Dạy học đọc hiểu thơ mới 1932 – 1945 ở trường phổ thông theo đặc điểm loại hình

27 131 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 11:32

B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI PHAN NGC THANH DạY HọC ĐọC HIểU THƠ MớI 1932 1945 TRƯờNG PHổ THÔNG THEO ĐặC ĐIểM LOạI HìNH Chuyờn ngnh: Lớ lun v PPDH b mụn Vn ting Vit Mó s: 62.14.01.11 Tóm tắt Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục hà nội 2017 CễNG TRèNH C HON THNH TI TRNG I HC S PHM H NI Ngi hng dn khoa hc: TS Nguyn i Hc PGS TS Nguyn Quang Ninh Phn bin 1: PGS.TS Trn Th Phit Phn bin 2: PGS.TS Nguyn Th Thanh Hng Phn bin 3: PGS.TS Bựi Minh c Lun ỏn s c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Trng Hp ti Trng i hc S phm H Ni vo hi 14 gi 00 ngy 05 thỏng nm 2017 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti th vin: - Th vin Quc Gia, H Ni - Th vin Trng i hc S phm H Ni CC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N Phan Ngc Thanh (2011), Giỏo dc cỏi p cho hc sinh qua dy hc tỏc phm hc (Tp Giỏo dc s 259 kỡ (4/2011) Phan Ngc Thanh (2011), Ngụn t tỏc phm chng trung hc ph thụng v vic giỏo dc cỏi p cho hc sinh (Tp Giỏo dc s 265 kỡ1 (7/2011) Phan Ngc Thanh (2011), Dy hc tỏc phm hc bng phng phỏp so sỏnh v vic phỏt trin tỡnh cm thm m cho hc sinh trung hc ph thụng (Tp Giỏo dc s 274 kỡ (11/2011) Phan Ngc Thanh (2014), Vn dng c im loi hỡnh tỏc gi - loi hỡnh cỏi tụi tr tỡnh ca Th mi Vit Nam (1932-1945) hng dn hc sinh c hiu nhng bi th mi chng trỡnh ng trung hc (Tp Giỏo dc s 345 kỡ (11/2014) Phan Ngc Thanh (2015), Loi hỡnh Th mi nhỡn t gúc nhc iu v vic cm th nhng bi th thuc phong tro Th mi 1932-1945 chng trỡnh ng trung hc (Tp Giỏo dc s 349, kỡ (1/2015) Phan Ngc Thanh (2015), Vn dng c im kt cu loi hỡnh th mi hng dn hc sinh c hiu bi th Vi vng ca Xuõn Diu (Ng 11) (Tp Giỏo dc s c bit (5/2015) Phan Ngc Thanh (2015), Vn dng phong cỏch ngh thut ca Hn Mc T hng dn hc sinh c hiu bi th õy thụn V D (Tp Giỏo dc s 359, kỡ 1(6/2015) Phan Ngc Thanh (2015), Vn dng nguyờn tc kt cu th c hiu th mi chng trỡnh ng trung hc (Tp nghiờn hc, s (523) thỏng 9/2015) Phan Ngc Thanh (2016), Vn dng mt s c im loi hỡnh Th mi c hiu nhng bi th thuc phong tro Th mi chng trỡnh Ng ph thụng ( K yu Hi tho khoa hc ton quc v i mi nghiờn cu v ging dy Ng nh trng S phm Khoa Ng vn, i hc S phm H Ni, 2016) M U Lớ chn ti 1.1 nghiờn cu hc, t trc n ngi ta s dng rt nhiu phng phỏp, ú cú phng phỏp loi hỡnh Vn loi hỡnh khụng ch cú ý ngha vi nh nghiờn cu hc m cũn cú ý ngha vi bn c tip nhn hc núi chung, bn c hc sinh (HS) c hiu bn (VB) nh trng ph thụng núi riờng 1.2 Th mi cú thi phỏp mi, mt kiu tr tỡnh mi so vi th trc ú Núi cỏc khỏc, Th mi cú nhng c trng rừ rt v loi hỡnh Vic trang b nhng tri thc v loi hỡnh Th mi 1932 1945 cho HS l iu cú th thc hin c Vi nhng tri thc v loi hỡnh Th mi 1932 1945 m HS c trang b, giỏo viờn (GV) cú th giỳp HS chuyn húa thnh tri thc phng phỏp cỏc em c hiu tt hn nhng bi th c th chng trỡnh ang hc 1.3.Trong cỏc cụng trỡnh nghiờn cu cng nh thc tin dy hc, dng c im loi hỡnh Th mi 1932 1945 c hiu nhng bi Th mi c th t trc n cha c quan tõm ỳng mc Chỳng tụi nhn thy dng nhng c im loi hỡnh Th mi nh l nh hng giỳp HS c hiu nhng tỏc phm Th mi c th l mt iu cn thit Chớnh vỡ th, chỳng tụi chn ti Dy hc c hiu Th mi 1932 1945 trng ph thụng theo c im loi hỡnh nghiờn cu nhm gúp phn vo vic i mi v nõng cao hiu qu dy hc c hiu Th mi nh trng ph thụng núi riờng v dy hc c hiu bn hc (VBVH) núi chung i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn i tng nghiờn cu ca lun ỏn l c im loi hỡnh Th mi, cỏc phng phỏp, bin phỏp hng dn HS trung hc c hiu nhng bi Th mi chng trỡnh Ng theo c im loi hỡnh Phm vi nghiờn cu ca lun ỏn l nhng bi th thuc phong tro Th mi; nhng cụng trỡnh nghiờn cu v loi hỡnh Th mi ca nhng ngi i trc; cỏc c im loi hỡnh Th mi kt tinh nhng bi Th mi c a vo chng trỡnh Ng trung hc; lớ thuyt v c hiu VB v dng lớ thuyt c hiu VB vo c hiu Th mi theo c im loi hỡnh Mc ớch, nhim v nghiờn cu ca lun ỏn 2.1 Mc ớch nghiờn cu ti Dy hc c hiu Th mi 1932 1945 trng ph thụng theo c im loi hỡnh nhm khng nh c hiu VBVH theo c im loi hỡnh l mt vic lm cú c s khoa hc; dy hc c hiu Th mi theo c im loi hỡnh s l mt cỏch thc dy hc c hiu tt 2.2 t c mc ớch ra, lun ỏn s thc hin cỏc nhim v nghiờn cu: xỏc nh c s khoa hc ca ti; h thng li cỏc c im loi hỡnh ca Th mi qua vic tng hp nhng nghiờn cu v loi hỡnh Th mi ca nhng ngi i trc; cỏc yờu cu dy c c hiu Th mi cng nh xỏc nh cỏc bin phỏp dy hc c hiu Th mi theo c im loi hỡnh; thc nghim s phm (TNSP) nhm khng nh tớnh khoa hc ca ti nghiờn cu Gi thuyt khoa hc Vic hng dn HS c hiu Th mi chng trỡnh Ng ph thụng theo c im loi hỡnh nhm trang b cho HS mt cỏch c hiu VB m trc õy cha c quan tõm ỳng mc: c hiu theo c im loi hỡnh Nu lun ỏn ca chỳng tụi khng nh c cỏc yờu cu, bin phỏp dy c hiu Th mi theo c im loi hỡnh nh xut cú c s khoa hc thỡ s giỳp cho vic dy hc loi hỡnh th ny núi riờng cng nh VBVH núi chung khai thỏc ỳng bn cht, quy lut tn ti ca mt bn ngh thut, mang li hiu qu cao Phng phỏp nghiờn cu Quỏ trỡnh thc hin lun ỏn, chỳng tụi s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu sau: phng phỏp loi hỡnh, phng phỏp phõn tớch tng hp, phng phỏp so sỏnh, i chiu, phng phỏp iu tra, kho sỏt, phng phỏp thng kờ, phng phỏp TNSP, úng gúp mi ca lun ỏn Lun ỏn xõy dng c s lớ lun ca vic dy hc c hiu VB núi chung v dy hc c hiu Th mi núi riờng theo c im loi hỡnh Lun ỏn xut cỏc yờu cu v bin phỏp thc hin vic dy hc c hiu Th mi theo c im loi hỡnh, gúp phn rốn luyn cỏc k nng c hiu c bn cho HS Cu trỳc ca lun ỏn Ngoi phn M u, Kt lun, Ti liu tham kho v phn Ph lc, lun ỏn c cu trỳc thnh bn chng Chng 1: Tng quan nghiờn cu ca ti Chng 2: C s khoa hc ca vic dy hc c hiu Th mi trng ph thụng theo c im loi hỡnh Chng 3: Yờu cu v bin phỏp dy hc c hiu Th mi trng ph thụng theo c im loi hỡnh Chng 4: Thc nghim s phm Chng TNG QUAN VN NGHIấN CU CA TI 1.1 V loi hỡnh nghiờn cu hc Quỏ trỡnh xỏc nh hc l mt loi hỡnh ngh thut ó cú t rt lõu, t thi Aristotle (384 322 tr CN), G.E Lessing (1729 1781) Tip theo, nhng nghiờn cu v loi hỡnh lnh vc hc, nc ngoi, t sau Aristotle, cú th k n G Hegel, V Girmunxki, F Schiller, L.I Timụphờep, M.B Khravchenko, V.IA.Propp, nc, cú nhng cụng trỡnh sau õy nghiờn cu v loi hỡnh lnh vc hc nh: Phng phỏp lun nghiờn cu hc, Lớ lun hc so sỏnh ca Nguyn Vn Dõn, Giao lu hc v sõn khu ca Phan Trng Thng T lớ thuyt loi hỡnh n thc tin ng dng cú nhng cụng trỡnh nh S b tỡm hiu nhng ca truyn c tớch qua truyn Tm Cỏm ca inh Gia Khỏnh, Nho giỏo v hc trung cn i Vit Nam ca Trn ỡnh Hu, Loi hỡnh hc tỏc gi hc: Nh Nho ti t v Vn hc Vit Nam, Giao thoa ụng Tõy v s chuyn i h hỡnh hc ca Trn Ngc Vng, Nhng th gii ngh thut th ca Trn ỡnh S, Ging iu th tr tỡnh ca Nguyn ng ip, Loi hỡnh tỏc phm Thin uyn anh ca Nguyn Hu Sn, Kt cu th tr tỡnh nhỡn t gúc loi hỡnh ca Phan Huy Dng, Loi hỡnh Th mi Vit Nam (1932 1945) ca Nguyn Thanh Tõm, í ngha quan trng nht ca phng phỏp loi hỡnh nghiờn cu hc l phõn loi, ỏnh giỏ cỏc hin tng hc mi quan h cng ng giỏ tr v chng minh cho s tn ti ca mt loi hỡnh hc no ú 1.2 V nghiờn cu loi hỡnh Th mi Nhỡn mt cỏch tng th, t trc n cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu c im loi hỡnh Th mi, mi nh nghiờn cu ng trờn mt gúc loi hỡnh khỏc Tng hp nghiờn cu ca cỏc nh khoa hc trờn, Th mi c xỏc nh cú cỏc c im loi hỡnh tiờu biu sau: c im loi hỡnh cỏi tụi tr tỡnh, c im loi hỡnh ging iu, c im loi hỡnh nhc iu, c im loi hỡnh kt cu tỏc phm, c im loi hỡnh phong cỏch tỏc gi, 1.3 V tri thc c im loi hỡnh Th mi c gii thiu cỏc b SGK, SGV Ra i c by nm, Th mi ó c a vo chng trỡnh sỏch giỏo khoa (SGK) (trong quyn Vit giỏo khoa th ca Dng Qung Hm, nm 1939) Trc nm 1975, Th mi cng cú mt chng trỡnh mụn Vn trung hc nht v nh cp Nam T nm 1989, Th mi luụn c a vo chng trỡnh Ng ph thụng mi thi im, mi b sỏch, tri thc c im loi hỡnh Th mi c a vo tng mc khỏc nhng nhỡn chung nhng tri thc v loi hỡnh y cha y , cha cú tớnh h thng v cha tr thnh tri thc cụng c c hiu cho HS 1.4 V nhng ni dung hng dn dy, hc Th mi ca cỏc b sỏch giỏo viờn (SGV), SGK Ng ph thụng Trong cỏc b SGK trc nm 1975, phn Th mi c gii thiu nhng bi hc s Nhng tỏc phm Th mi thỡ ch yu c hc phn thuyt trỡnh hc Cỏc b SGK ny khụng cú ni dung hng dn dy v hc Th mi Li dy, hc cng ch l qua hot ng bỡnh th, tỏn tng T Th mi c a vo li chng trỡnh Ng ph thụng (bt u t nm 1989), cỏc b SGK Vn lp 8, lp 11, Ph lc Vn hc 12 u cú nhng phn hng dn dy, hc Th mi im qua SGK, SGV (t nm 1989 n nay) cú a Th mi vo chng trỡnh, chỳng tụi nhn thy cú im chung: Cỏc bc dy hc/dy c hiu tng bi th u c gi ý, hng dn SGK, dự biờn son theo quan im dy hc c hiu hay ging thỡ u cú phn tri thc quan trng giỳp HS, GV thun li vic tỡm hiu nhng tỏc phm Th mi m nhng tri thc ny, cú nhiu ni dung thuc v c im loi hỡnh Chỳng nm nhng bi hc s, phn Tiu dn, Chỳ thớch, Tri thc c hiu SGK, Nhng iu cn lu ý SGV Phn tri thc y lớ thuyt c hiu gi l tri thc c hiu Trong Hng dn hc bi (hay Hng dn hc tp), cỏc b SGK u h thng cõu hi dựng gi m cho HS tỡm hiu nhng iu ct lừi v ni dung v ngh thut tỏc phm v nhiu cõu hi ó hng HS n khỏm phỏ nhng c trng ca Th mi m khụng cú nhng loi hỡnh th trc ú Tuy nhiờn vic dng c im loi hỡnh hng dn dy hc Th mi cha c cỏc tỏc gi sỏch quan tõm 1.5 V nhng ti liu nghiờn cu dy hc v dy hc c hiu Th mi trng ph thụng T Th mi c a tr li chng trỡnh Ng ph thụng, cú nhiu bi phõn tớch, bỡnh ging, hng dn hc cng nh thit k cỏch dy hc nhng tỏc phm thuc phong tro th ny, nhiờn, chỳng khụng c xp riờng thnh quyn hoc chuyờn v Th mi m l nm chung cỏc ti liu h tr dy hc, hc cỏc bi hc ca c lp hoc ca c bc hc ph thụng Cng nh SGK, SGV, cỏc ti liu h tr cho GV v HS dy, hc ny phn tri thc c im loi hỡnh Th mi c a vo ch l t, khụng mang tớnh h thng v ngi biờn son khụng cú ch ý hng dn tc hiu Th mi theo c im loi hỡnh Chng C S KHOA HC CA VIC DY HC C HIU TH MI 1932- 1945 TRNG PH THễNG THEO C IM LOI HèNH 2.1 C s lớ lun 2.1.1 Lớ thuyt c hiu bn 2.1.1.1 Khỏi nim c hiu bn c hiu l quỏ trỡnh tip xỳc vi VB, thụng qua h thng cỏc hot ng, thao tỏc nm bt cỏc giỏ tr ni dung v hỡnh thc ca VB c hiu bn hay c hiu c hiu l c vn, c hiu VBVH Vi cỏch hiu y thỡ c hiu Th mi 1932 1945 theo c im loi hỡnh l mt cỏch thc ca c hiu VB: dng c im loi hỡnh Th mi thun li nm bt cỏc giỏ tr ni dung v hỡnh thc nhng bi Th mi c th 2.1.1.2 i tng c hiu i tng ca hot ng c hiu núi chung l cỏc loi VB vi s a dng v ni dung dng thc tn ti bng ch vit (cú th ch vit kt hp vi ký hiu, s, hỡnh nh, biu tng,) i tng c hiu ca HS hc phn Th mi 1932 1945 nh trng ph thụng l nhng bn Th mi v ngoi chng trỡnh Ng m cỏc em ang hc 2.1.1.3 Mc ớch, mc tiờu c hiu Trong hot ng c hiu thỡ c l hot ng, hiu l mc ớch Mc tiờu ca c hiu dy hc Ng l phi phỏt trin nng lc c, k nng c HS cú th c hiu bt c VB no cựng loi t c hiu m tip nhn cỏc giỏ tr hc, trc tip th nghim cỏc t tng v cm xỳc c truyn t bng ngh thut ngụn t, hỡnh thnh cỏch c riờng cú cỏ tớnh v tr thnh ngi cú nhõn cỏch ti Dy hc c hiu Th mi 1932 1945 trng ph thụng theo c im loi hỡnh cng hng n vic giỳp HS hỡnh thnh nng lc c hiu Th mi m c th l c hiu theo c im loi hỡnh, chim lnh c nhng giỏ tr ca nhng bi Th mi v ngoi chng trỡnh hc, gúp phn hỡnh thnh v phỏt trin t tng, tỡnh cm, trớ tu,cho HS 2.1.1.4 Ni dung c hiu V c th, ni dung c hiu VBVH l c hiu c ba ni dung sau õy: giỏ tr ý ngha tng cu trỳc ngụn t (qua giỏ tr biu t ni dung ca õm thanh, hỡnh nh, bin phỏp tu t, ng ngha, cỳ phỏp, trng ngha), giỏ tr ý ngha tng cu trỳc hỡnh tng ngh thut (thụng qua giỏ tr hỡnh thc v phng tin xõy dng hỡnh tng hc c ỏo), giỏ tr ý ngha tng cu trỳc t tng v ý v nhõn sinh ca tỏc phm Dy hc c hiu Th mi theo c im loi hỡnh cng hng nhng ni dung y 2.1.1.5 K nng, nng lc c hiu Vic dy hc c hiu Th mi 1932 1945 trng ph thụng theo c im loi hỡnh chớnh l rốn luyn cho HS mt cỏch thc c hiu mi: c hiu theo loi hỡnh Cng nh cỏc bin phỏp dy hc c hiu núi chung, vic dy c c hiu Th mi theo c im loi hỡnh ny cng hng HS phỏt trin cỏc k nng c hiu c bn nh k nng c chớnh xỏc, k nng c phõn tớch, k nng c sỏng to, k nng c tớch ly, tr thnh bn c cú nng lc, cm th tt tỏc phm ngh thut ngụn t 2.1.2 c im loi hỡnh vi vic c hiu v dy hc c hiu VBVH 2.1.2.1 c im loi hỡnh trang b gin giỏo (scaffolding) c gi c hiu VBVH Lớ thuyt gin giỏo ln u tiờn c gii thiu vo cui nm 1950 bi Jerome Bruner, mt nh tõm lớ nhn thc, sau ú c cng c bi chớnh Jerome Bruner cựng Wood, Ross (1976) v c phỏt trin thờm bi Hetherington v Parke (1986), Jesper Hoffmeyer, Mercer, Fisher (1993), Field (2004) Thut ng gin giỏo c s dng dy hc nh l mt chin thut tr giỳp tm thi ngi hc hon thnh nhim v m h khụng th hoc khú hon thnh nu thiu s tr giỳp ca ngi dy Chin thut gin giỏo cú th h tr, iu chnh nhn thc ca ngi hc quỏ trỡnh c hiu, giỳp h hỡnh thnh, phỏt trin cỏc k nng c hiu Nhim v ca ngi GV l to cỏc im ta, xõy dng cỏc gin giỏo HS ta vo ú m kin to nờn ngụi nh tri thc ca mỡnh l cỏc TPVH v chim lnh giỏ tr ca nhng sỏng tỏc ú Xõy dng tri thc cụng c c hiu VBVH theo c im loi hỡnh chớnh l ó to c mt loi gin giỏo quan trng c hiu iu ny cng phự hp vi xu th dy hc hin l ang chuyn i t vic nhn mnh vo dy ni dung tri thc cho HS sang dy phng phỏp chim lnh tri thc Mun phỏt trin HS tr thnh bn c c lp, sỏng to, phi trang b cho cỏc em cỏch thc, phng phỏp c Mt nhng cỏch thc, phng phỏp c y l s dng tri thc cụng c c hiu tri thc phng phỏp Yờu cu ca b t liu tri thc cụng c - cú tớnh cht gin giỏo giỳp HS c hiu mt loi hỡnh VBVH l: Tri thc cụng c c hiu VBVH theo c im loi hỡnh, trc ht nú l tri thc khoa hc, nhng im khỏc bit l tri thc cụng c c hiu VBVH theo c im loi hỡnh l tri thc cú ni dung phng phỏp, l chỡa khúa khỏm phỏ tri thc mi, vỡ vy l tri thc cú kh nng sn sinh tri thc mi, l tri thc ng, tri thc m Nú vt lờn trờn tớnh cht t liu, m bo c cụ c, nộn cht cú hm lng khỏi quỏt húa cao 10 hỡnh Th mi v khng nh Th mi cú c im loi hỡnh Trờn c s k tha thnh qu nghiờn cu v loi hỡnh Th mi ca cỏc nh nghiờn cu i trc, lm cn c khoa hc cho vic dy hc c hiu Th mi 1932 1945 trng ph thụng theo c im loi hỡnh, chỳng tụi gii thuyt Th mi v trỡnh by li nhng c im loi hỡnh sau õy: 2.1.3.1 c im loi hỡnh cỏi tụi tr tỡnh Th mi Loi hỡnh cỏi tụi tr tỡnh ca Th mi bao gm nhng biu hin cỏi tụi cỏ nhõn, mt quan nim ngh thut mi m v ngi v th gii Th mi Cỏi tụi Th mi l cỏi tụi cỏ nhõn, bn th, dỏm by t t tng, tỡnh cm mt cỏch chõn thc, t nhiờn Cỏi tụiTh mi l cỏi tụi phõn cc: Cỏi tụi cm xỳc v cỏi tụi lớ; cỏi tụi mng m, ro rc, yờu i v cỏi tụi cụ n, bun chỏn Cỏi tụi tr tỡnh Th mi th hin mt cỏi nhỡn mi v th gii khỏch quan, mt quan nim ngh thut mi m v ngi v th gii Do cao s nhn thc ca cỏ nhõn i vi th gii bờn ngoi nờn cm xỳc trc tip ca nhõn vt tr tỡnh Th mi tr nờn rt rừ rng, tõm trng ca cỏc nh th ht sc sinh ng, c ỏo Gn vi cỏch nhỡn mi v th gii khỏch quan, v i sng, th hin cỏi nhỡn trc tip, ch quan vo khỏch th miờu t, tip bin hc phng Tõy (nht l ch ngha tng trng), Th mi ó sỏng to xõy dng nờn nhng hỡnh tng th l so vi th thi trung i V quan nim ngh thut v khụng gian, cng nh thi ca muụn thu, khụng gian Th mi bao gm khụng gian t nhiờn v khụng gian tõm tng Tuy nhiờn, khụng gian t nhiờn v khụng gian tõm tng Th mi mang c thự riờng, lm nờn tớnh loi hỡnh, ú l khụng gian chia ct, lnh lo, hộo ỳa, khụng gian mng V quan nim ngh thut v thi gian, Th mi cú thi gian hoi nim v thi gian ca chia li, tan v, i thay, thi gian tõm trng Quan nim ngh thut v ngi Th mi ht sc a dng: ngi v tr, ngi mng m, ngi cụ n, lc loi, ngi su 11 kh, h vụ, ngi t nhn thc, ngi phõn thõn ngi l lng, d dang tỡnh duyờn, tht bi cuc i, ngi i, ngi tha hng, ngi khỏch tr, ngi sng nhit thnh, 2.1.3.2 c im loi hỡnh ging iu Th mi Th mi l th tr tỡnh hin i nờn nú mang ging cm xỳc cỏ nhõn, cỏ th, ly ting núi ngi lm nn tng cho nhc iu, ging iu, ú l ging iu tr tỡnh iu núi V cm xỳc, bun, cụ n l ging iu chung ca Th mi 2.1.3.3 c im loi hỡnh kt cu tỏc phm Th mi Th mi l loi hỡnh th cú kt cu bi th theo mch cm xỳc t nhiờn Bi th Th mi thng c chia thnh nhiu kh So vi th trung i, bi th thng di hn, cỏch cu t a dng hn, nhc iu phong phỳ v bin húa hn, mt phn nh vo s thay i cỏch ngt nhp, mt phn nh vo h thng c thay i mi kh th S ng nht gia khỏi nim cõu th v dũng th b phỏ v, to thnh hin tng vt dũng ; din tớch cõu th, dũng th c m rng, s lng cỏc h t v nhng t cú chc nng to nhc tng lờn, nhp ngt cng linh hot hn 2.1.3.4 c im loi hỡnh Th mi nhỡn t phong cỏch ngh thut tỏc gi Bt c mt nn th ca no, mt loi hỡnh th ca no cng cú nhng phong cỏch cỏ nhõn c ỏo Nhng phong cỏch cỏ nhõn c xem l mt c im loi hỡnh ca Th mi l vỡ Th mi l mt phong tro th cú rt nhiu, cú a dng phong cỏch ngh thut 2.1.3.5 c im loi hỡnh nhc tớnh Th mi Th mi, mt loi hỡnh th giu nhc tớnh (nhc iu) Nhc iu Th mi cú mt vai trũ quan trng, chi phi vic t chc nờn bi th, dn dt v hũa iu t tng, tỡnh cm, tõm hn ca ch th tr tỡnh v c gi Nhc iu Th mi l nhc iu ca cm xỳc, tõm hn 2.2 C s thc tin 2.2.1 V trớ ca Th mi chng trỡnh Ng ph thụng 2.2.1.1 Th mi chng trỡnh Ng ph thụng trc 1975 Th mi c a vo SGK t rt sm, ú l nm 1939 Vit giỏo khoa th Th mi ó cú mt ch ng khỏ vng chc chng trỡnh Nam trc 1975 Bc, trc nm 1975, Th mi khụng 12 c a vo ging dy nh trng ph thụng 2.2.1.2 Th mi chng trỡnh Ng ph thụng sau nm 1975 Sau t nc thng nht, mói n nhng nm cui thp k 80 ca th k XX, Th mi mi c khng nh li giỏ tr ca nú c a tr li vo SGK v k t ú n nay, Th mi luụn chim mt v trớ quan trng chng trỡnh Ng Trung hc (k t nm 1989 n nay, ó cú 20 bi Th mi c a vo SGK Ng Trung hc) 2.2.2 Kho sỏt tỡnh hỡnh dy hc c hiu Th mi chng trỡnh Ng lp 11 hin mt s trng ph thụng 2.2.2.1 Kho sỏt tri thc v c im loi hỡnh Th mi, kt qu c hiu cỏc VB Th mi ca HS Kt qu kho sỏt cho thy rt nhiu HS lp 11 khụng nm c nhng tri thc ti thiu v c im loi hỡnh Th mi, k nng c hiu th núi chung v Th mi núi riờng cũn rt yu 2.2.2.2 Kho sỏt nhn thc ca GV vic dng c im loi hỡnh hng dn HS c hiu Th mi Phn ln GV u khng nh Th mi cú c im loi hỡnh, nhiờn v ni dung c im loi hỡnh, h cha nghiờn cu sõu GV cng cho rng nờn dng c im loi hỡnh Th mi dy hc c hiu nhng bi Th mi chng trỡnh, mc dự chớnh h cng cha bit s dng nh th no cho cú hiu qu 2.2.2.3 Kho sỏt thc t cỏc gi dy hc c hiu Th mi chng trỡnh Ng lp 11 mt s trng ph thụng Thc t dy hc, GV v HS cha xỏc nh tm quan trng ca c im loi hỡnh vic c hiu Th mi Vic khỏm phỏ giỏ tr ni dung, ngh thut ca nhng bi th ny cũn gp nhiu khú khn Túm li, vic dy hc c hiu Th mi 1932 1945 nh trng ph thụng cú c s lớ lun v thc tin vng chc Vic Dy hc c hiu Th mi 1932 1945 trng ph thụng theo c im loi hỡnh nờn c nghiờn cu thc hin nh trng ph thụng 13 Chng YấU CU V BIN PHP DY HC C HIU TH MI 1932-1945 TRNG PH THễNG THEO C IM LOI HèNH 3.1 Mt s yờu cu dy hc c hiu Th mi theo c im loi hỡnh 3.1.1 Phi hng dn HS s dng c im loi hỡnh hng n khỏm phỏ v p c ỏo ca mi tỏc phm Th mi Th mi cú nhng v p riờng m nu khụng da vo nhng c im loi hỡnh ca chỳng ct ngha, lớ gii, cm th thỡ c gi khụng khỏm phỏ c ht v p c ỏo, so vi th trung i m HS c hc trc ú Trong dy hc c hiu Th mi, vic hng dn HS dng c im loi hỡnh khỏm phỏ v p c ỏo ca mi tỏc phm Th mi l mt yờu cu quan trng, ch khụng phi ch l vic phỏt hin, lit kờ nhng c im loi hỡnh cú bi th 3.1.2 Phi hng dn HS phi hp c im loi hỡnh vi cỏc tri thc c hiu khỏc chim lnh tỏc phm Th mi Khi dy hc c hiu Th mi, GV lu ý HS phi hp c im loi hỡnh vi tri thc v tỏc gi, tri thc v hon cnh i, v bi cnh húa thi i, tri thc v th lóng mn, tri thc v sng, kin vn, ca bn thõn chim lnh tỏc phm 3.1.3 Phi c th húa vic dng c im loi hỡnh vo dy hc c hiu Th mi thnh h thng cỏc cỏch thc, bin phỏp, hot ng, c hiu VB c th Trong lớ lun v phng phỏp dy hc núi chung, phng phỏp dy hc núi riờng, cú s phõn nh gia cỏc cp : phng phỏp lun v phng phỏp c th Vn dng c im loi hỡnh vo dy hc c hiu Th mi thuc cp ng hng dy hc, cỏch thc t chc cho HS tip cn (approach) i tng, a cỏi nhỡn vo i tng v phõn tớch, tỡm hiu i tng Vỡ vy, thc tin dy hc, mt yờu cu cn t l ng hng dy hc ny cn c c th húa thnh cỏc phng phỏp, bin phỏp hot ng c th dy hc c hiu Dự dy hc c hiu th theo c im loi hỡnh hay l theo cỏch thc no khỏc thỡ GV cng phi bỏm vo cỏch c hiu th thc hin; 14 dy hc c hiu, khụng th thiu bin phỏp so sỏnh, nht l so sỏnh c im loi hỡnh Th mi vi loi hỡnh th trung i Vỡ cú so sỏnh nhng c im loi hỡnh Th mi vi cỏc loi hỡnh th khỏc thỡ mi thy c nhng giỏ tr mi m ca Th mi; dy hc c hiu VBVH núi chung v dy hc c hiu Th mi theo c im loi hỡnh núi riờng cn phi dng cỏc k thut, chin thut dy hc c hiu ang c s dng hin 3.1.4 Phi dng c im loi hỡnh dy hc c hiu Th mi phự hp vi kh nng, hng thỳ v tớch cc húa quỏ trỡnh tip nhn ca HS Th nht, tri thc loi hỡnh Th mi cung cp cho HS phi gn, n gin, d hiu, phự hp vi trỡnh tip nhn ca HS GV cn la chn nhng c im loi hỡnh cú kh nng dng c hiu VB m HS ang hc, thnh mt cm nang phng phỏp d hiu, d nh Th hai, vic dng c im loi hỡnh c hiu Th mi phi to c hng thỳ cho HS Cỏc em hiu sõu tỏc phm nh dng c im loi hỡnh c hiu, t ú cm thy yờu thớch nhng bi Th mi 3.2 Bin phỏp dy hc c hiu Th mi theo c im loi hỡnh 3.2.1 Xõy dng v x lớ ngun t liu v c im loi hỡnh Th mi thnh tri thc cụng c dy hc c hiu 3.2.1.1 Xõy dng ngun t liu v c im loi hỡnh Th mi V mt ni dung, b t liu ngun v loi hỡnh Th mi chỳng tụi xõy dng cú hai phn Phn mt c xõy dng da trờn kt qu nghiờn cu v c im loi hỡnh Th mi v phn hai l nhng sỏng tỏc Th mi tiờu biu cho c im loi hỡnh V cỏch thc hp t liu: T liu c chỳng tụi hp da trờn vic tham kho t ti liu ca cỏc nh nghiờn cu cú cụng trỡnh v Th mi V hỡnh thc úng gúi b t liu: Chỳng tụi in, úng li thnh ti liu phỏt cho nhng HS khụng cú iu kin s dng mỏy tớnh; lu vo a mm chia s cho HS, i vi nhng em cú mỏy tớnh Chỳng tụi cng hp thnh t liu m trờn trang web, trờn trang Trng hc kt ni Ngun t liu ny cú th c b sung, cp nht vo h thng ang cú lm giu sau mi nm hc bi c GV v HS 15 3.2.1.2 X lớ ngun t liu v c im loi hỡnh Th mi thnh tri thc cụng c c hiu Ngun t liu sau c hp thỡ cn c x lớ tr thnh tri thc cụng c phc v cho hot ng c hiu ca HS v dy hc c hiu ca GV Cm nang vi GV quỏ trỡnh x lớ ny nh sau : Bng quỏ trỡnh c, t sõu sc, kh nng cm th, GV hỡnh thnh ngun tri thc loi hỡnh Th mi (c vit núi chung l b th, phong phỳ, cú dn gii, phõn tớch, phm vi cú th rt rng, rt sõu ca cỏc nh khoa hc c bn, hoc ca chớnh GV vi t cỏch l ngi c, ngi thm bỡnh v Th mi núi chung (gi l tri thc cp 1) Tip theo, GV khỏi quỏt húa, tng hp,nhng tri thc ny thnh nhng ỳc rỳt ngn gn, cụ ng, khỏi quỏt bt trỳng thn thỏi v gi tờn tng c im loi hỡnh quan trng Nhng ỳc rỳt khỏi quỏt ny s c s dng nh l nhng im ta la chn ng hng dn HS c hiu VB Th mi õy chớnh l tri thc cụng c (tm gi l tri thc cp 2) GV cng cú th hng dn HS t xõy dng b tri thc cụng c hot ng ngoi khúa Vi HS, v trớ mt ngi c, HS phi bit cỏch s dng tri thc cụng c ny c hiu bn Th mi Quy trỡnh cú th nh sau: Trc c hiu VB Th mi, GV cung cp cho HS t liu cp (tri thc cụng c c hiu Th mi GV xõy dng hoc GV hng dn HS ó ỳc kt, GV iu chnh li cho ngn gn, gim khú, rừ ni dung quan trng, sỏt vi bi hc c hiu HS s hc,) HS c t liu tri thc cụng c ny v i chiu vi VB Th mi ang c hiu xỏc nh c im loi hỡnh no kt tinh VB th, sau ú HS rỳt nh hng cho vic c hiu VB ca bn thõn bng cỏch t tr li cỏc cõu hi Nhng thụng tin va rỳt nh hng cho tụi c VB ny theo cỏch no ? Hng vo ni dung gỡ? Cú gỡ khỏc vi VB Th mi khỏc tụi ó c trc ú ? 3.2.2 Hng dn HS s dng tri thc cụng c v c im loi hỡnh Th mi c hiu VB Th mi Quỏ trỡnh hng dn HS tip cn cỏc bi Th mi t c im loi hỡnh thc cht lỏ quỏ trỡnh c hiu VB Theo nghiờn cu ca cỏc nh lớ thuyt dy hc c hiu VB, hot ng c cú th din theo ba bc: trc, 16 v sau c Vi giai on trc c, chỳng tụi ó hng dn HS tỡm hiu tri thc loi hỡnh v xõy dng tri thc loi hỡnh thnh cụng c c hiu Bc s dng cụng c loi hỡnh c hiu VB s c ỏp dng vo quỏ trỡnh c v sau c Giai on c VB, tri thc loi hỡnh s giỳp giỏm sỏt quỏ trỡnh c hiu Ngi c HS s c ch dn luụn dựng c im loi hỡnh m vo bn nhn din, phõn tớch, ct ngha, bỡnh giỏ VB Giai on sau c VB, HS s c hng dn phõn tớch, trao i, tho lun tip tc cú nhng kt ni sõu hn, rng hn, tng th hn t ú cú nhng phn hi, ỏnh giỏ v dng c th, c cng nh cuc sng Cỏch thc thc hin: thụng qua cỏc phiu hc c thit k tuõn th theo quy trỡnh s dng tri thc cụng c c hiu c hiu bn Trờn phiu hc tp, GV a sn tri thc cụng c c hiu vo, sau ú tng bc yờu cu HS c VB qua nhng cõu lnh c th Trờn c s kt qu ca hot ng kin to ý ngha bn giai on c, GV cú th hng dn HS phõn tớch, trao i, tho lun tip tc cú nhng kt ni sõu hn, rng hn, tng th hn t ú cú nhng phn hi, ỏnh giỏ v dng c th, c cng nh cuc sng Vi cỏch thc nh vy, GV thc hin: 3.2.2.1 Hng dn HS s dng tri thc cụng c v c im loi hỡnh cỏi tụi tr tỡnh Th mi nhn din phõn tớch, ct ngha, so sỏnh, bỡnh giỏ VB Th mi Cỏi tụi tr tỡnh Th mi rt a dng v phc Vỡ th phi dựng tri thc cụng c v c im loi hỡnh cỏi tụi tr tỡnh Th mi nh l im ta nhn din phõn tớch, ct ngha, so sỏnh, bỡnh giỏ cỏi tụi y, v y cng chớnh l bỡnh giỏ VB Th mi Cú nh vy mi cm nhn ht c nhng cung bc cm xỳc, tõm trng, cỏi nhỡn, quan nim ngh thut v ngi v th gii ca ch th tr tỡnh bi th 3.2.2.2 Hng dn HS s dng tri thc cụng c v c im loi hỡnh ging iu Th mi nhn din, phõn tớch, ct ngha, so sỏnh, bỡnh giỏ VB Th mi Xỏc nh c loi hỡnh ging iu ca mt tro lu th hoc ging iu ca bi th s gúp phn cho vic cm nhn tỏc phm th chớnh xỏc hn, sõu sc 17 hn Bt c ging iu chớnh l nm c cỏi thn ca th, t ú mi cú c mt ging c din cm tt Khi cm nhn c ging iu ca tng nh th, tng bi th HS s cm nhn c tớnh c ỏo mi phong cỏch tỏc gi v lũng yờu thớch hc s c gi Th mi cú ging a iu su thng bờn cnh nhng nghch õm Trờn c s tri thc loi hỡnh ging iu c trang b, HS cú th xỏc nh c ging iu ca tng bi th c c 3.2.2.3 Hng dn HS s dng tri thc cụng c v c im kt cu tỏc phm Th mi nhn din, phõn tớch, ct ngha, so sỏnh, bỡnh giỏ VB Th mi Th mi l loi hỡnh th cú kt cu bi th theo mch cm xỳc t nhiờn, th hin ni dung cng nh hỡnh thc ngh thut tỏc phm C th, nhan bi th thng th hin nhng khonh khc tõm trng v nú lm cho hỡnh thc th, kt cu bi th thay i, em n nhiu cỏch m u v kt thỳc bi th rt phúng tỳng Tụn trng dũng chy t nhiờn ca cm xỳc, tớnh cht ngh lun ũi hi cỏc nh Th mi phi tỡm n mt th ngụn ng th hin i: cõu th iu núi Bi th Th mi thng c chia thnh nhiu kh, nhc iu phong phỳ v bin húa hn, s ng nht gia khỏi nim cõu th v dũng th b phỏ v, to thnh hin tng vt dũng ; din tớch cõu th, dũng th c m rng, s lng cỏc h t v nhng t cú chc nng to nhc tng lờn, nhp ngt cng linh hot hn Khi dy hc c hiu cỏc bi Th mi, GV cn hng dn HS cn c vo nhng c im loi hỡnh kt cu y phõn tớch, ct ngha, so sỏnh, bỡnh giỏ, tỡm nhng nột c ỏo ca bi th 3.2.2.4 Hng dn HS s dng tri thc cụng c v c im loi hỡnh phong cỏch tỏc gi nhn din, phõn tớch, ct ngha, so sỏnh, bỡnh giỏ VB Th mi Trong c hiu TPVH, phỏt hin nhng nột phong cỏch ngh thut ca tỏc gi l mt vic lm ht sc cn thit, vỡ nh vy s tỡm thy c cỏi c ỏo ca tỏc gi Sỏng to ngh thut luụn cú s c ỏo, cỏ bit cho nờn phong cỏch ngh thut c xem nh l mt tiu loi hỡnh (tt nhiờn l dự phong cỏch ny mang tớnh cỏ nhõn, khụng lp li nhng nh hng nhng c im chung ca loi hỡnh tro lu) Thụng thng, nhng c gi tinh hoa khỏi quỏt c phong cỏch tỏc gi no ú qua quỏ trỡnh c nhiu tỏc phm ca tỏc gi ú Vi HS trung hc, cỏch thc c hiu tt nht cm th c nhng 18 cỏi c ỏo ca phong cỏch tỏc gi th hin tỏc phm l da vo b t liu cụng c v phong cỏch tng tỏc gi m cỏc em ó c cung cp 3.2.2.5 Hng dn HS s dng tri thc cụng c v c im loi hỡnh nhc tớnh Th mi tri nghim nhc tớnh ca VB Th mi i vi th, nhc iu l mt c im tt yu nhng nhc iu v cm xỳc gn lin nhau, hũa quyn thỡ Th mi l rừ rng nht, l c im mang tớnh loi hỡnh Khi c hiu Th mi, lu ý hng u l phi xỏc nh c nhc iu v tri nghim nhc iu GV phi hng dn HS ỏnh giỏ c hiu qu ngh thut ca nhc iu, phi cm nhn c cỏi hay ca nhng khỳc nhc hn ny v cú cỏch c chớnh xỏc trờn c s nh hng ca tri thc c im nhc tớnh m cỏc em ó c trang b 3.2.3 Cng c, nõng cao kt qu c hiu VB Th mi theo c im loi hỡnh ca HS qua hot ng ỏnh giỏ 3.2.3.1 kim tra ỏnh giỏ cú mc tiờu yờu cu HS cm nhn c nhng v p mang tớnh c trng ca loi hỡnh Th mi Dng ny ch yu l yờu cu HS tỏi hin kin thc ó tip thu c gi hc c hiu VBVH, giỳp cỏc em cng c, ghi nh nhng giỏ tr ca bi th ó hc 3.2.3.2 kim tra, ỏnh giỏ cú mc tiờu yờu cu HS s dng cụng c loi hỡnh c hiu VB Th mi HS cha c hc chng trỡnh õy chớnh l loi cú tỏc dng rốn luyn cỏch thc c hiu Th mi t c im loi hỡnh hiu qu nht Trc mt bn Th mi, HS phi xỏc nh nú mang nhng c im no ca loi hỡnh Th mi Khi ó nhn din c c im loi hỡnh ri, HS phi t nh hng cỏch c nh th no, phõn tớch, so sỏnh sao, 3.2.3.3 kim tra, ỏnh giỏ cú mc tiờu yờu cu HS c hiu nhng VB Th mi HS khỏi quỏt v c im loi hỡnh Dng kim tra ny, GV yờu cu HS c mt s bn th ngoi chng trỡnh nhng bn th th hin rừ rng nht v c im loi hỡnh Th mi qua ú HS khỏi quỏt li nhng c im v loi hỡnh loi ny thng phự hp cho i tng HS THPT, cú nng lc v hc vn, thc hin theo nhúm, nh hay ngoi khúa, 19 Chng THC NGHIM S PHM 4.1 Nhng chung 4.1.1 Mc ớch ca TN s phm Nhm khng nh tớnh khoa hc ca ti 4.1.2 Ni dung, k hoch TN Bao gm xỏc nh thi gian, a im, cụng vic thc hin, cỏc bc tin hnh, 4.1.3 i tng TN, a bn TN TN c tin hnh i vi GV v HS THPT nm hc 2015 2016 ti cỏc lp, trng ca mt s tnh ng bng sụng Cu Long: trng THCS v THPT Ngụ Vn Nhc, huyn Cỏi Bố, Tin Giang, trng THPT Phm Thnh Trung, huyn Cỏi Bố, Tin Giang, trng THPT c Trớ, th xó Tõn Chõu, An Giang, trng THPT T Kit, th trn Cai Ly, Tin Giang, trng THPT Long M, huyn Long M, Hu Giang 4.2 Tin trỡnh TN 4.2.1 T chc dy TN Trong nm trng THPT chỳng tụi chn TN, lónh o nh trng thc hin qun lớ chng trỡnh giỏo dc theo tinh thn t ch m B GD-T ó phõn quyn tng i thng nht Thi lng phõn b dy hc ba bi Th mi c iu chnh cho phự hp vi tỡnh hỡnh dy v hc ca nh trng C th, bi Vi vng c c hiu tit, bi Trng giang v õy thụn V D c hiu 1,5 tit Cỏc GA c son theo thi lng cho phộp hiu ny 4.2.1.1 GATN v GAC GATN chỳng tụi son, cũn GAC GV tham gia dy TN son 4.2.1.2 Tin hnh dy TN cui tit hc ca bi trc, lp C, GV dn dũ HS chun b bi mi nh by lõu thc hin Chỳng tụi nhn thy GV dn dũ HS v nh hc bi c v chun b bi mi cho gi hc k tip, nhiờn phn chun b bi mi ch l dn dũ chung chung l c trc bi SGK, da vo cõu hi phn Hng dn hc bi tỡm hiu bi trc nh, lp TN, theo ni dung, k hoch ó thng nht, cui gi hc ca bi 20 trc, GV hng dn cho HS cỏch thc tỡm hiu tri thc c hiu Th mi qua mt s a ch nh Trng hc trc tuyn (Trng hc kt ni), Th vin ti nguyờn dy hc trờn website ca trng Tt c nhng iu ny c GV ghi trờn bng ph ca lp GV cung cp cho HS phiu hc tp, trờn phiu cú sn tri thc cụng c c hiu bi th, yờu cu cỏc em v nh kt hp vi nhng tri thc c hiu ó thu nhn c, hon thnh phiu Cỏc bi c hiu TN v i chng gm: Vi vng (Xuõn Diu), Trng giang (Huy Cn), õy thụn V D (Hn Mc T) Tin trỡnh dy TN v C din theo ỳng k hoch ca GA Chỳng tụi d gi, quay video tng tit dy lm t liu phõn tớch, ỏnh giỏ 4.2.2 ỏnh giỏ kt qu TN 4.2.2.1 ỏnh giỏ GATN v GAC GATN chỳng tụi son cú ni dung bỏm sỏt SGK v SGV, tuõn theo chun kin thc k nng Trong GA ny, vic hng dn HS chun b bi, t nghiờn cu trc bi hc nh c chỳ trng HS c cung cp tri thc c hiu thụng qua kho ti nguyờn dy hc v phiu hc Nhng tri thc c hiu ny ch yu l nhng tri thc v c im loi hỡnh ca Th mi, cú tỏc dng nh l gin giỏo HS dựng lm nh hng c hiu tỏc phm i vi GAC, GV son nh by lõu son ging trng Cú trng, t b mụn cũn a mt GA chung, lm c s cho cỏc GV ca t thc hin Cỏc GA ny thng khụng cú bc chun b ca HS trc tỡm hiu TPVH trờn lp, khụng ch ý cung cp tri thc c hiu cho HS trc c bn, khụng s dng phiu hc 4.2.2.2 ỏnh giỏ quỏ trỡnh dy TN v i chng nhng lp TN, tin hnh dy hc thc hin ỳng nh GA GV hng dn HS s dng c tri thc cụng c c hiu Th mi khỏ tt nhng lp C, GV khụng ch ý n vic dng c im loi hỡnh Th mi c hiu nhng bi Th mi m ch hng dn c hiu Th mi theo c im th loi th tr tỡnh núi chung, ging nh c hiu nhng bi th khỏc chng trỡnh 4.2.2.3 ỏnh giỏ kt qu ca HS Sau dy TN xong, chỳng tụi ỏnh giỏ kt qu tip thu bi dy ca HS 21 bng cỏch yờu cu cỏc em vit bn bi ngn, thi gian vit tr li mi bi l 30 phỳt lp i chng, chỳng tụi cng thc hin tng t, sau ú so sỏnh i chiu gia hai nhúm HS Ni dung chỳng tụi kim tra ỏnh giỏ l nhng tri thc c hai i tng HS TN v C u c tip thu gi hc 4.3 Nhn xột v phõn tớch kt qu TN 4.3.1 Nhn xột v im s nhúm HS TN v nhúm HS C Cn c vo kt qu nhng bi KT, chỳng tụi nhn thy nhng lp TN s lng bi t im di TB ớt hn v s lng bi t im trờn TB cao hn nhúm C im bỡnh quõn ca nhúm TN cng cao hn nhúm C 4.3.2 Phõn tớch kt qu lm bi ca nhúm HS TN v nhúm HS i chng Kt qu phõn tớch cho thy bi KT ca nhúm TN cú cht lng cao hn nhúm C 4.4 Nhn xột, kt lun rỳt sau TN 4.4.1 V quỏ trỡnh TN Quỏ trỡnh TN c chỳng tụi tin hnh nghiờm tỳc, mang tớnh khỏch quan, khoa hc 4.4.2 V tớnh khoa hc v tớnh thc tin ca ti ti cú giỏ tr khoa hc, dng c thc tin 4.4.3 V nhng lu ý dng kt qu nghiờn cu ca ti thc tin dy hc - Phi tỡm cỏch cho HS tip xỳc c vi b tri thc cp (tri thc v c im loi hỡnh Th mi) - T b t liu v tri thc c im loi hỡnh Th mi, phi hng dn HS thit lp c b tri thc cụng c c hiu - GV phi kim soỏt c tỡnh hỡnh HS nghiờn cu bi trc nh qua vic thc hin phiu hc KT LUN Hin ngnh giỏo dc ang thc hin nhim v giỏo dc o to theo tinh thn i mi cn bn, ton din Mt nhng ni dung i mi l giỏo dc theo nh hng phỏt trin nng lc HS bng s i mi mnh m phng phỏp dy v hc nhm phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca ngi hc, tng cng thc hnh, dng kin thc, k nng vo gii quyt cỏc 22 thc tin; i mi hỡnh thc, phng phỏp thi, kim tra, ỏnh giỏ kt qu hc tp, rốn luyn, bo m trung thc, khỏch quan HS khụng ch bit nhiu kin thc sỏch v, m quan trng l phi bit dng cú sỏng to, bit gii quyt linh hot nhng tỡnh mi phỏt trin nng lc ca HS, hot ng dy hc cn cú s chuyn giao nhim v hc tp: gim dn trỏch nhim ca GV, tng dn trỏch nhim ca HS HS ch ng, tớch cc xõy dng bi hc, tỡm kim tri thc trờn c s s t vn, giỳp ca GV Hnh trỡnh tỡm kim nhng phng phỏp dy hc hiu qu l hnh trỡnh khụng ngng ngh v lm khú nhc ca cỏc nh khoa hc giỏo dc Trong dy hc Ng vn, m trng tõm l phn c hiu VB, vic i mi phng phỏp ang c thc hin Vic trin khai cỏc mụ hỡnh s phm tng tỏc, dy hc theo quan im kin to tri thc, chỳ trng rốn luyn k nng c hiu,v.vtrong dy hc c hiu VB ó minh chng iu ú Dy hc c hiu VBVH nh trng hin phi khc phc phng phỏp suy din gin n, d dói cú ý thc khỏm phỏ cỏi mó húa a dng ng sau cỏc hỡnh tng ngh thut c hiu hay dy hc c hiu VBVH phi khoa hc v sỏng to Cỏch thc dy c hiu VBVH núi chung v Th mi núi riờng theo c im loi hỡnh s ỏp ng c hai yờu cu c bn y, bi l cn c vo c im loi hỡnh ngi dy s hng dn ngi hc hiu ỳng, hiu sõu v VB, phỏt huy c kh nng ng sỏng to vi tỏc gi nhng li khụng suy din tựy tin Mt khỏc, vic dy hc c hiu Th mi theo c im loi hỡnh phự hp vi iu kin thc tin dy, hc hin ti lun ỏn Dy hc c hiu Th mi 1932 1945 trng ph thụng theo c im loi hỡnh c thc hin vi mc ớch mong mun gúp thờm mt cỏch thc rốn luyn k nng c hiu bn cho HS Qua quỏ trỡnh nghiờn cu ti, chỳng tụi ó khng nh c c s khoa hc (c s lớ lun v c s thc tin), bn yờu cu, ba bin phỏp thc hin vic dy hc c hiu Th mi theo c im loi hỡnh C s khoa hc ca vic dy hc c hiu Th mi theo c im loi hỡnh c xõy dng t lớ thuyt dy hc c hiu, phõn tớch vai trũ ca c im loi hỡnh vi vic c hiu v dy hc c hiu VBVH, xỏc nh v h thng li cỏc c im loi hỡnh Th mi v t thc tin dy hc Th mi 23 nh trng ph thụng Nhng yờu cu ca vic dy hc c hiu Th mi theo c im loi hỡnh l: - S dng tri thc c im loi hỡnh Th mi c hiu tỏc phm Th mi phi hng HS n vic khỏm phỏ v p c ỏo ca mi tỏc phm - Phi hng dn HS phi hp c im loi hỡnh vi cỏc tri thc c hiu khỏc chim lnh tỏc phm - Phi c th húa vic dng c im loi hỡnh vo dy hc c hiu Th mi thnh h thng cỏc cỏch thc, bin phỏp, hot ng, c hiu VB c th - Phi dng c im loi hỡnh dy hc c hiu Th mi cho phự hp vi kh nng, hng thỳ v tớch cc húa quỏ trỡnh tip nhn ca HS Cỏc bin phỏp dy hc c hiu Th mi theo c im loi hỡnh l: - Xõy dng v x lớ ngun t liu v c im loi hỡnh Th mi thnh tri thc cụng c dy hc c hiu - Hng dn HS s dng tri thc cụng c v c im loi hỡnh Th mi c hiu VB Th mi -Cng c, nõng cao kt qu c hiu VB Th mi theo c im loi hỡnh ca HS qua hot ng ỏnh giỏ Chỳng tụi ó hỡnh thnh c b t liu v tri thc c im loi hỡnh, b tri thc cụng c c hiu cng nh thit k cỏc mụ hỡnh s dng tri thc loi hỡnh c hiu Th mi Bc u a ỏnh giỏ thc tin, ti Dy hc c hiu Th mi 1932 1945 trng ph thụng theo c im loi hỡnh ó khng nh c tớnh kh thi v hiu qu HS cm th tỏc phm tt hn vi cỏch dy hc thụng thng, th hin qua kt qu lm bi KT, qua cm xỳc hng thỳ gi hc iu quan trng nht l cỏc em ch ng, tớch cc vic tip nhn cỏc giỏ tr ca tỏc phm v hỡnh thnh c k nng c hiu nhng tỏc phm Th mi bt kỡ Sau nghiờn cu ti lun ỏn, chỳng tụi xin phộp cú mt s khuyn ngh : - Phn tri thc c hiu l mt im mi m rt ỏng trõn trng ca cỏc nh khoa hc vit sỏch, nhng cha phỏt huy c ý tng s phm thc tin, ỏng l nú phi c cung cp hoc huy ng u tiờn, c hc qua h 24 thng thao tỏc tr thnh cỏch v dng trc tip vo vic c VB, thỡ thc t li c trỡnh by phn cui cựng ca bi hc, vỡ th tri thc c hiu húa tr thnh tri thc khoa hc, c trang b thờm cựng vi bi hc, ch cha phi tri thc cụng c HS t lm tỏc phm cho mỡnh t hot ng c Chỳng tụi kin ngh, son SGK giai on ti, cỏc nh son sỏch nghiờn cu, xem xột chuyn húa cỏc tri thc c hiu thnh tri thc mang tớnh cht cụng c c hiu v cung cp tri thc ny trc c hiu VB, song song ú, chỳ trng vic dy cho HS phng phỏp, cỏch thc c - Phi thay i cỏch thc kim tra ỏnh giỏ Mt ó trang b cho HS k nng c hiu VBVH (trong ú cú k nng c hiu VB theo c im loi hỡnh) thỡ nờn giỳp cho HS dng nhng k nng y c bt kỡ VB no cựng loi hỡnh vi VB ó hc Cú nh vy, ngi hc mi dn dn tr thnh bn c c lp, vỡ HS khụng phi ch cú c nhng VBVH nh trng; thy cụ giỏo khụng th theo sut giỳp HS c nhng VB cỏc em tip xỳc cuc sng sau cỏc em trng T vic dng c im loi hỡnh c hiu nhng bi Th mi chng trỡnh Ng ph thụng, chỳng tụi xut dng c im loi hỡnh c hiu tt c nhng tỏc phm c a vo chng trỡnh nh cỏc tỏc phm thuc hc dõn gian, hc trung i, hc hin i Rừ rng, mi giai on, TPVH cú nhng c im loi hỡnh v ni b mt giai on hc cng cú th cú nhng tro lu, nhng hp tỏc phm mang tớnh loi hỡnh riờng, vic nhn xỏc nh nhng kiu, loi tỏc phm ca chỳng tỡm hiu chỳng cho thu ỏo l mt vic lm cn thit, khoa hc ú cng l hng nghiờn cu tip theo ca chỳng tụi Vi nng lc nghiờn cu khoa hc cú hn, iu kin nghiờn cu gp nhiu khú khn, chc chn lun ỏn cũn nhiu hn ch Tỏc gi lun ỏn rt mong nhn c s gúp ý, xõy dng ca cỏc nh khoa hc, quý thy cụ giỏo v bn c ... Thơ 1932 – 1945 trường phổ thông theo đặc điểm loại hình nhằm khẳng định đọc hiểu VBVH theo đặc điểm loại hình việc làm có sở khoa học; dạy học đọc hiểu Thơ theo đặc điểm loại hình cách thức dạy. .. dẫn tđọc hiểu Thơ theo đặc điểm loại hình Chương CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC DẠY HỌC ĐỌC HIỂU THƠ MỚI 1932- 1945 Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG THEO ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH 2.1 Cơ sở lí luận 2.1.1 Lí thuyết đọc hiểu. .. Chương 2: Cơ sở khoa học việc dạy học đọc hiểu Thơ trường phổ thông theo đặc điểm loại hình Chương 3: Yêu cầu biện pháp dạy học đọc hiểu Thơ trường phổ thông theo đặc điểm loại hình Chương 4:
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học đọc hiểu thơ mới 1932 – 1945 ở trường phổ thông theo đặc điểm loại hình , Dạy học đọc hiểu thơ mới 1932 – 1945 ở trường phổ thông theo đặc điểm loại hình , Dạy học đọc hiểu thơ mới 1932 – 1945 ở trường phổ thông theo đặc điểm loại hình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay