư cấp ủy chuyên trách xây dựng Kon Plong HTCT sở huyện xã trọng điểm tỉnh Kon Tum Sa Thầy Thị xã Kon Tum Xã, thị trấn trọng điểm 33 Huyện Đắk Glei: Đắk Long Đắk Nhoong Ngọc Linh Đắk Blô Xốp Mường Hoong Huyện Ngọc Hồi: Sa Loong Đắk Ang Huyện Đắk Tô: Ngọc Lây Văn Xuôi Tu Mơ Rông Tê Xăng Măng Ri Đắk Na Ngọc Yêu Huyện Đắc Hà: Đắk Pờ Xi Ngọc Réo Huyện Kon Plong: Măng Bút Ngọc Tem Đắk Tăng Đắk Nên Đắk Ring Măng Cành Huyện Kon Rẫy: Đắk Pne Đắk Kôi Huyện Sa Thầy: Mô Rai Rờ Kơi Ya Xier Sa Bình Yătng Ya Ly Thị xã Kon Tum: Ya Chim Ngọc Bay Ghi 168 Tỉnh Huyện trọng điểm Đắk Đoa Gia Lai Thông báo số 1053TB/TCTW ngày 09-42005 Ban Tổ chức Trung ương việc bố ung phó bí thư cấp ủy chuyên trách xây dựng HTCT sở Krông Pa huyện xã trọng điểm tỉnh Kon Tum Đức Cơ Ia Pa Ayun Pa Ia Grai Xã, thị trấn trọng điểm 57 Huyện Đắk Đoa: KrDang Glair Đắk Sơ Mei Đắk Krong Kon Gang Hà Bầu Ia Băng ADơk Ia Pết Huyện Krông Pa: Phú Cần Ia Srai Krông Năng Chư R'Căm Ia Rmok Chư Đrăng Ia Siơm Đất Bằng Huyện Đức Cơ Ia Pnôn Ia Lang Ia Nan Ia Dom Ia Kla Huyện Ia Pa: Ama Rơn Ia Trôk Ia Broăi Chư Mố Huyện Chư Pah: Ia Khươl Ia Mơ Nông Ia Ka Chư Đang Ya Huyện Ayun Pa: Ia Hiao Ia Ke Ia Piar Chư A Thai Ia Rbol Huyện Ia Grai: Ia O Ia Chia Ia Tô Ia Grăng Ghi 169 Tỉnh Huyện trọng điểm Chƣ S Chƣ Prông Đắk Lắk Thành phố PLeiku TP Buôn Ma Thuột Thông báo số 1051TB/TCTW ngày 09-42005 Ban Tổ chức Ea H'leo Trung ương việc bổ sung phó bí thư cấp ủy chuyên trách xây dựng HTCT sở cac huyện xã trọng Ea Soup điểm tỉnh Đắk Lắk Buôn Đôn Xã, thị trấn trọng điểm Ia Der Huyện Chư Sê: Ia Le Ia Ko Ia Hla H'Bông Ia Phang Ia Tiêm Chư Pơng Dun Nhơn Hòa 10 Bờ Ngoong 11 Bar Măih 12 Al Bá 13 Ia H'rú 14 A Yun Huyện Chư Prông: Ia Mơ Ia Púch Ia Piơr 46 TP Buôn Ma Thuột: Chư Ebua Ea Kao Huyện Ea H'leo: Ea H'leo Ea Soil Ea Hiao Đlê Yang Huyện Ea Soup: Ea Rốk Huyện Krông Năng: Đliê Ya Ea Hồ Huyện Krông Buk: Chư Né Ea Drông Chư Bao Pơ Drang Huyện Buôn Đôn: Krông Na Ea Bar Ea Nhuôl Ea Wer Huyện Ea Kar: Chư Huê Ghi 170 Tỉnh Huyện trọng điểm Chƣ M'gar Đắk Nông Đắk Mil Thông báo số 1052TB/TCTW ngày 09-42005 Ban Tổ chức Trung ương việc bổ Đắk R'lấp sung phó bí thư cấp ủy chuyên trách xây dựng HTCT sở cac huyện xã trọng điểm tỉnh Đắk Nông Đắk Song Chƣ Jút Xã, thị trấn trọng điểm Ea Sô Thị trấn Ea Kar Huyện Chư M'gar: Ea Kiết H'Đinh Ea Tul Chư Suê Thị trấn Ea Pốk Huyện M'Drăk: Krông Jing Ea Trang Chư Prao Chư M'ta Huyện Krông Pach: Ea Kênh Ea K'Nuêch Hòa Đông Ea Yông Krông Búk Huyện Krông Bông: Yang Reh Ea Trul Chư Pui Chư Drăm Huyện Lăk: Yang Tao Bông Krang Ea R'Bin 23 Huyện Đắk Mil: Thuận An Đắk Lao Đắk Gằn Đắk R'la Huyện Đắk R'lấp: Quảng Trực Đắk Buk So Đắk R'Tih Quảng Tân Quảng Tín Đắk Ru Huyện Đăk Song: Đắk Mol Trường Xuân Đắk Rung Huyện Chư Jut: Ghi Nay thuộc huyện Tuy Đức Nay chia thành xã Đắk N'Djung Nâm N'Jang 171 Tỉnh Huyện trọng điểm Đam Rông Lâm Đồng Thông báo số 1054TB/TCTW ngày 09-42005 Ban Tổ chức Trung ương việc bổ sung phó bí thư cấp ủy Lạc Dƣơng chuyên trách xây dựng HTCT sở cac huyện xã trọng điểm tỉnh Lâm Đồng Di Linh Đơn Dƣơng Bảo Lâm Xã, thị trấn trọng điểm Tâm Thắng Đắk Drông Đắk Wil Huyện Krông Nô: Đắk Rồ Nâm Nung Buôn Choal Huyện Đắk Glong: Quảng Sơn Đắk P'lao Đắk R'Măng Đắk Som 40 Huyện Đam Rông: Đạ M'Rong Đạ Tông Đạ Long Đạ Rsal Liêng Srônh Phi Liêng Đạ K'Nàng Huyện Lạc Dương: Đưng K'Nớ Đạ Nhim Đạ Sar Huyện Đạ Huoai: Đạ Ploa Đoàn Kết Huyện Di Linh: Tân Thượng Đinh Trang Hòa Sơn Điền Bảo Thuận Đinh Lạc Gia Bắc Huyện Cát Tiên: Phước Cát 2 Đồng Nai Thượng Huyện Đơn Dương: Đạ Ròn Ka Đơn Tu Tra Pró Lạc Xuân Huyện Bảo Lâm: Lộc Bắc Lộc Bảo Ghi 172 Tỉnh Huyện trọng điểm Xã, thị trấn trọng điểm Lộc Lâm Lộc Phú Lộc Nam Lộc Tân Blá Huyện Lâm Hà: Liên Hà Đạ Đờn Phi Tô Huyện Đức Trọng: Tà Năng Tà Hine Phú Hội N' Thôn Hạ Huyện Đạ Tẻh: Đạ Pal Ghi Nguồn: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Tập văn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên, tập I, tr.418-424 173 Phụ lục GIÁ TRỊ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƢỞNG GDP VÙNG TÂY NGUYÊN THỜI KỲ 2001-2010 (Theo giá so sánh 1994) Tổng sản phẩm Trong (GDP) Giá trị Năm (Tỉ đồng) Mức tăng (%) Khu vực nông- Khu vực công lâm-thủy sản nghiệp - xây dựng Giá trị (Tỉ đồng) tăng (%) Giá trị (Tỉ đồng) Mức tăng (%) Giá trị (Tỉ đồng) Mức tăng (%) 2001 13.547 6,79 9.673 5,32 1.466 8,56 2.407 10,24 2002 13.937 9,21 9.574 15,55 1.636 2,45 2.727 -5,38 2003 15.804 13,27 10.716 11,58 1.947 17,70 3.138 16,50 2004 17.830 12,52 11.738 9,53 2.399 20,71 3.693 17,51 2005 20.051 13,33 12.306 4,73 3.425 47,20 4.320 18,67 81.139 10,05 54.007 7,04 10.873 20,91 16.259 14,72 2006 22.838 13,31 13.011 5,95 4.510 29,34 5.317 21,74 2007 26.437 15,31 14.438 10.86 5.587 22,30 6.412 20,18 2008 29.887 13,05 15.644 7,47 6.778 21,95 7.465 18,03 2009 33.875 13,36 16.587 4,60 8.532 22,50 8.756 18,00 2010 38.194 13,24 17.888 7,84 9.782 19,73 10.533 18,33 151.231 13,70 77.568 7,34 35.189 23,16 38.483 19,25 232.370 11,87 131.575 7,19 46.062 22,03 54.742 16,98 GĐ 20012005 GĐ 20062010 TK 20012010 Mức Khu vực dịch vụ Nguồn: Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, ngành thống kê báo cáo tỉnh [24] 174 Phụ lục CƠ CẤU GDP CỦA VÙNG TÂY NGUYÊN 2001-2005-2010 (Theo giá so sánh 1994) Đơn vị tính: % Kon Gia Đắk Đắk Lâm Tây Tum Lai Lắk Nông Đồng Nguyên Năm 2001 Nông-lâm-thủy sản 51.83 59.28 77.32 83.51 70.47 71.4 Công nghiệp xây dựng 16.96 15.52 7.48 4.82 13.26 10.82 Dịch vụ 31.21 25.2 15.2 11.67 16.27 17.78 Nông-lâm-thủy sản 49.36 50.44 65.94 71.27 61.47 61.37 Công nghiệp xây dựng 18.34 22.83 12.96 11.98 20.13 17.08 32.3 26.73 21.1 16.75 18.4 21.55 Nông-lâm-thủy sản 34.77 36.89 49.93 50.82 50.28 46.81 Công nghiệp-xây dựng 28.83 34.71 17.38 31.15 26.68 25.61 36.4 28.4 32.69 18.24 22.04 27.58 Năm 2005 Dịch vụ Năm 2010 Dịch vụ Nguồn: Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, ngành thống kê báo cáo tỉnh [24] 175 Phụ lục KẾT QUẢ GIẢM NGHÈO VÙNG TÂY NGUYÊN 2001-2006-2010 Kon Tum Gia Lai Đắk Đắk Lâm Lắk Nông Đồng Toàn vùng Năm 2001 Tổng số hộ 66.989 192.506 309.896 79.856 187.779 837.035 - Trong đó: Hộ DTTS 34.682 78.535 76.531 27.639 36.841 254.228 Tổng số hộ nghèo (tiêu chí cũ) 18.933 42.544 78.217 18.881 24.167 182.742 - Trong đó: Hộ DTTS 16.326 33.251 34.408 13.361 10.551 107.857 Tỉ lệ hộ nghèo chung (%) 28,26 22,11 25,24 23,61 11,63 21,83 Tỉ lệ hộ nghèo DTTS (%) 47,07 42,34 44,96 48,52 28,53 42,25 Tổng số hộ 88.339 263.492 340.927 86.625 222.169 1.001.552 - Trong đó: Hộ DTTS 45.735 99.830 91.316 23.871 47.391 308.143 Tổng số hộ nghèo (tiêu chí mới) 25.520 60.337 79.716 23.676 40.701 228.950 - Trong đó: Hộ DTTS 22.738 50.210 42.569 10.538 20.260 146.315 Năm 2006 Tỉ lệ hộ nghèo chung (%) 31,38 27,22 23,28 27,33 18,32 22,85 Tỉ lệ hộ nghèo DTTS (%) 53,97 57,79 49,82 44,14 42,75 47,48 102.954 289.631 386.726 114.275 274.988 1.168.574 Năm 2010 Tổng số hộ - Trong đó: Hộ DTTS 51.468 130.772 118.820 32.906 34.954 368.92 Tổng số hộ nghèo (tiêu chí mới) 16.967 31.430 38.827 17.214 15.054 119.492 - Trong đó: Hộ DTTS 15.190 30.460 20.698 8.146 5.523 80.017 Tỉ lệ hộ nghèo chung (%) 16,48 10,82 10,04 13,39 5,08 10,23 Tỉ lệ hộ nghèo DTTS (%) 29,34 23,33 17,42 24,89 15,81 21,69 Tốc độ giảm nghèo 2006-2010 (%) 15,36 16,40 13,24 13,94 13,24 12,67 3,84 4,1 3,31 3,48 3,31 3,16 Giảm bình quân năm (%) Nguồn: Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, ngành thống kê báo cáo tỉnh [24] 176 Phụ lục DANH SÁCH 62 HUYỆN NGHÈO NHẤT TRÊN CẢ NƢỚC THEO NGHỊ QUYẾT 30a 2008/NQ-CP Tỉnh Số huyện Tên huyện nghèo Hà Giang Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần Cao Bằng Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Hạ Lang Lào Cai Si Ma Cai, Mường Khương, Bắc Hà Yên Bái Mù Cang Chải, Trạm Tấu Bắc Kạn Ba Bể, Pác Nặm Bắc Giang Sơn Đông Phú Thọ Tân Sơn Sơn La Sốp Cộp, Phù Yên, Bắc Yên, Mường La, Quỳnh Nhai Lai Châu Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tân Yêu, Than Uyên Điện Biên Điện Biên Đông, Mường Nhé, Tủa Chùa, Mường Ảng Thanh Hóa Lang Chánh, Thường Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Như Xuân, Bá Thước Nghệ An Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong Quảng Bình Minh Hóa Quảng Trị Đa Krông Quảng Ngãi Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây, Minh Long, Tây Trà, Ba Tơ Quảng Nam Nam Trà My, Tây Giang, Phước Sơn Bình Định An Lão, Vĩnh Thanh, Vân Canh Ninh Thuận Bác Ái Kon Tum Tu Mơ Nông, Kon Plông Lâm Đồng Đam Rông Nguồn: Uỷ ban Dân tộc [trực tuyến] Địa chỉ: http://cema.gov.vn/modules php?name=Doc&op=detaildoc&pid=1181#ixzz2mTD7RaMW 177 Phụ lục DANH SÁCH CÁC XÃ BỔ SUNG VÀO DIỆN ĐẦU TƢ CỦA CHƢƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng năm 2008 Thủ tướng Chính phủ) Phân loại ngân sách TT Tỉnh/ Huyện Tên xã Tổng số 21 22 23 24 152 Trung ương hỗ Địa trợ đầu tư phương 135 17 Kon Tum 3 Sa Thầy Hơ Moong x Đắk Tô Đắk Rơ Nga x Đắk Trăm x Gia Lai 6 K'Bang Đak Smar x Mang Yang Lơ Pang x Đắk Đoa Hnol x Ia Grai Ia Krăi x Kông Ch'ro Đắk Pơ Pho x Đắk Kơ Ninh x Đắk Lắk 5 Krông Păc Vụ Bổn x Krông Bông Ea Trul x Krông Năng Cư Klông x Ea Tam x Ma D'răk Ea Trang x Đắk Nông 6 Đắk Mil Đắk N'Drót x Long Sơn x Đắk Hòa x Đắk Song 0 Ghi 178 25 Trường Xuân x Đắk R'lấp Đạo Nghĩa x Tuy Đức Quảng Tâm x Lâm Đồng 7 Bảo Lộc B'lá x Tân Lạc x Quảng Trị x Quốc Oai x Đạ Pal x Di Linh Gia Bắc x Lạc Dương Đạ Nhim x Đạ Tẻh Nguồn: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Tập văn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên, tập II, tr.170-171 179 Phụ lục 10 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, NHÀ Ở THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH: 132 VÀ 134 CỦA THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ Đất Địa phƣơng Diện tích Đã giải (ha) Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nông Tỉ lệ (%) 137 53,95 Đất sản xuất Số hộ Đã giải (hộ) Diện tích Tỉ lệ (%) (ha) Số hộ Tỉ lệ (%) Đã giải (hộ) Căn Tỉ lệ Tỉ lệ so với kế hoạch (%) 3.272 48,7 6.429 61,2 14.672 58,7 7.632 97,0 100 1.278 100 4.966 74,1 14.408 75,4 19.342 99,29 353 89,74 8.545 95,58 7.130 89,0 14.857 85,2 15.429 99,06 2.382 100 2.162 100 2.981 100 5.235 99,64 8.516 86,3 9.530 80,2 10.620 100 29.204 78,0 56.448 75,3 58.249 99,08 62 87 100 Lâm Đồng Toàn vùng Đã giải Nhà 639 80,66 15.477 82,29 Nguồn: Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Bộ Kế hoạch - Đầu tư [24] 180 Phụ lục 11 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN (đến tháng 2010) Nội dung Tổ chức đảng a) Tổng số tổ chức sở đảng Trong đó: - Đảng sở - Chi sở b) Tổ chức sở đảng xã, phƣờng, thị trấn Trong đó: - Xã Kon Tum Gia Lai Tỉnh Đắk Nông Đắk Lắk Lâm Đồng Toàn vùng 631 153 478 916 324 592 919 334 585 442 126 316 805 252 553 3.713 1.189 2.524 97 222 184 71 148 722 81 186 152 61 118 598 - Phường 10 24 20 18 77 - Thị trấn 12 12 12 47 - Tổng số thôn buôn 831 2.132 2.417 740 1.271 7.391 - Thôn buôn có chi 740 1.710 2.066 740 1.110 6.366 91 422 351 161 1.025 10,95 19,79 14,52 12,67 13,87 21 42 26 93 2,53 1,97 1,08 0,31 1,26 a) Tổng số đảng vi n toàn vùng 17.004 33.458 46.321 14.809 28.694 140.286 4.855 9.086 13.691 3.926 8.436 40.024 5.180 7.930 6.433 2.128 2.678 24.349 425 226 272 305 2.173 3.401 295 80 167 196 687 1.425 - Tin lành 10 65 18 51 246 390 - Phật giáo 117 81 84 58 1.181 1.521 - Cao Đài 45 50 - Tôn giáo khác 0 14 15 9.624 20.636 29.531 8.018 17.103 84.912 c) Tình hình thôn, buôn - Thôn buôn chưa có chi Tỉ lệ (%) - Thôn buôn chưa có đảng viên Tỉ lệ (%) Đảng vi n Trong đó: - Nữ - Dân tộc thiểu số - Người có đạo b) Đảng vi n có đạo - Công giáo c) ĐV sinh hoạt xã phƣờng Nguồn: Ban Chỉ đạo Tây Nguyên [24] 181 Phụ lục 12 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ TRƢƠNG ĐỐI VỚI ĐẠO TIN LÀNH (ĐẾN 2010) Tổng số tín đồ Phân ra: - Kinh - Dân tộc thiểu số Tổng số chức sắc chức việc Phân ra: - Mục sư, mục sư nhiệm chức - Truyền đạo Số chi hội công nhận Kon Gia Đắk Tum Lai Lắk 14.304 96.896 147.672 945 1.633 2.102 13.359 95.263 145.570 22 101 86 28 41 20 73 45 52 31 Đắk Lâm Toàn Nông Đồng vùng 42.789 80.244 381.905 1.486 4.652 10.818 41.303 75.592 371.087 29 89 327 19 55 145 10 34 182 18 66 170 51 31 18 63 166 0 Tổng số điểm nhóm 89 238 407 135 305 1.174 Đã đăng ký 82 194 243 135 261 915 183 235 83 118 625 76 11 52 143 290 Chưa đăng ký 44 164 44 259 Phân ra: - Tin lành Việt Nam (miền Nam) 18 52 0 70 26 112 44 189 92 273 434 148 368 1.315 20 18 52 91 253 427 142 350 1.263 Phân ra: - Tin lành Việt Nam (miền Nam) - Hệ phái khác Phân ra: - Tin lành Việt Nam (miền Nam) - Hệ phái khác - Hệ phái khác Địa điểm sinh hoạt - Nhà thờ, nhà nguyện - Nhà riêng tín đồ Nguồn: Ban Chỉ đạo Tây Nguyên [24] ... ĐẠO CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở TÂY NGUYÊN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2005 27 2.1 Đặc điểm tình hình Tây Nguyên công tác dân vận Tây Nguyên trước năm 2001 27 2.2 Chủ trương Đảng công tác dân vận Tây Nguyên từ năm. .. từ năm 2001 đến năm 2005 38 2.3 Quá trình đạo thực công tác dân vận Đảng Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2005 48 Chƣơng 3: ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở TÂY NGUYÊN TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010 73... tố tác động đến trình lãnh đạo thực CTDV Đảng địa bàn Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 - Làm rõ chủ trương đạo Đảng Cộng sản Việt Nam CTDV địa bàn chiến lược Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác dân vận ở Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác dân vận ở Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác dân vận ở Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay