ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: THÔNG TIN CHÍNH TRỊ NỘI CHÍNH

21 150 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 11:31

Thông tin Chính trị Nội chính là môn học trang bị kiến thức và kỹ năng tác nghiệp chuyên biệt về mảng thông tin chính trị nội chính, vốn là 2 lĩnh vực thông tin quan trọng bậc nhất của mỗi cơ quan báo chí. Đó là 2 mảng thông tin gắn bó chặt chẽ với sự tồn tại và phát triển của hệ thống báo chí cách mạng, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi xu thế toàn cầu hóa tác động đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội Việt Nam. Đây là môn học nghiêng nhiều về phần thực hành, thực tế do đó môn học này bước đầu hướng sinh viên đến việc tìm kiếm các đề tài trong hiện thực, tiếp cận nguồn thông tin, xử lý nguồn thông tin đó. Sinh viên cũng được trang bị những năng lực cơ bản để phản ứng với các sự kiện diễn ra trong đời sống xã hội, tìm phương thức và loại hình phương tiện hợp lý để truyền tải thông tin đến công chúng. Bên cạnh đó, sinh viên cũng nắm được một số vấn đề chính trị nội chính quốc tế và khu vực cần quan tâm để vận dụng thông tin trong bối cảnh Việt Nam. ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC: THÔNG TIN CHÍNH TRỊ - NỘI CHÍNH Đại học Quốc gia Hà Nội Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Khoa Báo chí Bộ môn: Văn hóa truyền thông -1 Thông tin giảng viên: 1.1 Giảng viên - Họ tên: Nguyễn Sơn Minh - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ - Thời gian, địa điểm làm việc: thông báo cho sinh viên vào đầu môn học - Địa liên hệ: Như - Điện thoại: 04 – 8581078 / 0913249431 - Email: minhmedia@walla.com - Các hƣớng nghiên cứu chính: Lý thuyết truyền thông, Phát đại, Truyền thông Internet 1.2 Thông tin trợ giảng CN Nguyễn Vũ Duy - Địa liên hệ: Ban Thời - Đài Tiếng nói Việt Nam,41 – 43 phố Bà Triệu,HN - Điện thoại: 0913533598 ThS.Phạm Ngọc Thạch - Địa liên hệ: Viện nghiên cứu Trung Quốc – Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn quốc gia - Điện thoại: 0982410877 Thông tin chung môn học - Tên môn học: Thông tin trị - nội Tên tiếng Anh: Reporting Politic issues - Mã môn học: JOU3012 - Số tín chỉ: 02 - Môn học: Tự chọn - Môn học tiên quyết: Cơ sở lý luận báo chí – truyền thông - Các môn học kế tiếp: Thông tin kinh tế, Thông tin văn hóa - xã hội - Các yêu cầu môn học: Phƣơng tiện kỹ thuật giảng dạy đầy đủ (máy tính nối mạng Internet, máy chiếu, giấy, bút, báo, tạp chí…) - Giờ tín hoạt động: + Nghe giảng lý thuyết: + Làm tập lớp: + Thảo luận: + Thực hành, thực tế: + Tự học xác định: - Địa Khoa/Bộ môn phụ trách: Khoa Báo chí, tầng 1, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Mục tiêu môn học 3.1 Mục tiêu chung - Kiến thức: + Sinh viên hiểu vận dụng đƣợc kỹ khai thác thông tin thực tiễn, thuộc mảng thông tin trị - nội + Sinh viên bƣớc đầu có khả tác nghiệp số thể loại báo chí đề tài trị - nội - Kỹ năng: + Tiếp cận nguồn tin, xử lý nguồn tin số thao tác trình xây dựng tác phẩm báo chí đề tài trị - nội - Thái độ, chuyên cần: + Sinh viên bƣớc đầu tiếp cận, có phản ứng rèn luyện với tình thực tế xây dựng tác phẩm báo chí + Sinh viên có tƣ phân tích, chủ động tác nghiệp, tƣ khoa học nghiên cứu loại tác phẩm báo chí viết đề tài chuyên biệt + Thái độ khoa học, khách quan đánh giá phản ánh thông tin 3.2 Mục tiêu chi tiết môn học Nội dung Bậc Nội dung Hiểu biết chung Hiểu phân tích Vận dụng Khái quát Bậc Bậc về lĩnh vực khái niệm hoạt động báo mảng thông tin trị nội trị chí, xây dựng chủ trị - nội xã hội học, số hệ đề, đề tài, tin bài, báo thuật ngữ chuyên chuyên chí ngành nội chuyên mục trang, Nội dung Hệ thống lĩnh Phân Vai trò loại vực thông thông tin chuyên sâu tin sánh, đối chiếu thức đƣợc với lĩnh vực trang bị để đánh trị - nội chính trị nội thông báo chí so Vận dụng kiến tích, khác giá tin hiệu BC, trị - thông tin trị tƣơng ứng với nội - nội lĩnh vực quan BC ấn phẩm BC cụ ban, ấn phẩm thể, chuyên chuyên phân tích thông tin cốt lõi trang, BC chuyên mục tác phẩm BC chuyển tải thông tin trị – nội Nội dung trang, Phân tích nhận Vận Chuyên Nhận diện cách chuyên mục cố rõ đặc điểm, đặc thức tổ chức định, số chuyên thù, thông tin đề; vấn đề ngôn đặc dụng tác thể phẩm trƣng báo chí; đặt tít, cách tổ viết chapeau, trao trị - nội ngữ tác phẩm báo chức thông tin đổi với họa sỹ báo in chí; vấn đề sử viết lĩnh vực trình bày… Internet dụng ảnh, tít, chapeau yếu tố phụ trợ khác Nội dung Nhà nguồn Nguồn tin Đặc điểm khác Thực hành thu báo trị - nội biệt nguồn tin thập xử lý tin nguồn tin đặc thù, trị - nội thông tin theo chủ trị - nội Nhà báo viết so với đề, đề tài giáo mảng đề tài lĩnh vực thông tin viên phân công ai? Cần có khác; nguồn tin cho nhóm sinh phẩm chất gì? thống viên sinh quan trọng nhất, viên có tầm vĩ mô định hƣớng quản lý xã hội Nội dung Luôn mảng Cách thức phân Vận dụng kiến Thông tin thông tin nhạy loại thông tin, lựa thức trị học trị: Nên đưa cảm chọn sàng lọc kinh nghiệm không nên đưa hoạt tin động báo thông tin; đâu nhà báo chí, liên quan đến giới hạn trƣớc, lập hồ chủ thông tin sơ báo chí trƣơng, đƣờng lối nhân vật lớn Đảng trọng quan số vấn đề hệ trị nhạy cảm quốc Nhà nƣớc đối thống lãnh đạo tế khu vực; xử nội đối ngoại quản lý quốc lý tình giả Đâu vấn đề nên gia; vấn đề định thông đƣa tin, đâu quốc tế cần lƣu ý vấn đề không nên đƣa tin, cần tin phải cân nhắc trƣớc thông tin Nội dung Nắm vững quan Mục đích, Những vấn đề điểm thông tin nghĩa ý Tập hợp số truyền vấn đề nội cần vấn đề nội thông loại có tính thời sự, phải thông tin mảng đề thông tin vấn đề có nội nóng tài chủ yếu đề cập hình nhiều đến vấn đề thành phát thông tin xã nóng an ninh triển nhà nƣớc hội; nhu triển cầu khai trị, vấn pháp quyền xã hƣớng tiếp cận, đề pháp luật (lập hội chủ nghĩa; vai khai thác nguồn pháp, hành pháp, trò định hƣớng tin thể tƣ pháp) trật tự công chúng số tin, cụ an toàn xã hội… công tác thông tin thể tác động đến đời đối nội đối sống công ngoại chúng hàng ngày hàng Nội dung Cách thức tiếp So Cách xây dựng cận tác mới, sánh, phân Chủ động đề xuất xây tích số thao đề tài, trao đổi phẩm báo dựng đề cƣơng tác nghiệp vụ báo với ngƣời hƣớng chí tác phẩm, chuẩn chí trường dẫn, thực bị phƣơng án trình thông tin, số tin, bài, nhân lực, kinh nghiệm ứng ảnh hoàn thành phƣơng tiện kỹ xử với tình theo tình thuật, lựa chọn thực tế thể loại báo chí Nội dung trƣờng Thể loại báo chí Đánh giá, phân Vận dụng Một số thể loại phù hợp, tích ƣu thực tiễn thực báo chí thông tin phù hợp hệ thống thể số tác vấn đề cho bối cảnh loại báo chí, nhấn phẩm thuộc thể trị - nội cụ thể, mạnh mạnh thể loại loại Tin, Phỏng hạn chế Tin, Phỏng vấn, vấn, Bài phản ánh thể loại báo Bài chí phản ánh trình phản ánh thống tin trị - nội loại hình phƣơng tiện truyền thông đại chúng Tóm tắt nội dung môn học Thông tin Chính trị - Nội môn học trang bị kiến thức kỹ tác nghiệp chuyên biệt mảng thông tin trị - nội chính, vốn lĩnh vực thông tin quan trọng bậc quan báo chí Đó mảng thông tin gắn bó chặt chẽ với tồn phát triển hệ thống báo chí cách mạng, đặc biệt giai đoạn nay, xu toàn cầu hóa tác động đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội Việt Nam Đây môn học nghiêng nhiều phần thực hành, thực tế môn học bƣớc đầu hƣớng sinh viên đến việc tìm kiếm đề tài thực, tiếp cận nguồn thông tin, xử lý nguồn thông tin Sinh viên đƣợc trang bị lực để phản ứng với kiện diễn đời sống xã hội, tìm phƣơng thức loại hình phƣơng tiện hợp lý để truyền tải thông tin đến công chúng Bên cạnh đó, sinh viên nắm đƣợc số vấn đề trị - nội quốc tế khu vực cần quan tâm để vận dụng thông tin bối cảnh Việt Nam Nội dung chi tiết môn học Nội dung Khái quát mảng thông tin trị - nội báo chí 1.1 Hiểu biết chung trị học vấn đề nội 1.2 Hệ thuật ngữ thường dùng báo chí trị - nội 1.3 Yêu cầu tất yếu kết cấu thông tin chuyên trang, chuyên mục phương tiện truyền thông đại chúng Nội dung Vai trò loại thông tin trị - nội báo chí, so sánh với mảng thông tin khác 2.1 Vai trò quan trọng loại thông tin chuyên biệt trị - nội 2.2 Hệ thống chuyên mục chuyên sâu vấn đề trị - nội 2.3 Thông tin cốt lõi viết Nội dung Nhận diện cách thức tổ chức thông tin trị - nội báo in Internet 3.1 So sánh chuyên mục cố định số chuyên đề, số đặc điểm 3.2 Các yếu tố hình thức như: tít, chapeau, ảnh yếu tố phụ trợ khác Nội dung Nhà báo nguồn tin trị - nội 4.1 Đặc điểm nguồn tin vấn đề trị - nội 4.2 Phẩm chất nghiệp nhà báo chuyên viết mảng thông tin Nội dung Thông tin trị: Nên đưa không nên đưa tin 5.1 Phân loại thông tin trị 5.2 Một số vấn đề trị nước nước cần quan tâm 5.3 Ứng xử với thông tin trị nhạy cảm? Nội dung Những vấn đề nội cần phải thông tin nóng 6.1 Quan điểm thông tin báo chí vấn đề nội 6.2 Điểm nóng thông tin nội Nội dung Cách xây dựng tác phẩm báo chí trường 7.1 Đề tài, chủ đề công tác chuẩn bị thực tin, trị - nội 7.2 Kinh nghiệm số thao tác nghiệp vụ trình xây dựng tác phẩm báo chí Nội dung Một số thể loại báo chí thông tin vấn đề trị - nội 8.1 Ưu thể loại Tin, Phỏng vấn Bài phản ánh 8.2 Thể tác phẩm báo chí theo đề tài tự chọn Học liệu 6.1 Học liệu bắt buộc Dƣơng Xuân Sơn – Đinh Văn Hƣờng – Trần Quang Cơ sở lý luận báo chí – truyền thông Giáo trình đại học Nxb ĐHQGHN, H.2004 (Thƣ viện Quốc gia Việt Nam - Số phố Tràng Thi - Hà Nội) Bộ môn Khoa học trị - Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội Chính trị học đại cương Giáo trình đại học (Thƣ viện Quốc gia Việt Nam - Số phố Tràng Thi - Hà Nội) Lƣu Kiếm Thanh – Phạm Hồng Thái Lịch sử học thuyết trị giới (Sách dịch) Nxb Văn hóa – Thông tin, H.2001 (Thƣ viện Quốc gia Việt Nam - Số phố Tràng Thi - Hà Nội) Nguyễn Vũ Duy Thông tin vấn đề trị sóng Đài Tiếng nói Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp Đại học khoa Báo chí – Trƣờng Đại học KHXH NV – Đại học QGHN, H.2007 (Phòng đọc khoa Báo chí) 6.2 Học liệu đọc thêm Jacques Derrida Những bóng ma Mác (Sách tham khảo) Nxb Chính trị quốc gia – Tổng cục II Bộ Quốc phòng, H.1994 (Thƣ viện Quốc gia Việt Nam Số phố Tràng Thi - Hà Nội) Nhiều tác giả Báo chí – Những vấn đề lý luận thực tiễn Tập V, VI Nxb ĐHQGHN, H.2003, 2005 (Thƣ viện Quốc gia Việt Nam - Số phố Tràng Thi Hà Nội) 6.3 Các nguồn tư liệu khác Nhiều tác giả 102 kiện tiếng giới Nxb Văn hóa – Thông tin, H.2001 (Thƣ viện Quốc gia Việt Nam - Số phố Tràng Thi - Hà Nội) Shijie Congshu Những văn minh giới (Sách dịch) Nxb Văn học, H.2002 (Thƣ viện Quốc gia Việt Nam - Số phố Tràng Thi - Hà Nội) Lê Ngọc Thái (chủ biên) – Quỳnh Hải Hà – Phạm Thùy Dƣơng Văn minh nhân loại – Những bước ngoặt lịch sử (Biên dịch) Nxb Văn hóa – Thông tin, H.2002 (Thƣ viện Quốc gia Việt Nam - Số phố Tràng Thi - Hà Nội) Các hình thức tổ chức dạy học 7.1 Lịch trình chung Hình thức tổ chức dạy môn học Nội dung Lên lớp Lý thuyết Nội dung Bài tập Thảo luận Thực hành Tự học xác định 2 Nội dung 2 Nội dung Nội dung Tổng số 2 Nội dung 2 Nội dung 2 Nội dung 2 Nội dung Cộng 4 8 6 30 7.2 Lịch trình cụ thể cho nội dung Tuần Nội dung 1: Khái quát mảng thông tin trị - nội báo chí Hình thức tổ Thời gian, chức dạy học địa điểm Lý thuyết tín Trên lớp Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị + Trang bị cho sinh Giấy, bút, báo in, tạp chí viên hiểu biết chung vấn đề trị học đại cƣơng Ghi vấn đề thông tin nội + Hiểu biết trình vận dụng loại thông tin ấn phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình, báo Internet Tuần Nội dung 2: Vai trò loại thông tin trị - nội báo chí, so sánh với mảng thông tin khác Hình thức tổ Thời gian, chức dạy học địa điểm Thảo luận tín Trên lớp Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Nghiên cứu, so sánh, Các tài liệu tham khảo, phân tích, đánh giá tƣ liệu báo in, tạp có kỹ thể vấn chí, báo Internet đọc đề trƣớc công chúng sách theo hƣớng dẫn chủ đề thông tin giáo viên trị - nội báo chí Ghi Tuần Thực hành tìm kiếm, khai thác thông tin trị - nội báo chí Hình thức tổ Thời gian, chức dạy học địa điểm Yêu cầu sinh viên Nội dung chuẩn bị Thực hành Trên lớp tín (hoặc phòng tiếp cận với cách khai tin muốn khai thác thể máy Ghi + Sinh viên bƣớc đầu Giấy, bút, góc độ thông tính thác thông tin theo chủ đề nối mạng) đề ấn phẩm in cƣơng + Sử dụng công cụ Internet tiện ích vƣợt trội Internet truy xuất thông tin Tuần Nội dung 3: Nhận diện cách thức tổ chức thông tin trị - nội báo in Internet Hình thức tổ Thời gian, chức dạy học địa điểm Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Bài tập Trên lớp tín (hoặc phòng yếu tố hình thức Tuổi trẻ TPHCM, Nhân máy + Hiểu biết vai trò Báo in: Thanh niên, tính trình bày thông dân nối mạng) tin Báo Internet: Giao diện + Phƣơng pháp tổ chức số trang thức cấp thông tin số chuyên trang Thời quan báo chí sự- Chính trị - Pháp luật Ghi Tuần Nội dung 4: Nhà báo nguồn tin trị - nội Hình thức tổ Thời gian, chức dạy học địa điểm Lý thuyết Trên lớp tín Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Ghi + Sinh viên đƣợc trang Giấy, bút, tài liệu theo bị thông tin cần hƣớng dẫn giáo viên thiết hệ thống nguồn tin + Những phẩm chất nghiệp vụ đặc thù nhà báo, yếu tố nhạy cảm trị, kiến thức xã hội pháp luật rộng rãi, khả ứng xử tình đấu tranh tƣ tƣởng Tuần Tự học xác định Hình thức tổ Thời gian, chức dạy học địa điểm Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Tự học xác Ở nhà Theo hƣớng dẫn Đọc tài liệu, lên mạng định giáo viên Internet Ghi Tuần Nội dung 5: Thông tin trị: Nên đưa không nên đưa tin Hình thức tổ Thời gian, chức dạy học địa điểm Thảo luận Trên lớp tín Yêu cầu sinh viên Nội dung chuẩn bị Phân loại lĩnh vực Tài liệu Ghi mạng trị, nhận biết Internet chủ đề, yếu tố nhạy cảm sƣu tầm số kiện thông tin đối nội đối phức tạp nhạy cảm ngoại, tranh luận chủ đề thông tin Tuần Thực hành họp báo, xử lý thông tin Hình thức tổ Thời gian, chức dạy học địa điểm Thực hành Trên lớp tín Yêu cầu sinh viên Nội dung chuẩn bị Ghi Sinh viên làm quen với Hồ sơ số chủ đề, họp báo tình hệ thống câu hỏi, phân giả định Đây vai diễn xuất kênh khai thác thông tin thống quan trọng Tuần Nội dung 6: Những vấn đề nội cần phải thông tin nóng Hình thức tổ Thời gian, chức dạy học địa điểm Thảo luận Trên lớp Nội dung Sinh viên nhận Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Tài liệu, sách tham Ghi tín vấn đề nóng khảo, số báo, dƣ luận xã hội, kiện cập nhật vấn đề có tính thời vấn đề có khả kéo dài thông tin Tuần 10 Tự học xác định Hình thức tổ Thời gian, chức dạy học địa điểm Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Tự học xác Ở nhà Đọc sách tham khảo Tài liệu, điều kiện truy định giáo trình Ghi theo cập Internet hƣớng dẫn giáo viên Tuần 11 Thực hành thể loại báo chí Hình thức tổ Thời gian, chức dạy học địa điểm Thực hành tín Trên lớp Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Các thao tác xử lý nội Kiến thức lý thuyết dung hình thức thể số ví dụ cập nhật loại Tin, Phỏng vấn, thể loại Tin, Phỏng vấn, Bài phản ánh Có khả Bài phản ánh báo viết thành tin, in, Internet chủ đề thời gian quy định trị - nội Ghi Tuần 12 Nội dung 7: Cách xây dựng tác phẩm báo chí trường Hình thức tổ Thời gian, chức dạy học địa điểm Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Thảo luận Trên lớp Những thuận lợi khó Đọc tất sách tín (hoặc khăn nhà báo tham khảo cho Ghi trƣờng) tác nghiệp vấn đề danh mục học liệu, tìm trị - nội chính, kiếm góc độ thảo luận công tác chuẩn bị thu chuẩn bị đề cƣơng thập thông tin cho nói trƣờng cần phải ý Tuần 13 Thực hành triển khai đề tài tác phẩm báo chí thực tế Hình thức tổ Thời gian, chức dạy học địa điểm Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Thực hành Trên lớp Phát chủ đề, đề tài Tìm kiếm kiện có tín (hoặc mới, thật trƣờng, trƣờng) kiện xuất máy ảnh, ghi âm thực tế Triển khai xây dựng tác phẩm báo chí Ghi Tuần 14 Nội dung 8: Một số thể loại báo chí thông tin vấn đề trị - nội Hình thức tổ Thời gian, chức dạy học địa điểm Bài tập Trên lớp tín Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Ghi + Trên sở thông tin Thông tin thu thập có thật, thu thập đƣợc đƣợc trình trƣờng, thảo thực tế, có hồ sơ đối luận làm việc theo chiếu với Internet nhóm + Viết tin, cụ thể Tuần 15 Tự học xác định Hình thức tổ Thời gian, chức dạy học địa điểm Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Tự học xác Ở nhà Bài tập lớn, đánh giá Tƣ liệu, chủ đề, đề tài định kết học tập, thi hết làm cuối kỳ Ghi môn Chính sách môn học - Thực đầy đủ nhiệm vụ môn học đƣợc ghi đề cƣơng môn học - Các tập nộp hạn - Đi học đầy đủ (nghỉ không 20% tổng số giờ) - Chuẩn bị trƣớc đến lớp theo hƣớng dẫn đề cƣơng môn học Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết học tập môn học: 9.1 Mục đích trọng số kiểm tra Hình thức Tính chất nội dung kiểm tra Mục đích kiểm tra Đánh giá thường Các vấn đề lý thuyết Đánh giá khả xuyên Trọng số 0% thực hành, thực tế nhớ chuyển hóa lý thuyết Bài tập cá nhân Chủ yếu thực Đánh giá ý thức học hành, thực tế 0% tập thƣờng xuyên kỹ làm việc độc lập Bài tập nhóm Chủ yếu thực Đánh giá tinh thần 25% hành ứng dụng hợp tác kỹ thực tiễn thao tác theo nhóm Bài tập lớn Kết hợp yếu tố Đánh giá kỹ 25% lý thuyết thực tiễn nghiên cứu tổng hợp liệu thực tiễn Bài tập hết môn Nâng cao khả Đánh giá tƣ khái ứng dụng tổng hợp quát khả vận nhiều kỹ dụng, kết hợp thao tác kỹ nhà báo Phát 50% 9.2 Tiêu chí đánh giá loại tập kiểm tra đánh giá * Loại tập viết cá nhân Loại tập thƣờng dùng để kiểm tra chuẩn bị, khả vận dụng kiến thức sinh viên nội dung nhỏ nhƣng trọn vẹn Tiêu chí đánh giá loại tập bao gồm: - Nội dung: 1/ Xác định hƣớng tìm đề tài viết rõ ràng, hợp lý 2/ Thể bƣớc đầu kỹ phân tích tin, 3/ Có yếu tố vận dụng lý thuyết vào thực tiễn - Hình thức: 4/ Ngôn ngữ, cách viết sáng sủa, bƣớc đầu có sáng tạo, độ dài theo yêu cầu giáo viên Ngoài ra, tùy bối cảnh lên lớp cụ thể mà giáo viên có tiêu chí đánh giá riêng * Loại tập nhóm Là tập bƣớc đầu phát triển khả kết hợp nhóm làm việc sinh viên – phóng viên tƣơng lai, trọng đến khả tổ chức nhóm sinh viên khả giải công việc đƣợc giao Cụ thể: 1/ Có danh sách nhóm, nhiệm vụ cá nhân nhóm trƣởng điều phối 2/ Quá trình làm việc nhóm, tiến độ, giải tình phát sinh 3/ Tin, viết tổng hợp cuối nhóm 4/ Những ý kiến sáng tạo cải tiến công việc thực tế * Loại tập lớn Là loại tập vừa thể tính độc lập nghiên cứu ứng dụng thực tiễn, vừa thể kết hợp hoạt động tập thể cá nhân sinh viên - Nội dung: 1/ Đặt vấn đề, tìm kiếm chủ đề, đề tài, phƣơng pháp tiếp cận thực tiễn hợp lý 2/ Thể đƣợc khả vận dụng giảng lý thuyết vào thực tiễn cách có sáng tạo, phát triển 3/ Tận dụng tối đa điều kiện sở vật chất điều kiện vốn có thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ theo định hƣớng giáo viên - Hình thức: 4/ Xử lý ảnh, tin, viết rõ ràng, sáng, độc đáo, trình bày tốt Biểu điểm sở đạt tiêu chí Điểm Tiêu chí – 10 Đạt tiêu chí 7–8 Đạt tiêu chí 1/ , 2/ , 4/ 5–6 Đạt tiêu chí 1/ , tiêu chí 2/ chƣa thể tính sáng tạo Dƣới Không đạt trọn vẹn tiêu chí 9.3 Hình thức kiểm tra đánh giá lấy điểm: Bài tập Duyệt Chủ nhiệm môn Giảng viên (Khoa/Trƣờng) (Ký tên) (Ký tên) ... loại thông tin trị 5.2 Một số vấn đề trị nước nước cần quan tâm 5.3 Ứng xử với thông tin trị nhạy cảm? Nội dung Những vấn đề nội cần phải thông tin nóng 6.1 Quan điểm thông tin báo chí vấn đề nội. .. tắt nội dung môn học Thông tin Chính trị - Nội môn học trang bị kiến thức kỹ tác nghiệp chuyên biệt mảng thông tin trị - nội chính, vốn lĩnh vực thông tin quan trọng bậc quan báo chí Đó mảng thông. .. hợp số truyền vấn đề nội cần vấn đề nội thông loại có tính thời sự, phải thông tin mảng đề thông tin vấn đề có nội nóng tài chủ yếu đề cập hình nhiều đến vấn đề thành phát thông tin xã nóng an ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: THÔNG TIN CHÍNH TRỊ NỘI CHÍNH, ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: THÔNG TIN CHÍNH TRỊ NỘI CHÍNH, ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: THÔNG TIN CHÍNH TRỊ NỘI CHÍNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay